ca i'mpreuna cu famili'a 1 ) detin urrnatoarele: * 1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati In intretinerea acestora.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ca i'mpreuna cu famili'a 1 ) detin urrnatoarele: * 1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati In intretinerea acestora."

Transcriere

1 SubsemnatuIlSubsemnata, de ~j,j7ea/ r Cf't',f~OAlI(717~ CNP cunoscand prevederile art. 2.9Z din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspunden, ca i'mpreuna cu famili'a 1 ) detin urrnatoarele: * 1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati In intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate In alte tari, * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri =xtravilane, daca se afla 111 circuitul civil. ') La "Titular" se rnentioneaza, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar In cazul bunurilor 111 coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 2. Cladiri NOTA: Se VOl' declara inclusiv cele aflate 111 alte tari. 1

2 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas a de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. *2) La "Titular" se mentioneaza, 111 cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titlllarul, sotullsotia, copilul), -i-adn-cazuf-bttn'l1rhorin-coproprretate;-cota-pal te Si nurrrei-e-coproprtetarii"or. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt supuse InmatricuHirii, potrivit legii 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colectii de arta si numisrnatica, obiecte care rae parte din patrimoniul cultural national sau universal, a carer valoare Insumata depaseste de euro NOTA.: Se VOl' rnentiona toate bunurile aflate In proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Rornaniei la mornentul declararii. III. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste de euro fiecare, si bunuri imobile Illstrainate III ultimele 12 luni 2

3 IV. Active financiare L Conturi $i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire $i investire, --nflv71c~h'"'ls~i.,v-;;ccna-;::rdijrjle de credit, dad voajoal'easnsumata a tutur.or-acestor..a-dep~t~.o.oq-4:-dm0~0~"!ifr:ej NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate In banci sau institutii financiare din strainatate. "Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sou echivalente (inclusiv card),' (2) depozit bancar sou echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau aile sisteme cu acumulare (se vor de clara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investitii directe i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste de euro NorA: Se vor decjara inciusiv investitiile $i participarile In strainatate. "Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare de/inure (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parfi sociale in societdti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3

4 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a de euro pe an: NOTA.: Se vor declara inclusiv cele aflate In strainatate. V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, dad valoarea insumata a tuturor acestora depaseste de euro NOTA.: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate In strainatate. VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvcntionate fata de valoarea de plata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii pubjice romfinesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a carol' valoare individuala depaseste 500 de euro* 1.2. Sot/sotie "Se excepteazd de fa declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din parte a rudelor de gradull si al II-lea. 4

5 VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, realizate In ultimul all fiscal Illcheiat (potrivit art. 41 din Legea 111' privind Codul fiscal, eu modificarile si completarlle ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate, 1.2. Sot/sotie Copii 2.2. Sot/sotie 3.2. Sot/sotie 4.2. Sot/sotie 5.2. Sot/sotie 6.2. Sot/sotie 5

6 7.2. Sot/sotie Sot/sotie Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datejor mentionate. Data completarii 2:;' I}./l.. l ()/1&.. 6

7 DECLARATIE DE INTERESE cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere: Unitatea - denumirea $i adresa - Nr. de parti sociale sau de Valoarea totals a partilor sociale. 'unilor Valoarea beneficiilor incheierii tntalaa 1

8 Titular... denumirea $i J'J1aoointat contraclului adresa contractul 1"\11,.. 7 -,- V Rude de gradul II)aletitularului V..., ' /' " Societap comerciale'persoenaflzica autodzatal Asociatii familiale/ Cabinete individuate, cabinete asociae, rocietati civile profesionale sau rocietati civile profesionale cu!'aspundere limita1a care d~ profesia deavocat/ Organizatli neguvemamentajelfunciatiii Arociatif) V.'.: V '-;-:--' cornactuloi,. '>,: I) Prin rude de gradul J se intelege parinti pe linie ascendenta $i copii pe linie descendenta. 2) Se VOl' declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, sotul/sotia si rudele de gradul 1 obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele, societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna eu sotul/sotia si rudele de gradul I detin rnai putin de' 5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a' actiunilor. Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau caracterul incompiet al datelor mentionate, Data completarii...?..:l..(!1.:...?..(!..~~. 2