MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT instituțional privind organizarea şi desfăşurarea proces

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT instituțional privind organizarea şi desfăşurarea proces"

Transcriere

1 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT instituțional privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului INSTITUTIONAL REGULATION regarding the organization process for obtaining the certificate of habilitation Elaborat: Prof. Dr. Otilia Hedeşan, Director CSUD Semnătura Aviz juridic: Consilier juridic: Nadia Topai Semnătura Avizat: Consiliul de Administrație al UVT Hotărâre nr. 4 / Aprobat: Senatul UVT Hotărâre nr. 58/ Ediția I Intrat în vigoare la data de Retras la data de..

2 Pagina 2 din CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Prezentul regulament constituie cadrul de organizare şi desfăşurare a procesului de obţinere a atestatului în cadrul Universității de Vest din Timișoara (denumită în continuare UVT). Art. 2. Acest regulament este elaborat pe baza prevederilor următoarelor reglementări legale: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi modificările ulterioare şi Ordinul nr. 3121/2015 privind de abilitare. Art. 3. Prevederile acestui regulament permit îndeplinirea următoarelor obiective: a) asigurarea unui cadru de referință pentru practicile de organizare a susţinerii atestatului de abilitare în cadrul UVT; b) promovarea unor principii comune pentru garantarea calității în organizarea și desfășurarea în UVT. Art. 4. Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Art. 5.Teza relevă capacităţile şi performanţele de cercetare și didactice ale candidatului. Art. 6. Atestatul este acordat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Art. 7. Susţinerea în sesiune publică a tezei în vederea obţinerii atestatului de abilitare se realizează în UVT, care este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, în următoarele domenii de specialitate: Arte vizuale, Chimie, Contabilitate, Drept, Economie, Filologie, Finanţe, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Istorie, Istoria şi Teoria Artei, Management, Marketing, Matematică, Psihologie, Sociologie, Ştiinţe Politice, Teatru, Muzică. Art. 8. Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului, candidatul trebuie să îndeplinească standardele minimale specifice domeniului pentru care aplică, stabilite prin legislația în vigoare.

3 Pagina 3 din CAPITOLUL II Teza, dosarul şi componenţa comisiei Art (1)Teza relevă: a) în mod documentat principalele rezultate originale obţinute de candidat în cercetarea ştiinţifică, didactică, sportivă, creaţia artistică, după conferirea titlului de doctor, în contextul global al realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate pentru care autorul tezei aplică; b) evoluția carierei academice, științifice și profesionale precum și capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi cercetării; (2) Candidatul poate opta pentru redactarea tezei în limba română, caz în care aceasta va fi însoţită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulaţie internaţională, caz în care teza va fi însoţită de un rezumat în limba română; (3) Dimensiunile tezei sunt în conformitate cu Ghidul de redactare a tezei de abilitare (Anexa 1) Art (1) Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului se depune la Biroul de Studii Doctorale din cadrul UVT în 2 exemplare şi va conţine documentele următoare: a) cererea-tip pentru susţinerea abilitării, care va fi transmisă spre avizare de rectorul UVT de către Biroul de Studii Doctorale, redactată conform Anexei 2 (în format tipărit şi electronic); b) fişa de îndeplinire a standardelor minimale în vigoare în domeniul pentru care candidatul aplică (în format tipărit şi electronic); c) un portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de candidat, elaborate în domeniul de științe vizat (format electronic); d) curriculum vitae, lista de lucrări și lista citărilor (după caz), semnate de candidat (în format tipărit şi electronic); e) o declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării

4 Pagina 4 din ştiinţifice şi originalitatea lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări (în format tipărit şi electronic); f) copia legalizată a diplomei de doctor şi, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia (în format tipărit şi electronic); g) documente personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate (în format tipărit şi electronic); h) teza redactată potrivit Ghidului, în format tipărit şi electronic; i) CD sau memory stick cu documentele în format electronic şi cu alte documente justificative necesare argumentării realizărilor candidatului. (2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt redactate în limba română sau engleză, ele vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română. (3) Biroul de Studii Doctorale verifică depunerea în dosar a tuturor actelor necesare şi transmite dosarul directorului de Școală doctorală din domeniul de specialitate vizat. (4) Consiliul școlii doctorale evaluează cantitativ îndeplinirea standardelor minimale și remite CSUD un referat în acest sens (Anexa 3), alături de propunerea de comisie de specialitate pentru abilitare, specificând cine va conduce şedinţa publică. (5) CSUD se întruneşte lunar sau la propunerea directorului de școala doctorală din domeniul în care s-au făcut cereri pentru abilitare, în vederea transmiterii lor către CNATDCU. Dacă se constată că dosarul depus nu întruneşte cantitativ criteriile minimale specifice domeniului de studii, la propunerea directorului de școală doctorală din domeniul în care s-au făcut cereri pentru abilitare, CSUD solicită remiterea dosarului către aplicant în vederea completării acestuia. Art (1) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei este alcătuită din 3 membri, specialişti cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care deţin calitatea de conducător de doctorat. (2) Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate propuse trebuie să nu fie cadre didactice titulare sau cercetători în cadrul UVT sau în cadrul instituţiei din care provine candidatul. (3) UVT transmite CNATDCU propunerile cu privire la componenţa comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei şi postează pe site-ul oficial al instituţiei ( ) următoarele documente:

5 Pagina 5 din a) curriculum vitae, lista de lucrări și lista citărilor (după caz); b) fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale; c) rezumatul tezei ; d) componenţa comisiei de specialitate propuse pentru susţinerea tezei. (4) CNADTCU, prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat vizat, numeşte comisia prevăzută la alin (1). CAPITOLUL III Procedura şi emiterea atestatului Art. 12. UVT organizează susținerea publică a tezei, după primirea notificării cu privire la aprobarea componenţei comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de către CNATDCU. Art. 13. UVT, prin Biroul de Studii Doctorale se ocupă de derularea administrativă a susținerii abilitării: corespondența cu membrii comisiei (transmite înştiinţarea de la CNATDCU precum și dosarul și teza în format digital), asigurarea sălii, diseminarea informațiilor referitoare la susținerea publică a tezei, transportul și cazarea membrilor comisiei, afişarea pe site-ul oficial al instituţiei a componenței comisiei, transmiterea dosarului la MECS. Art. 14. Comisia de specialitate pentru susţinerea tezei analizează dosarul de abilitare depus de candidat înaintea susţinerii publice şi poate solicita lucrări ştiinţifice sau alte documente relevante pentru activitatea ştiinţifică, profesională şi academică a acestuia în termen de două săptămâni de la comunicarea numirii. Art (1) Teza se susţine, de regulă, în limba română, sau într-o limbă de circulație internațională în cadrul unei sesiuni cu caracter public. (2) În urma susţinerii publice, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei întocmeşte un raport de evaluare (Anexa 4) care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei, precum şi motivaţia deciziei luate. Art. 16. UVT, prin Biroul de Studii Doctorale transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul prevăzut la art. 15. alin. (2), către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - CNATDCU, pentru analiză şi decizie.

6 Pagina 6 din Art. 17. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin direcţia de specialitate, examinează conformitatea dosarului, potrivit art. 10. şi art. 16. În cazul în care lipsesc elemente din dosar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice solicită completarea acestuia. Dacă UVT nu transmite documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare, dosarul candidatului se returnează. Art. 18. Comisia de specialitate a CNATDCU analizează dosarul şi propune Consiliului general al CNATDCU, după caz, acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, pe baza unei rezoluţii motivate. Art. 19. Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluţiei comisiei de specialitate, analizează şi validează, după caz, propunerea de acordare sau de neacordare a atestatului de abilitare. Art. 20. (1) Pe baza validării de către CNATDCU a rezoluţiei favorabile de acordare a atestatului se emite, pentru fiecare candidat, ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (2) Ordinul prevăzut la alin. (1) reprezintă atestatul. (3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se transmite către UVT, unde a fost susţinută teza de abilitare, cu obligaţia ca această instituţie de învăţământ superior și cercetare avansată să îl comunice candidatului. (4) În cazul în care CNATDCU validează rezoluţia de neacordare a atestatului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice transmite această rezoluţie UVT, cu obligaţia ca această instituţie de învăţământ superior și cercetare avansată să o comunice candidatului şi returnează dosarul. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. 21. După emiterea ordinului prevăzut la art. 20. alin. (1), Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin direcţia de specialitate, arhivează dosarul, cu excepţia tezei, în format tipărit, care se returnează UVT. Dosarul va fi arhivat și de către UVT.

7 Pagina 7 din Art.. UVT, la propunerea CSUD, percepe o taxă, în scopul acoperirii cheltuielilor cu privire la organizarea şi susţinerea tezelor. Cuantumul acestei taxe este stabilit de Senatul universităţii, la propunerea Consiliului de administraţie. (Anexa 5 Metodologie privind finanţarea de către UVT a taxei de obţinere a atestatului de abilitare). Art. 23. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de LISTA ANEXELOR Anexa 1 Ghid de redactare a tezei Anexa 2 Cerere tip pentru susţinerea tezei Anexa 3 Referat al Consiliului Şcolii Doctorale Anexa 4 Raport redactat cu ocazia susținerii publice a tezei Anexa 5 Metodologie privind finanţarea de către UVT a taxei de obţinere a atestatului de abilitare

8 Pagina 8 din ANEXA 1 Ghid de redactare a tezei în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara Teza este o lucrare originală de dimensiuni medii care include următoarele aspecte : a. Prezentarea sintetică a principalelor rezultate originale obţinute de candidat în cercetarea ştiinţifică, didactică, sportivă, creaţia artistică, după conferirea titlului de doctor, în contextul global al realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate pentru care autorul tezei aplică; b. Evaluarea critică a acestor rezultate și a impactului lor în mediul profesional și științific național, regional, respectiv internațional; c. Prezentarea unui proiect de dezvoltare a traiectului de cercetare și academic care să evidențieze relațiile dintre competențele și preocupările individuale ale candidatului și capacitatea sa de de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi cercetării. Teza se redactează potrivit normelor academice uzuale în fiecare domeniu de specialitate. Includerea de figuri, grafice, schițe etc. respectă aceleași norme proprii domeniilor de cercetare. Tezele care se susţin în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara trebuie să îndeplinească o anumită structură formală a tezei. 1. Structura formală a tezei (elemente obligatorii): - Copertă vezi modelul copertei - Pagina de titlu vezi modelul paginii de titlu - Cuprins - Rezumat - Conţinut - Anexe (specifice, în funcție de domeniul de științe în care se înscrie aplicația)

9 Pagina 9 din - Bibliografie 2. Reguli de redactare și tehnoredactare: a) Dimensiunea tezei (cu Anexe și Bibliografie): aprox. 100 pagini. b) Formatul tezei: - pentru tezele redactate în Word: A4; spațierea între rânduri: 1,5 linii; font: Times New Roman, de 12 puncte; margini: stânga 3 cm, dreapta 2,5 cm, sus 2,5 cm, jos 2,5 cm; - pentru teze redactate în LaTeX sau TeX se vor respecta formatele impuse de Şcolile doctorale din domeniul tezei. c) Alinierea textului: - Textul în cadrul paragrafelor va fi aliniat între marginile din stânga și dreapta (Justify). - Primul rând al fiecărui paragraf va avea un alineat de 1 cm. d) Numerotarea paginilor: - Tezele vor avea paginile numerotate, începând cu prima pagină de text propriu-zis (adică, fără pagina de gardă) şi până la sfârşitul imprimatului. e) Imprimarea tezelor: - Tezele vor fi imprimate exclusiv pe faţa paginii A4, nu şi pe verso-ul acesteia. Exemplarele imprimate depuse la Biroului de Studii Doctorale, în vederea susţinerii, vor fi legate în coperţi cartonate.

10 Pagina 10 din (modelul copertei) UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA DOMENIUL TEZĂ DE ABILITARE CANDIDAT: Nume, prenume, titlu academic ; Instituția căreia îi este afiliat Anul

11 Pagina 11 din (modelul paginii de titlu) UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA DOMENIUL TITLUL TEZEI DE ABILITARE CANDIDAT: Nume, prenume, titlu academic ; Instituția căreia îi este afiliat Anul

12 Pagina 12 din (modelul paginii de titlu a rezumatului) UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA DOMENIUL Titlul tezei REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE CANDIDAT: Nume, prenume, titlu academic ; Instituția căreia îi este afiliat Anul

13 Pagina 13 din ANEXA 2 Universitatea de Vest din Timişoara Avizat Rector, Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA ÎNDEPLINIRE STANDARDE MINIMALE DA NU CERERE-TIP pentru susţinerea tezei Domnule Rector, Subsemnatul/Subsemnata, , (prenumele şi numele) titular la , având funcţia de , solicit prin prezenta susţinerea tezei în domeniul de studii universitare de doctorat Solicit ca procedura în domeniul... să se desfăşoare în cadrul şcolii doctorale..din instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) - Universitatea de Vest din Timişoara. Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi în dosarul corespund realităţii. Data, Semnătura,

14 Pagina 14 din ANEXA 3 REFERAT al Consiliului Şcolii Doctorale de privind evaluarea cantitativă a îndeplinirii standardelor minimale Consiliul Şcolii Doctorale, reunit la data de a analizat cantitativ îndeplinirea standardelor minimale pentru domeniul de către candidatul şi a constatat îndeplinirea / neîndeplinirea tuturor criteriilor, spre a fi acceptat pentru susţinerea tezei în IOSUD UVT. Consiliul Şcolii Doctorale propune următoarea componenţă a Comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei cu titlul: Membri: 1. Universitatea 2. Universitatea 3. Universitatea și recomandă ca ședința publică să fie condusă de Consiliul Şcolii Doctorale Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. Director Şcoală Doctorală Prof.univ.dr.

15 RAPORT Pagina 15 din ANEXA 4 redactat cu ocazia susținerii publice a tezei cu titlul, în domeniul, propusă de Susținerea publică a tezei a avut loc la IOSUD - Universitatea de Vest din Timișoara, în data de, orele, în sala. Membrii comisiei, numiți prin Adresa MECS nr. din : Membri: 1. Universitatea 2. Universitatea 3. Universitatea au decis ca ședința publică să fie condusă de 1. ANALIZA TEZEI DE ABILITARE (puncte tari / puncte slabe) Puncte de vedere ale fiecărui membru al comisiei:

16 Pagina 16 din ANALIZA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE A CANDIDATULUI, în baza CV-ului, a listei de lucrări publicate și a lucrărilor semnificative atașate dosarului Puncte de vedere ale fiecărui membru al comisiei: ANALIZA SUSȚINERII PUBLICE A TEZEI DE ABILITARE și a răspunsurilor formulate Lista de întrebări și sinteza răspunsurilor candidatului: Î... R...

17 Pagina 17 din Î... R... Î... R Concluzii și recomandări: Prof. dr. Universitatea Prof. dr. Universitatea Prof. dr. Universitatea

18 Pagina 18 din ANEXA 5 METODOLOGIE Privind finanţarea de către UVT a taxei de obţinere a atestatului 1. SCOP Scopul acestei metodologii este: a. stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea încasărilor şi plăţilor cu numerar, cu privire la taxa de susținere a atestatului în cadrul Universităţii de Vest Timişoara; b. stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei activităţi. 2. DOMENIU Metodologia se aplica de personalul angajat UVT şi de persoanele externe UVT (candidatul pentru obţinerea atestatului, membrii comisiei ), în vederea desfăşurării în condiţii optime a susţinerii atestatului. 3. REFERINŢE NORMATIVE a. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi modificările ulterioare; b. Ordinul nr. 3121/2015 privind procesului de obţinere a atestatului c. Hotărârea Senatului UVT nr. 19/ privind aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie (conform Hotărârii C.A. nr. 7/ ) privind cuantumul taxei percepută de UVT, în calitate de instituţie organizatoare, şi anume: 1500 de euro;

19 Pagina 19 din 4. DESCRIEREA METODOLOGIEI 1. Prezenta metodologie are în vedere susţinerea tezei de către cadrele didactice care au calitatea de titulari în UVT, precum şi de candidaţii provenind din alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare, în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Metodologia nu se referă la cadrele didactice titulare UVT care susţin teza în alte IOSUD decât UVT Universitatea de Vest din Timişoara sprijină organizarea susţinerii tezei în domeniile unde are școli doctorale (vezi art. 7 din regulament) a cadrelor didactice care au calitatea de titulari în UVT prin suportarea taxei Candidaţii care provin din alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetaredezvoltare și care aleg să susțină abilitarea în domeniile în care UVT are școli doctorale (vezi art. 7 din regulament) trebuie să achite taxa percepută de Universitatea de Vest din Timişoara, în calitate de instituţie organizatoare, care conform actelor normative în vigoare, este de 1500 de EURO, calculată în RON la cursul zilei Cadrele didactice și cercetătorii titulari în UVT care doresc să susțină abilitarea în domenii în care UVT nu are, în momentul depunerii aplicației, școală doctorală beneficiază de susținerea financiară a UVT, potrivit Hotărârii Senatului UVT nr. 19/ privind aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie (conform Hotărârii C.A. nr. 7/ ) Cadrele didactice și cercetătorii titulari în UVT care doresc să se abiliteze în domenii ale științei unde UVT are școli doctorale organizate în momentul depunerii aplicației și care aleg să depună aplicația la alte universități sau institute de cercetare organizatoare de studii universitare de doctorat, pot să facă acest lucru fără a beneficia de susținere financiară din partea UVT UVT suportă o singură dată taxa pentru un cadru didactic sau cercetător titular în UVT. 2. După emiterea Deciziei CNATDCU privind comisia de specialitate pentru evaluarea tezei, Biroul de Studii Doctorale transmite candidatului pe Anexa 1, pe care acesta o va retrimite (scanată) completată, cu datele necesare în vederea emiterii facturii de plată.

20 Pagina 20 din 3. Biroul de Studii Doctorale transmite Anexa 1, completată, secretariatului DGA-UVT. În urma introducerii datelor necesare facturării, va rezulta o comandă, iar pe baza numărului de comandă se va prelua factura de către Serviciul Financiar Contabil. 4. Factura poate fi achitată la casieria 2 a UVT în aceeaşi zi, în intervalul orar 13:00-15:00 (cerând în prealabil dispoziţia de plată de la Serviciul Financiar Contabil). Plata se poate face şi prin bancă, în contul trezorerie tipărit pe factură. 5. RESPONSABILITĂŢI a. Secretarul Biroului de Studii Doctorale: - contactează candidatul în vederea completării Anexei 1; - verifică datele de pe Anexa 1; - înaintează Anexa 1 secretarului DGA, în vederea introducerii datelor necesare facturării; - înmânează factura candidatului. b. Secretarul DGA: - introduce datele necesare facturării de pe Anexa 1; - emite numărul de comandă; c. Serviciul Financiar Contabil: - emite factura şi o transmite Biroului de Studii Doctorale Persoanele care utilizează metodologia Aplică forma iniţială, precum şi varianta/variantele revizuită/revizuite de la data intrării în vigoare a acestora. 6. DISPOZIŢII FINALE

21 Pagina 21 din a. metodologia va f i adusă la cunoştinţă personalului care execută activităţile respective; b. actuala metodologie va fi revizuită în cazul în care apar modificări ale reglementărilor legale cu caracter general şi intern, pe baza cărora se desfăşoară activităţile care fac obiectul acestei metodologii; c. pe perioada absentei de la serviciu a persoanelor nominalizate în Anexa nr. 2 care utilizează prezenta procedura, forma iniţială, precum şi varianta/variantele revizuită/ revizuite, se aplica şi de către înlocuitorii acestora; 7. ANEXE: 1. Colectare Date în vederea emiterii facturi de plata taxei.

22 Pagina din Anexa 1 Colectare Date Persoană fizică/juridică Nume client/ Universitatea: Pers. fizică Pers. juridică Adresa: Strada, nr. imob.: Cod poştal: Localitatea: Judeţul: Ţara: Telefon: Cont bancar: Cod fiscal/cnp: Taxa de achitat Taxă abilitare (serv. SAP) Valoare taxă 1500 EURO (calculată în RON la cursul zilei) Cantitate Semnătura

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA PROCEDURĂ-CADRU de afiliere a conducătorilor de doctorat la şcolile doctorale în ca

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA PROCEDURĂ-CADRU de afiliere a conducătorilor de doctorat la şcolile doctorale în ca MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA PROCEDURĂ-CADRU doctorat la şcolile doctorale în PROCEDURE of Doctoral Supervisors Affiliation in the Doctoral Schools within IOSUD-UVT

Mai mult

Metodologia şi calendarul privind alegerea membrilor Consiliului de Conducere și al Directorului SDI din Universitatea Transil

Metodologia şi calendarul privind alegerea membrilor Consiliului de Conducere și al Directorului SDI din Universitatea Transil MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV S E N A T 500036 Braşov, B-dul EROILOR nr. 29 tel.0268413000/362, tel./fax +40268415064, www.unitbv.ro METODOLOGIA privind recunoaşterea

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat 13.07.2016 27.07.2016 Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare

Mai mult

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIŞOARA

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE DREPT METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER An

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE DREPT METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER An METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER Anul universitar 2018-2019 The Methodology for Organizing Final Master Exams, 2018-2019 FACULTY OF LAW Elaborat:

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU M E T O D O L O G I A DE DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT DE LA IOSUD

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT Elaborat: Prorector Strategie

Mai mult

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice FDSA

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice     FDSA Universitatea Ecologică din București Facultatea de Drept și Științe Administrative Departamentul de Științe Juridice și Administrative Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 13 Disciplinele:

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICA FACULTATEA DE AUTOVEHI CULE RUTI ERE, MECATRONI CA si MECANI CA Ghid pentru redactarea, elaborarea şi prezentarea Proiectului de

UNIVERSITATEA TEHNICA FACULTATEA DE AUTOVEHI CULE RUTI ERE, MECATRONI CA si MECANI CA Ghid pentru redactarea, elaborarea şi prezentarea Proiectului de Ghid pentru redactarea, elaborarea şi prezentarea Proiectului de diplomă/ lucrării de disertaţie CUPRINS 1. Introducere - Cadrul general 2. Structura proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie 3. Reguli

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare,

Mai mult

Nr

Nr In atenția, Nr. înregistrare 26792/ 23.10.2018 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație al Universității de

Mai mult

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGISLATIV ART. 1. - Legea nr. 1 / 2011 actualizată (Legea

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

METODOLOGIE

METODOLOGIE MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei nr.313, 060042 Bucureşti, ROMÂNIA Telefon: +4021 318 10 00; Fax: +4021 318 10 01 www.pub.ro METODOLOGIE PRIVIND

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 4608 din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/2012 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE L

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE L MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI Anul universitar

Mai mult

Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Asistent universitar: Dosar complet la înscriere. Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după d

Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Asistent universitar: Dosar complet la înscriere. Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după d Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Asistent universitar: Dosar complet la înscriere. Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după depunerea lui la Prorectoratul didactic. Actele vor

Mai mult

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I 2019-2020 Methodology for Organizing the enrollment in Psycho- Pedagogical Education Program for Certification

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. In atenția, Nr. înregistrare 17238/ 28.07.2017 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII Nr. 1272/02.08.2018 COMUNICAT de PRESĂ REPUBLICA CEHĂ burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la

Mai mult

Anexă nr.5hsu nr. 80/2019 Ghidul Metodologic privind elaborarea şi prezentarea lucrării de certificare a competențelor PREAMBUL Prezentul ghid are dou

Anexă nr.5hsu nr. 80/2019 Ghidul Metodologic privind elaborarea şi prezentarea lucrării de certificare a competențelor PREAMBUL Prezentul ghid are dou Anexă nr.5hsu nr. 80/2019 Ghidul Metodologic privind elaborarea şi prezentarea lucrării de certificare a competențelor PREAMBUL Prezentul ghid are două obiective esenţiale: stabilirea structurii lucrării

Mai mult

Către,

Către, ANEXA 1 Hotărâre Senat 12/17.10.2012 REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoctorală ale Facultății de Științe Politice, Filosofie

Mai mult

METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I

METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I.O.S.U.D. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CAPITOLUL 1 DISPOZIłII

Mai mult

Macheta procedura operationala

Macheta procedura operationala MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE PROCEDURĂ DE SISTEM privind ANGAJAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DE CERCETARE ASOCIAT

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CLINICII UNIVERSITAR

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CLINICII UNIVERSITAR MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CLINICII UNIVERSITARE DE TERAPII ȘI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ Elaborat:

Mai mult

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programul

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Ex

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Ex UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA PROCEDURA GENERALĂ PROCEDURA privind efectuarea de incasari si plati in numerar si cu acte de valori Cod Data: Pag. 1 din 5 Evidenta modificarilor: Nr. crt. Pagina Capitol

Mai mult

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S Decizia Senatului 523/2007.07.19 modificat prin decizia nr. 1781 Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de

Mai mult

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumită în continuare IOSUD-UTCN,

Mai mult

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc METODOLOGIE de ADMITERE la SCOALA DOCTORALA DE GEOLOGIE Sesiunea SEPTEMBRIE 2019 1. Norme de organizare Concursul de admitere, din anul 2019 în cadrul Școlii Doctorale de Geologie, se va desfășura în conformitate

Mai mult

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 10.01.2019, modificat 18.03.2019 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE)

Mai mult

ORDIN Nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,

ORDIN Nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, ORDIN Nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT:

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1792/ 02.11.2017 REPUBLICA MOLDOVA burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce

Mai mult

Microsoft Word - Scoala Doctorala_ Etape schema.rtf

Microsoft Word - Scoala Doctorala_ Etape schema.rtf ETAPE premergătoare depunerii şi susţinerii tezei de doctorat SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE completează dosarul doctorandului (foaie matricola, adeverinţe şi referatul preliminar) DOCTORANDUL depune cererea

Mai mult

TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ FACULTATEA DE FIZICĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: / Fax:

TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ FACULTATEA DE FIZICĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: / Fax: REGULAMENTUL FACULTĂŢII DE FIZICĂ DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL LICENŢĂ ŞI MASTERAT Examenul de finalizare a studiilor la nivel licenţă şi masterat la Facultatea

Mai mult

C U P R I N S

C U P R I N S MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Universitatea Româno Americană Bd. Expoziţiei, nr. 1B, sector 1 Bucureşti, cod 012101, România Telefon: 0040-372.120.101 Fax: 0040-21-318.35.66 www.rau.ro Romanian-American

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 www.roburse.ro COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1791/ 02.11.2017 REPUBLICA ELENĂ

Mai mult

Microsoft Word - Ghid de elaborare a lucrarii de licenta MM-MK (ATENTIE - an referinta diagnostic economico-financiar pag.3)

Microsoft Word - Ghid de elaborare a lucrarii de licenta MM-MK  (ATENTIE - an referinta diagnostic economico-financiar pag.3) UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT - MARKETING GHID DE ELABORARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ Domeniul de licență: Marketing Specializarea: Marketing

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020 I. PRINCIPII Art. 1 (a) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 16.01.2017. REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE) ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel./Fax:

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel./Fax: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro GHID PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE CARE DORESC SĂ OBŢINĂ CALITATEA DE ADMINISTRATOR IMOBILE CAPITOLUL I PREVEDERI LEGALE Art. 1. Administratorul de imobile este persoana fizică,

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE  ARTE  BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

METODOLOGIE DE CONCURS CERCETARE1.docx

METODOLOGIE DE CONCURS CERCETARE1.docx METODOLOGIE DE ANGAJARE A PERSONALULUI DE CERCETARE- DEZVOLTARE ÎN INCSMPS 1. Dispoziții generale: Prezenta metodologie este elaborată în temeiul prevederilor L319/2003 privind Statutul personalului de

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CLUJ-NAPOCA GHID DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 CLUJ-NAPOCA 2019 I.

Mai mult

about:blank Page 1 of 2 22-Jul-2011 Guvernul Romaniei Hotarare nr. 457/2011 din 04/05/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2

about:blank Page 1 of 2 22-Jul-2011 Guvernul Romaniei Hotarare nr. 457/2011 din 04/05/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2 Page 1 of 2 Guvernul Romaniei Hotarare nr. 457/2011 din 04/05/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. In atenția, Nr. înregistrare 3097/ 21.02.2017 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 82/27.03.2019 cu privire la aprobarea

Mai mult

RECOMANDARE

RECOMANDARE CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU DOBANDIREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare

Mai mult

CERERE ÎNSCRIERE

CERERE ÎNSCRIERE REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a activităţii de cercetare a bursierilor, în perioada 2010-2013, în cadrul proiectului "Cercetarea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER la FACULTATEA DE

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI FORMARE CONTINUĂ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 1 CUPRINS Pag. CAP.I. Cadrul

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

1

1 Pag./Total pag. 1/ 22 Prezentul regulament este elaborat în baza Legii Educației Naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Studiilor Universitate de Doctorat, aprobat prin

Mai mult

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT Nr. UAIC: 819/17.01 2017 M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR pentru anul universitar

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru studii universitare de licenţă/master/doctorat în anul universitar 2019-2020 a cetăţenilor străini 1 Dispoziţii generale Concursul de admitere

Mai mult

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Regulamentul de organizare al examenelor de diplomă și de disertație pentru programele de studii din domeniul

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Regulamentul de organizare al examenelor de diplomă și de disertație pentru programele de studii din domeniul FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Regulamentul de organizare al examenelor de diplomă și de disertație pentru programele de studii din domeniul Ingineria sistemelor CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 69/27.04.2016 cu privire la aprobarea

Mai mult

Microsoft Word - Ghid_intocmire_lucrare_disertatie iulie 2019_f _1_

Microsoft Word - Ghid_intocmire_lucrare_disertatie   iulie 2019_f _1_ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice GHID de întocmire a lucrării de disertație - sesiunile iulie 2019, septembrie 2019 și februarie 2020 CONDIȚII DE BAZĂ 1.

Mai mult

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN ACREDITAREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A DOMENIILOR DE STUDII

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. Nr. înregistrare 7064 / 25.03. 2016 In atenția, Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0 / 30.11.2011 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

1

1 Pag./Total pag. 1/ 21 Prezentul regulament este elaborat în baza Legii Educației Naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Studiilor Universitate de Doctorat, aprobat prin

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie 2012 Dată revizuire 1: martie 2016 Dată revizuire 2:

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE «DR. MIOARA MINCU» TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE EDIŢIA a V-a Bucuresti, 8 mai 201

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE «DR. MIOARA MINCU» TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE EDIŢIA a V-a Bucuresti, 8 mai 201 SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE «DR. MIOARA MINCU» TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE EDIŢIA a V-a Bucuresti, 8 mai 2019 SCOPUL MANIFESTĂRII: Evidențierea realizărilor știintifice

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020 CADRUL GENERAL CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ADMITERII Concursul de admitere

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomato

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomato MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomatolog respectiv farmacist primar, sesiunea 19 iunie 2019

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII  BUCUREŞTI Nr. 1314/15.02.2019 HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI Adoptată în şedinţa de Senat din data de 14.02.2019 Având în vedere actele normative de certificare a înfiinţării

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat)

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat) ORDIN nr. 5272 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT Anexa 12. R14 F11 Facultatea* Departament* Poziţia în statul de funcţii* 16 Funcţie* Disciplinele din planul de învăţământ* Domeniu stiintific* Descriere post* Atributiile/activitatile aferente* Salariul

Mai mult

Regulament privind alegerea studenților-doctoranzi în cadrul CSUD și în consiliul școlii doctorale

Regulament privind alegerea studenților-doctoranzi în cadrul CSUD și în consiliul școlii doctorale Regulament privind alegerea studenților-doctoranzi în cadrul CSUD și în consiliul școlii doctorale Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.1. Prezentul regulament stabileşte regulile după care se organizează

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R o m â n i a Judeţul Galaţi Municipiul Galaţi Direcţia Generală de Servicii Publice Direcţia Servicii Municipale Compartiment de Relaţie cu Asociaţiile de Proprietari REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE ATESTARE

Mai mult

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE LITERE România Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca FACULTATEA DE LITERE Str. Horea nr. 31 400202, Cluj-Napoca Tel:

Mai mult

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE DECIZIE Nr. 1918/09.06.2017 Privind organizarea sesiunilor de examene de vară şi toamnă ale anului universitar 2016-2017 Având în vedere

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL

INSTITUTUL NAŢIONAL INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLÃ FUNDULEA - JUDEŢUL CĂLĂRAŞI REGULAMENT pentru organizarea şi desfãşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor şi acordarea gradelor profesionale

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătura: Aviz juridic: Consilier juridic Semnătura: Aprobat:

Mai mult

Microsoft Word - Ghid elaborare diploma ISER.docx

Microsoft Word - Ghid elaborare diploma ISER.docx STRUCTURA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ Program de studii: INGINERIA SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE Domeniul: INGINERIE INDUSTRIALĂ Obiectivul proiectului: proiectarea unui sistem de energii regenerabile

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ la FACULTATEA DE

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog special

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog special MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist şi farmacist specialist, din sesiunea 16 octombrie

Mai mult

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru privind alegerile şi/sau selecţiile Pag./Total pag. 1/ 1 LISTA REVIZIILOR Simbol revizie Ediţie/ Revizie/ Cap./ Pag./ Paragr. Conţinutul reviziei Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat SIM/R/ privind

Mai mult

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în ciclul II studii superioare de master pentru anul universitar 2019 2020

Mai mult

Admitere Doctorat 2013

Admitere Doctorat 2013 Şcoala doctorală TRANSPORTURI Admitere Doctorat 2017 2018 Sesiunea Septembrie Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunea Septembrie 2017 (sesiunea II), în conformitate cu

Mai mult

OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2

OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2 OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei Publicat

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5

HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 3 august 2011 Data intrarii in vigoare : 3 august

Mai mult

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/413.131, 0236/416.459 E-mail: spitalog.galati@gmail.com TEL/FAX: 0236/412.301

Mai mult

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax:

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax: Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel/Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro GHID PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 53 (1) Coordonarea metodologică a

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0/ 03.03.2012 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult