MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA - ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2016 Str.Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbo

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA - ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2016 Str.Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbo"

Transcriere

1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA - ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2016 Str.Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița Telefon/Fax: Web: A Nr. / PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT An şcolar

2 OBIECTIVE GENERALE 1. Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul școlii OBIECTIVE SPECIFICE 1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale elevilor 1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local 1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale 2. Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în scopul creșterii calității în educație 3. Asigurarea unui proces de învățământ stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul școlii, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor 2.1 Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul unității de învățământ 2.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul unității de învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale 2.3. Creșterea competențelor specifice managementului clasei/ lecției, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi în diverse programe de formare, inclusiv prin participarea la Programul Erasmus Compatibilizarea resurselor alocate cu nevoile unităţii de învăţământ 3.1. Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul școlii 3.2. Îmbunătățirea frecvenței elevilor, prin implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de violență 3.3. Îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor cu finanțare europeană 3.4. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin aplicarea principiilor de bazǎ ale alternativelor educaţionale 3

3 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul școlii OBIECTIV SPECIFIC 1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale elevilor INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Participarea la educație a tuturor elevilor, a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum și a elevilor capabili de performanță Cuprinderea în învăţământul de masă a tuturor copiilor cu CES orientaţi către învăţământul de masă Includerea în programe de educație remedială a tuturor elevilor cu deficiențe de învățare Obținerea unei rate de promovare de cel puțin 60% a elevilor cuprinși în programe de educație remedială DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE TIMP Elaborarea ofertei de școlarizare pentru Semestrul I 2018 unitatea de învățământ. Elaborarea / dezvoltarea de curriculum opțional (CDȘ) relevant în raport cu specificul local Organizarea unor activități în echipă Semestrial (învățătorul/ profesorul care urmează să fie încadrat la clasa a V-a, în scopul familiarizării elevilor cu un număr mare de profesori, cu efect asupra apariției problemelor de adaptare la trecerea în clasa a V-a Elaborarea testelor pentru evaluarea Septembrie 2018 inițială la clasa a V-a prin colaborarea învățătorului care a fost încadrat la clasa respectivă în anul școlar precedent și profesorul clasei CURRICULUM RESPONSABILI adjunct Responsabilul comisiei pentru curriculum adjunct Responsabilul comisiei metodice învățători Responsabilul comisiei metodice diriginți Responsabilul comisiei metodice învățători Responsabilul comisiei metodice diriginți INDICATORI DE VERIFICARE Respectarea procedurii de elaborare, avizare a CDȘ Adecvarea ofertei la specificului unității de învățământ Organizarea, la disciplinele: Matematică, Limba și literatura română, Științele naturii, limbi străine, Istorie, Geografie a cel puțin unei activități / semestru Colaborarea profesorului cu învățătorul MIJLOACE DE VERIFICARE Situația opționalelor avizate de inspectorii școlari Graficul de activitate al școlii Testele de evaluare inițială 4

4 Derularea la nivelul școlii, a unor programe de activitate diferențiată pentru progres în învățare (în cadrul lecțiilor, al programelor de educație remedială și al unor programe de pregătire a elevilor capabili de performanță) Organizarea și desfășurarea concursurilor și olimpiadelor şcolare din calendarul M.E.N., respectiv al ISJ Dâmbovița Conform calendarului stabilit de MEN/ ISJ Dâmbovița adjunct adjunct Includerea, în documentele de proiectare managerială, a unor acțiuni specifice desfășurării activității de învățare diferențiată / remedială/ pregătire suplimentară Selectarea responsabilă a competitorilor pentru etapele superioare ale olimpiadelor şcolare Planul managerial al școlii Graficul activităților remediale Grafice de pregătire Listele participanților la olimpiade / concursuri și Centralizarea rezultatelor Popularizarea performanţelor şcolare, premierea elevilor cu rezultate bune la etapele: judeţeană, interjudeţeană, regională, naţională a olimpiadelor şi a concursurilor, atestatelor internaţionale Monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe pentru învățământul gimnazial- clasa a VI-a și pentru sporirea calității în educație Monitorizarea / Verificarea modului de organizare/ implementare a programelor de educație remedială la nivelul școlii Monitorizarea aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele didactice prin programele de formare Octombrie - decembrie 2018 Februarie martie Octombrie 2018, adjunct adjunct adjunct adjunct Transmiterea prin massmedia a rezultatelor la fiecare disciplină Respectarea programelor școlare Stabilirea grupului țintă pe baza rezultatelor evaluării elevilor Derularea activității după un program cunoscut de elevi, în afara orelor de curs Respectarea procedurii specificeprogramului de educațieremedială Aplicarea achizițiilor de către cel puțin 80% din numărul profesorilor Rezultatele obţinute la olimpiade/ concursuri Articole de presă Grile de monitorizare Fișe de asistență Grile de monitorizare / verificare Lista cu elevii Grafice de pregătire Chestionare aplicate Fișa de asistență Grile de monitorizare 5

5 RESURSE UMANE Evaluarea, prin asistențe la ore, a preocupării cadrelor didactice pentru: utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare; tratarea diferențiată și individualizată a predării învățării evaluării; asigurarea unui volum al temelor pentru acasă adecvat vârstei elevilor calitatea implementării curriculumului la fiecare disciplină de învățământ îmbunătățrea rezultatelor școlare ale elevilor etc Consilierea cadrelor didactice pentru eficientizarea acțiunilor de adaptare curriculară, respectiv de elaborare a unor programe de intervenție personalizată, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale Informarea cadrelor didactice pe problematica utilizării metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, adecvate nevoilor reale ale elevilor Consilierea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe pentru învățământul gimnazial- clasa a VI-a și pentru sporirea calității în educație Noiembrie ianuarie Februarie mai Anul școlar Conform graficului de activități al comisiilor metodice adjunct adjunct Învățător de sprijin Responsabili comisii metodice Responsabili comisii metodice Utilizarea metodelor moderne de predareînvățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor reale ale elevilor Utilizarea metodelor care facilitează formarea / dezvoltarea gândirii critice a elevilor învățarea diferențiată, raportată la:strategiile utilizate de cadrele didactice, conținutul învățării; diferențierea temelor Respectarea prevederilor Ordinului nr. 5893/2016 privind volumul temelor pentru acasă Consilierea tuturor cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu CES Participarea a cel puțin 85% din numărul cadrelor didactice Participarea la activitățile de consilire /informare, din cadrulîntâlniilor comisiilor metodie, a tuturor cadrelor didactie încadrate la clasa a VI-a Fișe de asistență Grile de monitorizare Programe de intervenţie personalizată Proces-verbal consiliu profesoral Proces-verbal ședințe comisii metodice Grafice activități comisii metodice 6

6 RESURSE MATERIALE / FINANCIARE RELAȚII COMUNITARE Consilierea cadrelor didactice pentru prevenirea și diminuarea crizei de adaptare a elevilor din clasa a V-a Asigurarea bazei logistice necesare organizării concursurilor/ olimpiadelor școlare, a materialului didactic necesar procesului de predare-învățare-evaluare Achiziționarea unor mijloace IT moderne, softuri educaționale; asigurarea conexiunii la intenet; utilizarea manualelor digitale Monitorizarea/ verificarea utilizării softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare, a manualelor digitale Derularea parteneriatelor în vederea atingerii obiectivelor propuse prin proiecte instituționale care vizează adecvarea demersului didactic la nevoile elevilor de către profesorii participanți Pe durata întregului an școlar, cu prilejul întâlnirilor comisiilor metodice Conform graficului concursurilor/ olimpiadelor școlare Noiembrie februarie adjunct adjunct Administrator adjunct Informatician adjunct adjunct Familiarizarea tuturor cadrelor didactice încadrate la clasa a V-a, cu tehnici de management al clasei care facilitează adaparea elevilor la condițiile trecerii la un alt ciclu de învățământ Adecvarea bazei logistice/ materialului didactic la nevoile tipului de activitate Dotarea școlii cu i-pad-uri Asigurarea conexiunii la internet Existenţa conexiunii la internet Adaptarea activității profesorilor participanți la proiecte, la nevoile elevilor Proces-verbal întâlniri comisii metodice Lista materialelor achiziționate Situația dotărilor din școală Grilă de monitorizare Fișe de asistență Documentele de proiect Analize la nivel de școală și proiect privind rezultatele obținute de elevi OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local Participarea tuturor elevilor, cel puțin o dată pe lună, la activităţile educative cu caracter extraşcolar Participarea tuturor elevilor la activităţile organizate în cadrul Programului Școala altfel 7

7 DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE TIMP RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE CURRICULUM RESURSE UMANE Elaborarea şi implementarea unor programe şi proiecte privind îmbunătăţirea disciplinei şcolare, a activităţii de combatere şi de prevenire a delincvenţei juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii Desfășurarea unor activități educaţionale extraşcolare/ proiecte pentru sănătate/ educaţia civică/ educaţia cultural artistică şi ştiinţifică/ educaţia ecologică/ educaţia prin sport/ educaţia rutieră/stimularea interesului pentru lectură etc. Monitorizarea/ verificarea activităţilor organizate în cadrul programului Şcoala altfel Crearea cadrului optim desfășurării activității Consiliului elevilor Informarea cadrelor didactice, pe problematica activităților/ proiectelor extrașcolare din anul școlar 2018-, conform graficului de activități Martie adjunct Responsabil comisie pentru prevenirea şi eliminarea violenţei Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare adjunct Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare adjunct Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Coordonatorul CSE adjunct Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Respectarea aplicării Legii 35/ 2007, a Ordinului MEC nr. 5699/2005, a Ordinului MECT nr. 1409/2007 Adecvarea activităților extraşcolare la nevoile reale ale elevilor Elaborarea programului de activităţi; adecvarea programului la interesele elevilor Respectarea metodologiei specifice Participarea a doi reprezentanți din fiecare clasă Implicarea C.Ş.E. în procesul de luare a deciziilor care privesc viaţa comunităţii şcolare Informarea tuturor cadrelor didactice Liste de prezenţă Graficul de desfăşurare Programele menţionate Informări semestriale elaborte de coordonatorul de proiecte și programe educatve școlare și extrașolare Grilă de monitorizare/ verificare Raportul proiectului Procese verbale Agende de activitate Procese verbale 8

8 RESURSE MATERIAL/ FINANCIARE RELAȚII COMUNITARE Asigurarea, la nivelul școlii, a bazei logistice necesare desfășurării activităților extrașcolare Coordonarea activităţilor de voluntariat, prin integrarea în comunitate şi prin dezvoltarea educaţională a beneficiarilor aflaţi într-o situaţie vulnerabilă, urmare a aportului membrilor comunităţii elevi voluntari (Strategia Naţională Acţiunea Comunitară/ SNAC) Derularea parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale și a proiectelor Erasmus+ (Acțiunea cheie 1 ) Informarea periodică a factorilor interesaţi de calitatea serviciilor educaționale cu privire la diverse activități extrașcolare Octombrie iunie Începând cu luna octombrie 2018, conform graficului de activități la nivelul fiecărui parteneriat/ proiect Semestrial adjunct Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Administrator Informatician adjunct Coordonatorul local SNAC Coordonatorii grupelor de voluntari și beneficiari din școală adjunct Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare adjunct Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Adecvarea bazei logistice la nevoile tipului de activitate Participarea grupului ţintă vizat la activități de voluntariat conform graficului Implementarea planurilor de activități stabilite în cadrul parteneriatelor, proiectelor Informări, articole, postări online Lista materialelor achiziționate/ utilizate Plan de acţiune Tabele elevi voluntari Raport de evaluare Portofoliul de activități Articole, informări 9

9 OBIECTIV SPECIFIC 1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Creşterea cu cel puțin 2% a numărului de note mai mari decât 5.00 la EN VIII -, faţă de cele obținute la EN VIII Creşterea cu cel puțin 2% a elevilor cu răspuns corect la EN II, IV, VI, -, faţă de anul şcolar DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE TIMP Analiza și prelucrarea rezultatelor obținute octombrie 2018 la evaluările/ examenele naționale (EN2-4-6 și EN8) din anul școlar și prezentarea acestora în cadrul consiliului profesoral CURRICULUM Valorificarea rezultatelor obținute la EN / EN8 din anul școlar Monitorizarea internă modului de implementare a planurilor individuale de învățare elaborate în baza rezultatelor slabe la EN 2 și EN 6 din anul școlar Monitorizarea procesului de pregătire a elevilor în vederea susţinerii evaluărilor naţionale din anul şcolar 2018-, în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare Activităţi de pregătire specifice şi prin organizarea simulării pentru Evaluarea octombrie 2018 Octombrie 2018 Octombrie 2018 Februarie Conform graficului RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE Formularea concluziilor desprinse Rapoarte elaborate din analiza rezultatelor: pentru EN2-4-6, EN 8 competențe neachiziționate de un Raportul de evaluare număr mare de elevi, tipuri de pentru anul școlar itemi ce ridică probleme elevilor la fiecare nivel: clasa a II-a, clasa a IVa, clasa a VI-a, clasa a VIII-a adjunct adjunct adjunct adjunct adjunct Elaborarea planului de măsuri pentru reglarea disfuncționalităților identificate cu prilejul evaluărilor naționale Derularea activității conform planurilor indviduale de învățare Realizarea Planului de măsuri pentru anul școlar Respectarea graficului de pregătire suplimeneară Existența unui pachet de teste (subiectele postatate pe site MEN) Analiza rezultatelor Elaborarea unui plan de măsuri Planul de măsuri Planuri remediale Grile de monitorizare internă Grile de monitorizare Raport de analiză a rezultatelor 10

10 RESURSE UMANE Naţională la clasa a VIII-a (pretestări conform structurii de subiecte oferite de C.N.E.E.) Desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a Organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale Informarea cadrelor didactice cu privire la Evaluarea naţională a elevilor din clasele a II - a, a IV- a, a VI-a, a VIII a Conform Calendarelor MEN Conform Calendarelor MEN Septembrie 2018 Februarie adjunct adjunct adjunct adecvat rezultatelor la simulare Organizarea și desfășurarea simulării în baza ordinelor de ministru Organizarea și desfășurarea examenelor în baza metodologiilor specifice Postarea pe site-ul școlii a informaţiilor privind evaluarea națională înregistrate la simulare Situația rezultatelor obținute Situația privind rata de participare a elevilor la examenele naţionale Rapoarte Site-ul școlii RESURSE MATERIALE /FINANCIARE Asigurarea logisticii necesare pentru EN Conform Calendarelor MEN adjunct Administrator Informatician Adecvarea bazei logistice la specificul evaluării / examenelor Lista de cheltuieli, conform bugetului aprobat RELAȚII COMUNITARE Derularea unor parteneriate cu instituțiile locale (primăria, agenți economici, muzee etc.), în scopul utilizării resurselor complementare de învățare adjunct Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Derularea de parteneriate Acordurile de parteneriat 11

11 Obiectiv general 2: Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în scopul creșterii calității în educație OBIECTIV SPECIFIC 2.1. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul școlii INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Crearea unui pachet de documente legislative în vigoare în anul școlar în școală Asumarea responsabilităţii manageriale, conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice DOMENIUL ACTIVITĂȚI ORIZONT DE TIMP Actualizarea/elaborarea seturilor de Octombrie proceduri pentru aplicarea coerentă şi decembrie 2018 sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor şi regulamentelor, a programelor operaţionale, în vederea implementării proiectelor prioritare în anul şcolar CURRICULUM Reactualizarea şi validarea regulamentelor de organizare și funcționare a unității și a regulamentul intern Aplicarea actelor emise de Ministerul Educaţiei Naționale (metodologii, ordine, note, precizări, instrucţiuni etc.) Dezvoltarea sistemului de control managerial intern Septembrie - octombrie2018 RESPONSABILI adjunct adjunct adjunct adjunct INDICATORI DE VERIFICARE A ACTIVITĂȚII Cunoașterea și respectarea procedurilor la nivelul școlii Existența, cunoașterea și aplicarea R.O.F.U.I.P., R.O.F. şi R.I. la nivelul școlii Respectarea legislației Elaborarea programului de dezvoltare SCMI Gestionarea riscurilor la nivelul instituției MIJLOACE DE VERIFICARE Procedurile Registrul de proceduri Regulamentele interne Deciziile emise Regulamentul intern Regulamentul de organizare și funcționare a unității Documente școlare Procese verbale ale consiliului de administrație și ale consiliului profesoral Programul de dezvoltare a SCMI Registrul general al riscurilor 12

12 Consilierea personalului școlii pe problematica aplicării legislației în vigoare Aplicarea prevederilor privind mobilitatea personalului didactic Ori de câte ori este cazul Conform calendarului de mobilitate pentru anul școlar adjunct adjunct Secretar-șef Adecvarea temelor de consiliere la nevoile reale ale personalului Parcurgerea etapelor Prevăzute în metodologia de mobilitate a personalului didactic Planul de implementare a SCMI Procedurile Registrul de proceduri Regulamentele interne Procese -verbale Procese- verbale Documente comisei de mobilitate RESURSE UMANE Elaborarea criteriilor specifice corespunzătoare înscrierii elevilor în ciclul primar Respectarea reglementărilor legale referitoare la evaluarea anuală a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic Conform calendarului de înscriere în învățământul primar / de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar Octombrie 2018 Ianuarie adjunct adjunct Asigurarea caracterului nondiscriminatoriu al criteriilor avizate Aplicarea metodologiei de evaluare a personalului didactic / auxiliar/ nedidactic Adresa către ISJ Proces-verbal CA Dosare evaluare Centralizator calificative Proces-verbal CA RESURSE MATERIALE / FINANCIARE Asigurarea gestionării şi administrării, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului Inventarierea periodică şi verificarea gestiunii pentru patrimoniul propriu. adjunct Administrator Asigurarea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului Efectuarea execuţiei bugetare în vederea asigurării exercitării tuturor informaţiilor contabile Documente specifice Situaţiile financiare anuale Rapoarte anuale cu referire la rezultatele preconizate şi la cele obţinute 13

13 RELAȚII COMUNITARE Respectarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite Popularizarea actelor emise de Ministerul Educaţiei Naționale (metodologii, ordine, note, precizări, instrucţiuni etc.) și aplicarea acestora Contabil adjunct Evaluarea respectării normelor de legalitate și a transparenței privind managementul financiar și al resurselor umane. Evaluarea realizării planului de achiziţii şi a utilizării fondurilor extrabugetare. Transmiterea actelor emise de MEN către tot personalul școlii Documente financiarcontabile Poșta electronică OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 2.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul unității de învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale Elaborarea unor documente de proiectare adecvate priorităților locale/județene / naționale Îndeplinirea la un nivel foarte bun a atribuțiiilor specifice de către directori și de către cel puțin 90% dintre responsabilii de comisii și compartimente DOMENIUL ACTIVITĂȚI ORIZONT DE TIMP Elaborarea raportului de evaluare la sfârșitul Octombrie 2018 anului școlar CURRICULUM Elaborarea Planului managerial al școlii prin corelarea cu politicile și strategia educațională la nivel local/județean/ național și a instrumentelor de monitorizare/ evaluare. Monitorizarea implementării planului managerial al școlii Octombrie 2018 RESPONSABILI adjunct adjunct INDICATORI DE VERIFICARE A ACTIVITĂȚII Includerea în raport a aspectelor pozitive și negative și la eficiența / eficacitatea managerială Corelarea planurilor manageriale la nivel de compartiment / disciplină/ comisie cu planul managerial al instituției Corelarea planului managerial cu Graficul de monitorizare și control al directorului MIJLOACE DE VERIFICARE Raportul de evaluare la finalul anului școlar Planul managerial anual Grile de monitorizare/ evaluare internă referitoare la implementarea planului managerial 14

14 RESER SE UMA NE Elaborarea graficului de monitorizare și evaluare al directorului Coordonarea funcționării compartimentelor din școală Verificarea activității de secretariat din școală (completarea și arhivarea documentelor școlare) Constituirea Consiliului de administrație și a Consiliului profesoral conform legislației în vifgoare Monitorizarea/ verificarea modului de funcționare a comisiilor pe probleme constituite la nivelul școlii Verificarea modului de desfășurare a activității la nivelul comisiilor metodice, conform atribuțiilor din ROFUIP Monitorizarea / verificarea modului în care se implementează măsurile privind asigurarea calității în învățământul alternativ Analiza informațiilor obținute prin asistențe la ore Elaborarea bazei de date privind personalul didactic încadrat la fiecare disciplină în anul școlar Octombrie 2018 Corelarea Planului managerial cu graficul de monitorizare și evaluare al directorului Septembrie 2018-august Mai Octombrie februarie Conform graficului activității directorului Octombrie 2018 Martie Conform graficului Ianuarie August Octombrie 2018 adjunct adjunct adjunct adjunct adjunct adjunct adjunct Secretar-șef Actualizarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă şi sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor şi regulamentelor, a programelor operaţionale Completarea și arhivarea documentelor conform legislației în vigoare Îndeplinirea atribuțiilor în orizontul de timp optim vverificarea activității comisiilor pe probleme Consilierea pe probleme specifice Îndeplinirea atribuțiilor în orizontul de timp optim Întocmirea documentaţiei specifice învăţământului alternativ primar (proiectare, implementare). Gradul de realizare a obiectivelor planurilor manageriale ale comisiilor Realizarea unei baze de date complete Graficul de monitorizare și evaluare al directorului Proceduri Grilă de verificare Documentele CA și CP Grile de monitorizare / verificare Grilă de verificare Grile de monitorizare / verificare Raport semestrial Situația încadrării personalului didactic 15

15 RESURSE MATERIALE/ FINANCIARE Elaborarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar Realizarea încadrării cu personal didactic și nedidactic Realizarea de proiecte instituționale finanțate prin Programul Erasmus+ Fundamentarea proiectului de buget propriu pentru anul financiar Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, precum şi toate lucrările de planificare financiară Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, precum şi toate lucrările de planificare financiară Exercitarea controlului preventiv asupra cheltuielilor proprii Decembrie 2018 Ianuarie, conform Apelului european Noiembrie 2018 Ianuarie Ianuarie Anul adjunct Secretar-șef adjunct adjunct Contabil Contabil Contabil Contabil Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, ţinând cont de caracteristicile comunităţii locale Realizarea planului de şcolarizare Realizarea mobilității cadrelor didactice Depunerea a cel puțin unei candidaturi în Programul Erasmus+ Respectarea termenului de fundamentare Respectarea normelor metodologice și a costului standard/ elev Respectarea normelor metodologice și a costului standard/ elev Respectarea legislației specifice Documentele consiliului de administrație și ale Procesele-verbale încheiate Proiectul planului de școlarizare Procedurile specifice Documentele comisiei de mobilitate Deciziile emise Aplicația depusă Documentele financiare și tehnice Bugetul de venituri și cheltuieli Bugetul de venituri și cheltuieli Documente financiare 16

16 RELAȚII COMUNITA RE Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției. Monitorizarea implementării sistemului de control intern Identificarea de parteneri și consultarea acestora pentru derularea unor parteneriate la nivel local / județean/ național / internațional adjunct adjunct Realizarea autoevaluării anuale a subsistemului/ sistemului de control intern/managerial la nivelul fiecărei structuri din organigramă Întocmirea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, în urma dispunerii demarării operaţiunii de către conducătorul entităţii. Asumarea responsabilităţii manageriale, conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice şi întocmirea raportului privind sistemul de control intern/managerial la data de , respectiv la data de Implicarea partenerilor atât în etapa de proiectare, cât și în etapa de implementare a acordurilor de parteneriat Documente SCMI Acordurile parteneriat de OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 2.3. Creșterea competențelor specifice managementului clasei/ lecției, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi în diverse programe de formare, inclusiv prin participarea la Programul Erasmus Participarea a cel puțin 50% din numărul didactice/ personalului didactic auxiliar la cel puţin o formă de perfecţionare în anul şcolar Dezvoltarea la nivelul școlii a cel puțin un proiect instituţional de mobilitate pentru dezvoltare personală și profesională prin Acţiunea cheie 1, în cadrul Programului Erasmus Utilizarea în activitatea la clasă a achiziţiilor dobândite în cadrul cursurilor de formare de către cel puţin 80% din numărul cadrelor didactice 17

17 DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE TIMP RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE Realizarea graficului propriu de activitate, octombrie 2018 Corelarea graficului cu planul Graficul de către director managerial Popularizarea ofertei de programe de Conform graficului Programe promovate în timp util Procese-verbale formare continuă avizate şi acreditate a adjunct CCD Dâmbovița Responsabil comisie pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră Participarea profesorilor la activități Pe parcursul Participarea a cel puțin 20% dintre Certificate de științifice anului școlar Responsabil comisie profesori la activități științifice participare pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră Înscrierea cadrelor didactice la examenul Octombrie 2018 Instruirea cadrelor didactice în Dosarele personale ale naţional de definitivare în învăţământ/ adjunct vederea înscrierii la examen. cadrelor didactice echivalarea studiilor Întocmirea dosarelor înscrise CURRICULUM RESURSE UMANE Constituirea în școală a unui colectiv de lucru format din echipa managerială, responsabili de catedre şi CEAC, responsabili cu formarea continuă şi responsabili cu proiectele educaţionale în scopul elaborării, a unor proiecte de mobilitate în scop de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, prin Acţiunea cheie 1 (KA1) din cadrul Programului Erasmus+ Monitorizarea impactului formării continue în activitatea didactică Semestrul I În timpul asistențelor la ore adjunct adjunct Responsabil comisie pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră Crearea colectivului de lucru Întocmirea analizei de nevoi/ unitate școlară Verificarea aplicabilității în activitatea profesională, a achizițiilor dobândite în cadrul programelor de formare Aplicația depusă Fișe de monitorizare Fișe de asistență 18

18 RESURSZE MATERIALE - FINANCIARE RELAȚII COMUNITARE Realizarea demersurilor necesare pentru soluționarea problemelor de finanțare a acțiunilor legate de formarea continuă Transmiterea către candidați a legislaţiei specifice şi a documentelor necesare pentru înscriere Derularea prograului Erasmus+ Semestrul II Semestrul I Conform graficului proiectului Contabil Responsabil comisie pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră adjunct adjunct Aplicarea prevederilor legale Respectarea termenelor de transmitere Derularea activităților conform graficului Referate Pachet de documente suport Grile de monitorizare Rapoarte de activitate, de monitorizare, informări OBIECTIV SPECIFIC 2.4. Compatibilizarea resurselor alocate cu nevoile unităţii de învăţământ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Încadrarea și salarizarea întregului personal dinșcoală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare Încadrarea în bugetul aprobat DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE TIMP Încadrarea și salarizarea personalului, în Noiembrie 2018 conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru anul școlar CURRICULUM RESURSE UMANE Asigurarea accesului la cursurile de formare continuă a personalului RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE Respectarea adreselor privind Adrese adjunct numărul maxim de posturi Contabil repartizate de ISJ Dâmbovița Secretar-șef pentru categoriile de personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic Responsabil comisie pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră Susținerea financiară a cursurilor de formare Documente justificative pentru susținerea financiară a cursurilor de formare 19

19 RESURSE MATERIALE / RESURSE FINANCIARE RE LA ȚII CO Monitorizarea / verificarea datelor introduse în SIIIR la nivelul școlii Angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului MRespectarea informaţiilor referitoare la activitatea de salarizare, normare adjunct Informatician Contabil Contabil Contabil Asumarea datelor introduse Efectuarea operațiunilor specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor pe baza referatelor compartimentelor de specialitate ale instituției, (conform legislației în vigoare și a Procedurii operaționale a inspectoratului școlar privind achizițiile publice). Fundamentarea, întocmirea și aprobarea Planului anual de achiziții Întocmirea statului de funcţii și a statelor de plată Realizarea indicatorilor de normare-salarizare şi inaintarea rapoartelor statistice Statele de personal Respectarea adreselor de informare Bazele de date Documente financiare Documente tehnice, referate, caiete de sarcini Statul de funcții și statele de plată Adrese de informare respectate OBIECTIV GENERAL 3 Asigurarea unui proces de învățământ stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul școlii, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor OBIECTIV SPECIFIC 3.1. Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul școlii INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor cu vârsta de şcolarizare ( cel puțin 65 de elevi în anul școlar 2018-) Cuprinderea în clasele a IX-a a tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a 20

20 DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE TIMP Asigurarea condițiilor necesare în vederea Septembrie 2018 deschiderii anului școlar 2018 CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE - FINANCIARE Monitorizarea activităţii cadrelor didactice privind asigurarea accesului la un învățământ adecvat și de calitate pentru elevii cu cerințe educative speciale integrați în școală Verificarea înregistrării absenţelor, a notării ritmice (note/calificative), a respectării graficelor de susţinere a tezelor Consilierea părinţilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare Consilierea solicitanţilor în vederea obținerii unui ajutor financiar pentru achiziţionarea de calculatoare prin programul guvernamental EURO 200 Întocmirea situațiilor privind programele Lapte-corn şi Încurajarea consumului de fructe în şcoli Actualizarea bazelor de date prin utilizarea aplicaţiei SIIIR pentru includrea elevilor în programele guvernamentale Decembrie 2018 Martie - mai Anul școlar 2018, conform calendarului Anul școlar 2018 RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE Asigurarea unui mediu educaţional Grile de verificare adjunct atractiv pentru elevi Procese-verbale Administrator Existenţa în fiecare sală de clasă a panourilor utilizate pentru expunerea lucrărilor elevilor și avideoproiectoarelor adjunct adjunct adjunct adjunct Secretar-șef adjunct Administrator adjunct Informatician Includerea în programul de monitorizare a tuturor profesorilor care lucrează cu elevii cu CES Respectarea precizărilor ROFUIP Implicarea comisiei de înscriere în clasa pregătitoare în activitatea de consiliere a tuturor părinţilor care urmează să-și înscrie copiii la şcoală în anul şcolar Depunerea dosarelor Gestionarea/verificarea/actualizare a bazelor de date Verificarea/actualizarea datelor Grafic de monitorizare PIP-uri Grile de verificare Graficul întîlnirilor cu părinții Dosarele depuse Baza de date SIIIR 21

21 RELAȚII COMUNITARE Completarea situațiilor privind acordarea de rechizite școlare Identificarea de colaboratori care pot sprijini accesul la educație al elevilor din familii defavorizate Octombrie 2018 Anul școlar adjunct Secretar-șef adjunct Derularea acțiunilor pentru acordarea de rechizite școlare elevilor care îndeplinesc condițiile legale Încheierea unor acorduri de parteneriat Documentele aferente alocării rechizitelor școlare Acorduri de colaborare OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 3.2. Îmbunătățirea frecvenței elevilor, prin implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de violență Diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de absenteism major, la cel mult 6 în învăţământul primar şi gimnazial Diminuarea abandonului şcolar la cel mult 6 elevi, la nivelul învăţământului obligatoriu DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE TIMP Derularea unor activități/ programe de Conform consiliere educațională de grup / colectivă graficului pentru prevenirea abandonului şcolar cabinetul de asistenţă psihopedagogică și a unor activități / programe de sprijin pentru elevii ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară Monitorizarea activităţii de consiliere Anul şcolar individuală a elevilor care absentează nemotivat şi a părinţilor acestora CURRICULUM RESURSE UMANE Derularea de activități privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală Anul școlar 2018-, conform graficului de activități RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE Participarea la activităţi de consiliere educațională de grup/ colectivă a 50% din elevii care absentează nemotivat adjunct Consilier școlar adjunct Consilier școlar adjunct Consilier școlar Participarea la discuţii individuale a cel puţin 30% din nr. elevilor cu tendinţe de absenteism major Derularea activităților Fişele de APP Registrele de evidenţă a activităţii Fişele de APP Registrele de evidenţă a activităţii Tabel cu activităţile derulate la clase Procese -verbale 22

22 RESURSE MATERIALE / FINANCIARE Monitorizarea cazurilor de violență din școală Asigurarea bazei logistice pentru derularea activităților Lunar Anul şcolar adjunct Consilier școlar adjunct Administrator Întocmirea proceselor-verbale Derularea în bune condiții a activităților Centralizator cazuri violență Procese-verbale Activități realizate RELAȚII COMUNIT ARE Colaborarea școlii cu partenerii în derularea unor proiecte care vizează îmbunătățirea frecvenței elevilor Anul şcolar adjunct Consilier școlar Îndeplinirea obiectivelor proiectului Asigurarea prezenței în școală a cel puțin 97 % din numărul elevilor Documentele de proiect OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 3.3. Îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor cu finanțare europeană Îmbunătățirea competențelor de elaborare/scriere/ implementare de proiecte, în scopul accesării programelor europene și atragerii de finanțări nerambursabile pentru cel puțin 10 % din numărul profesorilor până sfârșitul anului școlar Implementarea proiectului cu finanțare externă DOMENIUL ACŢIUNI TERMEN RESPONSABIL INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE CURRICULUM Transferul de bune practici la nivel de unitate școlară/ județ prin diseminarea și valorizarea rezultatelor proiectelor finanțate prin Programul Erasmus+ Implementarea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 European coaches in action, conform Planului de diseminare An școlar adjunct adjunct Diseminarea / valorizarea rezultatelor proiectului Formarea elevilorca mediatori e- safety; Oferirea de oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice Planurile de diseminare ale proiectelor Articole Portofoliul proiectului 23

23 RESURSE UMANE RELAȚII COMUNITARE Participarea la sesiuni de formare pe tema managementului de proiect, în cadrul unui program de formare avizat de MEN, în scopul accesării programelor europene cu finanțare nerambursabilă (Erasmus+) Formarea unei echipe în vederea întocmirii unor candidaturi/proiecte cu finanţare europeană Erasmus+ Implementarea proiectului cu finanțare europeană, în parteneriat cu alte entități locale, internaționale, conform graficului CCD Decembrie 2018 martie Conform contractului finanțare de adjunct adjunct adjunct Formarea a cel puțin 5 profesori Organizare de sesiuni de consiliere Derularea tuturor activităților specifice proiectului aprobat, conform diagramelor Gantt. Realizarea tuturor raportărilor solicitate de finanțatori, cu respectarea termenelor stabilite. Certificatele de participare Proiectul depus/ aprobat Portofoliul fiecărui proiect OBIECTIV SPECIFIC 3.4. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin aplicarea principiilor de bazǎ ale alternativei educaţionale step by step INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Funcționarea la standardele impuse de alternativa educațională Step by Step a celor trei clase de învățământ primar, înființate pe baza solicitărilor părinților și a aprobărilor instituțiilor abilitate DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE TIMP CURRICULUM Asigurarea calității în învățământul alternativ Organizarea și desfășurarea activității conform filosofiei alternativei educaționale RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE adjunct Responsabil comisie Învățători adjunct Responsabil comisie Învățători Întocmirea documentaţiei specifice învăţământului alternativ primar (proiectare, implementare). Organizarea centrelor de interes în fiecare clasă de învățământ alternativ Step by Step Implicarea părinților în activitatea fiecărei clase de învățământ alternativ Step by Step Rapoarte specifice Grile de monitorizare Fișe de asistență 24

24 P a rtic ip a re a la în tâ ln iri w c u c a ra c te r n o ie m b rie D ire c to r P a rtic ip a re a la w o rk s h o p u ri ş i A d e v e rin ţe d e w \1 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba o::: z in fo rm a tiv, d e a n a liz ă a a c tiv ită ţii, a D ire c to r a d ju n c t a c tiv ită ţi m e to d ic e, s e m e s tria l p a rtic ip a re ;:) <C \1 ) ~ c a d re lo r d id a c tic e c a re a p lic ă a lte rn a tiv a a p rilie R e s p o n s a b il c o m is ie w o::: ;:) e d u c a ţio n a Iă În v ă ţă to ri C o m u n ic a re a c u in s titu ţiile s p e c ia liz a te P e p a rc u rs u l D ire c to r C o m u n ic a re a e fic ie n tă c u C e n tru l In fo rm a ţii p e n tru w p e n tru în v ă ţă m â n tu l a lte rn a tiv ş i p e n tru a n u lu i s o la r D ire c to r a d ju n c t S te p b y S te p p e n tru E d u c a ţie ş i c a d re le d id a c tic e c a re o::: <C e v a lu a re a c a lită ţii R e s p o n s a b il c o m is ie D e z v o lta re P ro fe s io n a lă ş i c u lu c re a z ă în a lte rn a tiv a t: z În v ă ţă to ri A g e n ţia R o m â n ă d e A s ig u ra re a e d u c a ţio n a lă ;:) ~ C a lită ţii în În v ă ţă m â n tu l O P re u n iv e rs ita r u -j::. P ro m o v a re a la n iv e lu l c o m u n ită ţii a o c to m b rie D ire c to r P o p u la riz a re a o fe rte i d e ş c o la riz a re O fe rta p o s ta tă p e s ite -u lzyxwvuts <C -' w în v ă ţă m â n tu lu i a lte rn a tiv fe b ru a rie D ire c to r a d ju n c t p rin p o s ta re a p e s ite -u l u n ită ţii d e u n ită ţii d e în v ă ţă m â n t o::: R e s p o n s a b il c o m is ie în v ă ţă m â n t În v ă ţă to ri adjunct, Prof. înv, prim ar Pincovici Alina-Ivona 25

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 11870/25.09. Aprobat, Inspector

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr.11516/14.09.2017 Aprobat în

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT: Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2016-2017, au ca punct de pornire: - Punctele slabe

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 1. OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI ȘI A UNEI MENTALITĂȚI A CALITĂȚII LA NIVELUL ÎNTREGULUI PERSONAL AL ŞCOLII (CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ;

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ; SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/697181 ; E-mail: scoalaromanu@yahoo.com PLANUL OPERAŢIONAL Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Anul şcolar 2015-2016

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT Nr. 648A/21.02.2017 Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 21.02.2017 GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 5 JUDEŢEAN 5 CONSTANTA

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI COMUNA POSEŞTI, JUD. PRAHOVA APROBAT DIRECTOR PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016-2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul  al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Tel. 0230-522304 Fax 0230-522305 E-mail: ctiasv@yahoo.ro ; http://www.ctiasv.ro

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR 2016-2017 Ţ1: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv educativ Domeniul funcţional CURRICULUM Obiective

Mai mult

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc 1 Liceul tehnologic,,mihai EMINESCU Slobozia 920024, Judeţ Ialomiţa PROCEDURA OPERAŢIONALĂ ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ COD: PO 1.03 Data elaborării: 15.04.2013 Elaborat Profesor: Dumitru Elena Semnătura: Verificat

Mai mult

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx Nr. Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 28.09.2018 Aprobat, Inspector Şcolar General, prof. Valeria GHERGHE GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL INSPECTORATUL ŞCOLAR

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5 AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5  AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 BUCURESTI, SECTOR 5 Email: director_scoala_150@yahoo.com AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL SECTOR 5, MARILENA STROESCU TEMATICA SEDINTELOR

Mai mult

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL 2017-2018 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a programelor şcolare Aplicarea noului cadru normativ şi a curriculum-ului general şi celui

Mai mult

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web: Nr. de înregistrar

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web:  Nr. de înregistrar Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016 Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 Președinte C.A.,, Prof. Dumitru Aurel PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Mai mult

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ,

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ, RAPORT ARGUMENTATIV ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE Numele şi prenumele cadrului didactic... Specialitatea... Perioada evaluării: 2018-2019 Domenii ale evaluării 1.

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

1

1 1 CUPRINS I. Programe de dezvoltare...... Pag. 3 II. Operaţionalizarea obiectivelor....pag. 4 1. Ţinta strategică 1 Pag. 4 2. Ţinta strategică 2 Pag. 6 3. Ţinta strategică 3 Pag. 9 4. Ţinta strategică

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax. 0257 350 900, e-mail liceulcris@gmail.com nr. din PLAN MANAGERIAL ANUL ȘCOLAR - I. DIAGNOZA ACTIVITĂȚII DIN LICEUL

Mai mult

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017 Nr. 197/19.02.2018 Anea 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR 2017-2018 În anul şcolar 2017-2018 s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU COM. NICOLAE BĂLCESCU JUD. BACĂU TEL/FAX 0234 /214043 Nr... din. Anexa 1 la Ordinul ministrului

Mai mult

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc PLAN MANAGERIAL AL LICEULUI TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN Pentru anul şcolar Avizat în C.P. din... Aprobat în Administraţie. Prof. Matiș Horea-Dorin OBIECTIVE STRATEGICE ŞI DE REFERINŢĂ I. REALIZAREA UNUI

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: 0248216990 E-mail: scoala7pitesti@yahoo.com www.scoala7pitesti.ro.../... SCOALA GIMNAZIALA,,TUDOR

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 Tel

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ANUL ŞCOLAR 2017 2018 SEMESTRUL I 1. Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă: Coordonator C.E.A.C

Mai mult

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda 401151 Tel. & Fax: (+40) 264 316437, E-mail :cnmvturda@gmail.com http://cnmvturda.licee.edu.ro

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:.

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ DRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII LIFITIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. Numele şi prenumele cadrului didactic:.. Specialitatea:..

Mai mult

Microsoft Word - plan managerial final.doc

Microsoft Word - plan managerial final.doc COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PLAN MANAGERIAL An şcolar 2006-2007 I. CURRICULUM Obiective strategice: - Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/371304 e-mail: scgen4vd@yahoo.com www.scoala4vatradornei.ro Pro Şcoala 4 VDornei Public Group Facebook PLAN

Mai mult

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar 2012-2013 Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor

Mai mult

I

I COLEGIUL NATIONAL,,ECATERINA TEODOROIU STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR 25, TARGU JIU,JUD GORJ, TEL/FAX 0253/210345 PROGRAM MANAGERIAL COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TÂRGU-JIU ANUL ŞCOLAR 2017-1 - A. MODERNIZAREA

Mai mult

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA NR.5545/18.10.2018 GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE 2018-2019 DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2018-2019, au ca punct de pornire:

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR ( CONTABIL ŞEF) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numărul fişei postului: Numele şi prenumele

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

CTT_Plan de imbunatatire

CTT_Plan de imbunatatire 7.6 PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE - a calitatii educaţiei şi formării profesionale Nr. 3298/03.10.2017 Aprobat în Consiliul de Administrație din 4.10.2017 Numele şcolii ÎPT Adresa şcolii ÎPT telefon fax email COLEGIUL

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :   COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX 0244295020, liceultehnologicmaneciu@yahoo.com Avizat în şedinţa Consiliului Profesoral

Mai mult

Regulament intern CEAC 2010

Regulament intern CEAC 2010 REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec 1 Emiterea deciziilor de numire a comisiilor pentru examenele de diferență/ corigență susţinute la nivelul unității DIAGRAMA GANTT - ACTIVITATE MANAGERIALĂ AN ŞCOLAR Elaborarea/Revizuirea PDI de către

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUDETUL VALCEA COMISIA PENTRU CURRICULUM ANUL SCOLAR NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI ÎN COMI

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUDETUL VALCEA COMISIA PENTRU CURRICULUM ANUL SCOLAR NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI ÎN COMI SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUDETUL VALCEA COMISIA PENTRU CURRICULUM ANUL SCOLAR 2017-2018 NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI ÎN COMISIE GEORNOIU Daniela DIRECTOR PREȘEDINTE PATRU CORINA

Mai mult

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PLAN OPERAŢIONAL -2018 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII ȚINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL Nr.1497/16.11. PLAN OPERATIONAL -2019 Tinta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrele Obiective specifice: -particularizarea

Mai mult

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: 023855942E-mail: scoalagimnazialamerei@gmail.com RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 La nivelul

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 Tel./Fax:

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr.166, cod.820119, Telefon: 0240-512471; fax: 0240-516185;

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2017-2018 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

Regulament CEAC

Regulament CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Capitolul I. Dispoziţii generale Articolul 1. Comisia pentru Evaluarea

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÎNTENI COMUNA POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÎNTENI COMUNA POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anu ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÎNTENI COMUNA POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul - Obiectivul programului: Implementarea standardelor

Mai mult

Planificare operaţională – planuri manageriale

Planificare operaţională – planuri manageriale Planul managerial pentru anul şcolar 2012 2013 Planurile manageriale prezentate în continuare cuprind operaţionalizarea pentru cei patru ani şcolari vizaţi în proiectarea strategică a programelor propuse

Mai mult

Validată în COMISIA PARITARĂ din data de Validat în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al I.Ș.J. Gorj în ședința din data de Fişa sintet

Validată în COMISIA PARITARĂ din data de Validat în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al I.Ș.J. Gorj în ședința din data de Fişa sintet Validată în COMISIA PARITARĂ din data de 07.05.2019 Validat în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al I.Ș.J. Gorj în ședința din data de 08.05.2019 Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru secretar 2013 2014 CALIFICATIVE

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN 510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ 835164, TEL/FAX 0258/835165 www.hcc.ro https://www.facebook.com/cnhccab colegiulhcc@yahoo.ro

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2016-2017 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu An școlar: 2018 Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Jud. Bistriţa-Năsăud e-mail: scoalgimnazialachiochis@yahoo.com

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL. 0244340627, FAX 0244340907 e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com web

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT SESIUNEA 2019 POZIȚI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT SESIUNEA 2019 POZIȚI FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT SESIUNEA 019 POZIȚIA APLICANTULUI PERSONAL DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL Numele și prenumele solicitantului Specialitatea Unitatea de învățământ Vechimea

Mai mult

FISA POSTULUI DIRECTOR LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL TIMIȘOARA Numele și prenumele:... Functia: Director Unitatea de învatamânt: Lic

FISA POSTULUI DIRECTOR LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL TIMIȘOARA Numele și prenumele:... Functia: Director Unitatea de învatamânt: Lic FISA POSTULUI DIRECTOR LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL TIMIȘOARA Numele și prenumele:... Functia: Director Unitatea de învatamânt: Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Timișoara

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 400604 CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie 128-130, Tel. 0264-430942, fax 0264-595694 e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, web: http://www.colegiul-saligny.ro GRAFICUL CONSILIILOR

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 1. PROIECTARE PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR ANUL ŞCOLAR 2014/2015 1 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare 2 Asigurarea eficienţei proiectării

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL -2012 I. Managementul instituţional OBIECTIVE 1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii Prof. Rodica Farmaciuc responsabil CEAC Prof. Cornelia Mestecan- dir. adj. Sem II 2017-2018 OBIECTIV STRATEGIC I. Dezvoltarea culturii

Mai mult

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva Aprobat CA al ISJ 106.017 FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea strategiei de coordonare

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar 1. Proiectarea calitativă a activităţii 1. Proiectarea în conformitate cu curricula naţională 2.

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adri

RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adri RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR 2017-2018 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adriana-Iulia VECHIME ÎNVĂTĂMÂNT: 2 ani, 2 luni si 9 zile

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIREȘU MARE MARAMUREȘ MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR. Discutat în Consiliul Profesoral din Aprobat în Consiliul de Administrație

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIREȘU MARE MARAMUREȘ MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR. Discutat în Consiliul Profesoral din Aprobat în Consiliul de Administrație NR. Discutat în Consiliul Profesoral din Aprobat în Consiliul de Administrație din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Art. 1 - Activitatea Școlii Gimnaziale Mireșu Mare se desfașoară în baza: 1)

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10 Nr /01.10.2019 Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Tulcea, din data de 01.10.2019 Domeniul funcţional: Curriculum şi inspecţie şcolară Aprobat, Inspector Şcolar General, Lucica POPIȘCĂ GRAFIC

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la ordinul ministrului educației naționale nr. 6/.04.07 Avizat, Inspector școlar pentru management instituțional prof. Adriana

Mai mult

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume NR. 3565/ 22.10.2018 PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar 2017-2018 cu aplicabilitate in anul scolar 2018-2019 Numele scolii ÎPT LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I Adresa scolii

Mai mult

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020 Data limită/ Perioada ACTIVITATEA Pregătirea admiterii 1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului

Mai mult

Director, Pîrvulescu Dana Codruța Planuri Operaționale Ținta 1 Asigurarea accesului egal și sporit la educație pentru toți elevii Colegiului

Director, Pîrvulescu Dana Codruța Planuri Operaționale Ținta 1 Asigurarea accesului egal și sporit la educație pentru toți elevii Colegiului Director, Pîrvulescu Dana Codruța Planuri Operaționale 2018-2019 Ținta 1 Asigurarea accesului egal și sporit la educație pentru toți elevii Colegiului Obiective 1.I. Creșterea CDȘ prin constituirea unui

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod. 440031 www.ctbratianusm.ro e-mail: secretariat_bratianu@yahoo.com Tel: 0261 / 734670; Tel /Fax: 0261 / 768935 PLAN MANAGERIAL

Mai mult