ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREȘEDINTE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREȘEDINTE"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREȘEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018; Luând in dezbatere: - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017; - raportul de specialitate nr din 19 martie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; Având în vedere prevederile : - art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea H O T Ă RÂ R E Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba, pe anul 2017, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne, pe anul 2017, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. PREŞEDINTE, AVIZAT, SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, Vasile BUMBU Înregistrat cu nr. 85 Alba Iulia, 19 martie 2018

2 Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba nr. 85/19 martie 2018 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA PE ANUL 2017 lei DENUMIRE INDICATORI Prevederi Prevederi Execuţie la iniţiale definitive VENITURI TOTAL: Venituri curente (I+II) I. Venituri fiscale (1+2): Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice, din care : a) cote și sume defalcate din impozitul pe venit Impozite și taxe pe bunuri și servicii a) sume defalcate din TVA b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități II. Venituri nefiscale (1+2): Venituri din proprietate Vânzări de bunuri și servicii Venituri din capital: Venituri din valorificarea unor bunuri Subvenții : Subvenții de la bugetul de stat Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări Sume primite de la UE/alți donatori în contul plățior efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar CHELTUIELI TOTAL : Autorități publice și acțiuni externe: Autorități executive Alte servicii publice generale: Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi Apărare: Apărare națională Ordine publică și siguranță națională Protecția civilă și protecția contra incendiilor Învățământ : Învățământ primar Învățământ special Alte cheltuieli în domeniul învățământului Sănătate : Spitale generale

3 67.02 Cultură, recreere și religie: Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee Instituții publice de spectacole și concerte Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Servicii recreative și sportive Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Asigurări și asistență socială: Asistență socială în caz de invaliditate Asistență socială pentru familie și copii Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale Protecția mediului: Reducerea și controlul poluării Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor Acțiuni generale economice Programe de dezvoltare regională și socială Transporturi Drumuri și poduri Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice Turism Alte acțiuni economice Excedent PREŞEDINTE, AVIZAT, SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, Vasile BUMBU

4 Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba nr. 85/19 martie 2018 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2017 DENUMIRE INDICATORI Prevederi iniţiale Prevederi definitive Execuţie la CREDITE INTERNE : Protecţia mediului Salubritate și gestiunea deșeurilor Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor lei PREŞEDINTE, AVIZAT, SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, Vasile BUMBU

5 Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba nr. 85/19 martie 2018 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2017 DENUMIRE INDICATORI Prevederi iniţiale Prevederi definitive lei Execuţie la VENITURI TOTAL: Venituri curente Venituri nefiscale Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile Subvenţii Subvenţii de la bugetul de stat Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări CHELTUIELI TOTAL : Cultură, recreere și religie: Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Locuințe, servicii și dezvoltare publică Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale PREŞEDINTE, AVIZAT, SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, Vasile BUMBU

6 Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba nr. 85/19 martie 2018 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 lei DENUMIRE INDICATORI Prevederi Prevederi Execuţie la iniţiale definitive VENITURI TOTAL : Venituri curente Venituri nefiscale ( ) : Venituri din proprietate Venituri din prestări servicii și alte activități Amenzi, penalități și confiscări Diverse venituri Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile Venituri din capital Venituri din valorificarea unor bunuri Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Subvenţii : Subvenţii de la alte administraţii Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări CHELTUIELI TOTAL : Autorități publice și acțiuni externe : Autorități executive Alte servicii publice generale : Servicii publice comunitare de evidență persoanelor Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi Sănătate : Spitale generale Cultură, recreere şi religie : Muzee Instituții publice de spectacole și concerte Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Alte acţiuni economice Alte acțiuni economice PREŞEDINTE, AVIZAT, SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, Vasile BUMBU

7 ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREȘEDINTE EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017 Aprobarea conturilor de execuţie a bugetului propriu al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, este atribuţie ce revine consiliului judeţean, în calitate de autoritate deliberativă, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Bilanţul centralizat al UAT Judeţul Alba şi conturile de execuţie aferente bugetelor pe anul 2017 au fost elaborate pe baza datelor definitive din contabilitatea aparatului de specialitate, precum şi din cea a unităţilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile legale, prezentând gradul de realizare al activităţilor, acţiunilor, proiectelor şi programelor aprobate de autoritatea deliberativă în structura bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul La sfârșitul anului 2017, bugetul general al Județului Alba trebuie să îndeplinească următoarea condiție: suma veniturilor încasate, a tragerilor din împrumuturile contractate și a sumelor utilizate din excedentul bugetar, să fie mai mare decât suma plăților efectuate, pe de o parte și a plăților restante, pe de altă parte. Conturile anuale de execuție a bugetelor ce formează bugetul general al Județului Alba, se prezintă spre aprobare în următoarea structură: a) La venituri : - prevederi bugetare iniţiale; - prevederi bugetare definitive; - încasări realizate; b) La cheltuieli - credite bugetare iniţiale; - credite bugetare definitive; - plăţi efectuate. Principalii indicatori de sinteză privind gradul de realizare al veniturilor pe anul 2017 în ceea ce privește bugetul local, se prezintă astfel: gradul de încasare a veniturilor: 113,54% gradul de realizare a veniturilor proprii: 105,26% gradul de finanţare din venituri proprii: 24,50% În ceea ce privește bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, gradul de încasare al veniturilor este de 87,10%. Având în vedere cele prezentate am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, înregistrat cu nr. 85 din data de 19 martie PREŞEDINTE

8 ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE Nr. 5304/19 martie 2018 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017 Conform prevederilor legale, trimestrial şi anual au fost întocmite situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare pe anul 2017 care au fost depuse la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba spre verificare şi ulterior incluse în situaţiile centralizate pe total judeţ Alba. Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2017 au fost elaborate în concordanţă cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, iar închiderea exercițiului bugetar s-a efectuat în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 cu modificările ulterioare. În această acţiune s-a colaborat şi conlucrat cu: a) Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba şi Trezoreria Alba Iulia ; b) Ordonatorii terţiari de credite, finanţaţi prin Consiliul judeţean Alba, neexistând disfuncţionalităţi de natură financiar - contabilă. În conformitate cu dispozițiile art.57-(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite preşedintele Consiliului judeţean - întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului judeţean, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie ale bugetelor judeţului pe anul anterior, în structura stabilită prin lege şi anume : a) La venituri : - prevederi bugetare iniţiale; - prevederi bugetare definitive; - încasări realizate; b) La cheltuieli - credite bugetare iniţiale; - credite bugetare definitive; - plăţi efectuate. În conturile de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetulului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, se reflectă încasările şi plăţile efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În sinteză, datele aferente conturilor de execuţie ale bugetelor Judeţului Alba pe anul 2017, se prezintă astfel : I. Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2017: a) La venituri Prevederi bugetare iniţiale lei Prevederi bugetare definitive lei Încasări realizate lei b) La cheltuieli: Credite bugetare iniţiale Credite bugetare definitive Plăţi efectuate lei lei lei

9 Nr. crt. A) Evoluţia veniturilor Situaţia sintetică privind veniturile realizate se prezintă astfel: Specificaţie Realizări 2017 (lei ) Greutatea specifică (%) TOTAL, ,0 Din care: 1. Venituri proprii ,50 2. Sume defalcate din unele venituri ale ,98 bugetului de stat 3. Subvenţii de la bugetul de stat ,20 4. Sume primite de la UE/alţi donatori in contul plăţilor efectuate și prefinanțări ,32 Susţinerea financiară a bugetului judeţului Alba s-a asigurat astfel: a) Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, din care : lei - sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor lei - sume defalcate din T.V.A pentru drumuri lei - sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale lei b) Subvenţii primite de la alte nivele ale administraţiei publice lei c) Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări lei B) Evoluţia cheltuielilor Evoluţia cheltuielilor raportată la veniturile încasate a consemnat un nivel de 71,90% bazată pe urmărirea îndeaproape a execuţiei de casă a bugetului local al judeţului Alba pe anul Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor şi programelor aflate în competenţa Consiliului Județean Alba, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate şi anume: asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Alba), învățământ special, acțiuni privind învățământul primar (produse lactate şi de panificație), acțiuni culturale (prin instituțiile de cultură subordonate), culte religioase şi structuri asociative, întreținerea drumurilor şi podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Public Salvamont- Salvaspeo Alba, a Centrului Militar Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă Alba, finanțarea obiectivelor de investiții, precum şi finanțarea activităților autorităţii publice județene. Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației bugetare, se prezintă astfel: Nr. crt. Specificaţie Realizări 2017 (lei) Greutatea specifică (%) 0 A 1 2 TOTAL, din care: ,00 1. Cap Autorităţi publice, din care: ,45 - cheltuieli de personal bunuri şi servicii alte transferuri cheltuieli de capital plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent Cap Alte servicii publice generale, din care: ,41 - cheltuieli de personal

10 - bunuri şi servicii transferuri între unităţi ale administraţiei publice cheltuieli de capital plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent Cap Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi ,62 - bunuri şi servicii (comisioane) dobânzi Cap Apărare ,12 - bunuri şi servicii cheltuieli de capital Cap Ordine publică şi siguranţa naţională ,13 - bunuri si servicii Cap Învăţământ, din care: ,88 - cheltuieli de personal bunuri şi servicii transferuri între unităţi ale administraţiei publice alte transferuri asistenţă socială plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 7. Cap Sănătate, din care: ,77 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice ( acţiuni de sănătate) Cap Cultura, recreere şi religie, din care: ,27 - cheltuieli de personal bunuri şi servicii transferuri între unităţi ale administraţiei publice alte transferuri(transferuri curente interne) alte cheltuieli (culte, neclericali) cheltuieli de capital plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent Cap Asigurări şi asistenţă socială, din care: ,53 - cheltuieli de personal bunuri şi servicii asistenţă socială cheltuieli de capital Cap Locuinţe, servicii de dezvoltare publică, 0 0 din care: - alte transferuri 0 - cheltuieli de capital Cap Protecţia Mediului ,17 - bunuri şi servicii proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar cheltuieli de capital Cap Acţiuni generale economice şi de muncă, din care : ,06 - alte transferuri Cap Transporturi, din care: ,47

11 - bunuri şi servicii proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar cheltuieli de capital rambursări de credite Cap Alte acţiuni economice ,12 - bunuri şi servicii transferuri între unităţi ale administraţiei publice Alte consideraţiuni: În cursul anului 2017, Consiliul Judeţean Alba a procedat la modificarea, completarea, actualizarea şi rectificarea bugetului propriu al judeţului Alba, în funcţie de : - atribuţiile şi sarcinile stabilite prin legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, etc. - rectificări ale bugetului de stat; - acţiunile şi priorităţile stabilite de Consiliul judeţean; - propunerile ordonatorilor terţiari de credite. II. Contul de execuție al bugetului creditelor interne, pe anul 2017: a) La cheltuieli: Credite bugetare iniţiale lei Credite bugetare definitive 0 lei Plăti efectuate 0 lei III. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017: a) La venituri Prevederi bugetare iniţiale lei Prevederi bugetare definitive lei Încasări realizate lei b) La cheltuieli: Credite bugetare iniţiale lei Credite bugetare definitive lei Plăti efectuate lei IV. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017: a) La venituri Prevederi bugetare iniţiale lei Prevederi bugetare definitive lei Încasări realizate lei b) La cheltuieli: Credite bugetare iniţiale lei Credite bugetare definitive lei Plăti efectuate lei Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 85 din data de 19 martie Director executiv, Marian Aitai