Microsoft Word - Anunt pentru site-ul

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Anunt pentru site-ul"

Transcriere

1 ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care se organizează concurs de încadrare, sunt următoarele: 1. INGINER GRADUL I la Biroul Logistică din N4-Logistică; 2. CONTABIL I la Biroul Contabilitate din Financiar-contabil; 3. ȘOFER I la Grupa 2 transport din Plutonul transport al Companiei Sprijin; 4. ÎNGRIJITOR la Formațiunea de cazarmare; 5. MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) la Atelier reparații mecanice al Secției Mentenanță; 6. MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) la Compartimentul Popotă al Companiei Sprijin. II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unității Militare Constanța; b) curriculum vitae, model european; c) certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Declarația este valabilă până la obținerea certificatului de cazier judiciar în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; d) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor; f) copii ale altor acte de studii care să ateste efectuarea unor perfecționări/specializări în domeniul de activitate al postului și copiile documentelor, prin care să se ateste îndeplinirea condițiilor specifice posturilor; g) copia carnetului de muncă conformă cu originalul, și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; i) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată admisă la concurs. Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea. III. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: , ora din 14

2 IV. Dosarele de concurs se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța în zilele lucrătoare din perioada , între orele Persoană de contact Maior HÂRBU COSTEL, secretar, telefon , int.151, 161. V. Condițiile generale pentru ocuparea tuturor posturilor scoase la concurs sunt: 1. deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România; 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 4. deținerea capacității depline de exercițiu; 5. deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 6. îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 7. persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. V.1 Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de INGINER GRADUL I sunt: 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență ca Inginer economist sau în Științe inginerești, domeniile: Inginerie şi management; Inginerie marină şi navigaţie; Arhitectură navală; Inginerie electrică; Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Ingineria sistemelor; 2. 3 ani şi 6 luni - vechime în muncă, în specialitatea studiilor; 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată admisă ; 4. cunoștințe de utilizare/operare pe calculator pachetul Microsoft Office, nivel bun; 5. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 6. capacitatea de comunicare şi relaţionare; 7. rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit; 8. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională. V.2 Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de CONTABIL I sunt: 2 din 14

3 1. absolvirea minim a învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat - în profilul finanțe-contabilitate sau economic, sau absolvirea minim a învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat, urmată de absolvirea unui curs de perfecționare/specializare în domeniul financiar-contabil sau economic; 2. 3 ani şi 6 luni - vechime în muncă în domeniul financiar-contabil sau economic; 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată admisă ; 4. cunoștințe de operare pe calculator pachetul Microsoft Office, nivel bun; 5. cunoștințe de operare cu softuri specializate de contabilitate, nivel mediu; 6. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 7. capacitatea de comunicare şi relaţionare; 8. rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit; 9. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională. V.3 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de ȘOFER I sunt: 1. absolvenți ai învățământului liceal sau absolvenți de școală profesională; 2. posesori ai permisului de conducere categoriile BE, CE și DE - valabil; 3. minim 3 ani vechime în muncă ca șofer/conducător auto profesionist; 4. minim 2 ani și 6 luni experiență ca șofer categoria D; 5. aviz apt psihologic (în termen) eliberat de către un cabinet autorizat pe psihologia transporturilor; 6. cunoștințe minime de mecanică auto; 7. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată admisă. 8. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 9. capacitatea de comunicare şi relaţionare; 10. rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit; 11. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională. V.4 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR sunt: 1. absolvirea unei școli profesionale; 2. abilităţi de comunicare şi adaptare; 3. cunoștințe și abilități privind activitatea de igienizare; 4. asumarea responsabilităţii în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 5. stare de sănătate corespunzătoare; 6. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea 3 din 14

4 obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată admisă ; 7. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 8. capacitatea de comunicare şi relaţionare; 9. rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit; 10. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională. V.5 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) sunt: 1. absolvirea învățământului liceal sau a școlii profesionale; 2. atestat de calificare profesională în meseria postului scos la concurs, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli tehnice de profil sau a unui curs de calificare autorizat, parcurs în instituţii acreditate conform legii; 3. minim 3 ani vechime în muncă în meseria postului scos la concurs; 4. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată admisă ; 5. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 6. capacitatea de comunicare şi relaţionare; 7. rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit; 8. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională. V.6 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) sunt: 1. absolvirea învățământului liceal sau a școlii profesionale; 2. atestat de calificare profesională în meseria postului scos la concurs, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli tehnice de profil sau a unui curs de calificare autorizat, parcurs în instituţii acreditate conform legii; 3. minim 3 ani vechime în muncă în meseria postului scos la concurs; 4. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată admisă ; 5. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 6. capacitatea de comunicare şi relaţionare; 7. rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit; 8. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională. VI. Calendarul de desfășurare a concursului de angajare pentru posturile vacante de personal civil contractual: a) Depunerea dosarelor de concurs în perioada , între orele , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța. 4 din 14

5 b) Selecția dosarelor de concurs - în data de , până la orele c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora: 1. Proba scrisă PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I: se desfășoară la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de , ora Rezultatul la proba scrisă PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se afișează în data de , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Proba scrisă PENTRU POSTUL DE CONTABIL I: se desfășoară la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de , ora Rezultatul la proba scrisă PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se afișează în data de , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Proba scrisă PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR): se desfășoară la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de , ora Rezultatul la proba scrisă PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR 5 din 14

6 CALIFICAT III (BUCĂTAR) se afișează în data de , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Proba practică PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I: se desfășoară la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de , ora Rezultatul la proba practică PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se afișează în data de , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: Eventualele contestații privind rezultatul probei practice PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Proba practică PENTRU POSTUL DE CONTABIL I: se desfășoară la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de , ora Rezultatul la proba practică PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se afișează în data de , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: Eventualele contestații privind rezultatul probei practice PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Proba practică PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III 6 din 14

7 (BUCĂTAR): se desfășoară la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de , ora Rezultatul la proba practică PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) se afișează în data de , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: Eventualele contestații privind rezultatul probei practice PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Interviul PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I: se desfășoară la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de , ora Rezultatul la interviu PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se afișează în data de , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: Eventualele contestații privind rezultatul interviului PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Interviul PENTRU POSTUL DE CONTABIL I: se desfășoară la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de , ora Rezultatul la interviu PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se afișează în data de , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: Eventualele contestații privind rezultatul interviului PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de din 14

8 9. Interviul PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR): se desfășoară la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de , ora Rezultatul la interviu PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) se afișează în data de , la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: Eventualele contestații privind rezultatul interviului PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) se depun la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de , până la ora 15.00; persoană de contact, Maior HÂRBU COSTEL - secretar, telefon , int.151, 161. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Rezultatele finale ale concursului PENTRU POSTUL DE INGINER GRADUL I se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Rezultatele finale ale concursului PENTRU POSTUL DE CONTABIL I se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de Rezultatele finale ale concursului PENTRU POSTURILE DE ȘOFER I, ÎNGRIJITOR, MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST) și MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) se afișează la sediul Unității Militare Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: în data de VII.1 Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de INGINER GRADUL I: a) Tematica de concurs: 1. Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 2. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 3. Achiziții publice și atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității; 4. Proceduri de atribuire a contractului. Modalităţi speciale de atribuire a contractului; 5. Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor; 8 din 14

9 6. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei; 7. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi patrimonială; 8. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; 9. Obligaţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor; 10. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. b) Bibliografia de concurs: 1. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr /2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, modificat prin Ordinul nr. 221/2015; 2. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 932/ ); 4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (M. Of. nr. 390/ ); 5. Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (M. Of. nr. 423/ ); 6. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M. Of. nr. 393/ ); 7. Ordinul nr. 1309/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni (M. Of. nr. 663/ ); 8. Legea nr. 53 din 24 ianuarie Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 345 din ; 9. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. nr. 485 din ; 10. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 633 din ; 11. Hotărârea nr din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006. VII.2 Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de CONTABIL I: a) Tematica de concurs: 1. Organizarea şi conducerea contabilităţii; 2. Formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice; 3. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale; 9 din 14

10 4. Aplicarea planului de conturi în instituţiile publice; 5. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naționale; 6. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice; 7. Salarizarea unică în instituţiile bugetare. Salarizarea personalului militar şi civil. b) Bibliografia de concurs: 1. Legea 82/ a contabilității, republicată (M. Of. nr. 454/ ); 2. Legea 500/ privind finanțele publice (M. Of. nr. 597/ ); 3. Legea 15/ privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 242/ ); 4. H.G. 909/ pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 (M. Of. nr. 4/ ); 5. Ordonanţa Guvernului nr. 81/ privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice (M. Of. nr. 624/ ); 6. O.M.F.P. 3471/ pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice (M. Of. nr. 835/ ); 7. Ordonanţa Guvernului nr. 121/ privind răspunderea materială a militarilor (M. Of. nr. 328/ ); 8. Ordinul 1917/ Planul de conturi, cu modificările si completările ulterioare; 9. Legea 284/ privind salarizarea unitară, cu modificările si completările ulterioare; 10. O.M.F.P. 1792/ pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 37/ ); 11. O.M.F.P. 1917/ pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia (M. Of. nr. 1186/ ); 12. O.M.F.P. 2634/ privind documentele financiar-contabile; 13. O.M.F.P din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr /2005 (M. Of. nr. 831/ ). VII.3 Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de ȘOFER I: a) Tematica de concurs: 1. Obligaţiile participanţilor la trafic; 2. Obligaţiile în caz de accident; 3. Semnalizarea rutieră; 10 din 14

11 4. Reguli de circulaţie; 5. Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase; 6. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi patrimonială; 7. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; 8. Obligaţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor; 9. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. b) Bibliografia de concurs: 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Hotărârea nr din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 3. Legea nr. 53 din 24 ianuarie Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 345 din ; 4. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. nr. 485 din ; 5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 633 din ; 6. Hotărârea nr din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. VII.4 Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR: a) Tematica de concurs: 1. Noțiuni fundamentale de igienă; 2. Reguli de efectuare a curățeniei; 3. Măsuri igienico-sanitare; 4. Metode de dezinsecție și dezinfecție; 5. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi patrimonială; 6. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; 7. Obligaţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor; 8. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. b) Bibliografia de concurs: 1. Ordinul MS/MECT nr. 1225/5031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noțiunilor fundamentale de igienă; 2. Ordin ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 11 din 14

12 3. Legea nr. 53 din 24 ianuarie Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 345 din ; 4. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. nr. 485 din ; 5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 633 din ; 6. Hotărârea nr din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006. VII.5 Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT III (MOTORIST): a) Tematica de concurs: 1. Noţiuni fundamentale de termotehnică şi rezistenţa materialelor; 2. Exploatarea, întreţinerea motoarelor termice, a mecanismelor şi instalaţiilor aferente; 3. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi patrimonială; 4. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; 5. Obligaţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor; 6. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. b) Bibliografia de concurs: 1. Manualul pentru instrucție al motoristului Neculai Iurea, 2003; 2. Manualul mecanicului naval Șantierul Naval Damen Galați, 2007; 3. Legea nr. 53 din 24 ianuarie Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 345 din ; 4. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. nr. 485 din ; 5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 633 din ; 6. Hotărârea nr din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006. VII.6 Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR): a) Tematica de concurs: 1. Drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională; 2. Hrănirea personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă; 3. Normele de hrană şi normele de înzestrare cu tehnică şi materiale necesare hrănirii, ce se aplică pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă; 4. Exercitarea inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării Naționale; 12 din 14

13 5. Normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor; 6. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare; 7. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi patrimonială; 8. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; 9. Obligaţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor; 10. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. b) Bibliografia de concurs: 1. Ordonanţa nr. 26 din 22 iulie 1994, republicată, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională cu modificările şi completările ulterioare; 2. Legea nr. 257 din 19 iulie 2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 3. Hotărârea nr din 25 noiembrie 2009 pentru aprobarea Normelor de hrană şi a normelor de înzestrare cu tehnică şi materiale necesare hrănirii, ce se aplică în instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă; 4. Ordinul nr. M.74 din 5 august 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării; 5. Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor cu modificările şi completările ulterioare (modificat şi completat cu Hotărârea Guvernului nr. 1198/2002); 6. Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare; 7. Legea nr. 53 din 24 ianuarie Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 345 din ; 8. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. nr. 485 din ; 9. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 633 din ; 10. Hotărârea nr din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006. ŞEF AL PERSONALULUI Maior Costel HÂRBU 13 din 14

14 PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M CONSTANȚA, ASTĂZI , ORA 14 din 14

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care s

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care s ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care se organizează concurs de încadrare, sunt următoarele:

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a unui număr de 2 (două) posturi vacante de execuție de Expert gradul I, în cadrul compartimentului achiziții publice și respectiv Muncitor calificat

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs UM contabil doc

Microsoft Word - anunt concurs UM contabil doc ANUNŢ privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual pe perioada nedeterminată de: Contabil treapta I în Biroul contabilitate la Contabilul şef

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară 02401 Alba Iulia A 2370/11.06.2019 Exemplar unic A N U N Ţ privind organizarea concursurilor de încadrare a următoarelor posturi de personal

Mai mult

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG 286/2011 şi a H.G 1027/2014, cu modificările şi completările

Mai mult

DELEGATIE

DELEGATIE A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Mai mult

A signed statement on Institutional notepaper saying that you have read and agreed with the general aims of MLNet given in the Technical Annex.

A signed statement on Institutional notepaper saying that you have read and agreed with the general aims of MLNet given in the Technical Annex. Nr. ICIA: 75/11.03.2019 ANUNŢ INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ''MIHAI DRĂGĂNESCU'' AL ACADEMIEI ROMÂNE - ICIA, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5 București (aripa

Mai mult

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Universitatea,,Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil şef I(S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative

Mai mult

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Universitatea,,Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor (G) la Compartimentul Tehnic - Întreţinere din cadrul Direcţiei Generale Administrative

Mai mult

ANTET ANEXA 1

ANTET ANEXA 1 ANUNŢ PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR FINANCIAR Colegiul Tehnic Henri Coandă cu sediul în localitatea Timişoara, Str. Coriolan Brediceanu nr. 37, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificat

Mai mult

Nr

Nr NR. 14121 16 IULIE 2019 ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, strada Victoriei,nr. 132-134, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor,

Mai mult

CONSILIUL LOCAL TULCEA DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA Str.Pacii nr.20,tel/fax: 0240/ Nr. / A N U N T DIRECTIA DE INTR

CONSILIUL LOCAL TULCEA DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA Str.Pacii nr.20,tel/fax: 0240/ Nr. / A N U N T DIRECTIA DE INTR CONSILIUL LOCAL TULCEA DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA Str.Pacii nr.20,tel/fax: 0240/516250 Nr. / A N U N T DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU - TULCEA organizeaza

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi iunie docx

Microsoft Word - adresa publicare posturi iunie docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatoarele posturi contractuale temporar vacante pe perioada determinata : Un post temporar vacant de asistent medical specialitatea medicina

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01919 - OTOPENI - A N U N Ţ Unitatea Militară 01919 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a posturilor vacante

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx

Microsoft Word - adresa publicare posturi UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatorul post contractual temporar vacant pe perioada determinata : Un post de asistent medical specialitatea medicina generala studii superioare,

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT Str. Constantin Caracaş nr.2 8, Sector 1, București, Cod 011155 Tel: 0317.101.477, Fax: 0317.101.474 E-mail: ant [at] transplant.ro Site: www.transplant.ro

Mai mult

Către,

Către, Nr. 1632 / 21.07.2017 ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT Grădinița cu de colț cu sediul în localitatea Brad, strada Horia, nr. 25-27, județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe

Mai mult

Nr.965/

Nr.965/ Aprobat Manager General, Dr. Sulutiu Marius A N U N Ţ Serviciul de Ambulanță Judetean Alba cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Motilor nr. 83, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 și OMS nr. 157/2019,

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Str Careiului nr. 26/A Nr.../... Aprobat, Manager general Dr.Notarius Gabriela Georgeta ANUNT Serviciul de Ambulanţă Judetean Satu Mare, organizează in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 si Ordinului

Mai mult

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a u

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a u Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale, vacante, după cum

Mai mult

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: 021.250.24.44 Fax: 021.250.59.31 E-mail : scoala_49@yahoo.com Web: www.scoala49.ro CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

Mai mult

ANUNT Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon

ANUNT Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon ANUNT Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs: Numarul si denumirea posturilor

Mai mult

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web : COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web :  COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BOTOŞANI Anunță SCOATEREA LA CONCURS a unui post vacant de Administrator financiar I-studii superioare din cadrul compartimentului Contabilitate - perioada nedeterminată

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade şi trepte în cadrul Unităţii Militare 01575 Bucureşti Posturile pentru care se organizează examen de promovare:

Mai mult

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare): 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare): 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare): 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Mai mult

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA 105100,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; CIF 2845125 ;Nr.

Mai mult

Microsoft Word - adresa site.docx

Microsoft Word - adresa site.docx Publicat în 17.02.2017 ANUNŢ Primăria Municipiului Arad organizează în data de 21.03.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

Mai mult

Microsoft Word - anunt-consilieri-afaceri-europene-consiliu

Microsoft Word - anunt-consilieri-afaceri-europene-consiliu ANUNȚ În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs în data de 27 august 2018,

Mai mult

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/ Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr. 31989/13.04.2018

Mai mult

CRU nr. 513/ ANUNŢ DE CONCURS AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI (AADR) cu sediul în Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, Sector 2, organ

CRU nr. 513/ ANUNŢ DE CONCURS AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI (AADR) cu sediul în Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, Sector 2, organ CRU nr. 513/03.10.2016 ANUNŢ DE CONCURS AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI (AADR) cu sediul în Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, Sector 2, organizează concurs de ocupare a trei posturi vacante de

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr. 821082 Din 07.11.2018 Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROTECȚIE INSTITUȚIONALĂ Anghel Saligny CERNAVODĂ Resurse

Mai mult

MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA BIROU PERSONAL ANUNŢ Universitatea Tehnică din Cluj

Mai mult

ACADEMIA ])E ~TIINTE AGRICOLE ~I SILVICE "Gheorghe Ionescu-Sisesti" B-dul Mara~ti 61, , Bucuresti, Romania Tel: ; ; Fax: +4

ACADEMIA ])E ~TIINTE AGRICOLE ~I SILVICE Gheorghe Ionescu-Sisesti B-dul Mara~ti 61, , Bucuresti, Romania Tel: ; ; Fax: +4 ACADEMIA ])E ~TIINTE AGRICOLE ~I SILVICE "Gheorghe Ionescu-Sisesti" B-dul Mara~ti 61, 011464, Bucuresti, Romania Tel: +40-21-3184450; 3184451; Fax: +40-21-3184478; E-mail. resurse_umane@asas.rointernet:

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile

Mai mult

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR Perioada de concurs: Având în vedere: Art.30 din Legea nr.53/2003 actualizată, privind C

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR Perioada de concurs: Având în vedere: Art.30 din Legea nr.53/2003 actualizată, privind C CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR Perioada de concurs: 27.10-30.10.2017 Având în vedere: Art.30 din Legea nr.53/2003 actualizată, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ COMISIA DE CONCURS În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr. 2566015 Deva, 28.06.2018 APROB PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ În conformitate

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ NESECRET INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 27^35 lit. a),

Mai mult

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției vacante de execuție de subofițer tehnic principal în

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA MUZEUL BUCOVINEI Suceava A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează: -Gestionar custode, studii medii, treapta

Mai mult

Microsoft Word - Anunţ concurs sof sef garaj auto

Microsoft Word - Anunţ concurs sof sef garaj auto MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi Comisia de concurs NESECRET A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor

Mai mult

ROMÂNIA Consiliul Judetean Cluj Şcoala Populară de Arte "Tudor Jarda" Str.Fabricii de Zahăr, Nr.51, Cluj-Napoca Tel./fax

ROMÂNIA Consiliul Judetean Cluj Şcoala Populară de Arte Tudor Jarda Str.Fabricii de Zahăr, Nr.51, Cluj-Napoca Tel./fax ROMÂNIA Consiliul Judetean Cluj Şcoala Populară de Arte "Tudor Jarda" Str.Fabricii de Zahăr, Nr.51, Cluj-Napoca Tel./fax 0264 592 576 www.scoaladearte.ro e-mail: scoaladeartecluj@yahoo.com Fabrica de Cultură

Mai mult

ANUNŢ

ANUNŢ ANUNŢ Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Consilier Juridic grad II cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Compartimentul Juridic Contencios..

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE U N IV E R S IT A T E A TEKNEGÂ DIN CLUJ-NAPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN C

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE U N IV E R S IT A T E A TEKNEGÂ DIN CLUJ-NAPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN C MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE U N IV E R S IT A T E A TEKNEGÂ DIN CLUJ-NAPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA INTRARE NR....&SJ.0... IEŞIRE,, Universitatea

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. 16175 / 19.11.2018 R O M Â N I A JUDEŢUL BUZĂU CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 Telefon +0040-238-414112 Fax +0040-238-725507 web: www.cjbuzau.ro e-mail:

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederi

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

Mai mult

UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică

UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca,

Mai mult

Anunț-concurs-5.10

Anunț-concurs-5.10 ANUNŢ Filarmonica de Stat Arad organizează în data de 05.10.2016, ora 10.00, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii vacante de execuție, în regim contractual din cadrul Filarmonicii

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr. 5.180.533 Bucureşti, 11.10.2018 A P R O B, PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ Având

Mai mult

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DSVSA BRAILA COMPARTIMENT JURIDIC SI RESURSE UMANE Nr din 4 iulie 2019

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DSVSA BRAILA COMPARTIMENT JURIDIC SI RESURSE UMANE Nr din 4 iulie 2019 DSVSA BRAILA COMPARTIMENT JURIDIC SI RESURSE UMANE Nr. 8954 din 4 iulie 2019 ANUNT CONCURS DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRAILA,organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata

Mai mult

DIRECJIA JUDEJEANA PENTRU SPORT 1TINERET SATU MARE CONCURS DE RECRUTARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Satu Ma

DIRECJIA JUDEJEANA PENTRU SPORT 1TINERET SATU MARE CONCURS DE RECRUTARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Satu Ma DIRECJIA JUDEJEANA PENTRU SPORT CONCURS DE RECRUTARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru urmatoarele functii publice

Mai mult

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/413.131, 0236/416.459 E-mail: spitalog.galati@gmail.com TEL/FAX: 0236/412.301

Mai mult

i.,1: SI CERCETA S*i»NŢiFICE IIP UNIVERSITATEA TEHNICĂ ^ ^ siwíatm MINISTERUL EDUCAT» t DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ in INTRARE t r a r

i.,1: SI CERCETA S*i»NŢiFICE IIP UNIVERSITATEA TEHNICĂ ^ ^ siwíatm MINISTERUL EDUCAT» t DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ in INTRARE t r a r i.,1: SI CERCETA S*i»NŢiFICE IIP UNIVERSITATEA TEHNICĂ ^ ^ siwíatm MINISTERUL EDUCAT» t DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ in INTRARE t r a r e NR nr D. - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca,

Mai mult

ANUNŢ Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii, recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție

ANUNŢ Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii, recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție ANUNŢ Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii, recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante: concurs de - referent, clasa III, grad profesional

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.9234/2016 3 octombrie 2016 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.13850/2017 26 ianuarie 2018 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD SPITALUL JUDEJEAN DE URGENJA BISTRITA Munlclplul Blstrlta, Bulevardul General Grigore Biilan, nr. 43, Tel/Fa

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD SPITALUL JUDEJEAN DE URGENJA BISTRITA Munlclplul Blstrlta, Bulevardul General Grigore Biilan, nr. 43, Tel/Fa CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD SPITALUL JUDEJEAN DE URGENJA BISTRITA 420094 Munlclplul Blstrlta, Bulevardul General Grigore Biilan, nr. 43, Tel/Fax: 0263.231.404 E mail: spltal,blstrita@gmall.com/spital.oficiu@gmail.com

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcțiilo

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcțiilo MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcțiilor de subofițer operativ principal -veterinar în cadrul

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE SPITALUL MUNICIPAL SACELE Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele, Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665 Telefon/ fax: secretariat +4 0368 404 752, Registratură/ programări

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I.

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA TEH N ICĂ DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL DIN CLU J-N A PO CA ii imh/c d c tu ~ ~-

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA TEH N ICĂ DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL DIN CLU J-N A PO CA ii imh/c d c tu ~ ~- MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA TEH N ICĂ DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL DIN CLU J-N A PO CA ii imh/c d c tu --------~ -------- ~------------------- [ N'VERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

Mai mult

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAUS OLAHUS ORĂŞTIE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA Nr. 2025/ ANUNŢ Avînd în vedere prevederile Hotârârii Guve

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAUS OLAHUS ORĂŞTIE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA Nr. 2025/ ANUNŢ Avînd în vedere prevederile Hotârârii Guve Nr. 2025/05.09.2016 ANUNŢ Avînd în vedere prevederile Hotârârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant

Mai mult

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205)

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205) ACADEMIA ROMÂNĂ Institutul de Biologie Bucureşti METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREŞTI ACADEMIA ROMÂNĂ

Mai mult

Microsoft Word - Anunț conc promovare Dir Gen pt site PMB

Microsoft Word - Anunț conc promovare Dir Gen pt site PMB Primăria Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției vacante de conducere (funcție publică) din cadrul Direcţiei Generală Servicii Publice: - Director General 1 post

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române NESECRET Exemplar unic Nr. Din 21.09.2016 A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ A N U N Ţ

Mai mult

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. 2465/ Ion PURCĂREA Director

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. 2465/ Ion PURCĂREA Director CONILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢ GENERALĂ DE AITENŢĂ OCLĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. 2465/ 10.06.2019 Ion PURCĂREA Director General ANUNŢ Având în vedere prevederile: - H.G. nr. 286/2011

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TODIRESTI Localitatea Todiresti, judetul Iasi, Telefon/ fax: 0232/733200; Nr Aprobat de catre Consiliu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TODIRESTI Localitatea Todiresti, judetul Iasi, Telefon/ fax: 0232/733200;  Nr Aprobat de catre Consiliu ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TODIRESTI Localitatea Todiresti, judetul Iasi, Telefon/ fax: 0232/733200; e-mail: sc1tod@yahoo.com Nr Aprobat de catre Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr 1 Todiresti

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR

MINISTERUL INTERNELOR ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ Exemplar

Mai mult

R.A. AEROPORT INTERNATIONAL CRAIOVA ACTELE SOLICITATE candidatilor pentru intocmirea dosarului pentru inscrierea la concursul organizat la R.A. AEPOPO

R.A. AEROPORT INTERNATIONAL CRAIOVA ACTELE SOLICITATE candidatilor pentru intocmirea dosarului pentru inscrierea la concursul organizat la R.A. AEPOPO R.A. AEROPORT INTERNATIONAL CRAIOVA ACTELE SOLICITATE candidatilor pentru intocmirea dosarului pentru inscrierea la concursul organizat la R.A. AEPOPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA in data de 29.07.2019 1.

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ şi Informatică din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ Nr. 4086028 Data: 23.12.2015 ANUNŢ DE CONCURS Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare

Mai mult

Legea nr

Legea nr MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 80/1995 1, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod , tel: , fax: , web:

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod , tel: , fax: , web: ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168, tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu, e-mail: consiliu@cjvs.eu, cjvaslui@cjvs.eu Nr. 13361/

Mai mult

DATA AFIŞĂRII ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 P O L I Ţ I A L O C A L Ă SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELE

DATA AFIŞĂRII ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 P O L I Ţ I A L O C A L Ă SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELE DATA AFIŞĂRII 07.06.2019 ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 P O L I Ţ I A L O C A L Ă SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 252.50.14 E-mail : office@politialocalas2.ro

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Centrul Municipal de Cultură Arad. Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Salarizare Nr Publicat azi, 24.0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Centrul Municipal de Cultură Arad. Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Salarizare Nr Publicat azi, 24.0 Nr. 3.085 Publicat azi, 24.05.2019 ANUNȚ Centrul Municipal de Cultură Arad organizează în data de 25.06.2019,ora 10:00, (proba scrisă), concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcții publice

Mai mult

DELEGATIE

DELEGATIE A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 38, 35 alin. 9 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax Nr. 32294/27.06.2019 A N U N Ţ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului

Mai mult

Legea nr

Legea nr MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea 80/1995 1, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2016

Mai mult

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante:

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DE FIZIOKINETOTERAPEUT DEBUTANT LA S

METODOLOGIA PRIVIND MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DE FIZIOKINETOTERAPEUT DEBUTANT LA S METODOLOGIA PRIVIND MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DE FIZIOKINETOTERAPEUT DEBUTANT LA SECȚIA NEUROPSIHIATRIE PEDIATRICĂ ORGANIZAT ÎN PERIOADA

Mai mult

ANUNT CONCURS Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant pe durata nedeterminată de sofer autosani

ANUNT CONCURS Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant pe durata nedeterminată de sofer autosani ANUNT CONCURS Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba rganizează cncurs pentru cuparea a 1 (unu) pst vacant pe durata nedeterminată de sfer autsanitara II, la Statia Centrala Alba Iulia, pentru cmpartimentul

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic Nr. 3806411 Iaşi, 12.08.2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Mai mult

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. Data 19.07.2019 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE A N U N Ţ Ministerul Finanţelor Publice,cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de

Mai mult

NESECRET 1/4

NESECRET 1/4 Afişat astăzi 24.08.2018 orele ANUNŢ În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu Adresa+MEN+nr.+3 1328+motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţul Prahova, scoate la concurs un post vacant de consilier,

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În c

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În c MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În conformitate cu prevederile art. 27 35 lit. a), art.

Mai mult

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM - S.A. Ministe

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM - S.A. Ministe ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM - S.A. Ministerul Transporturilor anunţă declanşarea procedurii de

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R o m â n i a Judeţul Galaţi Municipiul Galaţi Direcţia Generală de Servicii Publice Direcţia Servicii Municipale Compartiment de Relaţie cu Asociaţiile de Proprietari REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE ATESTARE

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL M A R A M U R E Ş Cod op

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL M A R A M U R E Ş Cod op MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL M A R A M U R E Ş Cod operator date cu caracter personal 6364 A N U N Ţ ocupare

Mai mult

UNITATEA MILITARĂ OTOPENI din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu

UNITATEA MILITARĂ OTOPENI din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu UNITATEA MILITARĂ 01961 OTOPENI din cadrul Ministerului Apărării Naționale în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de

Mai mult