ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu Consiliul Judeţean Gorj, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; - Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; - Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistență socială; - Solicitarea managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu nr /2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr /2018; - Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c), și art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; - Prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/2012 pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile Legii nr. 53/ Codul muncii, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se modifică Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU Nr. Adoptată în şedinţa din 2018 Cu un număr de voturi Din numărul consilierilor prezenți

2 1 1 1 ROMÂNIA JUDEȚUL GORJ CONSILIUL JUDEȚEAN Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. / ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE SERVICIUL RESURSE UMANE,ORGANIZARE, NORMARE,SALARIZARE MANAGER 1 COMITET DIRECTOR SERVICIUL FINANCIAR- SERVICIUL APROVIZIONARE, TRANSPORT, ACHIZIŢII T C E T C E T C E T C E T C E T C E CONTABILITATE PUBLICE-CONTRACTARE T C E T C E COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT INFORMATICĂ MANAGEMENTUL MANAGEMENT- MEDICALĂ CALITATII PROIECT T C E T C E T C E T C E T C E T C E COMPARTIMENT COMPARTIMENT FORMAŢIE BLOC APROVIZIONARE- ACHIZIŢII PUBLICE- T C E T C E 4 0 ALIMENTAR TRANSPORT CONTRACTARE T C E T C E T C E BIROU DE INERNĂRI DIETETICĂ SERVICIUL DE NĂ LEGALĂ din care LABORATOR TOXICOLOGIE CABINET NĂ SPORTIVĂ CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ UNITATE DE PRIMIRE URGENŢE (U.P.U.- SMURD), din care CABINET NĂ DENTARĂ DE URGENŢĂ DISPENSAR TBC 2, din care LABORATOR BK LABORATOR ANALIZE MEDICALE LABORATOR RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ, din care COMPUTER TOMOGRAF SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ (COMPARTIMENT CITOLOGIE, COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE, COMPARTIMENT LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE LABORATOR DE RECUPERARE, NĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (baza de tratament) FARMACIA T C E punct de lucru Str. Tudor punct de lucru Vladimirescu, nr. Str. A.I. Cuza, 17 nr. 1 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ CABINET BOLI INFECŢIOASE CABINET NA MUNCII COMPARTIMENT ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ STAŢIE DE HEMODIALIZĂ AMBULATORIU INTEGRAT SPITALULUI T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E ## Cabinet în specialitatea Medicină internă Cabinet în specialitatea Cardiologie Cabinet Chirurgie și Ortopedie Infantilă Cabinet în specialitatea Chirurgie generală Cabinet în specialitatea Recuperare, medicină fizică şi balneologie Cabinet în specialitatea Endocrinologie Cabinet în specialitatea Obstetrică-ginecologie Cabinet în specialitatea Dermatovenerologie Cabinet în specialitatea Neurologie Cabinet în specialitatea Oftalmologie Cabinet în specialitatea O.R.L. Cabinet în specialitatea Urologie Cabinet în specialitatea Pediatrie Cabinet în specialitatea Ortopedietraumatologie Cabinet în specialitatea Neuropsihiatrie infantilă Cabinet în specialitatea Nefrologie Cabinet în specialitatea Alergologie Cabinet în specialitatea Gastroenterologie Cabinet în specialitatea Psihologie Cabinet în specialitatea Pneumologie Cabinet în specialitatea Genetică Medicală Săli de tratament Fişier adulţi Fişier copii Personal auxiliar sanitar Ambulatoriu COMPARTIMENT GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ II, din care COMPARTIMENT CHIRURGIE ŞI ORTOPEDIE INFANTILĂ si COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICA SECŢIA A.T.I. II SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALĂ UNITATEA DE SPITALIZAREA DE ZI - CLADIREA NR. 1 (CENTRALA) CLADIREA NR. 2 SECŢIA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE SECŢIA O.R.L., din care COMPARTIMENT CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ SECŢIA UROLOGIE SECŢIA DERMATOVENEROLOGIE BLOC OPERATOR (STRADA PROGRESULUI) BLOC OPERATOR (STRADA TUDOR VLADIMIRESCU) CAMERA DE GARDĂ SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA COMPARTIMENT JURIDIC COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN COMPARTIMENT ASISTENŢĂ RELIGIOASĂ DIRECTOR MEDICAL SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOSOCOMIALE STERILIZĂRI DIRECTOR ÎNGRIJIRI CABINET ASISTENŢĂ SOCIALĂ COORDONEAZĂ ACTIVITATEA DE ÎNGRIJIRI LA NIVELUL ÎNTREGULUI SPITAL DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL TOTAL FUNCŢII T C E 1729, ,5 DIRECŢIA TEHNIC-ADMINISTRATIVĂ ŞI DE PATRIMONIU T C E DIRECTOR TEHNIC-ADMINISTRATIV ŞI DE PATRIMONIU 1 COMPARTIMENT TEHNIC, PROIECTARE, URMARIRE, INVESTITII, SSM, PSI, COMPARTIMENT BIROU ADMINISTRATIV PROTECTIE CIVILA, SITUATII DE PATRIMONIU URGENTA T C E T C E T C E Compartiment Formaţie de întreţinere Compartiment Formaţie de întreţinere şi Personal auxiliar şi reparaţii instalaţii sub Spălătorie reparaţii clădiri şi instalaţii sanitar presiune T C E T C E T C E T C E Echipa lifturi T C E Cabinet în specialitatea Psihiatrie Cabinet în specialitatea Chirurgie orală şi maxilo-facială SECŢII ŞI COMPARTIMENTE SECŢIA NĂ INTERNĂ I, din care COMPARTIMENT NEFROLOGIE COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE SECŢIA GASTROENTEROLOGIE SECŢIA ENDOCRINOLOGIE, din care COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE (adulţi şi copii) SECŢIA CARDIOLOGIE, din care USTACC SECŢIA PEDIATRIE SECŢIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BLOC NAŞTERI SECŢIA NEONATOLOGIE (COMPARTIMENT PREMATURI ŞI COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ) SECŢIA NEUROLOGIE, DIN CARE COMPARTIMENT DE RECUPERARE MEDICALA NEUROLOGICA SECŢIA A.T.I. I UNITĂŢI DE TRANSFUZII SANGUINE SECŢIA NĂ INTERNĂ II SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ. I, din care COMPARTIMENT ARŞI ŞI COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE SECŢIA OFTALMOLOGIE SECŢIA RECUPERARE, NĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE SECŢIA BOLI INFECŢIOASE, din care COMPARTIMENT HIV/SIDA SECŢIA PSIHIATRIE ACUŢI T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E T C E 36,5 2 34, # ,5 2 75, ,5 2 29, ,5 2 24, # 43,5 2 41, # # NOTA : 1 T=total; C=conducere; E=executie; 2 un post de economist, gradul profesional IA din cadrul Dispensarului TBC este înfiinţat pe perioada derulării Programului Naţional de Supravegehere şi Control al Tuberculozei, în conformitate cu Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 422/ directorul de îngrijiri coordonează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali şefi secţie şi deleagă sarcini acestora; controlează şi evaluează periodic calitatea activităţilor asistenţilor medicali şi a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitară. PREȘEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEȚULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

3 ROMÂNIA JUDEȚUL GORJ CONSILIUL JUDEȚEAN STAT DE FUNCŢII AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TĂRGU-JIU ANEXA la Hotărârea nr. din NR. CRT. STRUCTURA FUNCŢIA CONTRACTUALĂ SPECIALITATEA TREAPTA PROFESIONALĂ\ GRAD PROFESIONAL NIVEL STUDII CUANTUM POST OBSERVATII I. POSTURI FINANŢATE PRIN CONTRACT ÎNCHEIAT CU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COMITET DIRECTOR 1 MANAGER II S 1,00 2 DIRECTOR FINANCIAR- S 1,00 II CONTABIL 3 DIRECTOR MEDICAL II S 1,00 4 DIRECTOR ÎNGRIJIRI II S 1,00 SECŢIA NĂ INTERNĂ I - 62 PATURI, DIN CARE: COMPARTIMENT NEFROLOGIE - 8 PATURI COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE - 5 PATURI (FINANŢATE PE SECȚIE 47 PATURI) 5 ȘEF SECŢIE NĂ INTERNĂ S 1,00 6 MEDIC PRIMAR NĂ INTERNĂ S 1,00 7 MEDIC PRIMAR NĂ INTERNĂ S 1,00 8 MEDIC PRIMAR NĂ INTERNĂ S 1,00 9 MEDIC REZIDENT NĂ INTERNĂ S 1,00 10 MEDIC PRIMAR NĂ INTERNĂ S 1,00 11 MEDIC SPECIALIST NĂ INTERNĂ S 0,50 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 12 ASISTENT MEDICAL SEF ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 13 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 14 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALA S 1,00 15 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 16 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALA PL 1,00 17 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 18 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALA PL 1,00 19 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 20 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 21 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 22 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 23 ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1,00 24 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 25 INFIRMIERĂ G 1,00 26 INFIRMIERĂ G 1,00 27 INFIRMIERĂ G 1,00 1

4 28 INFIRMIERĂ G 1,00 29 INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1,00 30 INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1,00 31 G 1,00 32 G 1,00 33 G 1,00 34 G 1,00 COMPARTIMENT NEFROLOGIE - 8 PATURI (FINANȚATE - 7 PATURI) 35 MEDIC PRIMAR NEFROLOGIE S 1,00 36 MEDIC SPECIALIST NEFROLOGIE S 1,00 37 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 38 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 39 ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1,00 COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE - 5 PATURI (FINANŢATE 3 PATURI ) 40 MEDIC PRIMAR PNEUMOLOGIE S 1,00 41 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST PL 1,00 SECŢIA GASTROENTEROLOGIE - 35 PATURI (FINANŢATE 35 PATURI ) 42 ŞEF SECŢIE GASTROENTEROLOGIE S 1,00 43 MEDIC PRIMAR NĂ INTERNĂ S 1,00 44 MEDIC PRIMAR NĂ INTERNĂ S 1,00 45 MEDIC PRIMAR NĂ INTERNĂ S 1,00 46 MEDIC SPECIALIST GASTROENTEROLOGIE S 1,00 47 MEDIC SPECIALIST GASTROENTEROLOGIE S 1,00 48 ASISTENT MEDICAL ŞEF ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 49 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 50 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 51 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1,00 52 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 53 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1,00 54 ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1,00 55 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1,00 56 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 57 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1,00 58 ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1,00 59 INFIRMIERĂ G 1,00 60 INFIRMIERĂ G 1,00 61 INFIRMIERĂ G 1,00 62 INFIRMIER G 1,00 63 INFIRMIER G 1,00 64 G 1,00 65 G 1,00 66 G 1,00 2

5 SECŢIA ENDOCRINOLOGIE - 34 PATURI, DIN CARE: COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE (ADULȚI ȘI COPII) - 16 PATURI (FINANŢATE PE SECȚIE 18 PATURI ) 67 ŞEF SECŢIE ENDOCRINOLOGIE S 1,00 68 MEDIC PRIMAR ENDOCRINOLOGIE S 1,00 69 MEDIC SPECIALIST ENDOCRINOLOGIE S 1,00 70 MEDIC REZIDENT ENDOCRINOLOGIE S 1,00 71 ASISTENT MEDICAL ŞEF MEDICALĂ PL 1,00 72 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 73 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 74 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1,00 75 ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1,00 76 INFIRMIERĂ G 1,00 77 INFIRMIERĂ G 1,00 78 INFIRMIERĂ G 1,00 79 INFIRMIERĂ G 1,00 80 INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1,00 81 G 1,00 82 G 1,00 COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT,NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE - 16 PATURI (FINANŢATE 16 PATURI ) 83 MEDIC PRIMAR DIABET ZAHARAT NUTRITIE SI BOLI S 1,00 METABOLICE 84 MEDIC SPECIALIST DIABET ZAHARAT NUTRITIE SI BOLI S 1,00 METABOLICE 85 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 86 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 87 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 88 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1,00 89 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1,00 SECŢIA CARDIOLOGIE - 65 PATURI, DIN CARE: COMPARTIMENT USTACC - 8 PATURI ( FINANŢATE PE SECȚIE 57 PATURI) 90 ŞEF SECŢIE CARDIOLOGIE S 1,00 91 MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE S 1,00 92 MEDIC REZIDENT ULTIMUL AN CARDIOLOGIE S 1,00 93 MEDIC SPECIALIST CARDIOLOGIE S 1,00 94 MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE S 1,00 95 MEDIC SPECIALIST CARDIOLOGIE S 1,00 96 MEDIC SPECIALIST CARDIOLOGIE S 1,00 97 MEDIC REZIDENT CARDIOLOGIE S 1,00 98 ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST/MEDICALA PL/SSD/S 1,00 99 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 3

6 105 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1, G 1, G 1,00 COMPARTIMENT USTACC - 8 PATURI 123 MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1,00 SECŢIA PEDIATRIE - 69 PATURI ( FINANŢATE 68 PATURI ) 141 ŞEF SECŢIE PEDIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1,00 4

7 146 MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE S 1, MEDIC REZIDENT PEDIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1,00 ASISTENȚI SOCIALI 152 ASISTENT SOCIAL DEBUTANT ASISTENȚĂ SOCIALĂ M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PEDIATRIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL** GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DIETETICA PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PEDIATRIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PEDIATRIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, G 1, G 1, G 1, G 1, G 1, G 1,00 SECŢIA OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE - 50 PATURI ( FINANŢATE 40 PATURI ) 184 ŞEF SECŢIE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1,00 5

8 192 MEDIC SPECIALIST OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OBSTETRICĂ GINECOLOGIE S 1,00 ASISTENȚI SOCIALI 194 ASISTENT SOCIAL DEBUTANT ASISTENȚĂ SOCIALĂ M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST/MOASE PL/SSD/S 1, MOAŞE PRINCIPALĂ MOASĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, MOAŞE PRINCIPALĂ MOAŞE S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL OBSTETRICA GINECOLOGIE PL 1, ASISTENT MEDICAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL OBSTETRICA GINECOLOGIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL OBSTETRICA GINECOLOGIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERA DEBUTANT G 1, INFIRMIERA G 1, INFIRMIERA G 1, G 1, G 1, G 1,00 BLOC NAŞTERI 217 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PL 1, MOAȘĂ MOAȘĂ S 1, MOAŞE PRINCIPALĂ MOAŞĂ S 1, MOAŞE PRINCIPALĂ MOAŞĂ S 1, MOAŞE PRINCIPALĂ MOAŞĂ S 1, G 1, G 1,00 SECŢIA NEONATOLOGIE - 25 PATURI (FINANŢATE 13 PATURI), DIN CARE: COMPARTIMENT PREMATURI - 5 PATURI (FINANŢATE - 5 PATURI) COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ - 7 PATURI 225 ŞEF SECŢIE NEONATOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE S 1, MEDIC REZIDENT NEONATOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST NEONATOLOGIE S 1, MEDIC REZIDENT NEONATOLOGIE S 1, MEDIC REZIDENT NEONATOLOGIE S 1,00 ASISTENȚI SOCIALI 231 ASISTENT SOCIAL DEBUTANT ASISTENȚĂ SOCIALĂ M/PL/SSD/S 1,00 6

9 232 ASISTENT MEDICAL ŞEF ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA/PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PEDIATRIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALA PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PEDIATRIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA /PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1,00 COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ - 7 PATURI 257 MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PEDIATRIE S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA/PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA/PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA/PEDIATRIE M/PL/SSD/S 1, INFIRMIERA DEBUTANT G 1, INFIRMIERA DEBUTANT G 1, INFIRMIERA DEBUTANT G 1, INFIRMIERA DEBUTANT G 1, INFIRMIERA DEBUTANT G 1,00 SECŢIA NEUROLOGIE - 90 PATURI, DIN CARE: COMPARTIMENT DE RECUPERARE MEDICALĂ NEUROLOGICĂ - 12 PATURI (FINANŢATE 70 PATURI ) 272 ŞEF SECŢIE NEUROLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE S 1,00 7

10 275 MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST NEUROLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST NEUROLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST NEUROLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE S 0,50 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 282 ASISTENT MEDICAL ȘEF GENERALIST/MEDICALA PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ (MASSEUR) PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT KINETOTERAPIE M/PL/SSD/S 1, MASSEUR DEBUTANT M 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1,00 8

11 329 INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1, G 1, G 1, G 1,00 COMPARTIMENT DE RECUPERARE MEDICALĂ NEUROLOGICĂ - 12 PATURI (FINANŢATE 10 PATURI ) 339 MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE S 1,00 ALT PERSONAL CU STUDII SUPERIOARE 340 KINETOTERAPEUT FIZIOKINETOTERAPIE S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL BALNEOFIZIOTERAPIE PL 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1,00 SECŢIA ATI I - 15 PATURI 350 ŞEF SECŢIE A.T.I. S 1, MEDIC PRIMAR A.T.I. S 1, MEDIC SPECIALIST A.T.I. S 1, MEDIC REZIDENT A.T.I. S 1, MEDIC SPECIALIST A.T.I. S 1, MEDIC SPECIALIST A.T.I. S 1, MEDIC PRIMAR A.T.I. S 1, MEDIC SPECIALIST A.T.I. S 1, MEDIC REZIDENT A.T.I. S 1,00 ALT PERSONAL CU STUDII SUPERIOARE 359 KINETOTERAPEUT DEBUTANT KINETOTERAPIE S 1, PSIHOLOG STAGIAR PSIHOLOGIE S 1,00 PERSONAL TESA 361 INGINER I S 1, SECRETAR DEBUTANT S 1,00 REGISTRATORI MEDICALI 363 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST/MEDICALA PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1,00 9

12 370 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL 1, ASISTENT MEDICAL PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1,00 BRANCARDIERI 414 BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1,00 10

13 UNITĂŢI DE TRANSFUZII SANGUINE PERSONAL MEDIU SANITAR 423 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST PL 1,00 SECŢIA NĂ INTERNĂ II - 33 PATURI (FINANŢATE 30 PATURI) 435 ŞEF SECŢIE NĂ INTERNĂ S 1, MEDIC SPECIALIST NĂ INTERNĂ S 1, MEDIC PRIMAR NĂ INTERNĂ S 1, MEDIC SPECIALIST NĂ INTERNĂ S 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1, G 1,00 COMPARTIMENT GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE - 15 PATURI ( FINANŢATE 10 PATURI ) 455 MEDIC PRIMAR GERIATRIE GERONTOLOGIE S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 11

14 461 INFIRMIERA DEBUTANT G 1, ŞEF SECŢIE CHIRURGIE S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE S 1, MEDIC REZIDENT CHIRURGIE S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE S 0,50 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 469 ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, G 1, G 1, G 1, G 1, G 1, SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ I - 50 PATURI, DIN CARE: COMPARTIMENT ARȘI - 6 PATURI COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE - 5 PATURI (FINANȚATE PE SECȚIE 39 PATURI) COMPARTIMENT ARȘI - 6 PATURI MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI REPARATORIE S 1,00 COMPARTIMENT NEUROGHIRURGIE - 5 PATURI 493 MEDIC SPECIALIST NEUROCHIRURGIE S 1,00 12

15 SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ II - 53 PATURI, DIN CARE : COMPARTIMENT CHIRURGIE ŞI ORTOPEDIE INFANTILĂ - 9 PATURI COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICA - 5 PATURI (FINANŢATE PE SECȚIE - 39 PATURI) 494 ŞEF SECŢIE CHIRURGIE S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ S 1, MEDIC REZIDENT CHIRURGIE GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALA PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, G 1, G 1, G 1, G 1,00 COMPARTIMENT CHIRURGIE ŞI ORTOPEDIE INFANTILĂ - 9 PATURI (FINANŢATE 9 PATURI ) 520 MEDIC PRIMAR CHIRURGIE PEDIATRICĂ S MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PEDIATRICĂ S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1,00 COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICA - 5 PATURI ( FINANŢATE 3 PATURI ) 524 MEDIC PRIMAR CHIRURGIE TORACICA S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1,00 13

16 SECŢIA ATI II - 25 PATURI 526 ŞEF SECŢIE A.T.I. S 1, MEDIC PRIMAR A.T.I. S 1, MEDIC PRIMAR A.T.I. S 1, MEDIC PRIMAR A.T.I. S 1, MEDIC PRIMAR A.T.I. S 1, MEDIC REZIDENT A.T.I. S 1, MEDIC REZIDENT A.T.I. S 1, MEDIC PRIMAR A.T.I. S 1, MEDIC PRIMAR A.T.I. S 1, MEDIC PRIMAR A.T.I. S 1, MEDIC REZIDENT A.T.I. S 1, MEDIC SPECIALIST A.T.I. S 1, MEDIC SPECIALIST A.T.I. S 1, MEDIC SPECIALIST A.T.I. S 1,00 ALT PERSONAL CU STUDII SUPERIOARE 540 KINETOTERAPEUT DEBUTANT KINETOTERAPIE S 1, PSIHOLOG STAGIAR PSIHOLOGIE S 1,00 REGISTRATORI MEDICALI 542 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M 1,00 PERSONAL TESA 543 INGINER I S 1, SECRETAR DEBUTANT M 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST/MEDICALA PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALA PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1,00 14

17 577 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1, G 1,00 BRANCARDIERI 620 BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1,00 15

18 SECŢIA ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE - 48 PATURI ( FINANTATE 48 PATURI ) -SALA DE KINETOTERAPIE- ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 628 ŞEF SECŢIE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE S 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ (MASSEUR) PL 1, MASSEUR M 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST/MEDICALA PL 1, INFIRMIER DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIER DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1,00 BRANCARDIERI 657 BRANCARDIER G 1, G 1, G 1, G 1, G 1,00 SALA DE KINETOTERAPIE-ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE ALT PERSONAL CU STUDII SUPERIOARE 662 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL KINETOTERAPIE S 1,00 SECŢIA ORL - 33 PATURI, DIN CARE: COMPARTIMENT CHIRURGIE ORALA ŞI MAXILO FACIALA - 8 PATURI ( FINANŢATE PE SECȚIE 25 PATURI ) 663 ŞEF SECŢIE ORL S 1, MEDIC PRIMAR ORL S 1, MEDIC PRIMAR ORL S 1, MEDIC SPECIALIST ORL S 1, MEDIC SPECIALIST ORL S 1, MEDIC PRIMAR ORL S 1, MEDIC PRIMAR ORL S 0,50 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 16

19 670 ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST/MEDICALA PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL NA GENERALA PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, G 1, G 1, G 1,00 COMPARTIMENT CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ - 8 PATURI ( FINANŢATE 8 PATURI ) 686 MEDIC PRIMAR CHIRURGIE BUCO MAXILO FACIALĂ S 1, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE BUCO MAXILO FACIALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PEDIATRIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 (FINANŢATE 35 PATURI ) 690 ŞEF SECŢIE OFTALMOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OFTALMOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OFTALMOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OFTALMOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OFTALMOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR OFTALMOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST OFTALMOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST OFTALMOLOGIE S 0, MEDIC PRIMAR OFTALMOLOGIE S 0,50 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 699 ASISTENT MEDICAL ŞEF ASISTENTA MEDICALA GENERALA S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTA MEDICALA GENERALA S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALA PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALA PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALA PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1,00 17

20 708 INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1, G 1, ŞEF SECŢIE BALNEOLOGIE RECUPERARE MEDICALĂ S 1, MEDIC PRIMAR BALNEOFIZIOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR BALNEOLOGIE RECUPERARE MEDICALĂ S 1, MEDIC SPECIALIST BALNEOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST RECUPERARE, NĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE S 1, SECŢIA RECUPERARE, NĂ FIZICA ŞI BALNEOLOGIE - 56 PATURI (FINANŢATE 38 PATURI) MEDIC SPECIALIST MEDIC PRIMAR RECUPERARE, NĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE RECUPERARE, NĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE S 1,00 S 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF ASISTENTA MEDICALA GENERALA S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENŢA MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1,00 18

21 INGRIJITOARE 748 G 1, G 1, G 1, G 1,00 SECŢIA UROLOGIE - 25 PATURI (FINANŢATE 24 PATURI) 752 ŞEF SECŢIE UROLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST UROLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST UROLOGIE S 1, MEDIC REZIDENT UROLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST UROLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR UROLOGIE S 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST/MEDICALA PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1,00 SECŢIA BOLI INFECŢIOASE - 55 PATURI, DIN CARE: COMPARTIMENT HIV/SIDA - 5 PATURI (FINANŢATE 29 PATURI ) 773 ŞEF SECŢIE BOLI INFECŢIOASE S 1, MEDIC PRIMAR BOLI INFECŢIOASE S 1, MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST BOLI INFECŢIOASE S 1, MEDIC PRIMAR BOLI INFECŢIOASE S 1, ASISTENT MEDICAL SEF MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1,00 19

22 788 INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1, G 1, G 1,00 COMPARTIMENT HIV/SIDA- 5 PATURI (FINANŢATE 3 PATURI) 797 MEDIC PRIMAR BOLI INFECŢIOASE S 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1,00 SECŢIA PSIHIATRIE ACUŢI - 60 PATURI ( FINANŢATE 60 PATURI ) 799 ŞEF SECŢIE PSIHIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE S 1, MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE S 1, MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE S 1, MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE S 1, MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE S 1, MEDIC REZIDENT PSIHIATRIE S 1, MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE S 0,50 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ALT PERSONAL CU STUDII SUPERIOARE 809 PSIHOLOG PRINCIPAL PSIHOLOGIE S 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST/MEDICALĂ PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALA S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST/MEDICALĂ M/PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST/MEDICALA M/PL/SSD/S 1,00 20

23 827 INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ G 1, G 1, G 1, G 1,00 MUNCITORI NECALIFICATI 838 MUNCITOR NECALIFICAT I G 1, MUNCITOR NECALIFICAT I G 1, MUNCITOR NECALIFICAT I G 1, MUNCITOR NECALIFICAT I G 1, MUNCITOR NECALIFICAT I G 1,00 SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - 46 PATURI ( FINANŢATE 45 PATURI ) 843 ŞEF SECŢIE ONCOLOGIE CHIMIOTERAPIE S 1, MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE CHIMIOTERAPIE S 1, MEDIC REZIDENT ONCOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST ONCOLOGIE S 1, MEDIC REZIDENT ONCOLOGIE S 1, MEDIC SPECIALIST ONCOLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE CHIMIOTERAPIE S 1, ASISTENT MEDICAL SEF GENERALIST/MEDICALA PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL NĂ GENERALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL OBSTR.GINEC. PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1,00 ` 858 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, G 1, G 1, G 1, G 1,00 21

24 SECŢIA DERMATOVENEROLOGIE - 30 PATURI ( FINANŢATE 30 PATURI ) 875 ŞEF SECŢIE DERMATO VENEROLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR DERMATO VENEROLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR DERMATO-VENERICE S 1, MEDIC PRIMAR DERMATO VENEROLOGIE S 1, MEDIC PRIMAR DERMATO VENEROLOGIE S 1, ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST/MEDICALA PL/SSD/S 1, ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PEDIATRIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, G 1, G 1,00 BLOC OPERATOR (STRADA PROGRESULUI) 895 ASISTENT MEDICAL ŞEF GENERALIST/MEDICALA/MOASĂ PL/SSD/S 1, MOAŞĂ PRINCIPALĂ MOAŞĂ S 1, MOAŞĂ PRINCIPALĂ MOAŞĂ S 1, MOAŞĂ PRINCIPALĂ MOAŞĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, MOAŞĂ PRINCIPALĂ MOAŞĂ S 1, MOAŞĂ PRINCIPALĂ MOAŞĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, INFIRMIERĂ DEBUTANT G 1, G 1, G 1, G 1, G 1, G 1, G 1,00 22

25 BRANCARDIERI 921 BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1, BRANCARDIER G 1,00 BLOC OPERATOR (STRADA TUDOR VLADIMIRESCU) 926 ASISTENT MEDICAL ŞEF ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL BALNEOFIZIOTERAPIE PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICALĂ PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ S 1, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST PL 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1, INFIRMIERĂ G 1,00 23

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPREZINTA APROX. 57% DIN SALARIUL BRUT SERV.ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE-TRANSP

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016 Consiliul

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din 24.07.2019 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal

Mai mult

CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean

CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean Mure~ a organigramei Pre~edintele Consiliului Judetean

Mai mult

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200 CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933; www.spital-tirguneamt.ro, e-mail:

Mai mult

rpt_clinici

rpt_clinici LISTA UNITATILOR DE INDRUMARE METODOLOGICA (pentru repartitia din 18-20 decembrie 2012, Centrul Universitar Bucuresti) ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (7 rezidenti) Spitalul Clinic "N. Malaxa" Bucuresti

Mai mult

Posturi

Posturi COD POST DOME NIU JUDET UNITATEA SANITARA LOC DE MUNCA SPECIALITATEA NR. POSTURI CENTRU PREGATIRE CENTRU CONCURS BV-M-01 M BRASOV SPITAL MUNICIPAL DR. AUREL LABORATIR ANATOMIE ANATOMIE PATOLOGICA PATOLOGICĂ

Mai mult

ORDIN

ORDIN ORDIN privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă Văzând Referatul de aprobare nr....al Direcţiei asistenţă medicală, având

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Str.Clinicilor nr. 3-5, cod ; Tel.: , Certificat ISO 9001:2008 Fax: 0264

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Str.Clinicilor nr. 3-5, cod ; Tel.: , Certificat ISO 9001:2008 Fax: 0264 Capitolul II. PRIORITĂŢI MANAGERIALE Managementul actual al spitalului, urmăreşte în primul rând interesul public şi este îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante

Mai mult

Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radia

Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radia Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radiatii SpNv Art.19 Spor pentru sambata si duminica Spor

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având în vedere: - Expunerea de motive a domnului președinte

Mai mult

Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Sp

Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Sp Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Spor gestiu CFP_% ne Spor CFP Sal pt Garzi OreGS %_Val

Mai mult

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ult

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ult SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic primar

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ul

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ul SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie orală și maxilo-facială la Compartimentul Chirurgie maxilo-facială; un post

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROLOGE 1609 ASIST. PRINCIPAL(A) AMBULATOR INTEGRAT CABINET

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax Nr. 32294/27.06.2019 A N U N Ţ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru co

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru co SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru conditii deosebite, deosebit de periculoase si conditii

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditi

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditi SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31.03.2019 Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditii HG. Nr.153/2018 Spor conditii HG. Nr.153/2018 Spor

Mai mult

Lista functii contractuale septembrie 2017

Lista functii contractuale septembrie 2017 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI Cod Fiscal : 29067408 LISTA CU FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE - AUGUST 2017 ului urilor la conf. u lui urilor la 3 ore 1 MANAGER

Mai mult

Microsoft Word - Lista departamentelor si a disciplinelor.docx

Microsoft Word - Lista departamentelor si a disciplinelor.docx Facultatea de Medicină 1 Ştiinţe morfologice 2 Ştiinţe funcţionale 3 Ştiinţe moleculare 4 Medicină comunitară 5 Medicină internă 6 Specialităţi medicale 7 Chirurgie Disciplina Anatomie şi embriologie Histologie

Mai mult

Nr. crt. Specialitatea Programului de rezidentiat CENTRU UNIVERSITAR-LISTA COORDONATORI REZIDENTI -ACTUALIZAT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2015 Grad Didac

Nr. crt. Specialitatea Programului de rezidentiat CENTRU UNIVERSITAR-LISTA COORDONATORI REZIDENTI -ACTUALIZAT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2015 Grad Didac Nr. crt. Specialitatea Programului de rezidentiat CENTRU UNIVERSITAR-LISTA COORDONATORI REZIDENTI -ACTUALIZAT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2015 Grad Didactic Nume Prenume Coordonator Disciplina didactica la

Mai mult

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică; un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală

Mai mult

Institutul Oncologic Bucuresti "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl Director medical/s 40

Institutul Oncologic Bucuresti Prof. Dr. Al. Trestioreanu Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl Director medical/s 40 Institutul Oncologic Bucuresti "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl 2606.4 Director medical/s 4018.4 Director financiar contabil/s 3932.4 Manager/S

Mai mult

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterio

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterio SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea

Mai mult

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf CUPRINS Pagina I. Precizări metodologice..... 5 1. Obiectivele cercetării statistice.. 5 2. Sursa de date 5 3. Metoda de colectare a datelor 5 4. Periodicitate și perioada de referință. 6 5. Concepte de

Mai mult

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA SINTEZA EVALUĂRILOR ACADEMICE DIN ANUL UNIVERSITAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA SINTEZA EVALUĂRILOR ACADEMICE DIN ANUL UNIVERSITAR UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA SINTEZA EVALUĂRILOR ACADEMICE DIN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 COORDONATORI Prof. Dr. Dan DUMITRAŞCU Prorector Asigurare Calitate şi Relaţii

Mai mult

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie clinică în cadrul Compartimentului Toxicologie medico-legală. sănătății, republicată, cu modificările ulterioare

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alegeri în cariera medicală. Poziționarea echipei medicale interdisciplinare pe harta sistemului de sănătate. Echipa în serviciile de sănătate - curs opțional Disciplina de Sănătate Publică și Management

Mai mult

Unitatea sanitară SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Nr crt. MEDICI SPITAL Sectie/ compartiment/ laborator Nume si prenume Specialitatea Competente/ Atestate

Unitatea sanitară SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Nr crt. MEDICI SPITAL Sectie/ compartiment/ laborator Nume si prenume Specialitatea Competente/ Atestate Unitatea sanitară SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Nr crt. I SPITAL Sectie/ compartiment/ laborator Nume si prenume Specialitatea Competente/ Atestate Grad profesional Tip contract 1 BUICULESCU DANIELA LIANA

Mai mult

TABEL PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR/CONDIȚIILOR MINIME DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR Departamentul I: Ana

TABEL PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR/CONDIȚIILOR MINIME DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR Departamentul I: Ana TABEL PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR/CONDIȚIILOR MINIME DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 Departamentul I: Anatomie și Embriologie FACULTATEA DE MEDICINĂ 1 Șef de

Mai mult

Stimati Membri SNPPC, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari Leader Team Broker au deosebita

Stimati Membri SNPPC, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari Leader Team Broker au deosebita Stimati Membri SNPPC, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari Leader Team Broker au deosebita placere de a va reaminti o oferta in trei variante

Mai mult

Evenimente EMC - furnizori - edituri - publicatii.xlsx

Evenimente EMC - furnizori - edituri - publicatii.xlsx Demire publicatie Acta Dermatologica Transilvanica ISI Acta Endocrinologica - Bucharest Acta Medica Transilvanica Acta Neurologica Transilvaniae Actualităţi Stomatologice Analele de Chirurgie Plastică

Mai mult

STATE DE PLATA IULIE 2013.xls

STATE DE PLATA IULIE 2013.xls ANUL LUNA sectie_nume functie_nume studii_nume R.pl.card 2013 7 AMBULATOR CABINET ALERGOLOGIE ADUMedic primar SUPERIOARE 1971 2013 7 AMBULATOR CABINET ALERGOLOGIE ADUMedic spec. SUPERIOARE 809 2013 7 AMBULATOR

Mai mult

_MO_GA_sanatate lista servicii PF-PJ WEB

_MO_GA_sanatate lista servicii PF-PJ WEB Lista de servicii medicale AMBULATORIU - Pachetele A, B și C Asigurarea Medicală Integrală AMBULATORIU A, B, C /AUGUST 2017 SCREENING (conform ghidurilor medicale internaționale) 1. Anamneza și istoricul

Mai mult

Amendamente

Amendamente Parlamentul României Camera Deputaţilor Comisia pentru sănătate şi familie Bucureşti, 27 februarie 2018 Nr.4c-8 / 64 AVIZ asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Mai mult

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ Prof.

Mai mult

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI martie - aprilie 2015 FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul I: Anatomie și Embriologie Denumire post Poziți

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI martie - aprilie 2015 FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul I: Anatomie și Embriologie Denumire post Poziți DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI martie - aprilie 2015 FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul I: Anatomie și Embriologie 12.03.2015, ora 9.00 13.03.2015, ora 9.00 Poziția 45, Anatomie-Embriologie.

Mai mult

6. TUREAC + DRAGOMIR

6. TUREAC + DRAGOMIR ASSESSMENT OF PROFICIENCY INDICATORS IN PUBLIC INSTITUTIONS University Lecturer Cornelia TUREAC, Ph.D. University Professor Georgeta DRAGOMIR, Ph.D. Abstract: The paper approaches up-to-date elements pertaining

Mai mult

Anunțul Spitalului Municipal Gherla, publicat în Viața medicală nr. 22 din , se anulează din motive organizatorice, urmând ca procedura să f

Anunțul Spitalului Municipal Gherla, publicat în Viața medicală nr. 22 din , se anulează din motive organizatorice, urmând ca procedura să f Anunțul Spitalului Municipal Gherla, publicat în Viața medicală nr. 22 din 31.05.2019, se anulează din motive organizatorice, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară cu respectarea prevederilor

Mai mult

4b7f ec610bd8d857ff45a44b0514cdf255760f1c232ee88c54ae014.xls

4b7f ec610bd8d857ff45a44b0514cdf255760f1c232ee88c54ae014.xls SPITALUL ORASENESC NEHOIU Locul de Sectia/ compartimentul munc a Functia Salarii platite conform LEGII 153/2017 pentru luna FEBRUARIE/2019 Salariul pentru ore lucrate Cuantum spor 100% ore sarbatori Indemniza

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții SPITAL REGIONAL DE URGENȚĂ IAȘI Secțiunea

Mai mult

Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc

Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc RAPORT DE EVALUARE la nivelul judetului DOLJ in urma controlului efectuat in conformitate cu Ordinul comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 888/270/2007 Comisia mixta formata

Mai mult

Transparenta veniturilor salariale pentru functiile din cadrul Spitalului Orasenesc Beclean conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31 Martie 20

Transparenta veniturilor salariale pentru functiile din cadrul Spitalului Orasenesc Beclean conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31 Martie 20 Transparenta veniturilor salariale functiile din cadrul Spitalului Orasenesc Beclean conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31 Martie 2019 cond. Spital deosebit de In conformitate prevederile HGR

Mai mult

Nr Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca Date de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de asistent

Nr Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca Date de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de asistent Nr. 1 2 3 4 5 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca Date de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar pe durată determinată, etapa a I-a, an

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor

Mai mult

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Telefon: ; Fax: Judet: Bucuresti Localitate: BUCURESTI Adresa: Bld. Mar

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Telefon: ; Fax: Judet: Bucuresti Localitate: BUCURESTI Adresa: Bld. Mar SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Telefon: 021.316.16.00; 021.316.16.01 Fax: 021.316.16.02 Judet: Bucuresti Localitate: BUCURESTI Adresa: Bld. Marasti nr. 17, sector 1, Bucuresti Conducere unitate:

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE SPITALUL MUNICIPAL SACELE Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele, Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665 Telefon/ fax: secretariat +4 0368 404 752, Registratură/ programări

Mai mult

Spitalul Orasenesc Comanesti

Spitalul Orasenesc Comanesti SPITALUL ORĂŞENES IOAN LASĂR OMĂNEŞTI Str. Vasile Alecsandri Nr.,omăneşti, Jud. acău, Tel: 034 3745, Fax: 034 3749 E-mail: secretariat@spitalulcomanesti.ro Web: www.spitalulcomanesti.ro Indicatori de performanţă

Mai mult

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î Ordin MS nr. 1.375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.2 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Bd. A.I. Cuza - 4 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 Tel : 0249 / 43.0.80-43..0-43.28.07 Fax : 43..22 H O T Ă R Â R E cu privire la: transformare posturi în statul de funcții

Mai mult

Raport cursuri

Raport cursuri Cursuri 2018 / 2019 Boli Infecţioase COD 429 M - MEDICINA DE CĂLĂTORIE Conferențiar dr. Hristea Adriana Perioada 18.03.2019-22.03.2019 Alergologie si imunologie clinica; Anestezie si terapie intensiva;

Mai mult

Examene si concursuri

Examene si concursuri Centrul universitar BRAȘOV Specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE Președinte Conf. dr. Scârneciu Camelia Data, ora Luni 1 aprilie 2019, ora 9.00 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Sectia Interne III

Mai mult

rpt_locuri_indrumare_cu nume

rpt_locuri_indrumare_cu nume COORDONATORI DE REZIDENȚIAT UMF "Carol Davila" București, decembrie 2016 FARMACIE CLINICA Domeniul FARMACIE Prof. Negreș Simona UMF "Carol Davila" - Facultatea de Farmacie Disciplina Farmacie Clinica LABORATOR

Mai mult

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE Nr.crt. Functia Gra

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE Nr.crt. Functia Gra LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE 30.03.2019 Nr.crt. Functia Gradatia de Vechime Nivel studii Salariul de baza Indemnizatie

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.36 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală

Mai mult

TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR

TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR Conditii de Munca conform OMS 547/2010 spor Procent%

Mai mult

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București Coordonatori de rezidențiat 12 Jun 2019 Pag. 1/17 CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ Domeniul ME

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București Coordonatori de rezidențiat 12 Jun 2019 Pag. 1/17 CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ Domeniul ME 12 Jun 2019 Pag. 1/17 CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ Domeniul MEDICINA DENTARA Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dr. Dan Theodorescu" 1 Conf. Dincă Octavian Marius Sectia Clinica Chirurgie

Mai mult

ROMNIA

ROMNIA HOTĂRÂREA Nr. / 2007 privind înfiinţarea Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi Negreşti, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Mai mult

_LISTA FURNIZORI CLINICE_ xls

_LISTA FURNIZORI CLINICE_ xls CAS PRAHOVA SERVICIUL ECFSMFDM LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIU PENTRU SPECIALITATILE CLINICE 1 8 CMI DR SCHWARCZ DANIELA Obstetrica-Ginecologie

Mai mult

Microsoft Word - PLAN STRATEGIC SPITAL 2014_2020.docx

Microsoft Word - PLAN STRATEGIC SPITAL 2014_2020.docx P L A N U L S T R A T E G I G 2014-2020 I. MANDAT Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti din gama serviciilor

Mai mult

01_beneficii-suplimentare-furnizori-servicii-medicale-allianz-tiriac-2019

01_beneficii-suplimentare-furnizori-servicii-medicale-allianz-tiriac-2019 18.04.2019 BENEFICII SUPLIMENTARE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ALLIANZ-ŢIRIAC FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE Clienţii asigurărilor de sănătate de la Allianz-Ţiriac beneficiază de o serie de reduceri oferite de

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAŢIE DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI DSP Minist

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAŢIE DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI DSP Minist MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAŢIE DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI DSP Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai-21 iunie

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asis

R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asis R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala a municipiului Onesti Consiliul local

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea pers

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea pers ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea

Mai mult

CONTROLUL INFECȚIILOR ASOCIATE ÎNGRIJIRILOR MEDICALE PARTE INTEGRANTĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI (S.M.U.M.)

CONTROLUL INFECȚIILOR ASOCIATE ÎNGRIJIRILOR MEDICALE PARTE INTEGRANTĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI (S.M.U.M.) CONTROLUL INFECȚIILOR ASOCIATE ÎNGRIJIRILOR MEDICALE PARTE INTEGRANTĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI (S.M.U.M.) Prof. Univ. Dr. ADRIAN COTIRLET, Dr. IULIAN PAVEL,

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 06 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

SPITALUL COMUNAL VIDRA

SPITALUL COMUNAL VIDRA TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE CONFORM LEGII 153/2017, ART 33 la 30.09.2017 FUNCTIA Manager spital Grad 1 Director financiar contabil Grad 1 specialist gr. 5 primar SALARIUL DE BAZA CF. LEGII 153/2017

Mai mult

R O M A N I A

R O M A N I A R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E A Nr.78/007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene Nicolae Milescu Spătarul Vaslui având în vedere

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI : Str. Traian nr.393 Telefon: ; Fax: spital

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI : Str. Traian nr.393 Telefon: ; Fax: spital SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI 3347072 : Str. Traian nr.393 Telefon:+40-236-334022; Fax:+40-236-467752 e-mail:spitalul3@gmail.com Operator de date cu caracter personal

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Cr

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Cr MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.3 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 209 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

H94_2006.doc

H94_2006.doc ROMÂNIA JUDETUL TIMIS CONSILIUL JUDETEAN HOTARÂREA privind reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis Consiliul Judetean Timis, Având în vedere raportul nr. 38166/2006

Mai mult

Lista functii contractuale septembrie 2018

Lista functii contractuale septembrie 2018 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI LISTA CU FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE - 30 SEPTEMBRIE 2018 Nr. crt. Functie Salariul de bază, conf. Legii nr. 153/2017, privind

Mai mult

Ordinul MS nr. 547/ aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 547/2010 pentr

Ordinul MS nr. 547/ aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 547/2010 pentr Ordinul MS nr. 547/2010 - aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor

Mai mult

Nr

Nr SPITAL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2017 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ este un spital public de interes local, judeţean, regional şi universitar, în reţeaua Consiliului Judeţean

Mai mult

tabel Simo 29 sept.xls

tabel Simo 29 sept.xls Luna: August 2017 Lista functiilor la nivelul IBCVT Targu Mures 28 Sep 2017, 09:21 :56 Nr. Crt. Functie Salariu Baza(lei) cota procentuala spor cond peric.% cota procentuala s por cond peric. sau vat.%

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx

Microsoft Word - adresa  publicare posturi  UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatorul post contractual temporar vacant pe perioada determinata : Un post de asistent medical specialitatea medicina generala studii superioare,

Mai mult

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii ca

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii ca SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE 31.03.2019 Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii cadru nr. 153/2017 Nivel studii Cuantum post Grad/Gradatie

Mai mult

UNITATEA MILITARĂ OTOPENI din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu

UNITATEA MILITARĂ OTOPENI din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu UNITATEA MILITARĂ 01961 OTOPENI din cadrul Ministerului Apărării Naționale în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de

Mai mult

MATERNA CARE SRL CUI Sediu social: Str. Valeriu Braniște Nr. 5, Timișoara Punct de lucru: Calea Aradului Nr. 113, Timișoara

MATERNA CARE SRL CUI Sediu social: Str. Valeriu Braniște Nr. 5, Timișoara Punct de lucru: Calea Aradului Nr. 113, Timișoara LISTA PRETURI AMBULATORIU DE SPECIALITATE Pret NEASIGURATI Tip serviciu Policlinica - Alte servicii Screening ADN HPV - genotipuri cu risc crescut si genotipare 16, 18/45 120 120 Adeverinta/Certificat/Formular

Mai mult

Anexa_P6

Anexa_P6 Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. / R E G U L A M E N T U L de Organizare si Funcţionare a SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 0 CUPRINS CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale pag.2 CAPITOLUL

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI SUCEAVA ANUL XXVI I Nr.10 OCTOMBRIE 2018 S U M A R HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA Hotărârea nr.151/2018 privind constatarea încetării de drept a

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Lir

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Lir MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric Elena Teodorini Craiova, pentru anul 2013 Consiliul

Mai mult

Microsoft Word - anexele 1 si 2

Microsoft Word - anexele 1 si 2 ANEXA NR. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. / 2019 SALARIILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV - TERITORIALE SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a) Funcţii publice de conducere

Mai mult

Microsoft Word - Sinteza_2018.doc

Microsoft Word - Sinteza_2018.doc MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ S I N T E Z A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE DIN JUDEŢUL MARAMURES PE ANUL 218 219

Mai mult

Microsoft Word - Nr 2_2019.doc

Microsoft Word - Nr 2_2019.doc MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI Anul XVII - nr. 2/2019 HOTĂRÂRI ȘI DISPOZIȚII Joi, 28 martie 2019 SUMAR HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI* - HOTĂRÂREA nr. 45 privind aprobarea Organigramei,

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

Ordinul MS 858_2012

Ordinul MS 858_2012 ORDIN Nr. 858/1194 din 6 septembrie 22 privind stabilirea modalității de transmitere şi raportare a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

Mai mult

O R D I N NR

O R D I N  NR ORDIN Nr. 1207/16.10.2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății

Mai mult

Nr / Aprobat, Manager Dr. Banciu Stelian POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Spitalului Clinic de Pediat

Nr / Aprobat, Manager Dr. Banciu Stelian POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Spitalului Clinic de Pediat Nr. 1280 / 26.02.2019 Aprobat, Manager Dr. Banciu Stelian POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu 1. Termeni Regulamentul General privind Protecția

Mai mult

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/413.131, 0236/416.459 E-mail: spitalog.galati@gmail.com TEL/FAX: 0236/412.301

Mai mult

MINISTERUL SANATATII SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/ AP

MINISTERUL SANATATII SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/ AP SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/24.04.2014 APROB, MINISTRU NICOLAE BANICIOIU REFERAT DE APROBARE Comisia de chirurgie

Mai mult