!"#$%%&''&(!"'()$''"%(!"()"*+&'&,-$( ./+!$0"+)&#(1$#-*&#(#&1%"('$(%&1&)-*$( 23((((((")-0&'&,-$(!"('$(%&1&)-*$(

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "!"#$%%&''&(!"'()$''"%(!"()"*+&'&,-$( ./+!$0"+)&#(1$#-*&#(#&1%"('$(%&1&)-*$( 23((((((")-0&'&,-$(!"('$(%&1&)-*$("

Transcriere

1 !"#$%%&''&!"')$''"%!")"*+&'&,-$./+!$0"+)&#1$#-*&##&1%"'$%&1&)-*$ 23")-0&'&,-$!"'$%&1&)-*$ H76 7Y>3'7CE6A<DGH;6ECE96>K<;<?E82[\[E81>KEH<7Q9>64>WGE=G78D> %3/3%3QE4 DEOCE6A<DGH;6EOCE5G<6N76E=>8>=<B8D>CE3 M3&%-,"+_!"#$%%&''&!"'$%&1&)-*$

2

3

4 \3-0d$*)&!"'$%&1&)-*$

5 e3'"_"#!"'$%&1&)-*$ CGR67D7Y>3

6 Z3'$%&1&)-*$"+'$$*)/$'-!$!

7 DE47.3-3%3$ i3*%&+&'&,-$!"'$%&1&)-*$

8 2p,E8E67=<?83 H78G74QDECE=GE8=<7R<X7>DECE=GE8=<7A76<7;4E3 Mp,E8E67=<?83 Vp,E8E67=<?83 \p,e8e67=<?83 [3")-0&'&,-$!"%&1&)#

9 L3!".-+-*-&+"#!"%&1&)# b3*'$#-.-*$*-&+_)-d&#!"%&1&)# )-d&#!"%&1&)#

10 K7=E6CGC96>9<7CDE=<C<>8ECT6EC>4AE696>;4EH7C *'$#-.-*$*-&+!"'&#%&1&)#

11 $+!%&-!"# "!-*&# U79?8E48:HE6>G8>3

12 sc8<ae4de44e85g7xede96>567h7=<? d$*)&!"'$%&1&)-*$

13 M3,"+"%$*-&+"#!"%&1&)# td%-0"%$,"+"%$*-&+ t#",/+!$,"+"%$*-&+ t)"%*"%$,"+"%$*-&+

14 96>9>6=<>87D>C9>64>CCE8C>6EC E4EA7D73

15 c

16 c 2\3*$%$*)"%-#)-*$#!"'&%&1&)#

17 KGH78>2e3*&0d&+"+)"#!"'&#%&1&)# $+-d/'$!&% *&+)%&'$!&%

18 t!-#d&#-)-j&#!""+)%$!$_#$'-!$!"!$)&# t!-#d&#-)-j&#"#d"*-$'"# 2Z3$%u/-)"*)/%$!"'&#%&1&)# =47C<R<=78E8\R>6H7C^ 23$+!%&-!"#

19 M30&j-'"# V3r&&0&%.-*&# \3d&'-$%)-*/'$!&# 2i3d$%)"#!"/+#-#)"0$%&1&)-r$!&

20 2[3-0x,"+"#!","+"%$*-&+"#!"%&1&)#./+!$0"+)&#1$#-*&##&1%"-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$' 23!".-+-*-&+"#!"-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$'

21 M3f-#)&%-$_"j&'/*-&+!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$' =>H>=G78D>CE >=E6E;6>O3

22

23 L3dGEDE5E8E674<` V3&1U")-j&#!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$'

24 \3.-+"#!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$' e3-0d&%)$+*-$!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$'

25 RG8=<> Z3.-+$'-!$!"#!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$'

26 i3!"#$%%&''&!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$'

27 6GC>-C77=$C<H>A3 47C?6DE8ECDE4>CKGH78>C3 [3*$%$*)"%-#)-*$#!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$'

28

29 L3d%-+*-d$'"#$%"$#!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$' D<RN=<46E=>8>=E64ECG8>6<5E8=>H:83 "#)/!-&!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$' 1GC=7C>4G=<>8ECE896>;4EH7CH>DE68<`7D>C=>8567R>C t%ec>4g=<?8de96>;4eh7c^

30 d6>567h7=<?84?5<=7 t)e>6n7dexge5>c t$96e8d<`7xe 223$%"$#!"$d'-*$*-o+!"'$-+)"'-,"+*-$$%)-.-*-$'