MEMORANDUM. ( Document de Prezentare a Societatii) Consultant Autorizat:

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MEMORANDUM. ( Document de Prezentare a Societatii) Consultant Autorizat:"

Transcriere

1 MEMORANDUM intocmit pentru admiterea actiunilor emise de SOCIETATEA COMERCIALĂ FIRM - RECOM S.A. pe AeRO piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti ( Document de Prezentare a Societatii) Consultant Autorizat: Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare CUPRINS pe o piata reglementata.

2 CUPRINS Notă către investitori 1. Persoane responsabile 4 2. Prezentarea Emitentului Scurt istoric al societăţii Descrierea activităţii Structură actuală a acţionarilor Emitentului Conducerea societăţii Numărul angajaţilor, gradul de pregătire Cota de piaţă/ principalii competitori Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de 9 Business 2.8. Clienţi principali / Contracte semnificative Principalii indicatori tehnico-operaţionali Informaţii financiare Politica si practica privind prognozele Politica si practica privind dividendele Plan de dezvoltare Factori de risc Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital Numirea auditorilor Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute 17 Anexe 1. Actul constitutiv al societăţii Sinteza rezultatelor financiare Sinteza poziţiei financiare Buget de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO 39 2

3 NOTĂ CĂTRE INVESTITORI Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul societatea comercială Firm-Recom S.A. Bucureşti, in vedere listarii pe ATS in Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS,Categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform hotãrârii A.G.E.A. din data de care a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 732/ , Emitentul este o societate comercială pe acţiuni înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/3566/1991, CUI , având un capital social de ,20 lei împărţit în acţiuni nominative ordinare cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, evidenţiate prin înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informaţiile conţinute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative. După verificarea acestui Memorandum, Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul său şi confirmă realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta. Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Emitent, informaţiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Memorandumului. Consultantul Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele viitoare ale Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situaţiei Emitentului şi nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară. Fiecare potenţial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare independentă, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest Memorandum. Emitentul si Consultantul Autorizat recomandă potenţialilor Investitori consultarea propriilor consultanţi în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare. Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul Autorizat să dea alte informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri, cu excepţia celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informaţii, declaraţii sau 3

4 aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui Memorandum. 1. PERSOANE RESPONSABILE Acest Document de Prezentare a societăţii comerciale Firm-Recom S.A.,in vederea listarii pe ATS in Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către S.S.I.F. BT SECURITIES S.A., în calitate de Consultant Autorizat. S-au folosit informaţiile puse la dispoziţia sa de către Emitent SOCIETATEA COMERCIALĂ FIRM-RECOM S.A. şi/sau unele informaţii provenite din alte surse indicate în mod corespunzător. Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Oferta sunt aşadar Emitentul şi Consultantul Autorizat. Emitentul este societatea comercială Firm- Recom S.A. (denumit în continuare Emitent ), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3566/1991, cod unic de înregistrare , cu sediul social în Bucureşti, str. Serg. Nutu Ion, nr.5, sector 5, reprezentată prin Dobre-Sima Radu Nicolae, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie. Consultantul Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare Consultant Autorizat ), societate de servicii de investiţii financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Rosca, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie. Atât Emitentul cât şi Consultantul Autorizat declară că informaţiile incluse în prezentul document de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia. 4

5 Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi prezumţii de bună credinţă şi rezonabile. În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia şi la acţiunile emise şi că toate acestea sunt reale şi corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă. 2. Prezentare Emitent Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ FIRM-RECOM S.A. Domeniul de activitate - principal: "Fabricarea altor produse de material plastic" - secundar: "Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate" Cod CAEN :2229, 6820 Codul fiscal: RO Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J40/3566/1991 Adresa: str. Serg. Nutu Ion, nr.2, sector 5, Bucuresti Date contact: telefon: fax: Adresa de Pagina de internet: - Numele persoanei de contact: Dobre-Sima Radu Nicolae Simbol de tranzactionare: FIMR Codul ISIN: ROFIMRACNOR Scurt istoric al societatii Societatea Comerciala Firm-Recom S.A., este o societate pe acţiuni, persoană juridică română, în urmă privatizării pe baza Hotărârii Guvernului nr. 1040/1990 şi are cod unic de înregistrare fiscal din data de

6 Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de pe Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare FIMR. Ultima tranzacţionare s-a înregistrat în data de la preţul de 5 lei, cu o capitalizare anticipată de lei. Societatea nu are contractate credite bancare sau contracte de leasing. La momentul de faţă societatea Firm-Recom S.A. Bucureşti nu este implicată în litigii importante Descrierea activitatii Activitatea de bază a societăţii, începând cu anul 2005, o reprezintă închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii si închiriate. Anterior societatea avea drept activitate de bază realizarea reclamelor luminoase. Începând cu anul 2003, până în prezent, obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă "Fabricarea altor produse de material plastic"- cod CAEN 2229 şi în secundar cod CAEN 6820 "Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate". Anterior anului 2003 societatea Firm-Recom S.A. a avut ca domeniu principal de activitate efectuarea activităţilor de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, cum ar fi : activităţi de arhitectură pentru proiectarea clădirilor noi de orice fel,precum şi repararea şi schimbarea destinaţiei clădirilor noi de orice fel, precum şi repararea şi schimbarea destinaţiei clădirilor existente, elaborate de studii de urbanism şi repararea şi schimbarea teritoriului, elaborare planuri topografice, hărţi, cadastru imobiliar edilitar, proiectare de construcţii civile, hidrotehnice, rutiere, alimentare cu apa, canalizare, proiectare de maşini şi desen industrial, proiecte pentru domeniile electrice, electronic, chimie, mecanică, inginieria sistemelor, tehnica securităţii, etc. În momentul de faţă activitatea de bază a societăţilor este închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii şi închiriate. 6

7 2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului Capitalul social actual al societatii comerciale Firm-Recom S.A. este de ,20 lei, fiind format din acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune de 0,10 lei. Structura acţionariatului la data de se prezintă conform tabelului urmãtor: Nume Număr acţiuni Procent (%) S.C. Tornado S.R.L. Loc. Bucureşti, Sector ,0983 Andrici Adrian ,3556 Pers. Fizice ,2779 Pers. Juridice ,2682 Total Sursă: Structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare 2.4. Conducerea societăţii Societatea comerciala Firm-Recom S.A. este administrată de către un Consiliu de Administraţie compus din doi membri şi un preşedinte, după cum urmează: a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii: Dobre-Sima Radu Nicolae Presedinte Dobre-Sima Razvan Dumitru Membru Sima Georgeta Membru 1. DOBRE-SIMA RADU NICOLAE Îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie din S-a născut la data de în Bucureşti. Absolvent al Institului de Arhitectură Ion Mincu Din anul 1973 a plecat cu familia în Germania. Oraganizator a numeroase ajutoare unamitare pentru România, susţinător al culturii şi artei româneşti, iniţiatorul refacerii monumentului de la km. Zero Bucureşti. Organizatorului celei mai mari demonstraţii de artă românească în Germania-Aachen : Forumul Ludwig 1997, iniţiatorul infiinţării Muzeului de Artă Contemporană al României "MNAC". Numeroase 7

8 expoziţii de Artă în România şi străinătate cu artişti români, proiecte de arhitectură în Bucureşti pentru persoane private. Fondator al societăţii de Prietenie Romano-Germane din Aachen şi al Eparhiei Române din Aachen-Germania. Din 1978 Atelier de Arhitectură în Germania, cu numeroase proiecte realizate în Germania şi concursuri de arhitectură. După numeroase investiţii în România şi fondatorul unui unităţi economice, astfel : Firma de construcţii Grin cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului 16/1990 Societatea comercială de deservire Copicop Societatea de comerţ Tornado cu obiect de activitate birotică-papetărie 2. DOBRE-SIMA RĂZVAN DUMITRU Este membru în Consiliul de Administraţie. S-a născut la data de SIMA GEORGETA Este membru în Consiliul de Administraţie. S-a născut la data de b) Conducerea executiva Nu e cazul Doar Preşedintele Consiliului de Adminsitraţie deţine acţiuni în societate, acesta este deţinătorul unui număr de acţiuni (0,1 lei/acţiune), reprezentând 3,06% din capitalul social Numarul angajatilor, gradul de pregatire si gradul de sindicalizare a acestora Societatea funcţionează cu un număr de 8 salariaţi, astfel: Director general Post vacant Birou administrativ : - Şef adminsitrativ : 1 post, studii medii - Şef depozit: 1 post, studii medii - Muncitor întreţinere : 1 post lăcătuş 8

9 - Muncitor igienizare : 1 post, studii medii Birou contabilitate : - Contabil şef: 1 post, studii economice superioare - Contabil : 1 post contabilitate-primară, studii medii Resurse umane : - Referent: 1 post, studii de specialitate 2.6. Cota de piata / principalii competitori Având în vedere că, societatea deţine suprafeţe mici de închiriere cu destinaţia de depozitare şi birouri, nu se poate vorbi de o cotă de piaţă semnificativă care să fie raportată nici măcar la piaţa locală. Sunt societăţi care au acelaşi obiect de activitate, dar faţă de specificul spaţiilor de închiriat nu putem vorbi de competitori uşor de identificat pe aceeaşi categorie de spaţii Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business Societatea Firm-Recom S.A. a obţinut venituri doar din închiriere Clienti principali / Contracte semnificative Societatea Comerciala Firm-Recom S.A. are ca şi clienţi cu care a încheiat contracte cu urmatoarele societăţii comerciale: Societate Nr. Contract AXA ROTEAL S.R.L. 194/2003 MEDLINE INTERNATIONAL S.R.L. 148/2004 EDITURA C.H. BECK S.R.L. 65/2005 VIAVIS IMPEX S.R.L. 01/2005 C&A TRADING SERV-COM S.R.L. 118/2007 ECOTAB SERV S.R.L. 280/2007 ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA S.R.L. 225/ STRIVEX S.R.L. 184/2010 BEARINGS INTERNATIONAL BAD S.R.L. 95/2012 CAPCIC CONSULTING S.R.L. 142/

10 GABLA SERVICE-IT S.R.L. 100/ SELF CLOUD S.R.L. 115/ FRESH CONCEPT BAR S.R.L. 17/ GD AERIUM S.R.L. 10/ Principalii Indicatori tehnico-operationali Societatea comerciala Firm-Recom S.A. a realizat venituri din inchirierea unor spaţii comerciale. 3. Informatii financiare Situaţiile financiare ale S.C. Firm-Recom S.A. pentru anii încheiati la 31 decembrie 2011, 2012 si 2013 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr, 82/1991, republicată, modificată şi completată prin O.G. nr. 61/2001 şi O.M.F.P. nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglemtărilor contabile conforme cu Directivele Europene şi au fost auditate. Rezultate din exploatare Exercitiul financiar (lei) Denumire indicator Cifra de afaceri netă Costul bunucrilor vândute şi al serviciilor prestate Cheltuieli materiale, materii prime, energie,apă Cheltuieli cu personalul Amortizări Ajustări de valoare privind activele circulante Alte cheltuieli de exploatare Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare (5.879) Sursa: Situatii Financiare-Contabile anule 2011,2012,2013 Analizând tabelul de mai sus, constatăm faptul că Cifra de afaceri netă a avut un trend descendent înregistrând în anul 2013 o scădere lei faţă de anul 2012, 10

11 printre scăderi semnificative ale perioadei supuse analizei, se observă că şi în anul 2012 faţă anul precendet Rezultatul din exploatare a înregistrat cu lei mai puţin. Creşteri semnificative se observă la Alte cheltuieli de exploatare de % în anul 2012 faţă de anul 2013 şi alta variaţie semnificativă este cea la cheltuieli cu personalul de 10,22% în 2012 faţă de anul anterior. Situaţia datoriilor şi creanţelor Exercitiul financiar (lei) Denumire indicator Creanţe Total Creanţe comerciale Creanţe cu BS, BASFS Creanţe în leg cu pers Alte creanţe Datorii - Total Alte imprumuturi Datorii Comerciale Datorii în leg. cu pers Datorii cu B.S., B.A.S Alte datorii Sursa: Situatii Financiare-Contabile anule 2011,2012,2013 Urmare a analizei situaţiei economico- financiare a societăţii se pot formula următoarele observaţii: Total creanţe au avut un trend oscilant pe perioada supusă analizei, astfel în anul 2012 înregistrează o creştere de 29,76% faţă de anul precedent, această creştere se datorează în special creşterii altor creanţe, constatând o creştere de lei faţă de 2011 şi a creanţelor cu BS, BASFS cu lei. 11

12 Analizând evoluţia totalului datoriilor, se observă o creştere considerabilă în anul 2012 faţă de anul 2011 cu lei, aceasta se datorează în special creşterii a datoriilor cu BS, BAS cu lei şi a datoriilor comerciale cu lei. În perioada analizată, creanţele comerciale au înregistrat o scădere semnificativă în anul 2013 faţă de anul 2012 cu lei. Situaţia fluxurilor de trezorerie Exercitiul financiar (lei) Denumire indicator Lichidităţi la începutul perioadei În conturi Casa Alte valori Avansuri de trezorerie Încasări din activitatea de exploatare Încasări clienţi Alte încasări Plăţi pentru activitatea de exploatare Plăţi furnizori Plăţi angajaţi Plăţi privind impozitele şi taxele Alte plăţi Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare Încasări din activitatea de investiţii Plăţi pentru activitatea de investiţii Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii ( ) (45.285) (14.076) Încasări din activitatea de finanţare Plăţi pentru activitatea de finanţare Fluxuri de numerar din activitatea de finanţare Flux de numerar total (40.037) (325) Lichiditaţi la sfârşitul perioadei În conturi

13 Casa Avansuri de trezorerie Sursa: Situatii Financiare-Contabile anule 2011,2012,2013 Din analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie putem observa scăderile semnificative s-au înregistrat la plăţi pentru activitatea de investiţii cu lei mai puţin în anul 2012 faţă de Totalul fluxurilor de numerar din activităţi de exploatare au scăzut cu lei în anul 2012 faţă de 2011, aceasta se datorează scăderii plăţilor pentru activitatea de investiţii. Dacă e să analizăm creşteriile semnificative ale perioadei, acelea sunt plăţile privind impozitele şi taxele, au crescut de 20,47% în anul 2013 faţă de 2011 şi fluxul de numerar total, care a avut un trend oscilant pe toată perioada supusă analizei, în anul 2012 fiind singura perioada cu creştere. Situaţiile financiare intermediare aferente raportării Semestriale ale aniilor 2013, respectiv 2014, au fost evidenţiate în contabilitatea care a fost condusă azi cu respectarea Legii contabilităţii nr.82/1991, nu au fost auditate. Contul de profit şi pierdere Realizari aferente perioadei de Raportare (lei) Denumire indicatori Activ. de exploatare Total venituri din exploatare Total cheltuieli de exploatare Rezultat (28.457) Activ. financiară Total venituri financiare Total cheltuieli financiare Rezultat Activ. extraordinară Total venituri extraordinară 0 0 Total cheltuieli extraordinară 0 0 Rezultat

14 Rezultat brut al perioadei (28.318) Impozitul pe profit Rezultatul net al perioadei (28.318) Sursă: Situaţii Financiare-Contabile semetriale, la perioada 30 iunie 2013 şi 30 iunie 2014 Contul de profit şi pierdere reflectă fidel veniturile şi cheltuielile perioadei de raportare. Din analiza tabelului de mai sus, se poate observa faptul că cea mai semnificativă creştere se înregistrează la perioada 30 iunie 2014 la total cheltuieli de exploatare de 2,85% faţă de perioada 30 iunie Auditarea informaţiilor financiare anuale istorice Situaţiile financiare ale Emitentului aferente anului 2011,2012 si 2013, au fost auditate de către S.C. Auditor Financiar Sarra S.R.L Politica si practica privind prognozele Societatea comercială Firm-Recom S.A. va stabili o politica şi practică privind prognozele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe AeRO Politica si practica privind dividendele Societatea nu a acordat dividende în ultimii anii. Societatea comercială Firm-Recom S.A. va stabili o politică şi practică de dividende în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe piaţa AeRO. 14

15 4. Plan de dezvoltare Nu există un plan de afaceri aprobat de către Consiliul de Administraţie. Contul de profit si pierdere 2015 (lei) Cifra de afaceri Cheltuieli din exploatare Rezultat financiar 100 Rezultat brut Rezultat net Rezultat net pe actiune (lei) 0,0143 Din tabelul de mai sus putem observa faptul că se doreşte o creştere a rezultatului brut şi a rezultatului net, dacă ne raportăm la perioada 30 iunie Factori de risc Riscuri legate de mediul economic din România România - piaţă emergentã România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni trebuie să aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în comparaţie cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la reducerea activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea costurilor de finanţare şi la încetarea investiţiilor. Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de asigurare a acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la nivel politic, juridic, social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economicã, modificări importante sau amendamente legislative, creşteri ale ratei inflaţiei, instabilitate guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau 15

16 intervenţii ale Statului în zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se limita la, contribuţiile solicitate de Guvern). Generalitati Piete Emergente Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă, iar mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piaţa din România implicã riscuri mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative. Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din România sau din alte pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi lichidităţii Acţiunilor. Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul politic românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea standardelor de viaţã ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt. Legislaţie Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile mobiliare, concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene. Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecţia legalã împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în România într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai dezvoltate. 16

17 6. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de 12 luni anterioare listarii Nu e cazul 7. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital Nu există un plan legal de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital. 8. Numele auditorilor Situaţiile financiare pentru perioadele supuse analizei din , ale Societatii comerciale Firm Recom S.A. Bucureşti au fost auditate de către S.C. Auditor Financiar Sarra S.R.L. înregistrată la Camera Auditorilor din România cu numărul 194/2002, prin Sendroni Aurel înregistrat la Camera Auditorilor Financiari Financiari din România cu numărul Societati afiliate si procentul de actiuni detinute Tornado S.R.L., deţinătorul unui număr de acţiuni (0,10 lei/acţiune), reprezentând 59,09% din capitalul social. 17

18 Anexe 1. Actul constitutiv al societatii 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 2. Sinteza rezultatelor financiare financiare pentru ultimii 3 ani anual si ultimul semestrial, raportările semestriale nu au fost auditate. Exercitiul finaciar (lei) Denumire indicator S S Cifra de afaceri Cheltuieli din exploatare Rezultat operational (5.879) (28.457) Rezultat financiar (260) Rezultat brut (5.842) (28.318) Rezultat net (14.138) (28.318) Rezultat net pe actiune (Lei) 0,0455 0,0044 (-0,0062) 0,0052 (0,0125) Sursă: Contul de profit şi pierdere aferent aniilor 2011,2012, Sinteza pozitiei financiare / bilantul pentru ultimii 3 ani - anual si ultimul semestrial, cele semestriale nu au fost auditate. (lei) Elemente de activ Active imobilizate Active circulante Cheltuieli in avans Total activ Elemente de pasiv Capitaluri proprii Datorii - total, din care: sub 1 an peste 1 an Provizioane Venituri in avans Total pasiv

37 Sursă: Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aferente aniilor 2011,2012,2013 şi cele semestriale Buget de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2015 Estimativ (lei ) Capitol Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Total Venituri din chirii Venituri din prestări servicii Cifra de afaceri Venituri din producţia stocată Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare Cheltuieli materii prime, mat consumab. Alte chelt materiale Cheltuieli cu marfa Cheltuieli cu energia,apa Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii Cheltuieli cu prime de asigurare Cheltuieli cu comisioane şi onorarii Cheltuieli protoc., recl, publ Cheltuieli de transport Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii Cheltuieli cu servicii bancare Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi Chelt. impozite, taxe, varsam asimilate Cheltuieli renumeraţii personal Cheltuieli colaboratori Cheltuieli cu asig. sociale

38 Ajustări de valoare privind activele circulante Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu amortizarea Total cheltuieli de exploatare Rezultatul din exploatare Venituri din dobânzi Alte venituri financiare Total venituri finaciare Cheltuieli privind dobânzile Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare Rezultatul financiar Total venituri Total cheltuieli Rezultatul brut Impozit pe profit Rezultat net al exerciţiului financiar 38

39 5. Decizia organului statutar privind tranzactionarea pe AeRO 39

40 40

41 41