Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA"

Transcriere

1 Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din PLAN MANAGERIAL ANUL ȘCOLAR - I. DIAGNOZA ACTIVITĂȚII DIN LICEUL TEORETIC MIHAI VELICIU CHIȘINEU CRIȘ ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE REALIZARE INSTRUMENTE/RESURSE Elaborarea rapoartelor justificative individuale Cadrele didactice 11 septembrie Elaborarea rapoartelor comisiilor Analiza activitații Consiliului de administrație și evaluarea activitații membrilor CA Elaborerea raportului privind activitatea compartimentului secretariat Elaborerea raportului privind activitatea compartimentului Șefii comisilor Secretarul șef 22 septembrie 29 septembrie 22 septembrie 22 septembrie Reapoartele didactice anuale Fișa postului, fișa de evaluare, documentele de proiectare didactică Rapoartele comisiilor Dosarul comisiei, PS Procesul verbal al ședinței CA Lista atributiilor membrilor CA Dosarul CA Registrul de procese verbale ale CA Raportul secretarului școlii Fișa postului secretar, programul de activitate al compartimentului Raportul adiministratorului secretariat Fișa postului administrator Programul de activitate al compatimentului

2 Elaborarea rapoartelor de monitorizare a calitații educației Elaborarea Rportului privind starea și calitatea educației în anul școlar Responsabilul CEAC Trimestrial Fișe de monitorizare, rapoarte de monitorizare 29 septembrie Raportul privind starea învățământului PS Rapoartele comisiilor și compartimentelor, fișele de observare a lecțiilor, PS Autoevaluarea instituțională Responsabilul CEAC 15 octombrie RAEI Platforma ARACIP Calendarul completarii RAEI Standarde nationale, Ghidul de autoevaluare, PS II. DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ, RELAȚII SISTEMICE OBIECTIVE: 1. Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și orientarea acestora spre obținerea de rezultate. 2. Dezvoltarea Sistemului de Management al Calității. 3. Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al unitațiilor din învățământul preuniversitar și Regulamentului intern. Elaborarea Planului managerial pentru anul școlar - Elaborarea planului managerial pentru semestrul I Elaborarea planului managerial pentru semestrul II Elaborarea proiectului planului de școlarizare Avizarea proiectului planului de scolarizare Elaborarea proiectului de incadrare a titularilor scolii Inscrierea elevilor in clasa pregatitoare septembrie Planul managerial - PDI, Planul managerial septembrie Planul managerial sem. I Planul managerial pentru anul școlar - 12 februarie Planul managerial sem. II Planul managerial pentru anul școlar - 01 decembrie Proiectul planului de scolarizare Recensamantul copiilor, Efective de prescolari/elevi - CP 15 decembrie Procesul verbal al sedintei CP Sedinta CP, Calendar ISJ, 01 Proiectul de incadrare Planul de scolarizare Sefii comisiilor februarie Schemele orare, Planul cadru de invatamant Director, Invatator clasa pregatitoare Calendarul MEN Cererile de inscriere Planul de scolarizare, Recensamantul copiilor Metodologia de inscriere Monitorizarea realizarii planului managerial Director Lunar Fise de monitorizare Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare Director 01 septembrie ROI revizuit LEN, Aprobarea ROI - CA 01 septembrie Procesul verbal al sedintei CA, Sedinta CA

3 Prelucrarea ROI - anagajatii scolii CP 01 septembrie Procesul verbal al sedintei CP, Sedinta CP Prelucrarea ROI - elevii si parintii Educatoare/ Înv./Dirigintii 29 septembrie Procese verbal ale sedintelor, Sedinta cu parintii Reorganizarea Consiliului de administratie 01 septembrie Decizia de constituire a CA Hotararea CP Alegerea reprezentantiilor CP in CA Reorganizarea Consiliului de administratie Președintele CRP 29 septembrie Decizia de constituire a CA Hotărarea CRP Alegerea reprezentantilor CRP în CA Stabilirea atribuțiilor membrilor CA 10 octombrie, Lista atributiilor membrilor CA, Evaluarea periodica a activitații membrilor Consiliului de administrație CA, Semestrial Rapoartele de autoevaluare, Raportul directorului Lista atribuțiilor membrilor CA, Elaborarea graficului și a tematicii CA CA, 01 septembrie Graficul și tematica ședințelor CP Elaborarea graficului și a tematicii CP CP, 01 septembrie Graficul și tematica ședințelor CP Constituirea consiliilor clasei, Diriginții 29 septembrie PV al sedintei CC, Constituirea comisiilor CP, 01 septembrie Hotărârea CA, Fisa de incadrare, Desemnarea șefiilor comisiilor CA 01 septembrie Hotărârea CA Constituirea comisiilor cu caracter permanent CA, Președintele CA 01 septembrie Hotărârea CA,, Constituirea comisiilor cu caracter ocazional CA, Președintele CA Ocazional Hotărârea CA,, Elaborarea programelor de activitate ale Sefii comisiilor 29 septembrie Programele anuale ale comisiilor, comisiilor Aprobarea programelor anuale de activitate ale CP 10 octombire PV al sedintei CP, sedinta CP comisiilor Elaborarea programelor de activitate ale compartimentelor Secretarul scolii, Administrator 11 septembrie Programele de activitate ale secretariatului și Fisa postului, Legislatia specifica Financiar compartimentului Constituirea CEAC 29 septembrie Hotărârea CA, Regulamentul CEAC, Desemnarea responsabilului CEAC CA, 1 septembrie Hotărârea CA, Regulamentul CEAC, Desemnarea coordonatorului pentru programe și proiecte educative CA, 1 septembrie Hotărârea CA,

4 Stabilirea formațiunilor pentru activitățile extracurriculare Proiectarea și realizarea activităților extracurriculare și extrașcolare Monitorizarea activităților extracurriculare și extrașcolare Evaluarea activității extracurriculare și extrașcolare Coordonator pentru proiecte și programe Cadrele didactice, Diriginții, CPPE, CPPE 25 octombrie Tabele nominale PS: Calendarul activitatilor Graficul de control Programele activităților extrașcolare, Listele de prezență, Rezultatele elevilor, Publicații revista scolii Fișe de asistența pentru activitățile extracurriculare Raport privind starea invatamantului Proces verbal CP Organigrama claselor PS: PS: PS: PS Organizarea colectivelor de elevi și distribuirea rolurilor în cadrul claselor Invatatori, Diriginti 25 septembrie ROI Organizarea activitatilor de orientare școlară și Profesorul consilier Semestrial Programul cabinetului de Programul cabinetului de consiliere profesională a elevilor clasei a VIII-a școlar, consiliere Dirigintii Desemnarea învățătorilor și diriginților 1 septembrie Hotărârea CA, Minuta ședinței comisiilor Elaborarea orarului școlii Comisia de orar 8 septembrie Orarele definitive pe ciclul de ROI învățământ Stabilirea componenței formațiunilor de studiu 12 septembrie Listele de inscriere avizare de ROI director Reactualizarea diagramelor spațiilor pentru anul 5 septembrie Diagrama spațiilor -, ROI scolar - Semnalizarea spațiilor școlare Întocmirea fișei de încadrare a școlii, 29 spetembrie Fisa de incadrare - Deciziile ISJ, Secretarul școlii Deciziile interne PCU/PCO Completarea registrelor matricole dupa, 8 septembrie Registrele matricole completate ROI examenul de corigenta Secretarul școlii la zi Gestionarea corectă a actelor de studii Secretarul școlii Permanent Registrul actelor de studii Regulamentul actelor de studii Elaborarea și transmiterea la timp a statisticilor,, Permanent Registrul de intrari-iesiri PS rapoartelor, informarilor Secretarul școlii Completarea cataloagelor școlare - Invatatorii, 15 septembrie Cataloagele avizate de director Registrele matricole, Dirigintii Baza de date a scolii Stabilirea serviciului de școală pentru cadrele 14 septembrie Graficul serviciului pe școala, didactice Orarul școlii Constituirea consiliului elevilor Coordonatul de 30 septembrie Lista Consiliului elevilor proiecte Stabilirea programului de audiențe, 19 septembrie Programul de audiente, Dirigintii PS

5 Elaborarea planului de desegradare pentru anul 1 septembrie Planul de desegregare OMECTS scolar - Monitorizarea punerii in aplicare a masurilor de Trimestrial Raport de monitorizare Planul de desegregare desegregare Distribuirea ajutoarelor ocazionale rechizite 12 septembrie PV de distribuire Dosarele pentru rechizite scolare scolare Alocarea burselor pentru semestrul I Comisia de burse 13 octombrie PV al sedintei CA, Lista bursierilor Dosarele pentru burse PS Monitorizarea fenomenului de absenteism și stabilirea măsurilor de remediere Comisia pentru monitorizarea Trimestrial PV al CP Sedinta CP,, Evaluarea fenomenului de absenteism și stabilirea măsurilor de recuperare frecventei Comisia de monitorizare a frecventei PS Semestrial Raportul comisiei Cataloagele scolare, PV al sedintelor CC Validarea situatiei scolare la sfârșitul semestrului I și a notelor la purtare sub 7 CP 20 februarie PV al sedintei CP Cataloagele scolare, Validare situatiei scolare anuale și a notelor la purtare sub 7 CP 20 iunie PV al sedintei CP Cataloagele scolare, Validarea situatiei scolare după examenul de corigenta CP 10 septembrie PV al sedintei CP Cataloagele scolare, Aprecierea sintetica a activitatii personalului care solicita gradatie de merit CP 15 martie PV al sedintei CP Metodologia acordarii gradatiei de merit Actualizarea avizierelor Permanent Dosarul avizierelor PS Fluidizarea fluxului informațional în scoala Trimestrial Pilante, PS Buletinele informative Arhivarea și păstrarea documentelor oficiale privind elevii și personalul școlii Secretarul școlii Permanent Registrul de evidență arhivistică PS Programul compartimentului secretariat III. CURRICULUM OBIECTIVE: 1. Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor și standardele de calitate. 2. Implementarea curriculum-ului național la nivelul fiecărei comisii și al fiecărei discipline/cadru didactic. 3. Stabilirea ofertei CDȘ în funcție de nevoile specifice ale elevilor și de resursele umane și materiale ale școlii. 4. Aplicarea normelor, procedurilor și metodelor de evaluare a competențelor și a conținuturilor vizate de curriculum școlar. 5. Centrarea demersului educațional pe elev și menținerea rezultatelor școlare curente la un nivel ridicat. 6. Îmbunătățirea calității predării-învățării-evaluării pentru a asigura șanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanță

6 Elaborarea planificărilor calendaristice anuale Cadrele didactice 15 septembrie Planificările anuale Programele școlare în vigoare Elaborarea planificărilor calendaristice semestriale I Cadrele didactice 15 septembrie Planificările semestriale Programele școlare în vigoare Proiectarea didactică a unităților de învățare Cadrele didactice 22 septembrie Proiectarea unităților de învățare Programele școlare în vigoare Avizarea documentelor de proiectare didactică, 26 septembrie Documentele de proiectare avizate Programele școlare în vigoare, Elaborarea și promovarea ofertei educaționale Comisia de Semestrul II Ofertă educațională avizată de CP PS curriculum Stabilirea CDȘ CP Semestrul II PV al consultării părinților PS Fișele de opțiuni ale elevilor Validarea CDS CP Semestrul II PV al ședinței CP, Ședința CP Elaborarea și avizarea programelor pentru Cadrele didactice 11 septembrie Avizul Comisie de curriculum PS disciplinele opționale Administrarea și prelucrarea testelor inițiale 29 septembrie Fișele de analiză a testelor Programele comisiilor Extinderea utilizării metodelor interactive Permanent Proiecte de lecție, Fișe de observație a lecției Programele comisiilor Monitorizarea parcurgerii sistematice a planificărilor calendaristice și a programelor școlare, Graficul asistențelor la lecții, Fișele de observație a lecției PS Realizarea programelor de educație diferențiată (pentru copii cu cerințe educative speciale și pentru elevii capabili de performanță) Stabilirea formațiunilor de studiu pentru pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanțe școlare deosebite Monitorizarea activităților de pregătire a elevilor capabili de performanțe școlare Prezentarea periodică a concluziilor desprinse din asistențele la ore și evidențierea exemplelor de bună practică Cadrele didactice, Șefii de comisii Profesorii de specialitate, CEAC, Permanent Programele de pregătire suplimentară Programele comisiilor 31 octombrie Listele elevilor selectați Programele comisiilor Lunar Fișele de monitorizare Programele comisiilor Semestrial Informări în CP și CA PS

7 Evaluarea sistematică a elevilor Cadrele didactice Permanent Cataloagele școlare Standardele de evaluare VIII, Criteriile de notare V, VIII Evaluarea stadiului și ritmicității notării elevilor,, CEAC Lunar Informări în CA și în comisiile, Programele comisiilor Elaborarea programelor de pregătire a elevilor performanți pentru participarea la concursurile școlare pe discipline de învățământ Organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a Profesorii de specialitate 31 octombrie Programele de pregătire suplimentară Calendarul ISJ Planul operațional pentru organizarea simulării, Analiza rezultatelor obținute la simularea EN evaluării Mai Planul operațional pentru Organizarea și desfășurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a organizarea Evaluării Naționale Organizarea și desfășurarea Evaluării naționale iunie Planul operațional pentru organizarea Evaluării Naționale Programele comisiilor Metodologia Evaluării naționale - Metodologia Evaluării naționale - Metodologia Evaluării naționale - IV. RESURSE UMANE OBIECTIVE: 1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creșterea calității și eficiența activității de predare-învățare-evaluare. 2. Prezentarea reglementărilor în vigoare privind cariera didactică și etapele formării profesionale. 3. Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de formare organizate de MENCȘ, CCD și alți furnizori de formare continuă. 4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale și organizaționale. 5. Rezolvarea contestațiilor prin receptare, cercetare și soluționare în conformitate cu legislația în vigoare. 6. Asigurarea sănătății și securității în muncă. Reactualizarea fișei postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic și asumarea fișei postului de către angajații școlii 1 septembrie Fișele postului actualizate PS , Codul muncii, Contractul colectiv de muncă,

8 Asigurarea sănătății și securității în muncă a personalului angajat, Cadrul didactic cu atribuții SSM Calendarul SSM Aprobarea strategiei de dezvoltare profesională CA 31 octombrie Aprobarea strategiei de formare continuă CA 31 octombrie Aprobarea strategiei de dezvoltare managerială CA 31 octombrie Prezentarea metodologiei gradelor didactice, 10 octombrie Comisia de formare continuă Reactualizarea bazei de date privind formarea continuă a cadrelor didactice Organizarea activităților la nivelul comisiilor Monitorizarea activităților Stabilirea instrumentelor și metodelor de evaluare aplicabile disciplinei Monitorizarea aplicării standardelor de evaluare și a criteriilor de notare Constituirea și valorificarea portofoliului profesional ca instrument de evaluare și dezvoltare personală Participarea învățătorilor și profesorilor la activitățile ale cercurilor pedagogice Participarea la conferințe, seminarii și simpozioane locale / interjudețene / naționale / internaționale Stabilirea valorificarea și publicarea temelor de cercetare colective sau individuale Comisia de formare continuă,, CEAC Comisiile, CEAC Cadrele didactice, Șefii de catedră Cadrele didactice, Șefii de catedră Cadrele didactice 15 septembrie 2016 Controlul medical, Fișe în instruire individuală SSM, Semnalizarea de evacuare PV al ședinței CA PV al ședinței CA PV al ședinței CA PV al ședinței CP PS Baza de date PS PS , Planul de prevenire și protecție în domeniul SSM, Graficul de activități pentru apărarea împotriva incendiilor, Fișa postului ROI, Ședința CA ROI, Ședința CA ROI, Ședința CA Calendarul activitatilor PV ale comisiilor Programele comisiilor Trimestrial Fișe de monitorizare, Regulamentul CEAC 10 octombrie PV comisii PS , Programele școlare, Programele comisiilor Permanent Fișe monitorizare Graficul de control al directorului, Programul anual CEAC 29 septembrie Portofoliile personale Strategia de formare continuă Calendarul ISJ Fișa de prezență Strategia de formare continuă Calendarul Diplome de participare, Strategia de formare specific Publicații continuă 15 mai Articole în publicații ISBN Publicații CCD

9 Evaluarea impactului programelor de formare continuă a cadrelor didactice asupra calității activității didactice Prezentarea Metodologiei mișcării personalului didactic Aplicarea Metodologiei de mișcare a personalului didactic Respectarea Codului de etică de către angajații școlii Elaborarea fișei de evaluare a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar și nedidactic Acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic și auxiliar, CEAC Anual 15 decembrie Calendarul mobilitatii Raport privind calitatea educației, RAEI PV al ședinței CP Documentele de mobilitate Strategia de formare de continuă Ședința CP Metodologia mișcării personalului didactic - Cadrele didactice Permanent Absența reclamațiilor Codul de etică 1 septembrie Fișa de evaluare Fișa postului, OMECTS 6143/ septembrie Calificativele anuale OMECTS 4613/ , CA 2016 PS Fișa postului, Fișa de evaluare 1 februarie OMECTS nr. 3860/2011, PS , Permanent Răspunsul către petenti PS CA Cererile de concediu, PS Acordarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic Rezolvarea contestațiilor / petițiilor conform legislației în vigoare Stabilirea perioadelor concediilor de odihnă CA Octombrie Planificarea concediilor de odihnă, PV al ședinței CA Elaborarea graficului privind alarmarea și evacuarea în caz de incendiu 1 septembrie PS PS V. RESURSE MATERIALE OBIECTIVE: 1. Fundamentarea, angajarea, ordonanțarea, lichidarea și execuția bugetului, conform prevederilor legale în vigoare. 2. Gestionarea eficientă a resurselor e și materiale. 3. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare, conform normativelor în vigoare. 4. Păstrarea, întreținerea și modernizarea bazei materiale a școlii. 5. Stabilirea priorităților în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar achiziționate. 6. Eficientizarea activității de obținere a veniturilor extrabugetare.

10 Elaborarea proiectului de buget al școlii Elaborarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice (SAAP) Elaborarea Planului Anual de Achiziții Publice (PAAP) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al școlii Asigurarea încadrării în creditele bugetare aprobate Respectarea procedurilor privind achizițiile publice Reducerea cheltuielilor pentru utilități,,,, Șefii de comisii CA,,, 15 noiembrie 10 ianuarie 10 ianuarie 10 ianuarie Proiectul de buget SAAP PAAP Bugetul de venituri și cheltuieli, PV al ședinței CA Referatele de necesitate ale comisiilor și compartimentelor, PDI Solicitările comisiilor și compartimentelor, PS Solicitările comisiilor și compartimentelor, PS ,, Ședința CA Permanent Evidențe contabile Fișa postului administrator Permanent Dosarele achizițiilor PS , PS Permanent Evidențe contabile Programul de reducere a cheltuielilor Monitorizarea activității -contabile Director Saptamanal Note de serviciu Graficul de control al directorului Stabilirea surselor alternative / suplimentare de finanțare pentru derularea proiectelor de dezvoltare a bazei materiale, 1 februarie Proiectele de dezvoltare a bazei materiale CRP, Societăți comerciale Asigurarea manualelor școlare gratuite, Secretarul școlii 11 septembrie Comanda de manuale PO Resurse guvernamentale, Recartare între școli Monitorizarea utilizării manualelor Secretarul școlii Semestrial Fișe de monitorizare Programul compartimentului secretariat Derularea programului Cornul și laptele Amenajarea cabinetului de limbi străine Administrator Director, Profesorii de specialitate Permanent Decizia internă Resurse UE 15 mai Dosarul achiziției publice Bugetul școlii (cca lei)

11 OBIECTIVE: 1. Stabilirea cadrului organizatoric pentru colaborarea cu părinții, autoritățile publice locale, instituțiile de cultură și artă și organizațiile neguvernamentale. 2. Implicarea părinților în activitățile Liceului Teoretic Mihai Veliciu Chișineu-Criș 3. Promovarea imaginii publice a Liceului Teoretic Mihai Veliciu Chișineu-Criș. Monitorizarea periodică a stării spațiilor școlare 15 ianuarie Fișe de monitorizare Graficul de control al directorului Realizarea inventarierii anuale Comisia de inventariere și casare Saptamanal Liste de inventar Legea contabilității nr. 82/1991, OMF 2861/2009 Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii, PS Finalizarea inventarierii Realizarea activității de casare Comisia de inventariere și casare 11 decembrie 15 decembrie Monitorizarea activitatilor de inventariere 1 decembrie 15 decembrie Instruirea periodică a elevilor privind conservarea patrimoniului Repararea mobilierului și a mijloacelor de învățământ Registrul inventar PV de casare Nota de serviciu Cadrele didactice Trimestrial PV al instructajului 11 septembrie Programul anual de întreținere mobilierului / mijloacelor de învățământ Programul anual de igienizare, PV de dezinsecție Proiectul de amenajare OMF 2861/2009 Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii, PS OMF 2861/2009 Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii, PS OMF 2861/2009 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii Bugetul școlii (3000 lei) Igienizarea și amenajarea spațiilor de învățământ 11 septembrie Bugetul școlii (10000 lei) Amenajarea spațiilor verzi 1 septembrie Bugetul școlii (500 lei) Repararea acoperișului școlii 30 august Dosarul achiziției publice Planul de investiții, Bugetul școlii Evaluarea utilizării resurselor e și Director Anual Raport privind calitatea Planul managerial materiale educației VI. RELAȚIA ȘCOALA PĂRINȚI - COMUNITATE

12 Colaborarea cu Primăria Chișineu-Criș pentru finanțarea și derularea proiectelor inițiate Încheierea parteneriatelor cu instituții și organizații locale / județene / naționale în vederea colaborării pentru activități extrașcolare Organizarea ședințelor cu părinții și constituirea comitetelor de părinți ale claselor Permanent Întâlnirile directorului cu reprezentanții PMO, Septembrie Proiecte de parteneriat Coordonatorul de 30 octombrie programe educative Coordonatorul de programe educative septembrie Constituirea Consiliului Reprezentativ al Părinților Coordonatorul de programe educative 3 octombrie Desemnarea reprezentanților CRP în CA CRP 3 octombrie Elaborarea programului activităților Coordonatorul de 10 octombrie extracurriculare și extrașcolare programe educative Organizarea activităților culturale-artistice pentru elevi, părinți, cadre didactice și reprezentanții comunității Implicarea părinților în organizarea activităților extrașcolare (excursii, vizite, spectacole) Consilierea elevilor cu părinții plecați în străinătate Editarea și difuzarea revistei școlii Inventarierea, gestionarea eficientă și transmiterea informațiilor de interes public Organizarea și desfășurarea audiențelor directorului și a cadrelor didactice Actualizarea paginii de web Gestionarea relațiilor cu presa Monitorizarea aparițiilor din mass-media Coordonatorul de programe educative, Cadrele didactice Coordonatorul de programe educative Calendarul activitatilor extrascolare Permanent Lista comitetelor de părinți ale claselor PV ale ședințelor cu părinții Lista membrilor CRP Hotărârea CRP Programul activităților extracurriculare și extrașcolare Proiectele activităților extrașcolare Proiectele activităților extrașcolare PDI PDI,, Ședința CRP PDI, Ședința Comisiei pentru activitățile extracurriculare Resurse extrabugetare Programul activităților extrașcolare, PS Programul cabinetului de consiliere Profesorul psihopedagog Saptamanal Programul de consiliere pentru părinți Colectivul de Anual Revista școlii Bugetul școlii (200 lei) redacție Permanent Informații postate pe site-ul Legea nr. 544/2011, școlii PS , Saptamanal Programul de audiențe PS Învățătorii, diriginții, Trimestrial Site-ul școlii Bugetul școlii (Contract de Webmaster servicii) Purtătorul de cuvânt Permanent Minuta briefingurilor, PS al școlii Comunicatele de presă Purtătorul de cuvânt Permanent Dosarul de presă PS al școlii Director, prof. Amelia Palcu..

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL PLAN MANAGERIAL AN SCOLAR 2018-2019 Scoala Gimnaziala Tureac Nr.1496/16.10.2018. I. ARGUMENT Școala Gimnazială Tureac, în calitate de prestator de servicii educaționale pentru beneficiarii primari, secundari

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT: Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2016-2017, au ca punct de pornire: - Punctele slabe

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI COMUNA POSEŞTI, JUD. PRAHOVA APROBAT DIRECTOR PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016-2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati  SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu An școlar: 2018 Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Jud. Bistriţa-Năsăud e-mail: scoalgimnazialachiochis@yahoo.com

Mai mult

Școala Gimnazială Stornești Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași Telefon / fax

Școala Gimnazială Stornești Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași Telefon / fax Școala Gimnazială Stornești Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași Telefon / fax 0232 325111 http://scoala-stornesti.ro email scoalastornesti@yahoo.ro GRAFICUL DE CONTROL AL DIRECTORULUI SEMESTRUL I

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec 1 Emiterea deciziilor de numire a comisiilor pentru examenele de diferență/ corigență susţinute la nivelul unității DIAGRAMA GANTT - ACTIVITATE MANAGERIALĂ AN ŞCOLAR Elaborarea/Revizuirea PDI de către

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5 AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5   AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 BUCURESTI, SECTOR 5 Email: director_scoala_150@yahoo.com AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL SECTOR 5, MARILENA STROESCU TEMATICA SEDINTELOR

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar 2012-2013 Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul   al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL  C.E.A.C docx PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 1. OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI ȘI A UNEI MENTALITĂȚI A CALITĂȚII LA NIVELUL ÎNTREGULUI PERSONAL AL ŞCOLII (CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL

Mai mult

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web: Nr. de înregistrar

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web:   Nr. de înregistrar Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016 Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 Președinte C.A.,, Prof. Dumitru Aurel PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Mai mult

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA NR.5545/18.10.2018 GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE 2018-2019 DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2018-2019, au ca punct de pornire:

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL Nr.1497/16.11. PLAN OPERATIONAL -2019 Tinta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrele Obiective specifice: -particularizarea

Mai mult

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ;

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ; SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/697181 ; E-mail: scoalaromanu@yahoo.com PLANUL OPERAŢIONAL Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Anul şcolar 2015-2016

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calităţii, evaluarea activităţilor se face prin: evaluări periodice întruniri lunare ale membrilor

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/371304 e-mail: scgen4vd@yahoo.com www.scoala4vatradornei.ro Pro Şcoala 4 VDornei Public Group Facebook PLAN

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX 0244295020, liceultehnologicmaneciu@yahoo.com Avizat în şedinţa Consiliului Profesoral

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: 0248216990 E-mail: scoala7pitesti@yahoo.com www.scoala7pitesti.ro.../... SCOALA GIMNAZIALA,,TUDOR

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar 1. Proiectarea calitativă a activităţii 1. Proiectarea în conformitate cu curricula naţională 2.

Mai mult

Liceul tehnologic Auto Craiova COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar OBIECTIVE GENERALE C

Liceul tehnologic Auto Craiova COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar OBIECTIVE GENERALE C RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar 2015-2016 OBIECTIVE GENERALE Creşterea calităţii educaţiei și actului de predare-învățare în unitatea școlară. Crearea de competenţe cheie şi dezvoltarea abilităţilor

Mai mult

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL 2017-2018 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a programelor şcolare Aplicarea noului cadru normativ şi a curriculum-ului general şi celui

Mai mult

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017 Nr. 197/19.02.2018 Anea 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR 2017-2018 În anul şcolar 2017-2018 s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.

Mai mult

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Tel. 0230-522304 Fax 0230-522305 E-mail: ctiasv@yahoo.ro ; http://www.ctiasv.ro

Mai mult

1

1 1 CUPRINS I. Programe de dezvoltare...... Pag. 3 II. Operaţionalizarea obiectivelor....pag. 4 1. Ţinta strategică 1 Pag. 4 2. Ţinta strategică 2 Pag. 6 3. Ţinta strategică 3 Pag. 9 4. Ţinta strategică

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 11870/25.09. Aprobat, Inspector

Mai mult

Microsoft Word - plan managerial final.doc

Microsoft Word - plan managerial final.doc COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PLAN MANAGERIAL An şcolar 2006-2007 I. CURRICULUM Obiective strategice: - Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR 2016-2017 Ţ1: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv educativ Domeniul funcţional CURRICULUM Obiective

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 Tel

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR ( CONTABIL ŞEF) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numărul fişei postului: Numele şi prenumele

Mai mult

FISA POSTULUI DIRECTOR LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL TIMIȘOARA Numele și prenumele:... Functia: Director Unitatea de învatamânt: Lic

FISA POSTULUI DIRECTOR LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL TIMIȘOARA Numele și prenumele:... Functia: Director Unitatea de învatamânt: Lic FISA POSTULUI DIRECTOR LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL TIMIȘOARA Numele și prenumele:... Functia: Director Unitatea de învatamânt: Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Timișoara

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 400604 CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie 128-130, Tel. 0264-430942, fax 0264-595694 e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, web: http://www.colegiul-saligny.ro GRAFICUL CONSILIILOR

Mai mult

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva Aprobat CA al ISJ 106.017 FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea strategiei de coordonare

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

Planificare operaţională – planuri manageriale

Planificare operaţională – planuri manageriale Planul managerial pentru anul şcolar 2012 2013 Planurile manageriale prezentate în continuare cuprind operaţionalizarea pentru cei patru ani şcolari vizaţi în proiectarea strategică a programelor propuse

Mai mult

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda 401151 Tel. & Fax: (+40) 264 316437, E-mail :cnmvturda@gmail.com http://cnmvturda.licee.edu.ro

Mai mult

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA  - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la ordinul ministrului educației naționale nr. 6/.04.07 Avizat, Inspector școlar pentru management instituțional prof. Adriana

Mai mult

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC ALEXANDRU ROMAN Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590 MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod 415100, t«fc 0259042332, fats: 0259 342333 e mail: lic^uailii'stls y

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

LICEUL TEORETIC CAROL I FETEŞTI Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar Str. Călăraşi, nr.5

LICEUL TEORETIC CAROL I FETEŞTI Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar Str. Călăraşi, nr.5 Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar 2018-2019 2 Portofoliul Comisiei Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei sunt următoarele: Legislaţie;

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN 510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ 835164, TEL/FAX 0258/835165 www.hcc.ro https://www.facebook.com/cnhccab colegiulhcc@yahoo.ro

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR 07-08 Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea

Mai mult

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 2. ORDIN nr. 5079/2016 pentru

Mai mult

MergedFile

MergedFile CUPRINS CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 4 CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞCOLII 5 Secțiunea I. Rețeaua școlară 5 Secțiunea II. Organizarea programului școlar 5 Secțiunea III. Formațiuni de studiu 7 CAPITOLUL

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT Nr. 648A/21.02.2017 Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 21.02.2017 GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 5 JUDEŢEAN 5 CONSTANTA

Mai mult

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PLAN OPERAŢIONAL -2018 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII ȚINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 BRAȘOV MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 BRAȘOV Având în vedere: Legea nr. 1/ Le

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 BRAȘOV MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 BRAȘOV Având în vedere: Legea nr. 1/ Le REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 Având în vedere: Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale; Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA PRIORITĂȚI LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 2017-2018 Pregătirea unităților de învățământ Finalizarea lucrărilor de igienizare, Asigurarea cu combustibil; Autorizațiile ASF

Mai mult

Validată în COMISIA PARITARĂ din data de Validat în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al I.Ș.J. Gorj în ședința din data de Fişa sintet

Validată în COMISIA PARITARĂ din data de Validat în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al I.Ș.J. Gorj în ședința din data de Fişa sintet Validată în COMISIA PARITARĂ din data de 07.05.2019 Validat în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al I.Ș.J. Gorj în ședința din data de 08.05.2019 Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru secretar 2013 2014 CALIFICATIVE

Mai mult

Microsoft Word - 3. Plan managerial 2018.doc

Microsoft Word - 3. Plan managerial 2018.doc CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORASUL VALENII DE MUNTE PRAHOVA Nr. înr.: 1568/27.09. PLAN MANAGERIAL An scolar -2019 Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data: 28.09. 2019 CENTRUL

Mai mult

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume NR. 3565/ 22.10.2018 PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar 2017-2018 cu aplicabilitate in anul scolar 2018-2019 Numele scolii ÎPT LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I Adresa scolii

Mai mult

I

I COLEGIUL NATIONAL,,ECATERINA TEODOROIU STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR 25, TARGU JIU,JUD GORJ, TEL/FAX 0253/210345 PROGRAM MANAGERIAL COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TÂRGU-JIU ANUL ŞCOLAR 2017-1 - A. MODERNIZAREA

Mai mult

Regulament intern CEAC 2010

Regulament intern CEAC 2010 REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

Mai mult

CTT_Plan de imbunatatire

CTT_Plan de imbunatatire 7.6 PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE - a calitatii educaţiei şi formării profesionale Nr. 3298/03.10.2017 Aprobat în Consiliul de Administrație din 4.10.2017 Numele şcolii ÎPT Adresa şcolii ÎPT telefon fax email COLEGIUL

Mai mult

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE IONESCU SISEŞTI COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ,JUDEŢUL PRAHOVA Telefon/Fax 0445809 Email: gsagricol@gmail.com FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI

Mai mult

PROCEDURA DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU

PROCEDURA DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU 2016 DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU OPERAȚIONALĂ COD PO.CA.01 Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu PREZENTUL DOCUMENT FOST APROBAT

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii Prof. Rodica Farmaciuc responsabil CEAC Prof. Cornelia Mestecan- dir. adj. Sem II 2017-2018 OBIECTIV STRATEGIC I. Dezvoltarea culturii

Mai mult

Regulament CEAC

Regulament CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Capitolul I. Dispoziţii generale Articolul 1. Comisia pentru Evaluarea

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii Prof. Rodica Farmaciuc responsabil CEAC Prof. Cornelia Mestecan- Coordonator operativ CEAC Sem II 2016-2017 OBIECTIV STRATEGIC I. Dezvoltarea

Mai mult

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc 1 Liceul tehnologic,,mihai EMINESCU Slobozia 920024, Judeţ Ialomiţa PROCEDURA OPERAŢIONALĂ ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ COD: PO 1.03 Data elaborării: 15.04.2013 Elaborat Profesor: Dumitru Elena Semnătura: Verificat

Mai mult

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ,

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ, RAPORT ARGUMENTATIV ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE Numele şi prenumele cadrului didactic... Specialitatea... Perioada evaluării: 2018-2019 Domenii ale evaluării 1.

Mai mult

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx Nr. Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 28.09.2018 Aprobat, Inspector Şcolar General, prof. Valeria GHERGHE GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL INSPECTORATUL ŞCOLAR

Mai mult

Nr

Nr GRILĂ DE (AUTO)EVALUARE Validată în Comisia paritară din data de 30.03.2017 PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT 2017 SECRETAR, SECRETAR ȘEF NUME ȘI PRENUME UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT FUNCȚIA SPECIALITATEA

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL. 0244340627, FAX 0244340907 e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com web

Mai mult

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc PLAN MANAGERIAL AL LICEULUI TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN Pentru anul şcolar Avizat în C.P. din... Aprobat în Administraţie. Prof. Matiș Horea-Dorin OBIECTIVE STRATEGICE ŞI DE REFERINŢĂ I. REALIZAREA UNUI

Mai mult

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SUCEAVA Str. Calea Unirii nr. 7-9, Suceava Telefon: 0230/ Fax: 0230/ e

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SUCEAVA Str. Calea Unirii nr. 7-9, Suceava Telefon: 0230/ Fax: 0230/ e nr.9/01.09.2017 în ședința din data de 01.09.2017. 1.Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta dupa cum urmeaza: -iunie 7401 lei; -iulie 275; -august 1147 lei. 2.Aprobarea declanșarii procedurii de

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA, COM. VOINEȘTI, JUD. IAȘI Tel/faz PLANUL OPERAŢIONAL AL ȘCOLII GIMNAZIALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA, COM. VOINEȘTI, JUD. IAȘI Tel/faz PLANUL OPERAŢIONAL AL ȘCOLII GIMNAZIALE PLANUL OPERAŢIONAL AL ȘCOLII GIMNAZIALE SLOBOZIA An şcolar -2019 I. Domeniul funcţional: CURRICULUM OBIECTIVE: O.1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Strategia CEAC se bazează pe documentele emise

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ANUL ŞCOLAR 2017 2018 SEMESTRUL I 1. Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă: Coordonator C.E.A.C

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA BOTOŞANI Nr.499 / REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Prezentul Regulamen

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA BOTOŞANI Nr.499 / REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Prezentul Regulamen Nr.499 / 22.02.2018 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost întocmit pe baza Regulamentului - cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de

Mai mult

Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar

Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar 2017-2018 1 Portofoliul Comisiei Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei sunt următoarele: Legislaţie;

Mai mult

PLAN OPERAȚIONAL Fundamentarea Planului operațional pentru (implementarea PDI) anul școlar Componenta strategică a Școlii Gimnazia

PLAN OPERAȚIONAL Fundamentarea Planului operațional pentru (implementarea PDI) anul școlar Componenta strategică a Școlii Gimnazia PLAN OPERAȚIONAL -2019 Fundamentarea Planului operațional pentru (implementarea PDI) anul școlar -2019 Componenta strategică a Școlii Gimnaziale Nr.1, Matca urmărește, realizarea următoarelor ținte strategice,

Mai mult

LICEUL TEHNOLOGIC LUCIAN BLAGA Reghin,Str. Vânătorilor nr , Jud. Mureş ROMANIA Tel/fax: liceulblagar

LICEUL TEHNOLOGIC LUCIAN BLAGA Reghin,Str. Vânătorilor nr , Jud. Mureş ROMANIA Tel/fax: liceulblagar REGULAMENT INTERN An şcolar 2018-2019 APLICABIL ELEVILOR, PĂRINŢILOR / REPREZENTANŢILOR LEGALI şi PERSONALULUI ANGAJAT LICEUL TEHNOLOGIC "LUCIAN BLAGA" REGHIN Avizat în ședința Consiliului Profesoral din

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE,,IOSIF SAVA SECTOR 1 BUCURESTI PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR

SCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE,,IOSIF SAVA SECTOR 1 BUCURESTI PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR SCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE,,IOSIF SAVA SECTOR 1 BUCURESTI PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2018 2019 PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019 DOMENIU OBIECTIVE 1.CURRICULUM 1.1Stabilirea ofertei educaționale

Mai mult