FISA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul. Categoria formativă disciplinei. Opționalitate

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FISA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul. Categoria formativă disciplinei. Opționalitate"

Transcriere

1 FISA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Institutia de invatamint superior Universitatea Tehnică din ClujNapoca 1. Facultatea Ingineria Materialelor şi a Mediului 1.3 Departamentul Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 1.5 Ciclul de studii Master (cercetare) 1.6 Programul de studii / Calificarea Procedee Avansate ȋn Protecția Mediului 1.7 Forma de invatamint IF învăţământ cu frecvenţă 1.8 Codul disciplinei Date despre disciplină.1 Denumirea disciplinei Materiale și tehnologii ecologice Prof.dr.ing. Micle Valer Titularul de curs Conf.dr.ing. Tiuc Ancuta Elena Titularul activităţilor de seminar / Conf.dr.ing. Tiuc Ancuta Elena laborator / proiect S.l.dr.ing. Sur Ioana Monica Anul de studiu I.5 Semestrul II.6 Tipul de evaluare E.7 Regimul Categoria formativă DS disciplinei Opționalitate DI 3. Timpul total estimat 3.1 Număr de ore pe din săptămână care: Curs Seminar Laborator Proiect 3.4 Număr de ore pe din semestru care: Curs Seminar Laborator Proiect 3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 31 (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 1 (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 (d) Tutoriat 6 (e) Examinări 4 (f) Alte activităţi: 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a) 3.7(f))) Total ore pe semestru ( ) Numărul de credite 5. Preconditii 4.1 De curriculum 4. De competente 5. Conditii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfasurare a cursului N/A 5. De desfasurare a aplicatiilor Prezenţa la aplicații este obligatorie

2 Competenţe transversale Competenţe profesionale 6. Competenţele specifice acumulate Descrierea si aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor ingineresti privind materialele şi tehnologiile ecologice, care au un impact redus asupra mediului. Dobândirea de cunoştiinţe teoretice şi practice privind caracterizarea, explicarea şi utilizarea materialelor şi ecotehnologiilor de procesare a materialelor, prin implicarea activităţilor de cercetare şi ecoinovare, pentru formularea de idei viabile ecologic, economic şi social. Realizarea activităților cu exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice și cu asumarea de roluri de conducere. Autocontrolul ȋnvățării şi utilizarea eficintă a cunoştiințelor de tehnologia informației, a comunicării şi abilităților lingvistice. 7. Obiectivele disciplinei 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7. Obiective specifice Pregatirea studentilor si oferirea de informatii actuale cu privire la materialele şi tehnologiile ecologice, care au un impact redus asupra mediului. Dobandirea de cunostinte teoretice privind materialele şi tehnologiile ecologice şi alegerea lor astfel ca impactul asupra mediului sa fie cat mai redus. Dobândirea de deprinderi si abilitati privind: caracterizarea materialelor/substanţelor și stabilirea gradului de risc asupra mediului; efectuarea de analize comparative asupra diferitelor tipuri de materiale/tehnologii şi alegerea lor astfel ca impactul asupra mediului sa fie cat mai redus. 8. Continuturi 8.1. Curs (programa analitica) Metode de predare Observatii 1 Noţiuni introductive. Tipuri de materiale. Materialele și mediul ore Materiale şi substanţe chimice moderne utilizate în mod current: Materiale de construcţie; Materiale incluse în structura aparaturii casnice; Materiale pentru ambalaje; Substanţe chimice în: alimente, ore produse cosmetice şi de uz casnic etc 3 Materiale și substanţe cu grad de risc ridicat asupra mediului ore 4 Materiale și substanţe chimice ecologice ore 5 Metode de diminuare a impactului materialelor și a substanţelor chimice ore asupra sănăţăţii Prezentare 6 Materiale ecologice pentru construcţii slideuri, ore 7 Materiale acustice pentru combaterea zgomotului expunere la ore 8 Selecţia materialelor acustice pentru controlul zgomotului ţinând seama tablǎ, ore de impactul lor asupra mediului discuţii Introducere în studiul tehnologiilor si proceselor tehnologice: Procese (online ore 9 tehnologice, operaţii, fluxuri tehnologice. Produsele. Evoluţia structurilor de producţie. Ecologicitatea proceselor tehnologice TEAMS) 10 Tehnologii cu impact redus asupra mediului/tehnologii ecologice ore 11 Tehnologii ecologice pentru domeniul energetic ore 1 Tehnologii ecologice pentru agricultură ore 13 Tehnologii ecologice în industrie ore 14 Gestionarea ecosistemelor naturale și antropizate ore Bibliografie 1. Micle Valer, Materiale şi tehnologii ecologice suport curs (format electronic), UTCN, 00. Tiuc AncuţaElena, Vasile Ovidiu, TămașGavrea DanielaRoxana, Combaterea Zgomotului, Editura RISOPRINT,,

3 ClujNapoca, Roşu Cristina, Stiinta si Ingineria Materialelor suport de curs, UBB ClujNapoca, Stănescu Rodica, Stănescu Ctin, Materiale și substanţe chimice favorabile mediului înconjurător, Editura Universităţii din Pitești, Gabriela Adela Călătan, Materiale ecologice pentru construcţii, Teză de doctorat, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, N. Mihai, M. Gavrilescu, F. Ungureanu, Ingineria şi managementul minimizării la sursă a poluanţilor şi pierderilor (Manual), Universitatea Tehnicǎ Gh. Asachi din Iaşi, M. Hapenciuc, Principii fundamentale ale echipamentelor pentru procese Industriale (Note de curs), %0ale%0EPI.pdf 8. Amza, G., Ecotehnologie, Editura AGIR, Bucureşti, Edmond Maican, Sisteme de energii regenerabile, Editura PRINTECH, Bucureşti, Toncea, I, Ghid practic de agricultura ecologica, Editura AcademicPres, ClujNapoca, Godeanu, S.P., Ecologie aplicată, Editura Academiei Române, Bucureşti, 013 Metode de 8.. Aplicatii (lucrări de laborator) Observatii predare 1 Prezentarea laboratorului şi a lucrărilor. Instructaj de protectia muncii. ore Analiza comparativă a diferitelor tipuri de materiale pe baza Utilizare de ore caracteristicilor acestora îndrumare, Caracterizarea materialelor/substanţelor și stabilirea gradului de risc cataloage ore 3 asupra mediului siteuri/ Caracterizarea materialelor fonoabsorbante și utilizarea lor în baze de ore 4 combaterea zgomotului date de pe Analiza ecotehnologică a unui proces de producţie metode de reducere internet, ore 5 a pierderilor la sursă discutii Studiu privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru atingerea (online ore 6 în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului TEAMS) 7 Materiale și tehnologii ecologice în corelare cu BAT Studiu de caz ore Bibliografie 1. Micle Valer, Materiale şi tehnologii ecologice suport curs (format electronic), UTCN, 00. Tiuc AncuţaElena, Vasile Ovidiu, TămașGavrea DanielaRoxana, Combaterea Zgomotului, Editura RISOPRINT,, ClujNapoca, Roşu, Cristina, Stiinta si Ingineria Materialelor suport de curs, UBB ClujNapoca, Stănescu Rodica, Stănescu Ctin, Materiale și substanţe chimice favorabile mediului înconjurător, Editura Universităţii din Pitești, N. Mihai, M. Gavrilescu, F. Ungureanu, Ingineria şi managementul minimizării la sursă a poluanţilor şi pierderilor (Manual), Universitatea Tehnicǎ Gh. Asachi din Iaşi, Lista celor mai bune tehnici disponibile (BREF), www. anpm.ro/lista celor mai bune tehnici disponibile (BREF) 7. Amza, G., Ecotehnologie, Editura AGIR, Bucureşti, Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatori din domeniul aferent programului Conţinutul disciplinei a fost discutat cu actori importanţi din domeniul ingineriei mediului, atât din mediul academic cât şi cel socioeconomic. Disciplina a fost evaluată de către ARACIS, odată cu programul de studiu de masterat Procedee Avansate în Protecţia Mediului. 10. Evaluare Tip activitate Criterii de evaluare Pondere din 10.. Metode de evaluare nota finală Abilitatea de analiza a unor probleme Test grila 30% 10.4 Curs specifice. Examinare prin lucrare 40% Puterea de sinteza a informatiilor aferente scrisa sau oral (onlineunui subdomeniu specific. TEAMS) 10.5 Laborator Abilitatea de intelegere, interpretare si rezolvare unor probleme specifice domeniului. Test grila + Examinare orala. 30% (onlineteams)

4 Prezenţă, (inter)activitate în timpul orelor de laborator Standard minim de performanţă Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura Prof.dr.ing. Valer Micle Curs S.l.dr.ing. Tiuc Ancuta Elena Aplicații S.l.dr.ing. Tiuc Ancuta Elena Șef lucr.dr.ing. IoanaMonica Sur Data avizării în Consiliul Departamentului IMADD Director Departament IMADD Conf.dr.ing. Viorel DAN Data aprobării în Consiliul Facultății IMM Decan IMM Prof.dr.ing., fiz. Ionel CHICINAS

5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din ClujNapoca 1. Facultatea Ingineria Materialelor și a Mediului 1.3 Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studii / Calificarea Procedee Avansate în Protecția Mediului 1.7 Forma de învăţământ IF învăţământ cu frecvenţă 1.8 Codul disciplinei Date despre disciplină.1 Denumirea disciplinei Analiza ecotehnologică a proceselor de producție. Titularul de curs Conf. dr. ing. Horațiu Vermeșan Titularul activităţilor de seminar s.l.dr.ing. Tiuc Ancuța Elena Anul de studiu I.5 Semestrul II.6 Tipul de evaluare E Categoria formativă DS.7 Regimul disciplinei Opționalitate DI 3. Timpul total estimate 3.1 Număr de ore pe din săptămână care: Curs Seminar Laborator Proiect 3.4 Număr de ore pe din semestru care: Curs Seminar Laborator Proiect 3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 18 (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 (d) Tutoriat 4 (e) Examinări (f) Alte activităţi: 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a) 3.7(f))) Total ore pe semestru ( ) Numărul de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4. de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1. de desfășurare a cursului 5.. de desfășurare a seminarului / laboratorului / proiectului

6 Competențe transversale Competențe profesionale 6. Competențele specifice acumulate Cunoașterea aprofundată a fenomenelor legate de poluarea antropică, de riscurile naturale şi cele tehnologice Capacitatea de identificare a instalațiilor/tehnologiilor, gestionarea și soluționarea problemelor specifice de mediu în contextul economiei circulare Cunoașterea, înțelegerea şi utilizarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor din domeniul ingineriei şi protecției mediului, în contextul dezvoltării durabile Executarea responsabilă a principiilor, normelor și a valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională. Autoevaluarea obiectivă și diagnoza nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea profesională. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7. Obiectivele specifice Asimilarea tehnicilor de Analiza/evaluare a proceselor de producție în scopul creșterii performantei, a sustenabilității ecologice și valorificării superioare a produselor secundare in direcția economiei circulare Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic și a unui set minim de date pentru analiza/evaluarea proceselor de producție 8. Conținuturi 8.1 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii Evoluția problematicilor și conceptelor in sistemele de producție Dezvoltarea durabilă și producția curată 4 Elemente privind economia circulară 4 Procesele de producție (structura, tipuri, organizare, factori 4 Interactivă şi convențională, centrată pe student; Expunere, Dezbatere, Discuții participative; Prelegere interactivă de influenta) 3 Principii de bază în ecotehnologie. 3 Abordarea sistemică a problemelor de poluare in proceselor de producție 4 Analiza ecotehnologică a unui proces de producție. 3 Indicatori de mediu 3 Bibliografie 1. Amza, G., Ecotehnologie, Ed. AGIR, Bran, F., Relația economiemediu la începutul mileniului al IIlea, București, Editura Economica, Ciobotaru, V., Smaranda, D., Frăsineanu C., Probleme. Proiecte. Studii de caz. Aplicații ecotehnologice. Editura Economică, Ozunu, A., Elemente de hazard și risc în industrii poluante, Editura Accent, ClujNapoca, Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii Studiul schemei generale a unui proces de producție (intrări) Studiul schemei generale a unui proces de producție (ieșiri) Studiul fisei tehnologice a proces de producție (etape, faze, operații, mânuiri) Determinarea zonelor de impact asupra mediului pentru un proces de producție factorul aer Determinarea zonelor de impact asupra mediului pentru un proces de producție factorii apa, sol Discuții participative; Prelegere interactivă; Explicație; Exercițiu în baza unui portofoliu;

7 Stabilirea metodelor si modalităților de diminuare a influentei unui proces de producție asupra factorilor de mediu Analiza ecotehnologică a unui proces de producție. Concluzii Bibliografie 1. Nagy, E., Impactul industriei metalurgice asupra mediului. ClujNapoca, Editura Risoprint, Vișan S., Angelescu A., Ciobotaru V., Ecotehnologii, Ed. ASE, Bucureşti, Constantinescu, N.N., Economia protecției mediului natural, Editura Politică, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului Conținuturile abordate acoperă teme fundamentale ale disciplinei ce asigură familiarizarea studenților cu problematica specifică disciplinei (concepte, teorii, idei, ipoteze, legi, principii și metode de cunoaștere, cercetare, analiză critică, inovare, transfer în sfera practicăproductivă); Competentele achiziționate vor fi necesare angajaților caresi desfășoară activitatea in cadrul serviciilor de analiza/evaluare/proiectare/procesare din societățile productive, de consultanță sau control 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10. Metode de evaluare 10.4 Curs Rezolvarea a 30 întrebări din teorie (teoretice) Studiu de caz Proba scrisa durata evaluării max. 3 ore [E] 5 pagini [SC] 10.3 Pondere din nota finală 60% 10% 10.5 Seminar Prezentare Analiza Întrebări [S] 30% 10.6 Standard minim de performanță Condiția de obținere a creditelor: N=0,60E+0,30S+0,10SC; Condiția de obținere a creditelor: E 5; S 5;SC 5 Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura Curs Conf. dr. ing. Horațiu VERMEȘAN Aplicații s.l.dr.ing. Tiuc Ancuța Elena Data avizării în Consiliul Departamentului IMADD Director Departament IMADD Conf.dr.ing. Viorel DAN Data aprobării în Consiliul Facultății IMM Decan IMM Prof.dr.ing., fiz. Ionel CHICINAS

8 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din ClujNapoca 1. Facultatea Ingineria Materialelor şi a Mediului 1.3 Departamentul Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 1.5 Ciclul de studii Master (cercetare) 1.6 Programul de studii / Calificarea Procedee Avansate ȋn Protecția Mediului 1.7 Forma de învăţământ IF învăţământ cu frecvenţă 1.8 Codul disciplinei Date despre disciplină.1 Denumirea disciplinei Procedee avansate ȋn protecția atmosferei. Titularul de curs Sl.dr.ing. PORCAR DAN DUMITRU Titularul activităţilor de laborator Sl.dr.ing. PORCAR DAN DUMITRU Anul de studiu I.5 Semestrul II.6 Tipul de evaluare E.7 Regimul Categoria formativă DA disciplinei Opționalitate DI 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe 3. 3 din care: 1 săptămână Curs Seminar Laborator Proiect 3.4 Număr de ore pe din care: 8 14 semestru Curs Seminar Laborator Proiect 3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 53 (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 14 (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 (d) Tutoriat (e) Examinări (f) Alte activităţi: 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a) 3.7(f))) Total ore pe semestru ( ) Numărul de credite 5 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4. de competenţe Nu este cazul 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare Nu este cazul a cursului 5.. de desfăşurare Nu este cazul a aplicaţiilor

9 Multimedia. TEAMS Predare interactivă date Competenţe transversale Competenţe profesionale 6. Competenţele specifice acumulate Cunoaşterea sistemului legislativ din Romania şi Uniunea Europeana referitor la poluarea atmosferică. Cunoaşterea principalelor noţiuni legate de aerul curat şi impurificatorii acestuia. Cunoaşterea surselor de poluare şi impurificatorii cu influenţă majoră asupra poluării atmosferei. Cunoaşterea interdependenţei dintre emisiile de poluanţi şi efectul de seră. Cunoaşterea principiilor de monitorizare şi control a poluanţilor asupra atmosferei. Cunoaşterea protocolului de la Kyoto asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Cunoaşterea Sistemului Naţional de Monitorizare ai Calităţii Aerului. Cunoaşterea metodelor şi tehnologiilor avansate de reducere a emisiilor de gaze în atmosferă.) Cunoaşterea aspectelor economice şi sociale ale influenţei poluării atmosferei asupra mediului înconjurător. Cunoaşterea normelor legislative referitoare la indicatori de calitate ai aerului atmosferic. Cunoaşterea modului de dispersie a poluanţilor în mediul inconjurător. Cunoaşterea aspectelor inginereşti legate de existenţe tehnologiilor de tartare şi epurare ai aerului atmospheric. Cunoaşterea interdependenţei dintre emisiile de poluanţi atmosferici şi emisiile de gaze cu efect de seră. Cunoaşterea tehnologiilor avansate de reducere a emisiilor de poluanţi în atmosferă. 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea cunoștințelor inginereşti legate de disciplina Procedee Avansate în Protecţia Atmosferei 7. Obiectivele specifice Cunoaşterea existenţei tehnologiilor avansate de epurare ai aerului atmosferic. Cunoaşterea tehnologiilor de reducere a emisiilor de poluanţi în atmosferă. 8. Conţinuturi 8.1. Curs (programa analitică) Metode de predare Observaţii 1 Introducere. Definirea disciplinei de studiu ore Dispersia poluanţilor in atmosfera. Harţi de poluare ore 3 Metode de analiza numerica a proceselor de modelare a dispersiei poluanţilor in atmosfera ore Clasificarea metodelor de reducere a emisiilor poluante in ore 4 atmosfera. Definirea procedeelor avansate de reducere a emisiilor poluante din atmosfera 5 Procedee prin absorbţia gazelor în medii lichide si solide de ore reţinere a poluanţilor 6 Echipamente pentru absorbţia gazelor în medii lichide si ore solide de reţinere a poluanţilor 7 Procedee de epurare prin refrigerarea gazelor. Echipamente ore pentru reducerea poluanţilor prin refrigerarea gazelor Proiectarea elementelor componente ale instalaţiilor pentru ore 8 schimbarea fazelor de agregare a poluanţilor din cadrul echipamentelor de refrigerare a gazelor Procedee de epurare prin filtrarea pe cărbune activ. ore 9 Echipamente pentru reducerea poluanţilor prin filtrarea pe cărbune activ 10 Proiectarea elementelor componente ale instalaţiilor cu ore paturi de cărbune activ 11 Procedee de epurare prin arderea catalitica a compuşilor ore

10 Multimedia. Predare interactivă date organici volatili. 1 Echipamente pentru arderea catalitica a compuşilor organici ore volatili. Proiectarea instalaţiilor. 13 Procedee combinate de epurare ore 14 Procedee de epurare prin arderea catalitica a compuşilor ore organici volatili Bibliografie 1. Porcar D.D., Schimbări climatice şi protecţia atmosferei,editura UTPress,ClujNapoca 009. Ursu P., s.a,, Protejarea aerului atmosferic,(îndrumător practic), Bucureşti Rosca P. Catalizatori pentru protecţia atmosferei, Editura Universităţii din Ploieşti, 003, ISBN , existent in biblioteca UTCN; Alte material puse la dispoziţia studenţilor de catre cadrul didactic. 8.. Aplicaţii (laborator) Metode de predare Observaţii 1 Protecţia muncii in laborator ore Metode de control a emisiilor poluante din atmosferă la ore motoarele cu ardere internă. Sonde Lambda. 3 Analiza gazelor şi vaporilor prin metode spectometrice. ore 4 Reducerea emisiilor poluante volatile prin filtrare pe pat de ore cărbune activ 5 Reducerea emisiilor poluante volatile prin uscarea gazelor ore (refrigerare) Monitorizarea şi controlul emisiilor poluante din atmosferă ore 6 prin utilizarea în sistem automat a balizelor de recoltare în puncte fixe 7 Încheierea lucrărilor. Predarea lucrărilor şi evaluare ore Bibliografie Material bibliographic pus la dispoziţia studentului de către cadrul didactic 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu asteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului Disciplina are caracter complex şi implică formarea unor abilităţi necesare cunoaşterii modului de stabilire a unor soluţii tehnice şi aplicative avansate ale unui specialist în domeniul ingineriei mediului, necesare evaluării gradului de poluare şi a metodelor de tratare, epurare şi reducere a emisiilor de poluanţi în atmosferă. Disciplina se integrează în topicul domeniului pentru asigurarea unor cunoştinţe tehnice şi inginereşti ale unui specialist rezultat în urma finalizării studiilor de master. 10. Evaluare Tip activitate Criterii de evaluare 10.. Metode de evaluare Pondere din nota finală 10.4 Curs Test grila TEAMS. Verificarea cunoştinţelor din tema de casă. Notare test grila scris. Notare tema de casăoral 50%+0% 10.5 Laborator Predare lucrari de laborator Notare laboratorscris 30% 10.6 Standard minim de performanţă

11 Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura Curs S.l.dr.ing. Porcar DumitruDan Aplicații S.l.dr.ing. Porcar DumitruDan Data avizării în Consiliul Departamentului IMADD Director Departament IMADD Conf.dr.ing. Viorel DAN Data aprobării în Consiliul Facultății IMM Decan IMM Prof.dr.ing., fiz. Ionel CHICINAS

12 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din ClujNapoca 1. Facultatea Ingineria Materialelor şi a Mediului 1.3 Departamentul Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 1.5 Ciclul de studii Master de cercetare 1.6 Programul de studii / Calificarea PROCEDEE AVANSATE IN PROTECȚIA MEDIULUI 1.7 Forma de învăţământ IF învăţământ cu frecvenţă 1.8 Codul disciplinei Date despre disciplină.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL INOVĂRII. Titularul de curs Conf.univ.dr.ing.Viorel DAN Titularul activităţilor de seminar s.l.dr.ing. Tiuc Ancuța Elena Anul de studiu I.5 Semestrul.6 Tipul de evaluare E Categoria formativă DS.7 Regimul disciplinei Opționalitate DI 3. Timpul total estimat 3.1 Număr de ore pe 3. 3 din care: 1 săptămână Curs Seminar Laborator Proiect 3.4 Număr de ore pe din care: 8 14 semestru Curs Seminar Laborator Proiect 3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 (d) Tutoriat (e) Examinări (f) Alte activităţi: 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a) 3.7(f))) Total ore pe semestru ( ) Numărul de credite 4 4. Precondiţii 4.1 de curriculum Nu este cazul 4. de competenţe Nu este cazul. 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului 5.. de desfăşurare a seminarului Sală de curs/amfiteatru, mijloace de învățământ (PC, videoproiector, tablă), conexiune la Internet, materiale didactice: prezentare Power Point, machete, planse, etc. Sală de seminar, mijloace de învățământ (PC, videoproiector, tablă), conexiune la Internet, materiale didactice: prezentare Power Point, machete, planse, inregistrari audiovideo etc.

13 Competențe transversale Competențe profesionale 6. Competenţele specifice accumulate Analiza managementului inovării pentru susținerea avantajului competitiv în cadrul firmelor. Utilizarea adecvată a inovării pentru dezvoltarea de sisteme moderne de management în firme. Dezvoltarea și proiectarea produselor inovative prin asigurarea, realizarea și valorificarea calității proceselor, produselor și serviciilor specifice industriei sustenabile. Executarea responsabilă a principiilor, normelor și a valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională. Realizarea activităților cu exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice și cu asumarea de roluri de conducere; 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7. Obiectivele specifice Disciplina îşi propune să dezvolte competente legate de înțelegerea conceptelor fundamentale ale activităţii de cercetareinovare, de caracterizare a proceselor inovative şi de utilizare a acestora în situaţii practice în scopul creşterii competitivităţii şi performanţei unei firme. Obiective ce vizează cunoașterea și interpretarea: surselor de informare documentare în cercetare; desfășurării unui proces de cercetare; cercetariidezvoltarii ca proces de producţie; caracterizarii conceptului de inovare si a procesului de inovare, inovației de produs, de proces, de marketing și organizațională. creativității individuale și organizaționale. După parcurgerea disciplinei masteranzi vor fi capabili: să desfășoare un proces de informare documentare in cercetare, sa parcurgă etapele unui proces de cercetaredezvoltare; sa explice şi sa interpreteze un proces de inovare de produs, inovarea de proces, inovarea de marketing si inovarea organizațională. 8. Conţinuturi 8.1. Curs Nr ore 1 Cercetarea ştiinţifică concept si dimensiuni 1 Activitatea de informare şi documentare 1 3 Etape în desfăşurarea unui proces de cercetare 4 Cercetareadezvoltarea ca proces de producţie 5 Alianţe strategice şi reţele de cercetare 1 6 Notiuni generale asupra conceptului de inovare. Metode de management a inovării 7 Managementul inovării produselor şi serviciilor 3 8 Marketingul produselor şi serviciilor inovative 3 9 Managementul inovării tehnologice 3 10 Proprietatea intelectuală. Proprietatea industrială 3 11 Procesul transferului tehnologic 3 Metode de predare Expunere sistematică interactiva, explicații, conversaţie, Observaţii In perioada pandemiei cursurile vor fi desfășurate online pe platforma MS Teams. Suport de curs in format electronic, materiale documentare proprii şi de pe internet.

14 Politica UE si a Romaniei in domeniul CD si a 1 inovarii (europa 00) Planul de afaceri pentru produse şi servicii 13 4 inovative Bibliografie 1. Munteanu, R., Rusu, T., Managementul activităţilor de CercetareDezvoltare, Editura MEDIAMIRA Cluj Napoca, Brad, S. Ciupan, C., Pop, L., Mocan, B., Fulea, M., Manualul de Bază al Managerului de Produs în Ingineria şi Managementul Inovaţiei, Ed. Economică, Ciupan C. Creativitate tehnică. Editura Dacia, ClujNapoca, Belous V. Inventica. Ed itura Junimea, Iaşi Munteanu R., Dumitrache, I., Curaj A., Managementul Centrelor de Cercetare Ştiinţifică, Editura Economică Bucuresti, 003 ISBN Guran, M., Managementul cercetăriidezvoltării şi al inovării, Editura AGIR, Bucureşti, Nicolae, M, Managementul inovației organizaționale. Drumul spre excelență, Editura Tritonic, Proctor, T., Elemente de creativitate managerială, Editura Teora, Seminar Nr ore 1 Activitatea de informare şi documentare în cercetare Studiu de caz Etapele unui proiect de cercetare Studiu de caz Strategia in contextul Uniunii Inovarii, Europa 00 studiu de caz Bune practici în domeniul inovării la nivel european, naţional şi instituţional studiu de caz Etape în concepţia unui produs cu caracter inovativ studiu de caz Marketingul produselor şi serviciilor ecoinovative studiu de caz Realizarea unui plan de afaceri pentru produse şi servicii inovative studiu de caz Metode de predare Prelegere interactivă; studiu de caz, explicatii, discuţii tematice, Observaţii In perioada pandemiei seminariile vor fi desfășurate online pe platforma MS Teams Suport de seminar in format electronic, materiale documentare proprii şi de pe internet. Bibliografie 1. Munteanu R., I., Curaj A.,ş.a, Practica Managementelor Proiectelor, Editura Economică Bucuresti.. Zait, D Elemente de metodologia cercetării, Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, Rădulescu, M Metodologia cercetării ştiinţifice, EDP Bucureşti, Ranea, C., Filipoiu, I., Managementul proiectelor de cercetaredezvoltare şi inovare a produselor, Editura Polithnica Press, Bucureşti, Nicolae, M, (editor), Ion, I., Nicolae, E. E., Vițelar, A., Arta și știința leadershipului. Un ghid teoretic și practic, Editura Tritonic, *** CE Research and Innovation, TIK Series, p Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu asteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului Curriculumul disciplinei este alcătuit astfel, încât să faciliteze formarea deprinderilor si a gândirii tehnice în concordanta cu principiile dezvoltarii durabile, și cuprinde teme de actualitate (pe plan local, național, internațional) ce constituie subiectul de interes și/sau al unor dezbateri/cercetări realizate de asociațiile profesionale și/sau angajatori cu preocupări în domeniul protecției și ingineriei mediului.

15 10. Evaluare Tip activitate Criterii de evaluare 10.. Metode de evaluare 10.4 Curs Criterii specifice disciplinei (definirea corectă a noțiunilor prezentate, discutarea critică a subiectelor abordate etc.) Criteriile generale de evaluare (corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de exprimare, forţa de argumentare) Examen evaluare sumativă scrisă în sesiunea de examene, care constă in rezolvarea unui test grilă și întrebări deschise / întrebări cu variante de răspuns ; Pondere din nota finală 70% 10.5 Aplicaţie (Seminar) Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi motivaţionale ale activităţii masteranzilor, (implicarea in discutii, frecvenţa la curs etc.) Teme repartizate a fi realizate Individual sau pe grup / Participare activă la discuţii, dezbateri, comentarii sau implicare în rezolvarea studiilor de caz propuse Subiectele acoperă întreaga materie. Referat individual sau pe grup / Evaluarea sumativă orală Cuantificarea în notă a numărului de prezență la aeminar Frecventa la seminar 10.6 Standard minim de performanţă Condiţia de obţinere a creditelor: N 5, E 5; S 5; unde: N=0,7 E + 0,3 S; E nota la examen, S nota la seminar. 0% 10% Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura Curs Conf.univ.dr.ing. Viorel DAN Aplicații s.l.dr.ing. Tiuc Ancuța Elena Data avizării în Consiliul Departamentului IMADD Director Departament IMADD Conf.dr.ing. Viorel DAN Data aprobării în Consiliul Facultății IMM Decan IMM Prof.dr.ing., fiz. Ionel CHICINAS

16 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din ClujNapoca 1. Facultatea Ingineria Materialelor și a Mediului 1.3 Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studii / Calificarea Procedee Avansate ȋn Protecția Mediului 1.7 Forma de învăţământ IF învăţământ cu frecvenţă 1.8 Codul disciplinei Date despre disciplină.1 Denumirea disciplinei Evaluarea riscului asupra mediului. Titularul de curs s.l.dr.ing. Tiuc Ancuța Elena Titularul activităţilor de seminar s.l.dr.ing. Tiuc Ancuța Elena Anul de studiu I.5 Semestrul II.6 Tipul de evaluare Colocviu.7 Regimul Categoria formativă DA disciplinei Opționalitate DO 3. Timpul total estimate 3.1 Număr de ore pe din săptămână care: Curs Seminar Laborator Proiect 3.4 Număr de ore pe din semestru care: Curs Seminar Laborator Proiect 3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 18 (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 (d) Tutoriat 8 (e) Examinări 4 (f) Alte activităţi: 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a) 3.7(f))) Total ore pe semestru ( ) Numărul de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă 5. Condiţii (acolo unde este cazul) Sală curs/amfiteatru, mijloace de învățământ (PC videoproiector, tablă), 5.1. de desfăşurare a cursului material didactic: prezentare PowerPoint. 5.. de desfăşurare a Sală de seminar, mijloace de învățământ (PC, videoproiector, tablă), seminarului / laboratorului / material didactic: prezentare Power Point, simulări etc. proiectului

17 Competenţe transversale Competenţe profesionale 6. Competenţele specifice acumulate Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului, în contextul dezvoltării durabile. Cunoaşterea aprofundată a fenomenelor legate de poluarea antropică, de riscurile naturale şi cele tehnologice; Dobândirea de cunoştiinţe de specialitate pentru realizarea unor sisteme moderne de monitorizare a factorilor de mediu pentru evaluarea impactului şi a auditului de mediu. Abilităţi în analiza datelor referitoare la protecţia mediului, realizarea studiilor de mediu, monitorizarea calităţii mediului, utilizarea tehnicilor de evaluare a impactului şi riscului asupra mediului. Rezolvarea unor situaţii de criză în cazul unui accident sau dezastru cu efecte grave asupra mediului; Executarea responsabilă a principiilor, normelor și a valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională. Autoevaluarea obiectivă și diagnoza nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea profesională. Autocontrolul ȋnvățării şi utilizarea eficintă a cunoştiințelor de tehnologia informației, a comunicării şi abilităților lingvistice. 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7. Obiectivele specifice Disciplina prezintă întro concepţie unitară, noţiuni referitoare la modul de identificare şi evaluare a riscului şi hazardelor. Ajutând la dobândirea de cunoştiinţe şi deprinderi teoretice şi practice necesare desfăşurării unor activităţi ce implica evaluarea şi gestionarea riscului şi a calităţii mediului. Prezentând elementele necesare unei analize de risc şi întelegerea modului în care procesele tehnologice pot aduce prejudicii mediului. Disciplina abordează aspecte privind definirea şi clasificarea riscurilor. Formarea capacitatii de identificare a proceselor de poluare generate de industrie, concomitent cu stabilirea masurilor de diminuare a lor. Sunt abordate problemele specifice analizei riscului (identificare, evaluarea probalităţilor şi consecinţelor), şi a cailor de reducere a riscului şi managementul riscului. 8. Conţinuturi 8.1 Curs Privire de ansamblu asupra riscului. Definirea riscului 1 Clasificarea riscurilor; Terminologie: hazard, risc, dezastru, vulnerabilitate, fragilitate Managementul riscului Analiza riscului, Dimensiunea socială a riscului natural Evaluarea riscului. Tipuri de estimări de risc Evaluarea calitativă a riscului Evaluarea cantitativă a riscului Nr. ore 1 Metode de predare Expunere, Dezbatere, Discuţii participative Prelegere interactivă; Explicație; Conversaţie de verificare. Observaţii

18 Controlul riscului unor accidente majore. Bibliografie 1. SOROCOVISCHI V. (ed.) (00), Riscuri şi carastrofe, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca.. MÂNDRESCU N. (000), Cutremurul Hazard natural major pentru România, Editura Tehnică, Bucureşti 3. MOLDOVAN FL. (003), Fenomene climatice de risc, Ed. Echinox, ClujNapoca. 4. GRECU F. (004), Hazarde şi riscuri naturale, Ed. Universitară, Bucureşti. 5. BĂLTEANU D., ALEXE R. (001), Hazarde naturale şi antropogene, Editura Corint, Bucureşti 6. DAN V., Evaluarea riscului asupra mediului, suport de curs. 7. Actele legislative în vigoare 8. Seminar Nr. ore Metode de predare Obs. Cadrul legal Identificarea hazardelor Tipuri de estimări de risc Estimarea riscului pe nivele de complexitate Estimarea riscului ecologic Estimarea riscului tehnologic 4 Explicație; Exemplificare; Studiu de caz pe diferite teme de cercetare; Exerciţii individuale şi de grup; Bibliografie 1. GRECU F. (004), Hazarde şi riscuri naturale, Ed. Universitară, Bucureşti.. MOLDOVAN FL. (003), Fenomene climatice de risc, Ed. Echinox, ClujNapoca. 3. SOROCOVISCHI V. (ed.) (00), Riscuri şi carastrofe, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca. 4. VELCEA V. (1995), Riscuri naturale şi tehnogene, Fac. De Geogr. Turismului, Sibiu. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și transversale. Conținuturile abordate acoperă teme fundamentale ale disciplinei ce asigură familiarizarea studenților cu problematica specifică disciplinei (concepte, teorii, idei, ipoteze, legi, principii și metode de cunoaștere, analiză critică). Conținuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de master, fiind în acord cu așteptările comunității specialiștilor şi ale angajatorilor din domeniul ingineriei. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10. Metode de evaluare 10.4 Curs 10.5 Seminar Nivelul de asimilare a cunoştinţelor Corectitudinea răspunsurilor, însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate. Abilitatea de intelegere, interpretare şi rezolvarea unor probleme specifice domeniului. Examen scris cu întrebări deschise în presesiunea de examene; subiectele acoperă întreaga materie Evaluare continuă prin probe de evaluare orală Pondere din nota finală 80% 80%

19 Calitatea activităţii desfăşurate şi (inter)activitate în timpul orelor de seminar Standard minim de performanţă Cunoaşterea noţiunilor teoretice fundamentale. Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura Curs S.l.dr.ing. Ancuţa Elena TIUC Aplicații S.l.dr.ing. Ancuţa Elena TIUC Data avizării în Consiliul Departamentului IMADD Director Departament IMADD Conf.dr.ing. Viorel DAN Data aprobării în Consiliul Facultății IMM Decan IMM Prof.dr.ing., fiz. Ionel CHICINAS

20 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din ClujNapoca 1. Facultatea Ingineria Materialelor și a Mediului 1.3 Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 1.5 Ciclul de studii Master (cercetare) 1.6 Programul de studii / Calificarea Procedee Avansate ȋn Protecția Mediului 1.7 Forma de învăţământ IF învăţământ cu frecvenţă 1.8 Codul disciplinei Date despre disciplină.1 Denumirea disciplinei ENERGII REGENERABILE. Titularul de curs Ș.l.dr.ing. HORJU DEAC Cristina Daniela Titularul activităţilor de seminar prof.univ.dr.ing. Tiberiu RUSU Anul de studiu I.5 Semestrul II.6 Tipul de evaluare C Categoria formativă DA.7 Regimul disciplinei Opționalitate DO 3. Timpul total estimate 3.1 Număr de ore pe din săptămână care: Curs Seminar Laborator Proiect 3.4 Număr de ore pe din semestru care: Curs Seminar Laborator Proiect 3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 16 (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri (d) Tutoriat 4 (e) Examinări (f) Alte activităţi: 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a) 3.7(f))) Total ore pe semestru ( ) Numărul de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul. 4. de competenţe Nu este cazul. 5. Condiţii (acolo unde este cazul) Sală de curs/amfiteatru, mijloace de învățământ (PC, videoproiector, tablă), conexiune la Internet, materiale didactice: prezentare Power Point, 5.1. de desfăşurare a cursului machete, planse, etc.cursul se desfasoara ONLINE pe platforma Teams conform Hotararii de Senat 16/

21 Competenţe transversale Competenţe profesionale 5.. de desfăşurare a seminarului Sală de seminar, mijloace de învățământ (PC, videoproiector, tablă), conexiune la Internet, materiale didactice: prezentare Power Point, machete, planse, inregistrari audiovideo etc. Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titularul aplicatiei de comun acord cu studenții. Seminarului se desfasoara ONLINE pe platforma Teams In funcţie de evoluţia situaţiei pandemice şi /sau a noilor reglementari legale. 6. Competenţele specifice acumulate CP.1.Sa cunoasca problemele energetice actuale, solutiile si tehnologiile referitoare la producerea si economisirea energiei. CP..Sa cunoasca principiile generale de evaluare si utilizare a surselor regenerabile de energie: solara, geotermala, eoliana, a biomasei, etc. CP.3.Sa cunoasca solutiile tehnice, respectiv instalatiile si echipamentele pentru producerea energiei termice si electrice utilizind sursele regenerabile. CP.4.Sa cunoasca metodele de dimensionare a instalatiilor si de alegere a echipamentelor pe criterii de eficienta energetica si economica. CP.5.Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili: Sa identifice si sa evalueze potentialul surselor regenerabile si sa stabileasca in urma analizelor tehnicoeconomice tehnologiile moderne de conversie a energiilor regenerabile. Sa analizeze si sa propuna solutii viabile in vederea cresterii ponderii energiilor regenerabile in balanta energetica. Sa proiecteze instalatii pentru producerea agentilor termici si a energiei electrice utilizind surse regenerabile. CT1.Formarea abilitatilor necesare cooperarii multidisciplinare, comunicarii si edificarii de relatii parteneriale fundamentate pe aplicarea cunostintelor însusite si dezvoltarea rationamentelor stiintifice transdisciplinare. CT. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor întro echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. CT.3 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri, Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri online etc.) atât în limba română, cât şi întro limbă de circulaţie internaţională 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7. Obiectivele specifice Insusirea notiunilor de baza, a conceptelor, teoriilor si proceselor legate de producerea energiei. Insusirea notiunilor fundamentale referitoare la diversele tipuri de energii existente. Impactul proceselor de producere a energiei asupra mediului. Insusirea cunostintelor legate de conversia diferitelor forme de energie alternativa in energie electrica si termica, precum si a noţiunilor teoretice şi practice utilizate in tehnologiile de obţinere a energiei folosind diferite resurse alternative Asimilarea cunostintelor teoretice privind: cunoasterea tuturor posibilitatile pentru obtinerea energiei necesare proceselor, conexiunea acestora cu mediul înconjurator, gradul de poluare a aerului, apei, solului. cunoasterea în primul rând sursele alternative mai putin poluante si reducerea poluarii pe cât posibil. cunoasterea criteriilor de aplicare si din punctul de vedere al eficientei economice. Obtinerea deprinderilor privind: evaluarea efectelor asupra mediului privind reducerea

22 emisiilor de carbon; alegerea optima a resurselor regenerabile in functie de avantajele si dezavantajele fiecareia 8. Conţinuturi 8.1 Curs (programa analitică) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1.CONSIDERATII PRIVIND PRINCIPALELE SURSE DE ENERGIE Rolul surselor alternative de energie. Clasificarea surselor de energie. Forme de energie. Moduri de conversie a energiei. Surse Regenerabile de energie. Noţiuni generale. Surse Regenerabile de energie în balanţa energetică națională și mondială. Principalele SRE ale Romaniei.. SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIEI SOLARE Consideratii teoretice privind utilizarea energiei solare. Domenii de utilizare a energiei solare. Stadiul actual al valorificarii potentialului energetic solar. Studiul variantelor de conversie a energiei solare în scopuri domestic. Studiu comparativ al diferitelor sisteme solare termice pentru prepararea apei calde menajere. 3. SISTEMELE FOTOVOLTAICE Celula fotovoltaică şi caracteristicile ei. Tehnici de fabricatie pentru celule si modulele fotovoltaice. Domeniile de utilizare raţională a energiei fotovoltaice Părţile componente a unui sistem fotovoltaic. Sisteme fotovoltaice autonome şi conectate la reţea. 4. SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIEI EOLIENE Resursa energetica eoliana. Tehnologia turbinelor eoliene.ferme de turbine eoliene (onshore, offshore).conversia energiei eoliene 5.IMPACTUL TURBINELOR EOLIENE ASUPRA MEDIULUI Aspecte economice şi de mediu a energeticii eoliene. Avantajele si dezavantajele utilizarii energiei eoliene. Tendinte actuale în proiectarea palelor pentru turbine eoliene de putere mica. 6. ENERGIA GEOTERMALA Consideraţii generale, metode de conversie, valorificarea energiei geotermale, aplicații.impactul asupra mediului al tehnologiilor de utilizare a energiei geotermale. 7.VALORIFICAREA ENERGETICA A BIOMASEI Surse si tipuri de biomasa.potentialul de biomasa lemnoasa si agricola a Romaniei.Compozitie si proprietati.procedee bio/fizicochimice, termochimice de conversie a biomasei.aplicatii energetice. Expunere sistematică interactiva, conversația euristică; prezentări PPT, explicații, exemplificări On line Microsoft Teams Bibliografie 1. R. Baican, Energii regenerabile, Ed. Grinta, ClujNapoca, M.BalanEnergii regenerabile, Ed.U.T.PRESS ClujNapoca, Adrian Badea, Horea Necula Surse regenerabile de energie.ed.agir, Deac, T., Producerea energiei din surse regenerabile. Biomasa solidă, Editura Risoprint, Cluj Napoca, (016) 177, ISBN V.Ghergheleş, Energia viitorului surse regenerabile, Ed.Mediamira, ClujNapoca, M. Roşca, Geotermalism si centrale geotermale, curs, Edmond MAICANSisteme de energii regenerabile,ed.printech,bucuresti, BitirIstrate I., Minciuc E., Valorificarea biogazului pentru producerea energiei electrice si termice,

23 Ed. Cartea Universitara, Bucuresti, Neamt Liviu, Sisteme moderne de conversie a energiei laborator, format electronic: Neamţ L, Neamţ Alina, Dumitru Adina, Eficienta energetică energii regenerabile: ghid pentru profesori, Ed.Matrix Rom Bucureşti, Victor L, Surse alternative de energie: ghid practic de proiectare, montaj, exploatare si intretinere a sistemelor de conversie care folosesc resurse regenerabile. Ed.MatrixRom, Bucureşti, European Comission, Joint Research Center, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), Natural Resources Canada: Softul de Analiză pentru Proiectele de Energie Curată RetScreen, 8. Aplicaţii (seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Stadiul actual al utilizarii energiei regenerabile si perspective de dezvoltare.cadrul legislativ.. Studiul celulelor fotovoltaice 3. Utilizarea energiei eoliene pentru incalzirea electrica a unei locuinte. Studiu comparativ cu incalzirea clasica. Prelegere interactivă; studiu de caz, explicatii, discuţii tematice In perioada pandemiei seminariile vor fi desfășurate online pe platforma MS Teams 4.Surse regenerabile de energie utilizate in instalatii de uscare. 5.Impactul potential al centralelor eoliene ON SHORE asupra mediului si populatiei. 6.Valorificarea energiei biomasei. Analiza bioenergetică și a tehnologiilor de obținere a energiei din biomasă. 7. Conceptul SMART CITY oras inteligent. Bibliografie selectivă 1. Boyle, G., Renewable Energy, Power for a Sustainable Future, Oxford, Oxford University Press, Bizon N, Sisteme optimizate pentru conversia energiei curate, Editura MatrixRom, Bucureşti, Bogoevici N, Energia electromagnetică, Editura Politehnica, Timişoara, Ionel, I., Managementul valorificării energetice a biomasei, 009, Arad. 5. Ivănoiu, M., Turbine eoliene cu ax vertical. Modele istorice ale transferului energetic, Ed.Universităţii Transilvania, Lateş, M.T., Sisteme eoliene. Teorie şi practică, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, Victor L, Surse alternative de energie: ghid practic de proiectare, montaj, exploatare si intretinere a sistemelor de conversie care folosesc resurse regenerabile. Editura MatrixRom, Bucureşti, Sobor I, Caraghiaur D, Nosadz Ş, ş.a, Surse regenerabile de energie: Curs de prelegeri, Min. Educaţiei şi Tineretului, Univ. Tehnică a Moldovei, Chişinău: UTM, Kaltschmitt, M., Hartmann, H., Energie aus Biomasse. Springer, Berlin, *** Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice *** Strategia energetică a României 00030, cu perspectiva anului Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din țară și din străinătate, precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul organizațiilor angajatoare. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10. Metode de evaluare 10.4 Curs Insusirea si intelegerea corecta a problematicii tratate la curs; capcaitatea de analiza a surselor de Evaluare finala ( Proba scrisa) ONLINE pe platforma 10.3 Pondere din nota finală 60%