postai teiefon fax,...,.,..., e-mai..., 4. (*x+i Prin POPA GEANINA ANA C}{PiCiF (numele si prenumele)

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "postai teiefon fax,...,.,..., e-mai..., 4. (*x+i Prin POPA GEANINA ANA C}{PiCiF (numele si prenumele)"

Transcriere

1 A}IEXA Nt. 1A la no:m,ele retodolcalice lliatsr,l r I na: I i ts>r-. l+ 1\/:cl Drim:ri: /+\naloni CERERE pentnr afisanea ofertei de vanzare a terenu.tui N rmalr Jr <i r.-on rnplr frrr- iarar':l ri rr imarjpi F!!tLq'!!\ tr \ ^--^ edls ^*i vr ucls-sq ^^ \ / Stimata doamna primar/stimate domnule pri-mar, 1. (*) Subsenlnata, Stoina Irina Elena CNP' in calitate de proprietar' identificata cu CI seria VS nr. f. - :, eliberata de SPCLEP Vaslui, data si locul nasterii , Mun. Vaslui, Jud. Vaslui 2.(**) cu domiciliul in SatDeleni, Com. Deleni, jud. Vaslui, codul postal...'...',tara Romanre, telefon A , fa,y..., ernarl cetatenta Romana, starea civila...,... qi cu domiciliul?n mun laqi, str. lon Nistor nr-17d, jud. laqi cociui postai tararomania, telefon 07695i8814,fax..., cetateniaromana. starea clila 3. (**) resedinta in Romania (daca este cani): localitatea..., str.... trr. bl...., sc..-..., *...."...,*p....,judet',il/secton-r1..., c'odul postai teiefon fax,...,.,..., e-mai..., 4. (*x+i Prin POPA GEANINA ANA C}{PiCiF (numele si prenumele) incalrtate de...mnndatar..., confonn...proc-ijra. cu domiciiiul in i"ttd IASI, SAT MIROSLAVA STR PADttRtr NR 22A, codul postal..., avand in vedere dispozitiile Legii nr. U_l2}l4privind unele masuri de reglementare avanz.arii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modifieare alegli nr i privind pivatizarca societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afisarea ofertei devanzare anexata, in termenul prcvanfi de Legea nr. 17/2014, cu modifioarile ulterioare. Am cunostinta despre existenta urmatoriior preemptori pentru exercitarea cireptuiui de preemptiune asupra ofertei mele de vanzare: 'l L. T\:- uut valwbwrra ^^+^^^-i^ trwprvprrwgl ^^--^--i^+^-i<. 2. Din categoria,,arendasi" 'ri / nol oni r. unic de lnregistra.re ai ofert-ei de vanzare in Resisrqur o. :l:".$b, O l, L0JD L!/ lulidl dll ) i ;emnalura furrctiorrarufui care pr'neste oferra lc vanza.re {* ) 3. Din categoria,,proprietari vecini" Blanita Ioan si Ciulei Vasile,,,., Statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului. Declar ca sunt proprietar al terenului in suprafrta de ha situat in extravilanul localitatii Deleni, identi{icat cu numar cadastra! 7-"482, inscris in cartee funciara *r a locaiietii DELENI care face obiectul ofertei de vanzare.

2 Declar ca. - terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silita: Da n ; Nu X - ierenul este grwat de sarcini: Da n Nu X - am cunostinta si am respectat prevederile art 4 alin. (Z) din Legea nt. 7712O14, cu modificanle ulterioare, cu privire la instrainarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt siarri arh'.olcgice clasate. In sustinerea cererii. depun urmatoarele acte doveditoare' CONTR.ACT PARTAJ SUCCESOR*AL Sunt de acord ca datele din cererea pentru afisarea ofertei de vanzate, din oferta de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nt.17lza14, cu modificanle ulterioare, cu respectarea dispozitiilorlegii nt.677l2aal pentru p.ote"tii persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caraoter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunoscancl ca falsul in dec'laratri se pedepseste conform Legli w.28612aa9 privind Codui penal, cu modificarile si oompletarile ulterioare. declar ca datele sunt reale, corecte si complete. VanzatorTmputemicit, POPA GEANINA ANA (numele si prenumeie in ciar) no o<^ Data. NOTE: - Campurile notate cu (*) zunt obligatoriu de completat. - c.lnzn Campurile notate cu (**) se complet eaza de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene- ai statelor care sunt pafte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Con{bderatiei Elvetiene. Campurile notate cu (*) se completeaza de catre proprietar. -, Campurile notate cu q*+*) se completeaza de catie imputemicit, In acest caz, prezinta doeumentele doveditoare a calitatii de imputernicit._ t l oopi" giziffi varuatorului persoana fizioa sau o oopie a pasaportului pentru vanzatorul posoanr fizica ou domioiliul in strainetatol " - m;iie iegaiizata a aotului de poprieiate asulra iffiului oe iaoe obirctui oiertei de vanz*ra (dupa csz: conh'act de-vanusre-oumpar r'q mntreot de donatie proces-verbal a. preaari-pnnire, sintinhldeodie oivila defnitiva si irevooabilg titlu de proprietatg certifioate de mostenitor, corhaot de sohimb, act de liohidare a patricronir:lui, altele asomenea); - qlrss de oarte funoiara de inlbrmare insotit de ex{rasul de plan cadastral de oarte lirnoiara ai imobilului, in sistem de ooordonate Stereogratio l9?0, dsoa este oazul; - in oaz de reprezentare, oopio proor.nii notarialg respediv a clelegatiei, preoum si o oopie a BI/CI al/a imputernioitului persoana fizica sau o wpio a puoportului pcntru imputomioitu! pcooma fizioe ou dociciliul in otreinatole; - alte dooumente doveditoare, dupa oaz'

3 JUSFTUL 1IASIU I. ROMAHIA C ST{SI LII.1L LilCIIT CilMUft A O'ELTNI ny \) l- N.&l!E ru'. '*:i:&;.;. 9/ zcf nl{ffa Nr- 1B J-a norrnele netodoloqice OFERTA DE VA}IZARE TEREN subsemnata Stoina lrina Slena CNP? avand adresa de comunicare :-n: JUD IASI/ SAT MIROSLAVA STF PADURII NR 22A'e-maLL trust.solutiongqmail.com.' " " "' I tel' '4'' " vandterenagrrcolsituatinextravilan,insuprafatade0.1255(ha)'1a pretuldel?57(unamiesaptesutecincizecrsisapte)..(].ei)z) Condttiil-e de vanzare sunt urr'atoarele: ' ' n-+^ F*itrinrl irian1- i f i n:re: tefenglui uale pr!vfrrs luerlua!!ve!v.^ v-- l^o.i ti.: re lomuna/ (ha ) Numa.r cadastral Se compl-eteaza de catre L'e_Lenl D, \255 3 i"riti."a prinarlea) 286!2oog Privind Codul Penal, a".f"t ca clalele surrt reale, rz^ f ^ y I r-nr rt-gg11i91l, v dl!ra uv! / rrl$/u \ POPA GEANINA ANA inumeie sl Prenrmele an clar) \umar t.a r1al lot (*" i \umar cunoscand ca falsul i-n deciaratii se PedePseste cu modificarile si completarile corecte si compiete. ( "' ) '756/16'7; '75 6/ 764 :aieqox\a loloslnta (e* ). 3. i Lr.,'ada conform T 6dt 1 n r!vy:* 1:!. ullerioare, Data... Semnatura NOTE: - Canpuriie nctate cu i*) sunt obiigatoriu cie conpretat' -Campuriiel:ta]:e"'t*+)secor.rpleteazair,cazulir,caiesuntcui.roscuteinfo::inatilie' --- i SE-Tornpie tea za numeie si prenumele proprietaruiui terenuiui' ') se va corrlpieta irt cii::e si lj-tere r)secompleteazacategoriadefolosi.ntaaterenurj.loragricolecsitua]:einextlavilan -^r^^ ^if,,5ts5 ih avir pra,luct.ive, viij"e, livezile, pepiniere.ll witicole, pomicole, plantatiile de hamei- si duzl. "rr" pasunlle. "r^",.rififu, fanelele, serele, soiarele. rasadnitele si alitele asenenea/ cele cu \.e!ej-afie f.reslr-r._-i-". n11 fac parte.1l.-"..n.i.-""fele silrrice, naqrtni le imnadttrite, colo ocupate cu consr.rucrri si instalatii agrozootehniie, amenaiarile piscicole si de imbunatatirl funciare, d.rumuri.ie tehno]ogice si de esploa aie agrj'cola, p}atlolmele si Spatj.ile de depozltare care servesc nevoilo.r productiei agricole si terenirile neproductive ca!'e pol fi amenajale si ioiosire pentru proouctia agrico-a ' ai Se cornp,leleaza cu,,x.'lubricile in care infor.latiile pot fi comparate cu datele din Regi.strulagricol,evidentelefiscale'evi-denteledestarecivila'afteieasemenea'

4 ROMANIA JUDETUL VASLUI PRIMARIA COMTJNA DELENI Nr.unic de inregistrare din registrul Data inregistrarii ofertei de vanzarc Data intocmirii P.V special de oferte varzare terenuri: 07 : PROCES VERBAL Nr. / 2020 la Dir.Agricola Vaslui Subsemnatul CHIRVASA VIRGINIA, consiler asistent, in temeiul prevederilor art.3, lit. i) din Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale rtt.7l9l 2014 s\ Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei PubliceNr.740 din 13 mai 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr' I7l20l4 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si demodificare alegii nr privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, am procedat astazi data de 22.01,2020 la afisarea ofertei de vanzare a terenului agricol extravilan, inregistrata la nr, la avizier la sediul Primariei Comunei Deleni, judetul Vaslui si pe site-ul propriu in data de orele L5:00, a doamna in calitate de proprietar in STOIAN IRINA -ELENA,CNP indiviziune, identificat cu Carte de identitate, seria VS nr eliberata de SPCLEP VASLUI, data si locul nasterii la Municipiul Vaslui, judetul VASLUI tara ROMANIA, cu domiciliul in:sat Deleni, comuna Deleni, judetul Vaslui, tara ROMANIA' telefon.:...fax..., ..., cetatenia romana, statea civila - casatorita pentru suprafata de L255 mp, identificat cu numar cadastral 73482, inscris in cartea funciara nr.j3482,a localitatii DELENI, nr.tarla 20 parcela ; livada, in punctul Vilcele la un pret de 1757 lei ( unamiesaptesutecinzecisisapte lei ): Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal pentru etapa 1 de publicare a ofertei de varuare teren, in doua exemplare originale' Consilier asisten Ch

5 A}TEXA NT. 1A La normele metodol-og?-ce Plimaria pentlrr afisarea CERERE ofertei de vanzare a terenului f i tr:.a (* ) Vaslui/ al ofertei' de vanzare {* ) Deleni Semnatura functiorrarului care P unete si prenumele functiona.ru'lu1 p de vanzare {*) arc prinesr-"."rui?t-i:-) sffi-t" d"amna Primar'/stlmate domnule.ule Pr].mar/ Pr:.mar/ in calitate de ProPrietar, 1. (*) Subsemnata, Stoina Irina Elena CNP ident#roata cu CI seria VS nr' : eliberata de SPCLEP Vasiui, data si locul nastertt , Murt' Vaslui, Jud' Vaslui 2.(**)cu domicili"i i" Sut Deleni' Com' Deleni' jud' Vaslur' codul Postal'.., tararomania, telefon 0? I 4, fax "', emaii trust' cr;rt:' celateniaf-cniene, starea ci-"ila casatorita qi Tl;1;;sedinta in Romania (daca este cazui1" iocalitate JLI... iudetuvsectorul, codul po$al teletbn ".."""""'' fbx """"""' ' e-m41"""' +- 1***, prin popa GEANINA ANA cnp/cif (numele si Prenumele) in caiitate de..,..iviandatar..., coniorm..'procltba, cu domiciiiui in JUD IASI, SAT MIROSLAVA STRPADURII NR 22A, codul postal """':"''telefon "' a """' fax a,rand in yedele dispozitiile Legii nr' JuL\l4privind.rnele masuiide reglementale avawarl-c'mpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii w,'zisrz*ot privind privatizarcasocietatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate;;bil; pn1r.ata,1 statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei-DJ;;;iibt S't"tului, cu modificarile ulterioare solicit prin prezenta cerere afisarea oferter 'de varu,are aret<ata,in tennenul prevazvt rje Legea w ' ii i2fri4, C'u modificarile ulterioarg' o^-o avicrpntq rr..nafr rtru exercitarea <ireptuiui <ie Am cunostinta despre existenta urmatoriior preempton pen preemptiune asupra ofertei mele de vanzare" 1. Din caiegaila,,coproprietaii" 2. Dn categoria,,arendasi" ;: ::::ilp :: ;fi'::p * r Q!- -, Letn 4. Statui ro{!an, prin Agentia Domeniilor Statului' Declar ca sunt propri"tuial terenului in suprafata de 0,36 ha situat in extravilanul localitatii Deleni icientitjcat cu numer cadastral T48I, inscris in carto* funciara rc a localitatii DELENI care face obiectul ofertei de vanzare' Declar ca: - terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silita: Da n ; Nu X - terenul este grevat de sarcini: Da n Nu X - affi cunostinta si am respeciat prarederiie a*- 4 al:ri., (2) din Legea nr ' lj l2}l4' cu

6 modificarile ulterioare, cu privire la instrainarea terenuriior agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheolcgice ciasar"e. In sustinereu o.rrriil Jtpun utt*'oarele acte doveditoarel 2... Extras CF 3... Contract Partaj succesoral" s"ro o. *r";;;. j;t.i; #; ;;;;;; p"nt.o urt*t"a ofertei (te vat'zare' dir' oferta de vanzare si din documenteie anexate sa fie introduse in fuzelede date care se orgafilzeaza-intemeiul Legii nr. 17i2 14, cu modifrcarile ulterioare, curespectarea dispozitiilor Legii nr' 677D40I pentru protectia prrroun.loi"" pt,.,1r" ra prelucrareadatelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si complaarile ulterioare' ind Codui Cunoscand ca frlsul in declaratii se pedepseste conform L'egli nt. 286Qaa9 ptwt penal, cu modificaril ;;-pletarile;rt"li"ttt, J*tar ca daite sunt reale' Qorecte si complete' Vanzato r/imputerruc lt, POPA GEANINA ANA {numele si Preiiumele in clar) Dxa 44'ol an{; NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat' -Carnpurilenotatecu(**)secomplgt*,ud"-:lll"etatEniirmuistatmombrualUniuniiEuroper,re,aistatelorcarcsuffpafie la Acordul privind Spatiul g*""*it'g"tpean (ASEE) sau ai Confederatiei Elvstiene' _innl ;ffih::li:}ry rffitffi;;:hi;:ffitr",icit rn acest caz,prezintadocumentere doveditoare acalitatii de 'tt-:#;'l*r * vanzarorurui persoana ruioa sau o,oopie: rytt*'l.n*1"]x;tr1jfr #1t"'""^n:lr'""W::i-:""ffiHti;;'."t."-.Tffj:ff:""liiLT$::$1ffi1flil:Hiffil'il':-"ffi;ffil;; -T;;""ilrn 'ir" a1' p*p'etats oertinoate de mostenitor' ;:i:*,-*#:,*,t:'ffi"i#t#:#h*i:ftffitrl]**" de oalre r,rnoiara al imobilurui' in sistom do coordonate stereogratic 1970, ciaoa esre oazuq,, _: ^ ^^^:^^ DT/r.rT.'tlo i-nrfffi.icitului Dersoana fzica sau o - in oez de ropre zentare, oopta frmffii notriale, respectiv a delegatiei, precum si o copie a BVCI ava imputernicitului pr ""ni" ;;;ojtioip*nttttt i*p"i**icitul persoana frziea ou dnmiciliul ifl strairatate: - alte dooumsnte doveditoare. &tpa au.

7 E}IE:KA NT. 1B la nornele nstodo1ogj-ce OEERT]JA DE VA}TZARE 1IEREN subsemnatastoinalrina in: JUD IASI, SAT MIR'OSLAVA STR PADUR.II NR 22A, irrrst-solutionfdcrmaii. rvr sulvrf syrrrslr. vvrrr/ -om. 1-e] 0' L4. vand teren agricol situat i-n extravrlan, in suprafata de 0.36 (ha)t la nretrr-l rje 5O4O f c.ircimi in:f rtt\ (1ei)') ljlelu! \vrrrvlrle+yge5s/ t. Conditi-i-te de vanzare sunt urirratoarele: -. lnoai fi rr ra qa F-p2 -a a- -2 I.re van za tor Verificat primari.e-) i-nd ldentificarea Lerenul-ur cunoscand ca falsul in declaratii se Pedepseste confo.r]n T.adi I n r 28612AO9 privind Codul- Penal? cu modlficaxile si completarile ulterioare, declar ca dale-le sunt reaiet corecte si complete. \farza {- nr/lmnrrl-crni ci f v sll4s uv! / +]rt/q!v!lrrv! e / POPA GEANINA ANA inumele si orenuffrele 1n clar) nformatii prlvind ampl,asamelltu.l Lerenufu j' i-tra su1/ liiiltia L 'lumar lomuna / i*) Supra fata {ha ) (*J i**] tultlrd \"" J td Numar ta rla / lot l+* \iumar Xategoria to-loslnta l (**) De leni OA 25 8?i / 95,a,r 3.b I nutu...'a& , l-o'2a Semnatwa L.S. NOTE: - Ldl(tlru!fIU lruldre!^-1.. i^ -^,-.1^r^+ -L \ I 5uriL!!rr9d ejr'rprceul. - Camnrrri le noiafe er /**i se comnlefeaza in cazul in care sunt cunoscute infornlatiile, I ir ',,,,,,,;; azt *..Ulfteie 5i pl:enliirrele pl:oprietarul''ti1 ae]:enuj'uj.. -) Se va completa in cifre si fitere, 'l Sp c^mnlfi*ra.e.^rfdnri? la'1-1cinr.a a terenurilo- adricolec Si;uate in ey-cravilan ' r-ehilf 1/tj-F lt1/p?1lf n.ninjpralo lril t-nia nanjanip nlanfa-t1le },iuqull c. pcprr'rc tslr.,fl!.rl, ts_ de hamei si duzi, pasunile, fanecele, serele, solarele, rasadnitele si afitele asemenea, cele cu rraqoief ia fnrocf i ora, daca nrr fec ntrfa,.lin amontjamanfeje <i1rrjcc, n4elni lo imnarlrrriie,, celo ocupate cu construclii si insralalii ag.rozoolehnice, amenajarlle prsciccle si de imbunaratirl ''r-i:re!rrrtrri 1F fah*^.- i da avhl tsf-rhala ej c-."' iro de JepO:iLare r glu:.:q!tfl LLrr..!-r9^vs 5t ur E^PrudLors a9l LLUrd, ri syalr i!c cafe se-rvesc rlevoilor pi'oduclie-i ogricole sj- Lererruriie rreprotiuulive care pol ii d(rejrdjdle bi falaciro hr^dr,-_:^ --ei^^1- re ys,r:!u vrvuqvl Lq avrfevro. ') Se complereaza cu,,x" rubricile in care infornat-ii1e pot fi JomparaLe cu dacele dj: RegisLrui agricol, evidellele f,iseaie, eviderrlel-e cie si-are civi.ia, ail-ele dserlruned,

8 ROMANIA JUDETUL VASLUI PRIMARIA COMUNA DELENI Nr.unic de inregistrare din registrul special de oferte vanzare terenuri: 08 Data inregistrarii ofertei de vanzare : 22'01'2020 Data intocmirii P.V PROCES VERBAL Nr. / 2020 la Dir.Agricola Vaslui Subsemnatul CHIRVASA VIRGINIA, consiler asistent, in temeiul prevederilor art.3, lit. i) din Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.7l9l 2014 si Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei PubliceNr' 740 din 13 mai Z0t4 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr' L7lZ0l4 privind unele masuri de reglementare a vanzaii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr privind privatizarca societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor statului, cu modificarile ulterioare' am procedat astazi data de 22.0L.2020 la afisarea ofertei de vanzare a terenului agricol extravilan, inregistrata la nr.08/22.0l.2020 la av\zier la sediul Primariei Comunei Deleni' judetul vaslui si pe site-ul propriu in data de 22.0L.2020 orele L5:00, a doamna stoian IRINA -ELENA,CNp... in calitate de proprietar in indiviziune' identificat cu carte de identitate, seria vs nr eliberata de SPCLEP VASLUI' data si locul nasterii la Municipiul vaslui, judetul VASLUI tara ROMANIA, cu domiciliul in:sat Deleni, comuna Deleni, judetul Vaslui, tara ROMANIA' telefon fax...r..., cetatenia romana, starea civila - casatorita pentru suprafata de 3600 mp, identificat cu numar cadastral 73484, inscris in cartea funciara nr ,a lo calitatii DELENI, nr.tarla 25 pat cela 887/95 ; arabil, in punctul Mocani la un pret de5040lei ( cincimiipatruzeci lei ): 1 de publicare a Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal pentru etapa ofertei de vanzarc teren, in doua exemplare originale'

9 AtilE:<A Nr. 1A 1a normele metodologice CERERE pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului Iudetul/locafitatea (* )Vaslui/ DeIeni {r. unlc de ln.regist_rare ai ofertei de vanzare Prirnaria {*)De}eni {zi.zl-una,/an) {* ) {umele s:- prenumel-e functionarulul prinariei ;emnatura functiona-cului care orimeste oferca :3-re p.rineste cererea {* ) le vanzare (*) Strmata $rl_mae,a doarnna nrimar/qt.imrto prlmar/stl_mate domnule primar, 1. (*) Subsemnata, Stoina Irina Elena CT{P.1,%Z.ZZ'*-{.in calitate de proprietar, identificata cu CI seria VS nr. " eliberata de SPCLEP Vaslui. data si loiul nasterii , Mun. Vaslui, Jud. Vaslui 2.(**) cu domiciliul in Sat Deleni, Com. Deleni, jud. Vaslui, codul postal,..,tararomania, telefcn , b.x..., cetabnia Romanq stsree ci.;ila vaduva qi 3. (*o) resedinta in Romania (daca ste cazul). iocalitatea..., sf.... nr. bl....., SC...., et...., ap....,judetul/sectorul...,..., codul postal 4. 1**x; Prin POPA GEANINA ANA CNp/Ctr u&{fuftz<t. (numele si prenumele) in caiitate de...ma1{datar..., conform...procur-a, cu domiciiiul in i-t-td IASI, SAT MIROSLAVA STRPADURtr NR 22A, codul postal..., telefon ,..., fax avand in vedere dispozitiile Legii nr. 17 Da.L4 privind unele masuri de reglementare avanzatn-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legqi nr A1privind pnvatizarcasocietatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si indintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afisarea ofertei de ranzare anexat&, in termcnul previlzut de Legea nr. 17/2bt,4, cu modificarile ulterioare. Am cunostinta despre existenta urmatorilor preemptod pentru exercitarea dreptului de preemptiune asupra ofertei mele de vanzare 1. Din categoiia,,coproprietari" 2. D in categoia,,arendasi " li: ::::6:Hi.::;fi'::.P& r..e.t, 4D4n 3. Din categoria,,proprietari vecini"...blanita Ioan si ciulei vasile 4. Statul roman, prin Agentia Domeniilor Statuiui. Declar ca sunt proprietar a1 terenului in suprafata de A.2345 ha situat in extravilanul localitatii Deleni, identificat cu numar cadastral 73483, inscris in czrteafunciara rv. 7 -?483 a lacalitatii DELEM care face obiectul ofertei de vanzare. Declar ca: - terenul face obiec,tul rtnor litigii sau a unei proceduri de executare silita: Da n : NIu X - terenul este grevat de saroini: Da n Nu X - arn cunostinta si am rsspectat prevederil e art. 4 alin. (2) din Legea rtr. 7i lza74, cs

10 modificarile ulterioare, cu privire la instrainarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri adreologice clasate. In sustinerea cererii, depun urmatoarele acte doveditoarel 3....CONTRACT PARTAJ SUCCESORAL.''.. "... Sunt de aoord ca datele,iii cererea perriru a{isareaofertei de.tar-rz-ate, din ofeita de -vanzaie si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date oare se atgantzeaza intemeiul Legii nt. L7 lzal 4. cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nt ' 6'77 l70?l pentru protectia penoaneioi cu privire la prelucrar"" dut"lor w cuacter personal si libera circulatie a u"otot date, cu modificarile si completarile ulterioare' Cunoscand ca falsul in declaratii ie pedepseste conform Legli nr' 286D'A09 pnvind Codul p*"f, cu modificarile si compl etanleult.iout., declar ca datele sunt reale, corecte si complete' Van zatorlknp utern 1clt, POPA GEANINA ANA (nuriiele siprenuiriele iii ciai) 9 0 al 9_aLa Data...:..:..i.Y.' ' NOTE: - Campurile notate cu (*) siurt obligatonu de completat' - campurile notate cu (t*) se complet aza deoatre cetatenii unui stat membru al uniunii Europene, ai statelor care sunt pafie la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elveti ne' - Campurile notate cu (*) se completeaza de catre proprietar' -- campurilo notate cu (***) se completeaza de catre imputernicit. In acest caz, prezinta documentele doveditoare a calitatii de imputernicit.- ' - CO,pie a BI/CI alla vamatoraluipersoana fizioa sau o-oopie a pasapor'rului pentru, vanzatorul peroana fizioa ou domioiliul in sttsrtls+"?de'' _ mpie legalizata a aotului cie Jnrrynietate asrrrlrltallulyi,re f.'e r,bieottt t,folr.i d.u^n,^'"(dupa oaz: contfact de vanzare.otm}afarg contraot de donatie, prooes-verbal de predare-primir e, senttn'taldeotzie oivila definitiva si fevooabila, titlu de proprietate, oertifioate de most nltor' contraot de sohimb, aot de liohidae a patrimoniului, ahele asemen a)' - extsae de orte urnciara de irdbrmare ingotit de extraeul arptan ouaartrut de sarte fuloitra al imobilului, in sistem de coordonate Steroogralio 1970, daca esie oazul; - in oaz de reprozentaro, oopia proogrii notariale respectiv a deiegatiei, preoum si o oopie abrlct alla imputernicitului persoana fiziod sau o *piu u pu.ruptttlui pentru inpuiernioitul persoana fizica ou domiciliul in strainatate; - alte doousente doveditoarc, dupa caz

11 IU SF U L V.XSLii I' ft f] h'lan ta CON$ItIUL LOCAL *TMUF}A DTLINI tftfrra{ie il" oq.<=."'' '5::-fu,-;*ol* zr-m AI{EXA NT. 18 Ia nor:mele netodologiee OITRIIA DE VA}TZARE TIEREN rn:,,fud IASI, SAT MIROSLAVA STR PADURfI NR 22A, frrrsf-solrrfiongcrmei. ovr q ulvrrsvrlrej+ I..om- vvrrr/ tel vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de C.2345(ha), la preiul de 3293 { treirniidaouasuteopt zeci sitrei ) lei ') ( ) Conditi-ile de vanzare sunt urmatoarele:.. ind id!: Li!IUq!gq sl ^- -^^ f uc!gllq!qj ^-^-" TnF^rhiii i nrilri yrfvrr/g nd :mnlreamtrnflrl qrlyrsvq ferenllllli rir 1'ri :ha-i f i -a rc Comuna / Supra fata {ha ) {*) Numar de Numar taila / lot (** ) \ uma.r (** ) (**) I SF.^rnl df,_a lre van za to r i/errficaf primarle4) cunoscand ca falsu} an declaralir se pedepsesle conform T-afri t 2s6/2oa9 privind Codul penai, cu modificarile si completarile ullerioare, declar ca datele sunt reale, corecte si comp]-ete. vanzator / rmputernici t, POPA GEANI}]A ANA (numele si prenr.xne-le rn clar) o*t *& -d LnaP De lenl?3433 '156/ 168 Semnatura NOTE: -.--*^,,-l vdlrlpurfrs Lu ii e,,hr ah:in:inrirr aio ramnioiai \ / - Carnpuril-e rrolate cu (*i.i se coripleleaza an;azu1 in ca;c sunt cunoscute inf.rnatiife- *---'r.i".cmnietea za numel e si prenumeie proorietaru.l-ui terenu-ui. '1 Se va complela in cifre si fitere. 3) Se completeaza categoria de fol-osinta a terenurilor agricolec situate in extravi-lan productjve, care sunt: arabile, viile, LLvezi-e, pepiniere]e vitjcole, pomicoje, plai'rtatii.le de hamei si duzi, qu-t/ oa-sunj r^ 3--^r^1- a^-r1- <^r:-frp -eq:-lr'--.le FaJu.rrac, IallE Lcfcr JsLslc Si alilele asemenea, CeIe Cr \re.fr4ria f.rrpsr i-ra,,1a.^ rt,1 fa,- t,.-f-.lin amen^janer,telf sil.rice- nr+,rni l- impa.-lrrrj+o, -e1 ' ocupate cu conscrucli-i si inscalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbuna:atiri frrnri:ro drrrmrr ilo iohnnl^^i.a qi dc crn. *rr'f^rmpl. qi qi^iiilf -- _-_frudldts d9!auuia, PrdLLvlr"src l JPq ^- ^a^.-tir-o vuyvo4eq!e care servesc nevoilor productiei agricole si terenu-rile neproductive care pot fi amenajate si t^ l^cr ra nr^^r ^.nl.r y--*jcf la ag-r-rcora. c) Se completeaza cu,.x" rubricj"l,e in care lnformatii.le pot fi comparate cu cjatele di"n Registrul agt:ieol, evident-e1e fiscale, evldentele de sta.r:e civila. altele asemenea.

12 ROMANIA JUDETUL VASLUI PRIMARIA COMUNA DELENI Nr.unic de inregistrare din registrul Data inregistrarii ofertei de vanzare Data intocmirii P.V special de oferte vartzare terenuri: 09 : PROCES VERBAL Nr. / 2020 la Dir.Agricola Vaslui Subsemnatul CHIRVASA VIRGINIA, consiler asistent, in temeiul prevederilor art.3, lit. i) din Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.7l9l 2014 si Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei PubliceNr.740 din 13 mai 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. l7l2}l4 privind unele masuri de reglementare a varuarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, am procedat astazi data de la afisarea ofertei de vatuarc a terenului agricol extravilan, inregistrata la nr la avizier la sediul Primariei Comunei Deleni, judetul Vaslui si pe site-ul propriu in data de orele 15:00, a doamna STOIAN IRINA -ELENA,CNP... in calitate de proprietar in indiviziune, identiflcat cu Carte de identitate, seria VS nr. 8750i6 eliberata de SPCLEP VASLUL data si locul nasterii la l97l Municipiul Vaslui, judetul VASLUI tara ROMANIA, cu domiciliul in:sat Deleni, comuna Deleni, judetul Vaslui, tara ROMANIA, telefon...fax ..., cetatenia romana, starea civila - casatorita pentru suprafata de 2345 mp, identificat cu numar cadastral 73483, inscris in cartea funciara nr.73483,a localitatii DELENI, nr.tarla 20 parcela ; arabil, in punctul Vilcele la un pret de3283lei ( treimiidouasuteoptzecisitrei lei ): Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal pentru etapa 1 de publicare a ofertei de vanzare teren, in doua exemplare originale. Consilier asistent