Hotărâri adoptate de Senatul Universității în ședința din 30 septembrie Se aprobă hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație în perioad

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Hotărâri adoptate de Senatul Universității în ședința din 30 septembrie Se aprobă hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație în perioad"

Transcriere

1 în ședința din 30 septembrie Se aprobă hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație în perioada iulie-septembrie a.c. 2. Se validează rezultatele admiterii la studiile universitare de licenţă şi masterat, sesiunile iulie septembrie 2013 (înscrişi, înmatriculaţi, situaţia achitării taxelor). 3. Se aprobă Programul operaţional privind desfăşurarea procesului educațional în anul universitar 2013 / Se aprobă statele de funcţii ale personalului didactic pentru anul universitar 2013 / 2014 și menţinerea în activitate a unor cadre didactice care au depăşit vârsta legală de pensionare. 5. Se aprobă Regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor şi, respectiv, a masteranzilor. 6. Se aprobă Structura anului universitar 2013/ Se aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 243/ Se aprobă cererile unor cadre didactice de a desfășura activități didactice la alte instituții de învățământ superior. 9. Se acordă Diploma și bursa Profesor universitar doctor Ion Smedescu studentei Ene Ana Georgiana - FRCFBII în ședința din 30 octombrie Se aprobă propunerile Departamentelor și Consiliilor facultăților privind scoatera la concurs a unor posturi didactice vacante pentru semestrul I al anului universitar , în vederea obţinerii avizului MECTS şi publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, conform prevederilor HG nr. 457/ Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană. 3.Se aprobă Metodologia de desfăşurare a alegerilor universitare pentru completarea unor locuri vacante, aferente studenților și masteranzilor, la nivelul Senatului și al Consiliilor Facultăților

2 2 în ședința din 13 noiembrie Se aprobă Raportul Biroului Electoral Central al Studenților privind modul de desfășurare a alegerilor pentru calitatea de reprezentant al studenților în Consiliul facultății și în Senatul universitar. 2. Se aprobă efectuarea demersurilor în vederea participării la o licitație pentru achiziționarea unui teren scos la vânzare de SC ROMTELECOM, precum și mandatarea Rectorului ca reprezentant al Universității. în ședința din 20 noiembrie Se validează rezultatul alegerilor pentru calitatea de reprezentant al studenților în Consiliul facultății și în Senatul universitar. în ședința din 18 decembrie Se aprobă Raportul preliminar al Rectorului cu privire la activitatea desfășurată în anul universitar 2012/2013. Programul operaţional pentru anul universitar 2013/ Se aprobă Raportul cu privire la realizarea Programului de cercetare ştiinţifică în anul Programul de cercetare ştiinţifică pentru anul Se aprobă Raportul privind Asigurarea calității şi promovarea imaginii Universităţii în anul universitar 2012/2013. Programul operaţional pentru anul universitar 2013/ Se aprobă Raportul referitor la realizarea Programului privind relaţiile internaţionale în anul universitar 2012/2013. Programul operaţional pentru anul universitar 2013/ Se aprobă Raportul privind activitatea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră CCOC și a Clubului studenților CS-URA privind activitatea din anul Programul operaţional pentru anul Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Bibliotecii Universitare în anul Programul operaţional pentru anul Se aprobă Raportul privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în anul universitar 2012/ Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Comisiei de etică și deontologie universitară în anul Se aprobă Raportul cu privire la execuţia preliminată a bugetului de venituri şi cheltuieli al Universităţii Româno Americane în anul Situația patrimonială preliminată la sfârșitul exercițiului financiar.

3 3 10. Se aprobă metodologiile de admitere la studii în anul universitar și metodologiile de finalizare a studiilor - sesiunea iulie Se alege reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al Universităţii Româno Americane. 12. Se aprobă Acordul încheiat între Universitatea Româno Americană și American University. în ședința din 7 februarie Se aprobă Raportul Biroului Electoral Central privind validarea rezultatului alegerilor din data de 6 februarie 2014 pentru desemnarea directorului Departamentului de Stiințe Juridice. 2. Se informează Senatul privind existența unui Cod Unic de Inregistrare fiscală acordat Universității Româno-Americane în perioada , altul decât cel utilizat în prezent de către Universitatea Româno-Americană și se aprobă efectuarea demersurilor necesare în vederea anulării acestuia. 3. Se aprobă participarea RAU BOOKSTORE SRL, în calitate de ofertant, la licitația electronică organizată de ROMTELECOM S.A. pentru achiziționarea terenului din Sos. Străulești nr. 4-6, sectorul Se informează Senatul privind Hotărârea Civilă nr din 27 noiembrie 2013 a Tribunalului București - Secția Conflicte de Muncă si Asigurări Sociale. 5. Se aprobă cererile a doi absolvenți ai Universității Româno-Americane, de a susține examenul de licență la alte instituții de învățământ superior. 6. Se aprobă continuarea activității pentru două cadre didactice care au împlinit varsta legală de pensionare. 7. Se aprobă desfășurarea activității didactice și la alte instituții de învățământ superior pentru două cadre didactice în ședința din 12 martie Se validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 519/ și pe paginile web ale Ministerului Educației Naționale și Universității Româno-Americane. 2. Se aprobă scoaterea la concurs a unor posturi didactice vacante, în vederea transmiterii acestora la Ministerul Educației Naționale, conform HG nr. 457/2011, pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a și pe paginile web ale Ministerului Educației Naționale și Universității Româno-Americane.

4 4 3. Se informează Senatul cu privire la achiziționarea de către Universitatea Româno-Americană, prin RAU BOOKSTORE SRL, a terenului din Șos. Străulesti nr. 4-6, sectorul Se aprobă Rapoartele de autoevaluare pentru Programele de studii prezentate de Facultăți, în vederea depunerii acestora la ARACIS. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional, de afiliere la Federația Patronatelor de Turism din România. 6. Se aprobă cererile a doi absolvenți ai Universității Româno-Americane, de a susține examenul de licență la alte instituții de învățământ superior. în ședința din 17 aprilie Se aprobă Raportul Comisiei de analiză a posibilelor abateri săvârșite de un cadru didactic. 2. Se aprobă popunerea de apartenență a Universității Româno Americane la: - Clusterul de cercetare pentru MPS - UN Academic Impact în ședința din 30 septembrie Se validează rapoartele privind admiterea la studiile universitare de masterat, sesiunile iulie și septembrie, Se aprobă propunerile Consiliilor facultăților privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 325/ și pe paginile web ale Ministerului Educației Naționale și Universității Româno-Americane. 3. Se aprobă Programul operaţional privind activitatea didactică în anul universitar 2014 / Se aprobă statele de funcţii. 5. Se aprobă Structura anului universitar. 6. Se aprobă cuantumului taxelor aferente serviciilor universitare în anul 2014/ Se aprobă Regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor şi, respectiv, a masteranzilor. 8. Se aprobă Metodologia de desfăşurare a alegerilor universitare pentru completarea unor locuri vacante, aferente studenților și masteranzilor, la nivelul Senatului și al Consiliilor Facultăților. 9. Se aprobă cererile unor cadre didactice de a desfășura activitate didactica la alte instituții de învățământ superior.

5 5 în ședința din 29 octombrie Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană. 2. Se aprobă propunerea Consiliului Facultății de Informatică Managerială privind scoaterea la concurs a unui post didactic vacant. 3. Se aprobă depunerea la ARACIS a documentației aferente programului de studii universitare de masterat Entrepreneurship and International Business în vederea încadrării în domeniul Economie și Afaceri Internaționale. 4. Se conferă Diploma de Excelență domnului Prof. univ. dr. Tiberiu Schatteles din partea Senatului Universității Româno-Americane în ședința din 3 decembrie Se aprobă Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante publicate în Monitorul Oficial nr. 623 / Se aprobă calendarul activităților privind evaluarea instituțională. 3. Se aprobă două cereri de susținere a licenței la alte instituții de învățământ superior. în ședința din 17 decembrie Se aprobă Raportul preliminar al Rectorului cu privire la activitatea desfășurată în anul universitar 2013/2014. Programul operaţional pentru anul universitar 2014/ Se aprobă Programul de Promovare a imaginii Universităţii în anul universitar 2014/ Se aprobă Raportul privind relaţiile internaţionale în anul universitar 2013/2014. Programul operaţional pentru anul universitar 2014/ Se aprobă Raportul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră - CCOC și Raportul Clubului studenților - CS-URA privind activitatea din anul Programul operaţional pentru anul Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Bibliotecii Universitare în anul Programul operaţional pentru anul Se aprobă Raportul privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în anul universitar 2013/ Se aprobă Raportul Comisiei de etică și deontologie universitară cu privire la activitatea din anul 2014.

6 6 8. Se aprobă creearea unei trupe de teatru a Universității Româno Americane în ședința din 20 ianuarie Se aprobă unele modificări de natură organizatorică și administrativă impuse, prin intermediul OUG 79/2014 și OUG 91/2014, de schimbarea reglementărilor juridice în domeniul financiar. 2. Se aprobă depunerea la ARACIS a Raportului de autoevaluare în vederea acreditării Programului de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune. 3. Se aprobă solicitarea unui student de a susține examenul de licență la Universitatea Artifex. 4. Se aprobă continuarea studiilor în anul II pentru studentul Alame Jad, conform acceptului MEN. în ședința din 6 februarie Se validează propunerea Consiliului Facultății de Informatică Managerială privind rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de conferențiar universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 663/ și pe paginile web ale MEN și Universității Romano-Americane. 2. Se aprobă completarea Comisiei de Etică cu un membru cadru didactic, doi membri studenți și doi membri supleanți studenți. 3. Se aproba cererea unui cadru didactic de a desfășura activități didactice la Academia Tehnică Militară. în ședința din 13 martie Se aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice vacante, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, și pe paginile web ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice și Universității Româno-Americane. 2. Se aprobă Metodologiile de admitere, respectiv, de finalizare a studiilor, actualizate în concordanță cu prevederile Ordinelor Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr și 3179 din Se aprobă solicitarea Facultății de Informatică Managerială de a înființa un Consiliu Consultativ. 4. Se aprobă solicitarea Asociației pentru Valori în Educație privind acordarea unui spațiu din campusul URA, prin contract de comodat.

7 7 în ședința din 1 aprilie Se aprobă Raportul anual al Rectorului cu privire la evoluția Universității Româno Americane în anul Se aprobă înființarea Centrelor de sprijinire a inițierii afacerilor din cadrul proiectului Start-UP Antreprenorial POSDRU 176/3.1/S/ Se aprobă structura Universității Româno Americane, structură care va fi prezentată M.E.C.S. în vederea includerii în Hotărârea de Guvern. în ședința din 8 aprilie Se aprobă Rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării externe de către ARACIS, la nivel instituțional, precum și documentele subsecvente acestora. în ședința din 29 aprilie Se aprobă Raportul de gestiune asupra bilanţului contabil al Universităţii Româno Americane la 31 decembrie 2014 și Raportul Comisiei de audit. 2. Se aprobă Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, Nr. 403 din

8 în ședința din 27 mai Se informează Senatul cu privire la rezultatele evaluării externe periodice, la 5 ani, efectuată de ARACIS în perioada mai Se aprobă Raportul administratorului privind bilanţul contabil al SC RAU BOOKSTORE SRL și SC RAU DEVELOPMENTS SRL, la data de 31 decembrie Se aprobă taxele de studii pentru anul pregătitor de învățare a limbii române. 4. Se aprobă cererea unui absolvent de sustinere a examenului de licență la o altă instituție de învățământ superior. în ședința din 6 iulie Se validează componența Comisiillor pentru organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și, respectiv, de masterat. 2. Se aprobă Raportul Comisiei de etică privind soluționarea sesizării nr/ R 490/ Se aprobă cererile a trei absolvenți de sustinere a examenului de licență la alte instituții de învățământ superior. în ședința din 29 iulie Se aprobă conținutul scrisorii de răspuns privind punctul de vedere al Universității și măsurile preconizate cu privire la constatările și la recomandările cuprinse în rapoartele întocmite de Comisia ARACIS, cu ocazia misiunii de evaluare externă a calității în Universitatea Româno - Americană. 2. Se aprobă Strategia de internaționalizare a Universității Româno Americane. 3. Se validează rapoartele privind rezultatele obținute la : a) Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă, iulie 2015 ; b) Examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat, iulie 2015;. c) Admiterea la studiile universitare de licenţă și masterat, iulie Se aprobă organizarea și desfășurarea examenelor de admitere la studii universitare de licență și de masterat, sesiunea - septembrie Se aprobă organizarea și desfășurarea sesiunii de restanțe septembrie 2015, pentru anii terminali. 6. Se aprobă organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă și de masterat, sesiunea - septembrie 2015.

9 2 7. Se aprobă Planurile de învățământ și a Programele analitice aferente ciclului de studii universitare de licență, respectiv, pentru studiile universitare de masterat. 8. Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Româno- Americană din București. 9. Se validează propunerile Consiliilor Facultăților privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, numarul 403 din și pe pagina web a Universității. 10. Se aprobă unele completări aduse Regulamentului privind activitatea profesională a studenților. 11. Se aprobă cererea unui absolvent de sustinere a examenului de licență la o altă instituție de învățământ superior. 12. Se aprobă delegarea de competențe către Consiliul de Administrație de a soluționa toate problemele de competența Senatului până la următoarea ședință a acestuia. în ședința din 15 septembrie Se informează Senatul cu privire la rezultatul evaluarii institutionale efectuata de ARACIS în perioada mai Se aprobă hotărârile luate de Consiliul de Administrație în perioada de la ședinta Senatului din data de 29 iulie a.c. și până în prezent. 3. Se aprobă organizarea si desfășurarea Referendumului privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității. 4. Se aprobă desfășurarea activității și la alte instituții de învățământ superior pentru cadrele didactice care solicită acest lucru. 5. Se aprobă continuarea activității pentru unele cadre didiactice care au depășit vârsta legală de pensionare. în ședința din 30 septembrie Se validează rapoartele privind admiterea la studiile universitare de licență și de masterat, sesiunile iulie și septembrie Se validează rapoartele privind rezultatele la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat, sesiunea septembrie Se aprobă Programul operaţional privind activitatea didactică în anul universitar 2015 /2016, statele de funcţii, structura anului universitar și cuantumul taxelor aferente serviciilor universitare oferite studenților în anul 2015/2016.

10 3 4. Se aprobă Regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor şi, respectiv, a masteranzilor. 5. Se aprobă Metodologia de desfăşurare a alegerilor universitare pentru completarea unor locuri vacante aferente studenților și masteranzilor, la nivelul Senatului și al Consiliilor Facultăților. 6. Se aprobă cererea unui absolvent de sustinere a examenului de licență la o altă instituție de învățământ superior. 7. Se aprobă cererea unui student de a se transfera la o altă instituție de învățământ superior. în ședința din 22 octombrie Se validează rezultatul alegerilor pentru calitatea de reprezentant al studenților în Consiliul facultății și în Senatul universitar. în ședința din 28 octombrie Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană. 2. Se aprobă propunerile Consiliilor Facultăților de Management Marketing, Economia Turismului Intern și Internațional și Drept privind scoaterea la concurs a unor posturi didactice vacante. în ședința din 9 decembrie Se validează propunerile Consiliilor Facultăților privind componența comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1303/ și pe paginile web ale Ministerului Educației Naționale și Universității Româno-Americane 2. Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană și documentele anexă la aceasta. 3. Se aprobă propunere Comisiei de etică și deontologie profesională privind constituirea unei comisii de analiză a sesizărilor doamnei Cherim Sevghin și domnului Constantin Ciprian Vreme. 4. Se ia act de demisia doamnei lector univ. dr.ispas Oana din Senat. 5. Se aprobă cererea unui absolvent de sustinere a examenului de licență la o altă instituție de învățământ superior.

11 Hotărâri adoptate de Senatul 4 în ședința din 10 decembrie 2015 Universității 1. Reanalizarea propunerii Comisiei de etică și deontologie profesională și aprobarea constituirii unei noi comisii de analiză a sesizărilor doamnei Cherim Sevghin și domnului Constantin Ciprian Vreme. în ședința din 17 decembrie Se aprobă Raportul preliminar al Rectorului cu privire la: activitatea academică desfășurată în anul universitar 2014/2015; realizarea Programului de cercetare ştiinţifică în anul Programul de cercetare ştiinţifică pentru anul 2016; asigurarea calității şi promovarea imaginii Universităţii în anul universitar 2014/2015; realizarea Programului privind relaţiile internaţionale în anul universitar 2014/2015; activitatea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră - CCOC și a Clubului studenților - CS-URA în anul Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Bibliotecii Universitare în anul universitar 2014/ Se aprobă Raportul privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în anul universitar 2014/ Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Comisiei de etică și deontologie profesională în anul Se aprobă actualizările aduse Cartei Universitare. 6. Se aprobă Metodologia alegerilor universitare Se aprobă Metodologiile de admitere la studii în anul universitar și Metodologiile de finalizare a studiilor - sesiunea iulie Se adoptă Punctul de vedere privind exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă achiziției terenului din Soseaua Străulești, nr. 4-6, sector 1. în ședința din 12 februarie 2016

12 5 1. Se validează propunerile Consiliilor facultăților privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr.1303/ și pe paginile web ale Ministerului Educației Naționale și Universității Româno-Americane. în ședința din 25 februarie Se validează rezultatele alegerilor desfășurate: în data de 20 ianuarie 2016 pentru alegerea directorilor de departament și a membrilor consiliilor departamentelor; în data de 3 februarie 2016 și 9 februarie 2016 pentru alegerea membrilor Consiliilor facultăților; în data de 24 februarie 2016 pentru alegerea membrilor Senatului Universității 2. Se validează rezultatele alegerilor universitare desfășurate la datele de 22 și 23 februarie 2016 pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliile facultăților și în Senatul universitar. 3. Se aprobă Calendarul alegerilor pentru locurile rămase vacante de reprezentanți ai studenților în Consiliile facultăților și în Senatul universitar. în ședința din 26 februarie Se validează rezultatul votului privind alegerea Președintelui Senatului. 2. Se validează rezultatul alegerilor desfășurate în ziua de 24 februarie 2016, pentru funcția de Rector al Universității Româno Americane. în ședința din 10 martie Se validează rezultatele alegerilor universitare desfășurate în zilele de 7 și 8 martie 2016, pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliile facultăților și în Senatul universitar. 2. Se aproba structura și componența Secretariatului Senatului. în ședința din 16 martie 2016

13 6 1. Se aprobă propunerile Consiliilor Facultăților privind scoaterea la concurs a unor posturi didactice vacante pentru semestrul II, an universitar și propunerile de actualizare a Grilelelor de punctaj din Metodologia de concurs. 2. Se analizează unele propuneri privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Universității. 3. Se aprobă componența Comisiei de analiză a unor posibile abateri comise în Căminul studențesc. în ședința din 30 martie Se aprobă Raportul anual al rectorului cu privire la starea Universității Româno Americane în anul Se aprobă Raportul Senatului pentru activitatea desfășurată în mandatul Se aprobă Calendarul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de prorectori și decani. 4. Se aprobă Calendarul activităților privind aniversarea a 25 de ani de la înființarea Universității Româno Americane. în ședința din 13 aprilie Se validează propunerile privind ocuparea funcțiilor de Decan la Facultățile de Management Marketing, Relații Comerciale și Financiar - Bancare Interne și Internaționale, Economia Turismului Intern și Internațional, Informatică Managerială si Drept. 2. Se validează rezultatul votului privind ocuparea funcțiilor de prorectori. 3. Se aprobă Raportul Comisiei de analiză numită prin Decizia nr. 76/ , privind cercetarea unor posibile abateri disciplinare. în ședința din 28 aprilie 2016

14 7 1. Se validează propunerea privind ocuparea funcției de Decan la Facultatea de Studii Economice Europene și rezultatul alegerilor pentru funcția de Director Departament Finanțe, Credit, Contabilitate. 2. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale la 31 decembrie 2015 și Raportul Comisiei de audit. în ședința din 18 mai Se validează propunerile Consiliilor facultăților privind componența comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr.565/ și pe paginile web ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Universității Româno- Americane. 2. Se aprobă cererea unui student de a susține examenul de licență la o altă instituție de învățământ superior. 3. Se aprobă Calendarul activităților pentru Aniversarea a 20 de ani de la absolvirea primei promoții de absolvenți ai Universității Româno-Americane (promoția 1996). 4. Se aprobă să se acorde firmei Development Project and Strategies dreptul de a desfășura acțiune în justiție, cu obligativitatea ca toate documentele depuse în instanță să fie avizate de Universitatea Româno Americană. 5. Se aprobă delegarea de competențe către Consiliul de Administrație pentru actualizarea și aprobarea Comisiilor de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare/admitere a/la studiile universitare de licență și de masterat. în ședința din 28 iulie Se validează rezultatele obținute la : a) Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă, iulie 2016; b) Examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat, iulie 2016; c) Admiterea la studiile universitare de licenţă și masterat, iulie Se aprobă organizarea și desfășurarea examenelor de admitere la studii universitare de licență și de masterat, sesiunea - septembrie Se aprobă organizarea și desfășurarea sesiunii de restanțe septembrie 2016 și o nouă sesiune de examene de finalizare a studiilor universitare. 4. Se validează propunerile Consiliilor Facultăților privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 565 din și pe pagina web a Universității.

15 8 5. Se aprobă Planurile de învățământ pentru facultățile economice și documentele subsecvente acestora, aferente ciclului de studii universitare de licență , respectiv studiilor universitare de masterat Se aprobă delegarea de competențe către Consiliul de Administrație, de a lua hotărâri până la următoarea ședință a Senatului. 7. Se aprobă cuantumul taxelor pentru serviciile universitare oferite studenților în anul universitar Se aprobă numărul minim de puncte credit pentru accedere în an superior. 9. Se aprobă susținerea de către o absolventă a Facultății de Drept, a examenului de licență în sesiunea iulie 2017 și nu septembrie 2016, conform solicitării. 10. Se aprobă componența și atribuțiile Comisiei de cazare în Campus, a Comisiei tehnice și a Comisiei de verificare a administrării spațiilor de cazare. în ședința din 28 septembrie Se validează rapoartele privind admiterea la studiile universitare de licență și de masterat, sesiunile iulie și septembrie Se validează rapoartele privind rezultatele la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat, sesiunea septembrie Se aprobă Planul de învățământ al Facultății de Drept și documentele subsecvente acestuia, aferent ciclului de studii universitare de licență , respectiv studiilor universitare de masterat Se aprobă Programul operațional privind activitatea didactică în anul universitar 2016/2017, statele de funcții și structura anului universitar. 5. Se aprobă Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi, respectiv, a masteranzilor și Regulamentul privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat. 6. Se aprobă Metodologia de desfăşurare a alegerilor universitare pentru completarea unor locuri vacante aferente reprezentanților studenților și masteranzilor la nivelul Senatului și al Consiliilor Facultăților. 7. Se aprobă modalitatea de soluționare a cererilor unor cadre didactice de continuare a activității după împlinirea vârstei legale de pensionare. 8. Se aprobă cererile unor cadre didactice care solicită desfășurarea de activități didactice și la alte instituții de învățământ. în ședința din 2 noiembrie 2016

16 9 1.Se validează rezultatul alegerilor universitare desfășurate în perioada 31 octombrie 1 noiembrie 2016, pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliile facultăților și în Senatul universitar. 2. Se validează propunerile Consiliilor facultăților privind posturile didactice vacante scoase la concurs pentru semestrul I, anul universitar 2016 / 2017, în vederea publicării de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în Monitorul Oficial al României. în ședința din 14 decembrie Se aprobă Raportul preliminar al Rectorului cu privire la activitatea desfășurată de Universitatea Româno-Americană în anul Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Bibliotecii Universității în anul Se aprobă Raportul privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în anul universitar 2015/ Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Comisiei de etică și deontologie profesională în anul Se aprobă Regulamentele de admitere la studii în anul universitar și Regulamentele de finalizare a studiilor - sesiunea iulie Se aprobă propunerile Consiliului Facultății de Informatică Managerială și ale Consiliului Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional privind componența comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr din Se adoptă Hotărârea Senatului privind distribuirea dividendelor de la S.C. RAU Developments SRL către asociați. 8. Se aprobă modificarea actului constitutiv al S.C. RAU BOOKSTORE SRL prin eliminarea unor activități, conform Legii 170/2016. în ședința din 15 februarie Se validează propunerile Consiliilor Facultăților de Economia Turismului Intern și Internațional și Informatică Managerială, privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr din și Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr din (rectificare) și pe pagina web a Universității. 2. Se aprobă, în vederea depunerii la ARACIS, Rapoartele de autoevaluare validate de Consiliile facultăților pentru noi programe de studii universitare propuse a fi înființate, astfel:

17 10 - Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional, programul de studii universitare de masterat în limba engleză, Gestiunea Afacerilor în Turism și Aviație Business Management in Travel, Tourism and Aviation. - Facultatea de Management Marketing, programele de studii universitare de masterat : Managementul Logisticii și Managementul Vânzărilor. 3. Se dă acordul de principiu pentru întocmirea și supunerea spre aprobare Consiliului Facultății de Studii Economice Europene a Raportului de autoevaluare pentru un nou program de studii universitare de masterat, în limba engleză, cu titlul: Relații Economice Internaționale și Diplomație International Economic Relations and Diplomacy. 4. Se dă acordul de principiu pentru propunerea de întocmire a documentațiilor necesare înființării și autorizării provizorii a două programe de studii universitare de licență, în domeniul Educație fizică și sport, astfel: - Educație fizică și sportivă; - Kinetoterapie și motricitate specială.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 Tel./Fax:

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT SENAT_2011.doc

Microsoft Word - REGULAMENT SENAT_2011.doc UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare a SENATULUI UNIVERSITAR Organizarea Senatului universitar Art. 1. Senatul universitar

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie 2012 Dată revizuire 1: martie 2016 Dată revizuire 2:

Mai mult

C U P R I N S

C U P R I N S MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Universitatea Româno Americană Bd. Expoziţiei, nr. 1B, sector 1 Bucureşti, cod 012101, România Telefon: 0040-372.120.101 Fax: 0040-21-318.35.66 www.rau.ro Romanian-American

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A FACULTĂŢILOR UNIVERSITĂŢII ECOLOGICE DIN BUCUREŞTI BUCUREŞTI 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A FACULTĂŢILOR UNIVERSITĂŢII ECOLOGICE DIN BUCUREŞTI BUCUREŞTI 2017 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A FACULTĂŢILOR UNIVERSITĂŢII ECOLOGICE DIN BUCUREŞTI BUCUREŞTI 2017 CUPRINS CAP. I PRINCIPII GENERALE...3 CAP. II ALEGEREA CONDUCERII ACADEMICE...7 CAP. III PERSONALUL

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 CUPRINS Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE...3 Capitolul II. CADRUL ORGANIZATORIC...4 Capitolul III. ACTIVITATEA

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI PROCEDURĂ PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMEL

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI PROCEDURĂ PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMEL UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI Elaborat Verificat Avizat Aprobat Aprobat Ediția Revizia Reprezentanți CEAC Prorector Senatul Universității Rector 1 1 CEAC Prof.univ. dr.

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI 1. Constituirea Senatului universitar Art. 1. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară, garantează libertatea

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT Elaborat: Prorector Strategie

Mai mult

POLITICA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI

POLITICA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI A u B ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea ARTIFEX din Bucureşti Acreditată prin Legea nr.133/2005 Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, București Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68;

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. In atenția, Nr. înregistrare 3097/ 21.02.2017 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. Nr. înregistrare 7064 / 25.03. 2016 In atenția, Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII din UEB pentru anul universitar Calitatea procesului edu

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII din UEB pentru anul universitar Calitatea procesului edu RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII din UEB pentru anul universitar 2016-2017 Calitatea procesului educaţional este o componentă de importanţă majoră pentru

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 CUPRINS CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL

Mai mult

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE NICOLAE TESTEMIȚANU DIN REPUBLICA MOLDOVA pag. 1/6 APROBAT proces - verbal al ședințe

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE NICOLAE TESTEMIȚANU DIN REPUBLICA MOLDOVA pag. 1/6 APROBAT proces - verbal al ședințe pag. 1/6 APROBAT proces - verbal al ședinței Senatului USMF Nicolae Testemițanu nr. 5/15 din 30.08.2017 REGULAMENT de organizare și activitate a Consiliului de Management al Calității în cadrul Universității

Mai mult

Anexa 45

Anexa 45 A u B ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea ARTIFEX din Bucureşti Acreditată prin Legea nr.133/2005 Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, București Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68;

Mai mult

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGISLATIV ART. 1. - Legea nr. 1 / 2011 actualizată (Legea

Mai mult

CTR STD UBB

CTR STD UBB FACULTATEA DE ROMÂNIA UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE STUDENŢI ADMIŞI LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMANT CU FRECVENŢĂ Nr. / 2019 Art. 1. Temei juridic: Legea educaţiei

Mai mult

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ Strada Fulgerului nr. 1, CP , Constanţa Tel/Fax: , , 6430

ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ Strada Fulgerului nr. 1, CP , Constanţa Tel/Fax: , , 6430 ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ Strada Fulgerului nr. 1, CP 900218, Constanţa Tel/Fax: +40-241-653000, 626200, 643096 Nr. A-4134 din 28.11.2013 REGULAMENT DE ORGANIZARE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare,

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. In atenția, Nr. înregistrare 17238/ 28.07.2017 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

1

1 Regulamentul Centrului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR) din Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) 1. Cadrul juridic şi caracteristici generale 1.1. Învăţământul

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ Instituţie acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie Bucu

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ Instituţie acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie Bucu INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ Instituţie acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008. Bucureşti, B-dul Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946,

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI FACULTĂŢII Secţiunea 1: Constituirea consiliului facultăţii

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA REGULAMENT privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele ID - IFR 2017 PREAMBUL Prezentul Regulament

Mai mult

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S Decizia Senatului 523/2007.07.19 modificat prin decizia nr. 1781 Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de

Mai mult

Către,

Către, ANEXA 1 Hotărâre Senat 12/17.10.2012 REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii

Mai mult

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru privind alegerile şi/sau selecţiile Pag./Total pag. 1/ 1 LISTA REVIZIILOR Simbol revizie Ediţie/ Revizie/ Cap./ Pag./ Paragr. Conţinutul reviziei Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat SIM/R/ privind

Mai mult

Către

Către PROCEDURI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ Elaborat: Avizat: Comisia de etică și deontologie

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE DREPT METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER An

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE DREPT METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER An METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER Anul universitar 2018-2019 The Methodology for Organizing Final Master Exams, 2018-2019 FACULTY OF LAW Elaborat:

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ la FACULTATEA DE

Mai mult

CARTA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

CARTA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA Aprobat în Senatul din 22.01.2008 CARTA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA TITLUL I. PRINCIPII GENERALE Art.1. În activitatea academică, prestaţia intelectuală este determinantă, iar gândirea, ca proces

Mai mult

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii ORDIN Nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 10.01.2019, modificat 18.03.2019 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE)

Mai mult

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 193

Mai mult

GHIDUL

GHIDUL Master - Acreditare Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior FIŞA VIZITEI în vederea acreditării programelor universitare de masterat (include FIŞA a) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE L

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE L MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI Anul universitar

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CLINICII UNIVERSITAR

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CLINICII UNIVERSITAR MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CLINICII UNIVERSITARE DE TERAPII ȘI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ Elaborat:

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020 I. PRINCIPII Art. 1 (a) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Mai mult

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIŞOARA

Mai mult

APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVER

APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVER APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA 2019 Transmiterea dosarelor

Mai mult

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat 13.07.2016 27.07.2016 Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

Către

Către CODUL UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENȚILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ Avizat: Rector Conf. univ. dr. Dumitru Cornean Aprobat inițial: Senatul UED HS nr. 20 din

Mai mult

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 22 septembrie 2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Universitatea

Mai mult

HOTĂRÂREA nr

HOTĂRÂREA nr Taxe învăţământ pentru anul universitar 2019/2020 Art. 1. Taxe privitoare la desfăşurarea procesului de învăţământ: lei 1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU: - studii de licenţă (ciclul I), zi

Mai mult

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la masterat pentru anul universitar 2012/2013

Mai mult

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE COLEGI Facultatea Departamentul 1. Numele și prenumele cadrului didactic evaluat Funcția didactică:

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE COLEGI Facultatea Departamentul 1. Numele și prenumele cadrului didactic evaluat Funcția didactică: FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE COLEGI Facultatea Departamentul 1. Numele și prenumele cadrului didactic evaluat 2. Data evaluării 3. Evaluatori 1. Nume, prenume 2. Nume, prenume Dimensiuni

Mai mult

Microsoft Word - ProceduraCazareETH

Microsoft Word - ProceduraCazareETH GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURA PRIIVIIND CAZAREA STUDENŢIILOR FACULTĂŢIIII DE ELECTROTEHNIICĂ ÎÎN CAMPUSUL STUDENŢESC TUDOR VLADIIMIIRESCU IIAŞII COD UTII.. POS..06 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Avizat Comisia Juridică MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII SI INOVAŢIEI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA REGULAMENT de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia I. DISPOZIŢII

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER la FACULTATEA DE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU M E T O D O L O G I A DE DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT DE LA IOSUD

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul 2014 1. Obiective şi acţiuni specifice privind managementul

Mai mult

Nr

Nr In atenția, Nr. înregistrare 26792/ 23.10.2018 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație al Universității de

Mai mult

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumită în continuare IOSUD-UTCN,

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, Tel: +40 730 583027, Fax: +40 374 810712 E-mail: secretariat_fse@uem.ro, www.uem.ro PLAN DE

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

Microsoft Word - Reg-Masterat final.doc

Microsoft Word - Reg-Masterat final.doc MINISTERUL EDUCATIE, CERCETARII SI INOVARII UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul Carol I, nr.11 Iaşi tel. 40 32 201010 fax 40 32 201201 e-mail rectorat@uaic.ro http://www.uaic.ro R E C T O R A

Mai mult

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 PREAMBUL Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5

HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 3 august 2011 Data intrarii in vigoare : 3 august

Mai mult

CODUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII Ediţia 1/Rev Conform Legea 1/2011, Capitolul XI, Secţiunea 2, art.213-2), lit. f) Cod Co-02 Avizat Preşedinte C

CODUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII Ediţia 1/Rev Conform Legea 1/2011, Capitolul XI, Secţiunea 2, art.213-2), lit. f) Cod Co-02 Avizat Preşedinte C CODUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII Conform Legea 1/2011, Capitolul XI, Secţiunea 2, art.213-2), lit. f) Cod Co-02 Avizat Preşedinte CEAC Conf. univ. dr. Janina MIHĂILĂ Aprobat, Preşedinte Senat Prof. Univ.

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie de admitere doc

Microsoft Word - Metodologie de admitere doc Rectorat Cabinetul Rectorului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență şi de master pentru anul universitar 2015-2016 Admiterea la Universitatea Europeană

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 4608 din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/2012 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare

Mai mult

.. FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.. DECANAT. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A FACULTĂȚII DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE Capitolu

.. FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.. DECANAT. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A FACULTĂȚII DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE Capitolu DECANAT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A FACULTĂȚII DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE Capitolul I Dispoziții generale Art 1 Prezentul regulamet este elaborat pe baza prevederilor Legii Educației

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

CARTA UGB Proiect 2018

CARTA UGB Proiect 2018 C A R T A Universităţii George Bacovia din Bacău Avizat fondatori Prof.unniv.dr. Dumitru Bontaş Prof.univ.dr. Toader Gherasim Prof.univ.dr. Marius Dumitru Paraschivescu BACĂU, Str. Pictor Aman nr. 96,

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 16.01.2017. REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE) ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

EXTRAS din Procesul Verbal al Şedinţei Senatului din data de Către, RECTORAT BIROUL ELECTORAL UNIVERSITAR BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VO

EXTRAS din Procesul Verbal al Şedinţei Senatului din data de Către, RECTORAT BIROUL ELECTORAL UNIVERSITAR BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VO EXTRAS din Procesul Verbal al Şedinţei Senatului din data de 25.06.2015 Către, RECTORAT BIROUL ELECTORAL UNIVERSITAR BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE Hotărârea Nr. 1 Senatul a votat şi aprobat rezultatul

Mai mult

Anexa A.1.9. Program managementul calitatii

Anexa A.1.9. Program managementul calitatii ACREDITATĂ PRIN LEGEA 480 / 2002, publicatǎ în M.O. nr. 518 din 17.07.2002, Str. Gârlei, sector 1, Bucuresti Anexa A.1.9. Program de managementul calității pentru Învățământul cu Frecvență Redusă Introducere

Mai mult

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în ciclul II studii superioare de master pentru anul universitar 2019 2020

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a

Mai mult

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO DAG-01 Ediţia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ privind colectarea de informaţii referitoare la statutul socio-pro

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO DAG-01 Ediţia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ privind colectarea de informaţii referitoare la statutul socio-pro Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO DAG-01 Ediţia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ privind colectarea de informaţii referitoare la statutul socio-profesional şi locul de muncă al absolvenţilor CUPRINS

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent www.ase.ro! Aula Magna 1 Mesajul Rectorului Dragi candidați

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

Procedura UTI.POB-01

Procedura UTI.POB-01 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURĂ DE FIINALIIZARE A STUDIIIILOR UNIIVERSIITARE ŞII POSTUNIIVERSIITARE COD UTII.POB.11 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Prorectoratul Prorectoratul Consiliul

Mai mult

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020 I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte 1 : a) Persoanele care îşi asumă în

Mai mult

Către

Către propriu privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master pentru anul universitar 2016 2017 Admiterea la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 5431/ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE din da

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 5431/ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE din da MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 5431/17.05.2017 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE din data de 17.05.2017 Având în vedere prevederile: Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

Mai mult

OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2

OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2 OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei Publicat

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD:

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Aprobat RECTOR, Prof. univ.

Mai mult

Legea educatiei.indd

Legea educatiei.indd CUPRINS LEGEA NR. 1/2011 IV Cuprins general 1. Legea educaţiei naţionale 1 Index 197 2. Decizii ale Curţii Constituţionale în domeniul educaţiei 209 1 LEGEA NR. 1/2011 CUPRINS Legea educaţiei naţionale

Mai mult

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I 2019-2020 Methodology for Organizing the enrollment in Psycho- Pedagogical Education Program for Certification

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de Ordinul MEN nr. 3165/2015 - aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 a fost

Mai mult

UNIVERSITATEA ARTIFEX DIN BUCUREŞTI RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ANUL UNIVERSITAR BUCUREŞTI 2019

UNIVERSITATEA ARTIFEX DIN BUCUREŞTI RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ANUL UNIVERSITAR BUCUREŞTI 2019 UNIVERSITATEA ARTIFEX DIN BUCUREŞTI RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 BUCUREŞTI 2019 UNIVERSITATEA ARTIFEX DIN BUCUREŞTI - 2 - Cuprins I. I N T R

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare proces autoevaluare EUA.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - prezentare proces autoevaluare EUA.ppt [Compatibility Mode] AUTOEVALUAREA INTERNĂ în vederea evaluării interna ionale a ANMB de către IEP al EUA Evaluare interna ională -ini ierea procedurii - Transmiterea formularului de aplicație la EUA 25 mai 2012; Instruirea

Mai mult

1

1 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Splaiul Independenţei 313, 060042, Bucureşti, România Tel: 00 40 21 4101044 Fax: 00 40 21 3181014 www.acs.pub.ro, decanat@acs.pub.ro

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru studii universitare de licenţă/master/doctorat în anul universitar 2019-2020 a cetăţenilor străini 1 Dispoziţii generale Concursul de admitere

Mai mult