LICIT AT IA.RO. 1 of :29. licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LICIT AT IA.RO. 1 of :29. licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact"

Transcriere

1 1 of :29 LICIT AT IA.RO S E R V I C I I D E M O N I T O R I Z A R E L I C I T A T I I licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact licitatii Publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO autorizatii/hotarari abonamente despre noi termeni si conditii contact Copyright 2009 licitatia.ro

2 2 of :29 Licitatii publice RO > licitatii proiectare in constructii instalatii > Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acorduri ID Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acorduri COD CPV TITLU LICITATIE Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acorduri (Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă) (Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale) (Lucrări de construcţii de drumuri) (Diverse lucrări specializate de construcţii) (Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport) DESCRIERE_SCURTA autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul: PROIECT INTEGRAT MASURA Modernizare DC36, Alimentare cu apa Lapusnicel si Parvova, Canalizare menajera, Renovare camin cultural, Asistenta dupa programul de scoala, tip After School. Valoarea estimata fara TVA: 9,457,399 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 24 luni incepand de la data atribuirii contractului. Restul doc este atasata in SEAP Cautare tip licitatie: licitatii publice RO Cauta Contul meu:» Monitorizare licitatii» Licitatii favorite» Informatii cont» Comenzile mele» Contractele mele» Iesire cont Alte servicii: DETALII ORGANIZATOR me Adresa Localitate Judet Primaria Comunei Lapusnicel str.principala nr.278 Lapusnicel Caras-Severin Telefon Fax DETALII LICITATIE Data publicarii Data limita Data licitatiei Documentatii DOCUMENTATIE ATRIBUIRE COMUNA LAPUSNICEL.pdf EXPERTIZA TEHNICA AFTER SCHOOL.pdf EXPERTIZA TEHNICA CAMIN CULTURAL.pdf PARTE DESENATA AFTER SCHOOL.pdf PARTE DESENATA APA LAPUSNICEL.pdf Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr Garantii Valoare estimata lei RON Surse monitorizate: SEAP - Anunturi de intentie SEAP - Anunturi de participare SEAP - Cereri de oferta SEAP - Concursuri de solutii SEAP - Concesiuni Monitorul oficial Bursa Romana de Marfuri Presa Centrala Pe acest site se poate plati cu cardul TEXTUL LICITATIEI Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: COMUNA LAPUSNICEL (primaria lapusnicel) Adresa postala: Str.Principala, nr.278 loc. Lapusnicel jud. Caras Severin, Localitatea: Lapusnicel, Cod postal: , Romania, Punct(e) de contact: TODORESCU GHEORGHE, Tel , Fax: , Adresa profilului cumparatorului: I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) - Servicii generale ale administratiilor publice Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul: PROIECT INTEGRAT MASURA Modernizare DC36, Alimentare cu apa Lapusnicel si Parvova, Canalizare menajera, Renovare camin cultural, Asistenta dupa programul de scoala, tip After School. II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Lucrari Proiectare si executare

3 3 of :29 Locul principal de executare: COMUNA Lapusnicel, sat Lapusnicel, str. FS, nr. 278, judetul Caras-Severin, cod postal Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.1.4) Informatii privind acordul-cadru II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul: PROIECT INTEGRAT : Modernizare DC36 Lapusnicel Sumita comuna Lapusnicel; Alimentare cu apa a localitatii Lapusnicel, Comuna Lapusnicel ; Alimentare cu apa a localitatii Pârvova, comuna Lapusnicel; Canalizare menajera a localitatilor Lapusnicel- Pârvova, comuna Lapusnicel; Renovare camin cultural localitatea Parvova, comuna Lapusnicel, în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale; Construire cladire destinata pentru proiecte de investitii in infrastructura sociala, asistenta dupa programul de scoala, tip After School. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2) Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2) Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice II.1.8) Impartire in loturi II.1.9) Vor fi acceptate variante II.2) Cantitatea sau domeniul contractului II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 1. Modernizare DC36 2. Alimentare cu apa Lapusnicel si Parvova 3. Canalizare menajera 4. Renovare camin cultural 5. Asistenta dupa programul de scoala, tip After School Valoarea estimata fara TVA: 9,457,399 RON II.2.2) Optiuni II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare 24 luni incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) Conditii referitoare la contract III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate Garantia de participare la licitatie de lei Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante FEADR, masura 322 si contract Contract de finantare - C din incheiat de comuna Lapusnicel cu APDRP. III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere sau subcontractare. III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale III.2) Conditii de participare III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Declaratii privind: eligibilitatea; neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34din 2006, calitatea de participant la procedura; privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare).certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil 30 zile de la data emiterii, in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor.certificat de inregistrare fiscala emis de Registrul Comertului in copie legalizata.in cazul unei asocieri,fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.societatea va trebui sa dovedeasca ca are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat domeniile de activitate supuse licitatiei si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri.ofertantul va prezenta certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala pentru persoanele juridice din Romania, care sa ateste ca ofertantul nu are obligatii de plata la bugetul de stat, cu valabilitate conform legislatiei in vigoare.ofertantul va prezenta certificat de atestare fiscala emis de Directia de Specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertei. III.2.2) Capacitatea economica si financiara Se va prezenta fisa de informatii generale, respectiv bilantul contabil pe anii 2007, 2008, 2009,Bilantul contabil la data de in copie înregistrate la D.G.F.P., (copie semnata si stampilata conform cu originalul); Valoarea minima a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) solicitata a fi îndeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de lei; Se va realiza un cashflow pe o perioada de 3 luni de lei. Profitul net pe fiecare an 2007, 2008,2009 si la data de conform bilant contabil trebuie sa fie pozitiv. III.2.3) Capacitatea tehnica Prestarea si finalizarea, în ultimii 3 ani pentru proiectare si 5 ani pentru executie, a cel putin: Proiectare: Alimentare cu apa -1 contract proiectare (PT, DE). Valoarea cumulata lei fara TVA; Canalizare menajera 1 contract proiectare (PT, DE). Valoarea cumulata lei fara TVA; Drum: 1 contract proiectare (PT, DE). Valoarea cumulata lei fara TVA; Camin cultural - 1 contract proiectare (PT, DE). Valoarea cumulata lei fara TVA; After school - 1 contract proiectare (PT, DE). Valoarea cumulata lei fara TVA; Executie:

4 4 of :29 Alimentare cu apa si canalizare - Valoarea cumulata lei fara TVA; Drum - Valoarea cumulata lei fara TVA Constructii civile - Valoarea cumulata lei fara TVA Experienta similara solicitata ca cerinta minima va fi indeplinita de ofertant, respectiv de unul dintre asociati in cazul unei asocieri. Experienta similara trebuie sa acopere codurile CPV.Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta in copie semnata si stampilata conform cu originalul: - formular experienta similara - contractul de prestari servicii; - proces verbal de predare documentatie; - recomandare din partea beneficiarului Recomandarea din partea beneficiarului trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; valoarea contractului finalizat, in lei fara TVA. daca pe parcursul prestarii au fost inregistrate neconformitati tehnice. III.2.4) Contracte rezervate III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Da SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica IV.3) Informatii administrative IV.3.1) mar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: :00 Documente de plata: NU IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare :00 IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor Data: :00 Locul: COMUNA Lapusnicel, sat Lapusnicel, str. FS, nr. 278, judetul Caras-Severin, cod postal Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Observatori APDRP si UCVAP. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul este periodic VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR, masura Contract de finantare - C din incheiat de comuna Lapusnicel cu APDRP. Tip de finantare: Fonduri europene VI.3) Alte informatii Vizita in teren va avea loc in data de , ora 10 am la sediul - COMUNA Lapusnicel, Sat Lapusnicel, Str. FS, nr. 278, judetul Caras-Severin, cod postal VI.4) Cai de atac VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Stavropoleos. Nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: , Romania, Fax: 40 (0) , Adresa internet (URL): Organism competent pentru procedurile de mediere CURTEA DE APEL TIMISOARA, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Adresa postala: Str. Tepes Voda. Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: , Romania, Tel , Fax: VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac COMUNA LAPUSNICEL Adresa postala: Str. FS, nr. 278, Localitatea: LAPUSNICEL, Cod postal: , Romania, Tel ,

5 5 of :29 VI.5) Data expedierii prezentului anunt :22 Pentru un acces mai rapid la aceasta licitatie o puteti adauga la licitatii favorite adauga la favorite