R O M Â N I A CONSILIUL JUDEȚEAN

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "R O M Â N I A CONSILIUL JUDEȚEAN"

Transcriere

1 R O M Â N I A J U D E Ț U L A L B A CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod Cod de înregistrare fiscală Tel: ; ; fax: ; web: HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; Luând în dezbatere: - proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017; - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017; - raportul de specialitate nr din 19 martie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; Având în vedere prevederile : - art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea HOTĂRÂRE Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba, pe anul 2017, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne, pe anul 2017, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. Nr. 79 Alba Iulia, 28 martie 2018

2 Anexa nr. 1 la Hotărârea CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA PE ANUL 2017 Execuţie la iniţiale definitive VENITURI TOTAL: Venituri curente (I+II) I. Venituri fiscale (1+2): Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice, din care : a) cote și sume defalcate din impozitul pe venit Impozite și taxe pe bunuri și servicii a) sume defalcate din TVA b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități II. Venituri nefiscale (1+2): Venituri din proprietate Vânzări de bunuri și servicii Venituri din capital: Venituri din valorificarea unor bunuri Subvenții : Subvenții de la bugetul de stat Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări Sume primite de la UE/alți donatori în contul plățior efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar CHELTUIELI TOTAL : Autorități publice și acțiuni externe: Autorități executive Alte servicii publice generale: Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi Apărare: Apărare națională Ordine publică și siguranță națională Protecția civilă și protecția contra incendiilor Învățământ : Învățământ primar Învățământ special Alte cheltuieli în domeniul învățământului Sănătate :

3 Spitale generale Cultură, recreere și religie: Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee Instituții publice de spectacole și concerte Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Servicii recreative și sportive Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Asigurări și asistență socială: Asistență socială în caz de invaliditate Asistență socială pentru familie și copii Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale Protecția mediului: Reducerea și controlul poluării Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor Acțiuni generale economice Programe de dezvoltare regională și socială Transporturi Drumuri și poduri Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice Turism Alte acțiuni economice Excedent

4 Anexa nr. 2 la Hotărârea CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2017 iniţiale definitive Execuţie la CREDITE INTERNE : Protecţia mediului Salubritate și gestiunea deșeurilor Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor

5 Anexa nr. 3 la Hotărârea CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2017 iniţiale definitive Execuţie la VENITURI TOTAL: Venituri curente Venituri nefiscale Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile Subvenţii Subvenţii de la bugetul de stat Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări CHELTUIELI TOTAL : Cultură, recreere și religie: Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Locuințe, servicii și dezvoltare publică Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

6 Anexa nr. 4 la Hotărârea CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 Execuţie la iniţiale definitive VENITURI TOTAL : Venituri curente Venituri nefiscale ( ) : Venituri din proprietate Venituri din prestări servicii și alte activități Amenzi, penalități și confiscări Diverse venituri Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile Venituri din capital Venituri din valorificarea unor bunuri Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Subvenţii : Subvenţii de la alte administraţii Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări CHELTUIELI TOTAL : Autorități publice și acțiuni externe : Autorități executive Alte servicii publice generale : Servicii publice comunitare de evidență persoanelor Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi Sănătate : Spitale generale Cultură, recreere şi religie : Muzee Instituții publice de spectacole și concerte Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Alte acţiuni economice Alte acțiuni economice