Seminar 4 ID 2012

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Seminar 4 ID 2012"

Transcriere

1 CONTABILITATEA TREZORERIEI Noțiuni teoretice introductive Investiţii pe termen scurt În categoria invetițiilor pe termen scurt sunt incluse: acţiunile deţinute la entităţile afiliate (501), obligațiunile emise și răscumpărate(505), obligațiunile achiziționate - emise de alte societăți (506) precum și alte investiţii pe termen scurt (508). Acestea din urmă reprezintă alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt. În categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt. La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, de la data operaţiunii de constituire. În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, costul de achiziţie nu include costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei lor, aceste costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare (622). În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată costul de achiziţie include şi costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei lor. La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt, cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din metodele FIFO, CMP, LIFO. Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, de la data operaţiunii de lichidare. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul BNR de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. La data inventarierii, titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar pentru titlurile netranzacţionate se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare, înregistrate pe seama cheltuielilor. La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează, diminuează sau anulează, după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează. Casa şi conturi la bănci Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat (511), cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută (512), creditele bancare pe termen scurt (519), precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente (518). Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct (5125). Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuării operaţiunii. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar. La finele fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar(765/665), după caz. În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora. Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de BNR, de la data operaţiunii de lichidare. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul BNR de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar(765/665), după caz. Avansuri de trezorerie reprezintă sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii și se înregistrează distinct în contabilitate (542). În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului. Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461) sau creanţe în legătură cu personalul (4282), în funcţie de natura creanţei. În contul de viramente interne (581) se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 1

2 Aplicaţii practice 1. Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt 1.1. O societate achiziţionează în scopuri speculative un pachet de acţiuni emise de o filială a sa la costul de achiziţie de 4,3 lei/acţiune, pe care le achită ulterior prin bancă. Ulterior sunt vândute 400 acţiuni la preţul de 5 lei/acţiune şi 300 acţiuni la preţul de 4 lei/acţiune, încasarea efectuându-se prin bancă O societate achiziţionează la 20 septembrie 200N în scop speculativ acţiuni cotate la BVB la cursul de 3 lei/acţiune. Comisionul datorat societăţii de intermediere de 1% se achită de asemenea prin virament bancar. Cursul acţiunilor respective la sfârşitul anului este de 3,4 lei/acţiune. În 10 mai 200N+1 sunt vândute acţiuni la preţul de 4 lei/acţiune. La 15 august 200N+1 societatea mai vinde 800 acţiuni la preţul de 2,5 lei/acţiune, încasarea efectuându-se prin bancă Se achiziţionează 800 de obligaţiuni cu preţul de 10 lei/bucată, din care 300 de obligaţiuni se achită imediat cu numerar, restul se achită ulterior prin virament bancar. Pentru obligaţiunile deţinute, societăţii i se cuvine o dobândă de 200 lei, care se încasează prin bancă. Ulterior societatea vinde cu numerar 400 de obligaţiuni cu preţul de 12 lei/bucată şi 200 de obligaţiuni cu preţul de 9 lei/bucată. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 2

3 2. Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci şi casierie şi a altor valori 2.1. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de lei plus TVA 24%. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de lei. Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri. a) În contabilitatea societăţii A b) În contabilitatea societăţii B 2.2. O societate expediază prin poştă mărfuri în valoare de lei plus TVA 24%, costul de achiziţie al acestora fiind de lei. Se primeşte mandatul poştal care atestă decontarea creanţei, însă suma nu a intrat în contul bancar. Ulterior suma este consemnată în extrasul de cont Se virează suma de lei într-un cont distinct în vederea cumpărării de euro (licitaţie valutară). Se cumpără euro la cursul de 4,35 lei/euro, comisionul achitat băncii fiind de 20 lei. Suma rămasă se transferă în contul disponibil în lei. La sfârşitul lunii cursul este de 4,3 lei/euro, când se înregistrează diferenţele de curs valutar O societate achiziţionează bonuri de combustibil în valoare de 800 lei plus TVA 24%, achitate în numerar. Bonurile sunt utilizate pentru cumpărarea combustibilului (motorină) care se dă ulterior în consum. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 3

4 3. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt și a viramentelor interne 3.1 O societate contractează în data de un credit bancar în valoare de lei pe termen de 6 luni, cu o dobândă anuală de 24%. La data de un reprezentant al societății ridică din contul bancar de la bancomat (ATM) suma de lei și o depune în casieria societății (Comisionul de ridicare este de 0,4% și apare în extrasul de cont). Datoria privind dobânda aferentă creditului bancar obținut se înregistrează în contabilitate trimestrial. La data de este depusă de reprezentantul societății în contul curent suma de lei iar la scadența creditului ( ), acesta este rambursat, achitându-se totodată și dobânda (prin bancă). 3.2 O societate comercială transferă la data de suma de lei din contul curent deschis la Banca Omega în contul curent deschis la Banca Gama. În extrasul de cont emis de Banca Omega intrarea sumei este consemnată la data de Comisionul bancar de tranzacționare (care apare în extrasul de cont emis de Banca Omega) este de 30 lei. 4. Contabilitatea acreditivelor şi a avansurilor de trezorerie 4.1. O societate deschide un acreditiv în sumă de lei, din care se plăteşte un furnizori cu suma de lei. Acreditivul neutilizat se virează în contul de disponibil O societate (plătitoare de TVA) încheie un contract pentru un import de mărfuri în valoare de euro. Pentru achitarea datoriei se deschide în prealabil un acreditiv în valoare de euro la cursul de 4,1 lei/euro. Mărfurile se importă la cursul de 4,2 lei/euro. TVA (24%) se achită cu ordin de plată în lei. Plata datoriei faţă de furnizorul extern se efectuează la cursul de 4,3 lei/euro. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 4

5 4.3. Se acordă un avans de trezorerie unui salariat în sumă de 500 lei, din care se achită următoarele: - materiale consumabile în sumă de 100 lei plus TVA 24%; - cheltuieli cu cazarea: 150 plus TVA 9%; - bilete CFR: 74,4 lei, TVA inclus; Diurna acordată salariatului este în sumă de 100 lei. La întoarcerea din delegaţie angajatul justifică cheltuielile efectuate şi restituie casieriei avansul neutilizat. 5. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie 5.1. O societate deţine (în scopuri speculative) de acţiuni (netranzacţionate la bursă), având costul de achiziţie 4 lei/bucata. La sfârşitul anului 200N valoare lor estimată este de 3,5 lei/bucata. În perioada următoare se vând în numerar 300 de acţiuni cu preţul de 3,8 lei/bucata. La sfârşitul anului 200Nplus1 valoarea lor estimată este de 5 lei/bucata. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 5

6 CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL, A PRIMELOR DE CAPITAL, A REZERVELOR ȘI A ACȚIUNILOR PROPRII Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale. (OMFP 3055/2009, art.20 (3) c). Cu ocazia inventarierii şi în vederea prezentării elementelor în bilanţ capitalurile proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii (OMFP 3055/2009 Art.54, 2). Capitalurile proprii rămân evidenţiate la valorile din contabilitate (OMFP 3055/2009 Art.58). Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate. Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii. Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii. Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport şi de conversie. Prima de emisiune se determină ca diferenţă între preţul de emisiune de noi acţiuni sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora. Prima de fuziune se determină ca diferenţă între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante. Prima de aport se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculează ca diferenţă între valoarea nominală a obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi valoarea acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu. Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni, părţi sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în bilanţ, respectiv Situaţia modificărilor capitalului propriu, astfel: câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"; pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 6

7 Aplicaţii practice 1. Contabilitatea capitalului social, a primelor de capital și a rezervelor 1.1. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de lei divizat în de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a de acţiuni şi s-au adus aporturi în natură concretizate într-un teren evaluat la suma de lei şi în instalaţii de lucru evaluate la suma de lei, pentru care s-au acordat de acţiuni. Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiinţare Se majorează capitalul social prin conversia a obligaţiuni în valoare totală de lei în acţiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei. Primele de conversie se încorporează ulterior în capitalul social, emițându-se în acest scop acțiuni (ce sunt distribuite în mod gratuit acționarilor). Varianta I Varianta II 1.3. Se înregistrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni: a) Se hotărăşte diminuarea capitalului social cu lei în vederea acoperirii unor pierderi reportate din exerciţiile precedente. b) Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportului social depus în sumă de lei Adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea a de acţiuni care se vând în numerar la valoarea de emisiune (contabilă). Capitalurile proprii ale societăţii, înainte de emisiune, sunt în valoare de lei iar capitalul social este divizat în de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 7

8 1.5. Se cunosc următoarele date: societatea A are un capital social, vărsat în totalitate, divizat în de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Se hotărăşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la lei. Suma capitalurilor proprii este de lei reprezentate, pe lângă capitalul social, de rezervele constituite de societate în sumă de lei. Totodată, societatea a plătit în numerar suma de 200 lei reprezentând cheltuieli pentru emisiunea noilor acţiuni. Din primele de aport încasate se acoperă cheltuielile cu emisiunea noilor acţiuni iar din suma ce a rămas, 60% se încorporează, ulterior, la alte rezerve iar restul se încorporează în capitalul social Se cunosc următoarele date din evidenţa contabilă a unei societăţi: capitalul social este de lei iar mărimea rezervelor legale existente este de 800 lei; venituri totale înregistrate în cursul anului 200N lei; cheltuielile totale înregistrate în cursul anului 200N lei. (Presupunem că în timpul anului societatea nu a înregistrat impozit pe profit). Societatea determină rezervele legale care se constituie din profitul brut pentru exerciţiul financiar 200N, calculează impozitul pe profit şi înregistrează repartizarea profitului net contabil la rezerve legale (în suma stabilită). Profit brut = = lei; Rezervele legale constituite: 800 lei; Rezervele legale ce se pot constitui în anul curent sunt: Rl1 = 5% x (Profit brut V neimp.+ Ch. aferente) = 5% x = lei; Rezervele legale maxime sunt: Rl2 = Capital social x 20% = x 20% = lei; Rezervele legale care se constituie efectiv sunt: Rl = min(r l1 ;(R l2 800)) = lei. Profit impozabil (200N)= Profit brut Deduceri fiscale + Cheltuieli nedeductibile = = lei Impozit pe profit (200N) = Profit impozabil x 16% = lei Profit net contabil = Profit brut Impozit pe profit = lei lei = lei. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 8

9 2. Contabilitatea acțiunilor proprii 2.1. Adunarea generală extraordinară hotărăşte răscumpărarea a acţiuni proprii. Plata contravalorii acestora se face în numerar la preţul de 15 lei/acţiune. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 12 lei. Jumătate din acţiunile răscumpărate se anulează, 300 de acţiuni se vând la preţul de 16 lei/acţiune iar restul se vând la preţul de 13 lei/acţiune cu încasare în numerar. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 9

10 CONTABILITATEA REZULTATULUI, A PROVIZIOANELOR ȘI A ÎMPRUMUTURILOR ȘI DATORIILOR ASIMILATE Rezultatul exerciţiului (curent) şi reportat Rezultatul exerciţiului, din punct de vedere contabil, reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile unui exerciţiu. Aceasta poate fi favorabilă (profit) sau nefavorabilă (pierdere). (Matiş et al., 2010). Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită din exerciţiile financiare precedente. Repartizarea rezultatelor trebuie supusă hotărârii AGA, mai puţin sumele destinate constituirii rezervelor legale. Sunt contabilizate în rezultatul reportat, unele operaţiuni contabile generate de: trecerea de la un referenţial contabil la altul; corectarea unor erori contabile din exerciţiile financiare precedente pentru care situaţiile financiare au fost deja aprobate şi publicate. (Matiş et al., 2010). Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea. Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: - o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; - este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi - poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei (OMFP 3055/2009). Deductibilitatea provizioanelor. Codul fiscal (Art.22) prevede: Contribuabilul are dreptul la deducerea provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel: (...) b) provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor; c) provizioanele constituite în limita unui procent de 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004; 2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei; 3. nu sunt garantate de altă persoană; 4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; 5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului; (...) j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007; 2. creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie; 3. nu sunt garantate de altă persoană; 4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; 5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului. (...) Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care compania este legată prin interese de participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora. (OMFP 3055/2009) Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea obligaţiunilor emise. În cadrul acestora, trebuie evidenţiate distinct împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertibile. (OMFP 3055/2009). Obligaţiunile pot fi: ordinare (cu dobândă), cu primă, cu loterie. Creditele bancare reprezintă sume de bani acordate de bănci, pe durate de timp variabile, care trebuie restituite conform unui program de rambursare şi sunt purtătoare de dobânzi. Creditele bancare pe termen lung constituie, alături de capitalurile proprii şi împrumuturile de emisiunile de obligaţiuni, sursele de finanţare cu caracter permanent a activităţii economice (Matiş et al., 2010). Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 10

11 Aplicaţii practice 1. Contabilitatea rezultatului (curent şi reportat) 1.1. La sfârșitul exercițiului financiar 2011 rezultatul net al unei societăți comerciale este de lei. Societatea repartizează la rezerve legale suma de lei. La începutul exerciţiului financiar 2012 se înregistrează repartizarea rezultatului rămas (la rezultat reportat) şi închiderea conturilor 121 şi 129. În baza hotărârii AGA, convocată în luna aprilie 2012, se înregistrează repartizarea profitului reportat din exerciţiul financiar anterior (în valoare de lei) pe următoarele destinaţii: prime reprezentând participarea personalului la profit lei, dividende lei, majorarea capitalului social lei, alte rezerve lei. În data de societatea plătește prin virament bancar personalului primele respectiv acționarilor dividendele (reținând în prealabil în ambele cazuri impozitul pe dividende de 16%). În este achitat impozitul pe dividende O societate comercială a înregistrat în exerciţiul financiar 2011 o pierdere contabilă de lei. La începutul exerciţiului 2012 se înregistrează reportarea pierderii din exerciţiul anterior. În baza hotărârii AGA din luna aprilie, societatea înregistrează acoperirea parţială a pierderii reportate din următoarele surse: alte rezerve lei, prime de aport lei, capital social lei În exerciţiul financiar 2012 se corectează două erori contabile concretizate în omisiunea înregistrării în exerciţiul financiar precedent a unei facturi aferente prestării unor servicii către un client în sumă de lei plus TVA 24% şi a unor cheltuieli cu materiile prime în sumă de lei. (Se înregistrează şi impozitul pe profit aferent profitului neimpozitat în 2011). Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 11

12 2. Contabilitatea provizioanelor 2.1. O societate comercială se află la sfârşitul exerciţiului financiar 2011 în litigiu cu un terţ pentru suma de lei, reprezentând daune pretinse de acesta din urmă. Conform oficiului juridic probabilitatea de a pierde procesul este de 70%. În exerciţiul 2012 litigiul este pierdut pentru suma de lei, care se achită prin bancă O societate comercială livrează în cursul anului 200N produse finite la un preţ de vânzare de lei + TVA 24%, costul de producţie efectiv al acestor produse fiind de lei. Pentru aceste produse societatea acordă garanţii de 1 an. În exerciţiul financiar precedent (200N-1) cheltuielile cu remedierile produselor aflate în garanţie au fost în sumă de lei iar veniturile obţinute din vânzarea produselor cu termen de garanţie au fost în valoare de lei. În exerciţiul următor (200N+1) s-au efectuat cheltuieli cu remedierea produselor aflate în garanţie în sumă de lei + TVA 19%, sumă datorată unui prestator de servicii. 3. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate 3.1. O societate comercială emite de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de 1 leu/bucată. Dobânda anuală este de 9%. După un an şi jumătate obligaţiunile se răscumpără la valoarea nominală, iar apoi se anulează. Se înregistrează şi plata dobânzii. Atât vânzarea cât şi cumpărarea obligaţiunilor, precum şi plata dobânzii se realizează cu numerar O societate comercială emite un pachet de de obligaţiuni cu valoarea nominală de 25 lei, care se vând prin bancă la preţul de 20 lei/bucată. Obligaţiunile se răscumpără în numerar după 2 ani, apoi se anulează. Primele de rambursare se amortizează în două tranşe anuale egale. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 12

13 3.3. O societate comercială emite de obligaţiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Fără să ajungă la scadenţă de obligaţiuni sunt răscumpărate de la bursă la preţul 0,8 lei/bucată iar cealaltă jumătate se răscumpără la preţul de 1,25 lei/bucată. După ce s-au răscumpărat în întregime, obligaţiunile se anulează. Totodată, se înregistrează şi se plăteşte dobânda până la răscumpărarea lor în valoare de lei. Toate decontările se fac în numerar O societate comercială primeşte în contul de disponibil un credit bancar în sumă de lei. Rambursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare şi până în luna a XIV-a, în tranşe egale. Dobânda anuală este de 40% şi se plăteşte concomitent cu plata celor 5 tranşe prin care se asigură rambursarea împrumutului. Dobânda se înregistrează lunar. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 13

14 TEMA 4 Contabilitatea trezoreriei Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt 1. O societate achiziţionează în scopuri speculative un pachet de acţiuni emise de o filială a sa la costul de achiziţie de 3,2 lei/acţiune, pe care le achită ulterior prin bancă. Comisionul datorat societății de intermediere de 1% se achită de asemenea prin virament bancar odată cu plata acțiunilor. Ulterior sunt vândute acţiuni la preţul de 3 lei/acţiune şi acţiuni la preţul de 3,5 lei/acţiune, încasarea efectuându-se prin bancă. 2. O societate achiziţionează la 10 august 200N în scop speculativ acţiuni cotate la BVB la cursul de 7 lei/acţiune. Comisionul datorat societăţii de intermediere de 1,5% se achită de asemenea prin virament bancar. Cursul acţiunilor respective la sfârşitul anului este de 8,5 lei/acţiune. În 10 ianuarie 200N+1 sunt vândute acţiuni la preţul de 9 lei/acţiune. La 15 februarie 200N+1 societatea mai vinde acţiuni la preţul de 7,5 lei/acţiune, încasarea efectuându-se prin bancă. 3. Se achiziţionează 600 de obligaţiuni cu preţul de 15 lei/bucată, care se achită imediat cu numerar. Pentru obligaţiunile deţinute, societăţii i se cuvine o dobândă de 900 lei, care se încasează prin bancă. Ulterior societatea vinde cu numerar 300 de obligaţiuni cu preţul de 16 lei/bucată şi 100 de obligaţiuni cu preţul de 14 lei/bucată. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 14

15 Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci şi casierie și a altor valori 4. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de lei plus TVA 24%. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de lei. Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri. a) În contabilitatea societăţii A b) În contabilitatea societăţii B 5. Se virează suma de lei într-un cont distinct în vederea cumpărării de euro (licitaţie valutară). Se cumpără euro la cursul de 4,25 lei/euro, comisionul achitat băncii fiind de 40 lei. Suma rămasă se transferă în contul disponibil în lei. La sfârşitul anului cursul este de 4,28 lei/euro, când se înregistrează diferenţele de curs valutar. 6. O societate achiziţionează la data de un bilet de avion pe ruta Cluj-București-Cluj în valoare de 600 lei plus TVA 24%, achitat cu cardul bancar al societății. La data de directorul societății utilizează biletul de avion. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt și a viramentelor interne 7. O societate contractează în data de un credit bancar în valoare de euro pe termen de 3 luni, cu o dobândă anuală de 12%. Cursul valutar la data de este de 4,2 lei/euro. Datoria privind dobânda aferentă creditului bancar obținut se înregistrează în contabilitate lunar. La scadența creditului ( ), acesta este rambursat, achitându-se totodată și dobânda (prin bancă). La finele fiecărei luni, datoriile în valută sunt actualizate la cursul BNR din ultima zi a lunii în cauză respectiv: 4,3 lei/euro ( ), 4,2 lei/euro ( ) și 4,4 lei/euro ( ). Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 15

16 Contabilitatea acreditivelor şi a avansurilor de trezorerie 8. O societate (plătitoare de TVA) încheie un contract pentru un import de mărfuri în valoare de euro. Pentru achitarea datoriei se deschide în prealabil un acreditiv în valoare de euro la cursul de 4,2 lei/euro. Mărfurile se importă la cursul de 4,3 lei/euro. TVA (24%) se achită cu ordin de plată în lei. Plata datoriei faţă de furnizorul extern se efectuează la cursul de 4,25 lei/euro. 9. Se acordă un avans de trezorerie unui salariat în sumă de 800 lei, din care se achită următoarele: - cheltuieli cu cazarea: 250 plus TVA 9%; - bilete CFR: 248 lei, TVA inclus (cu factura aferentă); Diurna acordată salariatului este în sumă de 150 lei. La întoarcerea din delegaţie angajatul justifică cheltuielile efectuate şi restituie casieriei avansul neutilizat. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 16

17 Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie 11. O societate deţine (în scopuri speculative) de acţiuni (netranzacţionate la bursă), având costul de achiziţie 6 lei/bucata. La sfârşitul anului 200N valoare lor estimată este de 5,5 lei/bucata. În perioada următoare se vând în numerar 500 de acţiuni cu preţul de 6,8 lei/bucata. Contabilitatea capitalurilor Contabilitatea capitalului social, a primelor de capital, a rezervelor și a acțiunilor proprii 12. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de lei divizat în de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a de acţiuni şi s-au adus aporturi în natură concretizate într-un mijloc de transport evaluat la suma de lei şi în aparatură birotică evaluată la suma de lei, pentru care s-au acordat de acţiuni. Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 6 luni de la înfiinţare. 13. Se majorează capitalul social prin conversia unor obligaţiuni în valoare totală de lei în acţiuni cu valoarea nominală totală de lei. Primele de conversie se transferă ulterior la alte rezerve. Varianta I Varianta II 14. Se înregistrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni: a) Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie prin virament bancar contravaloarea aportului social depus în sumă de lei. b) Se acoperă din capitalului social o pierdere reportată din exerciţiile precedente în valoare de Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 17

18 15. Adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea a de acţiuni care se vând în numerar la valoarea de emisiune (contabilă). Capitalurile proprii ale societăţii, înainte de emisiune, cuprind pe lângă capitalul social de lei (divizat în acțiuni) rezerve statutare lei și rezultat reportat lei. 16. Se cunosc următoarele date din evidenţa contabilă a unei societăţi: capitalul social este de lei iar mărimea rezervelor legale existente este de 800 lei; venituri totale înregistrate în cursul anului 200N lei; cheltuielile totale înregistrate în cursul anului 200N lei.(presupunem că în timpul anului societatea nu a înregistrat impozit pe profit). Societatea determină rezervele legale care se constituie din profitul brut pentru exerciţiul financiar 200N, calculează impozitul pe profit şi înregistrează repartizarea profitului net contabil la rezerve legale (în suma stabilită). Profit brut = = lei; Rezervele legale constituite: 800 lei; Rezervele legale ce se pot constitui în anul curent sunt: Rl1 = 5% x (Profit brut V neimp.+ Ch. aferente) = 5% x = lei; Rezervele legale maxime sunt: Rl2 = Capital social x 20% = x 20% = lei; Rezervele legale care se constituie efectiv sunt: Rl = min(r l1 ;(R l2 800)) = lei. Profit impozabil (200N)= Profit brut Deduceri fiscale + Cheltuieli nedeductibile = = lei Impozit pe profit (200N) = Profit impozabil x 16% = lei Profit net contabil = Profit brut Impozit pe profit = lei lei = lei. 17. Adunarea generală extraordinară hotărăşte răscumpărarea a acţiuni proprii. Plata contravalorii acestora se face în numerar la preţul de 8 lei/acţiune. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 10 lei din acţiunile răscumpărate se anulează, 500 de acţiuni se vând la preţul de 7 lei/acţiune iar restul se vând la preţul de 11 lei/acţiune cu încasare în numerar. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 18

19 Contabilitatea rezultatului (curent şi reportat) 18. La sfârșitul exercițiului financiar 2011 rezultatul net al unei societăți comerciale este de lei. La începutul exerciţiului financiar 2012 se înregistrează repartizarea rezultatului rămas (la rezultat reportat) şi închiderea contului 121. În baza hotărârii AGA, convocată în luna aprilie 2012, se înregistrează repartizarea profitului reportat din exerciţiul financiar anterior (în valoare de lei) pe următoarele destinaţii: prime reprezentând participarea personalului la profit lei, dividende lei, alte rezerve lei. În data de societatea plătește prin virament bancar personalului primele respectiv acționarilor dividendele (reținând în prealabil în ambele cazuri impozitul pe dividende de 16%). În este achitat impozitul pe dividende. 19. O societate comercială a înregistrat în exerciţiul financiar 2011 o pierdere contabilă de lei. La începutul exerciţiului 2012 se înregistrează reportarea pierderii din exerciţiul anterior. În baza hotărârii AGA din luna aprilie, societatea înregistrează acoperirea parţială a pierderii reportate din următoarele surse: prime de aport lei, rezerve statutare lei, alte rezerve lei, capital social lei. 20. În exerciţiul financiar 2012 se corectează două erori contabile concretizate în omisiunea înregistrării în exerciţiul financiar precedent a unei facturi privind vânzarea de mărfuri în valoare de lei plus TVA 24% şi a descărcării din gestiune a mărfurilor în valoare de 3000 lei. (Se înregistrează şi impozitul pe profit aferent profitului neimpozitat în 2011). Contabilitatea provizioanelor 21. O societate comercială se află la sfârşitul exerciţiului financiar 2011 în litigiu cu un terţ pentru suma de lei, reprezentând daune pretinse de acesta din urmă. Conform oficiului juridic probabilitatea de a pierde procesul este de 90%. În exerciţiul 2012 litigiul este pierdut pentru suma de lei, care se achită prin bancă. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 19

20 22. O societate comercială livrează în cursul anului 200N produse finite la un preţ de vânzare de lei + TVA 24%, costul de producţie efectiv al acestor produse fiind de lei. Pentru aceste produse societatea acordă garanţii de 1 an. În exerciţiul financiar precedent (200N- 1) cheltuielile cu remedierile produselor aflate în garanţie au fost în sumă de lei iar veniturile obţinute din vânzarea produselor cu termen de garanţie au fost în valoare de lei. În exerciţiul următor (200N+1) s-au efectuat cheltuieli cu remedierea produselor aflate în garanţie în sumă de lei + TVA 24%, sumă datorată unui prestator de servicii. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate 23. O societate comercială emite de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de 1 leu/bucată. Dobânda anuală este de 10%. După un an şi jumătate obligaţiunile se răscumpără la valoarea nominală, iar apoi se anulează. Se înregistrează şi plata dobânzii. Atât vânzarea cât şi cumpărarea obligaţiunilor, precum şi plata dobânzii se realizează prin virament bancar. 24. O societate comercială emite un pachet de de obligaţiuni cu valoarea nominală de 50 lei, care se vând prin bancă la preţul de 40 lei/bucată. Obligaţiunile se răscumpără în numerar după 1 ani, apoi se anulează. Primele de rambursare se amortizează în două tranşe anuale egale. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 20

21 25. O societate comercială primeşte în contul de disponibil un credit bancar în sumă de lei. Rambursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare şi până în luna a XIV-a, în tranşe egale. Dobânda anuală este de 10% şi se plăteşte concomitent cu plata celor 5 tranşe prin care se asigură rambursarea împrumutului. Dobânda se înregistrează lunar. Tutore: Lect.univ.dr. Victor Müller 21

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2 CONTABILITATEA REZULTATULUI, A PROVIZIOANELOR ȘI A ÎMPRUMUTURILOR ȘI DATORIILOR ASIMILATE Rezultatul exerciţiului (curent) şi reportat Rezultatul exerciţiului, din punct de vedere contabil, reprezintă

Mai mult

Microsoft Word - CF seminar Contabilitatea capitalurilor Rezolvari

Microsoft Word - CF seminar Contabilitatea capitalurilor Rezolvari CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL, A PRIMELOR DE CAPITAL, A REZERVELOR ȘI A ACȚIUNILOR PROPRII Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL, A PRIMELOR DE CAPITAL, A REZERVELOR ȘI A ACȚIUNILOR PROPRII Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

Curs Contabilitate financiară: Contabilitatea trezoreriei Prof.Univ.dr. TIRON TUDOR ADRIANA Trezoreria 1. Obiective 2. Delimitari, clasificari, evalua

Curs Contabilitate financiară: Contabilitatea trezoreriei Prof.Univ.dr. TIRON TUDOR ADRIANA Trezoreria 1. Obiective 2. Delimitari, clasificari, evalua Curs Contabilitate financiară: Contabilitatea trezoreriei Prof.Univ.dr. TIRON TUDOR ADRIANA Trezoreria 1. Obiective 2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare 3. Structură 3.1. Contabilitatea investiţiilor

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

Microsoft Word - 04 BC_S4_V9

Microsoft Word - 04 BC_S4_V9 Page: 1 /17 BAZELE CONTABILITĂŢII SEMINAR 4 DATORII, PROVIZIOANE, PASIVE DE REGULARIZARE, CAPITAL PROPRIU SERIA 1 / SERIA 4 Alin Ienciu / Vasile Cardoş / Victor Muller Nicoleta Ienciu / Beattrice Vladu

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - CF Seminare 6 7 Rezolvari.doc

Microsoft Word - CF Seminare 6 7 Rezolvari.doc 3. Contabilitatea stocurilor 3.1 Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale 1. (A se vedea documentele justificative din suportul pentru seminarul 6) Achiziţie materie primă - cherestea (conform

Mai mult

Microsoft Word - CF Seminare 4 5 Rezolvari.doc

Microsoft Word - CF Seminare 4 5 Rezolvari.doc 2. Contabilitatea imobilizărilor 2.1 Contabilitatea imobilizărilor corporale 1. (A se vedea documentele justificative din suportul pentru seminarul 4) R1. Înregistrarea facturii de cumpărare a maşinii

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

Licenta 2016

Licenta 2016 Tematica la disciplina Contabilitate financiară pentru examenul de licență 2019 CONTABILITATE FINANCIARĂ Prof. univ. dr. Lucia Paliu Popa Târgu Jiu 2019 CUPRINS 1. Contabilitatea capitalurilor. 3 1.1.

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Contabilitate financiară - IID 07.12.2014 CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ȘI CLIENȚII 1. Noţiuni teoretice privind decontările cu furnizorii şi clienţii Entităţile patrimoniale îşi desfăşoară

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ŞI FINANCIARE 1. Imobilizări necorporale Imobilizările necorporale sunt active nemonetare identificabile fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

Microsoft Word - CF seminar 9 - Contabilitatea decontarilor cu tertii 2

Microsoft Word - CF seminar 9 - Contabilitatea decontarilor cu tertii 2 CONTABILITATEA DECONTĂRILOR SALARIALE ŞI SOCIALE ȘI CU BUGETUL STATULUI 1.1 Noţiuni teoretice privind decontările salariale şi sociale Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale,

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Microsoft Word - CONTABILITATE FINANCIARA cu sigla.doc

Microsoft Word - CONTABILITATE FINANCIARA cu sigla.doc ONCIOIU IONICA ONCIOIU FLORIN RĂZVAN CHIRIŢĂ SORIN CONTABILITATE FINANCIARĂ CUVÂNT ÎNAINTE Este unanim cunoscut faptul că, astăzi, România se află în faţa unor procese ireversibile şi de mare interes pentru

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE RECAPITULARE Conturile utilizate pentru elementele din bilanţ au următorul mod de funcţionare: A Bilanţ INIŢIAL P element de A X0 element de P Y0 D Contul elem de A C D Contul elem de P C Э iniţiale X0

Mai mult

HG 1/2016 Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal SECTIUNEA 3: Scutirea de impozit a profitului reinvestit 11. (1) In a

HG 1/2016 Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal SECTIUNEA 3: Scutirea de impozit a profitului reinvestit 11. (1) In a HG 1/2016 Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal SECTIUNEA 3: Scutirea de impozit a profitului reinvestit 11. (1) In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) din Codul fiscal,

Mai mult

Slide 1

Slide 1 TAX EU LEGISLATIE SI FISCALITATE Aspecte contabile referitoare la intocmirea situatiilor financiare ale anului 2007 FORMATUL SI TERMENELE DE DEPUNERE A SITUATIILOR FINANCIARE - AGENTI ECONOMICI - FORMATUL

Mai mult

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA C.U.I J16/91/1991 Denumirea elementului de imobilizare *) NOTA 1 LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011 Active imo

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA C.U.I J16/91/1991 Denumirea elementului de imobilizare *) NOTA 1 LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011 Active imo CRAIOVA J16/91/1991 Denumirea elementului de imobilizare *) NOTA 1 LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011 Active imobilizate Sold la începutul exerciţiului financiar - Lei - Valoarea brutǎ **) Ajustări

Mai mult

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 1. DATE GENERALE Infiintat in anul 2003, Grupul Financiar IMOFINANCE a adunat sub umbrela sa o serie intreaga de societati lucrative, care prin ofertele diverse ce le

Mai mult

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2010 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială SOCEP

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

Am citit multe articole despre fotografierea iernii

Am citit multe articole despre fotografierea iernii NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 31.12.2018 NOTA 1 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 1. ENTITATEA RAPORTOARE RoCredit IFN S.A. a fost înfiinţată în 31 Ianuarie 2007, în România prin

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA STOCURILOR DE MĂRFURI ȘI A ALTOR CATEGORII DE STOCURI 1. Noţiuni teoretice privind stocurile de mărfuri și a altor categorii de stocuri Stocurile de mărfuri sunt acele bunuri (active circulante)

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

S

S SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal Am sumarizat în cele ce urmează cele mai importante modificări şi completări aduse de Hotărârea de Guvern nr. 284 / 27 aprilie 2017 (

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

Microsoft Word - pr548_14.doc

Microsoft Word - pr548_14.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă

Mai mult

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg.

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la 30.06. 2010 1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB conform

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA STOCURILOR CUMPĂRATE ÎN VEDEREA CONSUMULUI INTERN 1. Noţiuni teoretice privind stocurile cumpărate în vederea consumului intern Stocurile cumpărate în vederea consumului intern sunt active

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea 2018 1. CONTABILITATE Capitolul I CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ CONFORME REGLEMENTĂRILOR

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA STOCURILOR OBȚINUTE DIN PRODUCȚIE 1. Noţiuni teoretice privind stocurile obținute din producție Stocurile obținute din producție sunt active circulante sub formă de produse finite, semifabricate

Mai mult

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542; SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

슬라이드 1

슬라이드 1 Tipuri de instrumente financiare Cuprins 01. Rolul instrumentelor financiare în sistemul financiar 02. Tipuri de instrumente financiare 03. Active reale vs active financiare 04. Instrumentele pieței de

Mai mult

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE, Cadrului gene

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE, Cadrului gene STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară, IAS 19

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE

NOTE EXPLICATIVE NOTE EXPLICATIVE la Situatiile financiare ale fondului STK Europe 31 decembrie 2017 1.Entitatea care raporteaza 2. Bazele intocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situatia

Mai mult

CONTABILITATEA IMPORTULUI DE MĂRFURI ÎN COMISION Conf.univ.dr. Mihaela Tulvinschi, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava,

CONTABILITATEA IMPORTULUI DE MĂRFURI ÎN COMISION Conf.univ.dr. Mihaela Tulvinschi, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, CONTABILITATEA IMPORTULUI DE MĂRFURI ÎN COMISION Conf.univ.dr. Mihaela Tulvinschi, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, e-mail: mihaelat@seap.usv.ro Rezumat: In the merchandise import in consignment,

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului nr. 4/2011 privind

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

DECLARATIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

DECLARATIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT Instructiuni pentru completarea formularului Declaratie privind impozitul pe profit cod 14.13.01.04 Declaratia se completeaza si se depune anual, de catre platitorii de impozit pe profit, dupa definitivarea

Mai mult

CAPITOLUL XI

CAPITOLUL XI CAPITOLUL XI Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar 11.1 Situaţiile financiare anuale întocmite de firmă: caracteristici şi componente Potrivit art. 27 aliniatul 4 din Legea contabilităţii

Mai mult

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. în temeiul art.108 din Constituția României, republic

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. în temeiul art.108 din Constituția României, republic Hotărâre privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. în temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT SITUAŢII FINANCIARE NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCTIUNEA NR.5/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ORDINUL COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR

Mai mult

H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: * fax: aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 99

H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: * fax: aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 99 H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: +40 256 201 370 * fax: +40 256 294 753 aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 9994 / 04 04.2017 RAPORT privind SITUATIILE FINANCIARE

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori

Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 11.04.2017 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg.

Mai mult

Microsoft Word - intrebari si raspunsuri pentru site 1 septembrie

Microsoft Word - intrebari si raspunsuri pentru site 1 septembrie Întrebări și răspunsuri privind funcționarea mecanismului privind plata defalcată a TVA 1. Care sunt regulile fiscale în domeniul TVA pe care le modifică mecanismul plății defalcate a TVA? Mecanismul plății

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

BVC Anexa 2.xls

BVC Anexa 2.xls ANEXA Nr. 2 COMUNA BARASTI SC PRESTARI BARASTI SRL CIOCANESTI,STR.PRINCIPALA,NR.173 Cod unic de înregistrare 27293115... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

Microsoft Word - 02c5-8eca fee

Microsoft Word - 02c5-8eca fee Raport Trimestrial pentru exercițiul financiar Q1 2019 Data raportului : Raport trimestrial conform Regulamentului nr.5/2018, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercițiul financiar Q1 2019

Mai mult

GHID

GHID Ghidul emitentilor pentru sistemul alternativ de tranzactionare pag. 1 / 10 NOUL SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE AL BURSEI DE VALORI BUCURESTI Bursa de Valori Bucureşti a înfiinţat Sistemul Alternativ

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE

NOTE EXPLICATIVE NOTE EXPLICATIVE la Situaţiile financiare ale fondului STK Europe 30 iunie 2018 1. Entitatea care raportează 2. Bazele întocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situaţia

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa 508 Alte titluri de plasam si creante asimilate Lichidităţi 51211 Conturi la banca in lei BCR 19 51212 Conturi la banca in lei MILLENNIUM 109.578 51213 Conturi la banca in lei Trezoreria 24 51 51214 Conturi

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2018 NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) Denumirea

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALERTA FISCALA NEWSLETTER MODIFICARI FICALE SI CONTABILE Monitorul Oficial al Romaniei nr. 703 / 15.11.2013 Ordonanta de Urgenta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal

Mai mult

R A P O R T

R A P O R T RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2015 FDI OMNINVEST este autorizat de catre CNVM prin Decizia 1852/07.04.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune,

Mai mult

Raport trimestrial ETF BET Tradeville la

Raport trimestrial ETF BET Tradeville la Raport trimestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.03.2013 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul trimestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult