ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul Consiliul Județean Gorj: - Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; - Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean și vizat de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice; - Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată; - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile Legii nr. 2/ a bugetului de stat pe anul 2018; - Prevederile O.U.G. nr. 78/ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; - Prevederile H.G. nr. 848/ privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale; - Adresa Administrației Județene a Finanțelor Gorj nr. GJG-TZ 10994/ , înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub nr / ; - Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr / , înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub nr / ; - Notele de fundamentare întocmite de aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj nr / și nr / ; În baza prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, la partea de venituri majorându-se cu suma de 2.303,00 mii lei, programul actualizat fiind în sumă de ,84 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, la partea de cheltuieli majorându-se cu suma de 2.303,00 mii lei, programul actualizat fiind în sumă de ,47 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Bugetul propriu general consolidat al Județului Gorj pe anul 2018, la partea de venituri este în sumă de ,84 mii lei, iar la partea de cheltuieli este în sumă de ,47 mii lei, transferurile între bugete fiind în sumă de mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al Județului Gorj pe anul 2018, la partea de venituri majorându-se cu suma de mii lei, programul actualizat fiind în sumă de ,76 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă rectificarea bugetului local al Județului Gorj pe anul 2018, la partea de cheltuieli, majorându-se cu suma de mii lei, programul actualizat fiind în sumă de ,39 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1

2 Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetelor de cheltuieli pe anul 2018, influențele fiind defalcate pe capitole, instituții publice, titluri, articole, alineate, secțiuni, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, și 3.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, ce va fi comunicată Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj. PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU Nr. Adoptată în ședința din cu un număr de voturi, din totalul numărului de consilieri județeni. 2

3 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018 Prin prezentul proiect de hotărâre, supun aprobării rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, astfel: - la partea de venituri se majorează cu suma de mii lei, programul actualizat fiind în sumă de ,84 mii lei; - la partea de cheltuieli se majorează cu suma de mii lei, programul actualizat fiind în sumă de ,47 mii lei. Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie prevederile: Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 2/ a bugetului de stat pe anul 2018; O.U.G. nr. 78/ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; H.G. nr. 848/ privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale. Având în vedere: adresa Administrației Județene a Finanțelor nr. GJG-TZ 10994/ , înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub nr / , adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr / , înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub nr / , notele de fundamentare întocmite de aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj: nr / și nr / , precum și prevederile legale în vigoare, prin care se stipulează că: pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ( ) și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite (art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare), supun, spre aprobare, modificările intervenite în cadrul veniturilor și cheltuielilor bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, respectiv în structura bugetului local pe anul 2018, după cum urmează: la partea de venituri - se propune majorarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de mii lei, la sursa de venituri cod Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 848/ privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv: în vederea susținerii sistemului de protecție a copilului (875 mii lei) și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap (1.428 mii lei); la partea de cheltuieli - se propune majorarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de mii lei, pe capitole de cheltuieli, influențele repartizându-se după cum urmează: 1

4 Cap Autorități executive se propune diminuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de mii lei, de la titlul cheltuieli de personal, disponibilizându-se credite bugetare ce nu mai sunt necesare până la finele anului. Cap Asigurări și asistență socială - se propune majorarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de mii lei, la titlul cheltuieli de personal, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj suplimentându-se cu fondurile alocate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 848/ privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv: în vederea susținerii sistemului de protecție a copilului (875 mii lei) și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap (1.428 mii lei), asigurându-se parțial creditele bugetare necesare plății drepturilor salariale aferente lunii noiembrie a.c., ce se decontează în luna decembrie a.c. Cap Transporturi se propune majorarea cu suma de mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare suplimentându-se la titlul bunuri și servicii, fonduri necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații curente la drumurile publice, având în vedere necesitatea finalizării până la sfârșitul anului, a lucrărilor de întreținere și reparare și, totodată, specificul de permanență și continuitate al acestor activități pe drumurile publice județene, precum și starea de viabilitate a drumurilor județene și pregătirea acestora pentru anotimpul friguros. Considerând că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018 respectă prevederile legislației în vigoare și răspunde cerințelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, propun aprobarea proiectului de hotărâre și anexelor în forma prezentată. PREŞEDINTE, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, COSMIN-MIHAI POPESCU 2

5 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018 În conformitate cu prevederile: Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 2/ a bugetului de stat pe anul 2018; O.U.G. nr. 78/ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; H.G. nr. 848/ privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale; și luând în considerare: adresa Administrației Județene a Finanțelor nr. GJG-TZ 10994/ , înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub nr / , adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr / , înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub nr / , precum și notele de fundamentare întocmite de aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj: nr / și nr / , astfel: propunem rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, - la partea de venituri se majorează cu suma de mii lei, programul actualizat fiind în sumă de ,84 mii lei; - la partea de cheltuieli se majorează cu suma de mii lei, programul actualizat fiind în sumă de ,47 mii lei. Modificările intervenite în cadrul veniturilor și cheltuielilor bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018 se detaliază în structura bugetului local pe anul 2018, după cum urmează: la partea de venituri - propunem majorarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de mii lei, la sursa de venituri cod Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 848/ privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv: în vederea susținerii sistemului de protecție a copilului (875 mii lei) și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap (1.428 mii lei); la partea de cheltuieli - propunem majorarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de mii lei, pe capitole de cheltuieli, influențele repartizându-se după cum urmează: 1

6 Cap Autorități executive - propunem diminuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de mii lei, de la titlul cheltuieli de personal, disponibilizându-se credite bugetare ce nu mai sunt necesare până la finele anului. Cap Asigurări și asistență socială - propunem majorarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de mii lei, la titlul cheltuieli de personal, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj suplimentându-se cu fondurile alocate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 848/ privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv: în vederea susținerii sistemului de protecție a copilului (875 mii lei) și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap (1.428 mii lei), asigurându-se parțial creditele bugetare necesare plății drepturilor salariale aferente lunii noiembrie a.c., ce se decontează în luna decembrie a.c. Cap Transporturi propunem majorarea cu suma de mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare suplimentându-se la titlul bunuri și servicii, fonduri necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații curente la drumurile publice, având în vedere necesitatea finalizării până la sfârșitul anului, a lucrărilor de întreținere și reparare și, totodată, specificul de permanență și continuitate al acestor activități pe drumurile publice județene, precum și starea de viabilitate a drumurilor județene și pregătirea acestora pentru anotimpul friguros. Considerând că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018 respectă prevederile legislației în vigoare și răspunde cerințelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre și anexelor în forma prezentată. DIRECTOR EXECUTIV, Ungureanu Victoria DIRECTOR EXECUTIV, Cimpoieru Cornel-Lucian Vizat de legalitate, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative, și achiziții publice, DIRECTOR EXECUTIV, Marcău Costel Şef serviciu, Blidea Mihaela Întocmit, Trotea Maria-Luminița 2

7 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN I Buget 2018 ANEXA NR.1 la proiectul H.C.J.Gorj nr BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDEŢULUI PE ANUL mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general A = =6-7 VENITURI TOTAL (rd ) 01 Venituri curente (rd.03+17) 02 Venituri fiscale (rd ) 03 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: 04 I , ,21 0,00 0,00 64, , , ,84 I , ,87 0,00 0,00 0, ,03 0, ,03 I ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 I 0,00 0,00 Impozit pe profit 05 I 0,00 0,00 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care: 06 I ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *) 07 I 0,00 0,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09 Impozite şi taxe pe proprietate 10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11 Sume defalcate din TVA 12 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13 Taxe pe servicii specifice 14 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15 I , , ,00 I 0,00 0,00 I 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 I , , ,00 I 0,00 0,00 I 0,00 0,00 I 1.600, , ,00 anexa 1 1

8 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general A = =6-7 Alte impozite si taxe fiscale 16 Venituri nefiscale 17 Venituri din capital 18 Operatiuni financiare 19 Subvenţii (rd.21+22) 20 Subvenţii de la bugetul de stat 21 Subvenţii de la alte administratii 22 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate și prefinanțări 23 CHELTUIELI - TOTAL (rd ) 24 Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35) 25 Cheltuieli de personal 26 Bunuri si servicii 27 Dobanzi 28 Subventii 29 Fonduri de rezerva 30 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31 Alte transferuri 32 Asistenta sociala 33 I 0,00 0,00 I 2.100, , , ,03 I 0,00 0,00 I 9.283, , ,75 I , ,00 0,00 0,00 0, , , ,16 I ,16 0, , ,16 I , , , ,00 I 9.848,44 888,59 64, , ,90 I , ,21 0,00 0,00 64, , , ,47 I , ,71 0,00 0,00 64, , , ,19 I , , , ,51 I , , , ,70 I 891,00 891,00 891,00 I 0,00 0,00 I 1.023, , ,78 I , , ,00 0,00 I 19,00 64,87 83,87 83,87 I , , ,64 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 34 anexa 1 2

9 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general A = =6-7 I ,45 911, , ,99 Alte cheltuieli 35 0,00 0,00 Cheltuieli de capital 36 Operatiuni financiare (rd.38+39) 37 I 9.023,20 759, , ,70 I ,78 507, , ,28 I 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Imprumuturi acordate 38 0,00 0,00 Rambursari de credite externe si interne 39 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 40 I 0,00 0,00 I 3.012, , ,00 I 0,00 0,00 Rezerve 41 0,00 0,00 I 0,00 0,00 EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1) (rd.01-rd.23) 42 I ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0, ,63 1) finantat din excedentul anilor precedenti NOTĂ: *) Numai restanţe din anii precedenţi **) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 1 3

10 ROMÂNIA ANEXA NR. 2 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj nr CONSILIUL JUDEŢEAN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII PREVEDERI D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator ANUALE 2018 mii lei Total, din care: Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV TOTAL VENITURI (cod ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,76 VENITURI PROPRII (cod ) ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 I. VENITURI CURENTE (cod ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,16 A. VENITURI FISCALE (cod ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit de la agenţi economici 1 ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Impozit pe venit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici x x x x x x Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ,00 0,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Cote defalcate din impozitul pe venit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sume defalcate din TVA (cod ) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Influenţe (+/-) PROGRAM ACTUALIZAT , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxe hoteliere ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe spectacole ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Impozit pe mijloacele de transport (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) x x x x x x x Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) x x x x x x x Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (cod ) ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Venituri din proprietate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 anexa 2 1

11 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Venituri din dividende ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din proprietate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din dobanzi (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 Venituri din prestari de servicii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributia de întreținere a persoanelor asistate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ) ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,56 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,56 Diverse venituri (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxe speciale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din ajutoare de stat recuperate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 Donatii si sponsorizari ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Alte transferuri voluntare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din privatizare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Depozite speciale pentru constructii de locuinte ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 Subventii de la bugetul de stat ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Subventii primite din Fondul de Interventie**) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,00 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de dezvoltare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 anexa 2 2

12 Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare ****) ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 Subventii de la alte administratii (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **) Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod la ) Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar ( cod la cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod ) ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 Prefinanţare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondul Social European (cod ) ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prefinanţare ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 Alte programe comunitare finanțate în perioada (APC) ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prefinanţare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod ) - TOTAL SF , ,00 0,00 0,00 0, , ,16 VENITURI PROPRII( ) ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 I. VENITURI CURENTE (cod ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,16 A. VENITURI FISCALE (cod ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit de la agenţi economici 1) ,00 0,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Impozit pe venit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici ,00 0,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ,00 0,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Cote defalcate din impozitul pe venit ,00 0, ,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,00 0, ,00 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital ,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit si taxa pe cladiri (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) ,00 0,00 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) ,00 0,00 Impozit si taxa pe teren (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ,00 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate ,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 anexa 2 3

13 Sume defalcate din TVA (cod ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, DIN CARE, pentru finanțarea cheltuielilor cu: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 * susţinerea sistemului de protecţie a copilului - D.G.A.S.P.C.Gorj ,00 0, ,00 * susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap - D.G.A.S.P.C.Gorj ,00 0, ,00 * programul pentru școli al României - U.A.T. Judetul Gorj 8.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 învăţământ preşcolar 1.356,30 0, ,30 învăţământ primar 3.459,40 0, ,40 învăţământ secundar inferior 3.582,30 0, ,30 - Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,00 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu 611,00 0,00 611,00 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj 244,00 0,00 244,00 * drepturi de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu 308,00 0,00 308,00 ALTE ACTIVITĂŢI: 7.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 *contribuţii la salarizarea personalului neclerical - cultură, recreere, religie - U.A.T. Judetul Gorj 6.375,00 0, ,00 *servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - alte servicii publice generale - Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Gorj 1.611,00 0, ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti ,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri ,00 0, ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , , , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat ,00 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxe hoteliere ,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe spectacole ,00 0,00 Taxe pe utilizarea Alte taxe bunurilor, pe servicii autorizarea specifice utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod ,00 0, ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Impozit pe mijloacele de transport (cod ) ,00 0, ,00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) ,00 0,00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) ,00 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,00 0,00 344,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati ,00 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe ,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (cod ) ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-444,84 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Venituri din proprietate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale ,00 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00 0,00 32,00 Venituri din dividende ( cod ) ,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori ,00 0,00 Alte venituri din proprietate ,00 0,00 Venituri din dobanzi (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi ,00 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-476,84 Venituri din prestari de servicii si alte activitati ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 (cod ) Venituri din prestari de servicii ,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese ,00 0,00 anexa 2 4

14 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ,00 0,00 Contributia de întreținere a persoanelor asistate ,00 0,00 765,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura ,00 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială ,00 0,00 9,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri ,00 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,00 0,00 6,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru ,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise ,00 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ) ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,56 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ,00 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe ,00 0,00 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii ,00 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari ,56 0,00 154,56 Diverse venituri (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive ,00 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice ,00 0,00 Taxe speciale ,00 0,00 Venituri din ajutoare de stat recuperate ,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare ,00 0,00 Alte venituri ,00 0, ,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 Donatii si sponsorizari ,60 0,00 3,60 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) ,00 0, ,00 Alte transferuri voluntare ,00 0,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Subventii de la bugetul de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ,00 0, ,00 Subventii primite din Fondul de Interventie**) ,00 0, ,00 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor program de interes national,destinate sectiunii de functionarea a bugetului local ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor program de interes national,destinate sectiunii de functionarea a bugetului local ,00 0,00 493,00 Subventii de la alte administratii (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului ,00 0,00 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **) VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( ) - TOTAL ,00 0, ,00 0, ,00 0, SD ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 VENITURII PROPRII (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENITURI CURENTE ( ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 VENITURI FISCALE( 00.10) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din TVA (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural ,00 0,00 VENITURI NEFISCALE ( 00.14) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Diverse venituri (cod ) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 2 5

15 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare ,00 0,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ,00 0, ,00 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ,00 0,00 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare**) ,00 0,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ,00 0,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 Subventii de la bugetul de stat ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate ,00 0,00 18,00 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a a bugetului local Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar ( cod la cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40, ,00 0,00 40, ,18 0, , ,98 0, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod ) ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,83 0, ,83 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 0,00 372,00 Prefinanţare ,00 0,00 0,00 Fondul Social European (cod ) ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,00 0,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 0,00 Prefinanţare ,61 0, ,61 Alte programe comunitare finanțate în perioada (APC) ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,00 0,00 116,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 0,00 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 2 6

16 ROMÂNIA ANEXA NR. 3 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj nr CONSILIUL JUDEŢEAN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018 mii lei PREVEDERI Influenţe (+/-) D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Total, din care: Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV PROGRAM RECTIFICAT TOTAL CHELTUIELI (cod ) ,39 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,39 cheltuieli de personal ,77 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,77 bunuri şi servicii ,77 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,77 dobânzi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 fond de rezervă ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 transferuri între unităţi ale administraţiei publice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 alte transferuri 55 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 asistenţă socială ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 alte cheltuieli ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 active nefinanciare ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 active financiare 72 15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,10 rambursări de credite ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,67 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,67 Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,89 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,89 Autoritati executive si legislative (cod ) ,89 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,89 Autorităţi executive ,89 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,89 Consiliul Judeţean Gorj ,89 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,89 cheltuieli de personal , , , ,76 bunuri şi servicii ,67 0, ,67 alte transferuri 55 19,00 0,00 19,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile ,65 0, ,65 alte cheltuieli ,15 0, ,15 active nefinanciare ,56 0,00 608,56 active financiare 72 15,10 0,00 15,10 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale (cod la ) ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 1.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 cheltuieli de personal ,00 0, ,00 bunuri şi servicii ,00 0,00 134,00 active nefinanciare 71 0,00 0,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 0,00 Alte servicii publice generale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,00 anexa 3 1

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR B.L CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 4964500.00 1612250.00 1874933.42 579389.00 1295544.42 1502889.92

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

buget 2013 V2.xls

buget 2013 V2.xls JUDEłUL DÂMBOVIłA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE nr. 7466/20.03. PROIECT ANEXA 1A BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR BL CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2981000.00 9774330.00 7149041.74 500291.00 6648750.74 6595341.74

Mai mult

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31 DECEMBRIE 2010 Anexa 12 - lei - VENITURI -TOTAL 5,900,000 5,641,000 5,366,422 107,637 5,258,785 5,220,153 52,389 93,880 1. VENITURI CURENTE

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

MSDataReport

MSDataReport COMUNA SCORTENI SCORTENI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE] Anexa 12 Incheiat la data de 30.09.2011 -lei- VENITURI TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3 784 500 3

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova

Mai mult

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1A LA HOTARAREA NR. DIN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, PE ANUL 2010 DENUMIREA

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI cod 2 Denumirea indicatorilor la data

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2019 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

Book5

Book5 Anexa nr.1 la HCJ Sibiu nr.247/ la 30.09. I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 311.324.650,00 253.599.810,00 230.026.179,80 90,70 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE 9.245.830,00 6.842.830,00 4.593.315,80 67,13

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Book1

Book1 JUDEłUL IASI MUNICIPIUL IASI 131/01 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 - mii lei - indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 1 00.01 698.457,43 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Microsoft Word - Raport narativ proiect buget 2016

Microsoft Word - Raport narativ proiect buget 2016 Municipiul Piatra Neamt Directia Economica Serviciul Buget Raport narativ privind întocmirea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului Piatra Neamţ pe anul 2016 Proiectului bugetului general

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA E - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 42.553.100 I. VENITURI CURENTE 2 00.02 41.910.800

Mai mult

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii 2019-2022 Denumire indicator SINTEZA Program 2019 Estimari 2020 -mii lei- Estimari 2021 A B 1

Mai mult

Microsoft Word - AFISARE_rectificare buget local_31 dec 2011.docx

Microsoft Word - AFISARE_rectificare buget local_31 dec 2011.docx MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Fiscal: 4541580 Nr. 3911

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator

ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii 2018-2021 - SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 A B 1 2 3

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea ului consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 În temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art.1 pct. I. poz.1 din Legea nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului

Mai mult

Buget Autofinantate "10"

Buget Autofinantate 10 ROMÂNIA JUDEŢUL Bistrita-Nasaud Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA PARVA Formular : 11/02 BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI

Mai mult