PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE SUMAR

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE SUMAR"

Transcriere

1 Anul 171 (XV) Ñ Nr. 106 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE Miercuri, 19 februarie 2003 Nr. SUMAR Pagina HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 82. Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminþelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea ºi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit ºi pentru stabilirea contravenþiilor ºi a modului de sancþionare a acestora... 1Ð16 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTÃRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminþelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea ºi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit ºi pentru stabilirea contravenþiilor ºi a modului de sancþionare a acestora În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 34 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminþelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea ºi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminþelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea ºi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit ºi pentru stabilirea contravenþiilor ºi a modului de sancþionare a acestora, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Bucureºti, 23 ianuarie Nr. 82. PRIM-MINISTRU ADRIAN NÃSTASE Contrasemneazã: p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, Petre Daea, secretar de stat p. Ministrul finanþelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

2 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II.2003 ANEXà NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminþelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea ºi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit ºi pentru stabilirea contravenþiilor ºi a modului de sancþionare a acestora CAPITOLUL I Dispoziþii generale Art. 1. Ñ (1) Comisia pentru acordarea licenþelor de depozit pentru seminþele de consum, denumitã în continuare Comisie, prevãzutã la art. 3 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminþelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea ºi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, funcþioneazã în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, denumit în continuare ministerul de resort. (2) Comisia este un organism deliberativ, fãrã personalitate juridicã, constituit în vederea acordãrii licenþei de depozit pentru seminþe de consum, denumitã în continuare licenþã. (3) Atribuþiile Comisiei sunt: a) acordã licenþã agenþilor economici constituiþi în condiþiile legii; b) elibereazã, suspendã sau anuleazã licenþa; c) face propuneri ministerului de resort privind reglementarea activitãþii în domeniul acordãrii licenþelor; d) îndrumã activitatea în domeniul acordãrii licenþelor. (4) Între sesiunile Comisiei desfãºurarea activitãþii este asiguratã de un serviciu tehnic de specialitate din cadrul ministerului de resort, a cãrui componenþã se stabileºte prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor. (5) În prima sesiune de constituire Comisia adoptã regulamentul de organizare ºi funcþionare, pe care îl propune spre aprobare ministerului de resort. Art. 2. Ñ (1) Membrii Comisiei sunt numiþi prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, la propunerea direcþiei generale de specialitate din cadrul ministerului de resort. (2) Comisia este compusã din 15 membri, care reprezintã ministerul de resort, asociaþiile patronale ºi/sau agenþii economici cu activitate în domeniul depozitãrii seminþelor de consum. (3) Comisia este condusã de un preºedinte, care reprezintã ministerul de resort, ºi de un vicepreºedinte desemnat de reprezentanþii asociaþiilor patronale ºi/sau de agenþii economici cu activitate în domeniul depozitãrii seminþelor de consum. (4) Verificarea ºi certificarea condiþiilor tehnice ºi financiare pentru acordarea licenþei se realizeazã de persoane fizice sau juridice abilitate în acest sens de ministerul de resort. (5) Comisia se întruneºte în sesiuni trimestriale ºi, în mod excepþional, ori de câte ori este necesar pentru a lua decizii. Art. 3. Ñ Serviciul tehnic de specialitate din cadrul ministerului de resort asigurã secretariatul Comisiei ºi are urmãtoarele atribuþii: a) implementeazã reglementãrile privind depozitarea seminþelor de consum ºi regimul certificatelor de depozit pentru acestea; b) elaboreazã ºi înainteazã spre aprobare Comisiei regulamentul de organizare ºi funcþionare a Comisiei, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice; c) participã la elaborarea proiectelor de acte normative care se referã la activitatea din domeniul respectiv; d) elaboreazã ºi supune spre aprobare ministerului de resort Instrucþiunile pentru verificarea ºi certificarea condiþiilor tehnice ºi financiare ale depozitelor, care vor fi utilizate de persoanele fizice ºi juridice specializate, abilitate sã efectueze controlul în vederea acordãrii licenþei; e) analizeazã documentaþia depusã de depozitari în vederea acordãrii licenþei ºi rapoartele persoanelor abilitate de ministerul de resort, cu privire la îndeplinirea condiþiilor tehnico-financiare; f) supune aprobãrii Comisiei referatul de specialitate în vederea acordãrii licenþei; g) propune Comisiei suspendarea sau anularea licenþei, în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002 ºi ale prezentelor norme metodologice; h) propune Comisiei cuantumul taxei pentru eliberarea licenþei, în vederea acoperirii costurilor necesare emiterii acesteia. Cuantumul taxei pentru acordarea licenþei se aprobã prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor ºi al ministrului finanþelor publice; i) instruieºte periodic persoanele abilitate pentru controlul activitãþilor de acordare a licenþelor; j) comandã, prin intermediul ministerului de resort, certificatele de depozit la unitãþile abilitate în acest sens; k) þine evidenþa într-un registru unic a licenþelor eliberate; l) supune spre soluþionare conducerii ministerului de resort contestaþiile depozitarilor, deponenþilor ºi ale creditorilor gajiºti împotriva deciziilor luate de Comisie ºi de persoanele abilitate. CAPITOLUL II Acordarea licenþei de depozit pentru seminþele de consum SECÞIUNEA 1 Dispoziþii generale Art. 4. Ñ Depozitarul poate solicita licenþa printr-o cerere scrisã adresatã Comisiei, la care anexeazã urmãtoarele documente, în copie: a) actul constitutiv sau statutul societãþii; b) codul unic de înregistrare; c) extrasul de carte funciarã sau contractul de concesiune privind terenul construit ºi de incintã ºi construcþiile existente; d) situaþia financiarã anualã pe ultimii 2 ani, avizatã de direcþia generalã a finanþelor publice judeþeanã sau a municipiului Bucureºti; în cazul agenþilor economici nou-înfiinþaþi nu este necesarã;

3 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II e) documentele de proprietate asupra depozitului sau depozitelor pentru care se solicitã acordarea licenþei; f) declaraþia privind sediul depozitului, localizarea acestuia, capacitatea de depozitare ºi capacitatea de încãrcaredescãrcare; g) dovada capacitãþii de depozitare de minimum tone; h) declaraþia privind caracteristicile tehnice ale depozitului, descrierea amãnunþitã a operaþiunilor din fluxul tehnologic, modul în care sunt verificaþi ºi controlaþi parametrii de calitate, utilajele ºi instalaþiile tehnologice din dotare; i) contractul de muncã ºi/sau de prestãri de servicii încheiat cu cel puþin un gradator licenþiat, în condiþiile legii; j) buletin de verificare metrologicã anualã a aparatelor de mãsurã ºi cântãrire; k) contractul de asigurare a depozitului pentru care se solicitã acordarea licenþei ºi dovada plãþii primelor de asigurare; l) dovada plãþii taxei pentru eliberarea licenþei; m) autorizaþia sanitarã de funcþionare a depozitului pentru care se solicitã acordarea licenþei; n) autorizaþia de protecþie a muncii; o) autorizaþia privind paza contra incendiilor; p) autorizaþia de mediu; r) contractul de muncã ºi/sau de prestãri de servicii încheiat cu personal de specialitate calificat Ñ laboranþi, gestionari, operatori, silozari Ñ, care sã asigure în condiþii corespunzãtoare recepþionarea ºi restituirea cantitativã ºi calitativã a seminþelor de consum depozitate, precum ºi o bunã stare de conservare a acestora pe perioada depozitãrii, în conformitate cu legislaþia în vigoare. Art. 5. Ñ Prin cererea de eliberare a licenþei depozitarul se angajeazã sã respecte prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002, precum ºi ale prezentelor norme metodologice. Art. 6. Ñ Depozitarul solicitã distinct acordarea licenþei pentru fiecare depozit. Art. 7. Ñ (1) În cazul în care dosarul este incomplet, serviciul de specialitate comunicã în scris depozitarului, în termen de 10 zile de la data înregistrãrii cererii, lista documentelor care lipsesc. (2) Depozitarul este obligat sã completeze dosarul cu documentele solicitate, în termen de 10 zile de la data primirii înºtiinþãrii. (3) Persoanele abilitate de ministerul de resort pot acorda asistenþã tehnicã depozitarilor pentru întocmirea documentaþiei necesare în vederea obþinerii licenþei. (4) În cazul în care depozitarul nu depune documentaþia solicitatã în termenul prevãzut la alin. (2), Comisia, la propunerea serviciului tehnic de specialitate, respinge cererea motivat, comunicând-o depozitarului în termen de 10 zile. (5) Dupã acceptarea dosarelor pentru acordarea licenþei, persoanele abilitate de ministerul de resort în condiþiile art. 5 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002 verificã la depozitari autenticitatea informaþiilor prezentate în documentaþia depusã. SECÞIUNEA a 2-a Condiþii tehnice pentru acordarea licenþei de depozit pentru seminþele de consum Art. 8. Ñ Incinta depozitului pentru care se solicitã acordarea licenþei trebuie sã fie împrejmuitã cu gard de protecþie. Art. 9. Ñ Depozitul trebuie sã fie racordat la reþeaua de alimentare cu energie electricã ºi cu apã potabilã. Art. 10. Ñ (1) Intrarea/ieºirea în/din incinta depozitului se face pe o singurã cale de acces specificã mijlocului de transport. De-a lungul cãii de acces trebuie sã existe urmãtoarele: a) cabinã de poartã; b) rampã de prelevare a probelor pentru determinarea calitãþii produselor aduse cu mijloace de transport; c) dispozitiv de alarmã antiefracþie ºi pentru incendiu; d) încãpere pentru persoanele care predau sau cãrora li se restituie seminþele de consum; e) materiale pentru paza ºi stingerea incendiilor; f) echipamente pentru determinarea cantitativã a seminþelor de consum intrate sau ieºite în/din depozit, cu excepþia celor intrate/ieºite pe calea feratã sau pe apã; g) indicatoare de orientare în incinta depozitului. (2) În termen de maximum un an de la data acordãrii licenþei depozitele vor fi dotate cu echipamente hardware ºi software, necesare pentru evidenþa electronicã a certificatelor de depozit ºi pentru o conectare în timp real cu Registrul centralizat al certificatelor de depozit. Art. 11. Ñ Depozitul trebuie sã aibã urmãtoarele puncte de lucru: a) încãpere pentru determinãri cantitative ale seminþelor de consum; b) laborator pentru gradarea seminþelor de consum; c) spaþii tehnologice pentru urmãtoarele operaþiuni: Ñ descãrcarea mijloacelor de transport; Ñ încãrcarea mijloacelor de transport; Ñ manipulãri interioare; Ñ depozitarea subproduselor rezultate din condiþionare, pânã la valorificarea lor; Ñ depozitare pe termen lung; Ñ adãpostirea utilajelor mobile; d) spaþii cu utilaje pentru condiþionarea seminþelor de consum aduse la depozit; e) spaþii cu linii tehnologice de transport al produselor în/din depozit; f) magazii pentru substanþe chimice; g) rezervoare pentru combustibili lichizi ºi magazii pentru combustibili solizi; h) rezervor de apã. Art. 12. Ñ (1) Laboratorul pentru gradarea seminþelor de consum trebuie sã fie dotat cu: a) instrumente de prelevare a probelor; b) recipiente pentru colectarea probelor; c) instrumente pentru divizarea ºi omogenizarea probelor de laborator; d) instrumente ºi aparaturã necesare pentru determinarea factorilor de gradare; e) instrumente, instalaþii ºi aparaturã pentru determinarea factorilor de gradare speciali; f) documentaþia specificã pentru reglementarea metodelor ºi modului de lucru în activitatea de gradare;

4 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II.2003 g) panou special pentru afiºarea planurilor de gradare ºi a listei anuale cuprinzând soiurile speciilor omologate ºi aflate în culturã în România, care fac obiectul Manualului de gradare; h) încãpere special amenajatã ºi destinatã pãstrãrii probelor-martor. (2) Punctul de determinare cantitativã a seminþelor de consum trebuie sã fie dotat cu: a) echipamente autorizate conform legii pentru determinarea cantitativã; b) seturi de documente pentru atestarea cantitativã a seminþelor de consum. (3) Punctele de descãrcare ºi preluare a seminþelor de consum trebuie sã fie dotate cu: a) buncãre special amenajate pentru descãrcarea seminþelor de consum; b) dispozitiv hidraulic sau planuri înclinate pentru descãrcarea mijloacelor de transport; c) relee de utilaje ºi instalaþii tehnologice pentru transportul seminþelor de consum în spaþiile de depozitare. (4) Punctele de încãrcare a mijloacelor de transport trebuie sã aibã cel puþin una dintre urmãtoarele dotãri: a) tubulaturã de scurgere la exterior prin cãdere liberã; b) mijloace mecanice cu ºnec ºi/sau cu bandã transportoare; c) autoîncãrcãtor cu cupã; d) sisteme vacuumatice de încãrcare/descãrcare ºi transport. Art. 13. Ñ (1) Spaþiile tehnologice pentru condiþionarea seminþelor în exteriorul depozitului trebuie sã fie dotate cu: a) echipamente pentru separarea corpurilor strãine; b) echipamente de protecþie împotriva poluãrii cu praf; c) instalaþii de uscare. (2) Spaþiile tehnologice pentru depozitare temporarã ºi manipulãri exterioare trebuie sã aibã cel puþin una dintre urmãtoarele dotãri: a) platformã betonatã; b) ºoproane tehnologice. (3) Spaþiile tehnologice pentru manipulare interioarã ºi depozitare trebuie sã fie dotate în funcþie de tipul depozitului, vertical sau orizontal, ºi sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: a) sã fie construite din materiale specifice, respectiv: cãrãmidã, beton armat, sã fie tencuite sau sclivisite ori sã aibã panouri metalice care sã împiedice pãtrunderea apei din precipitaþii; b) sã fie dotate cu puncte de descãrcare ºi preluare ºi cu instalaþii specifice pentru transportul seminþelor de consum în interior; c) sã fie dotate cu utilaje tehnologice pentru condiþionare, reducerea umiditãþii, aerare activã, combaterea infestãrii ºi reducerea nivelului de praf; d) sã fie dotate cu dispozitive de protecþie a cãilor de acces în interior, cu încuietori de siguranþã la uºi ºi cu grilaje la ferestre; e) sã fie racordate la reþeaua de alimentare cu energie electricã ºi la reþeaua de protecþie împotriva incendiilor; f) sã fie dotate cu o pistã betonatã de jur-împrejur; g) sã fie prevãzute cu plãcuþe de identificare; h) sã fie dotate cu aparaturã ºi instalaþii pentru controlul ºi urmãrirea evoluþiei calitãþii ºi stãrii de conservare pe perioada depozitãrii. (4) Spaþiile pentru depozitarea subproduselor rezultate din condiþionare trebuie sã fie compuse din încãperi acoperite ºi izolate de mediul ambiant, conform reglementãrilor de mediu în vigoare ºi normelor privind paza ºi stingerea incendiilor. (5) Magaziile pentru substanþe chimice, rezervoarele pentru substanþe combustibile lichide ºi rezervoarele de apã trebuie sã fie dotate conform reglementãrilor de mediu ºi normelor privind paza ºi stingerea incendiilor. Art. 14. Ñ (1) Depozitarul este obligat sã pãstreze proba-martor într-un loc sigur pe termen de 30 de zile de la data predãrii seminþelor de consum. (2) În situaþia formulãrii unei contestaþii în termenul de 30 de zile, depozitarul este obligat sã pãstreze proba-martor pânã la soluþionarea definitivã a contestaþiei. SECÞIUNEA a 3-a Condiþii financiare pentru acordarea licenþei de depozit pentru seminþele de consum Art. 15. Ñ Depozitarul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii financiare: a) sã facã dovada cã în ultimii 2 ani a încheiat activitatea cu profit; în cazul unitãþilor nou-înfiinþate, aceasta nu este necesarã; b) sã aibã capital social de minimum lei/tonã pentru capacitatea de depozitare pentru care s-a solicitat licenþa; c) sã prezinte o scrisoare de bonitate bancarã, eliberatã de banca la care depozitarul are deschise conturile; d) sã prezinte dovada cã nu are plãþi restante cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale ºi bugetele fondurilor speciale; la solicitarea depozitarilor, direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor certifica situaþia privind plãþile restante cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale ºi bugetele fondurilor speciale. SECÞIUNEA a 4-a Licenþa de depozit pentru seminþele de consum Art. 16. Ñ (1) În vederea acordãrii licenþei Comisia, prin intermediul persoanelor abilitate, verificã în teren îndeplinirea condiþiilor tehnice pentru depozitare, conform Instrucþiunilor pentru verificarea ºi certificarea condiþiilor tehnice ºi financiare ale depozitelor. (2) Verificarea condiþiilor financiare se face pe baza documentelor prezentate în dosarul pentru acordarea licenþei. Art. 17. Ñ Depozitarul este obligat sã asigure persoanelor abilitate accesul în incinta spaþiilor de depozitare ºi sã punã la dispoziþie acestora documentele necesare în vederea acordãrii licenþei. Art. 18. Ñ (1) Serviciul tehnic de specialitate analizeazã dosarul cuprinzând cererea de eliberare a licenþei ºi documentaþia aferentã depusã de depozitar, precum ºi rapoartele persoanelor abilitate. (2) Serviciul tehnic de specialitate întocmeºte un referat de prezentare a dosarului cu documentaþia depusã, pe care îl supune spre aprobare Comisiei. (3) În termen de 30 de zile de la data furnizãrii documentelor complete Comisia se va pronunþa cu privire la

5 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II admiterea sau la respingerea cererii de acordare a licenþei ºi va înºtiinþa în scris depozitarul. Art. 19. Ñ (1) Depozitarul poate contesta decizia de respingere a cererii de eliberare a licenþei, în termen de 10 zile de la primirea comunicãrii. (2) Contestaþia motivatã se va depune la ministerul de resort, care o analizeazã ºi, în termen de 10 zile, comunicã decizia petentului. Art. 20. Ñ În cazul în care unui depozitar i-a fost respinsã definitiv cererea de eliberare a licenþei, acesta se poate adresa cu o nouã cerere dupã ce a luat mãsurile de remediere a deficienþelor tehnice constatate de Comisie ºi face dovada îndeplinirii condiþiilor tehnice ºi financiare. Art. 21. Ñ Depozitarul este obligat sã comunice Comisiei în termen de 10 zile orice modificare a condiþiilor în care i-a fost eliberatã licenþa, precum ºi orice situaþie care ar conduce la imposibilitatea continuãrii activitãþii, în condiþiile în care a fost licenþiat. Art. 22. Ñ Depozitarul poate renunþa la licenþã ºi la efectele pe care aceasta le produce, dupã lichidarea stocurilor de seminþe de consum angajate cu certificate de depozit, printr-o cerere scrisã adresatã Comisiei. Art. 23. Ñ (1) Depozitarul poate solicita extinderea sau restrângerea licenþei, în cazul în care doreºte o extindere sau restrângere a capacitãþii de depozitare pentru care a fost licenþiat. (2) În caz de extindere a capacitãþii de depozitare, depozitarul solicitã printr-o cerere acordarea unei licenþe pentru capacitatea de depozitare suplimentarã, urmând procedura iniþialã, inclusiv plata taxei pentru eliberarea licenþei. (3) În caz de restrângere a capacitãþii de depozitare pentru care s-a acordat licenþa, depozitarul solicitã printr-o cerere eliberarea unei noi licenþe. Eliberarea noii licenþe se va face simultan cu anularea celei vechi, cu plata taxei de prelungire. Art. 24. Ñ (1) Licenþa, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, se acordã pentru o perioadã de 5 ani de la data emiterii ei, pentru fiecare depozit. (2) Serviciul tehnic de specialitate al Comisiei are obligaþia de a deschide un registru de evidenþã pentru licenþele eliberate, suspendate, anulate sau expirate. (3) Comisia verificã trimestrial ºi în mod obligatoriu înaintea fiecãrei campanii de recoltare a seminþelor de consum, prin persoanele abilitate, menþinerea condiþiilor tehnice ºi financiare impuse la acordarea licenþei. Art. 25. Ñ Depozitarul care deþine o licenþã eliberatã de Comisie este obligat sã o afiºeze într-un loc vizibil la sediul depozitului licenþiat, în spaþiile destinate relaþiei cu publicul. Art. 26. Ñ Depozitele pentru care un depozitar a primit licenþã vor fi utilizate în mod exclusiv pentru desfãºurarea activitãþii de depozitare a seminþelor de consum, conform prevederilor prezentelor norme metodologice. Art. 27. Ñ (1) Cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenþei, depozitarul poate solicita prelungirea acesteia pe o perioadã de maximum 3 ani. (2) Prelungirea licenþei se face numai dupã verificarea condiþiilor tehnice ºi financiare ale depozitului, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, ºi plata unei taxe de prelungire a acesteia, reprezentând 60% din valoarea taxei pentru acordarea licenþei la data solicitãrii prelungirii. Art. 28. Ñ (1) În caz de pierdere, distrugere sau furt al licenþei, depozitarul poate solicita Comisiei eliberarea unui duplicat al acesteia. (2) Duplicatul licenþei se elibereazã pe baza unei cereri ºi a declaraþiei, datã pe propria rãspundere, referitoare la împrejurarea în care s-a produs pierderea, distrugerea sau furtul acesteia, în termen de 30 de zile de la data la care s-a fãcut publicã, în douã ziare de circulaþie naþionalã, pierderea, distrugerea sau furtul acesteia. CAPITOLUL III Suspendarea, anularea sau retragerea licenþei de depozit pentru seminþele de consum SECÞIUNEA 1 Dispoziþii generale Art. 29. Ñ Licenþele se suspendã de Comisie în urmãtoarele situaþii: a) neîndeplinirea condiþiilor tehnice existente la data acordãrii licenþei; b) neîndeplinirea condiþiilor financiare care au stat la baza acordãrii licenþei, reprezentând o ameninþare pentru interesele deþinãtorilor de certificate de depozit; c) neprelungirea contractelor de asigurare împotriva factorilor naturali ºi de risc, pentru spaþiile de depozitare ºi seminþele de consum depozitate; d) comercializarea seminþelor de consum depozitate în spaþiile pentru care s-a acordat licenþa; e) nepãstrarea seminþelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit în depozitele pentru care s-a acordat licenþa; f) nefurnizarea informaþiilor ºi documentelor cerute de persoanele abilitate ºi nefacilitarea accesului acestora în toate încãperile/celulele depozitului licenþiat; g) neafiºarea tarifului de depozitare practicat, într-un loc vizibil, în spaþiile destinate relaþiei cu publicul; h) refuzul nejustificat de a accepta seminþele de consum pânã la capacitatea prevãzutã în licenþã; i) neplata cãtre Fondul de garantare pentru certificatele de depozit a cotei prevãzute la art. 71 alin. (1) lit. a). Art. 30. Ñ (1) Suspendarea licenþei se dispune atunci când una sau mai multe dintre situaþiile prevãzute la art. 29 au fost constatate, pe bazã de proces-verbal, de cãtre persoanele abilitate. (2) Suspendarea dureazã pânã la remedierea deficienþelor care au determinat-o, dar nu mai mult de 6 luni. Art. 31. Ñ Licenþa se anuleazã în urmãtoarele situaþii: a) transmiterea de date ºi informaþii voit eronate privind respectarea condiþiilor tehnice ºi/sau financiare; b) eliberarea unei noi licenþe pentru o capacitate de depozitare extinsã sau restrânsã; c) se declarã deschisã procedura de faliment a depozitarului. În acest caz se anuleazã toate licenþele depozitarului; d) depozitarul emite fãrã acoperire un certificat de depozit; e) depozitarul nu a remediat deficienþele în termen de 6 luni de la suspendarea licenþei; f) eliberarea certificatelor de depozit pentru o cantitate de seminþe de consum ce depãºeºte capacitatea de depozitare înscrisã în licenþã; g) depozitarul refuzã predarea cantitãþii de seminþe de consum înscrise în certificatul de depozit, la calitatea

6 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II.2003 înscrisã în acesta. Nu se considerã refuz cantitatea de seminþe de consum a cãrei valoare este egalã cu valoarea cheltuielilor de depozitare neachitate; h) depozitarul nu mai are în posesie seminþele de consum, conform datelor înscrise în certificatul de depozit. Art. 32. Ñ (1) Decizia de suspendare sau de anulare a licenþei va fi motivatã în scris de Comisie ºi notificatã depozitarului. (2) Decizia de suspendare sau de anulare a licenþei poate fi contestatã de depozitar în termen de 10 zile de la data notificãrii. (3) Contestaþia motivatã se va depune la serviciul tehnic de specialitate, care este obligat sã o înainteze de îndatã ministerului de resort spre soluþionare. (4) Ministerul de resort soluþioneazã contestaþiile în termen de 10 zile de la data primirii lor. Art. 33. Ñ (1) Depozitarul are obligaþia ca, în termen de 5 zile de la rãmânerea definitivã a deciziei de suspendare sau de anulare a licenþei, sã predea licenþa Comisiei ºi sã afiºeze decizia acesteia într-un loc vizibil în spaþiile destinate relaþiei cu publicul, la sediul depozitului în cauzã. (2) În cazul în care licenþa a fost anulatã, depozitarul nu mai poate face cerere de eliberare a unei noi licenþe pentru depozitul respectiv. Art. 34. Ñ În cazul suspendãrii sau retragerii licenþei, depozitarul este obligat sã respecte ºi sã aducã la îndeplinire toate obligaþiile pe care ºi le-a asumat prin contractele încheiate cu deþinãtorii de certificate de depozit. Art. 35. Ñ Depozitarul a cãrui licenþã este suspendatã, anulatã sau retrasã este obligat sã anunþe, în termen de 7 zile, toþi deþinãtorii de certificate de depozit eliberate de acesta. În acest caz deþinãtorii certificatelor de depozit pot decide rezilierea unilateralã a contractelor de prestãri de servicii. SECÞIUNEA a 2-a Sancþiuni Art. 36. Ñ Constituie contravenþii urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit legii, sã fie considerate infracþiuni: a) neîndeplinirea condiþiilor tehnice existente la data acordãrii licenþei; b) neprelungirea contractelor de asigurare împotriva factorilor naturali ºi de risc pentru depozitul licenþiat ºi pentru seminþele de consum depozitate, aferente certificatelor de depozit eliberate; c) nerespectarea condiþiilor financiare prevãzute la art. 15 lit. b), care au stat la baza acordãrii licenþei; d) comercializarea seminþelor de consum depozitate; e) neremiterea deþinãtorului de certificate de depozit a seminþelor de consum în aceeaºi cantitate ºi calitate cu cele specificate în certificatul de depozit; f) nepãstrarea seminþelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit în depozitele licenþiate; g) nefurnizarea tuturor informaþiilor ºi documentelor cerute de persoanele abilitate ºi nepermiterea accesului acestora în încãperile/celulele depozitului licenþiat; h) neafiºarea tarifului de depozitare practicat, la loc vizibil, în spaþiile destinate relaþiilor cu publicul ºi nepublicarea acestui tarif în douã ziare, dintre care unul de difuzare naþionalã; i) refuzul nejustificat de a accepta seminþele de consum pânã la capacitatea prevãzutã în licenþã; j) emiterea de certificate de depozit fãrã ca marfa sã fie depozitatã; k) emiterea certificatelor de depozit pentru o cantitate sau calitate a seminþelor de consum diferitã de al celor aduse de deponenþi. Art. 37. Ñ Contravenþiile prevãzute la art. 36 se sancþioneazã dupã cum urmeazã: a) cu amendã de la lei la lei, faptele prevãzute la lit. a), b), c) ºi d); b) cu amendã de la lei la lei, faptele prevãzute la lit. e), f) ºi g); c) cu amendã de la lei la lei, faptele prevãzute la lit. h); d) cu amendã de la lei la lei, faptele prevãzute la lit. i) ºi j); e) cu amendã de la lei la lei, faptele prevãzute la lit. k). Art. 38. Ñ (1) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute se fac de cãtre persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la art. 37, agentul constatator fãcând menþiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal. Art. 39. Ñ Contravenþiilor prevãzute la art. 36 le sunt aplicabile prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare. CAPITOLUL IV Certificatul de depozit SECÞIUNEA 1 Cerinþele de emitere ºi conþinutul certificatelor de depozit Art. 40. Ñ (1) Comisia este autoritatea ministerului de resort împuternicitã sã gestioneze certificatele de depozit. (2) Ministerul de resort, la solicitarea Comisiei, încheie contracte de achiziþie a imprimatelor tipizate pentru certificatele de depozit ºi licenþe, în conformitate cu prevederile legale privind achiziþiile publice. Art. 41. Ñ (1) Comisia va prelua certificatele de depozit tipãrite, pe bazã de proces-verbal, de la ministerul de resort. (2) Comisia predã certificatele de depozit depozitarilor licenþiaþi, la cererea acestora, pe bazã de proces-verbal. (3) Depozitarii care solicitã certificate de depozit vor achita contravaloarea acestora la data preluãrii. Art. 42. Ñ Certificatul de depozit constituie titlu de valoare ºi poate fi folosit pentru garantarea unui credit contractat. Art. 43. Ñ (1) Modelul certificatului de depozit este prevãzut în anexele nr. 2a), 2b) ºi 2c) la prezentele norme metodologice. (2) Certificatul de depozit prevãzut în anexa nr. 2a) se elibereazã deponentului la predarea seminþelor de consum ºi se reþine de depozitar la restituirea seminþelor predate.

7 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II (3) Certificatul de depozit prevãzut în anexa nr. 2b) se elibereazã deponentului în situaþia în care acesta doreºte sã gajeze seminþele de consum depozitate. (4) Certificatul de depozit prevãzut în anexa nr. 2c) se pãstreazã la depozitar. Art. 44. Ñ (1) Depozitarul elibereazã certificate de depozit la cererea deponenþilor, pe baza contractului de prestãri de servicii, pentru o perioadã de maximum un an. (2) Depozitarul este obligat sã anuleze certificatele care sunt completate necorespunzãtor. (3) Contractul de prestãri de servicii conþine condiþiile ºi termenele de depozitare, valoarea iniþialã a seminþelor de consum depozitate, tarifele de depozitare ºi de prestãri de servicii, cantitatea ºi calitatea produselor depozitate, drepturile ºi obligaþiile pãrþilor. (4) Valoarea seminþelor de consum depozitate se stabileºte prin acordul pãrþilor. Valoarea stabilitã ºi înscrisã în contractul de prestãri de servicii constituie bazã pentru contractele de asigurare ºi cererile de despãgubire pentru seminþele de consum predate spre depozitare. Art. 45. Ñ (1) Certificatul de depozit se elibereazã pentru o cantitate de seminþe de consum de minimum 5 tone. (2) Dupã recepþionarea cantitãþii totale de seminþe de consum de cãtre depozitar, acesta emite, la cererea deponentului, unul sau mai multe certificate de depozit, pe diviziuni ale cantitãþii totale, cu anularea certificatului iniþial, în situaþia în care acesta a fost emis. Art. 46. Ñ Depozitarul elibereazã certificate de depozit ºi pentru seminþele de consum din producþie proprie sau achiziþionate în nume propriu ºi depozitate în spaþiile licenþiate, cu avizul unui gradator, care nu are calitatea de salariat al depozitarului. Art. 47. Ñ Depozitarul este obligat sã pãstreze în condiþii de siguranþã toate certificatele de depozit neeliberate, sã þinã o evidenþã corectã ºi completã a cantitãþilor de seminþe de consum recepþionate, depozitate ºi restituite. Art. 48. Ñ Reprezentanþii Comisiei ºi persoanele abilitate de ministerul de resort sunt împuterniciþi sã examineze toate registrele, evidenþele, actele, documentele ºi conturile depozitarului cãruia i s-a acordat licenþa. Art. 49. Ñ La solicitarea expresã a ministerului de resort depozitarul cãruia i s-a acordat licenþa este obligat sã transmitã informãri ºi/sau rapoarte conform cererii acestuia. SECÞIUNEA a 2-a Înregistrarea certificatelor de depozit Art. 50. Ñ Înregistrarea certificatelor de depozit se face într-un registru unic, numit Registrul centralizat al certificatelor de depozit, denumit în continuare registru. Art. 51. Ñ (1) Registrul este gestionat de ministerul de resort prin serviciul tehnic de specialitate ºi se vor înscrie în el toate transferurile de certificate de depozit cãtre depozitari. (2) Serviciul tehnic de specialitate are în componenþa sa un compartiment al registrului. (3) Compartimentul are obligaþia sã raporteze conducerii ministerului de resort ºi Comisiei numãrul de certificate transmise depozitarilor. Art. 52. Ñ (1) Registrul cuprinde urmãtoarele rubrici: a) data ºi numãrul de înregistrare a cererii pentru eliberarea certificatelor de depozit; b) denumirea ºi sediul depozitarului; c) numãrul ºi data eliberãrii licenþei; d) codul unic de înregistrare; e) capacitatea de depozitare a depozitului pentru care s-a eliberat licenþa; f) numãrul ºi data prelungirii, suspendãrii sau anulãrii licenþei, dacã este cazul; g) seria ºi numãrul exemplarelor de certificate de depozit predate cãtre depozitar; h) seria ºi numãrul certificatelor de depozit returnate de depozitar. (2) Modelul registrului este prevãzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Art. 53. Ñ Accesul creditorilor gajiºti sau al altor persoane fizice ºi juridice interesate de datele din registru se face conform normelor emise de Comisie ºi aprobate de ministerul de resort. Art. 54. Ñ (1) Depozitarii au obligaþia sã raporteze trimestrial la serviciul tehnic de specialitate certificatele de depozit eliberate, completate greºit, anulate sau necompletate. (2) Depozitarii sunt obligaþi sã þinã evidenþa certificatelor eliberate, necompletate ºi anulate într-un registru întocmit potrivit modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, deschis la fiecare depozit licenþiat. SECÞIUNEA a 3-a Regimul certificatelor de depozit Art. 55. Ñ (1) Certificatul de depozit poate fi tranzacþionat între deþinãtorul acestuia ºi un potenþial cumpãrãtor, prin bursele de mãrfuri sau prin alte modalitãþi prevãzute de lege. (2) Noul deþinãtor al certificatului de depozit, dupã plata contravalorii certificatului de depozit, va înscrie datele de identificare ºi va semna în secþiunea destinatã acestui scop de pe certificatul de depozit. În termen de 30 de zile noul proprietar va solicita depozitarului eliberarea unui nou certificat de depozit pe numele sãu, în condiþiile contractului de prestãri de servicii, încheiat de primul deþinãtor. Art. 56. Ñ (1) Certificatul de depozit poate servi la constituirea unei garanþii reale mobiliare asupra seminþelor de consum depozitate, în condiþiile prevãzute de legislaþia în vigoare. (2) Dupã încheierea contractului de creditare creditorul va înscrie pe certificatul de depozit datele sale de identificare, precum ºi valoarea creditului, dobânda aferentã ºi scadenþa ºi va semna împreunã cu deþinãtorul certificatului de depozit în secþiunea destinatã acestui scop din certificatul de depozit. (3) Remiterea talonului de gaj cãtre creditor reprezintã dovada constituirii gajului asupra cantitãþii de seminþe de consum înscrise în certificatul de depozit în favoarea creditorului. (4) Creditorul trebuie sã înºtiinþeze depozitarul emitent al certificatului de depozit în termen de 5 zile de la constituirea gajului. Dupã primirea comunicãrii creditorului gajist depozitarul se obligã sã facã menþiunile respective în Registrul de evidenþã a certificatelor de depozit eliberate. Depozitarul nu restituie cantitãþile de seminþe de consum înscrise pe certificatul de depozit decât dacã acesta este însoþit de talonul de gaj. Art. 57. Ñ (1) Talonul de gaj constituie gaj pentru garantarea creditelor; acesta se pãstreazã de creditorul gajist pânã la rambursarea creditului ºi a dobânzilor aferente.

8 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II.2003 (2) Depozitarul restituie produsele depozitate care fac obiectul garantãrii creditului doar la prezentarea talonului de gaj de cãtre creditorul gajist sau terþe persoane care l-au dobândit ulterior. (3) Pentru constituirea unui nou gaj deþinãtorul certificatului de depozit solicitã depozitarului un nou certificat de depozit, cu obligaþia de a restitui talonul de gaj anterior eliberat. Art. 58. Ñ (1) Valabilitatea certificatului de depozit înceteazã la împlinirea termenului de valabilitate prevãzut în acesta. (2) În cazul în care la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de depozit deþinãtorul acestuia doreºte încheierea unui nou contract de prestãri de servicii în domeniul depozitãrii, depozitarul retrage vechiul certificat ºi elibereazã un nou certificat de depozit, cu un alt termen. (3) Operaþiunea nu se executã în cazul în care certificatul a fost gajat, iar deþinãtorul certificatului de depozit nu prezintã talonul de gaj. Art. 59. Ñ În situaþia în care deþinãtorul certificatului de depozit doreºte sã vândã seminþele de consum depozitate înainte de termenul de scadenþã a creditului, pentru care a garantat cu certificatul de depozit, îl va înºtiinþa despre aceasta pe creditorul gajist. Art. 60. Ñ În cazul nerambursãrii la scadenþã a creanþei garantate cu seminþele înscrise în certificatul de depozit, executarea garanþiei reale mobiliare se realizeazã potrivit prevederilor titlului VI Regimul juridic al garanþiilor reale mobiliareò din Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice. Art. 61. Ñ Creditorul gajist poate cere aplicarea sechestrului asupra seminþelor de consum aflate în posesia depozitarului, în cazul în care depozitarul nu îndeplineºte obligaþia prevãzutã la art. 57 alin. (2). Art. 62. Ñ În cazul pierderii, furtului sau deteriorãrii certificatului de depozit, posesorul lui va declara nul titlul respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, ºi va notifica depozitarului, cãruia îi cere eliberarea unui nou certificat de depozit. Depozitarul elibereazã un duplicat în termen de 5 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. SECÞIUNEA a 4-a Procedura de executare a certificatului de depozit Art. 63. Ñ Certificatul de depozit se executã în urmãtoarele cazuri ºi dupã urmãtoarea procedurã: a) deþinãtorul certificatului de depozit îi comunicã depozitarului dispoziþia sa de restituire a seminþelor de consum depozitate, în orice moment pe durata de valabilitate a certificatului de depozit; b) în termen de maximum 14 zile de la data comunicãrii dispoziþiei de restituire depozitarul face restituirea seminþelor de consum, în ordinea primirii dispoziþiilor de restituire ºi de la alþi deþinãtori de certificate, în funcþie de capacitatea tehnicã de încãrcare în mijloace de transport a depozitului licenþiat; c) în cazul în care deþinãtorul certificatului de depozit are de platã anumite sume ca urmare a comunicãrii dispoziþiei de restituire, peste termenul limitã de valabilitate a certificatului de depozit, dar nu mai mult de 10 zile, acesta are posibilitatea sã plãteascã aceste sume pânã la începerea încãrcãrii mijloacelor de transport; d) în cazul în care certificatul de depozit nu este gajat, iar deþinãtorul certificatului de depozit nu a plãtit cheltuielile de depozitare cãtre depozitar, executarea asupra seminþelor de consum se face conform prevederilor din contractul de prestãri de servicii încheiat între pãrþi; e) în cazul în care certificatul de depozit a fost executat la cererea creditorului gajist, ca urmare a prezentãrii talonului de gaj, deþinãtorul certificatului de depozit va primi eventuala diferenþã de sumã rãmasã dupã executarea de cãtre creditorul gajist a garanþiei reale mobiliare ºi dupã reþinerea de cãtre depozitar a contravalorii cheltuielilor privind activitatea de depozitare; f) în toate cazurile, dacã deþinãtorul certificatului de depozit nu prezintã ºi talonul de gaj, restituirea seminþelor de consum depozitate se suspendã pânã la expirarea unui termen de 10 zile dupã data scadenþei creditului pentru care s-a constituit gaj; g) la expirarea termenului de 10 zile prevãzut la lit. f), dacã deþinãtorul certificatului de depozit nu ramburseazã creditul acordat, creditorul va dispune vânzarea produselor depozitate; h) depozitarul are datoria sã pãstreze seminþele de consum pânã în momentul în care creditorul gajist dispune valorificarea lor pentru recuperarea datoriilor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea valabilitãþii certificatului de depozit. Daunele rezultate din suspendarea livrãrii ºi costurile suplimentare aferente depozitãrii seminþelor de consum se acoperã din sumele rezultate din vânzarea acestora; i) mijloacele de transport sã asigurã de adjudecatarul produselor depozitate; j) în cazul vânzãrii seminþelor de consum prin licitaþie, adjudecatarul se prezintã la depozitul de livrare pentru încãrcare, la data stabilitã de comun acord cu depozitarul; k) seminþele de consum livrate adjudecatarului trebuie sã corespundã calitativ ºi cantitativ cu datele menþionate în certificatul de depozit. Art. 64. Ñ În situaþia în care depozitarul nu mai are în posesie seminþele de consum, conform datelor încrise în certificatul de depozit, protejarea intereselor financiare ale deponenþilor se realizeazã prin Fondul de garantare pentru certificatele de depozit. SECÞIUNEA a 5-a Restituirea ºi expedierea seminþelor de consum depozitate Art. 65. Ñ (1) Depozitarul cãruia i s-a acordat licenþa este obligat sã restituie seminþele de consum, conform cantitãþii ºi calitãþii înscrise în certificatul de depozit. (2) Restituirea se face cu condiþia ca deþinãtorul certificatului de depozit sã prezinte atât certificatul de depozit, cât ºi talonul de gaj. Art. 66. Ñ (1) Deþinãtorul certificatului de depozit este obligat sã semneze o confirmare de primire a seminþelor de consum restituite de depozitar ºi sã returneze certificatul de depozit ºi talonul de gaj depozitarului, în cazul restituirii la cerere. (2) Depozitarul sau reprezentantul sãu legal este obligat sã anuleze certificatul de depozit aferent seminþelor de consum restituite, prin aplicarea unei ºtampile ANULATÒ ºi prin semnarea acestuia.

9 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II (3) Depozitarul nu face restituiri parþiale din cantitatea menþionatã pe un certificat de depozit. Art. 67. Ñ (1) Depozitarul este obligat sã determine cantitatea ºi calitatea produselor ce urmeazã sã fie restituite, în prezenþa deþinãtorului de certificat de depozit sau a unui reprezentant numit de acesta. (2) În cazul restituirii seminþelor de consum cãtre deþinãtorul de certificat de depozit dupã expirarea termenului de valabilitate prevãzut în certificatul de depozit sau în cazul restituirii cãtre adjudecatarul acestora, depozitarul este obligat sã înmâneze proprietarului seminþelor de consum sau reprezentantului acestuia, pentru fiecare mijloc de transport, o probã-martor sigilatã. O a doua probã-martor este pãstratã de depozitar timp de 30 de zile de la predarea integralã a mãrfii. (3) Orice contestaþie cu privire la calitatea seminþelor de consum se face pe baza probelor-martor. Partea care se considerã neîndreptãþitã trimite proba-martor sigilatã la Comisia Naþionalã de Gradare a Seminþelor de Consum. Art. 68. Ñ În cazul în care la data expirãrii termenului de valabilitate a certificatului de depozit deþinãtorul certificatului de depozit nu se prezintã în termen de 30 de zile pentru a încheia un nou contract de prestãri de servicii sau nu solicitã restituirea seminþelor de consum, depozitarul poate cere vânzarea prin licitaþie a seminþelor de consum depozitate, pentru a acoperi contravaloarea serviciilor prestate. Sumele rãmase vor fi restituite proprietarului seminþelor de consum sau vor fi consemnate la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni C.E.C. Ñ S.A. pe numele acestuia. CAPITOLUL V Fondul de garantare pentru certificatele de depozit Art. 69. Ñ Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, denumit în continuare Fond, se constituie ca persoanã juridicã, de drept public, cu finanþare extrabugetarã. Art. 70. Ñ Fondul trebuie sã acopere minimum 10% ºi maximum 20% din valoarea totalã a certificatelor de depozit emise. Art. 71. Ñ (1) Resursele financiare ale bugetului de venituri ºi cheltuieli al Fondului se constituie din: a) cota plãtitã de depozitari, reprezentând 0,5% din valoarea de piaþã a seminþelor de consum depozitate ºi pentru care s-au eliberat certificate de depozit; b) dobânzile încasate la depozitele constituite din Fond; c) realizarea creanþelor sale; d) încasarea despãgubirilor din contractele de asigurare a seminþelor de consum, prevãzute la art. 15 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002; e) venituri din investirea resurselor sale; f) alte venituri, donaþii, sponsorizãri ºi altele asemenea. (2) Cota prevãzutã la alin. (1) lit. a) se vireazã în contul Fondului, în termen de 5 zile de la data efectuãrii depozitãrii. (3) Depãºirea termenului prevãzut la alin. (2) se sancþioneazã cu plata dobânzilor legale, precum ºi cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lunã ºi/sau pentru fiecare fracþiune de lunã de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care cota trebuia viratã la Fond. Art. 72. Ñ (1) Fondul va deschide un cont purtãtor de dobânzi la Trezoreria statului, sub denumirea Fondul de garantare pentru certificatele de depozitò. (2) Indiferent de sursa de constituire, contribuþiile la bugetul Fondului au ca unicã utilizare protejarea intereselor financiare ale deponenþilor, în situaþia în care un depozitar nu reuºeºte sã îºi îndeplineascã sarcinile ºi obligaþiile care îi revin din contractele de prestãri de servicii încheiate cu deponenþii. (3) Organele de control financiar sunt împuternicite sã verifice corectitudinea calculãrii, reþinerii ºi virãrii cotei prevãzute la art. 71 alin. (1) lit. a) în contul Fondului. Art. 73. Ñ În cazul în care certificatul de depozit devine indisponibil, deþinãtorul acestuia sau creditorul gajist poate solicita printr-o cerere, argumentatã cu dovezi, adresatã Comisiei, sã fie despãgubit. Art. 74. Ñ Ministerul de resort stabileºte pierderile financiare ale deponenþilor ale cãror certificate de depozit au devenit indisponibile, în termen maxim de 30 de zile de la primirea cererii, ºi le comunicã Fondului. Art. 75. Ñ În termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor Fondul va despãgubi deponenþii în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 141/2002 ºi ale prevederilor prezentelor norme metodologice. Art. 76. Ñ (1) Deþinãtorul certificatului de depozit sau creditorul gajist pãgubit primeºte contravaloarea seminþelor de consum înscrise în certificatul de depozit de la Fond, dupã ce restituie certificatul de depozit ºi talonul de gaj Comisiei. (2) Contravaloarea seminþelor de consum se calculeazã la preþul pieþei, la data solicitãrii restituirii seminþelor de consum. (3) Preþul pieþei, care va sta la baza despãgubirilor din Fond, se determinã de acesta pe baza analizei cererii ºi ofertei în pieþele din zonele reprezentative, cu pondere în producþia de seminþe de consum. Calculul se face prin estimarea mediei ponderate a valorilor pentru aceleaºi seminþe de consum, cu acelaºi grad, dintr-un numãr de cel puþin douã tranzacþii considerate semnificative pentru piaþã, din zona ºi luna în care depozitarul nu a onorat certificatul de depozitare. (4) Preþul pieþei va fi publicat lunar, prin grija Fondului, într-un buletin informativ elaborat de un serviciu specializat din cadrul acestuia. Art. 77. Ñ (1) În cazul plãþilor efectuate din contul Fondului, acesta va recupera sumele plãtite deþinãtorului certificatului de depozit sau creditorului gajist de la depozitar. (2) Pânã la soluþionarea litigiului Fondul, prin organele de executare, poate aplica sechestrul pe toate bunurile deþinute de depozitar. (3) Depozitarului în privinþa cãruia a fost stabilitã culpa i se anuleazã licenþa ºi nu mai are dreptul sã primeascã o nouã licenþã pe toatã perioada funcþionãrii ca agent economic. (4) Contul Fondului este realimentat din sumele obþinute de la depozitarul în privinþa cãruia a fost stabilitã culpa. Art. 78. Ñ (1) Resursele financiare prevãzute la art. 71 lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor directe ale Fondului. (2) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depãºi veniturile prevãzute la art. 71 lit. e). Art. 79. Ñ Anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c) ºi 3*) fac parte integrantã din prezentele norme metodologice. *) Anexele sunt reproduse în facsimil.

10 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II.2003 ROMÂNIA ANEXA Nr. 1 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

11 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II CERTIFICAT DE DEPOZIT (faþã) ANEXA Nr. 2a) la normele metodologice

12 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/19.II.2003 CERTIFICAT DE DEPOZIT (verso)