VLADIMIRESCU. Ziar de informare a cetãþenilor comunei. sãptãmânã de sãptãmânã

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "VLADIMIRESCU. Ziar de informare a cetãþenilor comunei. sãptãmânã de sãptãmânã"

Transcriere

1 Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate, ºi HG 1723/ Anul 4 Nr IANUARIE pagini Tiraj: ex. E D I T O R I A L La ora bilanþului Raport privind activitatea Primarului Nemuritorul pe anul 2008 Doamnelor ºi Domnilor Consilieri Stimaþi cetãþeni, In conformitate cu prevederile art. 68 alin ((1) din Legea 215/2001 privind administraþia publicã localã, modificatã ºi completatã prin legea 286/2006,în fiecare an primarul îºi prezintã bilanþul activitãþii sale în anul care s-a încheiat. Primarul ca instituþie, echipa sa de specialitate, ºi-a orientat activitatea pe respectarea principiului autonomiei locale, a prevederilor legale, a intereselor întregii comunitãþi ºi in particular a fiecarui cetãþean. Fãrã a exagera, consider cã în cea mai mare parte ceea ce ne-am propus am reuºit sã realizãm. Desigur au existat ºi greºeli. Nu le ascund. Mi le asum. Învãþ ºi învãþãm din aceste greºeli. În întrega activitate am fost sprijinit ºi de Dumneavoastrã, Domnilor consilieri ºi de Dumneavoastrã, stimaþi cetãþeni. Trebuie sã precizez cã între primar ºi consilierii Consiliului Local a existat o relaþie normalã. Nu au lipsit criticile privind conþinutul proiectelor promovate de primar. Acestea au fost în majoritate constructive ºi nu odatã primarul ºi-a adaptat proiectele þinând seama de sugestiile Dumneavoastrã domnilor consilieri. Ba mai mult unele proiecte ºi-au avut originea în sugestiile cetãþenilor. Mulþumesc tuturor. CAPITOL I: Venituri la bugetul local Pentru a avea posibilitatea realizãrii unor obiective propuse prima grijã a fost încasarea tuturor taxelor ºi veniturilor la bugetul local. Nu este de fiecare datã simplu. Existã cetãþeni corecþi ºi cinstiþi. ªi aceºtia sunt cei mai mulþi. Rãii platnici sunt dintre cei care sunt cu venituri peste medie.pentru a recupera la buget sumele datorate de aceºti rãi platnici am hotãrât sã-i publicãm în ziarul local. Poate au uitat sã-ºi plãteascã datoria. Le vom reaminti în acest fel. Dar, sã trecem la raportul pentru anul 2008 : - Veniturile la bugetul local au fost de ,50 lei - Cheltuielile de la buget au fost de ,91 lei - Excedent ale bugetului local ,59 lei Venituri Încasãri (lei) Impozit pe venit ,66 Impozit venit transfer proprietate ,66 Cote ºi sume def. din imp. venit ,52 Cote detal. din imp. venit ,52 Sume alocate din cote def. din imp ,00 IMPOZITE ªI TAXE PE PROPRIETATE ,90 Imp. ºi taxe pe clãdiri ,65 Imp. pe clãdiri pers. fizice ,50 Imp. ºi taxa pe clãdiri pers. juridice ,15 Imp. ºi taxa pe teren ,25 Imp. pe terenuri pers. fizice ,70 Imp. ºi taxa teren pers. juridice ,55 Imp. teren din extravilan ,00 Taxe judiciare de timbru ,00 Sume defalcate din TVA ,00 Continuare în pagina 3 Mihai Eminescu rãmâne unul dintre cei mai mari poeþi pe care i-a avut România. Nãscut la 15 ianuarie 1850, «Luceafãrul poeziei româneºti» a lãsat posteritãþii o adevãratã capodoperã literarã. Generaþii de elevi au putut învãþa despre geniul celui care a trecut cu putere prin viaþã, lãsând o urmã adâncã, prin intermediul operei sale. Se cuvine sã ne amintim cu smerenie de ziua în care s-a nãscut «POETUL NEPERECHE»...

2 18-24 Ianuarie 2009 SPECIAL Urmare din pagina 1 Sume din TVA finanþare chelt. munic ,00 Sume defalcate din taxa pe val ,00 Sume defalcate din TVA dezv. infr ,00 Alte imp. ºi taxe generale ,05 Taxe hoteliere ,05 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR ,90 Imp. pe mijl. de transport ,90 Imp. pe mijl. de transp. pers. fizice ,90 Imp. pe mijl. de transp. pers. juridice ,00 Taxe ºi tarife eliberare licenþe 5.507,00 Alte taxe pe utiliz. bunuri 571,00 ALTE IMPOZITE ªI TAXE ,78 Alte imp. ºi taxe ,78 VENITURI DIN PROPRIETATE ,79 Venituri din concesiuni ,79 VENITURI DIN PRESTÃRI SERVICII ,00 Contribuþia pãrinþilor ,00 VENITURI DIN TAXE ADMIN. ELIBERARE ,00 Taxe extrajudiciare de timbru ,00 AMENZI, PENALITÃÞI ªI CONFISCÃRI ,90 Venit. din amenzi ºi alte sancþ ,90 Penalit. nedepunere sau depunere întârziatã 62,00 TRANSFER. VOLUNTARE 5.220,00 Donaþii ºi sponsorizãri 5.220,00 VENIT. DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ,00 Venit din vânzare bunuri ,00 SUBVENÞII DE LA BUGETUL DE STAT ,00 Subv. primite de bugetul local ,00 Sprijin financiar constituire familie ,00 Subv. acordare ajutor locuinþe ,00 Subv. trusou nou-nãscuþi ,00 Veniturile la bugetul local au scãzut în comparaþie cu anul 2007 cu lei. Scãderea a fost previzibilã, deoarece anul 2007 a fost un an de vârf în ceea ce priveºte activitatea noastrã financiarã. Faptul se datoreazã scãderii vânzãrilor de terenuri de cãtre primãrie, deoarece ne-am axat pe ocuparea acelor locuri repartizate. Cauzã justificatã ºi obiectivã, zic eu. Dar ºi unor cauze subiective, care au fost provocate de Hotãrâri de Guvern, prin care se lua de la administraþiile locale cu douã mâini ºi se dãdea înapoi cu una sau cu douã clientelei politice ºi deloc celorlalþi Doar douã exemple: 1. Conform legii bugetului în cotele sumelor defalcate din impozitul pe venit precum ºi din cotele defalcate din impozitul pe venit, fiecãrui buget al administraþiei publice locale îi revenea o anumitã sumã. Acest calcul se fãcea de cãtre Direcþia Finanþelor Publice. Imparþial. Calculate primãriei Vladimirescu i-au revenit lei. ªi am primit aceºti bani care erau dreptul nostru. Aceasta în anul În anul 2008 printr-o hotãrâre aceastã împãrþealã au fãcut-o Consiliile Judeþene. Vã aduc la cunoºtinþã cã sumele care ne-au fost repartizate la buget au fost de Deci deºi ni se cuveneau peste lei. Deci pe nedrept ni s-au luat cca lei. Referitor la aceasta pot sã vã spun mai în glumã mai în serios, cum îmi este obiceiul, o întâmplare. Vãzând nedreptatea care ni s-a fãcutcu ocazia repartiþiei banilor ce ni se cuveneau de drept, împreunã cu alþi colegi primari am protestat la Consiliul Judeþean Ni s-a rãspuns cã aºa este formula de calcul ºi nu se poate schimba.peste cca o lunã s-a produs migrarea primarilor. Din roºii PSDiºtii se fãcurã galbeni cu albaºtrii, verzi cu mai ºtiu eu ce, sau numai sau decolorat devenind portocalii. Dupã o altã lunã un foarte bun prieten primar fuse trecut la monitor (vorba lu conu Inacu ) cum cã localitãþii sale îi revine o sumã de cinci sau ºase ori mai mare. Îl întreb : bine colega noi am protestat împreunã. Cum ai reuºit!? Rãspuns: Ioane! Sãrii pârleazul ºi se schimbã formula de calcul. Aºa este programul calculatorului, pe culori. 2. Cea de a doua cauzã obiectivã a fost tot o Hotãrâre de Guvern din acea vreme prin care toate veniturile la bugetul local provenite din taxele notariale, adicã un mare procent din ce se plãteºte la notar pentru tranzacþii de orice fel sã fie luate ºi vãrsate la bugetul de stat. Cum localitatea Vladimirescu are un birou notarial, condus de un notar bun manager, taxele de care beneficia bugetul nostru erau considerabile. Dar cu HG au fost. Aºa cã am avut o pierdere la buget de peste lei noi (15 miliarde lei vechi) Aceasta a fost situaþia. Cum mereu ni se aratã bau-baul crizei ce tot bate la uºã ne putem aºtepa la surprize. Pentru cã eu consider acest raport un dialog cu dumneavoastrã îmi permit sã spun cã aceste douã exemple date de mine nu au fost subiective. Au fost politice sutã-n sutã. Doamnelor ºi domnilor consilieri Stimaþi cetãþeni ai comunei Vladimirescu, Cu toate greutãþile întâmpinate pot afirma cã starea financiarã a Bugetului comunei este bunã. Chiar mai mult de atât. Cheltuind raþional, pentru binele tuturor, rezolvând cu strictã prioritate imteresul general ºi nu al unor grupuri locale de interese sau persoane cu influenþã am reuºit sã rezolvãm interesele generale. Dacã în aceastã primã parte din raportul meu ca primar am prezentat succint de unde ºi cum vin banii la bugetul local în urmãtoarele numere de ziar voi explica pe ce am cheltuit banii bugetului nostru. Este obligaþia mea prin lege, aºa cum este ºi a vã informa pe dumneavoastrã prin acest ziar atât despre buget cât ºi de tot ceea ce se întâmplã ºi intenþionez sã se întâmple în viitor. Primarul comunei, Ioan Criºan * A fost scoasã la licitaþie ºi s-a licitat construcþia unei parcãri, a trotuarelor, spaþiilor verzi ºi branºarea la apã, canalizare, energie electricã la sala de sport din Vladimirescu. Lucrarea va costa circa lei noi. De unde bani, cu criza asta? De la bugetul local. Aºa cum am asfaltat ºi strãzile, am fãcut trotuarelor ºi altele Nu am primit nimic în dar de la nimeni pentru aceste lucrãri. Asta însã nu înseamnã cã nu vom solicita ºi nu vom face proiecte de accesare de fonduri. Criza, însã, nu este chiar o glumã. Totul este sã fii cumpãtat sã nu te bagi în datorii care nuþi sunt neapãrat necesare ºi sã te-ntinzi cât te þine cureaua * De sãrbãtoarea Sfântului Ioan a fost bal în Vladimirescu. Frumoasa ºi dotata salã (dotare cu toate utilitãþile) a tineretului a gãzduit prin amabilitatea cunoscutului Cãlin Criºan, debutul a doi tineri talentaþi ºi valoroºi interpreþi de muzicã popularã. Adina Sirban ºi Adrian Rednic. Adrian cântã ºi cântã foarte frumos duminica în strana la Sfânta liturghie iar Adina este la fel de talentatã la dansuri populare fãcând parte din echipa noastrã a cãminului cultural. Dacã mai punem la socotealã ºi faptul cã Adi este un bun student la litere ºi teologie iar Adina o elevã merituoasã nu ne rãmânem decât sã-i încurajãm cu aplauzele noastre. Bravo lor ºi mulþumiri lui Cãlin Criºan care i-a primit lângã el. * S-a mai întâmplat ca sã se producã o avarie la conducta de apã potabilã a localitãþii Vladimirescu. A îngheþat pãmântul ºi remedierea a fost foarte anevoiaoasã. A fost necesar sã se inunde pãmântul în acea zonã pentru a se putea sãpa. Compania de apã ºi primarul îºi cer scuze cetãþenilor afectaþi ºi vã mulþumesc pentru înþelegerea situaþiei. * Atenþie cum ºi ce facem cu conductele de apã acasã. Am avut solicitare desprijin de la cetãþeni cãrorale-a îngheþat apa. * Avem unele probleme cu plata tipãririi ziarului nostru. Criza financiarã a afectat ºi Ungaria, unde tipãrim ziarul. Ni se cere mai mult. Dar solicitând oferte de tipãrire de la tipografiile româneºti, din Arad, Timiºoara ºi Oradea, constatãm cã sunt mai scumpe ºi de mai slabã calitate. Sã fi ajuns criza ºi la noi sau a fost de mult timp ºi noi nu ºtim? * ªi tot despre crizã. ªtiaþi cã numãrul vânzãrilor de terenuri (locuri de casã) pe comunã a scãzut cu peste 50%. De ce oare? Eu cred cã cei care cumpãrau împrumutau de la bãnci, dobânda fiind suportabilã. De când cu bau-baul crizã bãncile au mãrit dobânda ºi oamenii nu mai au curajul împrumutului. Eu zic cã este mare pãcat pentru tineri. ªi iar zic cã situaþia se va îmbunãtãþii. Sigur cei care împrumutã la bãnci pentru concedii undeva departe, sau pentru petrecerea de revelion greºesc ºi suportã. Deh aºa te înveþi sã economiseºti * ªtiaþi cã primãria noastrã este datã în judecatã tot mai des de unii concetãþeni care conform unei interpretãri de lege eronatã solicitã corectura de suprafaþã, într-un cuvânt Pag. 2 S-a întâmplat în ultima vreme... În atenþia posesorilor de autovehicule ARO ºi IMS Conform modificãrilor aduse la Codul Fiscal, cu începere de la 1 ianuarie 2009, toþi posesorii de autovehicule ARO ºi IMS sunt rugaþi sã se prezinte la sediul Primãriei Comunei Vladimirescu, str. Revoluþiei nr. 4, camera 2, pentru recalcularea impozitului aferent anului Vã rugãm sã aveþi asupra dumneavoastrã CIV-ul autovehicului (în original). Naºteri legalizarea unei minciuni de ani de zile? Cu tot respectul stimaþi cetãþeni trecuie sã vã previn cã nu este corect sã veniþi la instanþã sã solicitaþi de gratis teren pe care l-aþi folosit 20 sau 30 de ani. Dar în acest timp Dvs. aþi uzat de minciunã neplãtind taxele la primãrie, nici impozit, nici chirie. Cei care a-þi plãtit este o altã poveste, dar tot poveste este Vã rog sã mã credeþi o fac din respect pentru cei corecþi ºi mulþi dintre ceilalþi. * Sãrbãtorile au trecut cu bine ºi fãrã evenimente de tulburarea oedinei a liniºtii publice, ne confirmã ºi d-ul subcomisar Doda Cosmin ºeful Biroului De poliþie Vladimirescu. Mulþumim tuturor cetãþenilor pentru simþul Civic. * Am început toaletarea parcului Victoria din Vladimirescu. Stimaþi cetãþeni vã rugãm a ne sesiza unde existã copaci care împiedicã vizibilitatea ºoferilor la angajarea accesului pe ºosea sau la încruciºãrile de strãzi. Vom veni ºi vom asigura acestã vizibilitate. * Au fost adunate ghirlandele luminoase din localitãþile comunei ghirlande puse de sãrbãtori. Gata cu sãrbãtoririle La muncã bãieþi, le-am spus eu colaboratorilor mei. Dacã atunci când la primãrie fiind cu treburi fiecare dintre Dvs. ºi vi se pare cã ceva nu este în regulã sesizaþi primarul. Vã asigur cã va remedia neajunsul. A consemnat pentru Dumneavoastrã, primarul comunei Ioan Criºan * Petreanu Diana-Gabriela * Pricã Daniel-Dumitru * Mureºan Casian-Florin * Han Fireas-Marius * Trif Fabian-Mirel * Moldovan Maria-Daniela * Gaudi Alexandru * Zsigmond Adrian-Sebastian * Gurãu Marco-Antonio *** Le dorim tuturor sã fie sãnãtoºi ºi sã aducã multã bucurie familiilor din care fac parte!

3 18-24 Ianuarie 2009 ACTUALITATE Reþeta sãptãmânii Bucãtãrie exoticã: LASAGNA Ingrediente necesare: 450 g carne tocatã de porc ºi vitã (sau numai carne de vitã), un pachet foi de lasagna, 500 ml bulion sau sos de roºii, 500 ml lapte, 500 g mozzarela, 5 linguri rase de fãinã, 1 cub de unt (25 g), 2 cãþei de usturoi, 250 ml supã pui sare, piper, rozmarin, nucºoarã, 3 linguri vin alb. Mod de preparare: Carnea se cãleºte cu 2-3 linguri de ulei, sare ºi piper. Când a început sã se facã, dupã aproximativ 7 minute de foc mediu, se pune usturoiul pisat ºi supã ºi se mai lasã minute sã scadã. Dacã nu aveþi supã de pui, faceþi dintr-un cub de supã ºi apã fierbinte. Dupã ce a scãzut, se adaugã bulionul (se poate pune ºi sos Italian Baking Sauce) ºi vinul. Se mai lasã 2 minute dupã ce dã în clocot. Sosul Bechamel se face din cubul de unt, lapte, fãinã, un vârf de cuþit de rozmarin ºi un vârf de cuþit de nucºoarã. Se amestecã fãina cu puþin lapte, apoi se subþiazã cu restul de lapte, untul, condimentele. Se pune la foc mediu ºi se amestecã continuu sã nu se prindã de fund. Dupã ce a început sã clocoteascã, se mai fierbe 5 minute ca sã se îngroaºe mai mult. Se dã mozzarela pe rãzãtoarea mare ºi se împarte în trei. Tava de 2233 cm (3 l) se unge cu unt sau ulei. Se pune un strat de foi, sos cu carne, sos alb, brânzã, strat de foi, sos cu carne, sos alb, brânzã, foi, sos alb, brânzã. Se pune apa sau supa pânã la nivelul ultimei foi puse. Cu grãsimea pe care o va lãsa brânza are în ce sã fiarbã. Aveþi grijã sã nu umpleþi tava pânã sus pentru cã se umflã. Se dã la cuptor cam 45 de minute. Se verificã dacã intrã furculiþa în foaie uºor. Poftã bunã! ªtiaþi cã atunci când englezii au ajuns în Australia ºi au vãzut un animal ciudat care sãrea prin pãduri au chemat un bãºtinaº ºi l-au întrebat, prin semne, ce animal era acela? Cum bãºtinaºul tot repeta kan-ghu-ru, ei au adoptat acel nume pentru animal. Dupã mult timp, cercetãtorii au constatat cã bãºtinaºul spunea, de fapt, nu înþeleg! ***... o ceaºcã de cafea pe zi protejeazã ficatul de boli grave, precum ciroza sau cancerul? Aºa aratã un studiu al cercetãtorilor de la institutul italian Mario Negri. Acest lucru este datorat antioxidanþilor conþinuþi de cafea ºi au efect numai dacã doza este adecvatã, nu mai mult de trei ceºti zilnic. Altfel, pot sã aparã tulburãri ale ritmului inimii, precum tahicardia sau insomnia. Cercetãtorii au arãtat cã prezenþa enzimei GGT (unul dintre indicatorii cirozei), este cu atât mai scãzutã, cu cât consumul de cafea este mai mare. În acelaºi timp, se micºoreazã ºi nivelul tranaminazelor, un alt indicator al îmbolnãvirii ficatului. Mai ales bãutorii de alcool pot fi fericiþi, deoarece cinci ceºti de cafea le reduce riscul apariþiei cirozei cu 30 la sutã. Pastila de... umor Bulã la ºcoalã. Îl întreabã învãþãtoarea: - Ia spune, Bulã, ce faci când pleacã vaporul? - Nu ºtiu. - Dar când se îneacã un copil? - Nu ºtiu. - Dar când se bat doi copii? - Nu ºtiu. - Dar când este coadã la pâine? - Nu ºtiu. - Mâine, dacã nu ºti sã rãspunzi, îþi dau nota 4. Se duce Bulã la taicã-su ºi-l întreabã, iar el îi rãspunde: - Când pleacã vaporul, scoþi batista ºi faci la revedere; când se îneacã un copil, sari dupã el ºi-l scoþi la mal; când se bat 2 copii îi desparþi; iar când este coadã la pâine, îþi aºtepþi ºi tu rândul. A doua zi: - Ia zi, Bulã, ce faci când pleacã vaporul? - Sar dupã el ºi-l scot la mal. - Dar când se îneacã un copil? - Scot batista ºi fac la revedere. - Dar când este coadã la pâine? - Îi despart. - ªi când se bat doi copii? - Mi-aºtept ºi eu rândul. Pag. 3 Horoscop sãptãmânal Capricorn ( ): O sãptãmânã mai bunã decât cea precedentã îi asºteaptã pe cei nãscuþi sub semnul Capricornului. Financiar, lucrurile par sã se redreseze, iar la serviciu, deºi este posibil sã aibã fie niºte probleme cu ºefii, fie niºte probleme cu subalternii, vor fi capabili sã le depãºeascã. Vãrsãtor ( ): Pentru Vãrsãtor, se anunþã o sãptãmânã plinã de evenimente importante ºi, în acelaºi timp, foarte solicitante. La serviciu, aºteptãrile sunt mari, ºeful întârzie, însã, cu mãrirea de salariu. Peºti ( ): Peºtii sunt nevoiþi sã se descurce singuri în situaþiile mai puþin plãcute ce se prevãd pentru perioada în curs. Nu este vorba de faptul cã prietenii nu doresc sã-i ajute, ci pur ºi simplu conjunctura planetelor face în aºa fel încât probabilitatea acceptãrii ajutorului unei terþe persoane sã fie privitã de cãtre aceºtia ca un semn de slãbiciune. Berbec ( ): Pe Berbeci îi aºteaptã o perioadã plinã de grele încercãri pe plan sentimental. Orice ar face, se pare cã nu este suficient pentru ca relaþia sã functioneze. Uneori, mici compromisuri sunt indicate, dacã nu se doreºte ajungerea la probleme ºi disensiuni mai mari. Taur ( ): În sãptãmâna care urmeazã, nativii din Taur dau dovadã de multã intuiþie ºi au un deosebit spirit de iniþiativã, mai ales în ceea ce priveºte domeniul profesional. Vor fi apreciaþi, în sfârºit, la justa lor valoare, iar satisfacþiile materiale nu se vor lãsa nici ele aºteptate. Gemeni ( ): În aceastã sãptãmânã Gemenii sunt favoriþii zodiacului. La serviciu, lucrurile par a se fi liniºtit, iar pe plan financiar nu au de ce sã se îngrijoreze. Urmeazã o perioadã bunã, în care vor putea obþine chiar ºi unele câºtiguri suplimentare neaºteptate. Rac ( ): Stresul, problemele ºi nemulþumirile din ultima perioadã îºi spun cuvântul. Pentru Raci este indicat mai mult repaos, altfel problemele de sãnãtate nu vor întârzia sã aparã. Din fericire, vor gãsi în familie un sprijin de încredere. Leu ( ): O sãptãmânã ca oricare alta pentru nativii din Leu, cu oarece succese legate de aspectul financiar, dar de care nu prea se vor putea bucura, deoarece datoriile din urmã trebuie sã fie ºi ele achitate. În dragoste le merge bine, având parte de dovezi de iubire ºi de apreciere, atât din partea familiei cât ºi a partenerului de viaþã. Fecioarã ( ): Pentru Fecioarele nãscute în prima decadã a zodiei, sãptãmâna care urmeazã va fi una liniºtitã ºi indicatã reflectãrii asupra sinelui ºi a dorinþelor personale. Singurele neplãceri par sã vinã din domeniul financiar, dar cu puþinã economie ºi chibzuinþã, o vor scoate la capãt. Balanþa ( ): În perioada care urmeazã, Balanþele vor avea un cuvânt foarte important de spus în domeniul carierei. Este posibil sã primeascã o promovare, este, de asemenea, posibil sã obþinã o mãrire de salariu, care presupune însã ºi un efort dublu. Scorpion ( ): Cei nãscuþi în zodia Scorpionului vor fi prinºi în multitudinea problemelor casnice ºi administrative, dar care se compenseazã pe de altã parte cu echilibrul ºi mulþumirea din plan sentimental. O sãptãmânã propice relaxãrii, alãturi de persoana iubitã. Sãgetãtor ( ): Pentru Sãgetãtori, sãptãmâna care urmeazã va fi una foarte beneficã. Se întrevãd unele schimbãri de plan în ultimul moment. Atenþie, însã, trebuie amânatã luarea unor decizii de importanþã maximã într-un timp foarte scurt, existând riscul sã fie luate în pripã. «DUMNEAVOASTRà ÎNTREBAÞI, PRIMARUL Và RÃSPUNDE» Acest spaþiu vã este destinat dumneavoastrã, cititorilor noºtri, pentru a intra în dialog cu primarul comunei VLADIMIRESCU. Cum veþi face? Dupã ce veþi completa cuponul de mai jos cu întrebãrile dumneavoastrã, decupaþi cuponul ºi îl trimiteþi la secretariatul Primãrei Vladimirescu cu specificaþia PENTRU ZIARUL VLADIMIRESCU - SÃPTÃMÂNà DE SÃPTÃMÂNÃ, str. Revoluþiei nr. 4, Vladimirescu, tel: 0257/ , 0257/ , fax: 0257/ Numele ºi prenumele... Adresa... Întrebãri

4 18-24 Ianuarie 2009 SPORT Pag. 4 Trofeul «Memorialul Iosif Petschovschi» Locul secund pentru juniorii de la CS Vladimirescu 2003! La sfârºitul sãptãmânii trecute, în zilele de 10 ºi 11 ianuarie 2009, Sala de Sport din localitatea arãdeanã Sântana a fost gazda meciurilor contând pentru a doua ediþie a competiþiei «Trofeul Iosif Petschovschi», organizat de Asociaþia Judeþeanã de Fotbal Arad. Aceastã competiþie se adreseazã echipelor de seniori ºi juniori ale cluburilor participante la Liga a IV-a ºi Campionatul Judeþean (Onoare ºi Promoþie), care ocupã locurile fruntaºe în respectivele competiþii. La ediþia din acest an au participat echipele Criºul Ch. Criº, ªoimii CNM Pâncota, FC UTA, Frontiera Curtici, ªoimii Lipova, Atletico Arad, Unirea Sântana ºi CS Vladimirescu 2003 (la juniori), respectiv Unirea Sântana, ªoimii Tauþ, Victoria Nãdlac, ªoimii Lipova, Aqua Vest Arad, Criºul Alb ªicula, Speranþa Turnu ºi ªoimii CNM Pâncota (la seniori). Rezultatele la juniori Grupe: Criºul Ch. Criº ªoimii CNM Pâncota 3-1, FC UTA Frontiera Curtici 4-2, CS Vladimirescu 2003 ªoimii Lipova 4-0, Atletico Arad Unirea Sântana 8-1, ªoimii CNM Pâncota FC UTA 3-4, Frontiera Curtici Criºul Ch. Criº 1-2, ªoimii Lipova Atletico Arad 1-5, Unirea Sântana CS Vladimirescu , ªoimii CNM Pâncota Frontiera Curtici 2-1, Criºul Ch. Criº FC UTA 4-4, ªoimii Lipova Unirea Sântana 0-5, CS Vladimirescu 2003 Atletico Arad 6-2. Echipele clasate pe primele douã locuri în cele douã grupe s-au calificat în semifinale, iar echipele clasate pe locurile 3 ºi 4 în grupe au jucat finale pentru Juniorii de la CS Vladimirescu 2003 primit o diplomã pentru ocuparea poziþiei secunde la acest turneu stabilirea ierarhiei finale. Rezultatele înregistrate au fost urmãtoarele: Semifinale: FC UTA CS Vladimirescu , Criºul Ch. Criº Atletico Arad 2-3. Locurile 7-8: Frontiera Curtici ªoimii Lipova 3-4 Locurile 5-6: ªoimii CNM Pâncota Unirea Sântana 2-1 Finala pentru locurile 3-4: FC UTA Criºul Ch. Criº 8-1 Finala competiþiei: CS Vladimirescu 2003 Atletico Arad 0-1 Clasamentul final al competiþiei de juniori: 1. Atletico Arad 2. CS Vladimirescu FC UT Arad 4. Criºul Ch. Criº 5. ªoimii Pâncota 6. Unirea Sântana 7. ªoimii Lipova 8. Frontiera Curtici. Rezultatele la seniori Grupe: Unirea Sântana ªoimii Tauþ 6-3, Victoria Nãdlac ªoimii Lipova 5-3, Aqua Vest Arad Criºul Alb ªicula 3-4, Speranþa Turnu ªoimii CNM Pâncota 2-4, ªoimii Tauþ Victoria Nãdlac 3-3, ªoimii Lipova Unirea Sântana 1-2, Criºul Alb ªicula Speranþa Turnu 4-5, ªoimii CNM Pâncota Aqua Vest Arad 1-2, ªoimii Tauþ ªoimii Lipova 1-6, Unirea Sântana Victoria Nãdlac 4-3, Criºul Alb ªicula ªoimii CNM Pâncota 1-10, Aqua Vest Arad Speranþa Turnu 2-2. Echipele clasate pe primele douã locuri în cele douã grupe s-au calificat în semifinale, iar echipele clasate pe locurile 3 ºi 4 în grupe au jucat finale pentru stabilirea ierarhiei finale. Rezultatele înregistrate au fost urmãtoarele: Semifinale: Unirea Sântana Aqua Vest Arad 4-0, Victoria Nãdlac ªoimii Pâncota 2-4. Locurile 7-8: ªoimii Tauþ Criºul Alb ªicula 3-0 Locurile 5-6: ªoimii Lipova Speranþa Turnu 5-3. Finala pentru locurile 3-4: Aqua Vest Arad Victoria Nãdlac 3-0 Finala competiþiei de seniori: Unirea Sântana ªoimii CNM Pâncota 2-4. Clasamentul final al competiþiei de seniori: 1. ªoimii CNM Pâncota 2. Unirea Sântana 3. Aqua Vest Arad 4. Victoria Nãdlac 5. ªoimii Lipova 6. Speranþa Turnu 7. ªoimii Tauþ 8. Criºul Alb ªicula. Claudiu Iacob Dupã un meci aprig disputat (foto stânga), la final, doar cei de la Atletico Arad au avut motive sã se bucura de victorie (foto dreapta) Nicolae Selejean, preºedintele AJF Arad i-a felicitat pe tinerii fotbaliºti de la CS Vladimirescu 2003

5 18-24 Ianuarie 2009 CULTURà - ÎNVÃÞÃMÂNT Pag. 5 Un cald colind Aþi privit, vreodatã, bucuria din ochii unui copil cãruia Moº Crãciun îi oferã tot ce a visat? Dar tristeþea din ochii celui la care Moºul nu a ajuns, fie pentru cã este ostenit, fie pentru cã a greºit adresa? Cu inocenþa ºi candoarea copilãriei, cu aceeaºi bucurie, ei îºi aºeazã ghetuþele noi sau sparte, pândindu-l pe Moº Crãciun pânã ce somnul le mângâie pleoapele... Anul trecut, în perioada Crãciunului, trimiºii Moºului nu au venit nici din Laponia, nici de pe Debut literar Alexandra Savin, clasa a VI-a B, ªcoala Generalã Vladimirescu MIHAI EMINESCU Clar, eu nu pot sã-l descriu, Cãci nu l-am cunoscut. Dar asta pot sã spun, Cã un om blând ºi inimos, sigur el era, ªi aceastã poezie, i-o voi dedica. Eminescu el era, Natura o iubea, despre ea scria. Pe lângã ape curgãtoare, adesea când trecea la un popas stãtea ºi îºi imagina Cum ar fi lumea fãrã ea. Luceafãrul poeziei lumea îi spunea, cãci printr-o poezie sentimentul ºi-l scria. Nimic nu-l împiedicã, pânã la boala sa, Când, din pãcate, totul se va termina ºi Eminescu va pleca. MIHAI EMINESCU Cu tandreþe ºi iubire, Viaþa si-a trãit, Zi de zi c-o poezie Visul ºi-amplinit. Pentru el poezia Nu e orºice, Viaþa însãºi e prezentã Paginã de paginã. Peste orice a trecut, Nimic nu l-a clintit ªi de dragoste ºi iubire A cântat. Printr-o micã poezie, Natura a descris, Printr-o micã amintire O carte a deschis. Ale tale poezii Când le vom citi De tine cu siguranþã Ne vom aminti. Eminescu, Eminescu, Acolo unde eºti, Sper cã de noi Sã-þi aminteºti. Aºa a început...,,planeta lunã, ci de la Liceul Pedagogic,,Dimitrie Þichindeal din Arad, conduºi de inimosul profesor Valentin Herbei, aducând cu ei, pe lângã dulciuri, hãinuþe ºi jucãrii, o razã de luminã ºi un cald colind... Fie ca bunãtatea lor, sã fie rãsplãtitã de micul Prunc Ceresc! File din istoria ansamblului folcloric «Muguraº de Primãvarã» din Vladimirescu Prof. Mirela Bugariu «Radio Vladi» emite Totul a început din dorinþa de a avea un mod plãcut ºi educativ de a petrece timpul în pauzã. A început cu scrierea unui proiect, în care parteneri sunt ªcoala Generalã Vladimirescu, Primãria Comunei Vladimirescu ºi Comitetul de Pãrinþi din ºcoalã. Ideea a plãcut mult elevilor, care - încã de la început - au participat la desfãºurarea lui. Elevii Beker Alexandru, Þîºca Alexandru, Costea Ionel, Dãnilã Claudiu ºi Paºca Alexandru au realizat partea tehnica a staþiei, ei rãspunzând ca vocile colegilor ºi toate programele sã se audã în toate colþurile ºcolii. O echipã formatã din reprezentanþi din toate clasele, sub îndrumarea directoareiadjunct Rus Carmen încearcã sã realizeze un program cât mai diversificat, pe gustul tuturor. Spicuim din program: - în fiecare zi, prezentatoarele staþiei Duma Alexandra ºi Vale Lidia, vor prezenta, cu începere de la ora 8, evenimentele care au avut loc de-a lungul timpului în ziua respectivã. De asemenea, vor fi prezentate curiozitãþi, poezii, creaþii proprii ale elevilor noºtri, iar soliºti vocali din ºcoalã vor debuta la radio, pentru prima datã în viaþa lor. - ziua de 15 ianuarie a fost o zi dedicatã poetului Mihai Eminescu, iar în acest sens citãm ce a scris Ion Luca Caragiale: Elevii de la Liceul Teoretic Dimitrie Þichindeal din Arad, au oferit bucurie copiilor Lucrarea ce un mare artist ca Eminescu o lasã este, cu toate calitãþile ºi defectele ei, ceva sfânt, fiindcã în ea se întrupeazã pipãit (...) gânduri ºi simþiri de veacuri ale acestuia ºi de aceea, fãrã teamã de exagerare, s-a putut zice cã o aºa lucrare este patrimoniul omenirii întregi, nu numai al acestui neam. (Douã note, Opere, vol III). Tot în aceeaºi zi, eleva Savin Alexandra a recitat propriile ei creaþii, elevii având ocazia sã asculte poezii ale marelui poet, având parte ºi de alte surprize. - în ziua de 16 ianuarie, elevii din clasa a III-a A ºi-au fãcut debutul la radio, prin cântece ºi poezii, ascultate în limba germanã. Sã remarcãm cã, pentru a veni în sprijinul elevilor, dar ºi pentru a realiza programe pe placul tuturor, avem o poºtã a redacþiei la intrarea în ºcoalã, unde sunt aºteptate propunerile elevilor. LINIªTE... sã auzim ce spune la radio! Prof. Daniela Tomoiagã Primele impresii despre staþia radio din ºcoala noastrã, culese de la elevii clasei a VII-a A: * A fost o idee bunã, aºa reuºim sã ne mai recreem ºi noi, într-un mod mai plãcut. * Ar fi super dacã s-ar spune la staþie ce se petrece prin ºcoalã, precum la buletinele de ºtiri obiºnuite. * Suntem mândri cã avem aºa ceva în ºcoalã. * Elevii sunt mai veseli, de când avem staþia radio. * Este o modalitate bunã de-a afla cât mai multe lucruri din toate domeniile. În data de 10 mai 2007, în timpul unei ºedinþe între organizatorii manifestãrii Zilele Comunei Vladimirescu, directorul Cãminului Cultural Vladimirescu ºi - în acelaºi timp - principalul organizator al evenimentului, Cristian Sculici, a venit cu propunerea de formare a unei echipe de dans popular, care sã prezinte câteva dansuri în timpul spectacolului programat pentru ziua de 2 iunie Aceastã propunere, fiind aprobatã de ceilalþi organizatori, s-au organizat preselecþii. Zis ºi fãcut, dar prima problemã cu care s-au confruntat organizatorii a fost numãrul mic de persoane prezente la preselecþie, dar, în cele din urmã, soluþia gãsitã chiar intrarea organizatorilor înºiºi în trupã. De aici a rezultat o echipã formatã din 8 perechi, o echipã tânãrã, cu o medie de vârstã de 18 ani, care, la acea vreme, nici nu se gândea cã o sã ajungã atât de departe. Odatã fiind formatã echipa, mai era nevoie de un instructor, instrumentiºti, costume populare ºi încãlþãminte. Pentru funcþia de instructor, l-au contactat pe pãrintele Ardelean-Oltean Ioan (parohul Bisericii Greco-Catolice din Vladimirescu), iar ca instrumentiºti pe Neluþu, Cornel ºi Frantzi, persoane pe cât de talentate, pe atât de dornice sã se facã utili echipei. Primele costume, pe care viitorii dansatori le-au primit, erau vechi, murdare, ba chiar rupte pe alocuri ºi, într-un fel, asta a dus la o stare de dezamãgire, tinerii dansatori Ansamblul folcloric «Muguraº de Primãvarã» în vara anului 2007, în timpul pregãtirilor pentru «Zilele Comunei Vladimirescu» fiind convinºi cã se vor face de râs, chiar de la prima lor apariþie pe scenã. Dar salvarea nu a întârziat sã aparã, astfel cã ei au primit costumele populare de la ªcoala Generalã din Vladimirescu. Cât priveºte încãlþãmintea, aceasta a fost cumpãratã din banii alocaþi de Primãrie, datoritã susþinerii primarului Criºan Ioan. În timp ce aceste probleme erau rezolvate, echipa muncea din greu, în fiecare zi timp de 3-4 ore, reuºind sã înveþe în mai puþin de o lunã douã dansuri din Þara Zãrandului. Timpul a trecut foarte repede ºi veni ºi clipa debutului trupei... Diana Giurgiu

6 CALEIDOSCOP Ianuarie 2009 Au fost atracþia serii la Premiile Globul de Aur Angelina Jolie ºi Brad Pitt au fost o apariþie pe cinste la decernarea premiilor Globul de Aur. Deºi n-au pupat nici un trofeu, cei doi au reºit totuºi sã fie atracþia serii. Amândoi au fost nominalizaþi dar n-au avut norocul sã ºi câºtige. Au fãcut-o alþii. Însã, ei s-au mulþumit DOAR cu a fi în centrul atenþiei, bliþ-bliþuri, zâmbete de cuplu fericit, ba chiar un sãrut atunci când nimeni nu se uita. Ei bine, cineva totuºi s-a uitat! Pe tot parcursul galei, cei doi s-au ciugulit, au fost în tandreþuri, de parcã vroiau sã zicã: Noi suntem prea buni pentru premiile astea ªi cã tot vorbii despre câteva superlative, Brangelina au fost ºi pãrinþii cu cei mai mulþi copii prezenþi la galã. Bradd Pitt ºi Angelina Jolie continuã sã fie în centrul atenþiei presei, chiar ºi când nu sunt personaje principale Rateu... vestimentar Fergie, este cunoscutã pentru abilitãþile sale de a-ºi alege þinute care nu o avantajeazã deloc. Aºa ºi aici! Nu mã puneþi sã explic ce nu este bine, ce încurcã, dar mã uit ºi nu-mi place. Este prea multã goliciune. Balerinii ãia sunt dintr-o altã poveste Poate dacã-ºi lua niºte bocanci rezolva totul dintr-o mutare! Fergie Andreea Marin, revine în centrul atenþiei! Deºi nu mai e pe sticlã de o bunã perioadã de timp, Andreea Marin reuºeºte sã rãmânã în centrul atenþiei. Umblã vestea cum cã zâna revine la TV cu o emisiune pe Kanal D, pentru ca mai târziu zvonurile sã fie infirmate. Deci, nu face show! Cel puþin, nu deocamdatã ªi poate ca o consolare pentru Zânã, într-un sondaj Andreea Marin Bãnicã rãmâne printre cele dat publicitãþii ºi rea- mai preferate personalitãþi ale mass-media din România lizat de Reader s Digest, reiese cã Andreea Marin ºi-a îmbunãtãþit drastic imaginea anul trecut, urcând 25 de locuri - faþã de poziþia din în topul persoanelor care se bucurã de cea mai mare încredere în rândul românilor. Astfel, Zâna ajunge pe locul 48, devansând-o pe Mihaela Rãdulescu, poziþionatatã pe locul 55! La o asemenea ºtire, Andreea trebuie sã fi mãcar zâmbit sub mustaþã, aflând cã ea este mai de încredere Paginã realizatã de Ioana Tipa Pag. 6 Marii câºtigãtori de la Globurile de Aur În debutul acestei sãptãmâni a avut loc gala de decernare a Premiilor Globul de Aur, ajunsã la ediþia cu numãrul 66. Marele câºtigãtor al serii a fost filmul Slumdog Millionaire, în regia britanicului Danny Boyle, pelicula adunând patru trofee: cea mai bunã dramã, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu ºi cea mai bunã coloanã sonorã. Actriþa Kate Winslet a fost ºi ea recompensatã, nu cu una, ci douã statuete: pentru cea mai bunã actriþã într-o dramã (Revolutionary Road), ºi pentru cea mai bunã actriþã întrun rol secundar (The Reader). Rebelul de la Hollywood, Mickey Rourke, a fost desemnat cel mai bun actor, iar regretatul Heath Ledger, decedat la începutul anului trecut, a fost ºi el recompensat, postum, pentru rolul interpretat în pe- Kate Winslet licula Batman: Cavalerul Negru. Aºadar, Globurile de Aur s-au dat, iar cine n-a prins nici una dintre trofee, mai are o ºansã la Premiile Oscar, deºi cei care au câºtigat aici au cele mai mari ºanse sã câºtige ºi acolo, pentru cã, dupã cum se spune, de cele mai multe ori Globul de Aur este un preambul la Premiile Oscar. Dar, pânã la 22 februarie mai este! ªi-a fãcut praf Ferrari-ul Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai trendinezi fotbaliºti a fãcut accident. El este bine! N-a pãþit nimic! Însã bijuteria lui de Ferrari pe care a bãgat-o în perete ºi parapeþi a ajuns þãndãri. Era o maºinã de de parai! Se pare, însã, cã îngerul lui pãzitor a fost pe fazã ºi l-a scãpat de zgârieturi sau ce putea fi mai grav. Ar fi fost pãcat, este unul dintre cei mai bine bãrbaþi la ora actualã. Aºa se zvoneºte Imediat dupã accident, Ronaldo s-a dus la antrenamente. Nu doar cã aratã bine dar este ºi conºtiincios. În fond, fotbalul o sã-i aducã banii pentru o maºinuþã nouã, nu? Cristiano Ronaldo (în medalion), copilul teribil al fotbalului mondial ºi-a buºit mândreþea de maºinã... Invitaþie pentru toþi pensionarii! Centrul de Zi pentru Persoanele Vârstnice îºi aºteaptã oaspeþii în fiecare zi, între orele 10 ºi 19. Toþi pensionarii care vor trece pragul locaþiei de pe str. Vasile Milea, se vor bucura de posibilitatea de a se relaxa, urmãrind programele TV, citind presa sau jucând diverse jocuri de societate.

7 18-24 Ianuarie 2009 DIN COMUNÃ Cine n-are bãtrâni... «Încrederea ºi respectul reciproc sunt secretele unei cãsnicii de duratã» Pag. 7 Mândria noastrã Demeter Kalman s-a nãscut în luna iunie a anului 1945, iar Demeter Iuliana s-a nãscut în luna ianuarie a anului anul ªi-au unit destinele în cãsãtorie în anul 1967, la 29 noiembrie, iar despre secretul celor mai bine de patru decenii ai acestei relaþii ne-au spus acesta cã þine de respectul arãtat unul faþã de celãlalt, precum ºi manifestarea înþelegerii. Împreunã, ºi-au întemeiat o familie, care a fost îmbogãþitã, în timp, cu doi copii. Cât despre sfatul pe care familia Demeter îl dau pentru cei care doresc sã se cãsãtoreascã, dar ºi pentru cei care deja au fãcut acest pas, cei doi soþi le spun cã este necesar sã existe încredere reciprocã, precum ºi mult respect unul pentru altul. Din partea noastrã, a redacþiei, le dorim soþilor Demeter Kalman ºi Iuliana multã sãnãtate, sã se bucure în continuare de binecuvântãrile care decurg din cãsnicie, sã fie mândri de copiii lor ºi sã ne vedem ºi la aniversarea nunþii de aur! Rubricã realizatã de Sirban Adina ºi Vîrtaci Eveline Soþii Demeter Iuliana ºi Kalman au strâns deja 41 de ani de cãsnicie... Locuri de lângã noi... SC A&D Pretty Woman SRL Salon de slãbire ºi modelare corporalã Vladimirescu, str. Progresului, Bloc C2, sc.b, ap.2 ELECTROSTIMULARE - drenaj limfatic - tonifiere muscularã - slãbire ULTRASUNETE - lifting facial ÎMPACHETÃRI ÎN TUNEL CU RAZE INFRAROªII - ciocolatã - alge marine - nãmol marin - cafea TRATAMENT VACUUM - diminuarea celulitei - dermabraziune Abonamente la preþuri avantajoase! TRIF DENISA-ANA, 3 ani, din Vladimirescu. Îi place sã danseze ºi sã se joace la calculator

8 MAGAZIN Ianuarie 2009 Scrisoare deschisã Dragi consãteni, Clubul Sportiv Vladimirescu 2003, a fost înfiinþatã în anul 2003, la iniþiativa unor tineri din comunã. De-a lungul celor cinci ani, clubul a cunoscut un progres treptat pe toate planurile: - echipa de seniori a avut douã promovãri consecutive, ajungând din ultimul eºalon, pânã în primul eºalon judeþean, unde se aflã ºi în prezent; - Centrul de Copii ºi Juniori a cunoscut o creºtere cantitativã ºi calitativã, ajungând, în prezent, la 6 grupe, peste 100 de copii cuprinºi între 5-18 ani (aceºti copii participând, de altfel, la diferite turnee în þarã ºi strãinãtate, obþinând rezultate foarte bune si anume de ºase ori locul I, de ºase ori locul al II-lea ºi de trei ori locul al III-lea, dintre care cel mai important a fost turneul din Austria, câºtigat de grupa de vârstã 93); - Baza sportivã a cunoscut o modernizare importantã, refãcându-se, integral, gardul exterior, s-a amenajat o parcare în faþa stadionului, s-a construit tribuna oficialã acoperitã, s-au montat geamuri termopan ºi s-a introdus încãlzire centralã pe gaz ºi canalizare la vestiare ºi, nu în ultimul rând, se lucreazã din greu pentru ca suprafaþa de joc sã fie una dintre cele mai bune din judeþ; - nu în ultimul rând, am reuºit sã aducem lângã noi oameni de fotbal adevãraþi, precum Ionuþ Popa, care este nimeni altul decât fostul antrenor al Politehnicii Iaºi. V-am fãcut o scurtã prezentare a istoriei clubului care reprezintã comuna noastrã, pentru a vedea cã încercãm sã facem performanþã, dar doar dorinþa noastrã nu este suficientã, fiind nevoie ºi de un sprijin financiar consistent pentru ca aceºti copii sã poatã evolua spre fotbalul mare. De aceea, rugãm familiile care doresc sa ajute clubul ºi implicit - copii noºtri, sã doneze lunar câte 5 lei, iar agenþii economici (firmele) sã încheie contracte de sponsorizare, pe perioadã de un an, fiecare cu suma cu care doreºte. Donaþia se face la domiciliul dumneavoastrã, reprezentanþii clubului (care vor avea asupra lor ecusoane cu ºtampila clubului) deplasându-se la dumneavoastrã acasã, iar în vederea încheierii contractelor de sponsorizare cu firmele, de asemenea se vor deplasa reprezentanþi ai clubului. Am ajuns la aceastã soluþie, deoarece avem foarte mare nevoie de sprijin financiar, altfel clubul poate ajunge în situaþia nedoritã de a se desfiinþa. Vã mulþumim pentru ajutor! CS Vladimirescu 2003 Pag. 8 SC Three C Elements Group SRL Executã toate lucrãrile de construcþii interioare ºi exterioare, asigurã transport materiale de construcþii, marfã ºi persoane, construcþii metalice, spaþii verzi. De asemenea, mai efectuãm diverse lucrãri de tipãrire ºi tehnoredactare computerizatã. Telefoane de contact: Casa Tineretului din Vladimirescu Str. ªtefan cel Mare nr.5 Telefon: Vã stã la dispoziþie pentru organizarea diferitelor evenimente: nunþi, botezuri, aniversãri, spectacole se aprinde din prima! Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Sãptãmânal arãdean de opinii, dezvãluiri, pamflet ºi sport Apare conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate, ºi HG 1723/2004 Adresã poºtalã: Vladimirescu, str. Revoluþiei nr. 4, jud. Arad Telefoane: , , Fax: Adresã de REDACÞIA: Cristian Sculici - redactor ºef; Ioana Tipa, Diana Giurgiu, Diana Vîrtaci, Adina Sirban, Eveline Vîrtaci, Andrei Doja - redactori. COLABORATOR: Daniela Tomoiagã. ISSN 1842 TEHNOREDACTOR: Claudiu Iacob. COORDONATOR: IOAN CRIªAN Arad, B-dul Revoluþiei Nr. 76 Tel.: 0357/ , Fax: 0357/ Director: ROMULUS DUBÃÞ 9947 Tipãrit la LAPCOM Kft. Delmagyarorszag Kiado - SZEGED