privind nrnstituirca fornrnţiunilor de studiu la dasa pregătitoare în anul şcolar

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "privind nrnstituirca fornrnţiunilor de studiu la dasa pregătitoare în anul şcolar"

Transcriere

1 NSPffTORA l'ljl ŞCOLAR.llJDL:TE1\N XOV Comparlimentul Curriculum S PROCEDURA Ol'ERA ronala privind nrnstituirca fornrnţiunilor de studiu la dasa l:.::di\ia : N1. de ex.: Cod : P.O. Ol 30 de ex.. registrul ele proceduri: 66/ Pagina din 4 CxlimPW J _ HSPECTORATUL SCOi.AR JUDTE c 11 HlV PROCEDURĂ OPERAŢONALĂ privind constituirea formaţiunilor de studiu a clasa pregătitoare în anul şcolar FEB 2020 NTRARE/ ESRE NR. 2ţ8'Q_ 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei În cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura responsabilii/ prenumele o eraţiunea Elaborat Nicoleta Stănică nspector şcolar /(iit<-._ Verificat Cristina Petre Ghiţă nspector şcolar general adjunct Avizat Roxana Buzea Consilier juridic Aprobat Adriana Stoica nspector şcolar general Preşedinte CA 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor În cadrul ediţiilor procedurii operaţionale.. ) ~:.:,.,, o : \~/,-,_ ' /...::. ' - -~ Componenta,...:.::: T! C Modalitatea Data de la care se aplica Editia/ revizia revizuită reviziei prevederile editiei sau in cadrul reviziei editiei editiei Ediţia - - ~ Revizia ,~, 1

2 NSPECTOR/\TLL ~COL/\R.lliDETEAN YOV Co111pmtime11tul Curriculum S PROCT:DUR/\ OPERATONALA Ediţia: privind rnnstituin a formaţiunilor dl' studiu la l'iasa N1. de ex.: -1 ele ex. : Cod: l'.o. O 30 Pagina 2 din 4 ~~~-~-' Exemplar Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operationale Exem Nume şi Data crt Scopul plar Domeniul Funcţia prenume primirii difuzării nr. Semnătura Adriana Aprobare Conducere lşg 3.1 Stoica Cristina Verificare 1 Conducere ŞGA 3.2 Petre Ghiţă Avizare SCM Secretar Comisia nspectori Aplicare _judeţeană de şcolari 3.4 inscnere Difuzare electronică Aplicare Unităţile de învăţământ Directori Persoanele Beneficiar 3.5 nformare Postare pe site-ul JSJ interesate i indirecţi Corina 3.6 Evidenţă Secretariat Secretar Tudor Nicoleta Compartiment Înregistrare nspectori Stănică 3.7 învăţământ -Arhivare şcolari Ecaterina primar Grigore 4. Scopul procedurii operaţionale Asigură punerea în aplicare a OMEC nr 3277/ ; Stabileşte modul în care se constituie formaţiunile de elevi la clasa pregătitoare, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune; Sprijină activităţile de îndrumare şi control derulate de comisia judeţeană privind respectarea prevederi lor legale. Procedura este realizată în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ordinul MEC nr. 3277/2020 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anu şcolar , art Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Dispoziţiile procedurii se aplică în unităţile de învăţământ preuniversitar cu clase de nivel primar din Judeţul lfov în care se constituie cel puţin două formaţiuni de studiu la clasa pregătitoare. Dispoziţiile sunt duse la îndeplinire de către membrii Comisiei de înscriere din 2

3 NSPECTORATUL ŞCOLAR.llJDETEAN 11,FOV şi PROCEDURA OPERAŢONALĂ pi-ivind l'onstituirca formaţiunilor ele studiu la clas:, Cod: P.O. O 30 E diţia: de ex.: de ex. : Pagina 3 din 4 Exemplar nr. unităţile de învăţământ, constituite conform Art. 48 alin. () din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar Domeniile furnizoare de date şi/sau beneficiare ale rezultatelor activităţii procedurale, domenii implicate în activitate sunt: inspectorii şcolari din domeniul curriculum şi inspecţie şcolară, inspectorii şcolari din domeniul management, conducerea.s.j.llfov, directorii unităţilor de învăţământ, membrii comisiilor de înscriere din cadrul unităţilor de învăţământ. 6. Documente de referinţă şi reglementări aplicabile activităţii procedurate Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul MEC nr. 3277/2020 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar ; Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUP), aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr / , cu modificările şi completările ulterioare OMEN nr. 3027/2018; Ordinul- cadru nr.6134/ privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar; Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobat prin OMEN nr 4831/ ; OSSG nr. 600/ Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi În procedura operaţională 7.1. Definiţii ale termenilor Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste Termenul crt. termenul. Formaţiuni de studiu Clase constituite în conformitate cu prevederrile art. 63 din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Clasa pregătitoare Clasa de debut a şcolarităţii pentru nivelul primar 3. Comisia de înscrire din Comisia de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare unitatea de învăţământ Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care 4. Procedură Operaţională trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat 7.2. Abrevieri ale termenilor crt. Abrevierea Termenul abreviat. PO Procedură operaţională 2. MEC Ministerul Educaţiei şi Cercetării 3. lsj F nspectoratul Şcolar Judeţean lfov 4. OM Ordin al ministrului educaţiei (abrevierea denumirii ministerului din 3

4 NSPEClORATULŞCOLAR JUDETEAN LFOV Ş PROCEDURA OPERAŢONALA privind constituirea formaţiunilor de studiu la clasa Ediţia: ele ex.: Cod: P.O. O 30 1 de ex.. Pagina 4 din 4 Exemplar nr. - / anul emiterii ordinului) =-J 8. Descrierea procedurii operaţionale 8.1. Desfăşurarea activităţii de constituire a formaţiunilor de studiu la clasa pregătitoare După finalizarea procesului de înscriere a copiilor în învăţământul primar (etapa J şi etapa a H a) şi după soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului, se vor constitui formaţiunile de elevi, în baza prezentei proceduri, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune. Perioada: 1-11 septembrie 2020 Responsabil: directorul fiecărei unităţi de învăţământ în care se constituie cel puţin două formaţiuni de studiu la clasa pregătitoare Gruparea copiilor înscrişi la clasa pregătitoare conform criteriilor privitoare la vârstă, sex, etnie, şi/sau existenţa unor cerinţe educaţionale speciale Elevii din lista finală a elevilor înscrişi în clasa pregătitoare în unitatea de învăţământ vor fi grupaţi în categorii, conform criteriilor: fete/băieţi, vârsta (6 ani la 31 august 2020, 6 ani după 31 august 2020), copii cu cerinţe educaţionale speciale. Perioada: 1-11 septembrie Repartizarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale Elevii cu CES se vor ordona alfabetic şi vor fi repartizaţi, în ordine, la prima clasă, a doua clasă, a treia clasă etc., astfel încât repartizarea acestora să se facă în mod egal. În situaţia în care repartizarea acestora nu se poate realiza în mod egal, se procedează la tragerea la sorţi Stabilirea listelor de elevi pe categoriile vârstă şi sex, dispuşi în ordine alfabetică Din lista elevilor înscrişi vor fi extraşi elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi se vor crea 4 liste - fete/băieţi, pe categorii de vârstă, după cum urmează: fete cu vârsta de 6 ani la 31 august 2020, ordonaţe alfabetic; fete cu vârsta de 6 ani după 31 august 2020, ordonaţe alfabetic; băieţi cu vârsta de 6 ani la 31 august 2020, ordonaţi alfabetic; băieţi cu vârsta de 6 ani după 31 august 2020, ordonaţi alfabetic Repartizarea elevilor în fiecare clasă Elevii din prima listă menţionată la pct. 8.4., vor fi repartizaţi, în ordine alfabetică, începând cu clasa pregătitoare A, clasa pregătitoare B etc., de către comisia de înscriere din unitatea de învăţământ. Repartizarea copiilor din celelalte liste se face în continuarea listei precedente, începând cu clasa imediat următoare celei la care s-a finalizat. 4

5 NSPECTORATUL ŞCOLAR.UDETEAN 11,rov Ş PROCEDURA OPERAŢONALA privind constituirea formaţiunilor de studiu la clasa Cod: P.O. Ol 30 -,Edi\ia: N1. dccx.: de ex. Pagina 5 din 4 Exemplar nr. 1 În cazul gemenilor, tripleţilor etc., aceştia vor fi repartizaţi în aceeaşi clasă respectându-se în continuare ordinea alfabetică. În această situaţie clasa respectivă va fi omisă repartizării o dată, de două ori în funcţie de numărul gemenilor şi categoriei de vârstă şi sex a acestora. În urma repartizării, vor fi clase cu număr egal de elevi sau cu diferenţa de maxim un elev, în unităţile de învăţământ în care numărul elevilor înscrişi nu se împarte exact la numărul claselor paralele existente Desemnarea cadrului didactic care va conduce fiecare clasă pregătitoare În comisia de înscriere vor fi extraşi la sorţi învăţătorii/ institutorii/ profesorii pentru învăţământ primar pentru stabilirea ordinii claselor (clasa pregătitoare A, clasa pregătitoare B, clasa pregătitoare C etc.) Afişarea componenţei fiecărei formaţiuni de studiu Listele finale privind constituirea fiecărei formaţiuni de studiu la clasa pregătitoare, aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, vor fi afişate/ postate pe site-ul unităţii de învăţământ. Responsabil: Directorul unităţii de învăţământ 9. Responsabilităţi Comisia judeţeană şi comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ vor fi responsabile de punerea în aplicare şi respectarea etapelor descrise în prezenta procedură. 5

6 NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN LfOV Ş PROCEDURA OPERAŢONALĂ Ediţia: privind constituirea formaţiunilor de studiu la clasa de ex.: Cod: P.O. O 30 de ex. :. Pa~_ina 6 din 4 Exemplar nr. 10. Formular evidenţă modificări Nr ~ Ediţia Data Revizia Data Nr Descriere Semnătura crt. ediţiei reviziei pag modificare conducătorului departamentului Formular analiză proceduri Compartiment crt. 1. Curriculum şi Nume şi prenume conducător compartiment Cristina Petre Ghiţă Înlocuitor Aviz favorabil Aviz nefavorabil de drept sau delegat Semnătura Data Obs Semnătura Data 12. Lista de difuzare a procedurii Data intrării Nume şi Data Data Compartiment Semnătura în vigoare a Semnătura ex. prenume primirii retragerii procedurii Director unitate de învăţământ Comisia de înscrire din fiecare unitate de învăţământ Secretariat SJ F o Transmitere electronică o o 13. Anexe Nu este cazul 6

7 NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDETEAN LFOV Ş PROCEDURA OPERA TONALA privind constituirea f'ormi1ţiunilor de studiu li1 clasa Cod: P.O. Ol 30 Ediţia: de ex.: de ex. : Pagina 7 din 4 Exemplar nr. 14. Cuprins componentei în cadrul procedurii operationale O. Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 1 sau a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1 operaţionale Lista cuprinzând persoane la care se difuzează ediţia sau, după caz, 2 revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale 2 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2 Documente de referinţă Ş reglementări aplicabile activităţii procedurale Definiţii Ş abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Descrierea procedurii operaţionale Responsabilităţi Formular evidenţă modificări Formular analiză proceduri 6 Lista de difuzare a procedurii 6-7