Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul, în Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iaşi

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul, în Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iaşi"

Transcriere

1 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul, în Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iaşi George NEACŞU Abstract: This study presents a part of the substantial contribution which one of the most popular protopsalter teachers between Romanians, the arhimandrite Ghelasie Basarabeanul, had on developing and improving of the romanian byzantine musical patrimony. Even though they were composed for the necessity of the seminar of the holy episcopate of Arges from Valahia, the existence of many musical manuscripts found in different national centers such as: Bucuresti, Iasi, Craiova, Valcea, Brasov,etc., under the signature of Ghelasie or copied from his most worthy disciple, talk from themselves about the notoriety of this worthy disciple of music and, therewith, helps with the reconstitution of the list of his valuable byzantine creation. The five manuscript found in the Biblioteca Universitara from Iasi, presented in detail, come to confirm the above sayings. Between the arguments which highlights the importance of this musical documents we remind the manuscript with the quota III 78 as representing the most complete doxastar from Ghelasie screation, such as the precious detail found in the same manuscript, tab B, which helps with the right establishment on his death the 8 th of November 1855 (not long time ago it was considered in 1851). Keywords: manuscris bizantin, doxastar, antologie, teoreticon, podobie, catavasier, psaltichie, copist. for Priests. PhD, Lecturer, Faculty of Orthodox Theology from Piteşti.

2 George NEACŞU Tradiţiile spirituale şi cultural-muzicale din ţinuturile argeşene oferă cercetării muzicologice suficiente date care ajută la conturarea unei frumoase şi îndelungate activităţi promovate de către iluştrii protopsalţi cu rezonanţă la noi la români şi nu numai. In acest context facem referire la personalitatea cu cea mai mare notorietate pe care a cunoscut-o Argeşul domnesc şi creştin, arhimandritul Ghelasie din Basarabia. Şcoala lui Ghelasie Basarabeanu şi a urmaşilor săi a excelat în copierea unor masive cărţi de muzică psaltică. Prin apariţia lor s-a reuşit multiplicarea, în primul rând,a creaţiei arhimandritului Ghelasie, care constituia baza formării de cântăreţi. Aceste caiete de şcoală, scrise impecabil de frumos şi de corect, răspândite aproape în toate zonele ţării (Vâlcea, Braşov, Bucureşti, Iaşi etc.), ne ajută la reconstituirea catalogului bogatei creaţii a psaltului argeşean, deoarece este cunoscut faptul că el nu a reuşit să-şi publice decât o infimă parte a facerilor sale, destinate celor mai diferite slujbe religioase: cântări la liturghie, la priveghere, la vecernie, la utrenie, la ceasuri, la pavecerniţă ş. a. m. d. Nu se ştie cum au ajuns o mică parte din manuscrisele muzicale ale lui Ghelasie în fondurile Fundaţiei «Regele Ferdinand» la Iaşi, patronată de cărturarul G. T. Kirileanu. Pe o fişă aflată în manuscrisul II - 32 se păstrează o notă a preotului Nic(olae) M. Popescu, din 4 III 930, cuprinzând următoarea preţioasă însemnare: «Manuscris de psaltichie din biblioteca preotului Rizea Dobrescu din Piteşti, cumpărat de d-l G. T. Kirileanu: trebuie să stea la un loc şi să aibă numerotaţie aparte căci sunt interesante pentru studierea psaltichiei în seminarul din Argeş între şi pentru rostul ieromonahului Ghelasie Basarabeanu în istoria psaltichiei româneşti. Manuscrisul II - 31 începe cu Canoanele musichiei care mai poartă şi titlul Prescurtare din Teoreticon de sfinţia sa, părintele Ghelasie Basarabeanu, pro(fesor) de mus(ichie) în seminarul Sfintei Episcopii Argeş, Copistul este Rizea Dobrescu, la mai mult timp după moartea lui Ghelasie, în anul 1866, la Curtea de Argeş. Urmează podobiile celor opt glasuri, apoi kekragariile şi stihirile mici ale lui Macarie Ieromonahul. Ultima categorie de cântări sunt catavasiile, începând cu cele ale Floriilor, cu precizarea că sunt pe glas sârbesc, din vechime şi continuate cu ale celorlalte praznice împărăteşti, 100

3 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul începând cu Adormirea Maicii Domnului până la Înălţarea Crucii şi scrise într-o ordine aleatorie dar având precizarea precum să obicinuieşte a să cânta grabnice, pentru seminarul Sfintei Episcopii Argeş, anul 1839, de Ghelasie Ieropsalt. Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul, în Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iaşi Manuscrisul II 32 Antologhion - respectă forma generală de a nota titlurile grupurilor de cântări caligrafiate în el, neavând, deci, un titlu general. Cele mai multe cântări sunt cele destinate liturghiei: antifoane, heruvice ale lui Ghelasie, axioane duminicale (cu ambele incipituri: Cuvine-să cu adevărat...şi Vrednică eşti cu adevărat...- majoritatea fiind ale lui Ghelasie), dar şi cele ale sărbătorilor împărăteşti unele având menţionat ca autor pe Ghelasie, care este pomenit aici cu rangul de arhimandrit, răspunsuri la liturghiile duminicale şi la a Sfântului Vasile. Şi aici apar podobiile celor opt glasuri şi podobiile svetilnelor şi stihirile Evangheliilor însoţite de doxologiile glasurilor stihirilor şi un polieleu. Copiştii sunt D(umitru) Matache Protopopescu, autor al unei stihiri scrisă pentru slujba înmormântării episcopului Climent şi Rizea Dobrescu; anul consemnat în manuscris fiind Ineditul codicelui este dat de faptul că include cântări care au menţionat ca autor pe Matache Protopopescu kekragarii. Manuscrisul cu cota. III 78 este cel mai complet doxastar al lui Ghelasie, pentru perioada septembrie august, (incluzând şi Triodul şi Penticostarul) pe care le-au aşăzat în limba român(easc)ă sfinţie sa, părintele Ghelasie Iermonah, precum să obicinuieşce a să cânta în sfintele noastre sărbători bisericeşci a Răsăritului, pentru trebuinţa seminar(i)ului sfintei episcopii Argeş(i) din Valahia, la anul 1840, octombrie întâi(u). Tomul secund este consacrat slavelor din perioada Triodului, începând cu Duminica vameşului şi fariseului şi terminând cu slavele din Sâmbăta Mare. Tomul al treilea are în filele sale slavele 101

4 George NEACŞU din perioada Penticostarului, de la Duminica Paştilor până la Duminica tuturor sfinţilor. Este unul dintre manuscrisele autografe ale lui Ghelasie, primele 102 file fiind caligrafiate de însuşi dascălul argeşean se pare că şi paginarea îi aparţine - iar partea a doua este copiată, probabil, de elevii săi. Datarea este dificilă, mulţi cercetători fiind induşi în eroare de anul menţionat 1840, care pare a fi cel al creaţiei, nu neapărat şi cel al caligrafierii. Preotul Nicolae M. Popescu propune într-o fişă introdusă în manuscris la data cercetării lui: Acest manuscript de muzică bisericească este o Anthologie întocmită în anul 1839, pentru trebuinţa seminarului episcopiei Argeşului, de Ghelasie Basarabeanu, ieromonah. Documentul este foarte preţios pentru stabilirea corectă a morţii lui Ghelasie Basarabeanu. Pe fila B v este notat ulterior cu litere chirilice şi latine: Acest Docsastar(i) este făcut de părintele G(h)elasie (I)eropsaltulşi Arhimandritul, care au şi răposat la anul 1855, no(i)emvrie, 8, în sfânta episcopie (...) care docsastar(i) se află nedat în tipar(i), ci numai manuscript. Al doilea motiv care sporeşte valoarea manuscrisului îl constituie prezenţa slavelor de la vecernie, de la litie, de la stihoavnă şi de la laude a slujbei Sfântului Grigore Decapolitul şi a Sfântului Nifon, patriarhul Ţarigradului; fiindcă se află aici în episcopia Argeş(i) sfântul cap al acestui sfânt părinte s-au adaos aceste stihiri. Manuscrisul III 83 este tot un ANTOLOGHION, fără titlu aici lipsind începutul documentului, copiat de Stancu Hordobelea sin popa Dimitrie Hordobelea din Bârzoi, în anii şi cuprinde cele mai frumoase cântări bisericeşci pentru a sa trebuinţă, scrisă în al treilea an fiind în săminari (!), la leatul 1855, începându-să de la patra, 1854, octomvrie, 20 şi când am sfârşit la leatul 1855, martie 10 zile, Stancu Hordobelea. Cuprinsul este asemănător: podobiile celor opt glasuri întocmite precum să văd, de sfinţia sa părintele Ghelasie (I)eromonahul, pentru trebuinţa seminar(i)ului sfintei episcopii Argeşului, la care am început eu cel mai jos iscălitul a-l prescrie, în anul al treilea după intrarea în seminar(i), 1854, no(i)embrie în douăzeci,urmate de podobiile svetilnelor şi de catavasiile praznicelor împărăteşti întocmite precum să obicinuieşte a să cânta grabnic, 102

5 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul pentru seminarul sfintei episcopii Argeş, de Ghelasie Ieromonah, în anul 1842, polielee, stihirile Învierii cu ale lor slăvite cuvântări pe opt glasuri, binecuvântări, antifoane, heruvice, axioane duminicale şi praznicale, răspunsuri, chinonice ale zilelor săptămânii, cântări din Postul Mare, la sfârşit fiind incluse şi câteva slave din Postul Mare şi din perioada Penticostarului. Manuscrisul. III 79 este un antologhion copiat de Ghelasie Basarabeanu (filele ), în perioada când era dascăl al seminarului şi continuat de Rizea Dobrescu (filele 4 34), în anul Şi aici este consemnată moartea episcopului Climent. La subsolul filei 33 v, la sfârşitul cântării se poate citi: «Aici scriu ca să se ştie pe la anul 1862, octombrie în 8 zile, luni, la 5 ceasuri s-a(u) mutat la Domnul Clement arhiereul, episcopu(l) Argeşului, fiind în seminar(i), clasa 3 Rizea Dobrescu. Aşa cum se va vedea din fişa analitică a documentului, antologhionul este unul din cele mai complexe antologii de acest gen şi cuprinde: - cântări ale liturghiei: antifoane, heruvice, axioane duminicale şi unele praznicale ale lui Ghelasie (cum ar fi cel de la Adormirea Maici Domnului), dar cele mai multe ale lui Macarie Ieromonahul, cântări de la liturghia Sfântului Grigore Să se îndrepteze..., heruvice Acum Puterile, chinonice Gustaţi şi vedeţi..., cel înglasul VI fiind al lui Ghelasie Ieromonahul, răspunsuri la ambele liturghii, a Sfântului Ioan Gură de Aur şi a Sfântului Vasile, chinonice ale zilelor săptămânii şi duminicale alcătuite pe opt glasuri, de Daniil Protopsaltul patriarhiei Ţarigradului, iar în limba patriei întradus de Ieromonahul Ghelasie Basarabeanul, în anul 1839, no(i)embrie, 22, în seminar(i)ul sfintei episcopii Argeş, chinonice ale sărbătorilor împărăteşti, alcătuite de kir Daniil Protopsaltul şi de Grigor(i)e Lambadarie, Peloponesianul, iar în limba patriei aşăzate de smeritul între ieromonahi Ghelasie Basarabeanul, pentru seminar(i)ul sfintei episcopii Argeş ; - cântări la vecernia cea mare:lumină lină, prochimene; - cântări ale utreniei: troparele de la troieşnic, Dumnezeu este Domnul pe opt glasuri, pe scurt, de Ghelasie (p)saltul episcopiei 103

6 George NEACŞU Argeş, polielee, La râul Vavilonului, binecuvântări, cele unsprezece stihiri ale Învierii cu doxologiile lor; - cântări din Postul Mare: prochimene, condacul de la Canonul cel mare,uşile pocăinţei... slava de la stihoavnă din Vinerea Mare Pre Tine Cela ce Te îmbraci cu lumina... - Se adaugă cântările dinziua Paştilor Hristos a înviat..., stihirile Paştilor Paşcile cele sfinţite,ziua Învierii şi podobiile celor opt glasuri pe limba noastră românească, tocmindu-le după cele greceşci la anul de la Hristos 1839, pentru trebuinţa seminarului sfintei episcopii Argeş, Ghelasie Ieromonahul, urmate de podobiile svetilnelor. Trebuie remarcată nu numai inventarea unor noi termeni în limba română, echivalenţi ai celor greceşti, cum ar fi slăvita cuvântare pentru doxologie, sau slavoslovie, dar şi păstrarea unor slavonisme, cum ar fi prezveştenie pentru mai naintesfinţită MS. II 31 FRAGMENTE DE TEORETICON - PODOBIER - CATAVASIER Alte numere de inventar: 358; cota VII 21 nr. 341; /V; Titlu: Canoanele musichiei; pe cotor apare alt titlu: Anthologie; pe fila 2 apare titlul: Prescurtare din Teoreticon de sfinţia sa, părintele Ghelasie Basarabeanu, pro(fesor) de mus(ichie) în seminarul Sfintei Episcopii Argeş, 1840; Copist:Rizea Dobrescu nume însemnat pe fila 126; Datare: anul 1866 an însemnat pe fila 126; Locul copierii: Curtea de Argeş; Textul este în limba română, scris cu litere chirilice; Notaţia este cea hrisantică: cu cerneală de culoare neagră sunt scrise semnele vocalice, iar cu cerneală de culoare roşie sunt scrise semnele temporale de diminuare, mărturiile, cheile glasurilor, ftoralele; Format: 18 /12,8; oglinda paginii :11,5/8,5; 11 rânduri pe pagină; Paginat ulterior, în creion, pe o singură parte recto, de la 1 la 154; 104

7 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul Legat în pânză, cu cotor de piele; pe cotor este imprimat în piele numele pr(eotului) Rizea; Stare foarte bună; Însemnări: pe cotor în partea de jos este notat numele posesorului: Pr(eot) Rizea; Datele codicologice ale manuscrisului au fost descrise sumar de preotul profesor Alexie Buzera, nr. 24, p. 95, în lucrarea citată, dar menţionează anul copierii 1861/1862 şi prenumele copistului este Rizea (Hristea); CUPRINSUL: Pagini nescrise: 1 r- v ; 4 (sunt scrise doar două rânduri) 17 v ; 26 v 39; v ; 129; 141 v 154; Prescurtare din Teoreticon - întrebări şi răspunsuri, de tipul: Câte semne sunt în musichie?; Care sunt? Câte ipostasuri sunt la vremi? teoreticon neterminat, copistul a lăsat loc liber pe filele următoare pentru continuare; (PODOBIILE CELOR OPT GLASURI: GLASUL I nescrise titlurile şi iniţialele): v Ceea ce eşti bucuria ; 18 v Prea lăudaţilor mucenici ; 18 v 19 O, prea slăvită minune ; Mormântul Tău, Piatra fiind pecetluită - caută la Anastasimatar; (GLASUL AL DOILEA): 19 v 20 - Când de pre lemn mort ; 20 - Toată nădejdea (GLASUL AL TREILEA): Mare este puterea Crucii ; Pentru mărturisirea ; v Dat-ai semn ;22 v 26 sunt scrise numai semnele vocalice, fără titluri şi glasuri; DOAMNE STRIGAT-AM şi SĂ SE ÎNDREPTEZE şi stihirile mici aici sunt numai patru dintre ele: Pu-ne, Doamne PE CELE OPT GLASURI de M(acarie) (I)ero(monahul): 39 v - 42 v -glasul I; glasul II - toate stihirile mici; glasul III - toate stihirile mici; glasul IV leghetos - toate stihirile mici; glasul V - şi stihirile mici; 56 v - 70 v sunt scrise numai semnele vocalice, fără titluri şi glasuri, probabil restul dintre glasurile kekragariilor; GLASURILE PRACTICE (DOAMNE STRIGAT-AM şi SĂ SE ÎNDREPTEZE, PE CELE OPT GLASURI: 70 v - 71-glasul I;

8 George NEACŞU 72 glasul II; v glasul III; 72 v 73 - glasul IV; glasul V; glasul VI; v glasul VII; 75 v 76 v glasul VIII; v - CATAVASII CE SĂ CÂNTĂ NUMAI ÎN DUMINICA FLORIILOR - Arătatu-s-au ale adâncului izvoare - glasul IV - GLAS SÂRBESC DIN VECHIME, CARE SE ÎNCEP DE LA DI CU (F)TORAUA NENANO DE LA ZO; CATAVASIILE PRASNICELOR DE PRESTE AN, ÎNTOCMITE PRECUM SĂ OBICINUIEŞCE A SĂ CÂNTA GRABNICE, PENTRU SEMINARUL SFINTEI EPISCOPII ARGEŞ, ANUL 1839, DE GHELASIE IEROPSALT: 98 v 103 v - La Adormirea Maicii Domnului - Cea împodobită - glasul I; 103 v 111 La Naşterea Domnului Hristos să naşte. Slăviţi-L - glasul I; 111 v v La Botezul Domnului Fundul adâncului - glasul II; 120 v 124 La Duminica Paşcilor ( ) Ziua Învierii - glasul I; v La Întâmpinarea Domnului Pământul cel roditor - glasul III; v La Buna Vestire Deschide-voi gura mea - glasul IV leghetos; v La Duminica Cincizecimii - Cu dumnezeiescul nor - glasul IV; La Înălţarea Cinstitei Cruci Crucea însemnând - glasul VIII; MS. II 32 ANTOLOGHION Alte numere de inventar: 359; 393 nr. 359; /V; III 341, ; Manuscrisul ajunsese probabil în fondurile Fundaţiei «Regele Ferdinand» patronat de cărturarul G. T. Kirileanu; Titlu: manuscrisul nu are un titlu general, ci numai titluri ale unor grupări de cântări; Copişti:D(umitru) Matache Protopopescu nume consemnat pe o filă lipită pe forzaţ, unde se completează: «Această stihiră este scrisă de ( ) profesor de musichie şi s-a(u) cântat la moartea episcopului Climent şi Rizea Dobrescu; Datare: anul 1862 an însemnat pe fila 2 v şi 53; Textul este în limba română, scris cu litere chirilice; capitolele în care sunt grupate cântările sunt frumos ornamentate cu mai multe culori de cerneală, precedate de frontispicii multicolore; 106

9 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul Notaţia este cea hrisantică: cu cerneală de culoare neagră sunt scrise semnele vocalice, iar cu cerneală de culoare roşie sunt scrise semnele temporale de diminuare, mărturiile, cheile glasurilor, ftoralele; Format: 19/14,5; oglinda paginii :12,5/11,5; 10 rânduri pe pagină; Paginat ulterior, în creion, pe o singură parte recto, de la 1 la 148; Legat în carton învelit în piele; Deteriorat,coperţile sunt desprinse, colţurile sunt tocite; Însemnări: pe o fişă aflată în manuscris se păstrează o notă a preotului Nic(olae) M. Popescu, din 4 III 930: «Manuscris de psaltichie din biblioteca preotului Rizea Dobrescu din Piteşti, cumpărat de d-l G. T. Kirileanu; trebuie să stea la un loc şi să aibă numerotaţie aparte căci sunt interesante pentru studierea psaltichiei în seminarul din Argeş între şi pentru rostul ieromonahului Ghelasie Basarabeanu în istoria psaltichiei româneşti»; Pe fila 2 v se poate citi: «Această carte este făcută de mine, cel(u) mai jos(u) iscălit(u) Rizea Dobrescu din(u) satu(l) Morăşti, când(u) am fost(u) pe clasa D, 1862»; Pe forzaţul final, apare o altă însemnare ulterioară, scrisă cu aşezarea inversă a literelor: «Această cântare e scrisă de D. Protopopescu la moartea Preosfinţitului episcop al Ageşului Climent»; Datele codicologice ale manuscrisului au fost descrise foarte sumar de Alexie Buzera în lucrarea Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din sec. al XIX-lea, Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 1999, nr. 445, p 180, dar la tipar s-a strecurat eroarea siglei fondului B. U. C. M. E. în loc de B. C. U. M. E. şi de Gheorghe C, Ionescu in Muzica bizantină în România Dicţionar cronologic, Bucureşti, Editura Sagitarius, 2003, p. 113., care presupune copist pe Dinu Protopopescu; CUPRINSUL: Acest manuscris este asemănător celui de la Arefu de Arges, faţă de care prezintă şi câteva deosebiri notabile. Are un conţinut mai restrâns, din acesta lipsind următoarele cântări: catavasiile praznicelor impărăteşti, stihirile Paştilor, prochimenul din săptămâna luminată şi 107

10 George NEACŞU polieleele. Faţă de conţinutul manuscrisului sus amintit, aici intâlnim in plus şi alte cântări pe care le vom menţiona in continuare: Pagini nescrise: 1 v ; 9 v 10 v ; 50 v 52 v ; Pe o filă lipită pe forzaţ şi continuată pe fila 1 este copiată stihira cântată la moartea episcopului Climent Întru împărăţia Ta, Doamne - glasul III, neterminată sau continuată pe file aflate în alt manuscris; Pe fila 1 este scris numai sfârşitul răspunsurilor; semnele ce se scriu în mod obişnuit cu roşu şi textul scris doar din loc în loc;...începutul GLASURILOR PRACTICE SCRISE DE DOMNUL MATACHE PROTOPOPESCU, PROFESORUL SFINTEI EPISCOPII ARGEŞ - Doamne strigat-am şisă se îndrepteze : v glasul I; 11 v 12 - glasul II; glasul III; v glasul IV; 13 v 14 - glasul V; 14 v 15 - glasul VI; v glasul VII; 15 v 16 v glasul VIII, scos de Domnu(l) Matache, profesoru(l) de cântări; 16 v este scris doar un rând de note muzicale, fără text; Troparele Învierii ce să cântă în toate duminicile după Fericiţi cei fără prohană, adecă catisma şaptesprezecea Bine eşti cuvântat Doamne - glasul V; v Condacu(lcanonului celui mare) Suflete al meu - glasul VI; 99 v Irmosul Naşterea zămislirii - glasul VI; 100 v Sedelna de la Adormirea Maicii Domnului Strigă Davide - glasul IV; v Cuvine-se cu adevărat a lăuda p(r)e Treimea - glasul IV, neterminat; MS. III - 78 DOXASTAR TOM I (SEPTEMBRIE IANUARIE): Titlu: ÎNCEPUTUL CU DUMNEZEU CEL SFÂNT ÎN TREI FEŢE ÎNCHINAT AL STIHIRARULUI SAU DOKSASTARULUI, ADECĂ: A(L) STIHIRILOR CE SUNT SLAVE LA VECERNIE, LA STIHOAVNĂ ŞI LA HVALITE, PRESTE TOT ANUL, ÎNSĂ NUMAI LA SFINŢII CEI MAI ÎNSEMNAŢI ŞI LA DUMNEZEIEŞTILE 108

11 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul PRAZNICE, CELE STĂPÂNEŞTI, PE CARE LE-AU AŞĂZAT ÎN LIMBA ROMÂN(EASC)Ă SFINŢIA SA, PĂRINTELE GHELASIE IEROMONAH, PRECUM SĂ OBICINUIEŞCE A SĂ CÂNTA ÎN SFINTELE NOASTRE SĂRBĂTORI BISERICEŞCI A RĂSĂRITULUI, PENTRU TREBUINŢA SEMINAR(I)ULUI SFINTEI EPISCOPII ARGEŞ(I) DIN VALAHIA, LA ANUL 1840, OCTOMBRIE ÎNTÂI(U) scris pe fila 1; Alte cote: Ms. 256; 341; 394 numere notate pe prima filă; Copişti:Ghelasie Ieromonahul, primele 102 file fiind autografe - şi elevi ai săi anonimi; La subsolul filei 103 apare numele lui Păun Ţurlescu, despre care nu ştim dacă este copistul celei de-a doua părţi a doxastarului sau numai posesorul lui; Datare: anul 1840, propus de unii cercetători care iau în consideraţie titlul de mai sus, an care se referă, însă, la data creaţiei doxastarul a fost caligrafiat, în timpul când Ghelasie era în viaţăşi în activitate şi, probabil, după moartea lui Ghelasie, respectiv în deceniul VI al secolului al XIX-lea; Locul copierii: probabil Curtea de Argeş; Textul este în limba română, scris cu litere chirilice de tipar; titlurile şi iniţialele, frumos ornate, sunt scrise cu culoare roşie; Copistul utilizează două categorii de titluri: cu majuscule - titşurile mari şi cu litere mici cele obişnuite; Deasupra primului rând de pe fiecare filă, sub formă de titluri, apar datele fiecărei sărbători ale cărei cântări sunt pe filă; Notaţia este cea hrisantică: cu cerneală de culoare neagră sunt scrise semnele vocalice, iar cu cerneală de culoare roşie sunt scrise semnele temporale de diminuare, mărturiile, cheile glasurilor, ftoralele; Format: 22,2 /17,5; oglinda paginii :18/11,5; rânduri pe pagină; hârtie cu filigrane; Prima parte a manuscrisului este paginată de copist de la 1 la 70 şi de la 79 la 102, copistul făcând şi unele trimiteri la cântări scrise pe file precedente, iar ultima parte paginată ulterior, de mai multe mâini, în creion pe o singură parte recto, de la 71 la 78 şi de la 103 la 243; primele două file A B sunt nepaginate; pe versoul filei B sunt scrise versete de psalmi; pagina 15 este numerotată de două ori: a doua am numerotat-o cu 15 bis; File nepaginate: 71 şi 71 bis: copistul sare 109

12 George NEACŞU două perechi de pagini verso-recto, rămase albe 104 v 105 şi 118 v - 119; Nelegat; Foarte deteriorat file rupte din legătura iniţială; Însemnări: Pe o fişă plasată la începutul manuscrisului citim următoarea însemnare a lui Nicolae M. Popescu din Bucureşti: Acest manuscript de muzică bisericească este o Anthologie întocmită în anul 1839, pentru trebuinţa seminarului episcopiei Argeşului, de Ghelasie Basarabeanu, ieromonah; În interiorul manuscrisului este notată de posesorul cărţii, Rizea Dobrescu, data: 1839, no(i)embrie, 22, acolo unde consemnează moartea episcopului Climent. Pe B v este notat ulterior cu litere chirilice şi latine: Acest Docsastar(i) este făcut de părintele G(h)elasie (I)eropsaltul şi Arhimandritul, care au şi răposat la anul 1855, no(i)emvrie, 8, în sfânta episcopie (...) care docsastar(i) se află nedat în tipar(i), ci numai manuscript. La subsol este completat: pe când s-a(u) început înfiinţat seminarul sfintei episcopii ; Pe fila 2, deasupra titlului este însemnat numele lui Rizea Dobrescu, scris ulterior şi cu susul în jos; Ulterior, pe fila 187 v este notat: la anul 1848, iunie, 11, s-au ivit revoltele (?) într-acest prinţipat, pentru desfiinţarea regulamentului organic şi înfiinţarea altor noi legiuri de obşce prin D- lor membri guvernului provizoriu însemnare neterminată; Datele codicologice elementare (datare, format, număr de file, copist, autori) au fost descrise de Alexie Buzera, în Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din sec. al XIX-lea,... p. 111, care consideră copist doar pe Ghelasie, anul copierii fiind considerat 1840 şi numărul de file ar fi doar de 241 şi de Florin Bucescu în Documente importante de muzică bizantină şi psaltică din bibliotecile din Iaşi( în: Acta Musicae Byzantinae, Iaşi, Centrul de Studii Bizantine, vol. I, nr. 1, aprilie 1999, p. 77), care apreciază că cele cinci manuscrise provenind de la şcoala muzicală de la Curtea de Ageş (...)sânt deosebit de importante pentru cunoaşterea contribuţiei lui Ghelasie Basarabeanul la românirea cântărilor. Nu am mai găsit-la faza investigărilor noastre fila 243, în care era semnalată oareşcare deosebire de melosul Anastasimatarul tipărit şi aşezat de pururea pomenitul Macarie, dascălul musikiei iar slavele şi dogmaticile Învierii au fost aşăzate într-acest chip în anul 1840, pentru trebuinţa seminarului. 110

13 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul CUPRINSUL manuscrisului este asemănător celui din Arhivele de la Vâlcea, nr. 73, descris mai sus, având o altă paginare. MS. III - 79 ANTOLOGHION Alte numere de inventar: 257; 396; cota VII 21 N. 341; Titlu: manuscrisul nu are un titlu general, ci numai titluri ale unor grupări de cântări; Copist:Rizea Dobrescu nume consemnat pe mai multe file, începând cu 4 (filele 4 34) şi Ghelasie Basarabeanu filele ; Datare: anii funcţionării protopsaltului ca dascăl al seminarului de la Curtea de Argeş (anul 1839 poate fi cel al creaţiei nu al caligrafierii) an însemnat pe fila 33 v ; Textul este în limba română, scris cu litere chirilice; capitolele în care sunt grupate cântările sunt frumos ornamentate cu mai multe culori de cerneală; Notaţia este cea hrisantică: cu cerneală de culoare neagră sunt scrise semnele vocalice, iar cu cerneală de culoare roşie sunt scrise semnele temporale de diminuare, mărturiile, cheile glasurilor, ftoralele; Format: 22,5/16,8; oglinda paginii :18,2/13; rânduri pe pagină; Paginat ulterior, în creion, pe o singură parte recto, de la 1 la 209; este omis din paginare numărul 189; Nelegat; Uzat, deteriorat; Însemnări: la subsolul filei 17 reapare semnătura lui Rizea Dobrescu, care este proprietarul cărţii; semnătura reapare pe fila 22, la subsol, apoi la subsolul filei 29; pe filele 21 v 22, de-a curmezişul lor apare o semnătură a lui Nicolae Băicoianu, la data de 23 aprilie 1863, la schitul Stânişoarei; la subsolul filei 33 v, la sfârşitul cântării se poate citi: «Aici scriu ca să se ştie pe la anul 1862, octombrie în 8 zile, luni, la 5 ceasuri s-a(u) mutat la Domnul Clement arhiereul, episcopu(l) Argeşului, fiind în seminari, clasa 3 Rizea Dobrescu ; vezi si Alexie Buzera, op. cit. p. 181, cu datarea copierii în 1839; 111

14 George NEACŞU Gheorghe Ionescu îl consideră autograf, căruia Rizea Dobrescu îi va ataşa primele 33 file, scris în 1839 (Ionescu C. Gheorghe Muzica bizantină în România Dicţionar cronologic, Bucureşti, Editura Sagitarius, 2003, p. 113). CUPRINSUL: Raportând acest manuscris la cel de la Arefu-Arges observăm că din acesta lipsesc următoarele cântări: catavasiile praznicelor impărătesti, o mare parte din axioanele duminicale, precum si cântări de la Sfanta Liturghie. Faţă de conţinutul manuscrisului sus amintit, aici intâlnim in plus alte cântări pe care le vom menţiona in continuare: Pagini nescrise: 100 v (sunt scrise doar 4 rânduri din finalul doxologiei) 101 v ; v Acesta să cântă când încongiurăm biserica, în loc(u) de Sfinte Dumnezeule şi în loc(u) de slava de la stihoavnă Pre Tine Cela ce Te îmbraci cu lumina...- glasul V; 4 4 v Aceste stihiri să cântă după sfintele mesi (sic!) la gustarea colivei (c)titoriceşti - Plâng şi mă tânguiesc - glasul VIII; Acest aksion (la Adormirea Maicii Domnului) este compus de Ghelasie Basarabeanu la 15 August - Neamurile toate - glasul I; v La râul Vavilonului - glasul III, (fără titlu); 21 v Iubi-Te-voi Doamne, Când slăviţii ucenici - glasul VIII; v Bine eşti cuvântat Doamne - glasul V; v Duminică după pripeală - Fericiţi cei fără prihană...- Soborul îngeresc...- glasul V;...27 Dumnezeu este Domnul pe opt glasuri, pe scurt, de Ghelasie (p)saltul episcopiei Argeş; 27 v - 28 v Prochimenele săptămânii Domnul a împărăţit şi celelalte; 28 v - 30 Prochimenele la praznice împărăteşti; 30 v Troparul Învierii după slavoslovie Astăzi mântuirea - glasul IV; 30 v 31 Înviind Iisus din mormânt - glasul II; 112

15 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul (BINECUVÂNTĂRI) - Bine eşti cuvântat Doamne : v glasul III; v glasul V, neterminate, sau filele au fost legate greşit;...44 v 45 v La vecernia cea mare, la vohod Lumină lină - glasul II; 46 Prochimenele ce se cântă în duminicile Postului cel mare, seara la vecernie Să nu întorci - glasul VIII; 46 v -Dat-ai moştenire - glasul VIII; 46 v 47 Condacul de la Canonul cel mare Suflete al meu - glasul II; v - Irmosul - Naşterea zămislirii - glasul II; 47 v 48 La pavecerniţă Cu noi este Dumnezeu...- glasul VI; v Troparele de la troieşnic Cade-se cu adevărat - glasul II; Dumnezeu este Domnul - pe opt glasuri; 51 v 53 v Evloghitarele Bine eşti cuvântat Doamne glasul I;...După Evanghelie În Duminicile Marelui Post: 64 v 65 Uşile pocăinţei...cu slavă...- glasul VIII; 65 şi acum...-în calea mântuirii...- glasul VIII; 65 v La mulţimea păcatelor mele...- glasul VI; Troparele în Sfânta şi Luminata Zi a Paşcilor Hristos a înviat - glasul V, cinci versiuni melodice;...heruvicele, AKSIOANELE, CHINONICELE ŞI ALTELE: Heruvic - Carii p(r)e heruvimi şica p(r)e Împăratul - glasul I, al lui Petru Peloponisiul, iar pre limba patriei aşăzat de G(helasie) Ieromonah; v (Axion) Vrednică eşti - glasul I; 122 v 123 v Chinonic de luni - Cel ce faci p(r)e îngerii Tăi - glasul I; 123 v Carii p(r)e heruvimi şi Ca p(r)e Împăratul - glasul II; v Cuvine-se cu adevărat - glasul II; 125 v Carii p(r)e heruvimi şi Ca p(r)e Împăratul - glasul III; 126 v v - Carii p(r)e heruvimi şi Ca p(r)e Împăratul - glasul IV; 127 v 128 Cuvine-se cu adevărat - glasul IV leghetos; 128 v 129 v Chinonic de Miercuri Păharul mântuirii - glasul IV; 129 v v - Carii p(r)e heruvimi şi Ca p(r)e Împăratul - glasul V; 130 v 131 v Cuvine-se cu adevărat - glasul V; 131 v 132 Chinonic de Vineri Mântuire ai lucrat - glasul V; 132 v 133 Chinonic pentru 113

16 George NEACŞU Sâmbătă Fericiţi pe care i-ai ales - glasul V; 133 v 134 alt aksion - Vrednică eşti - glasul V cu agem; Carii p(r)e heruvimi şi Ca p(r)e Împăratul - glasul VI; Cântarea Născătoarei de Dumnezeu - Cuvine-se cu adevărat - glasul VI; Carii p(r)e heruvimi şi Ca p(r)e Împăratul - glasul VII; v (Axion) Cuvine-se cu adevărat - glasul VII, (al lui Macarie Ieromonahul); v - Chinonic de Marţi - Întru pomenire vecinică - glasul VII; Carii p(r)e heruvimi şi Ca p(r)e Împăratul - glasul VIII; v Vrednică eşti - glasul VIII; 140 v Chinonic de Joi În tot pământul - glasul VIII; ÎNCEPUTUL CU DUMNEZEU CEL SFÂNT AL CHENONICELOR CE SE CÂNTĂ ÎN DUMINICI, ALCĂTUITE PE OPT GLASURI, DE DANIIL PROTOPSALTUL PATRIARHIEI ŢARIGRADULUI, IAR ÎN LIMBA PATRIEI ÎNTRADUS DE IEROMONAHUL GHELASIE BASARABEANUL, ÎN ANUL 1839, NO(I)EMBRIE, 22, ÎN SEMINAR(I)UL SFINTEI EPISCOPII ARGEŞ Lăudaţi pre Domnul : glasul I; v glasul II; 154 v 156 glasul III; glasul IV; glasul V; glasul VI; v glasul VII; 160 v 161 v glasul VIII;...ÎNCEPUTUL CU DUMNEZEU CEL SFÂNT AL CHENONICELOR LA PRASNICE ÎMPĂRĂTEŞCI DE PRESTE TOT ANUL, ALCĂTUITE DE KIR DANIIL PROTOPSALTUL ŞI DE GRIGOR(I)E LAMBADARIE, PELOPONESIANUL, IAR ÎN LIMBA PATRIEI AŞĂZATE DE SMERITUL ÎNTRE IEROMONAHI GHELASIE BASARABEANUL, PENTRU SEMINAR(I)UL SFINTEI EPISCOPII ARGEŞ: La începutul anului - Binecuvântavei cununa anului - glasul I; v - La Naşterea Născătoarei de Dumnezeu Păharul mântuirii - glasul VIII; 166 v 167 v - La Înãlţarea Cinstitei Cruci - Însemnatu-s-au p(r)este noi...- glasul V, de kir Daniil; 167 v v - LaMarele Mucenic Dimitrie Întru pomenire vecinică - glasul V; 168 v 169 v - La Soborul Mai marilor Voievozi Mihail şi Gavriil Cel ce faci p(r)e îngerii Tăi - glasul IV; La Intrarea în biserică - Păharul mântuirii - glasul VII varies; v Chinonic la praznicul Naşcerii Domnului - Izbãvire ai trimis... glasul I, 172 v 173 v - Chinonic la prasnicul Dumnezeieştii 114

17 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul Arătări - Arãtatu-s-a(u) darul...- glasul I; 173 v 174 v -La Întâmpinarea Domnului - Păharul mântuirii - glasul III; v - La Buna Vestire Au ales Domnul Sionul...- glasul I; 176 v 177 v La Sâmbãta Dreptului Lazãr - Din gura pruncilor... glasul V; 177 v 178 v - La Duminica Stâlpărilor - Bine este cuvântat...- glasul IV; 178 v 179 v - Heruvic din Sfânta şi Marea Joi Cinii Tale - glasul VI; 179 v Axionul în Sfânta şi Marea Joi - Din ospăţul Stăpânului - glasul VI, compus de Ghelasie; Heruvic în Sfânta şi Marea Joi Cinii Tale - glasul VI; 182 v 183 v - Heruvic în Sfânta şi Marea Sâmbătă Să tacă tot trupul - glasul V; 183 v v - Chinonicul din Sfânta şi Marea Sâmbătă Sculatu-S-a(u) ca din somn - glasul I, de kir Petru Lambadarie; 184 v 185 v - Chinonic la Înviere Trupul lui Hristos... glasul I, de kir Daniil; Chenonic la Duminica Tomei Laudã Ierusalime...- glasul I; v - Chinonic la Înjumãtãţarea prasnicului - Cela ce mãnâncã trupul Meu...- glasul IV, de kir Daniil; Chinonic la Înãlţarea Domnului (...) - Suitu-S-a(u) Dumnezeu...- glasul IV, de kir Petru Lampadarie (fără iniţială); v Irmos în loc de axion Măreşte, suflete al meu...- glasul V; Chinonic la Pogorârea Sfântului Duh - Duhul Tãu cel bun...- glasul varis, de kir Petru Lampadariu; v - Chinonic la Duminica tuturor sfinţilor Bucuraţi-vă drepţilor în Domnul - glasul VIII, de kir Daniil Protopsaltul; v - Chinonic la prasnicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel În totpământul au ieşit - glasul VII, de kir Gheorghe Criteanu(l); 196 v Chinonic la Schimbarea la faţă Întru lumina slavei - glasul VII, de kir Daniil; Chinonic la Adormirea Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu Paharul mântuirii -glasul I, de kirpet(ru) Pelo(ponisiu); 199 v La Septembrie în 8 zile Aksion la Naşterea Născătoarei de Dumnezeu Strein lucru - glasul VIII; Apărătoarei Doamne - glasul VIII, (lipseşte începutul); 209 v Cântarea de laudă la arhiereu Pre Stăpânul - glasul VII, neterminat sau lipsesc filele pe care se continuă cântarea. 115

18 George NEACŞU MS III - 83 ANTOLOGHION Alte numere de inventar: 261, 341, 397; Fără titlu lipseşte începutul; apar doar titluri ale marilor capitole sau grupări de cântări; Copist: Stancu Hordobelea sin popa Dimitrie Hordobelea din Bârzoi semnat pe mai multe file, la subsol: 30, 374 etc; Dan Simonescu în catalogul dactilografiat, realizat în anul 1940 notează Bârzoi plasa Olt, deşi literele denumirii satului sunt greu de identificat. Asemănător notează şi Nicolae M. Popescu în fişa introducă în manuscris: Bârsoi (localitatea nu exista, probabil este vorba de Brezoi). Datare: 1854 an consemnat pe fila 5, în titlul podobiilor 1855 an consemnat în notiţa de pe fila A; Textul este în limba română, scris cu litere chirilice de tranziţie spre cele latine, de tipar; titlurile şiiniţialele, frumos ornate, sunt scrise cu culoare roşie; Deasupra primului rând de pe fiecare filă, sub formă de titluri, apar datele fiecărei sărbători ale cărei cântări sunt pe filă; Notaţia este cea hrisantică: cu cerneală de culoare neagră sunt scrise semnele vocalice, iar cu cerneală de culoare roşie sunt scrise semnele temporale de diminuare, mărturiile, cheile glasurilor, ftoralele; Format: 22,2 /17,2; oglinda paginii: 18/11,5; rânduri pe pagină; Paginaţia copistului pe ambele părţi, de la 1 la 301 şi apoi de altcineva până la 374; paginile 104 v 105 şi au fost omise, probabil din greşeală, de către copist; filele 225 şi 227 apar de două ori, de aceea am numerotat pe cele secunde cu litera distinctivă b: 225 b şi 227 b; Legat în carton, cu cotor şi colţuri de piele; Foarte deteriorat file rupte din legătura iniţială; Însemnări: Pe o fişă semnată de Nicolae M. Popescu, plasată la sfârşitul manuscrisului este notată perioada copierii 20 noiembrie 1854 şi 10 martie 1855, de către Stancu Hordobelea, sin preotului Dimitrie din satul Bârzoi Argeş, când era în seminar în anul al treilea şi cuprinde cântări ale lui Ghelasie şi Macarie; Într-adevăr, pe fila 374 este notat: Această carte este a celui mai jos iscălit, Stancu sin popa 116

19 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul Dimitrie Hordobelea însemnare repetată tot cu litere chirilice, cu un alt scris, unde apare şi data de 20 noiembrie 1854 (...) din satul Bârzoi; Pe fila A copistul notase data de 10 martie 1855: Această carte este a celui mai jos iscălit, scrisă pă mână de ţărână (?) a numitului Dumitru, cuprinzând cele mai frumoase cântări bisericeşci pentru a sa trebuinţă, scrisă în al treilea an fiind în săminari (!), la leatul 1855, începându-să de la patra, 1854, octomvrie, 20 şi când am sfârşit la leatul 1855, martie 10 zile, Stancu Hordobelea ; în continuare, sunt detaliate date despre copist: Stancu sin preotul Dimitrie din satul Bârzoi, plasa Oltul, judeţul Argeş; pe versoul aceleaşi file reapare semnătura copistului Dimitrie sin Popa, iar pe versoul filei B este notat anul 1857, însoţită de versuri scrise cu litere latine: Rog pe câţi români în urmă Şi vor avea cumva parte A ceti această carte Ştiind că toate se curmă Zică un cuvânt ca omul Pentru mine către Domnul (...) Am dat cartea la lumină Fiind întru Domnul slugă Într-astă deşartă lume Îmi subscriu şi al meu nume Fostul econom al Sfintei Mitropolii Evghenie Roman Ieromonah Pe fila 238 apare semnătura lui Rizea Dobrescu şi data de 15 mai, (fără an); La sfârşitul litiei, pe fila 239 v este însemnat numele oraşului Piteşci, data de 26 iunie 1874 şi numele preotului Rizea Dobrescu probabil, posesor al manuscrisului; Pe filele , în partea superioară, în creion, cineva a notat ulterior copierii: Carte de cântări bisericeşci cea mai bună ; Estesemnalat si de Alexie Buzera, în Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din sec. Al XIX-lea..., p. 181, care notează că documentul ar avea doar 137 file. Gheorghe C. Ionescu presupune ca an al copierii 1853, fără a preciza numele caligrafului ( idem, op.cit., p. 113). 117

20 George NEACŞU CUPRINSUL: Acest manuscris este asemănător celui de la Arefu de Arges. Faţă de conţinutul manuscrisului sus amintit, aici întâlnim in plus si alte cântări pe care le vom menţiona in continuare: Pagini albe: sărite filele 341 a, b şi c; 374 (ulterior au fost scrise însemnările citate); 1 Condacul de la Canonul cel mare Suflete al meu - glasul II; 1 2- Irmosul - Naşterea zămislirii - glasul II; 3 La pavecerniţă Cu noi este Dumnezeu...- glasul VI; 3 4 Heruvic în Sfânta şi Marea Joi Cinii Tale - glasul VI; Antifoanele Din tinereţile mele - glasul IV leghetos; Binecuvântările ce se cântă în toate duminicile Bine eşti cuvântat Doamne - Soborul îngeresc - glasul I; Sfinte Dumnezeule - glasul II; Când să prăznuieşte Cinstita Cruce Crucii Tale : glasul I; 316 glasul II; În Sfânta şi Marea Joi Cinei Tale - glasul VI; Heruvic în Sfânta Sâmbăta Mare Să tacă tot trupul - glasul V, de Daniil; În loc de axion în Joia Mare Din ospăţul Stăpânului...- glasul VI; Chinonic Gustaţi şi vedeţi...- glasul V tetrafon, de kir Ioan Protopsaltul; ÎN SFÂNTA ŞI MAREA SĂPTĂMÂNĂ A PATIMILOR: Aliluia - Iatã Mirele vine în miezul nopţii...- glasul VIII, facerea cea din început; Când slăviţii ucenici - glasul VIII; Hristos a(u) înviat - glasul V, 4 variante melodice, una după cel grecesc; c La râul Vavilonului - glasul III, aşăzat după tipic, care să cântă în Duminica fiului celui curvar(iu), în Duminica lăsatului de carne şi în Duminica lăsatului de brânză; 344 Evloghitari după Psalmul 36, La râul Vavilonului Bine eşti cuvântat Doamne - glasul VII; După Evanghelia utreniei Duminica Marelui Post Uşile pocăinţei...- glasul VIII; 346 şi acum -În calea 118

21 Manuscrise muzicale ale arhimandritului protopsalt Ghelasie Basarabeanul mântuirii - glasul VIII; 346 La mulţimea păcatelor mele - glasul VI; CHENONICE DE PRESTE SĂPTĂMÂNĂ: Duminica Lăudaţi p(r)e Domnul - glasul I, de kir Daniil; Chinonic de luni - Cel ce faci p(r)e îngerii Tăi - glasul I; Chinonic de Marţi Întru pomenire veşnică - glasul VII; Chinonic de Miercuri Păharul mântuirii - glasul IV, cu apehema glasului; Chinonic de Joi În tot pământul - glasul VIII, cu apehema glasului; Chinonic de Vineri Mântuire ai lucrat - glasul V; Chinonic pentru Sâmbătă Fericiţi pe care i-ai ales - glasul V; Alt heruvic în Joia cea Mare Cinii Tale - glasul VI, al lui Iosif Protopsaltul; Dekemvrie în 6 la hvalite slavă - Să trâmbiţăm cu trâmbiţe - glasul V; LA DUMINICA SLĂBĂNOGULUI: sara slavă Suitu-S-a(u9 Iisus - glasul; la stihoavnă slavă - În pri(d)vorul lui Solomon - glasul VIII; ÎN SFÂNTA ŞI MAREA VINERI la stihoavnă slavă P(r)e Tine, Cela ce Te îmbraci - glasul V; Creaţia sa muzicală îl recomandă pe dascălul protopsalt Ghelasie Basarabeanul pentru a fi aşezat cu cinste între clasicii muzicii noastre bisericeşti alături de celebrii Macarie ieromonahul, Anton Pann sau Dimitrie Suceveanul. Contribuţia lui se evidenţiază atât prin volumul uriaş de lucrări, cât şi prin calitatea superioară şi frumuseţea estetică a înveşmântării melodice şi ornamentale din compoziţiile sale. 119