Raport privind Starea învățământului An școlar Semestrul I

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Raport privind Starea învățământului An școlar Semestrul I"

Transcriere

1 M IN IS TERUL EDUC AŢ IE I NAȚ IO N A LE IN S PEC TOR ATUL ȘCOLAR JUDEȚE AN C OV AS N A Str. Gh. Doja, n r. 5, loc. ÎN TOR SUR A BUZĂU LU I, jud. COV AS N A Tel/ Fa x / , e -mail ltbalc site eb a lc escu.com Nr. op erator de dat e cu caracter p ers on al: Nr.înregistrare 400 / Raport privind Starea învățământului An școlar Semestrul I Elaborat: Avizat în ședința CP Validat în ședința CA Director Data: Data: Prof. Georgeta Susana Coman Semnătură: LS

2 M IN IS TERUL EDUC AŢ IE I NAȚ IO N A LE IN S PEC TOR ATUL ȘCOLAR JUDEȚE AN C OV AS N A Str. Gh. Doja, n r. 5, loc. ÎN TOR SUR A BUZĂU LU I, jud. COV AS N A Tel/ Fa x / , e -mail ltbalc site eb a lc escu.com Nr. op erator de dat e cu caracter p ers on al: CUPRINS I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Date generale 2. Scurt istoric al şcolii 3. Caracterizarea generală a şcolii 3.1. Tipul unităţii de învăţământ 3.2. Nivelurile de învăţământ existente în unitate 3.3. Profile de studiu existente 3.4. Detalii privind tipul unităţii de învăţământ 3.5. Forme de şcolarizare din unitate în funcţie de forma de finanţare (proprietate) 3.6. Alternative educaţionale în unitate 3.7. Formele de învăţământ din unitatea 3.8. Aspecte privind organizarea procesului de învăţământ 3.9. Structuri ale unităţii în raport cu limba de predare din şcoală Responsabilităţi în reţea Servicii oferite Construcția școlară Unitatea funcţionează în Construcția găzduiește Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare Suprafaţa desfășurată a clădirilor Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii 3.18 Spații auxiliare Situaţia juridică a clădirilor în care funcționează unitatea şi a terenurilor aferente Utilități Elemente de dotare Context geo-economic Caracteristici ale școlii 4. Relația cu administrația publică 5. Relația cu comunitatea locală 6. Organigrama 2

3 M IN IS TERUL EDUC AŢ IE I NAȚ IO N A LE IN S PEC TOR ATUL ȘCOLAR JUDEȚE AN C OV AS N A Str. Gh. Doja, n r. 5, loc. ÎN TOR SUR A BUZĂU LU I, jud. COV AS N A Tel/ Fa x / , e -mail ltbalc site eb a lc escu.com Nr. op erator de dat e cu caracter p ers on al: II. DIAGNOZA INSTITUȚIONALĂ 1. Date referitoare la resursele umane 1.1. Cadre didactice Situația încadrării Situația gradelor didactice Situația cadrelor didactice în funcție de vechime Raportul număr elevi/ număr personal didactic Indicatori de performanţă pentru cadre didactice a. Participări la cursuri de formare b. Situația obținerii celor 90 de credite profesionale transferabile, în ultimii 5 ani 1.2. Personal nedidactic 1.3. Personal auxiliar Participări la cursuri de formare a personalului auxiliar 1.4. Elevi Efective elevi / clase Numărul/ procentul elevilor cu nevoi educative speciale Frecventarea cursurilor de către elevi Indicatori de calitate pentru elevi Situaţia privind rezultatele la simularea județeană a examenului de Bacalaureat 2. Programe guvernamentale de dotare a şcolilor în care a fost cuprinsă unitatea de învăţământ (ultimii 4 ani) 3. Programe şi proiecte de investiţii în care a fost cuprinsă unitatea de învăţământ 4. Facilităţi pentru elevi 5. Parteneriate educaţionale Participarea la programe şi proiecte comunitare 8. Proiecte de finanţare derulate prin MEN/ IŞJ/ Consiliul local 9. Promovarea imaginii instituţiei: 10. Starea învățământului pe arii curriculare 11. Calitatea activității comisiilor din școală 12. Analiza de nevoi (model matrice swot/ swoc peste) CONCLUZII 3

4 1. Date generale CAPITOLUL I PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT Denumirea școlii: Liceul Tehnologic Nicolae Bălceascu Adresa: Întorsura Buzăului, str. Gheorghe Doja, nr.5 Cod Județul Covasna Tel/ Fax / Site: Limba de predare: Limba română 2. Scurt istoric al școlii Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului, este o instituţie de învăţământ de stat, are personalitate juridică dar fără structuri arondate, care funcţionează în baza OMECTS 6564/2011, completat și modificat cu 3283/2012, a Legii nr.1/2011 (Legea Educaţiei Naţionale) și a altor documnente şi acte normative referitoare la sistemul de învăţământ. În urma împărţirii administrativ-teritoriale din 1968, comuna Întorsura Buzăului a fost declarată oraş, trecând de la județul Brașov la judeţul Covasna. În acest context au fost înfiinţate noi unităţi economice: Inteprinderea pentru tractoare (I.P.T), Cooperativa Arta Populară, Fabrica de Scaune. Numărul populaţiei (deci şi al populaţiei şcolare) fiind în creştere, impunea înfiinţarea unui liceu pentru şcolarizarea elevilor absolvenţi ai claselor a VIII a din întreaga zonă, care erau nevoiţi să plece la liceele din Târgu-Secuiesc, Sfântu- Gheorghe, Braşov, Codlea, Săcele. Astfel, la 15 septembrie 1968 s-a înfiinţat Liceul de Cultură Generală din Întorsura Buzăului, care a funcţionat, la început, în incinta Şcolii Generale. Începutul a fost greu: lipsă de spaţiu, de laboratoare, sală de sport, profesori calificaţi, etc. Din anul şcolar au fost înfiinţate încă două clase, tot acum introducându-se cursurile de seral şi separarea profilurilor, adică profilul uman şi cel real. Tot în această perioadă s-a construit o nouă clădire, pe strada Gheorghe Doja, cu zece săli de clasă, două laboratoare fizică şi chimie un cabinet medical şi o cancelarie. După zece ani de funcționare în această locație, mai bine zis în anul şcolar , liceul s-a mutat în noua clădire de pe Aleea Gării, nr. 1, iar următorul an școlar ( ) a devenit Liceu Industrial trecând sub protecţia Ministerului Industriei şi scoţând de pe băncile educaţiei socialiste generaţii de tineri cultivaţi în special în domeniul practic, al muncii tehnice. După Revoluţia din 1989, liceul a devenit Grup Şcolar, cu profilurile real şi uman, dar şi clase de pregătire profesională. A primit titulatura de Nicolae Bălcescu, sărbătorindu-şi ziua în 6 decembrie, de Sfântul Nicolae. Din septembrie 2008, acesta s-a scindat în liceu teoretic şi liceu tehnologic. Din acel moment sediul de pe Aleea Gării poartă numele de Mircea Eliade - Liceu Teoretic, iar sediul de pe strada Gheorghe Doja a devenit Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu. 4

5 Începând din anul 2012, s-au înfiinţat clase de învăţământ profesional, care pregătesc elevii pentru meseriile de confecționer produse textile, mecanic agricol și auto, tâmplar universal, lucrător în agroturism și zidar-pietrar-tencuitor. 3. Caracterizarea generală a școlii 3.1. Tipul unității de învățământ: - liceu tehnologic - școală profesională 3.2. Nivelurile de învățământ existente în unitate / Forme de învățământ : - învățământ liceal zi / seral - școală profesională / zi 3.3. Profile de studiu existente: Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu este o şcoală din filiera Tehnologică cu profil Tehnic și Resurse naturale și protecția mediului care are ca principale domenii de pregătire: electronică și automatizări, industrie textilă și pielărie, mecanic, construcţii și lucrări publice, fabricarea produselor din lemn și agricultură. Informaţii privind domeniile de calificare și specializările: Tabel I Nr. Domenii de calificare Specializarea crt. 1. Electronică și automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 2. Industrie textilă și pielărie Tehnician în industria textilă Confecționer produse textile 3. Mecanic Tehnician transporturi Tehnician mecatronist Mecanic auto Mecanic agricol 4. Agricultură Tehnician agromontan Lucrător în agroturism 5. Fabricarea produselor din lemn Tehnician prelucrarea lemnului Tâmplar universal 6. Construcții și lucrări publice Tehnician în construcții și lucrări publice 3.4. Detalii privind tipul unității de învățământ: Unitate pentru învățământul de masă 5

6 3.5. Forme de şcolarizare din unitate în funcţie de forma de finanţare (proprietate) public (B) 3.6. Alternative educaţionale în unitate: Învățământ tradiţional 3.7. Formele de învăţământ din unitatea : 1. zi 2. seral 3.8. Aspecte privind organizarea procesului de învăţământ Structuri ale claselor/ grupelor după modul de funcţionare: 1. predare normală nr. clase Structuri ale unităţii în raport cu limba de predare din şcoală (pentru unităţile care nu se regăsesc în structurile menţionate se va încercui varianta "nu este cazul") Limbi materne de predare în unitatea școlară: 1. Româna Limbi străine studiate în şcoală, pentru învățământul de masă 1. Engleza 2. Franceza Limbile de studiu pentru unităţile în care funcţionează clase bilingve Nu este cazul Limbile de studiu pentru unităţile în care funcţionează clase cu predare intensivă Nu este cazul Responsabilităţi în reţea Unitatea şcolară este: Unitate de sine stătătoare În cazul unei unităţi coordonate, să se precizeze: codul SIRUES al unităţii coordonatoare: Servicii oferite Internat: NU Cantină: NU Bufet: DA (Chioșc alimentar) Cabinet de asistenţă medicală : DA asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare DA Cabinet stomatologic : 1. DA, dacă DA: asigurarea asistenţei stomatologice cu medic de specialitate asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare DA DA Cabinet de asistenţă psihopedagogică : 1. DA dacă DA: încadrarea şcolii cu specialist (psiholog): cu norma parţială Construcția școlară 6

7 Vechimea şi calitatea construcţiei Anul în care a fost dată în folosinţă: Corp A anul 1958 Corp B - anul 2003 Corp C anul 2007 Construcţie din: zid din cărămidă Anul ultimei reparații capitale: Corp A anul Unitatea funcţionează în: clădire cu destinaţie de şcoală Construcția găzduiește numai unitatea noastră Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare: Corp A - clădire cu 6 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică, 1 atelier, birouri administrativ, sală profesorală Corp B - 2 ateliere mecanic / agricultură Corp C - 2 ateliere prelucrarea lemnului / construcții - ateliere de întreținere - depozit de carte Suprafaţa desfășurată a clădirilor (suprafața construită (mp) x numărul de nivele al clădirii) -Suprafața desfășurată a clădirilor: Corp A suprafața 928,7 mp Corp B suprafața 235 mp Corp C suprafața 350 mp Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii: Spaţii de învăţământ: 1. săli de clasă 6 2. laboratoare informatică 2 3. ateliere şcolare Spații auxiliare l. ateliere de întreținere 2. cancelarie Situaţia juridică a clădirilor în care funcționează unitatea şi a terenurilor aferente Unitatea funcţionează în: Spaţii date în administrare de către UAT Întorsura Buzăului Pentru spaţiile proprii precizaţi dacă deţineţi documente de proprietate asupra: Unitatea de învățământ funcționează în baza unui contract de dare în administrare în urma Hotărârii Consiliului Local, nr. 84/2017, proprietarul fiind UAT Întorsura Buzăului Utilități Curent electric: în localitate: DA în școală: DA 7

8 Apă în localitate: 1. reţea stradală în şcoală: 2. din reţeaua stradală în clădire Closet 1. cu apă curentă dacă există, precizaţi numărul de cabine: total: 8 din care în stare corespunzătoare: Canalizare: în localitate: 1. reţea stradală în şcoală: 1. conectată la reţea stradală Sistem de încălzire în localitate: 1. există reţea termoficare în şcoală: 3. încălzire centrală Telefon: în localitate: 1.Da în școală: 1. Da Spațiu de gunoi amenajat: 1.Da 3.21.Elemente de dotare Starea mobilierului şcolar: 1. stare bună Biblioteca școlară 1. Da 2. nr de volume: 990 volume provenite din donații Dotarea cu calculatoare număr total de calculatoare: 60 buc. număr de calculatoare utilizate de către elevi: 48 buc. utilizarea calculatorului de către administraţia şcolii: DA există conectare la INTERNET: DA Rețea Telekom și RDS Dotarea cu copiatoare: DA Număr de copiatoare: 3 buc Context geo-economic: - Mediul de rezidență: Urban - Dezvoltarea economică a zonei: Zonă defavorizată - Tipul localității: Oraș cu mai puțin de locuitori Caracteristici ale școlii Poziția unității în localitate: zonă centrală Accesul elevilor la unitatea de învățământ (descriere): Conform Procedurii de acces în unitate Unitatea şcolarizează: - elevi din localitate nr. elevi: 158 elevi învățământ de zi - elevi din alte localităţi, care fac navetă zilnică nr. elevi: 112 elevi învățământ de zi 8

9 - elevi de la învățământul seral : 168 (din localitate și împrejurimi) 4. Relația cu administrația publică (administrarea clădirilor, gradul de implicare în probleme/ dezvoltarea școlii, gradul de implicare în sfera decizională, implicarea în proiecte, parteneriate ale școlii ș.a.). Pentru atingerea obiectivelor și a țintelor strategice menționate în Planul de acțiune al școlii, unitatea noastră de învățământ a colaborat cu Primăria orașului Întorsura Buzăului dar și cu Consiliul local. Pentru obținerea Autorizației ISU, Primăria orașului a încheiat un contract cu o firmă de arhitectură care va realiza documentația specifică acestei acțiuni. În vederea desfășurării în bune condiții a orelor de educație fizică și sport, unitatea noastră școlară a încheiat Protocol de parteneriat nr din cu Primăria orașului Întorsura Buzăului, care administrează Sala de sport Valeriu Bularca. Totodată, membrii administrației publice locale sunt implicați în sfera decizională a instituției (Consiliu de administrație) și în sistemul de evaluare al calității învățământului (Comisia de evaluare și asigurare a calității). 5. Relația cu comunitatea locală Unitatea de învățământ are încheiate Parteneriate cu instituții publice de stat și ONG uri. PARTENERIATE ŞCOALĂ- AGENȚI ECONOMICI-COMUNITATE Nr. crt. ORGANIZAŢIA PARTENERĂ ACTIVITATE 1. Consultarea în vederea elaborării CDLurilor SC ALDIS SRL 2. SC JWC ROMWOOD SRL Stagii de pregătire practică 3. SC ELLEGIPI SRL Stagii de pregătire practică 4. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE FLOROAIA MARE Prezentarea unor experienţe de muncă și bune practici 5. CLUBUL ELEVILOR Activități educative școlare și extrașcolare 6. SC AUTO CAMBIO SRL Stagii de pregătire practică 7. Aplicarea unui test privind orientarea în AJOFM carieră 8. POLIȚIA LOCALĂ Sprijin și consultanță 9. SC ELATO IMPEX SRL Consultarea în vederea elaborării CDLurilor 10. SC GEOCRIN SRL Consultarea în vederea elaborării CDLurilor 11. ASOCIAȚIA ECOTEHNODIDACTICA Activități educative școlare și extrașcolare 12. PRIMĂRIA ORAȘULUI Sprijin și consultanță 9

10 13. COLEGIUL TEHNIC I.C. ȘTEFĂNESCU IAȘI Activități educative școlare și extrașcolare 14. ȘCOALA B.P.HASDEU IAȘI Activități educative școlare și extrașcolare 15. ASOCIAȚIA ȘTIINȚIFICĂ PLEIADIS IAȘI Activități educative școlare și extrașcolare 16. SC MOBILĂ BOGDAN SRL Stagii de pregătire practică 17. SC PRESTAŢII INDUSTRIALE VULTURUL Stagii de pregătire practică SRL 18. PALATUL COPIILOR BÂRLAD Activități educative școlare și extrașcolare 19. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Activități educative școlare și extrașcolare COVASNA 20. D.G.A.S.P.C. COVASNA Activități educative școlare și extrașcolare 21. SPITALUL ORĂȘENESC ÎNTORSURA Activități educative școlare și extrașcolare BUZĂULUI 22. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE-CENTRUL REGIONAL BRAȘOV Activități educative școlare și extrașcolare 23. CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI Activități educative școlare și extrașcolare CONSILIERE ANTIDROG COVASNA 24. JUDECĂTORIA ÎNTORSURA BUZĂULUI Activități educative școlare și extrașcolare 25. SERVICIUL DE AMBULANȚĂ Activități educative școlare și extrașcolare 10

11 CONSILIUL ELEVILOR CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR CONTABILI 1 ADMINISTRATOR 1 SECRETAR 1 ING.SISTEM 1/2 CONSILIERE ŞI ORIENTARE (18) LIMBA ŞI COMUNICARE (6) OM SI SOCIETATE (8) MATEMATICĂ- SI STIINTE (7) TEHNOLOGII (14) 6. Organigrama Total posturi: 43,21 din care: - didactic:35,71 - auxiliar: 3,5 - nedidactic: 4 MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA CONSILIUL LOCAL CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII DIRECTOR CONSILIER IMAGINE CCD PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR (3,5) COORDONATOR PROIECTE PROGRAME EDUCATIVE PSIHOLOG ŞCOLAR RESPONSABIL ARII CURRICULARE RESPONSABIL COMISII DE LUCRU PERSONAL NEDIDACTIC 5 ÎNGRIJITOR 2 MUNCITOR ÎNTREŢINERE 1 PAZNIC 1 -C. PENTRU CURRICULUM -C. DE EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII -C. PERFECŢIONARE SI FORMARE CONTINUA -C. SSM SI SITUATII DE URGENTA -C. APĂRARE INCENDII -C. CONTROL MANAG: INTERN -C. PREVENIRE ŞI ELIMINARE VIOLENŢEI DISCRIMINARE - C. PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE PĂRINŢI ŞI ELEVI 11 CONSILIUL PROFESORAL (24)

12 1. Date referitoare la resursele umane 1.1. Cadre didactice: Nr. Numele şi crt. prenumele 1. Coman Georgeta Susana 2. Aldea Cristian Constantin 3. Angheluță Lucică CAPITOLUL II DIAGNOZA INSTITUȚIONALĂ Funcţia didactică Studii 1 Statut 2 Director Licenţiat în Tehnologia tricoturilor Profesor Tehnologii și confecțiilor textile Master Resurse umane în educație. Formare și Management. Asigurarea calității în domeniul textile pielărie. Titular Profesor Automatizări și calculatoare Maistru instructor Mecanic Licențiat în Automatica si informatica aplicata Suplinitor calificat Absolvent al Școlii de maiștri- Prelucrarea metalelor prin așchiere Titular 4. Marin Ioana Profesor Fizică Licențiat în Fizică medicală Titular 5. Bărbuș Camelia Maistru instructor Mecanic Licențiat în Utilajul și tehnologia sudării Titular 6. Bobeș Daniela Profesor Tehnologii textile 7. Boricean Constantin Mugurel 8. Bularca Rodica 9. Blendea Georgeta Profesor Agricultură Profesor Geografie Profesor Prelucrarea lemnului Licențiat în Tehnologia tricoturilor și confecțiilor Titular Licențiat în Agricultură Titular Licențiat în Geografia turismului Titular Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Licențiat în Industrializarea lemnului Titular 12

13 10. Comăniță Oana Elena 11. Cristea Petruța Raluca 12. Nițu Ioana Raluca Profesor Limba și literatura română/ franceză Profesor Istorie Profesor Limba franceză 13. Ionescu Toma Profesor Transporturi rutiere 14. Modroiu Petruța 15. Muntean Iuliana Monica Profesor Mecanica agricolă / TIC Profesor Religie ortodoxă 16. Pisău Diana Profesor Limba franceză 17. Muresan Violeta Olimpia 18. Negoiță Știrbu Elena Sonia Profesor Limba și literatura română / Engleză Profesor / Maistru instructor Agricultură 13 Licențiat în Limba și literatura română/ Limba franceză Titular Licențiat în Istorie Arheologie Titular Licențiat în Limba și literatura română /Limba și literatura franceză Titular Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Licențiat în Autovehicule rutiere Suplinitor calificat Licențiat în Mecanica agricolă Conversie profesională Informatică aplicată Titular Licențiat în Teologie ortodoxă pastorală Titular Licențiat în Limba și literatura română / Limba franceză Titular Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Licențiat în Limba și literatura română/ Limba engleză Suplinitor calificat Licențiat în Agricultură Suplinitor calificat 19. Banciu Maria Profesor Geografie Licențiat în Geografia turismului Suplinitor calificat 20. Popica Aneta Profesor Chimie Licențiat în Chimie Pensionar 21. Popica Camelia Grigorina Profesor Prelucrarea lemnului / Matematică Licențiat în Industrializarea lemnului Conversie profesională Matematică Suplinitor calificat - pensionar 22. Baniță Cristina Profesor Matematică Licențiat în Matematică Titular Școala Gimnazială Andrei Șaguna Barcani

14 Russu Anca Temelie Gabriela Elena Psiholog școlar Profesor Mecanic Licențiat în Filozofie / Istorie Titular CJRAE Licențiat în Tehnologia construcțiilor de mașini Suplinitor calificat 25. Neagoe (Bularca) Roxana Elena 26. Stroie Bogdan Profesor Educație fizică și sport Profesor Educație fizică și sport Licențiat în Educație fizică și sport Suplinitor calificat Licențiat în Educație fizică și sport Titular 27. David Alexandru Profesor Matematică Licențiat în Matematică / Informatică Titular Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu 28. Onea Elena Profesor Matematică Licențiat în Matematică / Fizică Titular Școala Gimnazială Nicolae Russu Sita Buzăului 29. Bocîrnea Iuliana Elena 30. Boian Nicolae Dionisie 31. Filofi Andreea Nicoleta Profesor Biologie Profesor TIC/ Transporturi Profesor Limba și literatura română / Engleză Licențiat în Științe ale educației. Pedagogie Suplinitor necalificat Licențiat în Autovehicule rutiere Conversie profesională Informatică aplicată Titular Liceul Teoretic Mircea Eliade Licențiat în Limba și literatura română / Limba engleză Titular 32. Bularca Maria Profesor Socio- umane Licențiat în Ingineria produselor alimentare - Controlul și expertiza produselor Suplinitor necalificat 33. Murea Vasile Maistru instructor Prelucrarea Lemnului Absolvent al Școlii de maiștri- Fabricarea cherestelei Suplinitor calificat 14

15 34. Orha Lavinia Profesor Limba și literatura engleză Licențiat în Limba și literatura engleză / Limba și literatura română Titular Situația încadrării: Modul de încadrare Învățământ liceal Nr. total cadre didactice, din care: 34 cu normă întreagă 18 cu normă parţială 16 Modul de încadrare Învățământ liceal Nr. total cadre didactice, din care: 34 Titulari 14 Detaşaţi din altă unitate 1 Detașați în altă unitate 0 Suplinitori calificaţi 9 Profesori asociați 6 Pensionari 2 Suplinitori necalificaţi Situația gradelor didactice Învățământ liceal Debutanţi 7 Definitivat 8 Grad didactic II 5 Grad didactic I 14 Total Situația cadrelor didactice în funcție de vechime Anul şcolar Sub 5 ani Între 5-10 ani Între ani Pe grupe de vechime Între Între Între ani ani ani Între ani Peste 35 ani Învățământ liceal Raportul număr elevi/ număr personal didactic: An școlar Nivel Nr. cadre didactice Nr. elevi Nr. elevi / cadru didactic Liceal ,25 Profesional Total ,89 Total Indicatori de performanţă pentru cadre didactice: 15

16 Ciclul Învățământ liceal Total Nr. gradaţii de merit în plată a. Participări la cursuri de formare: Ciclul Denumirea cursului Organizator Învățământ liceal Noutăți legislative privind sistemul de control intern managerial. Managementul riscului și tehnici de evaluare a riscurilor. Centrul de pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, Târgu Mureș Acreditat/ Neacreditat Neacreditat Participări Nume și prenume Coman Georgeta Susana Boian Nicolae Dionisie Profesor de sprijin pentru elevii cu CES Cursuri postuniversitare Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Acreditat 30 credite Coman Georgeta Susana Comunicarea și negocierea conflictelor și managementul educațional Asociația București Profedu Acreditat 15 credite Comăniță Oana Elena Conferința Noua pedagogie a minții și a inimii Expoziții Brașov călătoare, Neacreditat Filofi Nicoleta Andreea Managementul voluntarilor. Centrul de Tineret, Întorsura Buzăului Neacreditat Filofi Nicoleta Andreea Comăniță Oana Elena Muntean Iuliana Monica Atelierul de mobilitate E+, Formare profesională ( VET) ANPCDEFP, București Neacreditat Bocîrnea Iuliana Elena Filofi Nicoleta Andreea b. Participanți la cursuri de formare TOTAL: Învățământ Liceal Semestrul I, An școlar Total Nici un curs 19 1 curs 11 2 cursuri 2 16

17 3 cursuri 2 Mai mult de 3 cursuri c. Situația obținerii celor 90 de credite profesionale transferabile, în ultimii 5 ani: NIVEL Nr. Cadre didactice care au obținut în ultimii 5 ani (cu definitivat și norma de bază în unitate) 0 credite 1-89 credite peste 90 credite Învățământ liceal Personal nedidactic: Denumirea postului Nr. posturi/ număr angajați Paznic / Portar 1 Îngrijitoare 2 Muncitor de întreținere 1 Total a. Personal auxiliar: Denumirea postului Nr. posturi/ număr angajați Secretar 1 Contabil 1 Administrator patrimoniu 1 Inginer de sistem 0,5 Total 3, b. Participări la cursuri de formare a personalului auxiliar: Ciclul/ Nr.participanți Învățământ liceal Nici un curs 3,5 1 curs 2 cursuri 3 cursuri Mai mult de 3 cursuri 17

18 Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr.clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr.elevi Nr. clase Nr. elevi Nr.clase Nr. elevi 1.4. Elevi Clasa IX Efective elevi / clase: Învăţământ liceal zi Clasa X Clasa XI Clasa XII Total învăţământ liceal Învăţământ profesional Clasa IX Clasa X Clasa XI Total Total învăţământ învăţământ profesional zi Învăţământ liceal seral Total învăţământ liceal seral Clasa X Clasa XI Clasa XII Clasa XIII Concluzie: Învățământ liceal zi 137 Învățământ liceal seral 168 Învățământ profesional 133 Total Numărul/ procentul elevilor cu nevoi educative speciale: 2 / 8,76% Frecventarea cursurilor de către elevi Ciclul Nr. total elevi Nr. total absenţe Nr. absenţe motivate 18 Nr. absenţe nemotivate Nr. mediu absențe nemotivate/ elev Nr/ elevi care nu au frecventat puțin/ deloc școala Învățământ ,66 13 profesional Învățământ liceal ,24 1 Total ,97 14

19 Indicatori de calitate pentru elevi: Rezultate școlare: Ciclul Indicatori de calitate % Învățământ Învățământ liceal profesional Total Promovabiliţate 64,92 57,90 62,79 Elevi repetenţi Situaţie şcolară neîncheiată/ 16,55 7,87 abandon 10,51 Elevi cu nota scăzută la purtare 32,14 25,57 30,14 Elevi cu nota scăzută la purtare sub 7 7,62 14,29 5, Situaţia privind rezultatele la simularea județeană a examenului de Bacalaureat: Rezultate la simularea examenului de bacalaureat: Anul şcolar Disciplina Total elevi clasa a XII-a, XIII din care: Lb. și lit. română Matematică Înscriși Prezentaţi la examen Admişi 11 0 Respinşi Promovabilitate 10,90 % 0 % 2. Programe guvernamentale de dotare a şcolilor în care a fost cuprinsă unitatea de învăţământ (ultimii 4 ani): Nu esta cazul 3. Programe şi proiecte de investiţii în care a fost cuprinsă unitatea de învăţământ (dacă este cazul): Finanţare prin: Suma MEN - Buget local - Venituri proprii - Venituri din sponsorizări - Alte se menționează - Nu esta cazul 19

20 4. Facilităţi pentru elevi: se va menţiona numărul beneficiarilor NR. CRT. TIPUL FACILITĂȚII ACORDATE NR.ELEVI/ ÎNCEPUT DE SEMESTRU I NR.ELEVI/ SFÂRȘIT DE SEMESTRU I 1. BANI DE LICEU BURSE PROFESIONALE BURSE ORFANI BURSE STUDIU BURSE MERIT 3 3 TOTAL Parteneriate educaţionale: 1. Asociația ENVIRON, cu sediul în Str. George Bacovia, Nr. 1, Voluntari, Jud. Ilfov 2. Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Breaza 3. Centrul de Tineret Întorsura Buzăului 4. Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Bârlad 5. Primăria orașului Întorsura Buzăului 6. Participarea la programe şi proiecte comunitare: 1. TRICK OR TREAT PENTRU CASA FAMILIALĂ- ÎNTORSURA BUZĂULUI cuprinsă în STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ, desfășurată în cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului profesor Filofi Nicoleta-Andreea 2. SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR, activitate de donare legume și fructe pentru Casa Familiară Întorsura Buzăului cuprinsă în STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ, desfășurată în cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului profesor Muntean Iuliana Monica 7. Proiecte de finanţare derulate prin MEN/ IŞJ/ Consiliul local: Nu este cazul 8. Promovarea imaginii instituţiei: Pe sit-ul școlii 9. Starea învățământului pe discipline de studiu (rapoarte pe discipline/ catedre) 20

21 Componența comisiei metodice: RAPORT ARIE CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Nr. crt. Numele și prenumele Disciplina predată Statut (titular/ suplinitor) Vechime 1 Marin Ioana Fizică Titular 12 2 Bocîrnea Iuliana Elena Biologie Suplinitor 2 ani 3 Boian Nicolae Dionisie TIC Titular (detașat) 17 ani 4. Popica Aneta Chimie Pensionar ( plata cu ora ) 44 ani 5. Popica Camelia Grigorina Matematică Pensionar ( plata cu ora ) 9 ani 6. Baniță Cristina Matematică Plata cu ora 12 ani 7. David Alexandru Matematică plata cu ora 5 ani 8. Onea Elena Matematică Plata cu ora 18 ani 9. Modroiu Petruța TIC Titular 33 ani I. ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ Disciplina: FIZICĂ 1) Proiectare Puncte tari Activitatea de proiectare a fost făcută cu respectarea programei şcolare în viguare, planificărilor calendaristice si proiectarea unităţilor de învăţare Obiectivele şi competenţele au fost corect stabilite şi urmărite în timpul orelor de curs. Elaborarea testelor initiale, precum si discutarea rezultatelor si masuri de imbunatatire a acestora Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea (concepte de atins, termenicheie etc.). 2) Predare, învățare Puncte tari Metode diversificate în procesul de predare, învăţare. Realizarea experimentelor pentru o întelegere 21 Puncte slabe Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.L.-programă şcolară, planificare calendaristică etc.) Dezinteresul demonstrat de unii elevi pentru desfasurarea optima a activitatilor scolare Există un decalaj la nivelul de pregătire inițială a educabilului față de nivelul clasei care nu permite un traseu educațional optim. Puncte slabe Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar ( biologie ) Realizarea şi utilizarea unor mijloace

22 clară a noţiunilor studiate ; clorimetrie, reflexie şi refracţie, mişcarea rectilinie uniformă, legile lui Ohm. Preocupare pentru a avea rezultate la examenul de bacalaureat Utilizarea strategiilor didacticecare asigură caracterul aplicativ al învăţării Întocmirea documentelor necesare Prognozele didactice şi schiţele de lecţie sunt în concordanţă cu documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ (planul de învăţământ, programa şcolară etc.). Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele operaţionaleconţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace didactice. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative. Promovarea studiului în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru. ( proiectul ) Existența unei baze materiale (laborator TIC) dotat cu sisteme de calcul performante și cu software actualizat care permite atingerea finalităților învățării pe acestă disciplină. Deși limitat la un număr redus de elevi există un interes real pentru pregătirea în acest domeniu și studiu extracurriculat în domeniul programării sistemelor de calcul. didactice, originale, specifice disciplinei. În marea lor majoritate elevii noștri prezintă un interes moderat spre redus pentru studiu în general, trecerea de la abilitățile empirice datorate unei nevoi de moment la sistematizarea cunoștințelor, la deprinderea unor competențe practice fundamentate și modificarea atitudinii față de muncă în general, este în cel mai bun caz excepție, - munca fiind pentru mașini și proști. Pentru clasele terminale lipsa de interes și traseul educațional neomogen face ca elevii care sunt puși în fata probelor examenului de certificare a competențelor digitale să fie total nepregătiți, mulți dintre ei neînțelegând ce li se cere. 3) Evaluare cu scop de optimizare a învățării Puncte tari Evaluarea elevilor este făcuta pe parcursul întregului semestru, ritmic Utilizarea materialului didactic,mijloacelor audio-vizuale(calculator,retroproiector)..au fost organizate ore de pregătire suplimentară pentru elevi. Prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor. Asigurarea feed-backului Aplicarea testelor predictive şi interpretarea acestora şi comunicarea rezultatelor Folosirea fişelor de lucru, a chestionarelor, evaluarea prin portofoliu, proiecte şi evaluare orală Puncte slabe Consemnarea progresului şi regresului Bază materială insuficientă pentru evaluare prin experiment Anunţarea procedurii şi metodologiei de evaluare Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţie. Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru La disciplinele cu o oră pe săptămână aplicarea metodelor de evaluare formativă sunt reduse din cauza resursei timp. 22

23 Tratare diferenţiată a elevilor Aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială, continuă şi sumativă. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi standardelor de performanţă Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi. Comunicarea individuală a rezultatelor evaluării. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu modelele de teste de la evaluarea iniţială). 4) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi (rezultatele obținute la evaluări interne și externe) Puncte tari Au fost organizate ore de pregătire suplimentară pentru elevi. Tratare diferenţiată a elevilor Elaborarea testelor initiale, precum si discutarea rezultatelor si masuri de imbunatatire a acestora Recapitularea noţiunilor de bază Utilizarea unor fişe de lucru mai atractive şi motivante Pe parcursul sem I elevii clasei a XII-a au dat multiple simulări si se realizează pregătire suplimentară Elevii au înregistrat progrese în ceea ce priveşte acumularea noţiunilor de bază A fost asigurată parcurgerea programei, stabilită prin documentele programatice. Elevii au un număr de note suficient pentru încheierea situației școlare. Puncte slabe Colaborarea deficitară cu familiile elevilor cu probleme datorită faptului că acestea sunt fie dezorganizate fie cu unul din părinţi (sau ambii) plecaţi în străinătate note slabe lipsa interesului din partea elevilor Se constată un interes din ce în ce mai scăzut pentru disciplinele teoretice, iar elevii sunt obișnuiți să manevreze informația din perspectiva volumului și nu a calității. Evaluările susținute nu demonstrează o pregătire liniară a elevilor ci sunt o sumă de rezultate de tip salt. Măsuri ameliorative propuse: accent continuu pe aplicaţiile practice. realizarea, pe căt posibil, a unor ore de pregătire suplimentară şi la alte clase decăt cele terminale. comunicarea prmanentă cu familiile elevilor corigenţi pentru ameliorarea rezultatelor acestora. Din perspectiva educabilului: creșterea în primul rând a interesului pentru educație, pentru calitate a vieții personale și a respectului pentru muncă, modificarea percepției pe care o au despre sistem în special față de cadrele didactice de la asupritori la mediatori ai succesului. II. PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE Nr. crt. Disciplina Denumire concurs 1. Fizică Compendiu de proiecte didacticeautor -lucrare publicată: Energia 23 Etapa concursului Volumul IV partea II,septembrie 2018 Rezultate obținute Participare

24 mecanică. legea conservării energiei. Marin Ioana 2. Fizică Fizica explică ce se întamplă! Bobeş Călin, Iene Maria, Ticuşan Cosmin- câmpul magnetic Borcea Angela, Marin Constantin panouri fotovoltaice judeţean Participare 3. TIC Code Week Națională Participare 4. TIC Învață să programezi cu Alice Națională Participare 5. TIC Hour of Code Națională Participare 6. TIC Greenfoot Națională Înscriere III. PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE Nr. Numele și Disciplina crt. prenumele 1. Bocîrnea Iuliana Elena 2. Informatică și TIC Boian Nicolae Dionisie Denumire curs Atelier de scriere a proiectelor de Mobilitate ERASMUS+ domeniul FORMARE PROFESIONALĂ (VET) Curs de pregătire a cadrelot didactice pentru predarea materiei de clasa a VI -a Acreditat/ Neacreditat Neacreditat Neacreditat Furnizor ERASMUS+ CCD Csutak Vilmos Covasna IV. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE Nr. crt. Disciplina Denumire activitate Participanți 1. Consiliere şi De Toamnă Organizatori: orientare clasa XI-a A coordonată de Marin Ioana Toate cadrele din arie 2. Consiliere si Spectacol 24 ianuarie Marin Ioana orientare Bocîrnea Iuliana Modroiu Petruţa Popica Camelia Toate cadrele didactice din arie 24 Perioada/ Locul desfășurării 16 noiembrie 2018 casa de cultură a oraşului Întorsura Buzăului 23 ianuarie Coniliere si orientare Balul bobocilor Octombrie 2018 casa de cultură a oraşului Întorsura Buzăului 4. Activitate Toate cadrele 6 decembrie 2018 Responsabil (nume și prenume) Marin Ioana

25 desfăşurată de ziua liceului 5 Biologie Reguli de igienă personală didactice din şcoală Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Bocîrnea Iuliana Bărbuş Camelia 6. Biologie Adoptă un stil de viaţă sănătos Bocîrnea Iuliana BărbuşCamelia Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Bocîrnea Iuliana Bărbuş Camelia V. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ ARIILOR CURRICULARE Nr. Disciplina crt. 1. Matematică şi ştiinţe 2. Matematică şi ştiinţe 3. Matematică şi ştiinţe 4. Matematică şi ştiinţe 5. Matematică şi ştiinţe 6. Matematică şi ştiinţe Consfătuiri cadre didactice Denumire activitate Realizarea si validarea raportului de activitate pe anul ; analiza reuşitelor si a cauzelor eşecurilor; compararea notelor obţinute la evaluarea pe parcursul anului şcolar cu cele de la bacalaureat. Evaluarea cadrelor didactice. Analiza testelor iniţiale si întocmirea planului de masuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate. Stabilirea graficului de observare a activităţii cadrelor. Predarea planificărilor calendaristice. Data/ Locul desfășurării Septembrie 2018 Septembrie 2018 Septembrie 2018 Octombrie 2018 Octombrie 2018 Octombrie Chimie Influența factorilor chimici în alimentație Octombrie Matematică şi Cerc pedagogic Noiembrie ştiinţe Matematică şi ştiinţe Verificarea parcurgerii programelor şcolare și adaptarea acestora la nevoile elevilor Noiembrie Matematică şi Prezentarea concursurilor organizate pentru elevii de la Noiembrie ştiinţe filiera tehnologica,la disciplinele matematică, fizică, 2018 chimie 11 Matematică Matematici financiare Noiembrie 2018 Responsabil Marin Ioana Toate cadrele didactice Toate cadrele didactice Marin Ioana Marin Ioana Toate cadrele didactice Popica Aneta Toate cadrele didactice Marin Ioana Toate cadrele didactice David Alexandru 25

26 12. Matematică şi ştiinţe Sprijinirea progresului şcolar prin forme alternative de evaluareîntocmirea,la nivelul catedrei ; -a unor teste de evaluare cu itemi propuşi la probele de evaluare din cadrul examenelor naţionale (bacalaureat), - utilizarea metodelor activ-participative, ce permit gasirea unor soluții care să cointereseze elevii, sa-i motiveze -utilizarea instrumentelor informatice și a mijloacelor moderne Decembrie 2018 Toate cadrele didactice 13 Matematică Prezentare Polinoame Decembrie 2018 Baniţă Cristina 14. Matematică Simulări ale examenelor naţionale (bacalaureat). Decembrie 2018 Toate cadrele didactice 15. Matematică Matematica în viața de zi cu zi Ianuarie 2019 Popica Camelia 16. Biologie Animale pe cale de disparitie pe care generațiile viitoare nu le vor mai avea Ianuarie 2019 Bocîrnea Iuliana 17. Fizică- biologie Proiectarea unei activitati din perspectiva transdisciplinara; fizica-biologie Ochiul Uman Februarie 2019 Marin Ioana Responsabil arie curriculară Matematică şi ştiinţe: Prof. Marin Ioana RAPORTUL ARIEI CURRICULARE LIMBĂ ȘI COMUNICARE Componența ariei curriculare: Nr. Disciplina Statut (titular/ Numele și prenumele crt. predată suplinitor) 1. Pisău Diana Limba franceză PCO (Titular Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu ) 2. Mureșan Violeta-Olimpia Limba și literatura Suplinitor română - Limba calificat engleză 3. Comăniță Oana-Elena Limba și literatura Titular română Limba franceză Vechime 28 de ani 27 de ani 18 ani 4. Orha Lavinia Limba engleză Titular 11 ani 5. Nițu Ioana Raluca Limba franceză PCO (Titular Școala Gimnazială ani

27 6. Filofi Nicoleta- Andreea Limba și literatura română Limba engleză Mihail Sadoveanu ) Titular 9 ani VI. ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ Disciplina: Limba și literatura română Componența catedrei: Comăniță Oana-Elena Filofi Nicoleta-Andreea Mureșan Violeta-Olimpia 5) Proiectare Puncte tari Puncte slabe lectura atentă a programelor școlare în vigoare și întocmirea planificărilor anuale și a planificărilor calendaristice după modelul oferit de MEN, planificări pe care le-am realizat până la termenul stabilit de direcțiunea unității școlare ( ); proiectarea activităților didactice am întocmito pe baza analizei rezultatelor obținute la evaluarea inițială și în funcție de particularitățile de nevoi ale elevilor; adaptatarea activităților de învățare îndeosebi la nivelul conținutului, al formelor de organizare și al metodelor didactice la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea de înțelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte; personalizarea documentelor prin conceptelecheie pe care le-am stabilit pentru fiecare unitate de învățare în vederea unei mai bune înțelegeri de către elevi a lecțiilor proiectate; realizarea documentelor de proiectare în format electronic; introducerea antetului specific ministerului și unității școlare în realizarea documentelor școlare necesare activității didactice, pe care l- am reactualizat la termen. 6) Predare, învățare Puncte tari Puncte slabe utilizarea strategiilor didactice care au asigurat caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice; activități didactice motivaționale, atmosfera plăcută, antrenantă de lucru; 27 lacunele în cunoștințele elevilor, care îngreunează demersurile didactice și achiziționarea noilor cunoștințe; deși activitățile didactice propuse au vizat și creșterea motivației pentru învățare, fiind

28 am întocmit schițele de lecție în concordanță cu documentele care concretizează conținuturile procesului de învățământ, în realizarea cărora am ținut cont de instruirea diferențiată, centrată pe elevii; asigurarea funcționalității raporturilor dintre obiective, conținuturi, strategii de instruire și metodele de evaluare la nivelul proiectului de lecție; optimizarea conținutului lecțiilor (accesibilitate, actualitate, relevanță, grad de dificultate, grad de încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse și competențele vizate); propunerea unor sarcini de lucru pentru formarea competențelor elevilor; folosirea formelor de organizare diferite ale activității: pe grupe, în echipe, frontal sau individual; utilizarea metodelor activ-participative în procesul instructiv-educativ, precum expunerea, conversația, observarea, exercițiul, jocul de rol, metoda brainstorming, metoda ciorchinelui etc.; utilizarea resurselor materiale din unitatea de învățământ, din dotarea bibliotecii școlare, aceste materiale auxiliare constând în dicționare diverse, culegeri de exerciții, manualul profesorului etc. utilizarea, la fiecare oră de curs, a manualului școlar; realizarea unei serii de mijloace didactice originale specifice disciplinei pe care o predau: planșe, tabele, schițe, jocuri diverse, listă pe care am atașat-o portofoliului personal; utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs, având în vedere eficiența acestora în procesul instructiv-educativ; exersarea gândirii critice și a învățării prin experiență. 7) Evaluare cu scop de optimizare a învățării Puncte tari Puncte slabe aplicarea celor trei forme ale evaluării: iniţială, continuă şi sumativă; întrebuințarea testelor predictive/formative/sumative la clasele la care am predat IX, X, XII, teste care au avut 28 concepute într-un mod atractiv, elevii au arătat dezinteres; problemele de disciplină la unele clase, care afectează atmosfera de lucru; lipsa internetului în sala de clasă și a unor materiale necesare predării / învățării. notele mici obținute de elevi la testarea inițială; interesul scăzut al elevilor pentru rezolvarea problemelor identificate în urma aplicării repetate a diverselor tipuri de evaluare scrisă

29 o structură unitară și care au pornit de la modelul elaborat la nivel național de CNEE; utilizarea modelelor de examen propuse de MEN în evaluare scrisă și orală la clasa a XIIa; structurarea testelor de evaluare inițială în două părți, prima parte cuprinzând itemi de tip obiectiv și semiobiectiv (referitori la vocabular, morfologie și sintaxă, precum și itemi care vizau înțelegerea textului), iar partea a doua cuprinzând un item de tip subiectiv ce a constat în redactarea unui eseu liber; formularea itemilor în concordanță cu obiectivele evaluării și standardelor de performanță; realizarea probelor de evaluare sumativă (tezele) în conformitate cu metodologia în vigoare: obiective, conţinuturi, itemi, barem de corectare, centralizare rezultate, interpretare, plan de măsuri ameliorative; analiza rezultatelor obținute la evaluările scrise semestriale și prezentarea concluziilor la clasă; folosirea unor metode și instrumente complementare de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, proiectul, portofoliul, autoevaluarea; existența portofoliilor elevilor aplicarea diverselor instrumente de evaluare, tradiționale și complementare, care au asigurat și evaluarea orală a elevilor în urma activității desfășurate (conversația de verificare, evaluarea orală cu suport vizual, descrierea și reconstituirea; portofoliul). 29 și orală, mai ales în cazul elevilor din clasa a XII-a; timpul insuficient alocat de unii elevi pregătirii pentru evaluările scrise și orale; numărul mic al elevilor prezenți la pregătirea suplimentară pentru examenul de bacalaureat, în ciuda atmosferei plăcute de lucru, a posibilității de exersare a subiectelor pentru examen. 8) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi (rezultatele obținute la evaluări interne și externe) Puncte tari Puncte slabe evoluția pozitivă a unor elevi, din fiecare rezultatele nesatisfăcătoare ale mai multor clasă la care predau, identificată prin analiza elevi, din fiecare clasă la care predau comparativă a rezultatelor obținute la (corigențe, situații neîncheiate); evaluarea inițială tezele semestriale pregătirea discontinuă a elevilor pe parcursul mediile de la finalul semestrului I; semestrului I; pregătirea bună a unor elevi pe tot parcursul numărul mare al absențelor care a condus la semestrului, care s-au implicat activ în acumularea lacunelor în cunoștințe; dezvoltarea propriilor competențe de refuzul unor elevi de a se pregăti suplimentar comunicare orală și scrisă; în vederea promovării evaluărilor scrise nivelul mediu de pregătire al elevilor, dar semestriale, a disciplinei limba și literatura

30 constant; rata de promovare de 20,37% la nivelul celor două clase de a XII-a, în urma simulării județene a probei scrise la limba și literatura română la examenul de bacalaureat național română la finalul semestrului I; nerezolvarea problemelor în ceea ce privește greșelile de ortografie, de punctuație, de exprimare, deși au fost semnalate în mod constant elevilor și au fost antrenați în permanență în exerciții de producere de mesaje scrise și orale. Măsuri ameliorative propuse: activități remediale pe clase, centrate pe competențele de bază: producere de mesaje scrise și orale, înțelegerea unui text la prima vedere (exerciții de identificare a ideilor principale și secundare); evaluare ritmică la clasă; implicarea elevilor în activități extrașcolare cu caracter literar; exersarea continuă a gândirii critice. Disciplina: Limba engleză Componența catedrei: Orha Lavinia (activitate reluată, după CCC, din ) Filofi Nicoleta-Andreea Mureșan Violeta-Olimpia 1) Proiectare Puncte tari am elaborat și am aplicat teste inițiale; am profesionalizat documentele școlare în funcție de particularitățile vârstei și le-am adaptat domeniului de studiu; am utilizat antetul specific ministerului şi unităţii şcolare în realizarea proiectării activităţii. Puncte slabe 2) Predare, învățare Puncte tari am întocmit o lista bibliografică cu lucrări de pedagogie şi metodica predării disciplinei; prognozele didactice şi schiţele de lecţie sunt în concordanţă cu documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ; conținuturile sunt în concordanță cu competențele specifice și activitățile de învățare, mijloacele de învățare sunt adaptate în funcție de metodele utilizate; am aplicat metode activ-participative; am utilizat manualele școlare la toate clasele; am realizat și utilizat materiale auxiliare necesare orelor de curs; am realizat şi utilizat mijloace didactice, Puncte slabe nerealizarea unor scopuri ale învățării datorate lipsei interesului și determinării elevilor; lucrul cu grupuri mari de elevi. 30

31 originale, specifice disciplinei; am utilizat mijloace TIC în cadrul orelor de curs; am încurajat studiul individual, propunând sarcini de lucru ce le dezvoltă creativitatea; activități didactice motivaționale, centrate pe învățarea prin experiență; implicarea activă a unor elevi în dezvoltarea propriilor competențe de comunicare orală. 3) Evaluare cu scop de optimizare a învățării Puncte tari Puncte slabe am asigurat feed-back-ul prin aplicarea nedepășirea temerii, de către unii elevi, de a fișelor de lucru; folosi limba engleză în producerea de mesaje am asigurat evaluarea competențelor de orale/interacțiune orală în cadrul grupului, exprimare orală a elevilor, folosind bilete de deși sunt încurajați în permanență să încerce examen, adaptate nivelului lor de cunoștințe; să depășească anumite bariere, sunt motivați am formulat itemii în concordanţă cu să se implice activ în dezvoltarea propriilor obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării competențe de comunicare. şi standardelor de performanţă; am utilizat itemi obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi; am prezentat baremele de corectare aferente testelor; am folosit modele de teste utilizate la nivel naţional (modelele de teste de bacalaureat). 4) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi (rezultatele obținute la evaluări interne și externe) Puncte tari aplicarea testelor inițiale; aplicarea testelor sumative; Puncte slabe rezultate sub media de trecere obținute de majoritatea elevilor. Măsuri ameliorative propuse: accent pe aplicarea unor strategii de stimulare a interesului elevilor față de folosirea limbii engleze în mai multe contexte de învățare; reluarea noțiunilor de bază. Disciplina: Limba francezã Componența catedrei: Nițu Ioana-Raluca Pisău Diana 5) Proiectare Puncte tari realizarea planificărilor diferențiate; adaptarea acestora nivelului fiecărei clase. Puncte slabe sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de 31

32 6) Predare, învãțare Puncte tari Puncte slabe eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare; metode şi strategii moderne, activparticipative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific; climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, precum și între cadre didactice. 7) Evaluare cu scop de optimizare a învãțãrii Puncte tari Puncte slabe performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative, cât şi formative; realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare; competenţă conform nivelului de vârstă nu se realizează întotdeauna lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; lipsa unor cercuri şcolare; superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; goluri în cunoștințele de bază identificate la clasa a IX-a; tratarea cu superficialitate a evaluărilor. 8) Nivelul atingerii standardelor educaționale de cãtre elevi (rezultatele obținute la evaluãri interne și externe) Puncte tari Puncte slabe aplicarea testelor de evaluare inițială, de rezultatele nesatisfăcătoare obținute de evaluare formativă și de evaluare sumativă; unii elevi la finalul semestrului I; progresul unor elevi față de rezultatele obținute la evaluarea inițială; se observă un progres la fiecare clasă, dar la nivel de ciclu gimnazial; implicarea activă a unor elevi în dezvoltarea propriilor competențe de comunicare orală și scrisă. Mãsuri ameliorative propuse: dezvoltarea abilităților de exprimare în scris și exprimare orală; dezvoltarea unor valori și atitudini pozitive față de conceptul de francofonie ; dezvoltarea capacității de a înțelege și de a exprima gânduri, sentimente și fapte în limba franceză; dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală - cultivarea interesului pentru studiul limbii franceze. VII. PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE Nr. crt. Disciplina Denumire concurs 32 Etapa concursului Rezultate obținute

33 VIII. PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE Nr. crt. Disciplina 1. Limba și literatura română 2. Limba și literatura română, Limba engleză 3. Limba și literatura română 4. Limba și literatura română, Limba engleză Numele și prenumele Comăniță Oana- Elena Filofi Nicoleta- Andreea Filofi Nicoleta- Andreea Comăniță Oana- Elena Filofi Nicoleta- Andreea Denumire curs COMUNICAREA ȘI NEGOCIEREA CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL Conferința Noua pedagogie a minții și a inimii, susținută de Oana Moraru (27 septembrie 2018, Poiana Brașov) Managementul voluntarilor Atelierul de MobilitatE+, Formare profesională (VET) Liceul Tehnologic Berde Áron Sf. Gheorghe 5. Limba franceză Pisău Diana TIC în procesul educațional 6. Limba franceză Pisău Diana Intervenție și metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare Acreditat/ Neacreditat Acreditat (15 CDT) Neacredidat (3 ore și 30 de minute) 9-11 noiembrie de ore (15 CDT) 60 de ore (15 CDT) Furnizor Asociația Profedu, București Expoziții Călătoare Brașov Centrul de Tineret Întorsura Buzăului ANPCDEFP București Asociația Profedu, București Asociația Profedu, București IX. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE Nr. crt. 1. Limba și literatura română 2. Limba și literatura Disciplina Denumire activitate Participanți Participare la evenimentul cultural: Lansarea cărții Probele ființei neamului de Stelian Răducanu 5 Octombrie - Ziua Internațională a Comăniță Oana-Elena Filofi Nicoleta- Andreea elevii, profesorii Perioada/ Locul desfășurării / Biblioteca Orășenească Întorsura Buzăului / Liceul Tehnologic Responsabil (nume și prenume) Comăniță Oana- Elena 33

34 română Educației școlii Nicolae Bălcescu - 3. Limba și literatura română, Limba engleză 4. Limba și literatura română 5. Limba și literatura română Miss Boboc ediția 2018 Participare la Lansarea colecției 100 ani 100 CĂRȚI ROMÂNIA- MAREA UNIRE, coordonator prof. univ. dr. Ioan Scurtu Participare la Prezentarea expoziției itinerante Prin puține cuvinte. Cărți poștale în Primul Război Mondial Toate cadrele didactice prof. Filofi Nicoleta- Andreea, 25 de elevi ai cls. a IX-a A prof. Filofi Nicoleta- Andreea, 23 de elevi ai cls. a X-a A Întorsura Buzăului / Casa de Cultură a Orașului Întorsura Buzăului / Biblioteca Orășenească Întorsura Buzăului / Sala de festivități a Liceului Teoretic Mircea Eliade Întorsura Buzăului Filofi Nicoleta- Andreea 6. Limba engleză Activitate de voluntariat - Trick or Treat pentru Casa Familială Întorsura Buzăului (SNAC) 7. Limba și literatura română, Limba engleză 8. Limba și literatura română 9. Limba și literatura română, Limba engleză, Limba franceză Festivalul-concurs...de toamnă la LTNB 1 DECEMBRIE Ziua Națională a României Ziua liceului Sf. Nicolae elevii, profesorii școlii elevii, profesorii școlii elevii, profesorii școlii elevii, profesorii școlii 30 octombrie 1 noiembrie 2018 / Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu - Întorsura Buzăului/ Casa Familială din Întorsura Buzăului / Casa de Cultură a Orașului Întorsura Buzăului / Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu - Întorsura Buzăului / Sala de sport Consiliul Școlar al Elevilor Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu, prof. coordonator Filofi Nicoleta-Andreea Marin Ioana Filofi Nicoleta- Andreea Mureșan Violeta- Olimpia Banciu Maria 34

35 10. Limba și literatura română, Limba engleză 11. Limba și literatura română, Limba engleză 12. Limba și literatura română 13. Limba și literatura română 14. Limba și literatura română, Limba engleză Ora de net Stop Cyberbullying! Voluntariat în organizare și participare la evenimentul 100+ ABSOLVENȚI AI LICEULUI ÎNTORSUREAN MIHAI EMINESCU- IN MEMORIAM 24 IANUARIE-160 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE Participare la Activitatea de prezentare a Programului Award, cls. IX-X Elevii clasei a IX-a A elevii cls. a IX-a A, a X-a A, a XI-a A prof. Comăniță Oana-Elena prof. Filofi Nicoleta- Andreea elevii școlii, profesorii de Lb.și lit.română, invitați elevii, profesorii școlii, participanți la activitate, spectatori elevii, profesorii Liceului Teoretic Mircea Eliade, prof. Filofi Nicoleta- Andreea / Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu - Întorsura Buzăului / Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu - Întorsura Buzăului, Liceul Teoretic Mircea Eliade Întorsura Buzăului / Biblioteca Orășenească Întorsura Buzăului / Casa de Cultură a Orașului Întorsura Buzăului / Sala de festivități a Liceului Teoretic Mircea Eliade Întorsura Buzăului Filofi Nicoleta- Andreea Centrul de Tineret Întorsura Buzăului Comăniță Oana- Elena Filofi Nicoleta- Andreea Comăniță Oana- Elena Badiu Maria X. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ ARIILOR CURRICULARE Nr. Data/ Locul Disciplina Denumire activitate crt. desfășurării 1. Evaluarea cadrelor didactice pe / Sala I3, anul școlar precedent Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului 2. Consfătuiri Septembrie 2018 / Întorsura Buzăului 3. a. Predarea și validarea / Sala I3, Limba și literatura raportului de activitate pe anul Liceul Tehnologic română, Limba școlar anterior Nicolae Bălcescu Responsabil Toate cadrele didactice Toate cadrele didactice Toate cadrele didactice

36 engleză, Limba b. Analiza reușitelor și eșecurilor franceză pe anul școlar anterior 4. Diseminarea informațiilor primite la Conferința Noua pedagogie a minții și a inimii, susținută de Oana Moraru, Brașov, 27 septembrie Analiza și întocmirea planului de măsuri privind testele inițiale 6. Predarea și validarea planificărilor calendaristice Stabilirea graficului de observare a lecției cadrelor didactice din cadrul ariei (asistențe/inter-asistențe) 7. Diseminarea cunoștințelor dobândite prin participarea la Atelierul de MobilitatE+, Formare profesională (VET) Liceul Tehnologic Berde Áron Sf. Gheorghe, perioada 9-11 noiembrie 2018 Întorsura Buzăului / Sala I3, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului Octombrie 2018 / Sala I3, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului 1 octombrie 2018 / Sala I3, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului / Sala I3, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului 8. Cercuri metodice semestrul I Noiembrie 2018 / Zona Buzaielor 9. Simularea județeană a examenului de bacalaureat național (evaluarea lucrărilor) 28 noiembrie 2018 / Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului Filofi Nicoleta- Andreea Toate cadrele didactice Toate cadrele didactice prof. Filofi Nicoleta- Andreea prof. Bocîrnea Iuliana Elena Toate cadrele didactice Comăniță Oana- Elena Filofi Nicoleta- Andreea Diseminare rezultate 10. Metodologia întocmirii testelor de evaluare cu itemi tip BAC (susținerea referatului) 11. Realizarea proiectului planului de școlarizare (dezbatere) decembrie 2018 / Sala I3, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului 20 decembrie 2018 / Sala I3, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului Decembrie 2018 / Sala I3, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Filofi Nicoleta- Andreea prof. Comăniță Oana-Elena prof. Mureșan Violeta-Olimpia Orha Lavinia Filofi Nicoleta- Andreea Toate cadrele didactice

37 12. Dezvoltarea gustului pentru lectură (susținerea referatului) Buzăului / Sala I3, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului Comăniță Oana- Elena Responsabilului de arie curriculară Limbă și comunicare: prof. Filofi Nicoleta-Andreea RAPORTUL ARIEI CURRICULARE OM ȘI SOCIETATE Componența comisiei metodice: Nr. Statut (titular/ Numele și prenumele Disciplina predată crt. suplinitor) Vechime 1 Cristea Petruta Raluca Istorie Titular 18 ani 2. Muntean Iuliana Monica Religie Titular 20 ani 3. Bularca Rodica Geografie Titular 28 ani 4. Banciu Maria Geografie Suplinitor 12 ani si 6 luni 5. Russu Anca Psihologie Titular 29ani 6. Bularca Maria Logica, Economie, Suplinitor 1 an Economie aplicata, Ed. Antreprenoriala, Psihologie 7. Stroie Bogdan Educație Fizica Titular 4ani 8. Neagoe Roxana Educație Fizica Suplinitor 4 ani si 5 luni XI. ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ Comisia Om si societate 9) Proiectare Puncte tari Puncte slabe Religie S-au realizat documentele de proiectare planificările In cadrul comisiei metodice Om si societate calendaristice anuale și semestriale, unități de învățare conform metodologiei în vigoare, ținând cont de particularitatea și nivelul claselor, de profil, competențe și abilitățile dobândite. Istorie punctele slabe identificate au fost: Profesorii au ore in doua sau mai multe scoli; S-au realizat documentele de proiectare planificările Majoritatea nu au ore calendaristice anuale și semestriale, unități de învățare conform metodologiei în vigoare, ținând cont de particularitatea și nivelul in aceiași zi in aceasta instituție; claselor, de profil, competențe și abilitățile dobândite. Geografie Proiectarea planificărilor calendaristice cu respectarea programei în vigoare și pe unități de învățare. Întocmirea de proiectelor de lecție conform cu particularitatea și nivelul claselor, de profil, 37

38 competențe și abilitățile dobândite. Educație fizica Portofoliile personale sunt bine realizate. Parcurgerea programei școlare conform legii in vigoare Întocmirea planificărilor conform programei școlare in vigoare.elaborarea corecta a documentelor de proiectare. Calitatea si diversitatea mapei profesorului. In elaborarea acestor documente s-a ținut cont de baza materiala existenta in unitatea de învățământ si de particularitățile de vârsta ale elevilor Elaborarea unui calendar propriu al competițiilor sportive școlare la nivelul scolii Predare, învățare Puncte tari In cadrul comisiei metodice Om si societate la disciplinele Istorie, Religie, Geografie, Logica, Psihologie, Economie au fost proiectate activitățile de învățare conform planificărilor calendaristice în concordanță cu programele școlare în vigoare, s-au utilizat strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea de competențe specifice, am aplicat teste inițiale, de progres și finale (evaluare semestrială), în scopul eficientizării activității de predareînvățare. Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a obținerii performanței școlare. În procesul instructiv-educativ s-au utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului și săi formeze deprinderi de studiu - învățarea prin proiecte, investigația sau portofolii. S-au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de curs, atât pentru dezvoltarea competențelor, abilităților și deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice. S-au utilizat tehnici și mijloace TIC în proiectarea documentelor școlare și în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, prezentări Power Point, vizionare film), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât și pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevii. Activitățile desfășurate au avut drept scop implementarea unui învățământ modern, care să se bazeze pe dezvoltarea gândirii, formarea atitudinii și comportamentului, promovarea personalității elevului, instruire și educație în același timp. De asemenea multe din activitățile din procesul educativ la disciplinele socio umane au tematică ce poate fi abordată interdisciplinar și transdisciplinar, determinând elevilor dezvoltarea gândirii critice, a creativității și alte competențe ce-i pregătesc pentru viață și îi dezvoltă personal și profesional 38 Puncte slabe Implicarea doar parțiala a unor elevi in desfășurarea orelor Folosirea sporadica a tehnologiei (planșe, diapozitive) in ora de specialitate. Existenta manualelor doar la clasele de liceu. Dezinteresul elevilor fata de unele activitati din cadrul orelor. Slaba participare a elevilor la unele ore de educație fizica. Mulți elevi nu au echipament sportiv.

39 2.Evaluare cu scop de optimizare a învățării Puncte tari În evaluarea rezultatelor evaluării s-au avut în vedere următoarele: - prezentarea la început de an școlar utilizarea diverselor instrumente de evaluare la disciplinele socio umane în dobândirea succesului școlar; - întocmirea diversificată a textelor de evaluare prin metode tradiționale evaluare orală și scrisă: inițială, formativă și sumativă însoțite de bareme de corectare, dar și prin metode moderne proiecte,portofolii, referate, mape documentare, eseuri și prezentări ppt.; - notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în vigoare, comunicarea cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor, cât și părinților acestora; - utilizarea autoevaluării și interevaluării, ca modalități de dezvoltare a competențelor educative; - tratarea diferențiată a elevilor după nevoi, particularități de vârstă, - implicarea elevilor în activități de bună practică; - responsabilizarea elevilor și conștientizarea rolulului scolii în viața lor, precum și selectarea elevilor capabili de performanță pentru a participa la Olimpiada de religie ortodoxă sau la competițiile sportive-faza locală și județeană. Puncte slabe Disciplinele socio umane au alocate doar o ora pe săptămâna Număr tot mai mic al elevilor ce participa la olimpiadele sportive școlare datorita lipsei bazei sportive de pregătire suplimentara si a asigurării transportului la competiții. Elevii fac fata cu greu sistemului național de evaluare datorita numărului foarte scăzut de ore de specialitate/săptămâna Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi (rezultatele obținute la evaluări interne și externe) Puncte tari Puncte slabe Elevii, în timpul evaluărilor interne, au Rezultate de nivel mediu înregistrat o ușoară creștere în ceea ce privește Lipsa elevilor la concursuri geografice standardele educaționale, ajungând la un nivel Evaluarea a arătat ca sunt și elevi care nu șiau însușit noțiunile predate. mediu, de la slab. Media pe clase fiind în jurul notei 6.00 Lipsa mijloacelor moderne și a internetului Elevii și-au îmbogățit limbajul geografic, pot în cabinetul de religie, care îngreunează citi o hartă geografică, fac corespondența între procesul educativ și ar ușura asimilarea elementele geografice, descriu medii și peisaje informaților, motivându-i pe elevi. geografice. La discipline socio-umane În urma evaluării a rezultat o creștere a notelor prin comparație cele de la începutul semestrului cu cele de la sfârșitul semestrului, in funcție de interesul elevilor, arătând evoluția unora din aceștia, Toți elevii au promovat cu medii cuprinse între 5 și 10. La disciplina Istorie S-a constatat un progres de la testările inițiale în care majoritatea elevilor au obținut note intre 2 și 4 la media semestrială cuprinsă între 5 și 7. O mare parte din elevi reușesc să lectureze un text la prima 39

40 vedere și să rezolve cerințele. Mulți au fost receptivi la fișele de lucru pe care le-au primit în cadrul orelor încercând să le rezolve în proporție de 60%(la învățământul profesional) și în proporție de 80%(la învățământul liceal). La disciplina Religie S-a constatat în urma evaluărilor un progres cu câteva puncte considerabile de la rezultatele obținute la testul de evaluare inițială astfel încât mediile la sfârșit de semestru se situeaza între 8 și 10. Noțiunile, atitudinilie și comportamentele evidențiate de competențele propuse în procesul educațional au fost atinse de marea majoritate a elevilor. Măsuri ameliorative propuse: - Creșterea frecventei utilizării mijloacelor video; - Solicitarea si încurajarea tuturor elevilor pentru participarea la toate activitățile desfășurate; - Creșterea numărului de ore pentru pregătire suplimentara; - Realizarea unui program fizic individual de pregătire pentru dezvoltarea rezistentei generale ; - Urmărirea progresului școlar al elevilor; - Analiza rezultatelor pe clasă; - Elaborarea riguroasă a unor fișe de lucru individuale, specifice categoriilor de competențe la care elevul prezintă lacune; - Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri; - Organizarea activităților de învățare pe grupe de elevi, în funcție de valențele educative, în funcție de posibilitățile intelectuale ale elevilor și de nivelul de cunoștințe ale acestora. - Creșterea numărului de ore la catedra, cat si un număr de ore suplimentar la pregătire individuala/colectiva - Implicarea tuturor părinţilor, în controlul şi îndrumarea elevilor pentru participarea la orele de curs. - Participarea la activități extracuriculare. Nr. crt. XII. PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE Disciplina Denumire concurs Etapa concursului Rezultate obținute 1. Educație Fizica Cros județeana Locul 3- Budilean Cosmin Locul4- Neagovici Cristian Locul 6- Baciu Andreea Locul7- Koskodar Bogdan 40

41 XIII. PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE Nr. Numele și Disciplina crt. prenumele 1. Istorie Cristea Petruta Raluca 2. Religie Muntean Iuliana Monica Denumire curs Echivalare grad didactic I Curs voluntariat Acreditat/ Neacreditat 90 credite Furnizor Centru de tineret Intorsura Buzaului XIV. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE Nr. crt. Disciplina Denumire activitate Participanți 1. RELIGIE Săptămâna legumelor și fructelor, activitate de donare legume și fructe pentru Casa Familiară Elevi Clasele IX - XII 2. ISTORIE Balul bobocilor Elevi Clasele IX - XII 3. RELIGIE Marșul Centenarului Alba Iulia Organizarea grupului de 10 elevi și participare activă în cele 9 zile de marș pe jos și cu căruța 4. ISTORIE Concurs Sa învățam despre Unire 5. GEOGRAFIE 1 Decembrie România la zi de sărbătoare 6. ISTORIE 100 pentru Romania Realizarea unor panouri dedicate 41 2 elevi din clasa a X-a A 8 concurenți clasele X XII 25 elevi auditoriu elevi ai claselor: a IX a B p; axaa; a XI a A; a XII a B. Elevii claselor a XII a A., a XI a A, IX E Perioada/ Locul desfășurării Liceul Tehnologic N. Bălcescu și Casa Familiară Întorsura Buzăului Casa de cultura Întorsura Buzăului Înt. Buzăului- Alba Iulia și retur 26. XI Sala I2 LTNB / Holul liceului LTNB 29. XI Sala I2 LTNB Responsabil (nume și prenume) Muntean Iuliana Monica Cristea Petruta Raluca Clasa a XII a A Muntean Iuliana Monica Cristea Petruta Bularca Rodica Banciu Maria, Mureșan Violeta. Cristea Petruta

42 7. EDUCATIE FIZICA 8. EDUCATIE FIZICA Centenarului Sărbătorim împreuna ziua liceului Campionatul prieteniei RELIGIE 24 Ianuarie 1859, 9. Mica Unire- Organizarea grupului de 8 elevi și participare activă la marș și depunere de coroane 10. RELIGIE Proiect Educațional Nașterea Domnului- Colindele vestesc bucuria -activitate moral-religioasă și artistică, de voluntariat 11. RELIGIE Proiect Educațional Copiii învață să dăruiască - activitate de voluntariat și de caritate 12. RELIGIE ISTORIE GEOGRAFIE EDUCATIE FIZICA 100+absolvenți ai liceului întorsurean- Colaborare și participare p Toate clasele 6. XII Sala de Sport Valeriu Bularca Toate clasele Octombrie 2018 Săptămâna Educației Globale doi elevi din clasa a X-a A de la Liceul Teh. N.Bălcescu 15 elevi din clasa X-a A și a XI- a A Elevi din clasele IX- XII Absolvenți și voluntari Înt. Buzăului- Sf. Gheorghe și retur 19 Decembrie 2018 LTME ȘI LTNB și Școala Gim. Vama Buzăului 18 Decembrie 2018 Școala Primară Floroaia Mică, structură a Școlii Gim. Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului LTME ȘI LTNB Neagoe Roxana Stroie Bogdan Neagoe Roxana Muntean Iuliana Monica Muntean Iuliana Cristea Petruta Neagoe Roxana XV. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ ARIILOR CURRICULARE Nr. Data/ Locul Disciplina Denumire activitate crt. desfășurării 1. Arie Curriculară Stabilirea calificativelor pe anul Septembrie 2018 școlar Sala I2 LTNB 2. Om și Societate Predarea planificărilor anuale Octombrie 2018 Sala I2 LTNB 3. Om și Societate Interpretarea rezultatelor obținute în Octombrie 2018 urma testării inițiale. Întocmirea Sala I2 LTNB raportului ariei curriculare. 42 Responsabil Membrii comisiei Metodice Membrii comisiei Metodice Cristea Petruta Raluca Membrii comisiei Metodice

43 4. RELIGIE Rolul si importanta lecturii biblice in viată elevului. Prezentare referat in cadrul comisiei metodice. 5. ISTORIE Stabilirea activităților dedicate sărbătoririi Centenarului Unirii. 6. Geografie Metode moderne de predare a geografiei. 7. Istorie Diseminarea informaților cu privire la activitățile desfășurate în cadrul comisiei metodice Om și Societate, cu ocazia sărbătoririi centenarului. 8. Membrii comisiei Metodice Raportul de activitate pe semestrul I al anului școlar X Muntean Iuliana Monica Noiembrie 2018 Sala I2 LTNB 22.XI XII.2018 Cristea Petruta Raluca Banciu Maria Cristea Petruța Membrii comisiei Metodice Membrii comisiei metodice Responsabil arie curriculară Om și societate, Prof. Cristea Petruta Raluca RAPORT ARIE CURRICULARĂ TEHNOLOGII Componența comisiei metodice: Nr. Statut (titular/ Numele și prenumele Disciplina predată crt. suplinitor) 1 Aldea Cristian Constantin Discipline de specialitate suplinitor 9 în domeniul automatizări și informatică 2 Angheluță Lucică Discipline de specialitate titular 39 în domeniul mecanic 3 Bărbuș Camelia Discipline de specialitate titular 26 în domeniul mecanic 4 Bobeș Daniela Discipline de specialitate titular 25 în domeniul textil 5 Boian Dionisie Discipline de specialitate titular (detașat) 17 în domeniul mecanic 6 Boricean Constantin Mugurel Discipline de specialitate titular 16 în domeniul agricol 7 Blendea Georgeta Discipline de specialitate titular 17 în domeniul lemn 8 Coman Georgeta Susana Discipline de specialitate titular 25 în domeniul textile 9 Ionescu Toma Discipline de specialitate plata cu ora 5 în domeniul autovehicule rutiere 10 Modroiu Petruța Discipline de specialitate titular 33 în domeniul mecanic 11 Negoiță Știrbu Elena Sonia Discipline de specialitate suplinitor 5 43 Vechime

44 în domeniul agricol 12 Popica Camelia Grigorina Discipline de specialitate în domeniul lemn 13 Temelie Gabriela Elena Discipline de specialitate în domeniul mecanic XVI. ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ Disciplina:TEHNOLOGII pensionar, plata cu 9 ora suplinitor 5 10) Proiectare Puncte tari Studierea legislaţiei şcolare, a programelor şcolare şi a curriculelor în vigoare Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrelor, fixarea responsabilităţilor individuale şi planificarea activităţilor pe anul şcolar Realizarea în cadrul catedrei a planificărilor calendaristice la termenele stabilite Aplicarea, centralizarea si interpretarea testelor iniţiale în cadrul comisiei metodice Activităţile de învăţare s-au proiectat pe baza evaluării iniţiale şi a particularităţilor elevilor Elaborarea şi centralizarea temelor de proiecte pentru clasele terminale- prof. Boian Nicolae, Bobeș Daniela, Boricean Mugurel Selectarea elevilor în vederea participării la concursuri şcolare şi demararea pregătirii acestora prof. Boian Nicolae, Aldea Cristian, Ionescu Toma, Temelie Gabriel, Boricean Mugurel și Negoiță Sonia Elaborarea subiectelor pentru Olimpiadă conform metodologiei Întocmirea orarului -Prof. Boricean Mugurel Planificarea serviciului pe școală- Prof. Boian Nicolae Planificarea orelor de instruire practică- Prof. Coman Georgeta, Bobeş Daniela Încheierea parteneriatelor cu agenţii economici pentru instruirea practică: Murea Vasile, Negoiță Sonia, Angheluță Lucică În realizarea proiectării activităţilor s-a introdus antetul specific ministerului şi unităţii şcolare 11) Predare, învățare Puncte tari Există preocupare pentru adaptarea formelor şi tipurilor de activităţi în funcţie de obiective, conţinuturi şi nevoile elevilor Existenţa cadrelor didactice specializate care asigură utilizarea unor metode moderne de predare, bazate pe activitatea centrată pe elev. Desfăşurarea orelor de laborator şi instruire practică pe grupe, a permis centrarea demersului didactic pe elev şi o mai atentă supraveghere a activităţilor lor Se folosesc resursele umane, materiale, procedurale si temporale dar şi mijloace moderne de învăţământ (fişe de activitate, calculatorul, 44 Puncte slabe -Modificarea programelor analitice vizând conținuturile predate se realizează prea des -Uneori se manifestă dezinteres în întocmirea şi predarea la termen a planificărilor calendaristice -Există un decalaj la nivelul de pregătire inițială a educabilului față de nivelul clasei care nu permite un traseu educațional optim. -Elevii nu sunt motivaţi suficient în vederea participării la concursurile şcolare Puncte slabe -Mijloacele moderne de predare-evaluare nu sunt folosite la capacitate maximă -Nu toţi elevii sunt antrenaţi în demersul didactic -Dezinteresul unor cadre didactice pentru

45 videoproiectorul) Oportunitatea de a pune la dispoziția elevilor filmulețe de scurt metraj specifice tematicii Folosirea unui limbaj adecvat în procesul de predare învăţare Preocuparea din partea cadrelor didactice pentru a stabili o bună relaţie de comunicare profesor-elev În procesul de predare- învăţare se folosesc manuale şi auxiliare curriculare autorizate Desfăşurarea activităţilor s-a făcut conform planificărilor orele desfăşurate în cabinetul AEL -Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar - Imposibilitatea de a participa la instruire practică în cadrul unor firme de profil. 12) Evaluare cu scop de optimizare a învățării Puncte tari Realizarea instrumentelor de evaluare şi notare (fişe de evaluare, lucrări, referate, teste de verificare, miniproiecte, lucrări practice la instruirea practică, caiete/fişe de evaluare pe fiecare modul) Susţinerea olimpiadei la discipline tehnice, pe domenii şi nivel de clasă Notarea şi evaluarea elevilor s-a făcut conform obiectivelor stabilite şi a criteriilor de evaluare Rezultatele evaluării s-au înregistrat ritmic în catalog şi au fost comunicate elevilor şi părinţilor Conştientizarea permanentă a elevilor asupra rezultatelor obţinute s-a realizat prin teste de autoevaluare Puncte slabe -Modalităţile de evaluare ale elevilor sunt uneori defectuos aplicate, neexistând un feed-back imediat. - Consemnarea progresului şi regresului 13) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi (rezultatele obținute la evaluări interne și externe) Puncte tari Puncte slabe Tratarea diferenţiată a elevilor -Colaborarea deficitară cu Elaborarea testelor initiale, precum si discutarea rezultatelor familiile elevilor cu probleme si masuri de imbunatatire a acestora datorită faptului că acestea sunt fie Recapitularea noţiunilor de bază dezorganizate fie cu unul din Utilizarea unor fişe de lucru mai atractive şi motivante părinţi (sau ambii) plecaţi în A fost asigurată parcurgerea programei, stabilită prin străinătate documentele programatice. -Note slabe Elevii au un număr de note suficient pentru încheierea -Lipsa interesului din partea elevilor situației școlare acolo unde este cazul. -Se constată un interes din ce în ce mai scăzut pentru pregătirea teoretică, iar elevii sunt obișnuiți să manevreze informația din perspectiva volumului și nu a calității. Evaluările susținute nu demonstrează o pregătire liniară a elevilor ci sunt o sumă de rezultate de tip salt. Măsuri ameliorative propuse: accent continuu pe aplicaţiile practice. comunicarea prmanentă cu familiile elevilor corigenţi pentru ameliorarea rezultatelor acestora 45

46 Creșterea interesului pentru educație, pentru calitatea vieții personale și a respectului pentru muncă XVII. PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE Nr. Etapa Disciplina Denumire concurs crt. concursului Rezultate obținute 1. Olimpiadă tehnologii Tehnician mecatronist clasa XII A Locală Participare și calificare 2 Olimpiadă tehnologii Tehnician operator tehnică de calcul clasa XI A Locală Participare și calificare 3 Concurs meserii Mecanic auto clasa XI Ap Locală Participare și calificare 4 Olimpiadă tehnologii Agricultură- clasa XII B Locală Participare și calificare XVIII.PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE Nr. Numele și Disciplina crt. prenumele 1. Coman Georgeta Susana 2 Coman Georgeta Susana Denumire curs Noutăți legislative privind sistemul de control intern managerial. Managementul riscului și tehnici de evaluare a riscurilor Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale Curs postuniversitar - Acreditat/ Neacreditat Neacreditat 0 credite 300 ore, 30 credite 3. Bobeș Daniela Studii antreprenoriale 40 ore, fără credite Furnizor Centrul de pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania Târgu Mureș Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Camera de Comerț și Industrie, Covasna XIX. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE Nr. crt. Disciplina Denumire activitate Participanți 1 Consiliere si Balul bobocilor Cadrele didactice orientare din arie 2 Consiliere si orientare 3 Consiliere şi orientare Perioada/ Locul desfășurării Octombrie 2018 Casa de Cultură a oraşului Întorsura Buzăului Confecționarea Coman Georgeta , cravatelor Atelierul de confecții textile De Toamnă Cadrele din arie 16 noiembrie 2018 Casa de Cultură a 46 Responsabil (nume și prenume) Bobeș Daniela

47 4 Consiliere si orientare 5 Consiliere si orientare 6 Consiliere si orientare 7 Consiliere si orientare 8 Consiliere si orientare ''Atelier de creații artistico-plastice'' Vizită la Judecătoria Întorsura Buzăului 1 Decembrie-Ziua Națională a României- Centenarul Marii Uniri Ziua Școlii 24 ianuarie -160 de ani de la Unirea Principatelor Române Comăniță Oana Coman Georgeta oraşului Întorsura Buzăului , Atelierul de confecții textile P5, cabinetul auto Elevi ai Liceului , Judecătoria Cadrele didactice din arie Cadrele didactice din arie Coman Georgeta Bobeș Daniela Blendea Georgeta Modroiu Petruţa, Bărbuș Camelia Întorsura Buzăului , Casa de Cultură a oraşului Întorsura Buzăului , Liceul Tehnologic N. Bălcescu 23 ianuarie 2019, Casa de Cultură a oraşului Întorsura Buzăului Bobeș Daniela, Modroiu Petruța, Banciu Maria Negoiță Știrbu Sonia Comăniță Oana Comăniță Oana XX. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ ARIILOR CURRICULARE Nr. Data/ Locul Disciplina Denumire activitate crt. desfășurării 1 Tehnologii Consfătuiri cadre didactice Septembrie Tehnologii Realizarea si validarea raportului de Septembrie 2018 activitate pentru anul școlar ; 47 Responsabil Bobeș Daniela 3 Tehnologii Evaluarea cadrelor didactice Septembrie 2018 Toate cadrele didactice 4 Tehnologii Analiza testelor iniţiale si întocmirea Octombrie 2018 Bobeș Daniela planului de măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate. 5 Tehnologii Predarea planificărilor calendaristice. Octombrie 2018 Toate cadrele didactice 6 Tehnologii Cerc pedagogic Noiembrie 2018 Toate cadrele didactice 7 Tehnologii Absenteismul și abandonul școlar Decembrie 2018 Aldea Cristian 8 Tehnologii Elaborarea temelor de proiect pentru clasele terminale Decembrie 2018 Bobeș Daniela Boricean Mugurel 9 Tehnologii Organizarea olimpiadei și a concursurilor şcolare -faza locală Ianuarie 2019 Boian Nicolae Boian Nicolae, Aldea Cristian, Temelie Gabriela, Boricean Mugurel, Negoiță Sonia

48 Responsabil arie curriculară Tehnologii, Prof. Bobeș Daniela RAPORT ARIE CURRICULARĂ CONSILIERE ȘI ORIENTARE Componența comisiei metodice: Nr. crt. Numele și prenumele 48 Disciplina predată Statut (titular/ suplinitor) Vechime 1. COMAN GEORGETA SUSANA Consilere și orientare Titular 25 ani 2. FILOFI NICOLETA-ANDREEA Limba și literatura română, Limba Titular 9 ani engleză, Dirigenție la clasa a IX-a A 3. BANCIU MARIA Geografie, Dirigenție la clasa a IX-a Bp Suplinitor calificat 12 ani și 6 luni 4. ORHA LAVINIA Limba engleza, Dirigenție la clasa Titular 11 ani a IX-a Ep 5. COMĂNIȚĂ Lb.și lit. Română, Lb.și lit.franceză, Titular 18ani OANA-ELENA Dirigenție la clasa a X-a A 6. ANGHELUȚĂ LUCICĂ Dirigenție la clasa a X-a Ap Titular 39 ani 7. BORICEAN CONSTANTIN Dirigenție la clasa X-a Bp Titular 16 ani MUGUREL 8. NEAGOE ELENA ROXANA Educație fizică și sport, Dirigenție la Suplinitor 4 ani clasa X-a Ep 9. MARIN IOANA Fizică, Dirigenție la clasa Titular 12 ani a XI-aA 10. BOIAN NICOLAE DIONISIE Dirigenție la clasa Titular 17 ani a XI-a Ap detașat 11. CRISTEA PETRUTA RALUCA Istorie, Dirigenție la clasa Titular 18 ani a XII-a A 12. NEGOITA-STIRBU ELENA-SONIA Dirigentie, Dirigenție la clasa Suplinitor 5 ani a XII-a B calificat 13. BĂRBUȘ CAMELIA - Titular 26 ani 14. BULARCA MARIA - Suplinitor 1 an necalificat 15. ALDEA CRISTIAN CONSTANTIN - Suplinitor 9 ani calificat 16. MUREȘAN VIOLETA OLIMPIA - Suplinitor 27 ani calificat 17. BLENDEA GEORGETA - Titular 17 ani 18. BOBEȘ DANIELA - Titular 25 ani 19. MODROIU PETRUȚA - Titular 33 ani XXI. ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ Disciplina:CONSILIERE ȘI ORIENTARE/DIRIGENȚIE 14) Proiectare

49 Puncte tari adaptarea conținuturilor indicate de programa școlară la nivelul cunoștințelor și nevoilor de formare/ dezvoltare personală ale grupului de elevi, în vederea formării/dezvoltării competențelor specifice; atractivitatea temelor propuse elevilor în cadrul orelor de consiliere și orientare; diversitatea metodelor și mijloacelor didactice alese; existența planificării anuale și a planificării calendaristice. întocmirea de proiecte de lecții la consiliere și orientare/dirigenție; planificarea ședințelor cu părinții și proiectarea de chestionare. completarea catalogului și a tuturor documentelor cerute la nivel de școală. 15) Predare, învățare Puncte tari demersuri didactice particularizate; diversitatea metodelor și mijloacelor didactice folosite în cadrul orelor de consiliere și orientare (brainstorming; dezbaterea; prezentarea personală printr-un pliant/reclamă/carte de vizită; exerciţii de cunoaştere şi inter cunoaştere); implicarea activă a elevilor în învățare; aplicarea de chestionare; optimizarea continuă a procesului de predare, învățare; oportunitatea de a pune la dispoziția elevilor filmulețe de scurt metraj specifice tematicii; implicarea responsabilă şi competentă a cadrelor didactice în procesul instructiv-educativ; aplicarea unor metode şi strategii moderne în actul învăţării-predării-evaluării; relaţia afectivă profesori-elevi; realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor. 16) Evaluare cu scop de optimizare a învățării Puncte tari Nu se face evaluare la această disciplină decât feedback oral; valorificarea comentariilor, aprecierilor verbale asupra activităților, a observării sistematice. 49 Puncte slabe număr mic de ore alocate modulului Autocunoaștere și dezvoltare personală. Puncte slabe desfășurarea orelor de consiliere și orientare în afara programului școlar obișnuit; lipsa, uneori, de interes a elevilor; lipsa de materiale; absenteismul repetat al unor elevi. Puncte slabe dezinteresul unor elevi față de activitățile de evaluare propuse, în vederea atingerii scopurilor comune grupului. 17) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi (rezultatele obținute la evaluări interne și externe) Puncte tari Puncte slabe Nu este cazul. Nu este cazul. Măsuri ameliorative propuse:

50 Nu este cazul. XXII. PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE Nr. Etapa Disciplina Denumire concurs crt. concursului Rezultate obținute 1. Educație fizică și sport Cros etapa județeană din 7 elevi prezenți la competiție 4 au fost premiați (locurile 3,4,6,7) XXIII. PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE Nr. Numele și Disciplina crt. prenumele 1. COMAN GEORGETA SUSANA Denumire curs Noutăți legislative privind sistemul de control intern managerial. Managementul riscului și tehnici de evaluare a riscurilor Acreditat/ Neacreditat Neacreditat 0 credite Furnizor Centrul de pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania Târgu Mureș 2. FILOFI NICOLETA- ANDREEA Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale Curs postuniversitar Conferința Noua pedagogie a minții și a inimii, susținută de Oana Moraru (27 septembrie 2018, Poiana Brașov) Managementul voluntarilornoiembrie 2018 Atelierul de MobilitatE+, Formare profesională (VET) Liceul Tehnologic Berde Áron Sf. Gheorghe, perioada 9-11 noiembrie BANCIU MARIA - 4. ORHA LAVINIA - 5. COMĂNIȚĂ OANA-ELENA ore, 30 credite Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Expoziții Călătoare Brașov Centrul de Tineret Întorsura Buzăului ANPCDEFP București Managementul voluntarilornoiembrie 2018 Centrul de Tineret Întorsura Buzăului Comunicarea și 15 CDT- Asociația

51 6. ANGHELUȚĂ LUCICĂ 7. BORICEAN CONSTANTIN MUGUREL 8. NEAGOE ELENA ROXANA 9. MARIN IOANA BOIAN NICOLAE DIONISIE 11. CRISTEA PETRUTA RALUCA 12. NEGOITA-STIRBU ELENA-SONIA 13. BĂRBUȘ CAMELIA 14. BULARCA MARIA 15. ALDEA CRISTIAN 16. MUREȘAN VIOLETA OLIMPIA 17. BLENDEA GEORGETA 18. BOBEȘ DANIELA 19. MODROIU PETRUȚA negocierea conflictelor și managementul educațional ore Profedu, București XXIV. Nr. crt. 1. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE Numele/Disciplina Denumire activitate Participanți COMAN GEORGETA SUSANA 2. FILOFI NICOLETA- ANDREEA Excursie în cadrul Centenarului Marii Uniri Activitate curriculară Implementarea programului JAROMANIA - Prevenirea abandonului școlar. Este profesia mea! PARTICIPARE- LANSARE DE CARTE PROBELE FIINȚEI NEAMULUI DE STELIAN RĂDUCANU Participare la Lansarea colecției 100 ani 100 CĂRȚI 7 elevi 15 elevi ai clasei a IX-a A 25 de elevi ai clasei a IX-a A 51 Perioada/ Locul desfășurării noiembrie 2018 Cernăuți Ucraina Septembrie-iunie 2018/ Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Biblioteca orășenească din Întorsura Buzăului noiembrie 2018/ Biblioteca Orășenească Responsabil (nume și prenume) Coman Georgeta Susana Filofi Nicoleta- Andreea Filofi Nicoleta- Andreea Comăniță Oana-Elena Filofi Nicoleta- Andreea (prof. Însoțitor)

52 ROMÂNIA-MAREA UNIRE, coordonator prof. Univ. Dr. Ioan Scurtu Ziua Educației TRICK OR TREAT PENTRU CASA FAMILIALĂ- ÎNTORSURA BUZĂULUI cuprinsă în STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ Participare la Miss Boboc, ediția 2018 PREZENTAREA EXPOZIȚIEI ITINERANTE PRIN PUȚINE CUVINTE. CĂRȚI POȘTALE ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL - PROIECTUL CENTENARUL MARII UNIRI Festivalul-concurs...de toamnă la LTNB Ziua Liceului Schimb de cadouri de Moș Nicolae Ora de net Stop Cyberbullying! Voluntariat Evenimentul 100+ ABSOLVENȚI AI LICEULUI ÎNTORSUREAN Participare la evenimentul: 24 ianuarie 160 DE ANI DE LA UNIREA Elevii cls. IX-XII Elevii Elevi ai clasei a IX-a A Aldea Daniela Duca Iulian- Dorin Elevii clasei a IX-a A Elevii clasei a IX-a A Bularca Marinela- Ramona Cristea Andreea Duca Iulian- Dorin Podar Mihai 15 elevi ai clasei a IX-a A 52 Întorsura Buzăului 5 octombrie 2018/ Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului noiembrie 2018/ Casa de Cultură a Orașului Întorsura Buzăului Liceul Teoretic Mircea Eliade din Întorsura Buzăului noiembrie 2018/ Casa de Cultură a Orașului Întorsura Buzăului Comăniță Oana- Elena Filofi Nicoleta- Andreea Filofi Nicoleta- Andreea Filofi Nicoleta- Andreea (prof. Însoțitor) Filofi Nicoleta- Andreea Marin Ioana (prof. coordonatori) 6 decembrie 2018 Filofi Nicoleta- Andreea 7 decembrie 2018/Sala de clasă I3 8 decembrie 2018/ Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu 23 ianuarie 2019/ Casa de Cultură a Orașului Întorsura Buzăului Filofi Nicoleta- Andreea Filofi Nicoleta- Andreea Comăniță Oana- Elena Muntean Iuliana Monica Bărbuș Camelia Filofi Nicoleta- Andreea (prof. Însoțitor)

53 PRINCIPATELOR ROMÂNE 3. BANCIU MARIA ATELIER DE CREAȚII ARTISTICO- PLASTICE - PROIECTUL JUDEȚEAN SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 1 Decembrie- România la zi de sărbătoare 4. ORHA LAVINIA - 5. COMĂNIȚĂ OANA-ELENA PARTICIPARE- LANSARE DE CARTE PROBELE FIINȚEI NEAMULUI DE STELIAN RĂDUCANU Elevii claselor X-XII Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului noiembrie 2018 Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Biblioteca orășenească din Întorsura Buzăului Banciu Maria Bobeș Daniela Modroiu Petruța Banciu Maria Mureșan Violeta Comăniță Oana-Elena Filofi Nicoleta- Andreea LET'S DO IT, ROMANIA! Participare la Balul Bobocilor, ediția 2018 MIHAI EMINESCU-IN MEMORIAM PROIECTUL JUDEȚEAN SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE- LA NIVEL DE ȘCOALĂ VIZITĂ LA JUDECĂTORIA ÎNTORSURA - PROIECTUL JUDEȚEAN SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE Ziua Educației Voluntariat Evenimentul 100+ ABSOLVENȚI AI LICEULUI 5 elevi din clasa a XI-aA Elevi ai clasei a X-a A Clasa a X-aA Elevii claselor IX-XII Elevii claselor IX-XII Elevii cls. IX-XII 53 Primăria orașului Întorsura Buzăului noiembrie Casa de Cultură a Orașului Întorsura Buzăului Biblioteca orășenească Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului, în data de octombrie 2018/ Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu 8 decembrie 2018/ Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Comăniță Oana-Elena Marin Ioana Comăniță Ona - Elena (prof. însoțitor) Comăniță Oana-Elena Filofi Nicoleta- Andreea Comăniță Oana-Elena Comăniță Oana-Elena Negoiță-Știrbu Elena-Sonia Comăniță Oana- Elena Filofi Nicoleta- Andreea Filofi Nicoleta- Andreea Comăniță Oana- Elena

54 6. ANGHELUȚĂ LUCICĂ 7. BORICEAN CONSTANTIN MUGUREL 8. NEAGOE ELENA ROXANA ÎNTORSUREAN 24 IANUARIE-160 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE CUPA PRIETENIEI- PROIECTUL JUDEȚEAN SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ - ZIUA LICEULUI 9. MARIN IOANA Festivalul-concurs...de toamnă la LTNB 10. BOIAN NICOLAE DIONISIE 11. CRISTEA PETRUTA RALUCA 12. NEGOITA- STIRBU ELENA- SONIA PARTICIPARE-24 IANUARIE-160 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE Concurs Să învățăm despre unire 6 elelvi din clasa a X-aA Elevii claselor IX-XII Elevii și profesorii Aldea Daniela Duca Iulian- Dorin Participare cu un grup de 15 elevii din clasa a XI-a A 8 concurenți XII A spectatori 54 Casa de Cultură- Întorsura Buzăului Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului noiembrie 2018/ Casa de Cultură a Orașului Întorsura Buzăului Casa de Cultură- Întorsura Buzăului XI Sala I 2 LTNB Balul Bobocilor XII A Octombrie Casa de Cultură a Orașului Întorsura Buzăului Concurs Să învățăm despre unire 100 pentru România Realizarea unor panouri dedicate centenarului VIZITĂ LA JUDECĂTORIA ÎNTORSURA - PROIECTUL JUDEȚEAN SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI 8 concurenți XII A spectatori Clasele XII A, XI A, IX Ep Elevii claselor IX-XII 26. XI Sala I 2 LTNB Muntean Monica Bărbuș Camelia Comăniță Oana- Elena Neagoe Roxana Neagoe Roxana Filofi Nicoleta- Andreea Marin Ioana (prof. coordonatori) Marin IOana Cristea Petruța Bularca Rodica Nicu Boian Cristea Petruța Cristea Petruța Bularca Rodica Nicu Boian 29. XI Cristea Petruța Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului, în data de Comăniță Oana-Elena Negoiță-Știrbu Elena-Sonia

55 13. BĂRBUȘ CAMELIA 14. BULARCA MARIA 15. ALDEA CRISTIAN 16. MUREȘAN VIOLETA OLIMPIA 17. BLENDEA GEORGETA 18. BOBEȘ DANIELA 19. MODROIU PETRUȚA 20. MUNTEAN IULIANA MONICA GLOBALE Voluntariat Evenimentul 100+ ABSOLVENȚI AI LICEULUI ÎNTORSUREAN 1 Decembrie- România la zi de sărbătoare CONFECȚIONARE CRAVATE ATELIER DE CREAȚII ARTISTICO- PLASTICE - PROIECTUL JUDEȚEAN SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE ATELIER DE CREAȚII ARTISTICO- PLASTICE - PROIECTUL JUDEȚEAN SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE Săptămâna legumelor și fructelor, activitate de donare legume și fructe pentru Casa Familiară Întorsura Buzăului Marșul Centenarului Alba Iulia Organizarea grupului de 10 elevi și participare activă în cele 9 zile de marș pe jos și cu căruța Elevii claselor X-XII Elevi din clasele IX- XII 10 elevidoi elevi din clasa a X-a A de la Liceul Tehnologic Nicolae 55 8 decembrie 2018/ Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu 29noiembrie 2018 Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Întorsura Buzăului Înt. Buzăului- Alba Iulia și retur Filofi Nicoleta- Andreea Comăniță Oana- Elena Muntean Monica Bărbuș Camelia Banciu Maria Mureșan Violeta Banciu Maria Bobeș Daniela Modroiu Petruța Banciu Maria Bobeș Daniela Modroiu Petruța Muntean Iuliana Monica Muntean Iuliana Monica

56 24 Ianuarie 1859, Mica Unire- Organizarea grupului de 8 elevi și participare activă la marș și depunere de coroane Proiect Educațional Nașterea Domnului-Colindele vestesc bucuria Proiect Educațional Copiii învață să dăruiască Voluntariat Evenimentul 100+ ABSOLVENȚI AI LICEULUI ÎNTORSUREAN Bălcescu 8 elevi- doi elevi din clasa a X-a A de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu 15 elevi din clasa X-a A și a XI- a A Elevi din clasele IX-XII Înt. Buzăului- Sf. Gheorghe și retur LTME ȘI LTNB și Școala Gim. Vama Buzăului- 19 Decembrie 2018 Școala Primară Floroaia Mică, structură a Școlii Gim. Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului- 18 Decembrie decembrie 2018/ Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Muntean Iuliana Monica Muntean Iuliana Monica Muntean Iuliana Monica Filofi Nicoleta- Andreea Comăniță Oana- Elena Muntean Monica Bărbuș Camelia Responsabil arie curriculară Consiliere și orientare, 10. Calitatea activității compartimentelor/ comisiilor din școală Prof. Comăniță Oana Elena RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE Compartimentul/ Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Educație din Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului Nr. angajați/ Membrii: * Dir. Coman Georgeta Susana *Prof. Muntean Iuliana Monica *Prof. Aldea Cristian *Prof. Bobeș Daniela *Murea Micșunica *Boricean Alina Florentina 56

57 *Lunev Mircea Atribuții cf. Deciziei Comisiei: 1. Dir. Coman Georgeta Susana coordonator comisie 2. Prof. Muntean Iuliana Monica responsabil comisie 3. Prof. Aldea Cristian membru, secretar comisie 4. Prof. Bobeș Daniela- membru 5. Murea Micșunica- reprezentant al Consilului Reprezentativ al părinților 6. Boricean Alina Florentina - reprezentant al Consilului Reprezentativ al elevilor 7. Lunev Mircea- reprezentant al Autorității publice locale Gradul de îndeplinire a sarcinilor cf. deciziei Comisiei: La sfârșitul semestrului I, membrii comisiei consideră că au îndeplinit în mare măsură obiectivele propuse pentru buna desfășurarea a activității comisiei și a scoate în evidență calitatea actului educațional desfășurat în unitatea școlară conform planului operațional și de îmbunătățire calității educaționale. Analiza SWOT a activității desfășurate: Puncte tari - Completarea platformei ARACIP cu datele școlare necesare și planificarea activităților de îmbunătățire a calității educației pentru anul școlar ; - Încheierea Raportului anual de evaluare internă (RAEI - an școlar ); - Inițializarea platformei ARACIP pentru anul școlar ; - Actualizarea procedurilor operaționale și de sistem la nivelul comisiei; Puncte slabe - Volumul mare de muncă și multitudinea domeniilor ce trebuiesc a fi acoperite; - Timpul limitat necesar în realizarea documentelor; - Membrii comisiei au ore în mai multe școli și majoritatea nu au ore în aceiași zi în acestă instituție. - Aplicarea planului operațional și a planului de îmbunătățire a calității educaționale elaborat pentru acest an școlar; - Realizarea monitorizării interne I; - Asigurarea unui mediu sigur de învăţare, sănătos şi care răspunde nevoilor elevilor; - Asigurarea organizaţiei că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat. 57

58 Oportunități - Optimizarea procesului de evaluare internă a instituţiei - Creşterea calităţii şi eficienţei în proiectarea şi planificarea managerială - Urmărirea progresului școlar al elevilor și al traseului educațional al absolvenților. Amenințări - Întârziere în colectarea informațiilor și realizarea documentelor datorită timpului limitat - Comunicare, colaborare deficitară. Propuneri pentru îmbunătățirea activității: - Asigurarea permanentă a calității programelor de învățare și promovarea a îmbunățățirii continue ( monitorizarea interasistențelor și a calității actului educațional); - Asigurarea permanentă a condițiilor condiţiilor egale de acces la programele de învăţare şi sprijinirea tuturor elevilor ( monitorizarea planurilor îmbunătățire a actului educațional); - Identificarea nevoilor elevilor, agenţilor economici, părinţilor şi comunităţii locale ( întocmire și aplicare a chestionarelor); - Asigurarea desfăşurării tuturor activităţilor organizaţiei în mod unitar respectând reguli precise şi identificarea cu uşurinţă a responsabililor activităţilor ( revizuirea procedurilor existente). Responsabilul comisiei de evaluare și asigurare a calității în educație Prof. Muntean Iuliana Monica RAPORTUL COMISIEI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI A EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ Nr. membri: responsabil de comisie: Banciu Maria, membrii: Cristea Petruța Raluca, Stroie Bogdan Atribuții cf. fișei postului: 8. Consultarea strategiei instituției privind dezvoltarea în perspectivă a resurselor umane; 9. Identificarea nevoilor de formare și perfecționare a cadrelor didactice la nivelul anului în curs; 10. Asumarea obiectivelor fundamentale ale instituției în privința dezvoltării resurselor umane cu proiecție pe anul în curs; 58

59 11. Colaborarea cu conducerea școlii în proiectarea, coordonarea și derularea unor programe de formare adresate cadrelor didactice din școală; 12. Monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumite componente instructiv- educative; 13. Propuneri de îmbunătățire a sistemului de formare profesională din școală; 14. Identificarea unor noi programe și proiecte destinate perfecționării și formării continuă a cadrelor didactice din școală; 15. Stimularea cadrelor didactice mai puțin implicate în vederea participării la programe și proiecte comunitare; 16. Elaborarea unei scurte informări și rapoarte periodice privind perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice din școală; 17. Monitorizarea progresului în plan instructiv-educativ și școlar, în urma participării cadrelor didactice la programele și cursurile de formare. Gradul de îndeplinire a sarcinilor cf. fișei postului: 1. Informarea și punerea la dispoziția cadrelor didactice din liceu, a ofertei cursurilor de perfecționare, în școlar ; 2. Identificarea nevoilor de formare și perfecționare a cadrelor didactice la nivelul anului în curs; 3. Elaborarea unei scurte informări și rapoarte periodice privind perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice din școală; 4. Informarea cadrele didactice asupra numărului de credite profesionale pe care îl dețin pentru ultima perioadă de 5 ani. 5. Aducerea la cunoștiință, cadrelor didactice, asupra perioadelor de înscriere la grade didactice. 6. Stimularea cadrelor didactice mai puțin implicate în vederea participării la programe și proiecte comunitare; 7. Identificarea unor noi programe și proiecte destinate perfecționării și formării continuă a cadrelor didactice din școală; 8. Intocmirea, verificarea şi transmiterea la ISJ Covasna a dosarelor pentru echivalarea gradelor didactice si/ sau a studiilor postuniversitare in credite profesionale transferabile. Analiza SWOT a activității desfășurate: Puncte tari - Suportul direcțiunii școlii în vederea participării la cursuri de formare. - Înscrierea la grade didactice: definitivat a d-lui profesor Aldea Cristian și a d- Puncte slabe - Urmarea în număr mic a cursurilor de perfecționare. 59

60 nei profesoare Mureșan Violeta gradul didactic II, a d-nelor profesoare Comăniță Oana Elena și Filofi Nicoleta Andreea gradul didactic I, a d-nei profesoare Marin Ioana. - Cursuri de perfecționare urmate de cadrele didactice: 1. Coman Georgeta Susana: Noutăți legislative privind sistemul de control intern managerial. Managementul riscului și tehnici de evaluare a riscurilor. Centrul de pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, Târgu Mureș, 0 credite. Profesor de sprijin pentru elevii cu CES Cursuri postuniversitare - Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, 300 ore, 30 credite 2. Comăniță Oana: Comunicarea și negocierea conflictelor și managementul educațional, 60 ore, 15 credite. 3. Filofi Nicoleta Andreea: Conferința Noua pedagogie a minții și a inimii. Furnizor: Expoziții călătoare, Brașov, 3 ore și 30 minute. Managementul voluntarilor. Furnizor: Centrul de Tineret, Întorsura Buzăului. Atelierul de mobilitate+, Formare profesională( VET). Furnizor: ANPCDEFP, București. - Echivalarea cu 90 credite profesionale a gradului didactic I pentru d na profesor Cristea Petruța Raluca, a gradului II pentru d-na profesor Banciu Maria și echivalare master pentru d-na professor Filofi Andreea Nicoleta. Oportunități - oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare - oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc Amenințări - fonduri insuficiente alocate pentru activitatea de formare. Propuneri pentru îmbunătățirea activității: 60

61 - formarea continuă ar trebui să fie un efort individual, amplu, coerent şi competent, susţinut la nivel instituţional, de înlăturare a rutinei şi imobilismului, de adecvare la necesităţile imediate ale şcolii. - utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă. Responsabilul Comisie de dezvoltare profesională și a evoluție în cariera didactică Prof. Banciu Maria RAPORTUL COMISIEI PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE, MONITORIZAREA FRECVENȚEI ȘI NOTAREA RITMICĂ A ELEVILOR Nr. membri: 4, conform Deciziei nr. 129/ , în următoarea componență: - Temelie Gabriela Elena președinte; - Boian Nicolae Dionisie membru; - Bărbuș Camelia membru; - Angleluță Lucică membru. Atribuții conform anexei la Decizi nr. 129 / : 1. Sprijină conducerea școlii, ca la începutul anului școlar să fie asigurate toate documentele școlare necesare; 2. Asigură împreună cu conducerea școlii ca diriginților să le fie puse la dispoziție toate datele necesare pentru completarea catalogului: lista elevilor înscriși în clasa, lista disciplinelor, denumirea corectă a profilului și a specializării clasei, listele cu grupele de studiu a limbilor străine, lista profesorilor care vor preda la clasă, etc. 3. Se preocupă de sigilarea cu sfoară și pecete a catalogului; 4. Verifică periodic și în mod obligatoriu la sfârșitul semestrului I și a anului școlar, starea catalogului și modul de completare; 5. Verifică completarea registrelor de evidență școlară. Verifică evaluarea competențelor la toate modulele de specialitate; 6. Informează conducerea, conform graficului anual stabilit cu privire la ritmicitatea notării, situația frecvenței elevilor și măsurile luate de profesorii diriginți. 7. Asigură programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clasă, pentru a evita aglomerarea elevilor. 8. Urmăresc diversificarea metodelor de evaluare. 9. Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice. 10. Asigură respectarea regulamentului de ordine interioară de către elev. Gradul de îndeplinire a sarcinilor cf. fișei postului: Nr Sarcinile stabilite conform anexei Gradul de Observații 61

62 crt 1 Sprijină conducerea școlii, ca la începutul anului școlar să fie asigurate toate documentele școlare necesare; Asigură împreună cu conducerea școlii ca diriginților să le fie puse la dispoziție toate datele necesare pentru completarea catalogului: lista elevilor înscriși în clasa, 2 lista disciplinelor, denumirea corectă a profilului și a specializării clasei, listele cu grupele de studiu a limbilor străine, lista profesorilor care vor preda la clasă, etc. 3 Se preocupă de sigilarea cu sfoară și pecete a catalogului; Verifică periodic și în mod obligatoriu la sfârșitul 4 semestrului I și a anului școlar, starea catalogului și modul de completare; Verifică completarea registrelor de evidență școlară. 5 Verifică evaluarea competențelor la toate modulele de specialitate; Informează conducerea, conform graficului anual 6 stabilit cu privire la ritmicitatea notării, situația frecvenței elevilor și măsurile luate de profesorii diriginți. 7 Asigură programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clasă, pentru a evita aglomerarea elevilor. Urmăresc diversificarea metodelor de evaluare. 8 9 Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice. 10 Asigură respectarea regulamentului de ordine interioară de către elev. realizare 100 % 100 % 0 % 50 % 0 % 100 % 0 % 35 % Doar la sfârșitul anului școlar Realizată verificare pe sem I Doar la sfârșitul anului școlar Este necesară o informare a cadrelor didactice în ceea ce privește mijloacele moderne de evaluare 50 % Doar semestrul I 100 % Analiza SWOT a activității desfășurate: Puncte tari Cunoașterea de către cadrele didactice din unitatea școlară a capitolului Evaluare din R.O.F.U.I.P. Majoritatea cadrelor didactice din unitatea școlară realizează notarea ritmică a elevilor. Notele acordate sunt comunicate elevilor de către profesori și părinților de către diriginți (notele sunt înregistrate corect în cataloage și carnetele elevilor). Oportunități Puncte slabe Există și situații izolate de cadre didactice care nu realizează notarea ritmică a elevilor, din diverse motive, numărul acestora fiind în scădere. Lipsa de interes din partea educabilului, privind disciplinele sau chiar întreg procesul educativ, face ca evaluarea acestuia să fie dificilă din perspectiva metodelor și a evaluării formative. Amenințări 62

63 Realizarea evaluărilor la timp și corect poate asigura obținerea unor rezultate bune la majoritatea discipline de învățământ, evidențiate într-un număr mic de corigenți și în participări la olimpiadele școlare. Evaluarea rezultatelor învățării poate fi utilizată ca un instrument de identificare a elevilor cu cerințe educative speciale pentru atragerea elevilor în cercuri de specialitate, antrenarea elevilor in diferite concursuri școlare și olimpiade. Propuneri pentru îmbunătățirea activității: Scăderea interesul elevilor pentru o disciplina datorită carențelor în evaluare acesteia, prin metode nepotrivite și neritmic. Scăderea rezultatelor la învățătură per ansamblu din cauza deficiențelor de evaluare, prin lipsa unei participări active a elevilor în timpul orelor de curs. 1. Realizarea unei informării cu toate cadrele didactice în ceea ce privește notarea în general și metodele alternative și moderne de evaluare a învățării. Prezentarea de mijloace statistice de cuantificare a rezultatelor și a nivelului de plus valoare. 2. Adaptarea strategiilor didactice la nivelul cadrului didactic, pentru evidențierea rezultatelor învățării după perioade scurte, pentru atragerea interesului elevului pentru propria pregătire (tehnica pașilor mici). 3. Sprijinirea colegilor care întâmpină dificultăți în realizarea notării ritmice. Responsabil Comisia pentru verificarea documentelor școlare, monitorizarea frecvenței și notarea ritmică a elevilor, prof. Temelie Gabriela RAPORTUL COMISIEI SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL Nr. angajați/ membri: 11 Atribuții cf. fișei postului: Coman Georgeta Susana președinte; Modroiu Petruța secretariat tehnic; Boian Nicolae Dionisie secretariat tehnic; Filofi Nicolaeta Andreea responsabil catedră; Marin Ioana responsabil catedră; Cristea Petruța Raluca responsabil catedră; Bobeș Daniela responsabil catedră; Comăniță Oana Elena responsabil catedră; Podar Carmen responsabil compartiment secretariat; Ciulei Anca responsabil compartiment financiar contabil; Ionescu Toma responsabil compartiment administrativ; Gradul de îndeplinire a sarcinilor cf. fișei postului: 63

64 În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Coman Georgeta Susana, în calitate de responsabil al comisiei SCIM, declar că Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Întorsura Buzăului implementează un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii precum si Consiliului de Administratie, să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor: Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, este în curs de actualizare; Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor procedurabile inventariate sunt în curs de actualizate; Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta a fost actualizat la începutul anului școlar; Analiza SWOT a activității desfășurate: Puncte tari - Stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru al comisiei; - Realizarea de proceduri stabilite conform normativelor în vigoare; - Aplicarea chestionarelor de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor; - Participarea activă a comisiei în evaluarea anuală a cadrelor didactice Puncte slabe - -Slaba promovare a comisiei în rândul elevilor, părinţilor, partenerilor; - Unele activităţi din cadrul planului sunt în întârziere conform graficului stabilit anterior; - Lipsa de implicare a unora din membrii săi Oportunități - Site-ul ISJ-ului pentru consultare şi informare; - Colaborarea dintre membrii comisiei; - Dorinţa de perfecţionare a competenţelor impuse de al Ordinului 600/ Acces informaţional ; - Existenţa resurselor materiale; Amenințări - Lipsa propunerilor şi iniţiativelor personale ale cadrelor didactice pentru optimizarea procesului instructiv educativ, privind calitatea în educaţie; - Lipsa timpului toţi membrii comisiei sunt implicaţi şi în alte activităţi sau au şi alte sarcini - Instituirea unei idei preconcepute şi anume aceea că această comisie este una care controlează şi sancţionează. Propuneri pentru îmbunătățirea activității: 64

65 Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către angajații unității, a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora la locul de muncă, prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor. Asigurarea desemnării de atribuții personalului din departament, cu pregătirea de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului. Analiza și identificarea funcțiilor considerate ca fiind sensibile și stabilirea unei politici adecvate de rotație a personalului care ocupă aceste funcții, sau îndeplinesc anumite atribuții specifice. Asigurarea condițiilor necesare în vederea delegării de competențe și responsabilități. Elaborarea / actualizarea procedurilor privind desfășurarea activităților din cadrul compartimentelor din structura unității și comunicarea lor tuturor angajaților implicați. Secretar tehnic al comisiei sistemului de control intern managerial prof. Boian Nicolae Dionisie 65

66 11. ANALIZA DE NEVOI (MATRICE SWOT/ SWOC PESTE) Politicul (se referă la politici educaționale, nu la politică) Economic Social Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări Aspecte legate Aspecte legate de: Aspecte legate Aspecte legate de: Abordarea de: de: Asigurarea diferențiată a Rezultate mai Rezultate slabe resursei umane elevilor bune la ale elevilor calificate Folosirea sporadică învățătură și Comportament Politici privind a metodelor active comportament inadecvat latura participative și a Dezvoltarea Lipsă totală de educativă valorizării elevilor motivației motivație Strategii/ Slaba participare a elevilor și pentru școală proiecte/ cadrelor didactice atragerea la și activitățile abordări ale la proiecte școală școlare administrației educaționale publice locale privind educația ș.a. Aspecte legate de: Dotarea unității de învățământ cu echipamente IT și crearea unui climat educational adecvat Asigurarea burselor profesionale, sociale și a banilor de liceu Încadrarea bugetului în costul standard/ elev. Colaborare prin parteneriate cu operatorii economici pentru efectuarea stagiilor de practică a elevilor Aspecte legate de: Procent mic de elevi beneficiari ai bursei sociale Aspecte legate de: Bursele sociale au un cuantum destul de mic Agenții economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale şcolii; Lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările pentru şcoală să fie mai facile; Neaccesarea de fonduri prin proiecte locale și europene Aspecte legate de: Slaba implicare a părinților în viața școlii Scăderea populației școlare pe an ce Aspecte legate de: Motivație scăzută pentru bursele de studiu și de merit Obținerea de sponsorizări din partea operatorilor economici Accesarea de fonduri prin proiecte locale și europene Aspecte legate de: Dezvoltarea activităților educative școlare și Aspecte legate de: Interes scăzut pentru competiție Stagnarea în același stadiu din punct de vedere al dezvoltării materiale/ educaționale Aspecte legate de: Dezinteresul părinților în a ține legătura cu școala 66

67 Tehnologic Legislativ (2,52%) și a banilor de liceu (18,25%) Procentul elevilor cu nevoi educative speciale este de 0,48 % Procentul elevilor din centre de plasament, case familiale, încredinţaţi prin Hot. a CJPDC este de 0,48 % Deschiderea spre colaborare a conducerii și a cadrelor didactice cu familiile elevilor Aspecte legate de: Dotarea tehnică a unității școlare (telefon, fax, calculatoare, cabinete de informatică, imprimante, scanner ș.a.) Conectarea unității şcolare la Internet, asigurarea accesului rapid la informaţie Aspecte legate de: Existența și respectarea ROFUI la nivelul unității și a procedurilor în mare parte Posibilități de accesare a trece Percepția comunității față de școală ghidată de lipsa locurilor de muncă la nivel national și a politicilor de angajare privind experiența Procent destul de mare al elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Nevoia elevilor de a muncii pentru întreținerea familiei Aspecte legate de: Interes scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării relaţiilor interinstituţionale; Aspecte legate de: Implementarea tuturor procedurilor Inexistența cadrului legal de a putea face exmatriculări pentru elevii din învățământul obligatoriu, în cazuri excepționale 67 extrașcolare în care să fie antrenați și părinții Posibilități de implicare a părinților în viața școlii cu participare la ședințele cu părinții și activități educative Aspecte legate de: Posibilități de modernizare tehnologică a unității de învățământ Posibilități de contractare a unor servicii de internet rapide Schimbările tehnologice în domeniu Aspecte legate de: Reglementarea activităților la nivelul sistemului educațional Posibilități de accesare a noutăților legislative Percepția comunității față de școală Abandon școlar timpuriu Aspecte legate de: Plafonarea din punct de vedere a noutăților și a noului Slaba infomare și neactualizarea schimbărilor tehnologice în domeniu Aspecte legate de: Posibilități de eroare în luarea deciziilor

68 î Ecologic noutăților legislative Existența bazei legale la nivelul unității de învățământ Asigurarea eficienței și coerenței comunicării interne și externe Aspecte legate de: Colectarea deşeurilor produse în urma activităţilor desfăşurate în unitatea de învățământ Implicarea elevilor în activități ecologice Derularea unor proiecte ecologice Campania Baterel și lumea non-e Aspecte legate de: Colectarea selectivă a deşeurilor produse în urma activităţilor desfăşurate în unitatea de învățământ Exemple de bună practică și a celor cu aplicare de sancțiuni acordate de autorități Eficiența și coerența comunicării externe Aspecte legate de: Posibilități de implicare a școlii în activități și proiecte ecologice locale/ județene/ naționale Aspecte legate de: Ridicarea în timp util a deşeurilor colectate în diverse campanii CONCLUZII: Retrospectiva realizată în paginile acestui material de sinteză privind activitățile derulate pe parcursul semestrului I al anului școlar , evidențiază o bună colaborare și comunicare a conducerii școlii cu toate compartimentele din cadrul liceului. Atmosfera din unitatea şcolară este propice pentru realizarea unui învăţământ de calitate, relaţiile dintre personalul didactic şi elevi sunt bune, elevii în marea majoritate au un comportament civilizat şi se raportează unul la celălalt ca membrii egali ai comunităţii. Şcoala are scopuri, politici, proceduri şi planuri de dezvoltare care indică o direcţie bună de evoluție, comunitatea şcolară le înţelege şi le pune în practică. În şcoală există un procent apropiat de maxim privind personalul 68

69 didactic calificat, într-o proporţie foarte mare titular, cu o pregătire ştiinţifică şi metodică atestată de gradele didactice obţinute şi de activităţile metodico-ştiinţifice susţinute. Şcoala se străduiește să asigure o comunicare bună cu părinţii, aceştia primind informaţii despre activitatea şcolii, modul în care progresează copii lor, dar părinții nu sunt întotdeauna alături de aceștia. Managementul este eficient la toate nivelurile, şefii de catedre au obiective clare care sunt în concordanţă cu planul de acțiune al şcolii. Echipa managerială se interesează permanent de trasarea şi menţinerea direcţiei bune de dezvoltare, cooperează eficient cu Consiliul de Administraţie şi cu personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Consiliul de administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare cu responsabilităţi precise ale fiecărui membru. Activităţile didactice desfăşurate la clasă au fost monitorizate prin asistenţe la ore, iar cele desfăşurate de profesorii suplinitori, au fost evaluate în conformitate cu legislaţia în vigoare. În urma acestor evaluări au fost identificate eventuale disfuncţionalităţi şi s-au stabilit planuri de măsuri pentru eliminarea lor. S-a supravegheat minuţios eficienţa activităţi cadrelor didactice şi a comisiilor prin: - fişe de asistenţă la oră; - portofoliile profesorilor; - planificările comisiilor metodice; - planificările anuale şi semestriale; - analize comparative a rezultatelor obţinute de elevi în vederea identificării posibilităţilor de progres a viitorilor absolvenţi. Activitatea personalului didactic auxiliar şi nedidactic s-a desfăşurat conform fişei postului şi a fost evaluată periodic de responsabilul de compartiment şi de către conducerea unităţii. Conducerea instituției a încercat să menţină un echilibru între îndrumare şi control atât în activitatea cadrelor didactice, activitatea personalului didactic auxiliar, nedidactic cât şi în cea a elevilor. În ceea ce privește situația elevilor, pe parcursul semestrului I al anului şcolar s-au înregistrat un număr foarte mare de absenţe (39 absențe nemotivate /elev). Din discuțiile purtate cu diriginții, au rezultat următoarele cauze ale absenteismului: 69

70 - La ciclul inferior al liceului sunt probleme de şcolarizare care atrag după sine înregistrarea unui număr mare de absențe deoarece, parte din populaţia şcolară a liceului nostru provine din familii cu posibilităţi materiale şi financiare reduse sau din familii cu părinţi plecaţi la muncă în stăinătate, din familii dezorganizate, de unde rezultă lipsa de interes faţă de şcoală. - La ciclul superior al liceului au fost cazuri de retragere de la școală datorate situaţiilor precare din punct de vedere financiar. Elevii au preferat să se angajeze pe şantiere sau în alte domenii pentru a veni în sprijinul familiei cu resurse financiare. Măsuri ce se impun: - creșterea procentului de promovabilitate, - reducerea absenteismului și a abandonului școlar, - creşterea motivaţiei pentru activitatea de învăţare, - eficientizarea relaţiei şcoală-familie-comunitate locală, - respectarea regulamentului şcolar şi a legislaţiei în vigoare, - implicarea părinților în activităţi extraşcolare, - creșterea numărului de parteneriate și proiecte școlare. Realizat de Director, prof. Georgeta Susana Coman 70

71 71