FIŞA CU DATE DE SECURITATE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FIŞA CU DATE DE SECURITATE"

Transcriere

1 Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II, amendată prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 România SECȚIUNEA 1 Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii 1.1 Element de identificare a produsului Nume produs Cod produs FIŞA CU DATE DE SECURITATE 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate Aplicare profesională de agenţi de acoperire şi cerneluri Utilizări recomandate Utilizare contraindicată Motiv Toate Altele Utilizări 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate International Farg AB Holmedalen 3 Aspereds Industriomrade SE Angered Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) Adresa a persoanei responsabile pentru această FTS Contact la nivel naţional International Paint (Holding) Ltd. Romania, Rep. International Paint Ltd., Post Office 1, Constanta, Romania Tel Fax Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență Organism consultativ naţional/centru pentru otrăviri (A se utiliza numai de către medicii profesionişti.) Număr de telefon Furnizor Număr de telefon SECȚIUNEA 2 Identificarea pericolelor 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Definiţia produsului Amestec Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat. Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus. Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11. Versiune 3 1/14

2 SECȚIUNEA 2 Identificarea pericolelor 2.2 Elemente pentru etichetă Pictograme de pericol Cuvânt de avertizare Fraze de pericol Fraze de precauţie Prevenire Intervenţie Depozitare Eliminare Pericol Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Purtaţi mănuşi de protecţie. Purtaţi echipament de protecţie a ochilor sau a feţei. Evitaţi să inspirați vaporii. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalațio înainte de reutilizare. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Nu se aplică. Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Ingrediente periculoase Elemente suplimentare ale etichetei Fatty acids, C18unsatd., dimers, compds. with polyethylenepolyaminetalloil fatty acid reaction products 2,4,6tris(dimetilaminometil)fenol 3,6,9triazaundecametilendiamina În cazul în care ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat. Anexa XVII Restricţii la fabricarea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, amestecuri şi articole periculoase Nu se aplică. 2.3 Alte pericole Alte pericole care nu aparţin clasificãrii Necunoscute. SECȚIUNEA 3 Compoziție/informații privind componenții 3.2 Amestecuri Amestec Clasificare Denumire produs / ingrediente Identificatori % din greutate Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] Nota/ note Tip Fatty acids, C18unsatd., dimers, compds. with polyethylenepolyaminetalloil fatty acid reaction products CAS Eye Dam. 1, H318 [1] 2,4,6tris (dimetilaminometil) fenol REACH # EC CAS Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1C, H314 Skin Sens. 1, H317 [1] Versiune 3 2/14

3 SECȚIUNEA 3 Compoziție/informații privind componenții Manmade vitreous (silicate) fibres CAS Skin Irrit. 2, H315 Q [1] 3,6, 9triazaundecametilendiamina REACH # EC CAS Index <2.5 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 [1] Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus. Nu există alte ingrediente care, conform cunoştinţelor actuale ale furnizorului şi în concentraţiile aplicabile, să fie clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vpvb sau li sa atribuit o limită de expunere la locul de muncă, şi astfel să implice indicarea la această secţiune. Tip [1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu [2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă [3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII [4] Substanţa întruneşte criteriile de vpvb conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII [5] Substanţă cu nivel de îngrijorare echivalent Limitele expunerii ocupaţionale, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8. SECȚIUNEA 4 Măsuri de prim ajutor 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Generale Contact cu ochii Inhalare Contact cu pielea Ingerare Protejarea persoanelor care acordă primulajutor Nota/ note În caz de îndoieli sau de persistenţă a simptomelor, se va solicita asistenţă medicală. Nu administraţi nimic pe cale bucală unei persoane care şia pierdut cunoştinţa. Dacă persoana afectată este inconştientă, va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va consulta medicul. Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateţile. Se vor spăla imediat ochii cu apă de la robinet, din abundenţă, timp de cel puţin 15 minute, ţinând pleoapele deschise. Consultaţi de urgenţă medicul. A se scoate la aer curat. Menţineţi persoana la cald şi în stare de repaus. Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat. Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată. Spălaţi pielea temeinic cu săpun şi apă sau utilizaţi un produs recunoscut de curăţare a pielii. A NU se folosi solvenţi sau diluanţi. În caz de înghiţire, se va consulta de urgenţă medicul şi i se va arăta recipientul sau eticheta. Menţineţi persoana la cald şi în stare de repaus. NU provocați voma. Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. În cazul în care se presupune că aburii nu sau risipit, salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom corespunzător. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin respiraţie gurălagură. Înainte de a scoate îmbrăcămintea contaminată, spălaţio temeinic cu apă sau purtaţi mănuşi. 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Posibile efecte grave asupra sănătăţii Contact cu ochii Inhalare Contact cu pielea Provoacă leziuni oculare grave. Poate degaja gaze, praf sau vapori ce pot fi extrem de iritanţi sau corozivi pentru aparatul respirator. Expunerea la produşii de descompunere poate pune în pericol sănătatea. Efectele grave pot apărea cu întârziere în urma expunerii. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Versiune 3 3/14

4 SECȚIUNEA 4 Măsuri de prim ajutor Ingerare Semne / simptome de supraexpunere Contact cu ochii Inhalare Contact cu pielea Ingerare Iritant pentru gură, gât şi stomac. Simptomele adverse pot include următoarele durere lăcrimare roşeaţă Nu există date specifice. Simptomele adverse pot include următoarele dureri sau iritaţii roşeaţă poate genera apariţia de flictene Simptomele adverse pot include următoarele dureri stomacale 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Observaţii pentru medic Tratamente specifice În caz de inhalare a produselor aflate în descompunere prin ardere, simptomele pot să apară mai târziu. Este posibil ca persoana expusă să aibă nevoie de supraveghere medicală timp de 48 de ore. Nu se impune nici un tratament specific. SECȚIUNEA 5 Măsuri de combatere a incendiilor 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare Stingeţi incendiul din imediata vecinătate cu un agent de stingere corespunzător. Mijloace de stingere necorespunzătoare Necunoscute. 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză Pericole provenind de la substanţă sau amestec Produse periculoase din cauza descompunerii termice În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va creşte şi recipientul poate exploda. Printre produşii de descompunere se pot număra şi următoarele materiale dioxid de carbon monoxid de carbon oxizi de azot compuşi halogenaţi oxid/oxizi metalic/metalici 5.3 Recomandări destinate pompierilor Acţiuni speciale de protecţie pentru pompieri Echipamentul de protecţie special pentru pompieri Dacă a izbucnit un incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere. Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie), conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecţie de bază în caz de accidente chimice. SECȚIUNEA 6 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Evacuaţi zonele înconjurătoare. Nu permiteţi accesul persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie. Nu atingeţi şi nu păşiţi prin materialul împrăştiat. Nu inhalaţi vaporii sau aburii. A se asigura o ventilaţie adecvată. În cazul în care ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat. Purtaţi echipament de protecţie personală adecvat. Versiune 3 4/14

5 SECȚIUNEA 6 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală Pentru personalul care intervine în situații de urgență Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate. Consultaţi şi informaţiile de la paragraful Pentru personalul care nu se ocupă cu intervenţii de urgenţă. 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările. A se anunţa autorităţile competente în cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul). 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie Împrăştiere uşoară Împrăştiere masivă A se opri scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă risc. Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat. Diluaţi cu apă şi spălaţi dacă este solubil cu apă. Alternativ, sau dacă este insolubil cu apa, absorbiţi un material uscat inert şi puneţi întrun container pentru deşeuri adecvat. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. A se opri scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă risc. Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat. Abordaţi deversarea din amonte pe direcţia vântului. Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise. A se trata pierderile prin scurgere întro staţie de epurare sau a se executa următoarele acţiuni. A se îndigui şi colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) şi a se pune întrun recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleaşi pericole ca şi produsul vărsat. 6.4 Trimitere la alte secțiuni Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă. Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală adecvat. Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor. SECȚIUNEA 7 Manipularea și depozitarea Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/ Scenariile de Expunere. 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Măsuri de protecţie Sfaturi privind aspecte generale de igienă ocupaţională Îmbrăcaţivă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea secţiunea 8). Persoanele cu antecedente de sensibilizare a pielii nu trebuie angajate în nici unul din procesele în care este utilizat acest produs. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inhalaţi vaporii sau aburii. A nu se ingera. În cazul în care, în timpul utilizării normale materialul prezintă un pericol pentru respiraţie, se va folosi numai în prezenţa unei instalaţii de ventilare adecvate sau se va purta un aparat respirator corespunzător. A se păstra în recipientul original sau întrun alt recipient aprobat, confecţionat dintrun material compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat. Recipientele goale conţin resturi de produs şi pot fi periculoase. A nu se reutiliza recipientul. Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma. Scoateţi îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie contaminate înainte de a pătrunde în locurile de servit masa. Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare privind măsurile de igienă. 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități Versiune 3 5/14

6 SECȚIUNEA 7 Manipularea și depozitarea A se păstra în conformitate cu reglementările locale. A se păstra în recipientul original, protejat de lumina directă a soarelui, intrun loc uscat, răcoros şi bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi Secţiunea 10) şi de produse de mancare şi de băut. A se depozita sub cheie. Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) Recomandări Soluţii specifice sectorului industrial Limite de expunere ocupaţională Proceduri de monitorizare recomandate SECȚIUNEA 8 Controale ale expunerii/protecția personală Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Informaţia este furnizată pe baza anticipării domeniilor de utilizare tipice ale produsului. Pot fi necesare măsuri suplimentare pentru manipularea vrac sau alte utilizări care pot creşte semnificativ expunerea muncitorilor sau eliberarea în mediul înconjurător. 8.1 Parametri de control Nu există o valoare cunoscută a limitei de expunere. DNELuri/DMELuri Nu sunt disponibile valori ale DNELuri/DMELuri. PNECuri Nu sunt disponibile valori ale PNECuri. Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate apărea necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de muncă sau biologice în vederea determinării eficacităţii aerisirii sau a altor măsuri de control şi / sau necesităţii utilizării echipamentelor de protecţie respiratorie. Trebuie să fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt următoarele Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncă Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenţi chimici prin inhalare, pentru comparaţia cu valorilelimită şi strategia de măsurare) Standardul European EN (Atmosfera la locul de muncă Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă Cerinţe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenţilor chimici) De asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naţionale privind metodele de determinare a substanţelor periculoase. 8.2 Controale ale expunerii Controale tehnice corespunzătoare Măsuri de protecție individuală Măsuri igienice Protecția ochilor/feței Dacă operaţiunile utilizatorului generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a menţine expunerea muncitorilor la substanţe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau obligatorii, utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau alte măsuri tehnice de control. Spălaţivă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potenţial contaminată. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de siguranţă să fie aproape de locul de muncă. În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii la stropi de lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de protecţie a ochilor, ce corespunde unui standard aprobat. Dacă este posibil contactul, trebuie purtat următorul echipament de protecţie, cu excepţia cazului în care evaluarea indică un grad mai înalt de protecţie ochelari de protecţie împotriva împroşcării cu substanţe chimice şi/sau ecran pentru faţă. Dacă există risc de inhalare, poate fi necesară utilizarea, în schimb, a unei măşti faciale complete. Versiune 3 6/14

7 SECȚIUNEA 8 Controale ale expunerii/protecția personală Protecția pielii Protecția mâinilor Protecţia corpului Protecţia altor suprafeţe de piele Protecția respiratorie Controlul expunerii mediului SECȚIUNEA 9 Proprietățile fizice și chimice 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Aspect Stare fizică Culoare Miros Pragul de acceptare a mirosului ph Punctul de topire/punctul de înghețare Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere Viteza de evaporare Presiunea de vapori Folosiţi mănuşi rezistente la substanţe chimice clasificate conform standardului EN 374 Mănuşi care protejează împotriva substanţelor chimice şi microorganismelor. Recomandat Viton sau Mănuşi din nitril. În situaţiile în care se poate produce un contact prelungit sau repetat în mod frecvent, se recomandă o mănuşă din clasa de protecţie 6 (cu timp de penetrare mai mare de 480 de minute conform EN 374). În situaţiile în care se preconizează doar un contact de scurtă durată, se recomandă o mănuşă din clasa de protecţie 2 (cu timp de penetrare mai mare de 30 de minute conform EN 374). Utilizatorul trebuie să se asigure că alegerea finală a tipului de mănuşi utilizate pentru manipularea acestui produs este cea mai bună şi că ia în considerare condiţiile particulare de utilizare, incluse în evaluarea pericolelor pentru utilizator. OBSERVAŢIE În alegerea unei mănuşi specifice pentru o aplicaţie şi o durată de utilizare specifice la locul de muncă trebuie să se ia în considerare, de asemenea, toţi factorii relevaţi de la locul de muncă, de exemplu, dar fără a se limita la, următorii alte substanţe chimice care ar putea fi manipulate, cerinţele de natură fizică (protecţia împotriva tăieturilor/înţepăturilor, dexteritatea, protecţia termică), reacţiile potenţiale ale organismului uman la materialele mănuşilor, precum şi instrucţiunile/specificaţiile oferite de furnizorul mănuşilor. Cremele de barieră pot fi folosite pentru a proteja zonele expuse ale pielii, dar nu trebuie aplicate odată ce a avut loc expunerea. Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea acestui produs. Încălţămintea adecvată şi orice măsuri suplimentare de protecţie a pielii trebuie selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs. Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtaţi un aparat respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată, corespunzător unui standard aprobat. Alegerea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de periculozitate al produsului şi pe limitele de funcţionare în siguranţă ale aparatului ales. Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător. În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile. Pastă. Alb. Tip amină. Nu se aplică. Punctul de aprindere Recipient închis 101 C Inflamabilitatea (solid, gaz) Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie Versiune 3 7/14

8 SECȚIUNEA 9 Proprietățile fizice și chimice Densitatea vaporilor Densitatea relativă Solubilitatea (solubilitățile) Coeficientul de partiție n octanol/apă Temperatura de autoaprindere Temperatura de descompunere 1.34 Insolubil în următoarele materiale apă rece. Vâscozitatea Cinematică (temperatura camerei) mm 2 /s Proprietăți explozive Proprietăți oxidante 9.2 Alte informații Nu există informaţii suplimentare. SECȚIUNEA 10 Stabilitate și reactivitate 10.1 Reactivitate Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau pentru ingredientele sale Stabilitate chimică Produsul este stabil Posibilitatea de reacții periculoase În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase Condiții de evitat Nu există date specifice Materiale incompatibile Nu există date specifice Produși de descompunere periculoși SECȚIUNEA 11 Informații toxicologice 11.1 Informații privind efectele toxicologice Toxicitate acută Denumire produs / ingrediente 2,4,6tris (dimethylaminomethyl) phenol 3,6,9triazaundecametilendiamina Estimări de toxicitate acută Orală Dermic Iritaţie/coroziune În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi de descompunere periculoşi. Rezultat Specii Doză Durata expunerii LD50 Dermic Şobolan 1280 mg/kg LD50 Orală Şobolan 2169 mg/kg LD50 Dermic Iepure 660 ul/kg LD50 Orală Şobolan 3990 mg/kg Traseu Valoare ATE (evaluări toxicitate acută) mg/kg mg/kg Versiune 3 8/14

9 SECȚIUNEA 11 Informații toxicologice Denumire produs / ingrediente 2,4,6tris (dimethylaminomethyl) phenol 3,6,9triazaundecametilendiamina Piele Sensibilizare Mutagenicitate Cancerogenitatea Toxicitatea pentru reproducere Efecte care determină o dezvoltare anormală Ochii Iritant puternic Iepure 24 ore 50 Micrograms Piele Iritant uşor Şobolan Mililiters Piele Iritant puternic Şobolan 0.25 Mililiters Piele Iritant puternic Iepure 24 ore 2 milligrams Ochii Iritant moderat Iepure 24 ore 100 milligrams Ochii Iritant moderat Iepure 5 milligrams Piele Iritant puternic Iepure 24 ore 5 milligrams Piele Iritant puternic Iepure 495 milligrams Rezultat Specii Scor Durata expunerii Observaţie Principii de corelare Amestecuri cu similaritate pronunţată" Nu este coroziv pentru piele. Iritant pentru piele. STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) expunere unică STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) expunere repetat Pericol prin aspirare Informații privind căile probabile de expunere Posibile efecte grave asupra sănătăţii Contact cu ochii Inhalare Contact cu pielea Ingerare Poate degaja gaze, praf sau vapori ce pot fi extrem de iritanţi sau corozivi pentru aparatul respirator. Expunerea la produşii de descompunere poate pune în pericol sănătatea. Efectele grave pot apărea cu întârziere în urma expunerii. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Iritant pentru gură, gât şi stomac. Simptome legate de caracteristicile fizicochimice și toxicologice Contact cu ochii Simptomele adverse pot include următoarele durere lăcrimare roşeaţă Versiune 3 9/14

10 SECȚIUNEA 11 Informații toxicologice Inhalare Contact cu pielea Ingerare Nu există date specifice. Simptomele adverse pot include următoarele dureri sau iritaţii roşeaţă poate genera apariţia de flictene Simptomele adverse pot include următoarele dureri stomacale Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt Expunere pe termen scurt Efecte potenţiale imediate Efecte potenţiale întârziate Expunere pe termen lung Efecte potenţiale imediate Efecte potenţiale întârziate Posibile efecte cronice asupra sănătăţii Generale Cancerogenitatea Mutagenicitate Efecte care determină o dezvoltare anormală Efecte asupra dezvoltării Efecte asupra fertilităţii După instalarea sensibilizării, pot apărea reacţii alergice severe în cazul expunerii ulterioare la niveluri extrem de reduse. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. Alte informații SECȚIUNEA 12 Informații ecologice 12.1 Toxicitatea Denumire produs / ingrediente 2,4,6tris (dimethylaminomethyl) phenol Rezultat Acut LC mg/l Peşte Cyprinus carpio 96 ore Specii Durata expunerii 12.2 Persistența și degradabilitatea 12.3 Potențialul de bioacumulare Denumire produs / ingrediente 2,4,6tris (dimethylaminomethyl) phenol LogPow BCF Potenţial joasă Versiune 3 10/14

11 SECȚIUNEA 12 Informații ecologice 12.4 Mobilitatea în sol Coeficientul raportului sol / apă ((KOC) Mobilitatea 12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vpvb PBT Nu se aplică. vpvb Nu se aplică Alte efecte adverse Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. SECȚIUNEA 13 Considerații privind eliminarea Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/ Scenariile de Expunere Metode de tratare a deșeurilor Produs Metode de eliminare Deşeuri periculoase Ambalare Metode de eliminare Precauţii speciale Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Aruncarea acestui produs, a soluţiilor şi produselor sale secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia mediului şi cea privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate reglementările autorităţilor regionale locale, Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. HG 621/2005 privind ambalajele si deșeurile de ambalaje. A se elimina surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. Deşeurile nu trebuie elliminate netratate la canalizare decât dacă sunt in deplină conformitate cu cerinţele tuturor autorităţilor competente. Clasificarea produsului poate corespunde criteriilor pentru un deşeu periculos. Recipientele contaminate cu produs, în conformitate cu dispozițiile legale locale sau naționale. A se elimina produsul şi ambalajul (recipientul) ca deşeu periculos. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce sau luat toate măsurile de precauţie. Containere goale care nu au fost curăţate sau clătite trebuie manipulate cu precauţie. În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările. SECȚIUNEA 14 Informații referitoare la transport ADR/RID IMDG IATA 14.1 Numărul ONU Nereglementat. Nereglementat. Nereglementat Denumirea corectă ONU pentru expediție 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 14.4 Grupul de ambalare Versiune 3 11/14

12 SECȚIUNEA 14 Informații referitoare la transport 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător Nu. Nu. Nu. Informaţii suplimentare Grup cod de segregare IMDG Nu se aplică Precauții speciale pentru utilizatori Transport în cadrul incintei utilizatorului va fi transportat întotdeauna în recipiente închise, sigure, în poziţie verticală. Asiguraţi ca persoanele care transportă produsul să ştie ce acţiuni trebuie întreprinse în caz de accident sau scurgeri Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC SECȚIUNEA 15 Informații de reglementare 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) Anexa XIV Lista substanţelor care fac obiectul autorizării Anexa XIV Substanţe de foarte mare îngrijorare Nici un ingredient nu a fost inventariat. Anexa XVII Restricţii la fabricarea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, amestecuri şi articole periculoase Nu se aplică. Alte reglementări UE Inventarul european Cerinţe speciale privind ambalarea Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii Semnalare tactilă a pericolului Reglementări naţionale Nedeterminat. Nu se aplică. Nu se aplică. Substanţele care distrug ozonul (1005/2009/UE) Nemenţionat. Consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC) (649/2012/UE) Nemenţionat. Versiune 3 12/14

13 SECȚIUNEA 15 Informații de reglementare Referinţe Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II şi Regulamentului ( CE) Nr. 1272/2008 (CLP) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (1 ATP CLP) Regulamentul (UE) nr. 830/2015 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate si sănătate in munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Evaluarea securității chimice SECȚIUNEA 16 Alte informații Data tipăririi Data emiterii/ Data revizuirii Data punerii anterioare în circulaţie Nu a fost efectuată nici o Evaluare a Siguranţei Chimice. Indică informaţiile care sau modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie. Abrevieri şi acronime TAE = Toxicitate Acută Estimată CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul ( CE) Nr. 1272/2008 DMEL = Nivel Efect Minim Derivat DNEL = Nivel Fără Efect Derivat specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP PBT = Persistent, Biocumulativ şi Toxic PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect RRN = Număr Înregistrare REACH vpvb = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Textul complet al frazelor H abreviate Textul complet al clasificărilor [CLP/GHS] Clasificare H302 H312 H314 H315 H317 H318 H319 H411 01/06/ /06/ /09/2016 Justificare Principii de corelare Amestecuri cu similaritate pronunţată" Metoda de calcul Metoda de calcul Nociv în caz de înghițire. Nociv în contact cu pielea. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Acute Tox. 4, H302 TOXICITATE ACUTĂ (orală) Categoria 4 Acute Tox. 4, H312 TOXICITATE ACUTĂ (dermic) Categoria 4 Aquatic Chronic 2, H411 PERICOL PE TERMEN LUNG PENTRU MEDIUL ACVATIC Categoria 2 Eye Dam. 1, H318 LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR Categoria 1 Eye Irrit. 2, H319 LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR Categoria 2 Skin Corr. 1B, H314 CORODAREA/IRITAREA PIELII Categoria 1B Skin Corr. 1C, H314 CORODAREA/IRITAREA PIELII Categoria 1C Skin Irrit. 2, H315 CORODAREA/IRITAREA PIELII Categoria 2 Skin Sens. 1, H317 SENSIBILIZAREA PIELII Categoria 1 Versiune 3 13/14

14 SECȚIUNEA 16 Alte informații Versiune Aviz pentru cititor 3 NOTĂ IMPORTANTĂ informaţiile cuprinse în această fişă tehnică (care poate fi modificată periodic) nu sunt concepute ca fiind exhaustive, sunt prezentate cu bună credinţă şi se crede că au fost corecte la data când au fost pregătite. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice caracterul actual, la zi, al acestei fişe tehnice înainte de a utiliza produsul la care se referă aceasta. Persoanele care utilizează aceste informaţii trebuie să efectueze propriile lor determinări în ceea ce priveşte caracterul adecvat al produsului relevant pentru scopurile în care doresc să îl utilizeze. În cazul în care scopurile respective diferă de cele recomandate în mod specific în această fişă tehnică de siguranţă, utilizatorul utilizează produsul pe propriul său risc. DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂŢII condiţiile, metodele şi factorii care afectează manipularea, depozitarea, aplicarea, utilizarea şi eliminarea produsului nu se află sub controlul producătorului şi nu sunt aduse la cunoştinţa acestuia. Prin urmare, producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun eveniment advers care se poate produce la manipularea, depozitarea, aplicarea, utilizarea, utilizarea incorectă sau eliminarea produsului şi, în măsura permisă de legea aplicabilă, îşi declină în mod explicit responsabilitatea pentru oricare din şi toate pierderile, daunele şi/sau cheltuielile care rezultă din sau au legătură în orice fel cu manipularea, depozitarea, aplicarea, utilizarea sau eliminarea produsului. Manipularea, depozitarea, utilizarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă cad în responsabilitatea utilizatorilor. Utilizatorii trebuie să respecte toate legile aplicabile referitoare la sănătate şi siguranţă. Cu excepția cazurilor în care am convenit contrariul, toate produsele pe care le furnizăm fac obiectul termenilor noștri standard și condițiilor noastre de afaceri standard, care includ limitarea responsabilității. Asiguraţivă ca aţi consultat aceşti termeni şi aceste condiţii şi/sau contractele relevante pe care leaţi încheiat cu AkzoNobel (sau cu entitatea afiliată acesteia, după cum este cazul). AkzoNobel 0029eu p;e4w0 p Versiune 3 14/14