3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii"

Transcriere

1 Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Utiliz area res urs elor în ac tiv ităţile des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-43 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură de Sistem privind Utilizarea resurselor în activităţile desfășurate în unitatea de învăţământ COD: PO-SCIM-43 Ediţia: a II-a, Revizia: 0, Data: , 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele și prenumele Funcţia Data Semnătura Elabor at Popes c u Daniel Res pons abil Comis ie Monitor iz ar e Av iz at Popes c u Daniel Res pons abil Comis ie Monitoriz are Apr obat T udos e Mihai Dir ec tor Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii Ediţia sau, după caz, reviz ia în cadrul ediţiei Componenta reviz uită Modalitatea reviz iei Data de la care se ap lică p reved erile ediţiei sau reviz iei ediţiei Editia I X X Ediţia a II-a - Legis laţie primară - Legis laţie s ec undară Conform O rdinului nr. 600/2018, în v igoare de la , s e aduc modific ări în c eea c e priv eș te definirea termenilor, s truc tura din c adrul proc edurii doc umentate prin introduc erea/modific area a 3 formulare, prev ăz ute c a s i c omponente s truc turale minimale, res pec tiv Formular de ev idenţă a modific ărilor, Formular de analiz ă a proc edurii, Formular de dis tribuire difuz are Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii Scopul difuz ării Ex. nr. Compartiment Funcţia Nume și prenume Data primirii Semnătura Aplic are, Informare Aplic are, Ev idenţă, Arhiv are 1 Dir ec tor T udos e Mihai Comis ie Monitoriz are Res pons abil Comis ie Monitoriz are Popes c u Daniel Pagina 1 / 8

2 4. Scopul procedurii 4.1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate Procedura asigură respectarea unui set de reguli unitar ce trebuie implementat și respectat la nivelul unităţii de învăţământ în ceea ce privește utilizarea resurselor materiale și financiare în cadrul unităţii de învăţământ în vederea atingerii obiectivelor stabilite. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei 4.5 Alte scopuri 5. Domeniul de aplicare 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională: Procedura se referă la activitatea de planificare și utilizare a resurselor materiale și financiare la nivelul unităţii de învăţământ ce asigură realizarea obiectivelor și a misiunii entităţii. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate de entitatea publică: Activitatea de elaborare a documentelor SCIM este prima activitate procedurată în cadrul instituţiei 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: De activitatea de elaborare a documentelor SCIM depind toate celelalte activităţi din cadrul instituţiei, datorită faptului că această activitate reglementează modalitatea de elaborare a tuturor documentelor SCIM. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate: Compartimente furnizare de date Toate structurile Compartimente furnizoare de rezultate: Toate structurile Compartimente implicate în procesul activităţii: SCIM Pagina 2 / 8

3 6. Documente de referinţă 6.1. Reglementări internaţionale: - Nu este cazul 6.2. Legislaţie primară: - Legea a educaţiei naţionale 1/2011, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10/01/ Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 13/04/ Legea nr. 82/1991 privind Legea contabilităţii, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 27/12/ Ordin MENCȘ nr. 5079/2016- ROFUIP- Publicat în Monitorul Oficial nr. 720/ Ordin 3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei- Regulament -cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din Legislaţie secundară: - Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea me to d o l o g i că și supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice a apărut în Monitorul Oficial, din Instrucţinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/ Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei - Regulamentul Intern al Instituţiei - Decizii/Dispoziţii ale Conducătorului Instituţiei - Circuitul documentelor - Alte acte normative Pagina 3 / 8

4 7. Definiţii și abrevieri Definiţii ale termenilor: Termenul 1. Proc edură doc umentată 2. Proc edură operaţională (proc edură de luc ru) 3. Doc ument 4. Aprobare 5. Verific are 6. Ediţie proc edură 7. Rev iz ie proc edură 8. Măs uri de c ontrol 9. Mis iunea entităţii 10. Entitate public ă Definiţia și / sau, dacă este caz ul, actul care definește termenul Modul s pec ific de realiz are a unei ac tiv ităţi s au a unui proc es, editat pe s upor t de hâr tie s au în for mat elec tr onic ; pr oc edur ile doc umentate pot fi proc eduri de s is tem ş i proc eduri operaţionale; Proc edură c are des c rie un proc es s au o ac tiv itate c are s e des făş oară la niv elul unuia s au mai multor c ompar timente dintr- o entitate, făr ă aplic abilitate la niv elul într egii entităţi public e; Ac t prin c are s e adev ereș te, s e c ons tată s au s e prec oniz eaz ă un fapt, s e c onferă un drept, s e rec unoaș te o obligaţie res pec tiv tex t s c ris s au tipărit ins c ripţie s au altă mărturie s erv ind la c unoaș terea unui fapt real ac tual s au din trec ut Confirmarea s c ris ă, s emnătura ş i datarea ac es teia, a autorităţii des emnate de a fi de ac ord c u aplic area res pec tiv ului doc ument în or ganiz aţie. Confirmare prin ex aminare ş i furniz are de dov ez i obiec tiv e de c ătre autoritatea des emnată (v erific ator), a faptului c ă s unt s atis făc ute c erinţele s pec ific ate, inc lus iv c erinţele SCIM. Forma ac tuală a proc edurii; Ediţia unei proc eduri s e modific ă atunc i c ând deja au fos t realiz ate 3 rev iz ii ale res pec tiv ei proc eduri s au atunc i c ând modific ările din s truc tura proc edurii depăș es c 50% din c onţinutul rev iz iei anterioare; Ac ţiunea de modific ar e r es pec tiv adăugar e s au eliminar e a unor infor maţii, date, c omponente ale unei ediţii a unei pr oc edur i, modific ăr i c e implic ă de regulă s ub 50% din c onţinutul proc edurii; Stabilirea unor ac ţiuni în v ederea monitoriz ării ş i v erific ării permanente s au per iodic e a unei ac tiv ităţi, a unei s ituaţii ş.a., pentr u a ev idenţia progres ele ş i pentru a as igura îmbunătăţirea ac tiv ităţii. Pr ec iz eaz ă s c opul entităţii ş i legitimitatea ex is tenţei s ale în mediul înc onjurător, c ontribuind la c rearea imaginii interne ş i ex terne a entităţii Autoritate public ă, ins tituţie public ă, c ompanie/s oc ietate naţională, regie autonomă, s oc ietate la c are s tatul s au o unitate adminis trativ -teritorială es te ac ţionar majoritar, c u pers onalitate juridic ă, c are utiliz eaz ă /adminis treaz ă fonduri public e ş i/s au patrimoniu public 11. Departament Direc ţie G enerală, Direc ţie, Serv ic iu, Birou, Compartiment; 12.. Conduc ător ul depar tamentului ( c ompar timentului) 7.2. Abrevieri ale termenilor: Abrevierea 1. P.O. Proc edura operationala 2. SCIM Sis tem de c ontrol intern/managerial 3. I.S.J. Ins pec toratul Șc olar J udeţean Direc tor general, direc tor, ş ef s erv ic iu, ş ef birou, ş ef c ompartiment; Pagina 4 / 8 Termenul abreviat 4. CEAC Comis ia de Ev aluare ș i As igurare a Calităţii 5. RO FUIP 6. RI Regulamentul inter n 7. CA Cons iliul de adminis tr aţie 8. CP Cons iliu profes oral 9. MEN Minis ter ul Educ aţiei Naţionale Regulamentul de or ganiz ar e ș i func ţionar e a unităţilor de înv ăţământ preuniv ers itar 10. MENCŞ Minis terul Educ aţiei Naţionale ș i Cerc etării Știinţific e 11. EP Entitate Public ă;

5 8. Descrierere procedurii 8.1. Generalităţi: Planificarea și alocarea resurselor din cadrul unităţii de învăţământ asigură desfășurarea în bune condiţii a activităţilor în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Resursele sunt de cele mai multe ori limitate și epuizabile, motiv pentru care utilizarea lor trebuie să fie eficientă. Principalele categorii de resurse de care dispune unitatea de învăţământ sunt resursele umane, resursele materiale și resursele financiare. Folosirea optimă a acestora asigură realizarea obiectivelor și a misiunii entităţii Documente utilizate: Lista și provenienţa documentelor: Documentele utilizate la elaborarea procedurii sunt OMFP și anexele acestuia Conţinutul și rolul documentelor: - Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a activităţii procedurate. - Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care au acces salariaţii entităţii Circuitul documentelor: Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entităţii a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct Resurse necesare: Resurse materiale: - Computer - Imprimantă - Copiator - Consumabile (cerneală/toner) - Hartie xerox - Dosare Resurse umane: - Director - Compartimentul financiar-contabil - Președinte comisie SCIM Resurse financiare: - Conform Bugetului aprobat al Instituţiei 8.4. Modul de lucru: Planificarea operaţiunilor și acţiunilor activităţii: Operaţiunile și acţiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către compartimentele implicate, conform instrucţiunilor din prezenta procedură Derularea operaţiunilor și acţiunilor activităţii: I. Utilizarea resurselor financiare Transferurile și subvenţiile alocate de la bugetul de stat și bugetul local se virează în conturile unităţii de învăţământ deschise la unităţile trezoreriei statului în a căror rază este înregistrată fiscal și se utilizează numai potrivit destinaţiilor aprobate. Unitatea de învăţământ poate dispune plăţi din conturile deschise pe numele acesteia la unităţile trezoreriei statului numai pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat în condiţiile prevederilor legislative în vigoare. Din conturile deschise la unităţile trezoreriei statului pot fi dispuse plăţi numai pentru cheltuieli bugetare care au parcurs fazele de angajare, lichidare şi ordonanţare prevăzute de lege. Unitatea de învăţământ are obligaţia să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor Pagina 5 / 8