Microsoft Word - Liturghie_2_x.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Liturghie_2_x.doc"

Transcriere

1 DUMNEZEIASCA LITURGHIE A CELUI ÎNTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU IOAN GURĂ-DE-AUR Aşa cum se cântă la parohia greco-catolică din Toronto, incluzând tropare, pricesne şi alte cântece. Îngrijită de: D-l Alexandru Moraru, Prof. Augustin Medan şi Pr. Emil Jude Dedicată celei de a treia aniversări a Hramului Parohiei Bunavestire: Martie ANNUNCIATION BYZANTINE ROMANIAN CATHOLIC MISSION BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ BUNAVESTIRE 78 Clifton Road, Toronto / Ontario, Canada, M4T 2G2 Phone / Fax:

2

3 Doxologia Cea Mare 24 Mü ri - - re 'ntru. cei j de sus lui Dum ne zeu, U ài pe pü mânt pa ce în tre oa - meni bu na vo i - re. Lü u da mu. j te, bi ne te cu vân tüm, ne în chi nüm ţi - e, te mü rim pe ti - ne, îţi mul ţu min b b Î ţi - - e pen tru ma - re mü ri rea Doam - - ne Îm pa ra te, Dum ne ze u le ce resc, Pü.J Î. J rin - te a tot - ţi nü to ru le Doam - ne Fi u le u nu le nüs cut, I su - se Hris toa - se ài Spi ri te Sfin -.j te. Doam- - ne Dum ne ze u le, Mie lu àe lul lui Dum ne zeu, Fi - b b ul Pü rin te lui, cel ce ri dici pü ca tul lu - -mii, în - du rü te spre noi, ce la ce ri dici pü ca te le lu - mii. ta.

4 24 2 Î Liturghia Rev 2.1. J Pri meà - - te ru gü ciu b U nea noas - trü, ce la ce b àezi de-a dreap ta Ta tü lui, ài te în du rü spre noi. b Cü Tu eàti u nul sfânt, u nul Domn I sus Hris tos, în tru mü ri rea lui Dum ne zeu Ta tü lui. A - min. b b În toa - - te zilele bine te voi cu vân U ta ài voi lü u da nu me le Tüu în veac ài în vea cul vea cu lui. În vred ni ceà - te-ne, Doamne,. J U în zi ua 'ceas - ta, fa rü de pü cat a ne pü zi. Bi Î ne eàti cuvân tat, Doamne, Dumnezeul Pürin ţi. J U lor noà - tri ài lü u dat si preamürit este nu me le tüu în veci. A - min. ÎFi e, Doam ne,. J în du ra rea Ta spre noi, pre cum am spe rat ài noi în tru Ti - ne.

5 Î Rev 2.1 Liturghia Bi - J ne eàti cu vân U tat, Doam - ne; în va ţü b mü-n drep tü ri Î b le Ta - le. Bi ne eàti cu U vân tat, Doam- - ne; în va ţü mü-n drep tü ri le Ta - le.. J Doam - - ne, scü pa re te-ai fü cut nou ü din neam în neam. b Eu am zis: Doam - ne, în du rü te spre mi - ne; vin de cü su - fle tul meu, cü am gre Îàit Ţi. - J e. Î b Doam- - ne, la Ti ne am scü pat, în va tü mü sü fac vo ia Ta, cü Tu eàti Dum ne b ze ul meu. b Cü la Ti ne e ste iz vo rul vi e U - - ţii, în tru lu mi na Ta vom ve dea lu mi - nü. Tin. de J în du ra U rea Ta, ce lor ce te cu nosc pe Ti - ne.

6 4 24. J Liturghia Rev 2.1 Sfin te Dum ne ze u le, Sfin te Ta - re, Sfin te Fü rü de b b Î. J moarte, în - du rü te spre noi. Sfin te Dum ne ze u U le, Sfin te Ta - - re, Sfin te Fü rü de moar - te în du rü te spre noi. noi. Mü ri re Ta tü lui ài Fi u lui ài Spi ri tu lui Sfânt ài a cum ài tot dea u - na. J U ài în ve b - cii ve ci Î lor. A - U min. j. J b Î U Sfinte Fü rü de moar - - te, în du rü te spre noi. Pu te - ri le ce ru ri lor stri gü Ţi - e, Sfin te Dum ne ze u le, Sfin te Ta - re, Sfin te Fü rü de moar - - te, în du rü te spre noi.

7 Rev 2.1 Liturghia 5 f Împărate p Ceresc &4, 24. j34 &4, 2 4 Îm pü ra te ce resc, mân gâ ie to ru le. Spi. j 3 4 ri te al a de vü ru &4, 24 î 34 î Îm pü ra te ce resc, mân gâ ie to ru le.? 4, 24 î 34 î F & J. Î lui ca re pre tu tin de nea eàti ài toa te le pli neàti. & #. j. Î F & 2 4 î 4. J. ca re pre tu tin de nea eàti ài toa te le pli nesti. Vis ti? 2 4 î 4. J. p & îî.. Î î ä j Vis ti e - rul bu nü tü ţi lor ài Dü tü & îî.. Î î ä j p & îî? îî e rul bu nü tü ţi lor ài Dü tü to ru le

8 6 Liturghia f F Rev 2.1 p &.. Î &. to ru - le de vi a -. Î ţü. Vi no ài te a àea zü-n tru & îî. Î? îî. Î Ä ¹ de vi a - ţü. Vi no ài te a sea zü-n tru &, Î noi ài ne cu rü ţeà te de toa tü-n ti nü ciu nea ài ne mân tu & Î & Î noi ài ne cu rü ţeà te de toa tü-n ti nü ciu nea ài ne mân tu? Î Ä &, w w & # w & w? # # w w ieà te bu nu le su fle te le noas tre. A min A - min. A min. ieà te bu nu le su fle te le noas tre. A min A - min.

9 Rev 2.1 Liturghia 7 Catavasiile Paştilor Pripeala: Hristos a înviat din morţi. & # 24 j U ä Hris tos a în vi at din morţi. Cântarea I-a: Ziua învierii, să ne luminăm popoare: Paştile Domnului, Paştile. Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm căntare de învingere. & # 24 Zi ua în vi e rii, sü ne lu mi nüm, po poa - re: & # Î 34 Paà ti le Dom nu lui, Paà ti - le. Cü din moar te la vi & #. j24. j a ţü ài de pe pü mânt la cer, Hris tos Dum ne zeu ne-a tre & #. j U cut pe noi, cei ce cân tüm cân ta re de în vin ge re. Cântarea II-a: Veniţi să bem băutură nouă, făcătoare de minuni, nu din piatră stearpă, ci din izvorul nestricăciunii, din Hristos cel ce a răsărit din mormânt, întru carele ne-ntărim. & # 24 j Î & # Ve niţi, sü 3 4 bem be u 24. tu rü j nou - ü, fü cü toa re & # de mi - nuni., nu din pia trü stear pü ci din iz vo rul ne stri cü ciu - nii, din Hris tos ce ce a rü sü rit din mor - mânt, & # U. în tru ca re le ne-n tü rim.

10 8 Liturghia Rev 2.1 Cântarea III-a: La dumnezeiască pază, de Dumnezeu grăitorul Avacum să stea împreună cu noi şi să arate pe îngerul cel purtător de lumină carele a grăit luminat: Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos ca un atotputernic. & # 24. j j j & #. La dum ne j ze 'eas cü pazü, de Dumnezeu grüi to rul & # j j, & # îngerul cel purtü tor 34. j de lu mi - 24 nü ca re le a grü it A va - cum, sü stea îm pre u - nü cu noi, ài sü a ra te pe & # U cü a în vi at Hris tos, ca un a tot pu ter - nic. lu mi - nat. A stüzi e ste mân tu i - rea lu - mii, Cântarea IV-a: Să mânecăm cu mânecare de noapte şi în loc de mir cântare să aducem Stăpânului şi să vedem pe Hristos soarele dreptăţii, tuturor viaţă răsărind. & # 24jjj34. j 24 & #. Sü j mâ ne cüm cu mâ ne ca re de noap - te ài în loc de & # U j tos soa re le drep tü - ţii, tu tu ror vi a ţü rü sü rind. mir cân ta re sü a du cem Stü pâ nu - lui ài sü ve dem pe Hris Cântarea V-a: Pogorâtu-te-ai în cele mai de jos ale pământului şi ai sfărâmat încuietoarele cele de veci, cari ţineau pe cei legaţi, Hristoase şi a treia zi, pe cum îona din chit, ai înviat din mormânt. & # 24. j j j. j & # Po go rî tu te-ai în cele mai de jos a le pü, mân tu - lui ài & #. j ai sfâr mat în cu ie toa re le ce le de veci, cari ţi neau pe cei le gaţi, Hris toa - se, ài a tre ia zi, pe cum & # U j, j U Io - na din chit, ai în vi at din mor mânt.

11 Rev 2.1 Liturghia 9 Cântarea VI-a: Cel ce a mântuit pe prunci din cuptor, făcându-se om pătimeşte ca un muritor şi prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în bună cuviinţa nestricăciunii, cel ce unul este binecuvântat, Dumnezeul Părinţilor şi preamărit. & # 24. j. j & # Cel ce a mân tu it pe prunci din cup - tor, fü cân du se om & # j j j j j j & # U pü ti meà te ca un mu ri - tor, ài prin pa ti mü pe cel mu ri tor îl îm bracü în bunü cuviinţa ne stri cü ciu - nii, cel ce unul e ste bi ne cu vân - tat, Dum ne ze ul Pü rin ţi lor ài prea mü rit. Cântarea VII-a: Această aleasă şi sfântă zi, una a Sâmbetelor împărăteasă şi Doamnă, a adunărilor adunare şi sărbătoare este a sărbătorilor, întru care binecuvântăm pe Hristos în veci. & # 24j. j j j j & # A ceas tü a lea sü ài. j sfân tü zi, una a Sâmbetelor j împü j rü & # tea sü ài, Doam - nü, a a du nü ri lor adunare ài sürbütoare U este. a sür bü to ri - lor, în tru ca re bi ne cu vân tüm pe Hris tos în veci. Cântarea VIII-a: Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime, că mărirea Domnului peste tine-a strălucit; saltă acum şi te bucură Sioane; iară tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea Fiului tău. & # j 24 Lu mi nea zü te, lu mi nea zü - te, no u le Ie ru sa & #,. j li - me; cü mü ri rea Dom nu lui pe ste ti ne-a strü lu - cit. & # & # 34 Sal tü a. j cum ài te 24 bu cu rü Si oa - ne; & # j j U veseleàte-te întru în vi e - rea Fi u lui tüu. Ia rü tu, cu ra tü Nüs cü toa re de Dum ne - zeu,

12 10 Liturghia Rev 2.1 De la Paşti până la Înălţare se cântă: Hristos a înviat! 1. & # #24 Jj. j J. j J. j J. j J Hris tos a în vi at din morţi cu moar tea pe moar te cül când ài? # #24 Jj. j J. j J. j J. j J & # #. j J. j J.#j J Î? # #. j J. j J. j J Î ce lor din mor min te vi a ţü dü ru in du le. 2. & # #34? # #34 & # #, # n? # # Hris tos a în vi at din morţi cu moar tea pe moar te cül când ài ce lor din mor min te vi - a ţü dü ru in du le.

13 Rev 2.1 Liturghia 11 DUMNEZEIASCA LITURGHIE A CELUI ÎNTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU IOAN GURĂ-DE-AUR Preotul: Bine este cuvântată împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Corul: 4 Amin. U w. A - - min. P: Cu pace Domnului să ne rugăm. p C: Doamne, îndură-te spre noi. 4 î Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru p pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. C: Doamne, îndură-te spre noi. 4 î Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. C: Doamne, îndură-te spre noi. 4 î F ¹ Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru sfântă casa aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu bună cucernicie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm. C: Doamne, îndură-te spre noi. 4. j J. j J Doam ne-n du rü te spre noi

14 12 Liturghia Rev 2.1 P: Pentru Preafericitul Părinte Papa (N.), pentru Înalt Preasfinţitul Mitropolit (N.), pentru (Înalt) Preasfinţitul (Arhi-)Episcopul nostru (N.) şi pentru cinstita Preoţime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm. F C: Doamne, îndură-te spre noi. 4. j J. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru p ţara noastră, pentru (.), pentru toţi cei ce deţin autoritate, Domnului să ne rugăm. C: 4 Doamne,. îndură-te j J spre. noi. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru oraşul (sau satul) acesta, pentru toate oraşele şi satele, şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc p într-însele, Domnului să ne rugăm. C: 4 Doamne,. îndură-te j J spre noi. Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru bună liniştea aerului şi pentru înmulţirea roadelor pământului şi pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm. C: Doamne, îndură-te spre noi. 4. j J F ¹ Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc şi pentru cei robiţi şi pentru mântuirea f lor, Domnului să ne rugăm. p C: Doamne, îndură-te spre noi. 4. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, (Domnului să ne rugăm.) Apără, ¹ mântuieşte, miluieşte şi ne păzaşte, Dumnezeule, cu darul tău. C: 4 Doamne, îndură-te spre noi. Doam ne-n du rü te spre noi

15 Rev 2.1 Liturghia 13 P: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria, cu toţi Sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noatră Flui Hristos Dumnezeu să o dăm. C: Ţie, Doamne. 24 Ţi e Doam - ne. P: Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: Amin. Antifonul I Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt 24f al lui. Bine eşti U, cuvântat, Doamne., p f A min. Mü ri re Ta tü lui ài Fi u lui ài Spi ri tu lui p Sfânt. F Bi ne cu vin tea - zü su fle te al meu pe, # n, # n f Dom nul ài, ptoa - te ce le din lü un trul meu, nu me U le cel sfânt al Lui bi ne eàti cu vân tat Doam ne. Antifonul I la Sărbători Împărăteşti Pentru 24 rugăciunile. j J Născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuieşte-ne pe noi. (cu stihuri). j J Î. j Pen J tru ru gü ciu ni le Nü scü j toa - rei de Dum ne zeu,. J Mân - tu i to - ru le mân tu ie - àte ne pe noi.

16 14 Liturghia Rev 2.1 P: Că a ta este stăpânirea şi a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: Amin. 24p U A min. Antifonul II - la Sărbători Împărăteşti şi ale Sf. Fecioare (cu stihuri, apoi Unule Născut) Paşti şi Duminica Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce ai înviat din morţi, pe noi cei ce-ţi cântăm Ţie: Aliluia. 24. j J. j J Î. j J Mân tu ie àte ne pe j j.j U noi Fi u le al lui Dum ne zeu, cel. J. J J ce ai în vi at din morţi, pe noi cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a. Luni-Sâmbătă Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce eşti minunat întru Sfinţi, pe noi cei ce-ţi cântăm Ţie: Aliluia. 24. j J. j J Î. Mân j J tu ie àte ne pe noi Fi u j le al lui Dum ne zeu,. J. j cel J ce eàti mi nu. j nat J U în tru sfinţi, pe noi cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a.

17 Rev 2.1 Liturghia 15 Crăciun Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce te-ai născut din Fecioară, pe noi cei ce-ţi cântăm Ţie: Aliluia. 24. j J. j J Î. j Mân J tu ie àte ne pe noi Fi u j le al lui Dum ne zeu,. J. j cel J ce te-ai nüs cut. j din J U Fe cioa rü, pe noi, cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a. 1 Ianuarie Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce te-ai tăiat împrejur, pe noi cei ce-ţi cântăm Ţie: Aliluia. 24. j J. j J Î. j J Mân tu ie àte ne pe noi Fi u le al lui Dum ne zeu, cel. j J. j J.j J U ce te-ai tü iat îm pre jur, pe noi cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a. Bobotează Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce Te-ai botezat în Iordan de la Ioan, pe noi cei 24 ce-ţi cântăm. j J Ţie: Aliluia.. j J Î. j Mân J tu ie àte ne pe noi Fi u le al lui Dum j ne zeu,. J cel ce. j te-ai bo te J zat în j U I or. dan J de la Io an, pe noi cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a.

18 16 Liturghia Rev 2.1 Florii Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce ai şezut pe mânzul asinei, pe noi cei ce-ţi cântăm 24 Ţie:. Aliluia. j J. j J Î. Mân j J tu ie àte ne pe noi Fi u le j al lui Dum ne zeu,. J. j cel J ce ai àe zut pe. j mân J U zul a si nei, pe noi cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a. Înălţare Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce te-ai înălţat întru mărire, pe noi cei ce-ţi cântăm 24 Ţie:. Aliluia. j J. j J Î. j Mân J tu ie àte ne pe noi Fi u le j al lui Dum ne zeu,. J. j cel J ce te-ai î nül ţat. j J U în tru mü ri re, pe noi cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a. Schimbarea la Faţă Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce te-ai schimbat la faţă în muntele Taborului, 24. pe noi j J cei ce-ţi cântăm Ţie: Aliluia.. j J Î Mân tu ie àte ne pe noi Fi u le al lui Dum ne j zeu,. J cel ce te-ai schim. j bat la J fa ţü în mun. j U te J le Ta bo ru lui, pe noi cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a.

19 Rev 2.1 Liturghia 17 Înălţarea Sf. Cruci Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce cu trupul te-ai răstignit, pe noi cei ce-ţi cântăm Ţie: Aliluia. 24. j J. j J Î. j Mân J tu ie àte ne pe noi, Fi u j le al lui Dum ne zeu,. J. j cel J ce cu tru pul. j te-ai J U rüs tig nit, pe noi cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a. Rusalii Mântuieşte-ne pe noi, Mângâietorule bune, pe noi cei ce-ţi cântăm Ţie: Aliluia. 24. j. j Î j Mân tu J ie. àte ne pe. j noi Mân J gâ ie - j U to. ru J le bu. J. J ne, pe noi cei ce-ţi cân tüm Ţi - e: A li lu i a. Antifonul II 24 Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. äi a - cum ài pu ru - rea ài în ve - cii ve ci lor. A - min. Unule-născut Fiule şi cuvinte al lui Dumnezeu, cela ce eşti fără de moarte, şi ai primit pentru mântuirea noastră a te întrupa din sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, neschimbat întrupându-te şi răstignindu-te, Cristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt, mântuieste-ne pe noi.

20 18 Liturghia Rev b U nu le nüs -cut, Fi u le ài Cu vin te-al lui Dum ne zeu ce la ce eàti fü rü de moar - te äi-ai pri - mit pen -tru mân tu i rea noa - strü a te în tru - pa din sfân - ta Nüs -cü- toa re de Dum ne zeu ài pu ru rea Fe cioa rü Ma ri - a Ca b re ne schim - bat în tru pân du te ài rüs tig nin du te Hris toa - - se Dum ne ze u le Cu moar tea 34b 24 pe moar te ai cül cat. U nul fi ind din Sfân ta Tre i - me prea mü rit îm pre u nü cu Ta - tül si cu Spi - ri tul Sfânt mân tu ies te ne pe noi P: Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: 24 p Amin. U A min.

21 Rev 2.1 Liturghia 19 Antifonul III Întru împărăţia ta când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne. Fericiţi cei săraci cu spiritul, ca acelora este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia vor fi miluiţi. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei asupriţi pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori pe voi şi vă vor prigoni, şi minţind vor zice tot cuvântul rău, împotriva voastră, pentru mine. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, căci plata voastră multă este în ceruri. Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. sau Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpînire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Troparul Născătoarei La Sărbători Împărăteşti şi ale Maicii Domnului Antifon Special

22 20 Liturghia Rev 2.1 Antifonul III Apărătoare Doamnă (alternativ la Fericiri) A pü rü toa re Doam nü 24 pen tru 4 bi ru in ţa A pü ra toa re Doam nü pen tru bi ru in ţü?b mul ţu mi re is bü vin du ne din ne voi a 24 4 mul ţu mi - re is bü vin du ne din ne voi a?b 24 4 du cem Ţi - e Nüs cü toa re de Dum ne zeu, noi ro bii Î du cem Ţi - e de Dum ne zeu, noi ro bii?b Î

23 Rev 2.1 Liturghia 21, Tüi, ci ca ce ea ce ai stü pâ ni re ne bi ru i tü,, Tüi, ci ca ce ea ce ai stü pâ ni re ne bi ru i tü?b,, li be rea zü ne din toa - te ne vo i le. Ca sü stri güm Ţi e:,, li be rea zü ne din toa - te ne vo i le. Ca sü stri güm Ţi e:?b,. U Î. b U Î Î U Î Mi rea - sü pu ru rea Fe cioa rü.?b Î U Î Bu cu rü te Mi rea sü pu ru rea Fe cioa - rü.

24 22 Liturghia Rev 2.1 P: Întelepciune, drepţi. C: Duminica Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos. Mântuieşte-ne f pe noi Fiule al lui Dumnezeu, cel ce ai Înviat din morţi, pe noi cei ce-ţi cântăm Ţie: Aliluia. 4. j. j,. j.. Î. J. J. J. p p. J Ve niţi sü ne în chi nüm ài sü cü dem la Hris tos.. j,,. j Mân tu ieà te ne pe noi Fi u le al lui Dum ne zeu, cel ce ai în vi ä J j,. j J U f f Ä at din morti, pe noi cei ce-ti cân tüm Ţi - e: A li lu ia. Luni-Sâmbătă Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos. Mântuieşte-ne f pe noi Fiule al lui Dumnezeu, cel ce eşti minunat întru Sfinţi, pe noi cei ce-ţi cântăm Ţie: Aliluia. 4. j. j,. j.. Î. J. J. J. p p. J Ve niţi sü ne în chi nüm ài sü cü dem la Hris tos.. j,,. j Mân tu ieà te ne pe noi Fi u le al lui Dum ne zeu, cel ce eàti mi nu 24 4 ä j J,. j J U f f Ä nat în tru sfinţi, pe noi cei ce-ti cân tüm Ţi - e: A li lu ia. Sarb. Vezi p. 11

25 Rev 2.1 Liturghia 23 Tropar Vers I Piatra fiind sigilată de Iudei, şi ostaşii păzind preacurat Trupul tău: înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta Puterile cerurilor strigă ţie, Dătătorule de viaţă: Mărire învierii tale, Hristoase, mărire împăraţiei tale, mărire rânduielii tale, unule iubitorule de oameni. & # 24 j j Î Piat ra fi ind si gi - la tü de iu dei ài os ta àii pü & #, U Å. J zind prea cu rat tru pul Tüu, în vi at - ai a tre ia zi & # U U Mân tu i to ru le, dü ru ind lu mii vi a ţü. Pen tru a & # U ceas ta pu te ri le ce ru ri lor stri gü Ţi - e dü tü to ru le & # ä J. J & # ä j. n. j n Mü ri - re îm pü rü - ţi ei & # n. j # & # # U de vi a - ţü: Mü ri - re în vi e rii Ta le Hris toa se, Ta - le, Mü ri re rân du ie lii Ta - - le u nu le iu bi to - ru le de oa - meni.

26 24 Liturghia Rev 2.1 Tropar Vers II Când te-ai pogorât la moarte, cela ce eşti viaţa cea fără e moarte, atuncea iadul l-ai omorât cu strălucirea dumnezeirii tale; şi când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire Ţie. Ä & # ##24 J Când te-ai po go rât la moar te ce la ce eàti vi a ţa & # ## j. j j cea fü rü de moar - te a tun cea ia dul l-ai o mo rât & # ## j. j cu strü lu ci rea Dum ne ze i rii Ta - le ài când ai în vi & # ## j at pe cei morţi din ce lea de de subt, toa te pu te ri le & # ## ä j ce reàti au stri - gat dü tü to ru - le de vi a ţü, Hris & # ## ä j toa - se Dum ne ze ul nos tru, mü ri re Ţi - e.

27 Rev 2.1 Liturghia 25 Tropar Vers III Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti, că a făcut învingere cu braţul său Domnul; călcat-a cu moartea pe moarte, începătorul învierii morţilor s-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi şi a dat lumii mare îndurare. 24 Sü se ve se leas ce le ce - cü reàti ài sü se bu cu re ce le pü - mân - teàti cü a fü cut în vin ge re cu bra ţul süu Dom - nul cül cat a cu moar - tea pe moar - te în ce pü to rul în vi e rii mor - ţi lor s-a fü - cut din pân te ce le ia du lui ne-a mân tu U it pe noi ài a dat lu mii ma re în du ra re.

28 26 Liturghia Rev 2.1 Tropar Vers IV Predicarea învierii cea luminată, înţelegându-o de la îngeri învăţăcelele Domnului, şi lepădând neascultarea strămoşilor, Apostolilor lăudându-se au zis: Prădatu-s-a moartea, sculatu-sa Dumnezeu, Hristos dăruind lumii mare îndurare. b4 b Pre Î di ca rea în vi e rii cea lu mi na - b tü în ţe le gân du o Î de la în geri în vü ţü - b ce le le Dom nu lui Î ài lü pü dând ne as cul b34 ta rea strü mo 4 ài - lor, U A - pos to li lor b lü u U - dân du se au zis: prü da tu s-a moar tea, scu - la tu s-a Dum ne zeu Hris tos, b U î dü ru ind lu - mii ma re în du ra - re.

29 Rev 2.1 Liturghia 27 Tropar Vers V Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Spiritul, care s-a născut din Fecioară pentru mântuirea noastră, să-l lăudăm, credincioşii, şi să I ne închinăm; că bine a voit a se sui cu trupul pe cruce, şi moarte a răbda, şi a scula pe cei morţi, întru mărită învierea sa. b4 b Cu Î vân tul cel îm pre u nü fü rü de-n ce Î. J put cu Ta tül ài cu Spi ri tul ca - re le b # b Îs-a nüs cut din Fe cioa rü pen tru mân tu i rea noas trü n sü-l lü u - düm cre din - cio - àii ài sü i ne b. J n b în n chi b nüm cü, bi ne a vo it a se su - i cu tru - pul pe cru - ce ài b Î n b n moar te a rüb da ài a scu la pe cei morţi b n U în tru mü ri - tü în vi e rea Sa.

30 28 Liturghia Rev 2.1 Tropar Vers VI Puterile îngereşti la mormântul tău, şi ostaşii au amorţit; şi sta Maria la mormânt, căutând preacurat trupul tău; prădat-ai iadul nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viaţă. Cel ce ai înviat din morţi, Doamne, mărire ţie. & # 24 j. j Î Pu te - ri le în ge reàti la mor mân tul Tüu ài os & # ä j. j & # Î ä j. j cü u tând prea cu rat tru pul Tüu prü dat - & #. j ai ia dul ne fi ind is pi tit de dân - sul în tâm pi nat - & #. j ai pe Fe cioa ra dü ru ind vi a - ţü cel ce & # U ai în vi at din morţi, Doam ne mü ri re Ţi - e. ta àii au a mor - ţit ài sta Ma ri a la mor mânt

31 Rev 2.1 Liturghia 29 Tropare Vers VII Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul, plângerea purtătoarelor de mir o ai schimbat, şi Apostolilor tăi a vesti le-ai poruncit: că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare îndurare. 24 j Î Stri cat ai cu cru cea Ta moar tea. Des chis ai tâl ha - ru lui ra - iul. Plân - - ge rea pur tü toa re lor de mir o ai schim bat ài a pos Îto li lor Tüi a ves ti le-ai po - run - cit cü ai în vi at Hris toa - se Dum ne ze u le. j U dü ru ind lu mii ma - re în du - ra - re.

32 30 Liturghia Rev 2.1 Tropare Vers VIII Dintru înălţime te-ai pogorât, îndurate, şi înmormântare ai luat de trei zile, ca să ne scapi pe noi din patimi. Cela ce eşti viaţa şi învierea noastră, Doamne, mărire ţie. 4. Î Din tru în ül ţi me te-ai co bo rât în du - ra - te ài U în mor mân - ta re ai lu at de trei, zi - le ca sü ne scapi pe j noi din pa - timi ce la ce eàti vi Î a ţa ài în j vi e rea. U Î noas - trü, Doam - ne mü ri re Ţi - e.

33 Rev 2.1 Liturghia 31 Troparul Naşterii Domnului. 25 Decembrie Vers IV. Naşterea ta Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunnoştinţei că-ntru dânsa ceia ce serveau stelelor de la stea s-au învăţat să se-nchine ţie Soarelui dreptăţii şi să te cunoscă pe tine Răsăritul cel de sus; Doamne mărire ţie. b24 b Naà te rea ta Hris toa se Dum ne - ze ul nos - - b tru, rü sü - rit a lu mii lu mi nü cu noà - tin - - ţei Î cü-n tru - dân sa ce ia ce ser veau ste - le - lor de b la stea s-au în - vü - ţat sü se-n - chi ne Ţi e, b Î b Soa re - lui drep tü - - ţii ài sü te b cu noas cü pe Ti ne Rü sü - ri tul cel de U sus; Doam ne mü ri re Ţi - - e.

34 32 Liturghia Rev 2.1 Troparul de la Botezul Domnului. 6 Ianuarie. Vers I. În Iordan botezându-te tu Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit ţie, Fiu iubit pe tine numindu-te şi Spiritul în chip de porumb a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce te-ai arătat Hristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, mărire ţie. & # 24 În Ior dan bo te zân du te tu Doam - ne, în chi na rea Tre i - & #. J. J mii s-a a rü tat: cü gla - sul Pü rin te lui a mür tu ri sit ţi - e, & # Î. j. j Fiu iu bit pe ti - ne nu min du te ài Spi ri tul în chip de po rumb a a & #. j de ve rit în tü ri - rea Cu vân tu lui. Cel ce te-ai a rü tat Hris toa se & #. j # Î Dum ne ze u le ài lu mea ai lu mi nat mü - ri re ţi - e.

35 Rev 2.1 Liturghia 33 Troparul Buneivestiri. 25 martie. Vers IV. Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac; Fiul lui Dumnezeu fiu al Fecioarei se face şi Gavril binevesteşte darul. Pentru aceasta împreună cu dânsul să strigăm Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine. b24 As tüzi es te în ce - pu tul mân tu - i rii noas - - b tre ài a rü - ta rea tai - nei ce - lei din veac; b Fi ul lui Dum ne zeu fiu al Fe - cioa rei se fa - - ce b ài Gav - riil bi - ne ves teà - te da - - rul. b Pen tru a ceas ta îm pre u nü cu dân sul sü stri - güm b Nüs cü toa - rei de Dum - ne - zeu: Bu cu - rü te cea b pli - nü de dar, Dom nul e ste cu ti - - ne.

36 34 Liturghia Rev 2.1 Troparul din Dumineca Floriilor Vers I. Învierea cea de obşte mai înainte de patima ta adeverind-o pe Lazăr din morţi l-ai sculat Hristoase Dumnezeule; pentru aceasta şi noi ca pruncii semnele învingerii purtând, ţie învingătorului morţii scrigăm: Osana întru cei de sus! Bine eşti cuvântat cel ce vii întru numele Domnului. & # 24 În vi e rea cea de ob - àte mai î na in te de pa ti ma & #. J. J ta a - de ve rin du o pe La - zür din morţi & # ä j, l-ai scu lat Hris toa se Dum ne se u le; pen tru a ceas ta ài noi ca & # prun cii sem ne le în vin ge rii pur tând, Ţi e în & # J. J vin gü to ru lui mor ţii stri güm: O sa - na & # Î în tru cei de sus! Bi ne eàti cu vân tat & # Î #, U cel ce vii în tru nu - me le Dom nu - lui.

37 Rev 2.1 Liturghia 35 Troparul din Joia Mare. Vers VIII. Când măriţii Ucenici s-au luminat la spălarea cinei, atunci Iuda cel rău credincios cu iubirea de argint îmbolnăvindu-se, s-a întunecat şi judecătorilor fără-de-lege, pe tine Judecătorul cel drept te-a dat. Vezi iubitorule de avuţii, cel ce pentru aceasta şi-a agonisit spânzurarea, fugi de sufletul nesăţios carele a îndrăznit unele ca aceste-asupra Învăţătorului. Cela 24 ce eşti. cu toţi j bun, Doamne, mărire. ţie. j Când mü ri ţii U ce nici s-au lu mi nat la spü la rea. j ci nii, a tunci Iu da cel rüu cre din cios cu iu bi rea,. j de 34 ar gint în bol nü - 24 vin du se s-a în tu ne cat ài, ju de cü to ri lor fü rü de le ge, pe Ti ne Ju de cü to rul cel drept te-au dat. Î, Vezi iu bi to ru le de a vu ţii, cel ce pen tru a ceas ta ài-a a go ni sit spân zu - ra rea; fugi de su fle tul ne - sü ţi os, ca re - j j le a în drüz nit u ne le ca aceasta-supra În vü ţü - to ru lui. Ce la U ce aàti cu toţi bun, Doam ne mü ri - re Ţi e.

38 36 Liturghia Rev 2.1 Luminătoarea Paştilor Cu trupul adormind ca un muritor, Împărate şi Doamne a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicându-l şi moartea pierzând-o. Paştile nestricăciunii, lumii de mântuire. & # 4 ä j. j... J. J Î Cu tru pul a dor mind ca un mu ri tor, & # Î Îm pü ra te ài Doam - ne a tre - ia zi ai în vi & #.. Î at pe A dam din stri cü ciu ne ri di & #. J. J. j.. cân - du-l ài moar tea pier zân du o. & # Î. J.J Î.J.J U Paà ti le ne stri cü ciu - nii, lu - mii de mân tu - i - re.

39 Rev 2.1 Liturghia 37 Venit-au mai înainte de dimineaţa Venit-au mai înainte de dimineaţa cele ce erau cu Maria şi aflând piatra răsturnată de pe mormânt auzit-au de la înger: Pe cel ce este întru lumina cea pururea fiitoare, cu morţii ce-l căutaţi ca pe un om? Vedeţi înfăşurătorile cele de înmormântare, alergaţi şi lumii vestiţi că a- nviat Domnul omorând moartea; că este Fiul lui Dumnezeu celui ce a mântuit neamul omenesc. b4 b,. j Ve ni t-au mai î na in. j te de di mi Î nea - b,, ţa ce le ce e rau cu Ma ri - a ài a flând b. j pia tra rüs tur - na. j tü de pe mor Î - mânt a u b Î zi t-au de la în - ger: Pe cel ce es b. j te în tru lu mi na cea pu ru rea fi. J i toa - Î re, b cu mor ţii ce-l cü u taţi ca pe un om? Ve deţi în fü àu rü tu ri le ce le de b Î b. j. J, b,, b. j, b în mor mân ta - re, a ler gaţi ài lu mii ves tiţi cü a-n vi at Dom nul o mo rând moar - tea; cü es te Fi - ul lui Dum - ne zeu ce lui ce a mân tu it nea mul o - me nesc.

40 38 Liturghia Rev 2.1 Troparul de la Înălţarea Domnului. Vers IV. Înălţatu-te-ai întru mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând învăţăceilor cu făgăduinţa Sfântului Sprit încredinţându-se ei prin binecuvântare, că tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Răscupărătorul lumii. b24 Î nül ţa tu te-ai în tru mü - ri re, Hris toa se Dum ne ze ul b nos - - tru, bu cu - ri e fü când în - vü ţü - ce - b Î i - lor cu fü gü du in ţa Sfân tu lui Spi - rit b Î în cre din - ţân du - se ei prin bi ne - cu vân - ta - - re, b Î cü tu eàti Fi ul lui Dum - ne - zeu, b U Rüs cum pü rü to - rul lu - - mii.

41 Rev 2.1 Liturghia 39 Troparul din Dumineca Rusaliilor. Vers VIII. Bine eşti cuvântat, Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce preînţelepţi pe pescari i-ai arătat trimiţându-le lor pe Spiritul Sfânt şi, prin dânşii, lumea ai vânat. Iubitorule de oameni, mărire ţie. 24. j Bi ne eàti cu vân tat Hris toa se Dum - ne ze ul nos tru, Îce la ce prea în ţe lepţi pe pes cari i-ai a rü tat tri mi ţân du le lor pe Spi - ri tul sfânt Î ài prin dân àii lu mea ai vâ nat U iu bi to ru le de oa - meni mü ri re ţi e.

42 40 Liturghia Rev 2.1 Troparul Sfinţilor Apostoli Petru şî Pavel. 29 iunie. Vers IV. Cei ce sunteţi între Apostoli mai întâi pe scaun şezători şi Învăţători ai lumii, rugaţivă Stăpânului tuturor să dăruiască lumii pace şi sufletelor noastre mare îndurare. b24 Cei ce sun teţi în tre A - pos to li în tâi pe sca un b àe - zü - tori ài în vü ţü - tori ai lu - mii, b Î ru ga ţi - vü Stü - pâ nu lui tu - tu - ror b Î sü dü ru ias cü lu mii pa - - ce ài b U U suf le te lor noas tre ma re în du ra - - re.

43 Rev 2.1 Liturghia 41 Troparul Înălţării Sfintei Cruci. Mântuieşte Doamne poporul tău şi binecuvântă moştenirea ta. Biruinţă drept-credincioşilor creştini asupra duşmanilor dăruieşte şi cu crucea ta păzeşte pe poporul tău. & # 24 Î Mân tu ieà te Doam ne po po rul Tüu ài bi ne cu & #. J vân tü moà te ni rea Ta. Bi ru - ţü drept cre din cio ài & # Î Î lor creà tini a su pra duà ma ni lor dü ru ieà te ài cu & # #, cru cea Ta pü zeà te pe po po rul Tüu.

44 42 Liturghia Rev 2.1 Index Tropare Vers 1.. Pag. 23 Vers 2... Pag. 24 Vers 3... Pag. 25 Vers 4... Pag. 26 Vers 5... Pag. 27 Vers 6... Pag. 28 Vers 7... Pag. 29 Vers 8... Pag. 30 Troparul Naşterii Domnului. 25 decembrie.... Pag. 31 Troparul Botezului Domnului. 6 ianuarie Pag. 32 Troparul Buneivestiri. 25 Martie Pag. 33 Condacul Buneivestiri 25 Martie... Pag. 20 Troparul din Duminica Floriilor Pag. 34 Când Măriţii Ucenici. Troparul din Joia Mare Pag. 35 Catavasiile Paştilor Pag. 7 Hristos a Înviat Pag. 10 Luminătoarea Paştilor.... Pag. 36 Venit-au mai înainte de Dimineaţă. Ipacoiul Vers Pag. 37 Înălţarea Domnului Pag. 38 Duminica Rusaliilor... Pag. 39 Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. 29 iunie Pag. 40 Înălţarea sfintei Cruci. 14 septembrie Pag. 41

45 Rev 2.1 Liturghia 43 Mărire Tatălui şi Fiului şi sfântului Spirit şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin Condacul P: Că sfânt eşti, Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui şi Fiului şi sfântului Spirit şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. 4 p F w. U. j J Î f A - - j f min. Sfin te Dum ne ze u le, j 1.. Î. J Î. J Sfin te * Î 2. p f ta. äre, j J Sfin. te j fü rü de moar, j - te, în j du rü j te spre noi. J #. J. J. J #, p noi.. j J Mü ri re Ta, tü lui ài Fi u lui ài Spi ri tu lui Sfânt. #. j J. j J #. Î De la * pîna la Mărire Tatălui äi a cum ài pu ru rea ài în ve cii ve ci lor. A min. 4 f F f. j J Î Î. j J Î f. j J. Î Sfin te Dum ne ze u le, Sfin te ta re, * Sfin te fü rü de moar - te, în du rü te spre noi.

46 44 Liturghia Rev 2.1 La Sărbători Împărateşti: Amin 4 U w. A - - min. Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Aleluia. Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Aleluia. Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Aleluia. Mărire Tatălui şi Fiului şi sfântului Spirit şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. În Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Aleluia. Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Aleluia. & 2 4, Câţi în Hris tos v-aţi bo te zat, în Hris tos v-aţi ài-m brü cat? 2 4, & CODA U W,? U W, & W,, A le lu ia. lu ia. Mürire Tatülui ài Fiului ài Spiritu lui Sfânt äi acum ài pururea ài în vecii vecilor A min. În Hris tos v-aţi ài-m brü cat. A le lu ia.? W,,

47 Rev 2.1 Liturghia 45 La Sărbătorile Sf.Cruci: w. Amin 4 U A - - min. Crucii Tale ne închinăm Hristoase, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim. Crucii Tale ne închinăm Hristoase, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim. Crucii Tale ne închinăm Hristoase, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim. Mărire Tatălui şi Fiului şi sfântului Spirit şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim. Crucii 24 Tale. ne închinăm j J Hristoase, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim. Î Cru cii. j Ta le J ne în chi nüm Hris toa. - j se ài sfân tü J Îîn vi e j rea Ta, j o lü u düm ài j o mü rim.. J. J. #J Mü ri re Ta tü lui ài Fi u lui ài Spi ri tu lui Sfânt.. j J. j J äi Î a cum ài pu j ru rea ài în ve cii ve ci j lor. A min.. J. J äi sfân tü în vi e rea Ta o lü u düm ài o mü rim. 24. j J Î Cru cii Ta j le ne în chi nüm Hris toa j - se ài. J. J sfân tü în vi e rea Ta, o lü u düm ài o mü rim.

48 46 P: Să luăm F aminte. Pace (+) tuturor. C: Şi spiritului tău. 24 U Liturghia Rev 2.1 äi spi - ri tu lui tüu. L: Citeşte Prohimenul Apostolului. P: Înţelepciune. L: Titlul Apostolului. P: Să luăm aminte. L: Apostolul P: Pace ţie. L: Şi spiritului tău. C: 4 Aliluia, Aliluia, Aliluia. Aliluia, Aliluia, Aliluia.. w. A le lu i a. A le lu i a, A. - li lu i w a, A le lu i a, A le lu i a A le lu i a. 24 U P: Înţelepciune, F drepţi, să ascultăm sfânta Evanghelie. Pace (+) tuturor. C: Şi spiritului tău. äi spi - ri tu lui tüu. P: Din sfânta Evanghelie de la (cutare) citire. C: Mărire ţie, Doamne, mărire ţie. 24, U p p ¹ Mü ri re Ţi e Doam - ne, mü ri re Ţi e. P: Să luăm aminte. P: Evanghelia. C: 4 Mărire ţie, Doamne, mărire ţie. Î w Mü ri re Ţi e Doam ne, Mü ri re Ţi e

49 Rev 2.1 Liturghia 47 P: Predica. P: Să zicem toţi din tot sufletul şi din tot cugetul p nostru să zicem. C: Doamne, îndură-te spre noi. 4 Doam ne-n du rü te spre noi P: Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, rugămu-ne ţie, auzi-ne, şi te îndură spre noi. p C: Doamne, îndură-te spre noi. 4 î Doam ne-n du rü te spre noi P: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămu-ne ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. C: 24 Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori). j J U Doamne-n du rü te spre noi, Doamne-n du rü te spre noi, Doam ne-n du rü te spre noi. P: Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părinte Papa (N), pentru Înalt Preasfinţitul Mitropolit (cutare), pentru (Înalt) Preasfinţitul (Arhi-) Episcopul nostru (N.), pentru Fraţii noştri, preoţii, ieromonahii şi pentru toţi cei întru Hristos fraţii noştri. C: 24 Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori). j J U Doamne-n du rü te spre noi, Doamne-n du rü te spre noi, Doam ne-n du rü te spre noi. P: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea de păcate a robilor lui Dumnezeu Fraţilor sfintei Bisericii acesteia. C: 24 Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori). j J U Doamne-n du rü te spre noi, Doamne-n du rü te spre noi, Doam ne-n du rü te spre noi.

50 48 Liturghia Rev 2.1 P: Încă ne rugăm pentru Fericiţii şi pururea pomeniţii Ctitorii sfintei Bisericii acesteia şi pentru toţi cei mai înainte adormiţi părinţii şi fraţii noştri dreptcredincioşi, care întru cucerie odihnesc aici şi pretutindenea. C: 24 Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori). j J U Doamne-n du rü te spre noi, Doam ne-n du rü te spre noi, Doam ne-n du rü te spre noi. P: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfântă şi preacinstită Biserica aceasta; şi pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă; şi pentru poporul ce e de faţă şi aşteaptă de la tine mare şi multă milă C: 24 Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori). j J U Doamne-n du rü te spre noi, Doam ne-n du rü te spre noi, Doam ne-n du rü te spre noi. P: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: 24 p Amin. U A min. P: Iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm. C: 4 Doamne,. îndură-te j J spre. noi. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu darul tău. F C: Doamne, îndură-te spre noi. 4. j J. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Înţelepciune! Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziţi, ţie mărire să înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: Amin.

51 Rev 2.1 Liturghia 49 [Noi cei] Cari pe heruvimi cu taină închipuim, şi făcătoarei de viaţă Treimi sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm.. J. Î &4. j. Î A min. Noi cei ca ri pe He ru - vimi cu tain nü #. Î & U. Î în chi pu im, cu tai nü în - chi pu im, &. j J. Î. Î äi fü cü toa rei de vi a - ţü, de vi a ţü #. J. Î & U. j. Î Tre i - mi, sfân tü cân ta re a - du - cem. &. j J. Î Toa tü gri ja cea lu meas - cü de la noi #. Î & U. Î s-o le pü düm, de la noi sü o le pü düm. P: Pe voi pe toţi Domnul Dumnezeu să vă pomenească întru împărăţia sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: 24 f Amin. U A min. P: Pe Preafericitul Părinte (N.), pe Înalt Preasfinţitul Mitropolit (N.), pe (Înalt) Preasfinţitul (Arhi-) Episcopul nostru (N.), Domnul Dumnezeu să-i pomenească întru împărăţia sa, (Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.) C: 24 f Amin. U A min.

52 50 Liturghia Rev 2.1 P: Pe (...) Domnul Dumnezeu să-i pomenească întru împărăţia sa, (Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.) C: 24 f Amin. U A min. P: Pe ctitorii şi binefăcătorii sfintei bisericii acesteia şi pe voi pe toţi, dreptcredincioşilor creştini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească întru împărăţia sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: Amin. Ca pe Împăratul tuturor primindu-l, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia. 24p U f, p A f min. Ca pe Îm pü ra - - tul, Î tu tu ror, pri min - du-l pe cel ne vü zut în, U Î f Ä con ju ra de ce te le în ge reàti. A - le lu - ia. P: Să plinim rugăciunile noastre Domnului C: Doamne, îndură-te spre noi. 4. j J. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru cinstitele daruri, ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. F C: Doamne, îndură-te spre noi. 4. j J. j J Doam ne-n du rü te spre noi

53 Rev 2.1 Liturghia 51 P: Pentru sfântă casa aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu bună cucernicie şi cu frică de Dumnezeu p intră într-însa, Domnului să ne rugăm. C: Doamne, îndură-te spre noi. 4. j J. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia (Domnului să ne rugăm.) Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu darul tău. C: Doamne, p îndură-te spre noi. 4. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria, cu toţi Sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră Flui Hristos Dumnezeu să o dăm. C: Ţie, Doamne. 24 Ţi e Doam - ne. P: Cu îndurările unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul tău Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: 24 p Amin. U A min. P: Pace (+) tuturor. C: Şi spiritului F tău. 24 U äi spi - ri tu lui tüu.

54 52 Liturghia Rev 2.1 P: Să ne piubim unul pe altul, ca într-un gând să mărturisim. F C: Pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Spiritul Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. 4, Î,. U f ¹ Pe Ta - tül ài pe Fi ul ài pe Spi ri tul Sfânt. Tre i mea cea de o fi in - ţü ài ne des pür ţi - tü. P: Hristos în mijlocul nostru! C: Este şi va fi! P: Uşile, uşile! Întru înţelepciune să ne mărturisim credinţa! C: Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţinătorul, făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi într-unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri şi s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om. Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu mărire, să judece viii şi morţii; a cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care de la Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit; care a grăit prin Prooroci. Întru Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică Biserică. Mărturisesc un botez, spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. P: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace s-o aducem. C: 24 p Mila păcii, jertfa laudei., U Mi la pü - cii jert fa la u dei. P: Harul Domnului nostru Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Spirit, să Ffie cu voi cu toţi. C: Şi cu spiritul tău. 24 U äi cu spi ri tul tüu.

55 Rev 2.1 Liturghia 53 P: Sus să avem inimile. f p C: Avem către Domnul. 24, U A vem cü tre Dom nul. P: Să mulţumim Domnului. C: Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne închina Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt, Treimei p celei de o fiinţă şi nedespărţite. 4,, f Î Cu vred, ni ci - 54 e ài cu, drep. j ta te e - 4 ste Î, a ne, b, p ¹ U.. în chi na Ta tü lui ài Fi u lui ài Spi ri tu lui Sfânt: Tre i mei ce lei de o fi in - ţü ài ne des pür ţi - te. P: Cântarea de biruinţă cântând, strigând, glas înălţând şi grăind: C: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot; plin este cerul şi pământul de mărirea lui. Osana celui dintru înălţime. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de 24f p sus.,,, p f Sfânt. Sfânt j34 Sfânt 24 e Dom nul Sa, va ot. Plin e ste, ce rul ài pü mân - tul de mü ri rea Lui. O sa - - na ce lui din. tru j34 î nül 24 ţi - p me. Ä, Bi ne e ste 34 cu vân tat cel 24 ce vi ne în tru U. J p f nu me le Dom nu lui. O - sa na în tru cei de sus.

56 54 Liturghia Rev 2.1 P: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul meu, care pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. C: Amin, Amin. p 24, U A min, A min. P: Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele meu al Legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor. C: Amin. 4 U w. A - - min. P: Ale tale, dintru ale tale, ţie-ţi aducem de toate şi pentru toate. C: Pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm, ţie-ţi mulţumim, Doamne, şi ne rugăm ţie, Dumnezeului p nostru. 4, p. j J j J., p pf Pe Ti ne te lü u düm. Pe Ti ne te bi ne,. b,, p. ¹ cu vân tüm. Ţi e-ţi mul ţu mim Doam - ne. äi ne ru güm Ţi - e Dum ne ze u lui no - stru. P: Mai ales pentru preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria. Nu se cântă de la Paşti până la Înălţare şi nici la Liturghia Sf. Vasile: C: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită şi preanevinovată, şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai onorată decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

57 Rev 2.1 Liturghia 55 p 24,, p f Cu - vi ne - se cu a de vü rat sü te fe ri cim pe Ti ne. j U, Î, Î p. J Î F f Nüs. cü j toa - re de Dum ne zeu. Pe Î cea pu - ru rea fe ri, - ci tü ài. j prea ne vi no va,- tü ài Mai - ca. Dum j ne. J p p ze - u lui no, - stru. Ce ea ce eàti mai o no ra, tü de cât He ru vi - mii ài j., eàti mai j mü ri - tü fü, rü. J J p P de a se mü na -, re de cât Se ra fi. - j mii.. J p Ca re fü rü stri cü - ciu ne pe Dum ne zeu Cu vân - tul Î, ¹. j, f, ai nüs cut. Pe ti ne cea în tru a de vür # Nüs cü toa - - re, Nüs ca - toa - re,. J de Dum ne zeu te mü rim.

58 56 Liturghia Rev 2.1 La Liturghia Sf. Vasile se cântă: De tine se bucură, ceea ce esti plină de dar, toată făptura, adunarea îngerească şi neamul omenesc; ceea ce eşti biserică sfinţită şi rai cuvântător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat şi prunc S-a fãcut Cel ce este mai înainte de veci Dumnezeul nostru. Că sânul tău scaun l-a făcut şi pântecele tău mai lărgit decât cerurile l-a lucrat. De tine se bucură, ceea ce eşti plină de dar, toată făptura, mărire ţie! 4. Î De ti 24 ne se 4 bu cu rü ce ea ce eàti Î pli nü de dar toa tü füp tu ra a du na rea în ge reas cü Î ài nea mul o me nesc, Î ce ea ce eàti bi se ri cü sfin ţi tü. Î ài rai cu vân tü tor la u dü Fe cio ri ei. j J Î din ca re Dum ne zeu 24 s-a în tru pat ài 4prunc s-a fü cut. Cel ce es Îte mai 'na in te de veci Dum ne ze ul no j J stru. Cü sâ nul tüu sca un l-a fü cut ài pân te ce le tüu mai lür git de cât ce ru ri le l-a lu Î crat De ti ne se J bu cu rü ce ea ce eàti J. Î U. Î pli nü de dar toa tü füp tu ra Ma ri re Ţi e.

59 Rev 2.1 Liturghia 57 De la Paşti la Înălţare se cântă: Îngerul a strigat celei pline de dar: Curată Fecioară, bucură-te! şi iarăşi zic: bucură-te! Că Fiul Tău a înviat a treia zi din mormânt, şi pe morţi i-a ridicat. Veseliţi-vă popoare. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că mărirea Domnului peste tine a strălucit. Saltă acum şi te bucură, Sioane! Iară tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea Fiului tău. p ¹ Allegro Moderato & # În ge rul a stri gat ce lei pli ne de dar: Bu cu rü te, Fe? #3 4.. & #.,., cioa rü cu ra tü ài ia rüài zic: Bu - cu rü te cü? #,., & # #. j J # Î Fi ul tüu a în vi at a tre ia zi, a tre ia zi din mor mânt.? # n n nn. j J Î & #.. j.j. j J U äi pe morţi i-a ri di cat. ve se - li ţi - vü po - poa. - re!... ¹ F? #.. U

60 58 f Liturghia p Rev 2.1 &4. j J.,?4. j J. î f p &.. Lu mi nea zü te, lu mi nea zü te no u le Ie ru sa li me?.. f &,. cü mü ri rea Dom nu lui pes te ti ne-a strü lu cit. Sal tü, sal tü, a cum, a cum ài te bu cu rü Si oa ne,?,. ¹ &. j J b b b ia rü tu cu ra tü Nas cü toa re de Dum ne zeu, ve se leà te te în tru în vi?. j J b & j J Î.. J. Î. e rea, în tru în vi e rea ce lui nüs cut al tüu. tüu.?. j. Î.

61 Rev 2.1 Liturghia 59 P: Întâi pomeneşte, Doamne, pe Preafericitul Părinte Papa (N.), pe Înalt Preasfinţitul Mitropolit (N), pe (Înalt) Preasfinţitul (Arhi-) Episcopul nostru (N.), pe care îi dăruieşte sfintelor tale biserici în pace, întregi, p cinstiţi, sănătoşi, întru zile îndelungate, drept îndreptând cuvântul adevărului tău. C: Şi pe toţi şi pe toate. 24 U äi pe toţi ài pe toa te. La Liturghia Sf. Vasile se adaugă: Pe arătătorul celor cereşti, pe sfetnicul Domnului Hristos, pe luminătorul cel luminat, pe cel din b24 Cesareea cea din Capadochia, pe Marele Vasile, cu toţii să-l lăudăm. b Î Pe a rü tü to rul ce lor ce reàti, Î b pe sfet ni cul Dom nu lui Hris tos, bî pe lu mi nü to rul cel lu j mi nat, bî pe cel din Ce sa re J a J cea din Ca pa do chi U a, pe Ma re le Va si le cu to ţii sü-l lü u düm. P: Şi ne dă nouă, cu o gură şi cu o inimă, a preamări şi a cânta preacinstitul şi de mare cuviinţă numele tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. C: 24 p Amin. U A min. P: Şi să Ffie mila marelui Dumnezeu şi Mântuitor al nostru Isus Hristos (+) cu voi cu toţi. C: Şi cu spiritul tău. 24 U äi cu spi ri tul tüu.

62 60 Liturghia Rev 2.1 P: Pe toţi Sfinţii pomenindu-i, iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm. C: 4 Doamne,. îndură-te j J spre. noi. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus şi s-au sfinţit, (Domnului să ne rugăm.) Ca iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit în sfântul şi cel mai presus de ceruri şi înţelegătorul său altar, întru miros de bună mireasmă spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiasca milă şi darul Sfântului Spirit, să ne rugăm. C: Doamne, F îndură-te spre noi. 4. j J. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, (Domnului să ne rugăm.) Apără, p mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu darul tău. C: Doamne, îndură-te spre noi. 4. j J. j J Doam ne-n du rü te spre noi P: Ziua toată, desăvârşit sfântă, cu pace şi fără de păcate, (de la Domnul să cerem.) Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor sufletelor şi trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. C: Dă-ne pdoamne. 24 p U Dü ne Doam - - ne. P: Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, (de la Domnul să cerem.) Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, de la Domnul să cerem. C: Dă-ne ¹ Doamne. 24 U Dü ne Doam - ne.

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

ConstanŃa Cristescu LITURGHIER DE STRANĂ EdiŃia a II-a revizuită şi adăugită Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu Arad, 2005

ConstanŃa Cristescu LITURGHIER DE STRANĂ EdiŃia a II-a revizuită şi adăugită Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu Arad, 2005 ConstanŃa Cristescu LITURGHIER DE STRANĂ EdiŃia a II-a revizuită şi adăugită Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu Arad, 2005 CUPRINS Cuvânt introductiv...13 PARTEA I: DUMNEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOAN

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial August 2019 Preot: Presedinte: Marinela White Telefon: Telefon: (727) Relig

Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial August 2019 Preot: Presedinte: Marinela White Telefon: Telefon: (727) Relig Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial August 2019 Preot: Presedinte: Marinela White Telefon: Telefon: (727) 458-6220 Religious Service Address: Mailing Address: 219 S. Betty

Mai mult

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stimate autoritaţi Iubiţi fraţi si surori întru Domnul,

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx Mai 12, 2019: Duminica a III-a după Paști (a Femeilor Mironosițe) Apostolul: Fapte, 6:1-7: În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor

Mai mult

Interior manual religie III_2.indd

Interior manual religie III_2.indd MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Cristina Benga Aurora Ciachir Niculina Filat Mihaela Ghiţiu Ioana Niculae MANUAL PENTRU CLASA A III-A RELIGIE Cultul ortodox SEMESTRUL AL II-LEA Dumnezeu

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx Nov. 27, 2016: Duminica a XXX-a după Rusalii (a dregătorului bogat - păzirea poruncilor) Apostolul: Coloseni 3:12-16: Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile

Mai mult

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla (.1590-1664) Superius I B 6 6 6 6 Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma - - - - - ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma - - - ter, Re -

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor Să înțelegem textul 1. Completează spațiile libere

Mai mult

3. Ferice de cel ce rabda ispita

3. Ferice de cel ce rabda ispita Studiul 3 pentru 18 octombrie 2014 «Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.» (Iacov 1:12) 1. Iacov 1:13-14.

Mai mult

ACATISTUL SFÂNTULUI SI DE VIATA PRIMITORULUI MORMÂNT AL MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

ACATISTUL SFÂNTULUI SI DE VIATA PRIMITORULUI MORMÂNT AL MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DE VIAŢA PRIMITORULUI MORMÂNT AL MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS Rugăciunile începătoare: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

Mai mult

Rapirea_Adunarii

Rapirea_Adunarii Perioada de timp actuală şi cea viitoare (6) Răpirea Adunării (Bisericii) Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.14-18 1 Tesaloniceni 4.14-18: Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că

Mai mult

A deveni om

A deveni om A DEVENI OM Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BEHR, JOHN A deveni om: meditaţii de antropologie creştină în cuvânt şi imagine/ pr. John Behr; trad. de Dragoş Dâscă. - Iaşi: Doxologia, 2017

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

Expresivitatea nivelurilor limbii în limbajul rugăciunii Prof. Drd. Raluca Drăghicescu Expresivitatea rugăciunilor ortodoxe dispune de resurse bogate

Expresivitatea nivelurilor limbii în limbajul rugăciunii Prof. Drd. Raluca Drăghicescu Expresivitatea rugăciunilor ortodoxe dispune de resurse bogate Prof. Drd. Raluca Drăghicescu Expresivitatea rugăciunilor ortodoxe dispune de resurse bogate şi variate, ce se pot remarca la toate nivelurile limbajului şi care se bazează pe caracteristicile specifice

Mai mult

10_Iubirea de aproapele – ajutor ....fm

10_Iubirea de aproapele – ajutor ....fm Arhimandrit Teofil P\r\ian Iubirea de aproapele ajutor pentru bucuria vie]ii Tip\rit\ cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului TEOFAN Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei Editura DOXOLOGIA Ia[i, 2014 3 Dac\

Mai mult

Adunare - SIBIU 19

Adunare - SIBIU 19 Adunare - SIBIU 19.08.2007, 11 00 Ewald Frank [Fr. Daniel: Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi, este o zi de sărbătoare pentru noi. Este o zi pe care

Mai mult

Despre frumusetea si importanta Sfintei Euharistii

Despre frumusetea si importanta Sfintei Euharistii Despre frumuseţea, temeinicia şi importanţa Sfintei Euharistii... Biserica - trup a lui Iisus Hristos şi comuniune a Duhului Sfânt Înainte de a intra în reflecţiile asupra Sfintei Liturghii, de a înţelege

Mai mult

Anexa A TEXTE PENTRU COMPOZIȚII ORIGINALE Compozitorii pot selecta PARȚIAL sau INTEGRAL unul din următoarele texte biblice pentru fiecare creație: * 1

Anexa A TEXTE PENTRU COMPOZIȚII ORIGINALE Compozitorii pot selecta PARȚIAL sau INTEGRAL unul din următoarele texte biblice pentru fiecare creație: * 1 Anexa A TEXTE PENTRU COMPOZIȚII ORIGINALE Compozitorii pot selecta PARȚIAL sau INTEGRAL unul din următoarele texte biblice pentru fiecare creație: * 1. Luca 1: 46b-55 Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi

Mai mult

25 Aprilie 2019 Hristos Cel înviat Se dăruiește în Sfânta Euharistie PASTORALA DE PAȘTI Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viață veșnică,

25 Aprilie 2019 Hristos Cel înviat Se dăruiește în Sfânta Euharistie PASTORALA DE PAȘTI Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viață veșnică, 25 Aprilie 2019 Hristos Cel înviat Se dăruiește în Sfânta Euharistie PASTORALA DE PAȘTI Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viață veșnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.ˮ (Ioan 6, 54)

Mai mult

Krefeld

Krefeld Predica de la Krefeld Duminică, 3 septembrie 2017, ora 10 30 Fr. Frank Cuvântul de introducere din Luca 10:21-24: În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: «Tată, Doamne al cerului şi

Mai mult

Material de presa_doc 2015

Material de presa_doc 2015 Tabăra de vară 2015 Spre înăţtimea credinţei în Munţii Maramureşului Ediţia a II-a Cronică montană Într-un cadru bucolic, feeric s-a desfăşurat şi anul acesta, pe trei serii (29.06.-03.07, 13.07-17.07,

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 21 Aprilie Intrarea Domnului in Ierusalim.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 21 Aprilie Intrarea Domnului in Ierusalim.docx Aprilie 21, 2019: INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (DUMINICA FLORIILOR) Apostolul: Filipeni 4:4-9: Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă. Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor

Mai mult

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po (Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Povestitor D Povestitor E Povestitor F Povestitor G Brad

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana Succesiunea evenimentelor profetice Lugau Ianuarie 2016 Pentru ce studiem prorocia? 1 Făgăduinţa binecuvântării Apocalipsa 1,3 2 Dumnezeu ne face cunoscut planurile Sale Deuteronom 30,1 4, Matei 24 şi

Mai mult

Hristos Domnul - Lumina Cea Adevărată AUGUST maicii domnului crestin ortodox.ro Revistă Ortodoxă Editată de Parohia Sobor

Hristos Domnul - Lumina Cea Adevărată AUGUST maicii domnului crestin ortodox.ro Revistă Ortodoxă Editată de Parohia Sobor Cuprins: Din comorile ortodoxiei: ADORMIREA MAICII DOMNULUI TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE ADORMIREA MAICII DOMNULUI Despre Maica Domnului la Părinţii filocalici Din viata parohiei Sarbatoarea Adormirii Maicii

Mai mult

Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 163 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre

Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 163 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 63 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre Rugăciunea lui Iisus este cuprinsă într-o epistolă

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc Ascultati-L pe Tapul Ispasitor Luca 4:1-13 29 februarie anul Domnului 2004 Prima duminica din Postul Pastelui Pastor Michael L. McCoy Predica tradusa de un membru al Bisericii Lutherane Our Redeemer din

Mai mult

Mărturisirea de credință ortodoxă împotriva tuturor ereziilor a Preafericitului Părinte Damianos, Arhiepiscopul Sinaiului

Mărturisirea de credință ortodoxă împotriva tuturor ereziilor a Preafericitului Părinte Damianos, Arhiepiscopul Sinaiului Mărturisirea de credință ortodoxă împotriva tuturor ereziilor a Preafericitului Părinte Damianos, Arhiepiscopul Sinaiului În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toți cei care am fost botezați

Mai mult

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În STUDIUL 6 4-10 februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El Însuşi pe deplin şi vostru, vostru şi vostru să fie păzite

Mai mult

Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial Mai 2019 Preot: Romulus Barr Presedinte: Marinela White Telefon: (941) Tele

Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial Mai 2019 Preot: Romulus Barr Presedinte: Marinela White Telefon: (941) Tele Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial Mai 2019 Preot: Romulus Barr Presedinte: Marinela White Telefon: (941) 681-5860 Telefon: (727) 458-6220 Religious Service Address: Mailing

Mai mult

Microsoft Word - Legamantul cel vesnic - lucrez in el

Microsoft Word - Legamantul cel vesnic - lucrez in el E.J. Waggoner Legământul cel veşnic Legământul cel veşnic făgăduința lui Dumnezeu pentru Avraam și lume o serie de articole publicate între 7 mai 1896-27 mai 1897 în revista britanică The Present Truth

Mai mult

Microsoft Word - New Document Microsoft Word

Microsoft Word - New Document Microsoft Word Casa Sindicatelor din Timişoara Sâmbătă - 15 decembrie 2007 1 Ewald Frank Vă salut pe toţi în scumpul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru! Pentru mine această adunare este o surpriză, dar noi ne-am

Mai mult

Krefeld

Krefeld Predica de la Krefeld Sâmbătă, 5 ianuarie 2019, ora 19 30 Fr. Frank Cuvântul de introducere din Ioan 15:14-17:.... Am auzit cuvinte puternice din Evanghelia după Ioan, cap. 15. Doresc ca voi să ştiţi că

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Pelerinaj în Moldova și Bucovina | 5 zile / 4 nopti | PROGRAM 2020

Pelerinaj în Moldova și Bucovina | 5 zile / 4 nopti | PROGRAM 2020 Pelerinaj în Moldova și Bucovina 5 zile / 4 nopti PROGRAM 2020 18 22 mai (21 mai Sfintii Mari Imparati si intocmai cu Apostolii Constantin si mama Sa, Elena participare la Sfanta Liturghie la Manastirea

Mai mult

CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ Cuvânt înainte Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penti

CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ Cuvânt înainte Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penti CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ Cuvânt înainte Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România a avut încă de la organizarea ei

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

Revista parohiei Odăi Nr. 3, 2019 Se distribuie gratuit! Programul Bisericii Odăi pe luna MARTIE Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constantin

Revista parohiei Odăi Nr. 3, 2019 Se distribuie gratuit! Programul Bisericii Odăi pe luna MARTIE Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constantin Revista parohiei Odăi Nr. 3, 2019 Se distribuie gratuit! Programul Bisericii Odăi pe luna MARTIE Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni CUGETAREA LUNII

Mai mult

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 (1) CUI AR TREBUI NOI CREŞTINII SĂ ARĂTĂM BUNĂTATEA, MILA ŞI IUBIREA LUI HRISTOS? Isaia 12:4, 5 Studiu Aprofundat: Isaia 66:19; Ioan 17:18; 1

Mai mult

Otilia Manea Carmen Stoica Flori şi stele Culegere de cântece din repertoriul corului de copii Flori şi stele 2008

Otilia Manea Carmen Stoica Flori şi stele Culegere de cântece din repertoriul corului de copii Flori şi stele 2008 Otili M Cmen Stoic Cuge cân din tol coului copii 2008 nx lfetic N N Titlu ct Pg 1 Alui 24 2 Am văzut ochii noşti 8 3 Azi toţi copiii cân 104 4 Bun venit 8 Cs stâncă 84 6 Căutm 26 7 Cânm fumos 13 8 Cânc

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

CELE 11 EVANGHELII ALE ÎNVIERII Text editat şi comentat de ieromonahul Petru Pruteanu 1

CELE 11 EVANGHELII ALE ÎNVIERII Text editat şi comentat de ieromonahul Petru Pruteanu   1 CELE 11 EVANGHELII ALE ÎNVIERII Text editat şi comentat de ieromonahul Petru Pruteanu www.teologie.net 1 Evanghelia întâi: Matei 28, (1-15+)16-20. (În vremea aceea, 1 ) după ce a trecut sâmbăta, la răsăritul

Mai mult

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 BOTEZUL DESCOPERĂ Botezul reprezintă cufundarea noastră completă în dragostea lui Dumnezeu, așa cum a fost ea manifestată prin moartea, îngroparea și

Mai mult

Epistole_ale_lui_Hristos

Epistole_ale_lui_Hristos Epistole ale lui Hristos Versete călăuzitoare: În epistola 2 Corinteni capitolul 3, apostolul Pavel ne prezintă pe Hristos în trei feluri: În primul rând, Hristos este scris pe inimile credincioşilor care

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

Christian teacher - Vogel RO

Christian teacher - Vogel RO DASCĂLUL CREȘTIN O epistolă lizibilă a lui Hristos DASCĂLUL Care este influența unui dascăl? Are el/ea vreo influență? Cine așteaptă din partea lor să fie o influență? INFLUENȚATORI În top pe Twitter/Instagram

Mai mult

CASIAN, ARHIEPISCOPUL DUNĂRII DE JOS NAŞTEREA DOMNULUI, ÎNDUMNEZEIREA OMULUI PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI GALAŢI,

CASIAN, ARHIEPISCOPUL DUNĂRII DE JOS NAŞTEREA DOMNULUI, ÎNDUMNEZEIREA OMULUI PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI GALAŢI, CASIAN, ARHIEPISCOPUL DUNĂRII DE JOS NAŞTEREA DOMNULUI, ÎNDUMNEZEIREA OMULUI PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI GALAŢI, 2015 1 2 CASIAN din darul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Dunării de Jos, Preacucernicilor

Mai mult

De_ce_eu_cred_ca_rapirea_va_avea_loc_inaintea_necazului_cel_mare

De_ce_eu_cred_ca_rapirea_va_avea_loc_inaintea_necazului_cel_mare De ce eu cred că răpirea va avea loc înaintea necazului cel mare 1 Tesaloniceni 4,13-18: Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei care au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care

Mai mult

Microsoft Word - Duminica Floriilor - Patimirea dupa sfantul Luca _C_

Microsoft Word - Duminica Floriilor - Patimirea dupa sfantul Luca _C_ Pătimirea Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca (C) 1 Pătimirea Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca (22,14-23,56) Atât de mult am dorit să mănânc Paştele acesta cu voi înainte de pătimirea

Mai mult

I_juniori_1_2010.pmd

I_juniori_1_2010.pmd 2014 1 martie Studiul 9 Salvarea din păcat Text de memorat: Efeseni 2,8. Datorită bunătăţii Sale aţi fost mântuiţi, prin credinţa în Hristos. Și nici credinţa nu vine de la voi, ci este tot un dar de la

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 22 Decembrie Duminica dinaintea Nasterii Domnului.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 22 Decembrie Duminica dinaintea Nasterii Domnului.docx Decembrie 22, 2013: Duminica dinaintea Naşterii Domnului (Genealogia Mântuitorului) Apostolul: Evrei 11:9-10, 32-40: "Prin credinţă, a locuit vremelnic în pământul făgăduinţei, ca într-un pământ străin,

Mai mult

Hristos_si_Adunarea_Sa_Hristos_si_dragostea_Lui_purtarea_Lui_de_grija

Hristos_si_Adunarea_Sa_Hristos_si_dragostea_Lui_purtarea_Lui_de_grija Hristos şi Adunarea Sa (4) Partea a 4-a: Hristos şi dragostea Lui, purtarea Lui de grijă şi planul Lui pentru Adunarea Sa Versete călăuzitoare: Efeseni 5.25-27 Introducere Versetele din acest pasaj al

Mai mult

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ Sf. Mare Mc. Dumitru (NYC) Viața parohiei Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ Sf. Mare Mc. Dumitru (NYC) Viața parohiei Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ Sf. Mare Mc. Dumitru (NYC) Viața parohiei Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca slujitori ai lui Dumnezeu Cuprins (I

Mai mult

PDF: Tinerețea – vârstă a provocărilor. Educația prin iubire a tinerilor (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul)

PDF: Tinerețea – vârstă a provocărilor. Educația prin iubire a tinerilor (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul) 14/02/2019 Tinerețea vârstă a provocărilor. Educația prin iubire a tinerilor (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul) / Επικαιρότητα Fiind întrebat cum ar putea să se apropie părinții și să-i îndrepte pe tinerii

Mai mult

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU JUDECATĂ Cuprins Cap.1 Originea Încercării Eva în Grădina Edenului Marea Controversă Un Înger cu o Solie Vitală Cel Mai Important Proces al Tuturor Timpurilor Cap.2 Biblia Despre

Mai mult

Alessandro Baricco - Castele de furie (2017)

Alessandro Baricco - Castele de furie (2017) Colecţie coordonată de DENISA COMĂNESCU Alessandro Baricco Castele de furie Traducere din italianã de DRAGOª COJOCARU Redactor: Vlad Russo Coperta: Angela Rotaru Tehnoredactor: Manuela Măxineanu Corector:

Mai mult

Juniori_1_2014_BT.pdf

Juniori_1_2014_BT.pdf JUNIORI Ce credem noi (I) > Trimestrul I, 2014 JUNIORI este un ghid alternativ pentru Școala de Sabat. Scopul său este să ofere un mediu de învăţare orientat pe domeniul practic pentru juniori. Juniori_1_2014.indd

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

Episcop NICOLAE VELIMIROVICI Credinţa poporului lui Dumnezeu - o explicare a Crezului - Traducere din limba engleză: Diana Potlog Tipărită cu binecuvâ

Episcop NICOLAE VELIMIROVICI Credinţa poporului lui Dumnezeu - o explicare a Crezului - Traducere din limba engleză: Diana Potlog Tipărită cu binecuvâ Episcop NICOLAE VELIMIROVICI Credinţa poporului lui Dumnezeu - o explicare a Crezului - Traducere din limba engleză: Diana Potlog Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTIQN, Episcopul

Mai mult

LAMPADARUL DE AUR Mielul lui Dumnezeu Christian Chen ISSN Volumul 32 1

LAMPADARUL DE AUR Mielul lui Dumnezeu Christian Chen ISSN Volumul 32 1 LAMPADARUL DE AUR Mielul lui Dumnezeu Christian Chen ISSN 1453-0481 Volumul 32 1 1. Iată Mielul lui Dumnezeu Să citim din Apocalipsa 14, începând de la versetul 1: şi am văzut, şi iată Mielul stând pe

Mai mult

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv United States Holocaust Memorial Museum Interview with Anastasia Brăguţă RG-50.572*0041 Numele și prenumele intervievatului: Anastasia Brăguţă Data nașterii: 1925 Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova

Mai mult

Microsoft Word - o talcuire la crez.doc

Microsoft Word - o talcuire la crez.doc Episcop NICOLAE VELIMIROVICI Credinţa poporului lui Dumnezeu - o explicare a Crezului - Traducere din limba engleză: Diana Potlog Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTION, Episcopul

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ciobanu Petru-Ion Adresa(e) Sat. Heciul-Vechi, r-nul. Sângerei (Republica Moldova) Mobil 079251306 E-mail(uri) ciobanupetru85@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Microsoft Word - Indrumari.docx

Microsoft Word - Indrumari.docx Îndrumări de Jeff Adams STUDIU BIBLIC DE UCENICIZARE Ediția în limba engleză: Directions By Jeff Adams Copyright @ 2006 Reality Living Published by Reality Living Publishing, Inc. 5460 Blue Ridge Cut-off

Mai mult

Table of Contents 1 Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce-a înviat. 2 Doamne, a crede vreau, Tu să mă-nveţi! 3 Voi cânta îndurarea Domnului meu, veşnic 4 O

Table of Contents 1 Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce-a înviat. 2 Doamne, a crede vreau, Tu să mă-nveţi! 3 Voi cânta îndurarea Domnului meu, veşnic 4 O Table of Contents 1 Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce-a înviat. 2 Doamne, a crede vreau, Tu să mă-nveţi! 3 Voi cânta îndurarea Domnului meu, veşnic 4 O ce minunată, măreaţă zi, 5 O, adânca Lui iubire, 6

Mai mult

Microsoft Word - Despre martiriu ca jertfa euharistica - articol....doc

Microsoft Word - Despre martiriu ca jertfa euharistica - articol....doc Jertfa Euharistică între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine Martiriul, jertfa şi mucenicia în gândirea Bisericii noastre dreptslăvitoare şi în înţelegerea

Mai mult

Pelerinaj în Israel și Iordania | 7 zile / 6 nopti | cursa TAROM | 2019

Pelerinaj în Israel și Iordania | 7 zile / 6 nopti | cursa TAROM | 2019 Pelerinaj în Israel și Iordania 7 zile / 6 nopti cursa TAROM 2019 01 07 APRILIE, 13 19 MAI, 02 08 SEPTEMBRIE, 30 SEPTEMBRIE 06 OCTOMBRIE, 21 27 OCTOMBRIE, 18 24 NOIEMBRIE 2019 Ziua I, luni : Întâlnire

Mai mult

Pelerinaj în Maramureș și Transilvania | 5 zile / 4 nopți | 2019

Pelerinaj în Maramureș și Transilvania | 5 zile / 4 nopți | 2019 Pelerinaj în Maramureș și Transilvania 5 zile / 4 nopți 2019 14 18 iunie 2019 16 iunie Pogorarea Sfantului Duh participare la Sfanta Liturghie la Manastirea Barsana 28 iunie 02 iulie 2019 30 iunie Soborul

Mai mult

2016 Caiet Cintari A5.pages

2016 Caiet Cintari A5.pages 1 Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce-a înviat. Eu ştiu că El trăieşte, cu slavă îmbrăcat. Văd mâna-ndurătoare, aud plăcutu-i glas, Oricând eu am nevoie, e la un pas. E viu, e viu, trăieşte Domnul meu, Cu

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd L E C Ţ I A Ajutor pentru tata Anul B Trimestrul 1 Lecţia 2 SLUJIRE Isus este exemplul nostru de slujire. Referinţe Matei 13,55; Marcu 6,3; Hristos, Lumina lumii, pag. 72-74, în original. Text de memorat

Mai mult

Calea Către Hristos Studii Biblice Creşterea în Hristos 9-16

Calea Către Hristos Studii Biblice Creşterea în Hristos 9-16 Calea Către Hristos Studii Biblice Creşterea în Hristos 9-16 (1) CA NIŞTE PRUNCI NĂSCUŢI DE CURÂND ÎN HRISTOS, CARE AR TREBUI SĂ FIE DORINŢA NOASTRĂ PENTRU CA RELAŢIA NOASTRĂ CU EL SĂ POATĂ FI DEZVOLTATĂ?

Mai mult

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 Dezbinare II Samuel 2 şi I Corinteni 12 Pastorul Paul Hamilton Introducere Eu sper că atunci cînd studiaţi Vechiul Testament, studiați mai mult decît doar istoria. Eu sper

Mai mult

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT Ghid de interviu în vederea admiterii la programul de studii de licență ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ (IF, ID) Întrebări orientativ - transversale 1. Care sunt motivele pentru care vă înscrieţi la acest program

Mai mult

Îngerii - Aşa cum îi prezintă Biblia

Îngerii - Aşa cum îi prezintă Biblia Îngerii Aşa cum îi prezintă Biblia Cuprins: Introducere 1. Obârşia 2. Îngerii aleşi 3. Îngerii şi Domnul Isus 4. Duhuri slujitoare 5. Îngerii şi Adunarea lui Dumnezeu 6. Îngerii căzuţi 7. Viitorul îngerilor

Mai mult

Anexa

Anexa ANEXĂ LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE RELIGIE PENTRU CLASELE VII-XII CULTUL ORTODOX TEMATICA GENERALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE CLASA A VII-A şcolară în vigoare

Mai mult

MACARIE EPISCOPUL episcopiei ortodoxe rom{ne a EUROPEI DE NORD Felicitare ßi PASTORAlÅ LA }nvierea domnului }MPREUNÅ-MOßTENITORI CU HRISTOS STOCKHOLM,

MACARIE EPISCOPUL episcopiei ortodoxe rom{ne a EUROPEI DE NORD Felicitare ßi PASTORAlÅ LA }nvierea domnului }MPREUNÅ-MOßTENITORI CU HRISTOS STOCKHOLM, MACARIE EPISCOPUL episcopiei ortodoxe rom{ne a EUROPEI DE NORD Felicitare ßi PASTORAlÅ LA }nvierea domnului }MPREUNÅ-MOßTENITORI CU HRISTOS STOCKHOLM, 2019 Camera tradițională românească de la Centrul

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

Există

Există Cum să primeşti răspuns la rugăciunile tale de DON GOSSETT TRADUCEREA DE DANIELA DOMAINSCHI 1 Marea majoritate a oamenilor nu realizează ce rezultate extraordinare pot obţine dacă Îl laudă pe Domnul. Dar

Mai mult

Revista parohiei Odăi Nr. 4, 2019 Se distribuie gratuit! Programul Bisericii Odăi pe luna APRILIE Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constanti

Revista parohiei Odăi Nr. 4, 2019 Se distribuie gratuit! Programul Bisericii Odăi pe luna APRILIE Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constanti Revista parohiei Odăi Nr. 4, 2019 Se distribuie gratuit! Programul Bisericii Odăi pe luna APRILIE Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni CUGETAREA

Mai mult

CDC

CDC Această carte a fost scrisă special pentru: IOANA GOREA EȘTI O FETIȚĂ DEOSEBITĂ!... De la MOȘ CRĂCIUN DECEMBRIE 2014 ~~~- Zânele Iernii! strigă IOANA. Un nor alb uriaş coborî din tăria cerului. Dintr-o

Mai mult

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti Studiul 8 pentru 22 noiembrie 2014 Iacov 3:13-4:10 CUM SĂ FII ÎNȚELEPT Iacov 3:13-14 DOUĂ TIPURI DE ÎNȚELEPCIUNE Iacov 3:15-18 ÎNȚELEPCIUNEA «PASIONALĂ» Iacov 4:1-4 CONFLICTELE ÎNȚELEPCIUNII: PASIONALĂ

Mai mult