2-ETIL-HEXANOL (OCTANOL)

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "2-ETIL-HEXANOL (OCTANOL)"

Transcriere

1 FI A CU DATE DE SECURITATE Revizia: 7 Data ultimei revizii: Data întocmirii: Pag. 1/8 1. IDENTIFICAREA SUBSTAN EI /PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS I A SOCIETA II/ÎNTREPRINDERII 1.1 Identificarea substan ei sau preparatului chimic periculos Denumire comercial Denumirea chimic 2-Etil-hexanol Familia Alcooli Sinonime Alcool 2-etilhexilic, izo-octanol Formula chimic CH 3 (CH 2 ) 3 CH(C 2 H 5 ) CH 2 OH Masa molecular 130,3 1.2 Utilizarea substan ei/preparatului chimic periculos Materie prim în industria plastifian ilor pentru PVC, în industria lubrifian ilor sintetici i a solven ilor pentru r ini, în industria surfactan ilor i agen ilor antispuman i. 1.3 Identificarea firmei/întreprinderii OLTCHIM S.A. Adresa Str. Uzinei nr.1, , Râmnicu-Vâlcea Telefon +40 / 250 / Fax +40 / 250 / Telefon pentru urgen e +40/250/ (24h/zi/365zile) 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS Produsul nu este clasificat drept periculos. Pericole pentru s tate: Iritant pentru piele/ochi, sistemul respirator i digestiv. Prin înghi ire accidental, inhalare sau contact cu pielea, 2-etilhexanolul poate cauza irita ia pielii, ochilor i tractului digestiv sau a celui respirator. Inhalarea prelungit de vapori are efect narcotic i poate afecta sistemul nervos central. Expunerea prelungit cauzeaz reac ii alergice ale pielii. Pericole pentru mediu: 2-Etilhexanolul este pu in solubil în ap i este biodegradabil, ca atare nefiind posibile polu ri semnificative ale apelor de suprafa. Apele reziduale impurificate cu 2-etilhexanol se trateaz în instala ii de epurare biologic, unde are loc o degradare rapid în ap prin procese biologice. Elaborat: Serviciul Tehnic-Dezvoltare

2 Revizia: 7 Data ultimei revizii: Data întocmirii: Pag. 2/8 Pericole în caz de utiliz ri gre ite: La înc lzire peste 75 0 C vaporii de 2-etilhexanol formeaz amestecuri explozive cu aerul. În contact cu substan ele oxidante se descompune în produse care pot genera incendii. Utilizarea aerului sau oxigenului la transvazarea produsului provoac incendii. Alte pericole: 2-Etil-hexanolul este un lichid combustibil i inflamabil. 3. COMPOZI IA/ INFORMA II DESPRE INGREDIENTE Constituen i/ componen i periculo i Concentra ie %, greutate Nr. CAS Nr. EC Nr. Index Lista Substan elor Periculoase Simbol pericol 2-Etilhexanol 99.5(min.) Fraze R Produsul nu mai con ine alte impurit i care pot s influen eze clasificarea. 4. M SURI DE PRIM AJUTOR Se va acorda asisten medical imediat în toate cazurile de expunere i se va transporta de urgen la spital. suri de prim ajutor în caz de inhalare: Irit sistemul respirator. Simptomele includ: dureri de cap, grea, dureri abdominale i diaree. Persoana afectat va fi transportat la aer curat i, dac este necesar, i se va face respira ie artificial. Dac respira ia este dificil i se va administra oxigen. Dup caz se va solicita asisten medical. suri de prim ajutor în caz de contact cu pielea i cu ochii: Provoac irita ii, înro iri la nivelul pielii/ochilor. Simptomele includ sensibiliz ri ale zonei afectate. În cazul stropirii se vor îndep rta imediat hainele i pantofii contamina i. Zona contaminat a corpului se va sp la cu ap i s pun cel pu in 15 minute. Echipamentul contaminat se va sp la înainte de reutilizare. Dac apar leziuni cutanate se va consulta un medic. Se vor sp la ochii cu mult ap timp de 15 minute, inclusiv sub pleoape. Se va asigura asisten medical. suri de prim ajutor în caz de înghi ire: Are efect narcotic. Înghi irea determin dureri de cap, grea, dureri abdominale i diaree. Se recomand înghi irea unei cantit i mari de ap. Nu se va administra nimic pe cale oral unei persoane f cuno tin sau în convulsii. Se va solicita asisten medical.

3 Revizia: 7 Data ultimei revizii: Data întocmirii: Pag. 3/8 5. M SURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere adecvate: Pentru stingerea incendiilor se vor folosi ap pulverizat, gaz inert (azot, bioxid de carbon), praf de stingere, spum chimic, spum aeromecanic. Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Apa utilizat ca singur agent de stingere poate fi ineficient. Pericole de expunere: 2-Etilhexanolul este un lichid combustibil i inflamabil la temperaturi relativ joase, arde cu degajare de fum negru. În contact cu substan ele oxidante se descompune în produse care pot genera incendii. Peste 75 0 C vaporii de 2-etilhexanol formeaz amestecuri explozive cu aerul. În cazul unui incendiu se evacueaz butoaiele sau containerele cu produse inflamabile din zona expus, numai dac aceast opera ie se poate face f risc. Dac focul cuprinde parcul de rezervoare, se va izola zona în toate direc iile cu perdele de ap i se va asigura r cirea prin stropire exterioar a vaselor sau rezervoarelor al turate. Echipament de protec ie pentru pompieri: Pompierii vor folosi aparatele respiratorii izolante autonome în cazul în care ac ioneaz în apropierea zonelor cu fum sau în spa ii închise i echipament de protec ie corespunz tor. 6. M SURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE suri de precau ie pentru personal: În cazul unor sc ri sau scurgeri accidentale se va evacua tot personalul care nu particip la opera iile de interven ie. Personalul r mas trebuie s poarte echipament complet de protec ie i aparate izolante autonome de protec ie respiratorie, în cazul în care concentra ia de vapori este mare i nu este suficient masca cu cartu de vapori organici. În zona afectat se va asigura o ventila ie general sau local pentru a p stra nivelul noxelor în limitele admise. suri de precu ie pentru mediu: Dac este posibil se izoleaz sp rtura i se utilizeaz perdea de ap pentru reducerea posibilit ii de deplasare a vaporilor. Se izoleaz zona afectat în vederea prevenirii scurgerilor de produs în sol i în apele de suprafa. Produsul împr tiat se va absorbi în materiale absorbante i se va aduna în containere etan e care vor fi gestionate în concordan cu toate reglement rile în vigoare privind protec ia mediului. Metode de cur are: Se absoarbe lichidul împr tiat în materiale absorbante ca: vermiculit, nisip uscat, p mânt sau alt material similar i se depoziteaz în containere etan e. Indica ii speciale: Nu se vor utiliza materiale absorbante combustibile ca rumegu ul! În timpul opera iilor de interven ie se vor utiliza scule i echipamente antiex! 7. MANIPULARE I DEPOZITARE Manipulare: Se va evita deteriorarea fizic a butoaielor sau containerelor. Sculele i echipamentele, inclusiv sistemul de ventila ie, vor fi protejate antiex. Nu se va folosi aer sau oxigen pentru

4 Revizia: 7 Data ultimei revizii: Data întocmirii: Pag. 4/8 transvazarea sau circula ia produsului. Sursele de foc ca fumatul i flac ra deschis sunt interzise în zona manipul rii 2-etilhexanolului. Personalul care manipuleaz 2-etilhexanolul va purta echipament de protec ie corespunz tor. Depozitare: 2-Etilhexanolul ambalat în butoaie sau containere se va depozita în locuri reci, bine ventilate, departe de produ ii oxidan i i surse de aprindere. Pardoseala va fi inpermeabil i necombustibil, prev zut cu cuve de re inere i separare a apelor, astfel încât în cazul unor scurgeri accidentale lichidul s nu poat fi împr tiat. Depozitarea în rezervoare se face cu asigurarea unei perne de protec ie cu azot cu i sisteme de aerisire cu opritori de fl ri. Utiliz ri specifice: Principala utilizare a 2-etilhexanolului se refer la ob inerea esterilor cu volatilitate redus (cel mai important fiind dioctilftalatul); se mai utilizeaz la ob inerea lubrifian ilor, solven i cu volatilitate redus. La utilizare se vor respecta instruc iunile de lucru i normele de protec ia muncii. 8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTEC IE PERSONAL Valor limite de expunere - valoarea limit de expunere la 8 ore - valoarea limit de expunere la 15 minute indicativ P poate p trunde în organism prin piele sau mucoase. Controlul expunerii ocupa ionale: Monitorizarea nivelului de noxe se va face prin analize periodice de noxe (analize toxicologice) prin metode chimice. Se vor asigura sisteme de ventila ie generale i locale, pentru a evita acumularea de noxe. Se prefer ventila ia local, deoarece astfel se poate controla emisia contaminantului la surs prevenind dispersia acestuia în zona de lucru. Protec ia c ilor respiratorii: In cazul unor concentra ii mici de noxe se va utiliza masca de fa prev zut cu cartu pentru vapori organici. La interven ii sau în cazuri speciale (cur area scurgerilor, reactoarelor, tancurilor de depozitare) se vor purta aparate respiratorii izolante autonome. Protec ia mâinilor: Pentru protec ia mâinilor se vor purta m nu i din cauciuc nitrilic. Protec ia ochilor: Este necasar în cazul lucrului direct cu posibilitate de stropire. Se vor purta ochelari i viziere de protec ie chimic. Se va evita utilizarea lentilelor de contact la locul de munc. În zona de lucru vor exista sta ii de sp lare a ochilor în caz de urgen. Protec ia pielii: În cazul lucrului direct cu lichidul se va purta echipament de protec ie individual impermeabil, incluzând ghete, halat/ salopet sau echipament tip combinezon complet pentru prevenirea contactului cu pielea. Echipamentul de protec ie contaminat cu 2-etilhexanol trebuie schimbat imediat i cur at. Echipamentul contaminat nu se va depozita al turi de hainele curate i nu se va duce acas deoarece membrii familiei nu trebuie expu i. suri suplimentare de protec ie: Locurile de munc vor fi dotate cu: puncte de sp lare a ochilor, du uri i spa ii de cur are a echipamentului contaminat.

5 Revizia: 7 Data ultimei revizii: Data întocmirii: Pag. 5/8 Controlul expunerii mediului: Se recomand monitorizarea zonelor mai susceptibile de a fi expuse pierderilor accidentale de produs. 9. PROPRIET I FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS Informa ii generale Aspect Miros Lichid incolor Caracteristic Informa ii importante pentru s tate, securitate i mediu ph Temperatur de fierbere Temperatura de aprindere Inflamabilitate Propriet i explozive Propriet i oxidante Densitate relativ (ap =1) Presiune de vapori Solubilitate-în ap -în solven i organici Coeficient de parti ie octanol/ap (K ow ) 3,1 Densitate de vapori (aer=1) 4,5 Vâscozitate dinamic, la 20 o C Viteza de evaporare (Acetat de butil=1) 0,01 7 (pentru o solu ie de 1g/l concentra ie) o C 75 O C Inflamabil Exploziv sub ac iunea unei fl ri deschise Formeaz amestec exploziv cu aerul Limite de explozie : 1,1-12,7% vol. în aer nu este oxidant 0,833 la 20 o C 0,0594 mmhg, la 20 o C 0,3103 mmhg, la 35 0 C 1,1g/l la 20 o C solubil la 20 o C 10 mpas Alte informa ii Temperatur de topire Temperatura de autoaprindere C C 10. STABILITATE I REACTIVITATE Stabilitate chimic : Stabil în condi ii obi nuite de stocare i utilizare în containere închise etan. Condi ii de evitat: C ldura, surse de foc i substan e incompatibile. Materiale de evitat: Agen i oxidan i, acizi.

6 Revizia: 7 Data ultimei revizii: Data întocmirii: Pag. 6/8 Produse de descompunere periculoase: Prin înc lzire la descompunere, 2-etilhexanolul formeaz monoxid i dioxid de carbon. Poate forma, de asemenea, gaze iritante i corosive. 11. INFORMA II TOXICOLOGICE Informa ii privind toxicitatea produsului: LD 50 / oral, obolan LD 50 / dermal, obolan >3730 mg/kg >3000 mg/kg Efectele toxicologice acute i simptomele: Inhalare: Inhalarea vaporilor irit tractul respirator superior (nas, gât), are efect narcotic, provoac apatie, vertij, somnolen. Este absorbit în circuitul sangvin cu simptome asem toare ingestiei. Contact cu pielea: 2-Etilhexanolul are un efect iritant i degresant asupra pielii. Poate provoca sensibilizarea sau reac ii alergice ale pielii. Prin contact repetat i prelungit cu pielea pot apare dermatoze dup distrugerea stratului cutanat lipo-acid. Contact cu ochii: Provoac irita ii, înro iri, dureri. Inghi ire: Poate cauza dureri de cap, grea, dureri abdominale i diaree. Dozele mari afecteaz rinichii i ficatul. Poate avea, de asemenea, efect narcotic. Efectele toxicologice cronice i simptomele: Expunerile repetate i prelungite pot cauza sensibilizarea i afectarea serioas a rinichilor i ficatului, dermatite. Nu s-au observat efecte mutagene i cancerigene. Efecte CMR: Carcinogenez : Nu este clasificat drept cancerigen. Mutagenitate: Nu este clasificat drept mutagen Toxicitate reproductiv : Produsul nu prezint efecte toxice pentru reproducere. 12. INFORMA II ECOLOGICE Ecotoxicitatea produsului Pe ti P. promelas LC 50 =29.7 mg/l/96 ore Onchorhynchus mykiss LC 50 >7.5 mg/l/96 ore Daphnia Daphnia magna LC 50 =39 mg/l/48 ore Alge Desmodesmus subspicatus IC 50 =11,5 mg/l/72 ore Bacterii Ps.putida EC 10 =540 mg/l/18h

7 Revizia: 7 Data ultimei revizii: Data întocmirii: Pag. 7/8 Mobilitate: Poate ajunge în mediul înconjur tor din efluen ii industriali, în situa ii de avarii la instala iile de tratare a apelor municipale. Din cauza presiunii de vapori sc zute, nu este de a teptat o poluare semnificativ a aerului. Solubilitatea sa în ap este mic. Se infiltreaz rapid în solurile uscate. Persisten i degradabilitate: Atunci când ajunge în sol, ape de suprafa sau ape freatice, este biodegradat rapid în prezen a microorganismelor aerobice (95% dup 5 zile). În aer produsul se degradeaz repede printr-o reac ie fotochimic, când se pun în libertate radicali hidroxil. Timpul de înjum ire în aer este 10 h. Poten ialul bioacumulator: 2-Etilhexanolul, având valoarea K ow = 3.1, prezint poten ial de bioacumulare. Evaluare PBT (Persisten, Bioacumulare, Toxicitate): Produsul nu este persistent, nu se acumuleaz i nu prezint efecte toxice asupra mediului. Alte efecte adverse: Substan a este periculoas pentru organismele acvatice. Nu exist date referitoare la ac iunea pe termen lung a 2-etilhexanolului asupra plantelor, p rilor sau animalelor. A se evita p trunderea produsului în ape de suprafa, ape reziduale i sol! 13. M SURI PRIVIND EVACUAREA SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS Tratarea de eurilor cu 2-etilhexanol: Scurgerile sau devers rile accidentale în mediu, dac nu pot fi recuperate sau reciclate, se vor depozita ca reziduuri periculoase. De eurile se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul de eurilor, aprobat i modificat prin L 426/2001, modificat i completat de OUG 61/2006, aprobat de legea 27/2007. Apele reziduale impurificate cu 2-etilhexanol se trateaz în instala ii de epurare biologic, unde are loc o degradare rapid în ap prin procese biologice. Tratarea ambalajelor: Ambalajele se vor gestiona în conformitate cu prevederile HG 621/2005, completat i modificat de HG 1872/2006. Cisternele auto i CF goale de produs sunt cur ate în sta ii de sp lare speciale. Cur area se realizeaz cu abur de 3 atm care antreneaz 2-etilhexanolul r mas, dup care se usuc prin suflare de aer. 14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL 2-Etilhexanolul nu prezint reglement ri specifice la transport. 15. INFORMA II PRIVIND REGLEMENT RILE SPECIFICE APLICABILE 2-Etilhexanolul nu este clasificat i etichetat în conformitate cu Anexa 2 la HG 490/2002 (cu modific rile i complet rile ulterioare, Anexa I la Directiva 67/548/CEE). Acest produs este listat în

8 Revizia: 7 Data ultimei revizii: Data întocmirii: Pag. 8/8 Inventarul European al Substan elor Comerciale Existente(IESCE/EINECS),Nr.EINECS: ALTE INFORMA II Controlul tehnic: Se va evita contactul direct cu substan a lichid sau vapori, iar zonele în care se manipuleaz sau se lucreaz cu substan a vor fi bine ventilate pentru a se evita acumularea noxelor în mediul de lucru. Controlul administrativ: Se va evita expunerea la 2-etilhexanol a persoanelor cu afec iuni hepatice sau a alcoolicilor. Interdic ii: Nu se va mânca, nu se va bea în zona de lucru cu 2-etilhexanol. Nu se va fuma în zonele de lucru cu 2-etilhexanol. Lucrul cu foc deschis în zonele de lucru cu 2-etilhexanol este pemis numai dup luarea tuturor m surilor preventive sau de îndep rtare a pericolului datorat prezen ei substan elor inflamabile i numai pe baza unui permis de lucru cu foc completat conform prevederilor legisla iei de PSI. Marcaje de securitate: În zonele unde se lucreaz cu 2-etilhexanol se vor afi a vizibil indicatoare de securitate: Pericol Produse inflamabile ; Interdic ie Fumatul interzis i Lucrul cu foc deschis interzis. Informa ii ad ugate fa de revizia precedent : - Capitolul 14: s-au modificat informa iile privind transportul produsului. Con inutul Fi ei cu Date de Securitate este în conformitate cu Titlul IV, Anexa II din Regulamentul REACH nr.1907/2006. Informa iile con inute în aceast fi sunt prezentate în scopul în tiin rii asupra riscurilor legate de manipularea i utilizarea produsului. Aceast fi nu prezint informa ii privind calitatea produsului. Se vor solicita fi e cu date de securitate pentru toate produsele cump rate de la OLTCHIM pentru procesare sau distribu ie i se recomand s atrage i aten ia celor care vin în contact cu astfel de produse asupra informa iilor con inute în fi.