ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TECUCI SUD EST GHIDUL SOLICITANTULUI pentru MĂSURA M5/6A INFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON- AGRICOLE PRIN ACHIZIȚII Ver

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TECUCI SUD EST GHIDUL SOLICITANTULUI pentru MĂSURA M5/6A INFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON- AGRICOLE PRIN ACHIZIȚII Ver"

Transcriere

1 ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TECUCI SUD EST GHIDUL SOLICITANTULUI pentru MĂSURA M5/6A INFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON- AGRICOLE PRIN ACHIZIȚII Versiunea 02 PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ PNDR , AXA LEADER Grupul de Acțiune Locală Tecuci Sud Est, Sediu administrativ: Com. Matca, nr. 2974, Jud. Galați, Tel: , P a g e

2 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesare MĂSURA M5/6A INFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE PRIN ACHIZIȚII Versiunea 2017 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR cerințelor specific strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Tecuci Sud Est, implementată prin măsura 19.2 LEADER din PNDR Acest document nu este opozabil actelor normative naționale și europene. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea unui proiect de investiții, la GAL Tecuci Sud Est, precum şi modalitatea de selecție, aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră. De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele și acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și al Memoriului Justificativ, al Contractului de Finanțare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor necesare. IMPORTANT! Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale și comunitare sau procedurale varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet De asemenea, solicitanții pot obține informații/clarificări în mod gratuit, direct la sediul nostru administrativ din sat Matca, comuna Matca, nr (vis-a-vis de primărie), județul Galați, prin telefon la , prin sau prin intermediul paginii de internet 2 P a g e

3 Cuprins Capitolul 1 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI... 5 Capitolul 2 PREVEDERI GENERALE Contribuția Măsurii M5/6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții la domeniile de intervenție: Obiective generale ale Măsurii M5/6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții Contribuția publică totală a măsurii M5/6A Tipul Sprijinului Sume aplicabile și rata sprijinului Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii Aria de aplicabilitate a măsurii M5/6A (Teritoriul acoperit de GAL) Capitolul 3 DEPUNEREA PROIECTELOR PE MĂSURA M5/6A Prezentarea măsurii... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 3.2 Locul unde vor fi depuse proiectele, respectiv adresa de la sediul GAL Perioada de depunere a proiectelor Alocarea pe sesiune Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat Capitolul 4 - CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI IN CADRUL MĂSURII M5/6A Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile? Capitolul 5 - CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI Conditii minime de eligibilitate Dispozitii privind partenerii... Eroare! Marcaj în document nedefinit. Capitolul 6 - CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile Capitolul 7 - CRITERIILE DE SELECȚIE A PROIECTULUI Capitolul 8 - VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL Capitolul 9 - COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE LA GAL Completarea Cererii de Finanțare Depunerea dosarului cererii de finanțare Verificarea conformității dosarului Cererii de Finanțare la GAL TECUCI SUD EST Verificarea eligibilității dosarului Cererii de Finanțare la GAL Tecuci Sud Est Verificarea criteriilor de selecție la GAL Tecuci Sud Est P a g e

4 9.6. Elaborarea rapoartelor de selecție de către GAL Tecuci Sud Est Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, perioada și locația de depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor Verificarea proiectelor la AFIR Capitolul 10 - CONTRACTAREA FONDURILOR... Eroare! Marcaj în document nedefinit Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a contractului de finanțare... Eroare! Marcaj în document nedefinit. Capitolul 11 - AVANSURILE... Eroare! Marcaj în document nedefinit. Capitolul 12 - ACHIZIȚIILE... Eroare! Marcaj în document nedefinit. Capitolul 13 - TERMENE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ... Eroare! Marcaj în document nedefinit. Capitolul 14 MONITORIZAREA PROIECTULUI... Eroare! Marcaj în document nedefinit. Capitolul 15 INFORMAȚII UTILE Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL TECUCI SUD EST Lista documente disponibile pe site-ul AFIR Eroare! Marcaj în document nedefinit Lista documente necesare depunerii dosarului de finanțare DATE CONTACT GAL TECUCI SUD EST ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ P a g e

5 Capitolul 1 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI Activitate agricolă conform cu prevederile art. 4(1)(c) din Reg. 1307/2013 înseamnă după caz: menţinerea unei suprafeţe agricole într o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiționalitate, sau efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit întro stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an, iar pe pajiștile permanente, prin pășunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile legislației specifice în domeniul pajiștilor. în cazul viilor și livezilor activitatea agricolă minimă presupune cel puțin o tăiere anuală de întreținere și cel puțin o cosire anuală a ierbii dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului. Activitate complementară reprezintă activitatea care se desfășoară în scopul completării/ dezvoltării/optimizării activităţii principale sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. Activitate mesteşugărească producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mai mare de operaţii executate manual în practicarea lor sau au ca scop promovarea mesteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi serviciilor cu specific tradițional (exemple: sculptura, cioplitul sau prelucrarea artistică a lemnului, confecționarea instrumentelor muzicale, împletituri din fibre vegetale şi textile, confecționarea obiectelor ceramice, grafică sau pictură, prelucrarea pielii, metalelor, etc); Activități productive activități in urma cărora se realizează unul sau mai multe produse pentru care prelucrarea s a încheiat, care au parcurs in întregime fazele procesului de producție si care sunt utilizate ca atare, fără sa mai suporte alte transformări, putând fi depozitate in vederea livrării sau expediate direct clienților: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului, etc. Beneficiar fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural sau infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare ; 5 P a g e

6 Cerere de Finanțare solicitarea completată electronic pe care potențialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanțare a proiectului de investiții în vederea obținerii finanțării nerambursabile; Cofinanțare publică fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiție prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; Contract/Decizie de Finanțare reprezintă documentul juridic încheiat în condițiile legii între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR ; Data acordării ajutorului de minimis data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. Dosarul cererii de finanțare cererea de finanțare împreună cu documentele anexate. Eligibilitate îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare și Contractul de finanțare pentru FEADR; Evaluare acțiune procedurală prin care documentația ce însoțește cererea de finanțare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării; Fișa măsurii document ce descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de aplicare şi acțiunile prevăzute, tipurile de investiție, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului; Fonduri nerambursabile fonduri acordate unui solicitant în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea serviciilor din Cererea de Finantare a sub-măsurii şi care nu trebuie returnate singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale şi nerealizarea serviciilor conform proiectului aprobat de AFIR; Furnizare de servicii servicii medicale, sanitar veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc. Gospodărie agricolă totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată şi dintr un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună. 6 P a g e

7 Industrii creative acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea cunoștințelor și informației (crearea de valoare economică (profit) prin proprietate intelectuală). Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale economiei creative: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design ul, moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea (publishing), cercetarea și dezvoltarea, software ul, jocurile și jucăriile, TV & radio, jocurile video. Întreprindere orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia; Întreprindere în activitate întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat; Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de solicitant. Implementare proiect totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; Intreprindere în dificultate o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare: i. În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, societate cu răspundere limitată se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar capital social include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. ii. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE. iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi. iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare. Grup de Acțiune Locală (GAL) parteneriat public privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societatea civilă; LEADER Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. 7 P a g e

8 Măsura - definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanțare; Perioada de implementare - reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; Perioada de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; Reprezentantul legal persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare. Solicitant persoană juridică / ONG, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; Sprijin nerambursabil - reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată din contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; Valoare eligibilă a proiectului suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanțare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; Valoarea neeligibilă a proiectului reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul ghid şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului; Valoare totală a proiectului suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii; Abrevieri: AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale CRFIR Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR; CE SIBA CRFIR Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; CDRJ Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean CSGAL Comitet Selecție din cadrul GAL DGDR - AM PNDR Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală; DI Domeniu de intervenție 8 P a g e

9 FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. GAL- Grup de Acțiune Locală MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; OJFIR Oficiile Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel județean a AFIR; PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. SDL - Strategie de dezvoltare locală SLIN CRFIR Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; SLIN OJFIR Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; Capitolul 2 PREVEDERI GENERALE 2.1 Contribuția Măsurii M5/6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții la domeniile de intervenție: Măsura M5/6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a asociației Grupul de Acțiune Locală Tecuci Sud Est este reglementată de prevederile art. 19 Dezvoltarea exploatatiilor si intreprinderilor din Reg. (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare şi contribuie la domeniul de intervenție: 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă. Sprijinul acordat prin Măsura M5/6A contribuie la diversificarea activitatilor agricole prin crearea si dezvoltarea de activitati noi non-agricole la infiintarea si dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, la crearea de noi locuri de munca, la obtinerea de venituri pentru populatia din mediul rural si la reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol ceea ce va contribui la o dezvoltare economica durabila si echilibrata. Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan de afaceri. Măsura contribuie la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. Principalul scop al acestei masuri este acela de a promova crearea si dezvoltarea unor noi activitati economice in teritoriul Tecuci Sud Est, atat pentru producţie cât şi pentru servicii. 9 P a g e

10 In cadrul acestei masuri se va acorda sprijin pentru diversificarea economiei locale in sensul dezvoltarii de intreprinderi mici si microintreprinderi in sectorul non-agricol in vederea sustinerii acestui sector tinand cont de slaba dezvoltare a sectorului non-agricol identificata ca fiind un punct slab in cadrul analizei SWOT a economiei locale. stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte intreprinderi din teritoriul Tecuci Sud Est; crearea de noi locuri de muncă. dezvoltarea economiei locale; valorificarea capitalului uman aferent grupurilor vulnerabile; Masura vizeaza diversificarae economiei rurale prin cresterea numarului de intreprinderi in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si cresterea numarului locurilor de munca in teritoriul GAL. 2.2 Obiective generale ale Măsurii M5/6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții Măsura 5/6A "Inființarea de activități non-agricole prin achiziții" contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală 3 al Reg.(UE) nr.1305/2013 art. 4: (iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. Măsura M5/6A contribuie la realizarea următoarele obiective specifice: Măsura contribuie la realizarea următoarele obiective specifice: Incurajarea infiintarii de activitati non-agricole si crearea de noi locuri de munca. Reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol; Măsura contribuie la prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltarea economica in zonele rurale. Măsura corespunde obiectivelor art. 19. Dezvoltarea exploatatiilor si intreprinderilor din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificarii a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici precum si crearea de locuri de munca Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare- Infiintarea activitatilor non-agricole va deschide noi oportunitati pentru adoptarea de metode si tehnologii inovatoare sporind astfel atractivitatea zonei Valoarea adaugata a masurii Sprijinul acordat prin masura vizeaza crearea de noi activitati non-agricole in cadrul teritoriului in special pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii bamiliilor acestora dar si pentru micii intreprinzatori din mediul rural. Acestia pot fi atat cei existenti pentru o activitate noua din codurile CAEN cat si cei nou infiintati. 10 P a g e

11 Prin finantarea acestui tip de masuri se asigura pe de o parte crearea de noi locuri de munca in conditiile in care locurile de munca sunt deficitare la nivelul teritoriului si diversificarea economiei locale tinand cont de faptul ca marea majoritatate a populatiei active este implicata in domeniul agricol. Masura este in concordanta atat cu Strategia Nationala de Competitivitate cat si cu Viziunea Guvernului Romaniei pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate. 2.3 Contribuția publică totală a măsurii M5/6A Contribuția publică totală pentru măsura 5/6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții este de ,88 Euro, din care: - 85 % contribuție europeană FEADR și 15% contribuția națională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României. 2.4 Tipul Sprijinului Suma forfetară pentru finanţarea de noi activităţi non-agricole pe baza unui plan de afaceri (100% din planul de afaceri impartiti pe maxim 3 ani); 2.5 Sume aplicabile și rata sprijinului Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijiniti prin această măsură sunt micii intreprinzatori ce contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri din spaţiul rural. Aceştia, conform analizei SWOT, reprezinta un procent redus din totalul sectoarelor de activitate. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși euro/proiect. Ajutorul public nerambursabil aferent măsurii M5/6A va fi echivalentul sumei maxime disponibile în cadrul apelului de selecție. Important! Spațiul rural eligibil (conf. Cap.8.1 din PNDR) în accepțiunea acestei măsuri, cuprinde totalitatea celor 5 comune, ca unități administrativ teritoriale, membri ai Asociației GAL Tecuci Sud Est. 2.6 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii Trimiteri la alte acte legislative Legislație UE Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. prevederile generale aplicabile LEADER, inclusiv aplicarea Regulamentului UE 1407/ P a g e

12 Legislație Națională Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr din data de 29 decembrie 2016; aplicabilitate 27 februarie 2017 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată prin Legea nr. 56/2016; 2.7 Aria de aplicabilitate a măsurii M5/6A (Teritoriul acoperit de GAL) Proiectele eligibile se vor desfășura pe Teritoriul GAL Tecuci Sud Est. În accepțiunea SDL și implicit a acestei măsuri, teritoriul GAL Tecuci Sud Est cuprinde 5 comune din județul Galați : Barcea, Drăgănești, Matca, Munteni și Negrilești Capitolul 3 DEPUNEREA PROIECTELOR PE MĂSURA M5/6A 3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele, respectiv adresa de la sediul GAL 12 P a g e

13 Solicitantul depune dosarul Cererii de Finanțare împreună cu documentele originale la sediul administrativ al GAL Tecuci Sud Est. Solicitantul trebuie să prezinte și originalul documentelor pentru cele care au fost atașate în copie la dosar, documentele originale vor fi restituite după întocmirea conformității. Cererea de finanțare se depune în format letric în doua exemplare (un original și o copie) și în format electronic (CD 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare si Cererea de Finantare in format electronic). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu ORIGINAL, respectiv COPIE. Urmăriți site-ul nostru pentru a afla data lansării Apelului de Selecție! Sediul administrativ al GAL Tecuci Sud Est este comuna Matca, nr (vis a vis de Primărie), județ Galați, telefon Perioada de depunere a proiectelor Proiectele se depun de luni pana vineri in intervalul orar 9:00-13:00, la sediul administrativ al GAL Tecuci Sud Est. Perioada depunere proiecte:... Data limită de depunere a proiectelor:... Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al asociației GAL Tecuci Sud Est. Anunțul privind prelungirea sesiunii de finanțare se va face numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni. În vederea deschiderii sesiunii de depunere de proiecte pe Măsura 5/6A, GAL Tecuci Sud Est va lansa APEL DE SELECȚIE a proiectelor, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor sau, prin excepție, cu minim 10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GAL GAL lansează pe plan local apelul de selecție a proiectelor, care sunt afișate: pe site-ul propriu (varianta detaliată); la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit); la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată); prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată), după caz. 3.3 Alocarea pe sesiune Alocarea financiară pe sesiune și/sau valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu pot fi modificate (în sensul creșterii/diminuării lor). De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți. 13 P a g e

14 Alocarea totala financiara pentru prezenta sesiune este de ,88 euro. 3.4 Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat. Punctajul minim pe care trebuie sa-l obțină un proiect pentru a fi finanțat pe Măsura M5/6A este de minim 10 puncte. Capitolul 4 - CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI IN CADRUL MĂSURII M5/6A 4.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile? Beneficiarii eligibili/ direcți pentru sprijinul acordat prin Măsura M5/6A sunt: Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia. Categoriile de solicitanți eligibili Persoană fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare; Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare; Întreprindere familială înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare; Societate în nume colectiv SNC înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare; Societate în comandită simplă SCS înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările și completările ulterioare); Societate pe acțiuni SA înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificările și completările ulterioare; Societate în comandită pe acțiuni SCA- înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare; Societate cu răspundere limitată3 SRL- înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare; Societate comercială cu capital privat înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare; Societate agricolă înființată în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările și completările ulterioare; 14 P a g e

15 Societate cooperativă de gradul 1 înființată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activități neagricole; Cooperativă agricolă de grad 14 înființată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deținute ori la dreptul de a exercita o influență dominantă, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004. Întreprinderile autonome sunt definite la art. 4 din Legea nr. 346/2004, întreprinderile partenere la art. 4 iar întreprinderile legate la art. 4 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. O întreprindere nu poate fi considerată microîntreprindere sau întreprindere mică dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice conform art. 45 al Legii nr. 346/2004. Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariați, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004. Dacă la data întocmirii situațiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 și 4, aceasta nu își va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro întreprindere decât dacă depășirea acestor plafoane se produce în două exerciții financiare consecutive., conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect. Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru încadrarea în categoria de micro întreprindere sau întreprindere mică. Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte, cu respectarea următoarelor condiții, după caz: Solicitanții/beneficiarii după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; 15 P a g e

16 Micro întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înființate (start up) trebuie să fie înregistrate la ONRC și să și desfășoare activitatea în teritoriul GAL Tecuci Sud Est (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în mediul rural. Sediul social să fie pe teritoriul GAL Tecuci Sud Est). Pentru a fi eligibili, solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau autorizat codul/codurile CAEN propus/e prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care solicită finanțare. Nu sunt eligibili solicitanții ai căror asociați/acționari dețin părți sociale în cadrul altor întreprinderi care își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN autorizat la ONRC, ca cel propus prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia, autorizate. Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociați/acționari persoane fizice rude de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociați/acționari in cadrul altei întreprinderi care solicită în cadrul aceleiași sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin măsura M5/6A și prin sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare. În acest sens solicitanții vor declara că nu se află în această situație (bifă în Secțiunea F a Cererii de Finanțare). Beneficiari indirecti care constituie grupul tinta: ATENŢIE! Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; Agenti economici, institutii publice, populatia, beneficiari ai bunurilor si serviciilor obtinute prin activitatile economice finanțate de măsura M5/6A Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL Tecuci Sud Est. De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare în aceeași sesiune anuală, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării și/sau proiectul tehnic, solicitate prin Notificarea privind semnarea contractului de finanțare, conform prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și modificările ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate de GAL Tecuci Sud Est în anul următor. Capitolul 5 - CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 5.1. Conditii minime de eligibilitate Pentru a fi selectat spre finanțare, proiectul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate descrise mai jos: EG 1: Solicitantul t rebuie sa se încadreaze în categoria beneficiarilor eligibili 16 P a g e

17 Persoană fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare; Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare; Întreprindere familială înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare; Societate în nume colectiv SNC înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare; Societate în comandită simplă SCS înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările și completările ulterioare); Societate pe acțiuni SA înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificările și completările ulterioare; Societate în comandită pe acțiuni SCA- înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare; Societate cu răspundere limitată6 SRL- înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare; Societate comercială cu capital privat înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare; Societate agricolă înființată în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările și completările ulterioare; Societate cooperativă de gradul 1 înființată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activități neagricole; Cooperativă agricolă de grad 17 înființată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. EG 2: Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pentru desfasurarea activităţilor neagricole; Se va verifica planul de afaceri elaborat pentru desfasurarea activitatilor neagricole. Planul de Afaceri se completează utilizând Anexa Planul de afaceri de la Cererea de Finanțare și va include cel puțin următoarele: Titlul proiectului, data întocmirii acestuia; Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție, dotarea); Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu); 17 P a g e

18 Prezentarea obiectivelor (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice) care se intenționează a fi atinse prin realizarea investițiilor propuse prin planul de afaceri ; Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente (materiale, umane și financiare) necesare pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților. Obiectivul obligatoriu de îndeplinit constă în dovada desfășurării activităților comerciale în cadrul proiectului. Beneficiarul trebuie să demonstreze desfășurarea activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate înainte de depunerea celei de a doua cereri de plată. Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului. Modificarea Planului de afaceri Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri de cel mult două ori în perioada de implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea obiectivului obligatoriu, afectarea obiectivului general si a criteriilor de eligibilitate sau sa modifice criteriile de selecție sub limita de punctaj care a determinat selectia proiectului. Modificarea amplasamentului se poate realiza numai o singură dată in cadrul aceluiasi UAT, in conditiile mentinerii criteriilor de eligibilitate si de selectie. Cu titlu de exemplu, se acceptă modificarea acțiunilor (prin eliminare sau adăugare) și a procentelor aferente obiectivelor specifice, cu condiția să nu se aducă atingere procentului minim al obiectivului obligatoriu și afectarea obiectivului general. În perioada de valabilitate a contractului de finanțare, pot fi modificate procentele obiectivelor specifice pe care solicitantul se angajează să le realizeze în cadrul Planului de afaceri cu conditia mentinerii procentului minim al obiectivului obligatoriu si mentinerea criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selectie peste punctajul in baza caruia a fost selectat. EG 3: Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin másura M5/6A Activitatile finantate prin masura: Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Actiunile eligibile se refera doar la achizitii fara constructii montaj tinand cont de sustenabilitatea financiara a Strategiei de Dezvoltare 18 P a g e

19 EG 4: Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural. Proiectele eligibile se vor desfășura pe Teritoriul GAL Tecuci Sud Est. În accepțiunea SDL și implicit a acestei măsuri, teritoriul GAL Tecuci Sud Est cuprinde 5 comune din județul Galați : Barcea, Drăgănești, Matca, Munteni și Negrilești. În acest context, termenii: comună, sat, spațiu rural folosiți în continuare se vor referi la teritoriul eligibil prezentat anterior. ATENȚIE! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți. EG5: Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Documentele ce se vor verifica sunt Planul de afaceri si Angajamentele asumate prin Declaratia partea F din cererea de finantare Solicitantul trebuie să-și asume în Declarația F din Cererea de finanțare începerea implementarii Planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finanțare. De asemenea, acest aspect trebuie mentionat si in Planul de afaceri. In cazul în care demararea implementarii Planului de Afaceri nu e mentionata expres in Planul de Afaceri, Cererea de Finantare este declarată neeligibilă. Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se încalcă cel puțin un criteriu de eligibilitate, de selecție sau se modifică amplasamentul propus prin Cererea de Finanțare respectiv în Planul de Afaceri, Contractul de Finanțare se reziliază și se procedează la recuperarea întregului sprijin. PLANUL DE AFACERI se completează utilizând Anexa Planul de afaceri de la Cererea de Finanțare și va include cel puțin următoarele: Titlul proiectului, data întocmirii acestuia; Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție, dotarea); Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu); 19 P a g e

20 Prezentarea obiectivelor (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice) - care se intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin planul de afaceri ; Prezentarea detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente (materiale, umane şi financiare) necesare pentru atingerea obiectivelor si dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi investiţiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităţilor întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilităţi/competenţe ale angajaţilor. Obiectivul obligatoriu de îndeplinit constă în dovada desfășurării activităților comerciale în cadrul proiectului: documente aferente producţiei/serviciilor comercializate sau a activităţilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabilește un procent de comercializare a productiei/serviciilor de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acesta trebuie realizat până cel târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată. Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului. La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de îndeplinit. Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri. În situația în care la verificare se constată faptul că producţia comercializată sau activităţile prestate de către solicitant nu respectă procentul propus de beneficiar, se procedează în funcție de situație, astfel: 1. Dacă procentul realizat se menține în cerințele prevăzute (de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată), suma aferentă procentului nerealizat (diferenta intre procentul propus de beneficiar in Planul de afaceri si procentul realizat) se reţine din cea de-a doua tranșă de plată. Pentru calculul sumei de reţinut, procentul nerealizat se aplică la intreaga valoare a sprijinului contractat. În cazul în care diferența este mai mare decât cea de-a doua tranșă de plată, se constituie, în completare, un debit de recuperat din prima transă de plată. Obiectivele specifice (descrise in Planul de afaceri) sunt minimum 2 - maximum 5 iar ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20 % și vor fi stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general propus prin proiect Atenție! - Suma procentelor tuturor obiectivelor specifice trebuie să fie 100%. - În cadrul obiectivelor specifice nu se poate include obiectivul obligatoriu de îndeplinit (comercializarea sau prestarea activităților). - Consultanța NU poate fi obiectiv specific, ci acțiuni în cadrul unui obiectiv specific. - În situația în care la data solicitării celei de-a doua tranșe de plată se constată neîndeplinirea unuia/ mai multor obiective specifice prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda la recuperarea unei sume, proporțional cu ponderea aferentă obiectivului /obiectivelor nerealizate (se aplică la întreaga valoare a sprijinului). 20 P a g e

21 Atentie! Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); Documentele ce se vor verifica sunt Planul de afaceri si Angajamentele asumate prin Declaratia partea F din cererea de finantare. Se va verifica în Declarația F din Cererea de finanțare că și-a asumat desfășurarea activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată Solicitantul trebuie sa-si asume in Planul de afaceri obiectivul oblicatoriu, respectiv ca inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, va face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acest aspect trebuie mentionat de solicitant in Prognoza veniturilor din Planul de afaceri valoarea veniturilor din vanzarea productiei proprii comercializate sau valoarea din activitățile prestate este conform procentului stability de solicitant la obiectivul obligatoriu (minimum 30%), din valoarea primei transe de plată. Atentie! Prognoza de venituri trebuie sa reflecte veniturile din activitatile aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicita finantare, asa cum este specificat si în titlul sectiunii din Planul de Afaceri respectiv Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect. In cazul în care solicitantul nu își asumă realizarea procentului minim de 30% expres in Planul de Afaceri, Cererea de Finantare este declarata neeligibila. EG6: Solicitantul isi asuma prin Planul de Afaceri crearea a unui minim un loc de munca Se vor verifica informatiile din cadrul Planului de afaceri in ceea ce priveste asumarea acestui element de eligibilitate. IMPORTANT: Solicitantul va depune la dosarul Cererii de Finanțare: Declarația pe propria răspundere de raportare la GAL (model anexat la prezentul Ghid) și Declarația de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului! Capitolul 6 - CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE Pentru a fi eligibile cheltuielile, acțiunile pentru care se fac cheltuielile trebuie să să aibă loc în teritoriul GAL Tecuci Sud Est). În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului de 100%. 21 P a g e

22 Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 6.1 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile Conform fișei măsurii din SDL GAL Tecuci Sud Est se vor finanța următoarele proiecte de investiții de pe teritoriul GAL-ului: Actiuni eligibile Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Actiunile eligibile se refera doar la achizitii fara constructii montaj tinand cont de sustenabilitatea financiara a Strategiei de dezvoltare Beneficiarul va avea in vedere faptul ca pe parcursul implementarii proiectului, GAL Tecuci Sud Est / OJFIR Galati / CRFIR 2 Sud-Est Constanta vor verifica cheltuielile declarate in baza unor documente justificative aferente costurilor eligibile suportate si platite in conformitate cu instructiunile de plata, urmand ca rezonabilitatea costurilor sa fie verificata in etapa de avizare a achizitiilor pentru cheltuielile eligibile care implica realizarea unei proceduri de achizitii si in etapa de autorizare a platilor pentru cheltuielile care nu se supun procedurilor de achizitii. Cheltuielile cu mijloacele de transport specializate sunt acceptate pentru urmatoarele tipuri de mijloace de transport: Ambulanta umana; Autospeciala salubrizare Masina specializata pentru interventii prevazuta cu nacela pentru lucrari la inaltime Autocisterna pentru produse nealimentare Masina pentru maturat carosabilul Autobetoniera Autovidanja Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant Mijloace de transport pentru agrement (ATV, biciclete, trotinete, etc) Ambulanta veterinara si masini de transport funerar cu indeplinirea urmatoarelor conditii: Mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maxim 3 locuri si doua usi de acces in cabina Sa fie modificat constructiv si omologat RAR ca autovehicul specializat pentru activitatea propusa prin proiect, doar pentru masina de transport funerar Pentru ambulante veterinare omologarea RAR se va obtine in baza unui aviz emis de Colegiul medicilor veterinari. In cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea pentru modificarea de structura conform cerintelor autoritatii publice de resort 22 P a g e

23 Mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati cu exceptia celor propuse prin proiect. Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate. 6.2 Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către Solicitantul finantarii. Cheltuielile neeligibile sunt: Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat. Achizitii cu constructii-montaj Alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. Nu sunt eligibile următoarele: prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională; procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat; producția de electricitate din biomasă ca şi activitate economică; cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente second hand ; cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: a. dobânzi debitoare; b. achiziționarea de terenuri construite și neconstruite; c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare. e. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15- PNDR. cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 23 P a g e

24 Capitolul 7 - CRITERIILE DE SELECȚIE A PROIECTULUI Proiectele prin care se solicită finanțare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecție, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție: Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos, iar sistemul de punctare este următorul: Criterii de selecție Punctaj Observaţii CS1 Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole Max 30 p Se acorda punctaj in functie de expertiza beneficiarului in activitatea de formare profesionala CS2 a) Proiecte care sunt inițiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare b) Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural) 30 p 20 p Max 20 p Documente verificate: baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol Documente verificate: Cerere de finatare Planul de afaceri CS3 a) Sector cu potential de crestere 20 p b) Sector fara potential de crestere 10 p Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată. Max 20 p a) Peste 30% 20 p Documente verificate: Cerere de finațare Planul de afaceri b) 30% 0 p Numar de locuri de munca create Max 20p Documente verificate: 24 P a g e

25 CS4 a) Un loc de munca peste minimul impus adica 2 locuri de munca b) Doua locuri de munca peste minimul impus adica 3 locuri de munca 10p 20p Planul de afaceri CS5 Tipul de solicitant Proiecte depuse de tineri pana in 40 de ani sau femei indiferent de varsta Max. 10 p 10 p Documente verificate: Certificat constatator ORC Documente infiintare solicitant Cererea de finantare TOTAL 100p Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte, sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare. Departajarea proiectelor În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face: în funcție de numarul de locuri de munca create prin proiect, iar in caz de egalitate data și ora depunerii proiectului pe principiul primul venit primul servit ; ATENŢIE! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție, atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activități pentru care cererea de finanțare a fost selectată pentru finanțare nerambursabilă, devin condiții obligatorii. În situația în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plățile vor fi sistate, contractul de finanțare va fi reziliat şi toate plățile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularității vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziția AFIR. Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite, modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării, modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor se vor face în conformitate cu prevederile,,procedurii generale de evaluare și selecție a proiectelor aprobată de Consiliul Director a GAL Tecuci Sud Est, anexa la ghidul solicitantului. Documentul poate fi descărcat și pe site-ul Componența Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, este prezentată în Procedura generală de evaluare și selecție a proiectelor, anexa la ghidul solicitantului. Detalii referitoare la procedura de soluționare a contestațiilor sunt furnizate în acest document. Nu există obligativitatea menținerii activității agricole pe toată perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare. Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a beneficiarului. 25 P a g e

26 La depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie sa fie înregistrat la ONRC ca microîntreprindere/ întreprindere mică cu sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) pentru care se solicită finanțare, în teritoriul GAL TECUCI SUD EST. Capitolul 8 - VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit. Cuantumul sprijinului este de de euro/proiect. Sprijinul se va acorda, sub formă de suma forfetara, în două tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare. Atentie! Sprijinul se acorda sub forma de suma forfetara in valoare de euro nu se aloca sume intermediare. Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. Capitolul 9 - COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE LA GAL 9.1 Completarea Cererii de Finanțare Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare însoțită de anexele tehnice și administrative, conform listei documentelor prezentată in Ghid, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi / sau înlocuirea acestora. Formularul Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa Atenţie! Cererea de Finanțare trebuie însoţită de anexele conforme cu modelul solicitat de către GAL Tecuci Sud Est. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Solicitantul va utiliza Cererea de Finanțare și formularele Cererii de Finanțare adaptate de GAL Tecuci Sud Est care pot fi accesate pe pagina de internet Aceasta se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul solicitat de către GAL Tecuci Sud Est. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din 26 P a g e

27 implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Tecuci Sud Est. Modificarea formularului Cererii de Finanțare (eliminarea, modificarea secțiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. Dosarul cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un Opis, cu următoarele: Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagini (de la până la) Pagina OPIS va fi pagina cu numărul 0 a cererii de finanțare. Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului, copiile din dosarul original trebuie sa conțină mențiunea Conform cu originalul si sa fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului. 9.2 Depunerea dosarului cererii de finanțare Solicitantul depune Cererea de Finanțare cu anexele tehnice şi administrative atașate, la sediul administrativ GAL, în doua exemplare pe suport de hârtie - un original și o copie, însoțite fiecare de câte un CD conținând dosarul scanat (se scanează fiecare document in parte cu denumirea aferenta) si Cererea de finantare in format editabil. În dosarul depus la GAL, pe documentele emise de alte autorități se va aplica ștampila Conform cu originalul și semnătura solicitantului. Solicitantul se va asigura că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanțare, în afara celor 2 exemplare depuse la GAL Tecuci Sud Est. Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioara dreapta, cu ORIGINAL, respectiv COPIE. Formatul electronic (prin scanare) al cererii de finanțare și a documentelor atașate cererii de finanțare se face prin salvarea ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, semnarea și stampilarea fiecărei pagini, mențiunea copie conform cu originalul - pe documentele aflate in copie din dosarul original etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF. Denumirile fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: ~ " # % & * : <>? / \ { }, nu trebuie să conțină două puncte succesive... Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Dosarul Cererii de Finanțare va fi legat, sigilat şi numerotat manual de la,,1 la,,n în partea dreaptă sus, a fiecărui document, unde,,n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu se permită detașarea şi/sau înlocuirea documentelor. Solicitantul va semna și va face mențiunea la sfârșitul dosarului:,,acest dosar conține. pagini, numerotate de la 1 la.. 27 P a g e

28 Dosarul Cererii de Finanțare se semnează și se ștampilează în partea dreapta sus de către reprezentantul legal. Dosarele Cererilor de Finanțare se depun personal de către responsabilul legal, aşa cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit al responsabilului legal, prin procura legalizată, în original (exemplarele vor fi marcate in clar pe coperta) GAL Tecuci Sud Est înregistrează proiectele într-un registru special de proiecte. Evaluarea proiectelor se realizează de către 2 evaluatori, persoane angajate din cadrul GAL în conformitate cu procedura/metodologia de evaluare aferentă măsurii M5/6A. Solicitantul va depune împreună cu dosarul Cererii de Finanțare, declarația pe propria răspundere de raportare către GAL a plăților și declarația de angajament privind implementarea proiectului. Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de finanțare aparține solicitantului. Dosarul trebuie numerotat, legat si sigilat. 9.3 Verificarea conformității dosarului Cererii de Finanțare la GAL TECUCI SUD EST Verificarea conformității Cererii de Finanțare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza Fișei de Verificare a Conformității, pentru Măsura M5/6A elaborată de GAL Tecuci Sud Est si disponibila pe site-ul Controlul conformității constă în verificarea Cererii de Finanțare: dacă este corect completată; dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard), expertul GAL Tecuci Sud Est poate solicita documente sau informații suplimentare, către solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Tecuci Sud Est după evaluarea conformității pentru a fi înștiințat dacă Cererea de Finanțare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele neconformității. Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnătură fișa de verificare a conformității. În cazul în care solicitantul nu dorește să semneze de luare la cunoștință, expertul va consemna acest fapt pe fișa de verificare a conformității prin mențiunea Solicitantul refuză să semneze. 28 P a g e

29 Aceeași Cerere de Finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni de primire a proiectelor. Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanțare conformă, nu o mai poate redepune în aceeași sesiune. Pentru a stabili dacă cererea de finanțare este acceptată pentru verificare, expertul din cadrul GAL Tecuci Sud Est verifică dacă: Același solicitant a depus aceeași cerere de finanțare de două ori în perioada licitației de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare dată. Aceeași cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeași licitație de proiecte. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanțare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanțare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. Pentru conformitate, experții tehnici ai GAL Tecuci Sud Est vor verifica: a. Dosarul Cererii respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii M5/6A este prezentat în format tipărit si electronic, în numărul de exemplare solicitat și cu anexele tehnice solicitate în termen de valabilitate. b. Expertul tehnic va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanțare a fost legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. c. Dacă cererea de finanțare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi tăiate cu o linie orizontală), opisul se va reface şi dosarul va fi legat din nou. d. Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului trebuie să conţină menţiunea Conform cu originalul. Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE». Verificarea cererii de finanțare se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea conformităţii, specifice acestei măsurii M5/6A (existentă la sfârşitul Fişei de verificare a conformităţii). ATENTIE! Dosarele Cererii de finanțare se vor depune la sediul GAL împreună cu documentele originale într-un plic separat, vor fi înregistrate cu data și ora depunerii iar beneficiarul va primi un document cu confirmarea de primire a documentelor. Evaluatorii emit fișa de conformitate a cererii de finanțare în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă sunt mai multe sesiuni deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de conformitate. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fișa de verificare a conformităţii. În cazul în care solicitantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, expertul va consemna acest fapt pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiunțiunea Solicitatul refuză să semneze. În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută, Cererea de finanțare poate fi declarată neconformă. 29 P a g e

30 După verificare conformității cererii de finanțare pot exista două variante: cererea de Finanțare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de verificare; cererea de Finanțare este declarată neconformă, caz în care originalul cererii de finanțare va fi restituita solicitanților (reprezentantul legal va înainta la GAL Tecuci Sud Est o cerere de renunțare la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Un exemplar al Cererii de Finanțare (copie) este necesar să rămână la GAL Tecuci Sud Est, pentru verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții DGCAI, Curtea de Conturi, eventuale contestații, etc). Cererile de Finanțare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți în cadrul aceleiași sesiuni de finanțare dacă sesiunea mai este deschisă sau în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GAL Tecuci Sud Est pentru aceeași măsură. Aceeaşi Cerere de Finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni de primirea a proiectelor. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanțare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor. Rezultatul etapei de verificare a conformității este completarea Fişei de verificare a conformității. La nivelul GAL Tecuci Sud Est se va arhiva documentația aferentă cererii de finanțare, conform procedurii interne de arhivare. 9.4 Verificarea eligibilității dosarului Cererii de Finanțare la GAL Tecuci Sud Est Verificarea eligibilității se realizează pe baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Eligibilitate aferentă măsuri M5/6A, elaborată de GAL Tecuci Sud Est si disponibila pe site-ul Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GAL Tecuci Sud Est, Managerul GAL va repartiza cererile de finanțare conforme la doi experţi, verificările efectuate respectând astfel principiul de verificare 4 ochi. Verificarea eligibilității tehnice şi financiare constă în: verificarea eligibilității solicitantului; verificarea criteriilor de eligibilitate descrise in Fișa Măsurii din SDL si actualul ghid; verificarea criteriilor generale de eligibilitate prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea sub-măsurii 19.2; verificarea bugetul indicativ. verificarea tuturor documentelor anexate. Fișa de verificare a eligibilității se emite în maxim de 5 zile lucrătoare de la data semnării conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare și nu se efectuează vizita de verificare în teren. În cazul în care, experții GAL stabilesc, că proiectul necesită 30 P a g e

31 verificarea pe teren, atunci fișa de verificare a eligibilității se emite în maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării conformității. În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută de GAL, Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă. Asociația GAL Tecuci Sud Est îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea va fi de maximum 2 zile de la data întocmirea fișei de eligibilitate. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în maximum 3 zile de la primirea Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea. Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: a) în cazul în care documentul tehnic(planul de afaceri) conține informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui ori fata de cele mentionate in Cererea de Finantare; ATENTIE! Clarificările cuprinse in documentele depuse in urma solicitării de informații suplimentare nu pot fi folosite pentru modificarea punctajului b) în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective. c) In caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document. d) în cazul în care în cadrul bugetul indicativ există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect. Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare. Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare dar nesolicitate de expert, nu vor fi luate în considerare la evaluarea proiectului. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documentele emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare. Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele proiectului și categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. ATENTIE!! Clarificarile cuprinse in documentele depuse in urma solicitarii de informatii suplimentare nu pot fi folosite pentru modificare punctajului 31 P a g e

32 Cursul de schimb utilizat la elaborarea Cererii de Finantare este cursul euro leu al Bancii Centrale Europene valabil la data elaborarii cererii respective. 9.5 Verificarea proiectului pe teren - Vizita pe teren Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren. În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren, adaptată de GAL conform fișei măsurii. Verificarea în teren se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea pe teren, specifice măsuri M5/6A (existentă la sfârşitul Fişei de verificare pe teren). GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, inclusiv după efectuarea vizitei pe teren, dacă se consideră necesar. În urma acestor verificări pot exista următoarele situații: proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție. proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect. În acest caz, două exemplare ale Cererilor de finanțare (originalul şi o copie) vor fi restituite solicitanților (reprezentantul legal va înainta la GAL Tecuci Sud Est o cerere de restituire/renunțare la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Al treilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la GAL Tecuci Sud Est, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.). Cererile de Finanțare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitant în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GAL Tecuci Sud Est pentru aceeași măsură. Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, rezumând verificarea efectuată de experți. Bifele din Fişa de verificare se fac pe baza verificării documentare. Verificarea eligibilității cererii de finanțare se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea eligibilității, specifice măsuri M5/6A (existentă la sfârşitul Fişei de verificare a eligibilității). ATENTIE: Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie pentru solicitant. Solicitantul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze corect angajamentele asumate pe propria răspundere. 32 P a g e

33 9.6 Verificarea criteriilor de selecție la GAL Tecuci Sud Est Verificarea îndeplinirii criterilor de selecție şi acordarea punctajului se realizează pe baza formularului Fişă de verificare a criterilor de selecție pentru Măsura 5/6A, disponibil pe site-ul La etapa de verificare a criteriilor de selecție se vor verifica doar proiectele conforme și eligibile. Selecția proiectelor se face de către GAL Tecuci Sud Est și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în,,procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. GAL Tecuci Sud Est va puncta fiecare proiect declarat eligibil în funcție de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de selecție. Fișa de verificare a criteriilor de selecție aferentă fiecărei măsuri M5/6A respectă criteriile formulate în SDL, iar punctajul a fost validat de Consiliul Director pentru fiecare criteriu în parte, inclusiv pragul minim de punctaj care trebuie îndeplinit de un proiect pentru a putea fi selectat. Pentru ca un proiect să fie selectat, acesta trebuie să îndeplinească punctajul minim de 10 puncte. Verificarea criteriilor de selecție a dosarului de finanțare se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecție, specifice măsuri M5/6A (existentă la sfârşitul Fişei de Verificare a Criteriilor de Selecție). Fișa de selecție se emite în maxim 2 zile, în funcție de numărul proiectelor/apelurilor deschise de către GAL Tecuci Sud Est Elaborarea rapoartelor de selecție de către GAL Tecuci Sud Est. Proiectele eligibile sunt înaintate către Comitetul de Selecție al GAL pentru a fi selectate. Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte, valoarea totală a proiectelor depuse și declarate eligibile este mai mare decât bugetul alocat sesiunii respective, GAL Tecuci Sud Est va întocmi, un Raport de Selecție Intermediar. Lista proiectelor incluse în Raportul de Selecție Intermediar se ordonează în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, până la incidența alocării financiare aferente sesiunii de depunere proiecte sau în funcţie de data depunerii proiectului. Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmite solicitanților, în acceași sau cel târziu ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. 33 P a g e

34 Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la începerea sesiunii, atunci se va întocmi direct un Raport de Selecție Final, selecția proiectelor eligibile urmând a se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, până la incidența alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte. Raportul de Selecție Final se publică pe site-ul GAL Tecuci Sud Est și se transmit solicitanților, în aceeași zi sau cel târziu ziua următoare, Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate, în care vor fi indicate punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la neselectarea proiectului (dacă este cazul) Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, perioada și locația de depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor Solicitanții au dreptul de a contesta, rezultatele din Raportul de selecție aferent fiecărei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau 10 zile de la publicarea Raportului de selecție. Contestațiile se depun în scris în la biroul asociației GAL Tecuci Sud Est din comuna Matca, nr (vis a vis de Primărie), județul Galați sau pe Contestația trebuie să fie semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului. Analizarea contestaţiilor se realizează de către experţii din cadrul GAL. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare, se vor întocmi noi fişe de eligibilitate / selecție. Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 3 zile lucrătoare, dacă la nivelul departamentului tehnic al GAL-ului se analizează contestaţii depuse pe două sau mai multe măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul în care se constată că aceste contestații sunt justificate se va transmite u raport catre Comisia de solutionare a Contestatiilor care se va intruni in regim de urgenta si va realiza analiza contestatiei. In functie de rezultat Comisia propune corectarea Raportului de Selecție. După încheierea termenului de soluționare a contestaților, în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă este cazul, în termen de maxim 3 zile va fi întrunit din nou Comitetul de Selecție. Acesta va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 34 P a g e

35 Raportul de selecție final al sesiunii se publică pe website-ul GAL la sediul primăriilor din comunele partenere, iar solicitanților li se transmite Notificarea de selecție finală. 9.9 Verificarea proiectelor la AFIR Proiectele selectate de GAL Tecuci Sud Est, în urma unui Raport Final de Selecție vor fi depuse la OJFIR/CRFIR, pentru verificarea condițiilor generale de conformitate şi eligibilitate, în maxim 15 zile calendaristice de la aprobarea Raportului Final de selecție. La depunerea proiectului la OJFIR/CRFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul. Verificarea încadrării proiectului de către AFIR OJFIR va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea Măsurii 5/6A din SDL a GAL Tecuci Sud Est, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție. Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR Constanta, utilizând formularul E1.2.1L disponibil în Secțiunea II-,,Formulare din cadrul Manual de procedură Sub-Măsura 19.2 versiunea in vigoare la data lansării apelului de proiecte. Termenul de emitere a formularului E1.2.1L este de maximum 3 (trei) zile de la primirea cererii de finanțare. În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul OJFIR/CRFIR poate solicita informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în etapa de verificare a încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/gal. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR. Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost neconform, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II a, vor fi înapoiate GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție. O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori pentru puncte de verificare specifice formularului E1.2.1L Partea a II a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. De 35 P a g e

36 asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori), nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR. Verificarea eligibilității proiectelor de către AFIR Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Pentru verificarea eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va utiliza,,fișa de evaluare generală a proiectului formular E 1.2L, din cadrul Secțiunii Fișe de verificare E1.2 specifice Sub-măsurii 19.2 din Manual de procedură versiunea in vigoare, care corespunde modelului de cerere de finanțare utilizat de solicitant. Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate la Cererea de finanțare se va realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele documentelor atașate în copie la cererea de finanțare, odată cu documentele solicitate în vederea contractării. Pentru toate proiectele finanțate prin intermediul Strategiei de dezvoltare Locală a GAL (Submăsura 19.2 din PNDR), expertul va analiza, la punctul de verificare a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în Cererea de Finanțare. Expertul verificator de la OJFIR/CRFIR poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații : - informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate; - prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de Finanțare; - prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt conforme) ; - necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare; - necesitatea corectării bugetului indicativ. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii Cererii de Finanțare. Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/gal. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD) care au fost declarate neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților(la cerere), pe baza unui procesverbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi 36 P a g e

37 corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de Finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de Finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.). ATENȚIE! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu vor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă odată cu Cererea de Finanțare. Capitolul 10 INFORMAȚII UTILE 15.1 Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL TECUCI SUD EST Dosarul CERERII DE FINANŢARE: anexa 1 - Cerere de finanțare pentru Măsura M5/6A- Inființarea de activități nonagricole prin achiziții anexa 2 Model Plan de Afaceri anexa 3 - Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR anexa 4 Declarația de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului (formular propriu GAL) anexa 5 Fisa masurii 5/6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții anexa 6 - Declaratie incadrare in categoria de micro-întreprindere si intreprindere mica anexa 7 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) anexa 8 - Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate anexa 9 Fișa de verificare a conformității anexa 10 Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate anexa 11 Fișa de evaluare a criteriilor de selecție anexa 12 Fișa de verificare pe teren anexa 13 Procedura generală de evaluare și selecție a proiectelor Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Tecuci Sud Est pot fi consultate și descărcate direct de pe pagina de internet a GAL ( sau pot fi solicitate de la sediul GAL Lista documente necesare depunerii dosarului de finanțare 1.Planul de afaceri 2.1 Situaţiile financiare (bilanţ formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). 37 P a g e

38 În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare, se vor depune ultimele două situaţii financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare. sau 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) însoțită de Anexele la formular şi/sau 2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; sau 2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 3.Documente pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri - dreptul de folosinta pe minim 10 ani (proprietate, concesiune, comodat, etc) 4. Extras din Registrul agricol - în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole, care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha. 5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect se solicită obligatoriu o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de un expert contabil, din care sa reiasă faptul ca întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare și/sau din care să rezulte că veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului. 6.Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/pfa, titular II, membru IF). 7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă 8. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. 9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarele de minimis(anexa din Ghidul Solicitantului) 38 P a g e

39 10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate"(anexa din Ghidul Solicitantului), semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu activitate de mai puțin de 2 ani fiscali. 11. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) din care să rezulte denumirea și adresa băncii precum și codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR aferente proiectului FEADR 12. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului 13. Alte documente justificative solicitate de GAL Tecuci Sud Est (se vor specifica de către solicitant dupa caz) Declaratie beneficiarului de raportare către GAL Tecuci Sud Est a plăților efectuate de AFIR (formularul emis de GAL Anexa la Ghidul M5/6A); 13.2 Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului (formular emis de GAL - Anexa la Ghidul M5/6A); DATE CONTACT GAL TECUCI SUD EST ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetățean din teritoriul GAL Tecuci Sud Est, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanțare a Măsurilor din cadrul SDL GAL Tecuci Sud Est, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanțarea propriilor proiecte de investiții pentru dezvoltare rurală. GAL vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 9:00 și 13:00 pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea SDL. 39 P a g e

40 Experții GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal, orice informație necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitați că experții GAL nu au voie să vă acorde consultanță privind realizarea proiectului. Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveți o plângere, o reclamație sau o petiție privind o situație care intră în aria de competență a GAL. De asemenea, dacă considerați că sunteți nedreptățit, defavorizat sau sesizați posibile neregularități în derularea SDL, nu ezitați să vă adresați în scris Asociației Grupul de Acțiune Locală Tecuci Sud Est, pentru soluționarea problemelor. Pentru a reclama o anumită situație sau pentru a sesiza eventuale neregularității informați-ne în scris. Pentru a afla detalii privind condițiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și investițiile care sunt finanțate prin FEADR, consultați acest Ghid. Dacă doriți informații suplimentare puteți să ne contactați. GAL TECUCI SUD EST, prin intermediul echipei de experti, vă poate acorda informaţiile necesare pentru a solicita finanțarea proiectului dumneavoastră. Dacă doriți să obțineți informații sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene finanțate prin SDL GAL TECUCI SUD EST spuneține! Asociația GAL Tecuci Sud Est, comuna Matca, nr (vis-a-vis de primărie) județul Galați, Tel Solicitantul își dă acceptul pentru publicarea pe site-ul a datelor cu caracter personal inclusiv a unor date din proiect, cu respectarea legislație naționale și europene. Apelurile de selecție, ghidurile solicitantului precum și alte informații care vă sunt utile în accesarea măsurilor de finanțare sunt publicate pe pagina de internet a GAL De asemenea, acestea se găsesc pe suport tipărit la sediul GAL. 40 P a g e

E2

E2 FIŞA MĂSURII DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL CODUL MASURII M6/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi

Mai mult

Anexa 4 FIŞA MĂSURII SPRIJIN PENTRU CREAREA DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE IN SECTORUL NON-AGRICOL M9/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFE

Anexa 4 FIŞA MĂSURII SPRIJIN PENTRU CREAREA DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE IN SECTORUL NON-AGRICOL M9/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFE Anexa 4 FIŞA MĂSURII SPRIJIN PENTRU CREAREA DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE IN SECTORUL NON-AGRICOL M9/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii

Mai mult

Denumirea măsurii

Denumirea măsurii Denumirea Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de masurii munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 6/6A Investitii Tipul masurii Servicii X Sprijin

Mai mult

TERITORIUL

TERITORIUL Denumirea măsurii Codul măsurii M3/6A SERVICII Tipul măsurii X INVESTIȚII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA POIANA-VLADICAI CIF , Sediu: Comuna Tomesti, Sat Tomesti, județul Iasi, tel.: ; galpoianav

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA POIANA-VLADICAI CIF , Sediu: Comuna Tomesti, Sat Tomesti, județul Iasi, tel.: ;   galpoianav Data publicării: 16.04.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală anunță lansarea în perioada 16 aprilie 18 mai 2018 a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 6.1/6A Dezvoltarea

Mai mult

FIȘA MĂSURII M2.6A - "Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de inter

FIȘA MĂSURII M2.6A - Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de inter FIȘA MĂSURII M2.6A - "Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile

Mai mult

GE1.4L FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului MĂSURA M5/6A Sprijinirea

GE1.4L FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului MĂSURA M5/6A Sprijinirea GE1.4L FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului MĂSURA M5/6A Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol în vederea diversificării

Mai mult

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA BANATUL DE NORD TIMIS Cod , Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax , , banat

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA BANATUL DE NORD TIMIS Cod , Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax , ,  banat Anexa 2 FIȘA MĂSURII M 3/6A Denumirea măsurii: Dezvoltarea activităţilor non-agricole în teritoriul Banatul de Nord Codul Măsurii 3 Măsura/DI: M 3/ 6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII x SPRIJIN FORFETAR

Mai mult

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1 (M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava tel/fax: mail:

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava tel/fax: mail: Nr inregistrare: 27/15.02.2019 Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 Măsura M4/3A Data publicării: 01.03.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 01

Mai mult

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 5/6A INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE Versiunea mai 2019 PROGRAMUL

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 5/6A INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE Versiunea mai 2019 PROGRAMUL GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 5/6A INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE Versiunea mai 2019 PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 Program finanțat

Mai mult

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA TELEAJENULUI GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Măsura 3.1/6A - Sprijin

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA TELEAJENULUI GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Măsura 3.1/6A - Sprijin STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA TELEAJENULUI 2014-2020 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Măsura 3.1/6A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea microîntreprinderilor

Mai mult

Microsoft Word - PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-GAL-TH-TP-august-2017

Microsoft Word - PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-GAL-TH-TP-august-2017 PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR aferenta masurilor de finantare din Strategia de Dezvoltare Locala sursa de finantare: masura 19 LEADER din PNDR 2014-2020 Aprobata prin Decizia Consiliului

Mai mult

Grup de Acțiune Locală Asociația Timiș Torontal Bârzava Calea Voitegului, Nr.3, CP , Deta, Județul Timiș, Romania Tel: ;

Grup de Acțiune Locală Asociația Timiș Torontal Bârzava Calea Voitegului, Nr.3, CP , Deta, Județul Timiș, Romania Tel: ; GHIDUL SOLICITANTULUI Măsura 3 / 6A - MĂSURI ÎMPOTRIVA DEPOPULĂRII PRIN CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ PRIN SPRIJINIREA PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 Program finanţat de Uniunea Europeană

Mai mult

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

Apel de selectie M3-6B

Apel de selectie M3-6B Apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Țara Năsăudului anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M3/6B MĂSURĂ DEDICATĂ INVESTIȚIILOR ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail:

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail: Nr inregistrare: 29/15.02.2019 Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 - Măsura 5/3A Data publicării: 01.03.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță apelulul de selecție

Mai mult

GHIDUL SOLICITANTULUI condiții specifice de accesare a fondurilor prin GAL Someș-Nadăș SPRIJIN FORFETAR M5/6A Sprijin pentru înființarea de activități

GHIDUL SOLICITANTULUI condiții specifice de accesare a fondurilor prin GAL Someș-Nadăș SPRIJIN FORFETAR M5/6A Sprijin pentru înființarea de activități GHIDUL SOLICITANTULUI condiții specifice de accesare a fondurilor prin GAL Someș-Nadăș SPRIJIN FORFETAR M5/6A Sprijin pentru înființarea de activități neagricole iunie 2019 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Mai mult

Microsoft Word - Apel selectie M5C detaliat.docx

Microsoft Word - Apel selectie M5C detaliat.docx Programul Național de Dezvoltare Rurală 14- Măsura 19 Dezvoltarea locală LEADER/ Sub-Măsura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare Nr. contract de finanțare subsecvent nr.1, nr. C19404901163297

Mai mult

Anunt lung 421

Anunt lung 421 Asociatia "Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui" Data publicarii: 15/12/201 Asociatia "Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui"(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand cu data de 15 decembrie

Mai mult

Microsoft Word - Intrebari si raspunsuri webinar 2.1.A.docx

Microsoft Word - Intrebari si raspunsuri webinar 2.1.A.docx Întrebări și răspunsuri webinar 2.1.A Microîntreprinderi (20.06.2019) Un beneficiar de POR 2.1 care a depus proiectul în septembrie 2016 și a semnat contractul de finanțare în 2017 mai este eligibil pe

Mai mult

Ghidul Solicitantului masura M6_6A

Ghidul Solicitantului masura M6_6A GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA M2/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER GAL ŢINUTUL CLOSANI PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 2020 Program finanţat de Uniunea Europeană

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL Data publicării: 18.10.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală anunță lansarea în perioada 26 octombrie 26 noiembrie 2018 a apelului de selecție nr. 1, sesiunea nr.2, pentru depunerea Cererilor de Finanțare

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL, COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL, COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F. 33282692 SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL, COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI contact@galsiretmoldova.ro FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE CONFORMITATE ALE

Mai mult

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODUL Masurii: M 2.4 Masura / DI: M 2.4 / 2B Tipul masurii:

Mai mult

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MELEAGURILE CRICOVULUI Ghidul Solicitantului Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MELEAGURILE CRICOVULUI Ghidul Solicitantului Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MELEAGURILE CRICOVULUI Ghidul Solicitantului Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole Proiect finantat cu fonduri Proiect europene finantat

Mai mult

Sesiunea nr. 2, Apelul de Selecție nr. 1/M3.4 Asociația GAL STEJARUL CIF , comuna Sinești, județul Iași, Tel: , gal.stejarul

Sesiunea nr. 2, Apelul de Selecție nr. 1/M3.4 Asociația GAL STEJARUL CIF , comuna Sinești, județul Iași, Tel: ,   gal.stejarul Sesiunea nr. 2, Apelul de Selecție nr. 1/M3.4 Data publicării: 22.08.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală Stejarul anunță lansarea în perioada 03 septembrie 03 octombrie 2018 a apelului de selecție

Mai mult

Anexa 4

Anexa  4 ELABORAT DE: Consultant autorizat... Solicitant... forma juridica... Date de identificare... (nume, prenume, semnături, ştampilă) Data intocmirii... Model cadru pentru beneficiarii măsurii 6.2 (Notă! Se

Mai mult

APEL DE SELECTIE NR. 4/2018 Masura M7/6B Investiţii în renovarea satelor şi echiparea teritoriului VERSIUNE DETALIATĂ Măsura lansata Asociaţia Grupul

APEL DE SELECTIE NR. 4/2018 Masura M7/6B Investiţii în renovarea satelor şi echiparea teritoriului VERSIUNE DETALIATĂ Măsura lansata Asociaţia Grupul APEL DE SELECTIE NR. 4/2018 Masura M7/6B Investiţii în renovarea satelor şi echiparea teritoriului VERSIUNE DETALIATĂ Măsura lansata Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Câmpia Burnazului anunţă lansarea

Mai mult

FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN

FISA MASURII Denumirea masurii Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRIVĂŢUL DE SUD-EST Adresa: Strada Staţiunii, nr 16 Balta Albã Telefon: 0765

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRIVĂŢUL DE SUD-EST Adresa: Strada Staţiunii, nr 16 Balta Albã   Telefon: 0765 G.E1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI Sub-măsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Denumire solicitant:... Statutul juridic:.. Date

Mai mult

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO Măsura 411.23 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenţiei În România industria alimentară reprezintă principala piaţă

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F SEDIUL: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI FIȘA DE EVALUARE A CRI

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F SEDIUL: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI FIȘA DE EVALUARE A CRI ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F. 33282692 SEDIUL: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI galsiretmoldova@gmail.com FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI M6 - Dezvoltarea

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

E1.4LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului MASURA M6/DI6A Sprijinire

E1.4LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului MASURA M6/DI6A Sprijinire E1.4LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului MASURA M6/DI6A Sprijinirea activităților non-agricole Denumire solicitant: Titlu

Mai mult

Anexa 4

Anexa  4 Anexa 1 Model cadru pentru beneficiarii măsurii 3/6A (Notă! Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare. Recomandările scrise cu font italics nu vor fi preluate

Mai mult

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității proiectului M3/6A Investiție în servicii turistice și adiacente Denumire solicitant Se preia d

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității proiectului M3/6A Investiție în servicii turistice și adiacente Denumire solicitant Se preia d Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității proiectului M3/6A Investiție în servicii turistice și adiacente Denumire solicitant Se preia denumirea din Cererea de finanțare Statutul juridic

Mai mult

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL FLUX PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE GAL REALIZEA

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL FLUX PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE GAL REALIZEA Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 2020 FLUX PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE GAL REALIZEAZĂ ACTIVITĂŢI DE ANIMARE ŞI ELABOREAZĂ DOCUMENTELE

Mai mult

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masurii: M 2.3 Masura / DI: M 2.3 / 2A Tipul masurii: INVESTITII

Mai mult

FISA MASURII M6/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL

FISA MASURII M6/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL FISA MASURII M6/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și

Mai mult

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII Justificare. Corelare cu analiza SWOT Obiective

Mai mult

PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE

PROCEDURA  DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului Sediu: Oraşul Urlaţi, str. Tudor Vladimirescu, nr. 29 Telefon: 0758.249.698 Chezan Rodica

Mai mult

GHIDUL SOLICITANTULUI condiții specifice de accesare a fondurilor prin Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului PENTRU MĂSURA DE INVESTIȚII M

GHIDUL SOLICITANTULUI condiții specifice de accesare a fondurilor prin Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului PENTRU MĂSURA DE INVESTIȚII M GHIDUL SOLICITANTULUI condiții specifice de accesare a fondurilor prin Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului PENTRU MĂSURA DE INVESTIȚII Măsura M5/6A-Dezvoltarea activităților non-agricole

Mai mult

DGP AMPOPAM Anexa 2 C AT FLAG DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII M2.2 Măsura 2.2: Conservarea va

DGP AMPOPAM Anexa 2 C AT FLAG DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII M2.2 Măsura 2.2: Conservarea va Anexa 2 C AT FLAG DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII M2.2 Măsura 2.2: Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbările

Mai mult

FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți

FIȘA MĂSURII M7.3A - Promovarea formelor asociative de producători în agricultură 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei,

Mai mult

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA (GAL) VALEA BUZAULUI Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Strategia de Dezvoltare Locala GHIDUL SOLICI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA (GAL) VALEA BUZAULUI Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Strategia de Dezvoltare Locala GHIDUL SOLICI ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA (GAL) VALEA BUZAULUI Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Strategia de Dezvoltare Locala 2014 2020 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Masurii: M5/6A NON-AGRICOL.

Mai mult

Denumirea masurii: 4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M4/6B Tipul măsurii: X Investitii X Se

Denumirea masurii: 4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M4/6B Tipul măsurii: X Investitii X Se Denumirea masurii: 4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M4/6B Tipul măsurii: X Investitii X Servicii Sprijin forfetar 1.Descrierea generală a măsurii,

Mai mult

E1.1LGAL FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformității proiectului MĂSURA M6/DI6B Investiţii în infrastructura de

E1.1LGAL FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformității proiectului MĂSURA M6/DI6B Investiţii în infrastructura de E1.1LGAL FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformității proiectului MĂSURA M6/DI6B Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru

Mai mult

PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE

PROCEDURA  DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE Asociatia Grupul de Actiune Locala Teleorman Regiunea Vlasca Sediu: localitatea Talpa, Str. 22 decembrie 1989, nr. 1, judetul Teleorman. Partea I Prevederi

Mai mult

FIȘA DE VERIFICARE A INCADRARII PROIECTULUI (M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul loc

FIȘA DE VERIFICARE A INCADRARII PROIECTULUI (M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul loc FIȘA DE VERIFICARE A INCADRARII PROIECTULUI (M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul localitatii Denumire solicitant:... Statutul juridic:..

Mai mult

E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din

E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din sectoarele de interes implicati in dezvoltarea durabila

Mai mult

Anexa 3 Ministerul Fondurilor Europene Ordin nr din 09/09/2016 Ordinul nr. 1838/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "România Sta

Anexa 3 Ministerul Fondurilor Europene Ordin nr din 09/09/2016 Ordinul nr. 1838/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis România Sta Anexa 3 Ministerul Fondurilor Europene Ordin nr. 1838 din 09/09/2016 Ordinul nr. 1838/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital

Mai mult

Ghid M1-6B - Versiunea 2

Ghid M1-6B - Versiunea 2 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru măsura Dezvoltarea infrastructurii sociale codul măsurii Măsura /DI : M1/6B PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul

Mai mult

MASURA 312 SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenției: Obiective

MASURA 312 SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenției: Obiective MASURA 312 SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenției: Obiectivele specifice se referă la: 1.Crearea şi menţinerea

Mai mult

FISA MASURII M5/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-M

FISA MASURII M5/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-M FISA MASURII M5/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și

Mai mult

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS Diaspora Start-Up Art. 1 I. Dispoziții generale (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită Diaspora Start-Up, aferentă Programului Operațional Capital

Mai mult

Denumirea măsurii: 7. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M7/6C Tipul măsurii: X Investitii

Denumirea măsurii: 7. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M7/6C Tipul măsurii: X Investitii Denumirea măsurii: 7. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M7/6C Tipul măsurii: X Investitii Servicii Sprijin forfetar 1.Descrierea generală a

Mai mult

Asociatia “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi

Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi Asociatia GAL Podisul de Nord al Barladului judetul Neamt si Iasi Decizia de autorizare Nr. 61664 / 14.02.2013; CUI 31253631 Sediu: Sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt,, cod postal 617030; www.galpnb.ro;

Mai mult

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax ,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax , Apel de selectie nr 3 pentru masura M 411.2-121 Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 411.2-121:.09.2014 GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului anunta lansarea celei de a 3-a sesiuni de depuneri

Mai mult

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 2020 FLUX PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE GAL REALIZEAZĂ ACTIVITĂŢI DE ANIMARE ŞI ELABOREAZĂ DOCUMENTELE

Mai mult

FISA MASURII Denumirea măsurii "Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL" CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SER

FISA MASURII Denumirea măsurii Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SER FISA MASURII Denumirea măsurii "Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL" CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.

Mai mult

E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI MĂSURA M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri Număr înregistrare proiect din data Sesiunea nr.

E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI MĂSURA M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri Număr înregistrare proiect din data Sesiunea nr. E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI MĂSURA M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri Număr înregistrare proiect din data Sesiunea nr. /2018, Perioada sesiunii de depunere a proiectelor:

Mai mult

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implementarea standardelor şi respectiv pentru beneficiarii

Mai mult

Fișa de verificare MĂSURA M8 6B al GAL LEADER ”Csík” - ”Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural”

Fișa de verificare MĂSURA M8 6B al GAL LEADER ”Csík” - ”Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural” E2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI pentru Apelul M5 6B al Fișa de verificare a eligibilității proiectului depus pentru măsura M5/6B Denumire solicitant: Titlul proiectului : Obiectivele proiectului:

Mai mult

Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Denumirea masurii Danubius Ialomita-Braila Codul masurii M1/1B X INVESTITII Tipul masurii X SERVICII

Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Denumirea masurii Danubius Ialomita-Braila Codul masurii M1/1B X INVESTITII Tipul masurii X SERVICII Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Denumirea masurii Danubius Ialomita-Braila Codul masurii M1/1B X INVESTITII Tipul masurii X SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generala a masurii,

Mai mult

APEL DE SELECTIE NR. 1/2017 VERSIUNE DETALIATĂ Măsură lansată Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Ialomiţei anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte Nr. 1/2017 pentru M3/DI2B Instalarea tinerilor

Mai mult

Centrul Roman de Afaceri ”Marea Neagra” SA Mangalia

Centrul Roman de Afaceri ”Marea Neagra” SA Mangalia ANEXA 6 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR depuse spre finanțare în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Teritoriului GAL Ariesul Mare 1 Articolul 1 Dispoziții generale. Procedura de selecție

Mai mult

` ` Anexa nr. 14 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI (M / 5C). Sprijinirea accesului UAT si al organizatiilor din GAL, la energie ve

` ` Anexa nr. 14 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI (M / 5C). Sprijinirea accesului UAT si al organizatiilor din GAL, la energie ve Anexa nr. 14 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI (M 19.2 2 / 5C). Sprijinirea accesului UAT si al organizatiilor din GAL, la energie verde, prin realizarea de investitii in domeniul energiei

Mai mult

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI - Formular F1 GAL Sub-măsura Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dez

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI - Formular F1 GAL Sub-măsura Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dez FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI - Formular F1 GAL Sub-măsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Măsura M6/ 6B - Sprijin pentru studii/investiții

Mai mult

MODEL FIȘA MĂSURII

MODEL FIȘA MĂSURII FIȘA MĂSURII Denumirea măsurii: Crearea și promovarea brandului de GAL Codul măsurii: M9/3A si /6A Tipul măsurii: Investiții/Servicii 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție

Mai mult

Microsoft Word - Leader.docx

Microsoft Word - Leader.docx Informații generale privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin intermediul LEADER LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor

Mai mult

Universitatea POLITEHNICA Timisoara Birou Promovare, Consiliere a Proiectelor CDI PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE GHIDUL SOLICITANTULU

Universitatea POLITEHNICA Timisoara Birou Promovare, Consiliere a Proiectelor CDI PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE GHIDUL SOLICITANTULU PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE APEL COMPETITIV! SISTEMUL INFORMATIC MySMIS DESCHIS ÎNTRE 15 NOV. 2017 ŞI 15 MART. 2018 ORA 22.59 Tip de proiect:

Mai mult

E1.2LG FIȘA DE VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului MĂSURA M7/3A Spr

E1.2LG FIȘA DE VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului MĂSURA M7/3A Spr E1.2LG FIȘA DE VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului MĂSURA M7/3A Sprijinirea infiintarii grupurilor si organizatiilor de

Mai mult

Studiu de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, în tocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etap

Studiu de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, în tocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etap Studiu de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, în tocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor

Mai mult

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței econom

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței econom CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole - sprijin pentru investiții

Mai mult

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ PENTRU ASOCIEREA AGRICULTORILOR

Mai mult

ANEXA_14_Contract_de_subventie

ANEXA_14_Contract_de_subventie PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea

Mai mult

GAL Zona Sătmarului FIȘA DE VERIFICARE MĂSURA M5/6B Investiții în infrastructura socială E1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI Sub-măsura

GAL Zona Sătmarului FIȘA DE VERIFICARE MĂSURA M5/6B Investiții în infrastructura socială E1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI Sub-măsura E1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI Sub-măsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Măsura M5/6B - Numărul de înregistrare al cererii

Mai mult

Denumirea măsurii

Denumirea măsurii Denumirea masurii Valorificarea turistica a patrimoniului natural, istoric si cultural al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 9/6B Tipul masurii X Investitii 1.Descrierea generala

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F , SEDIUL: CENTRUL AFTER SCHOOL - COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F , SEDIUL: CENTRUL AFTER SCHOOL - COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F. 33282692, SEDIUL: CENTRUL AFTER SCHOOL - COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI galsiretmoldova@gmail.com GHIDUL SOLICITANTULUI pentru MĂSURA 6 Dezvoltarea

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice In temeiul art. 108 din Con

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice In temeiul art. 108 din Con GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PROBLEME DE IMPLEMENTARE PRIVIND SUBMĂSURILE 19.2 ȘI 19.4 I. ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SUBMĂSURII 19.2 În cazul în care un solicitant care depune un proiect în domeniul non agricol - aferent unei măsuri

Mai mult

Page 1 of 10 Sinteza modificărilor la Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.

Page 1 of 10 Sinteza modificărilor la Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1. Page 1 of 10 Sinteza modificărilor la Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții

Mai mult

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 2014-2020 A. CADRUL LEGISLATIV În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A GAL COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST Manual de procedură pentru Evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiții aferente Măsurii 3.1 Start-up Non-agricol și dezvoltare

Mai mult

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURA

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURA Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Europa investește în zonele rurale! Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER Sub-Măsura 19.4 Sprijin pentru

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ CÂMPIA GĂVANU BURDEA STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Măsura 1/1C Transfer de cu

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ CÂMPIA GĂVANU BURDEA STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Măsura 1/1C Transfer de cu ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Măsura 1/1C Transfer de cunoștințe în domeniul agricol PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Mai mult

CUM PRIMESC FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PRIN FEADR

CUM PRIMESC FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PRIN FEADR G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I MĂSURA 3.1 Start-up non-agricol și dezvoltare IMM-uri PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 2020 Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Mai mult

Nr…………

Nr………… Fisa masuriim2/2b Sprijin pentru exploatatiile agricole Codul Masurii: M2/2B Tipul masurii sprijin forfetar 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contribuției

Mai mult

Fişa de măsură Infrastructură broadband Titlu măsură: Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea aces

Fişa de măsură Infrastructură broadband Titlu măsură: Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea aces Fişa de măsură Infrastructură broadband Titlu măsură: Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea

Mai mult

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI MĂSURA M07 Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL Codrii Pașcanilo

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI MĂSURA M07 Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL Codrii Pașcanilo FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI MĂSURA M07 Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL Codrii Pașcanilor CODUL Măsurii: M07/6B Sub-măsura 19.2 - Sprijin pentru

Mai mult

Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului MODERNIZAREA MICROÎNTREPRINDERILOR Măsura M2/6A Ghidul Solicitantului Versiunea

Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului MODERNIZAREA MICROÎNTREPRINDERILOR Măsura M2/6A Ghidul Solicitantului Versiunea Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului MODERNIZAREA MICROÎNTREPRINDERILOR Măsura M2/6A Ghidul Solicitantului Versiunea 01 18.05.2017 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor

Mai mult

Microsoft Word ANX 2A aprobare program finantari nerambursabile

Microsoft Word ANX 2A aprobare program finantari nerambursabile Anexa nr. 2A la H.C.L. nr. 123 din 30.05.2019 Contract de finanţare nerambursabilă a proiectului În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul

Mai mult

FISA CONFORMITATE pentru masura M6/ 6B Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

FISA CONFORMITATE pentru masura M6/ 6B Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale FISA CONFORMITATE pentru masura M6/ 6B Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI Sub-măsura 19.2 - SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE IAŞILOR CIF , comuna Ciurea, județul Iași, tel/fax: ,

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE IAŞILOR CIF , comuna Ciurea, județul Iași, tel/fax: , ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE IAŞILOR CIF 30839820, comuna Ciurea, județul Iași, tel/fax: 0232.296.018, e-mail: secretariatgal@colineleiasilor.ro, www.colineleiasilor.ro GHIDUL SOLICITANTULUI

Mai mult

16_8_ANUNT_depunere_PA_FORSEDA

16_8_ANUNT_depunere_PA_FORSEDA PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea

Mai mult