ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude"

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din , Avand in vedere: - raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr din ; - raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului; - prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/218 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 218; - adresa nr din a Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr din ; - adresa nr. 974 din a Centrului de Asistenta Medico-Sociala Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr din aceeasi data; - adresa nr. 753 din a Directiei Comunitare de Evidenta a Persoanelor a Judetului Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr.1567/ ; - adresa nr din a Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr din aceeasi data; - adresa nr. 978 din a Bibliotecii Judetene Alexandru Odobescu Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr din aceeasi data; - adresa nr. 113 din a Muzeului Dunarii de Jos Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr din aceeasi data; - adresa nr din a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr din ; - adresa Scolii Gimnaziale Speciale nr. 1 Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr din ; - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 18 din privind aprobarea asocierii Județului Călărași cu Asociația Club Sportiv ÎNAINTE Modelu; - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 181 din privind aprobarea asocierii Județului Călăraș i cu Asociaţia Sportivă FOTBAL CLUB AGRICOLA Borcea; - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 182 din privind aprobarea asocierii Județului Călărași cu Asociaţia Club Sportiv Municipal Olteniţa; - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr.36/218 privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 218, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 35/218 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 217, in exercitiul bugetar 218, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 19 alin. (2) si ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/26 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/21, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/21, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE: Art. 1. Se aproba rectificarea bugetul propriu al judetului Calarasi pe anul 218 conform anexelor nr care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Directia Economica, Directia Tehnica, Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe, Biblioteca Judeteana Alexandru Odobescu Calarasi, Muzeul Dunarii de Jos Calarasi, Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi, Directia Comunitara de Evidenta a Persoanelor a Judetului Calarasi, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi, Scoala Gimnaziala Speciala nr. 1 Calarasi si Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta celor interesati. PRESEDINTE, ec. Vasile ILIUTA CONTRASEMNEAZA, SECRETARUL JUDETULUI, Emil MUSAT Nr. 185 Adoptata la Calarasi Astazi

2 Intocmit, redactat, DIRECTOR EXECUTIV, ec. Paraschiva MURESANU

3 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI BUGETUL DETALIAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 218 Buget local pe anul 218 (trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator PROGRAM AN influente Buget rectificat rand TOTAL VENITURI ,775 13, ,98 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , ,987 Cote defalcate din impozitul pe venit , ,671 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , ,316 Sume defalcate din TVA (cod ) ,429 1,369 88,798 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea che. descentralizate la nivelul judetelor ,562 3,135 36,697 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri ,328 9,328 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ,539 7,234 42, impozit pe mij. de transport ( ) Impozit pe mij. de transport detinute de p.j Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe Venituri din proprietate ,5 1,5 Alte venituri din proprietate ,5 1,5 Venituri din prestari de servicii si alte activitati Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Amenzi,penalitati si confiscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod )_xD_ Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate_xd_ Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate , ,38

4 Buget local pe anul 218 (trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator PROGRAM AN influente Buget rectificat rand Sume din exced.bug.local utiliz.pt.finant.ch.sectiunii de dezvoltare , ,38 Subventii de la bugetul de stat ,835 3, 92,835 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ,729 86,729 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national ( )_xD_ Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local_xd_ Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala_xD_ Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare , 3, 6, Subventii de la alte administratii ,1 1,1 Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar ,1 1, Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) TOTAL CHELTUIELI ,775 13, ,98 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE ,374 2,859 31,233 Autoritati publice si actiuni externe ,659 2,618 26,277 Autoritati executive si legislative ,659 2,618 26,277 Autoritati executive ,659 2,618 26,277 Alte servicii publice generale , ,856 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor , ,334 Alte servicii publice generale Dobanzi ,3 1,3 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5 Buget local pe anul 218 (trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator PROGRAM AN influente Buget rectificat rand Aparare Aparare nationala Ordine publica si siguranta nationala Protectie civila Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE ,59 7, ,768 Invatamant ,766 3,25 9,971 Invatamant prescolar si primar ,922 3,135 8,57 Invatamant primar ,922 3,135 8,57 Invatamant nedefinibil prin nivel , ,714 Invatamant special , ,714 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului Sanatate , ,324 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi , ,324 Spitale generale , ,324 Cultura, recreere si religie ,449 3,548 2,997 Servicii culturale ,898 1,211 1,19 Biblioteci publice comunale,orasenesti,municipale , ,589 Muzee , ,379 Alte servicii culturale , ,141 Servicii recreative si sportive ,374 1,417 6,791 Sport ,3 1,35 4,65 Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi,baze sportive si de agrement , ,141 Servicii religioase ,4 1,3 3,43 Alte servicii in domeniul culturii,recreerii si recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala , ,476 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ,57 1,57 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,57 1,57 Asistenta sociala pentru familie si copii ,453 36,453 Unitati de asistenta medico-sociale , ,72 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale , ,816 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,MEDIU SI , ,13 APE

6 Buget local pe anul 218 (trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator PROGRAM AN influente Buget rectificat rand Locuinte, servicii si dezvoltare publica Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului Salubritate si gestiunea deseurilor Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ,37 3,171 2,478 Transporturi ,585 2,811 18,396 Transport rutier ,585 2,811 18,396 Drumuri si poduri ,585 2,811 18, ,585 2,811 18,396 Alte actiuni economice , ,82 Alte actiuni economice , ,82 Presedinte, ec. Vasile ILIUTA

7 ANEXA NR.1 la Hotararea nr. 185 din mii lei I II III IV 61,337 55,944 6,927 5,7 6,256 8,267 7,812 2,652 4,424 6,435 5, ,832 1,832 1,821 1,831 21,332 2,332 21,883 25,251 9,5 9, 1,31 8,166 2,332 2,332 2,332 2,332 9,5 9, 9,52 14, ,94 1,516 2,566 2,322

8 mii lei I II III IV 1,94 1,516 2,566 2,322 21,485 23,754 27,591 2,5 21,485 22,754 22,485 2, , 5, ,337 55,944 6,927 5,7 1,666 7,912 7,378 5,277 9,291 6,666 6,147 4,173 9,291 6,666 6,147 4,173 9,291 6,666 6,147 4,

9 mii lei I II III IV ,277 43,638 45,17 41,683 1,492 2,75 4,267 2,137 1,151 1,595 3,661 1,65 1,151 1,595 3,661 1, ,742 1,868 2, ,742 1,868 2, ,742 1,868 2,922 7,78 4,463 3,341 5,413 3,375 2,95 1,96 2, ,427 1, ,821 3,25 1, ,5 1,15 2,5-5 1,5 2, , 5 1, ,213 35,358 35,694 31,211 2,672 2,688 3,91 2,56 2,672 2,688 3,91 2,56 9,963 9,189 9,836 7, ,183 23,12 22,323 21,

10 mii lei I II III IV ,332 4,195 8,295 3,656 3,811 3,594 7,697 3,294 3,811 3,594 7,697 3,294 3,811 3,594 7,697 3,294 3,811 3,594 7,697 3, Director executiv, Muresanu PARASCHIVA

11 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotar B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Aparat propriu DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente Buget I II indicator AN rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 23,659 2,618 26,277 9,291 6,666 CHELTUIELI TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL ,266 1,92 17,168 4,3 5,88 Cheltuieli salariale in bani ,721 1,884 16,65 3,737 4,847 Salarii de baza ,724 1,739 15,463 3,46 4,547 Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Cheltuieli salariale in natura Tichete de vacanta Contributii Contrubutii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale contributii pentru nconcedii si indemnizatii Fond de garantare creante salariale TITLU II BUNURI SI SERVICII , ,476 1, Bunuri si servicii , , Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional , ,

12 Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A.Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara B.Transferuri curente in strainatate(catre organizatii internationale) Alte transferuri curente in strainatate proiecte cu finantere din FEN pt bug ,21 1, Programe din Fondul European de dezv reg ,45 1, finantare nationala Finantarea externa nerambursabila cheltuieli neeligibile Fondul Social European Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) , ,459 4,41 48 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) ,951-1,492 2,459 4,41 48 Active fixe(inclusiv reparatii capitale) ,951-1,492 2,459 4,41 48 Constructii , ,67 1,144 Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe ,672-1,5 1,172 2,762 48

13 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.1) , 1, Active financiare (cod ) , 1, Participare la capitalul social al societatilor comerciale , 1, Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Directo Muresanu

14 ANEXA NR.2 rarea nr. 185 din III mii lei IV 6,147 4,173 4,578 3,472 4,597 3,424 4,315 3, ,

15 , ,62-2,62-2, ,7

16 1, 1, 1, or executiv, u PARASCHIVA

17 JUDET CONSILI Nr. crt. I ,2 1,3 1,4 1, , A

18

19 PRESE ec. Vasil

20 TUL CALARASI IUL JUDETEAN CALARASI Rectificarea Bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 21 SINTEZA Denumire indicatori/ordonatori de credite VENITURI TOTAL, din care: Venituri proprii, din care: venituri (4%)din taxa asupra mijloacelor de transp. persoane juridice venituri din proprietate diverse venituri cote defalcate din impozitul pe venit 11,25 % sume din cotele defalcate din impozitul pe venit (27% din cota judetului de 17,25%) Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate, din care: sustinerea sistemului de protectie a copilului sustinerea centrelor de asistenta soc. a persoanelor cu handicap programul "produse lactate si de panificatie" programul "fructe in scoli" invatamant special - centre jud. de resurse educationale drepturile copiilor cu cerinte speciale alte activitati descentralizate Sume defalcate din TVA pt echilibrare Sume defalcate din TVA pt drumuri judetene Subventii de la bugetul de stat (PNDL) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Capitolul Autoritati executive cheltuieli de personal bunuri si servicii Capitolul 54.2 Alte servicii publice generale, din care: Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor transferuri, din care:

21 cheltuieli de personal cheltuieli cu bunuri si servicii Capitolul 6.2- Aparare nationala Centrul militar judetean bunuri si servicii Capitolul Ordine publica si siguranta nationala bunuri si servicii Capitolul Invatamant, total din care: Invatamant primar masuri adiacente asistenta sociala - programul "produse lactate si de panificatie "si "consum de fructe in scoli" Scoala speciala cheltuieli de personal bunuri si servicii Sanatate transferuri curente Spitalul Judetean de Urgenta Spitalul TBC Spitalul Sapunari Capitolul Cultura, total din care: Biblioteca Judeteana, cheltuieli de personal bunuri si servicii Muzeul Judetean transferuri cheltuieli de personal bunuri si servicii Centrul Cultural Judetean transferuri cheltuieli de personal bunuri si servicii Alte actiuni de cultura si sport actiuni sportive - Asociatii si fundatii proiecte asociatii si fundatii actiuni de cultura si sport

22 Servicii religioase contributii la salarizarea personalului neclerical Episcopia Sloboziei si Calarasilor Capitolul Asistenta sociala, total din care: Centrul de Asistenta Medico-Sociala transferuri intre institutii publice cheltuieli de personal bunuri si servicii Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului cheltuieli de personal bunuri si servicii asist. sociala - indemnizatii persoane cu handicap Capitolul 84.2-drumuri si poduri bunuri si servicii rambursare credit Proiect PNDL Cap. 87,2 -Directia de Patrimoniu transferuri intre institutii publice cheltuieli de personal bunuri si servicii EDINTE, le ILIUTA Director executiv, Paraschiva MURESANU

23 18 mii lei Rectificare buget , ,135 3,135 7,234 3, 13,336 2,65 1,

24 ,25 3,135 3, , ,3 1,3 5 5

25 1, , 3,

26 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Evidenta persoanelor - subventie DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat I TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 2, , CHELTUIELI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL , , Transferuri curente , , Transferuri catre institutii publice , , Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice Presedinte, ec. Vasile ILIUTA

27 ANEXA NR.3 la Hotararea nr. 185 din II III mii lei IV Director executiv, Muresanu PARASCHIVA

28 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI CMJ DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat I TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL CHELTUIELI TITLU II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) Active fixe(inclusiv reparatii capitale) Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale II Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Director e Muresanu P

29 ANEXA NR.4 ea nr. 185 din III mii lei IV executiv, PARASCHIVA

30 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Situatii de urgenta DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat I TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL CHELTUIELI TITLU II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Materiale si prestari de servicii cu caracter functional II Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Director e Muresanu P

31 ANEXA NR.5 ea nr. 185 din III mii lei IV executiv, PARASCHIVA

32 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Lapte corn DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat I II TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 4,922 3,135 8,57 1,151 1,595 CHELTUIELI TITLU II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter functional TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ,855 3,135 7,99 1,151 1,528 Ajutoare sociale ,855 3,135 7,99 1,151 1,528 Ajutoare sociale in natura ,855 3,135 7,99 1,151 1,528 Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Director e Muresanu PA

33 ANEXA NR.6 ea nr. 185 din III mii lei IV 3,661 1,65 3,661 1,65 3,661 1,65 3,661 1,65 executiv, PARASCHIVA

34 JUDEŢUL: CĂLĂRAȘI Unitatea administrativ - teritorială :Județul CĂLĂRAȘI Institutia publica: CONSILIUL JUDETEAN CALARASI B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 la Hotara Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Scoala Speciala DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM AN Influente Buget I II indicator rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 7 7 CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE(1= ) TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 3 1 Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond aferent platii cu ora Indemniza?ii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Norme de hrana Tichete de vacanta Contributii Contrubutii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale contributii pentru nconcedii si indemnizatii Fond de garantare creante salariale TITLU II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie

35 Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) 53 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) Active fixe(inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale Reparatii capitale aferente activelor fixe Presedinte Director executiv,

36 Ec. Vasile ILIUTA Muresanu Paraschiva

37 Anexa nr.7 area nr. 185 din III mii lei IV

38

39

40 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Sanatate DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 6, , ,742 CHELTUIELI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL , , ,725 Transferuri curente ,25 2 1, Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Buget rectificat I ,25 2 1, Transferuri de capital , ,245 1,425 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale , ,245 1,425 proiecte cu finantere din FEN pt bug Programe din Fondul European de dezv reg finantare nationala CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) Active fixe(inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe II Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Director e Muresanu PA

41 ANEXA NR.8 ea nr. 185 din III mii lei IV 1,868 2,922 1,798 2, ,498 2,322 1,498 2, executiv, PARASCHIVA

42 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Biblioteca Judeteana Al.Odobescu DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 1, , CHELTUIELI TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 3 1 1, , Cheltuieli salariale in bani , , Salarii de baza , , Indemnizatii de delegare Cheltuieli salariale in natura Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa I Contributii Contrubutii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale contributii pentru nconcedii si indemnizatii Fond de garantare creante salariale TITLU II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie II Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari

43 Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) Active fixe(inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente si mijloace de transport Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Director e Muresanu PA

44 ANEXA NR.9 ea nr. 185 din III mii lei IV

45 executiv, ARASCHIVA

46 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Subventie muzeu DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat I TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 2, , CHELTUIELI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL , , Transferuri curente , , Transferuri catre institutii publice , , Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice II Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Director e Muresanu PA

47 ANEXA NR.1 ea nr. 185 din III mii lei IV executiv, ARASCHIVA

48 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente Buget I indicator AN rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 5, ,141 2,427 CHELTUIELI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL , ,141 2,427 Transferuri curente , , Transferuri catre institutii publice , , Transferuri de capital ,448 1,448 1,448 Alte transferuri de capital catre institutii publice ,448 1,448 1,448 Presedinte, ec. Vasile ILIUTA

49 ANEXA NR.11 la Hotararea nr. 185 din II III mii lei IV 1, ,821 1, ,821 1, ,821 1, ,821 Director executiv, Muresanu PARASCHIVA

50 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Personal Neclerical - salarizare DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 2,4 1,3 3,43 9 1, CHELTUIELI TITLUL X ALTE CHELTUIELI ,4 1,3 3,43 9 1, Sustinerea cultelor I II Contributii la salarizarea personalului neclerical ,4 78 3,18 9 1, Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Director e Muresanu PA

51 ANEXA NR.12 ea nr. 185 din III mii lei IV 5 1,3 5 1, executiv, PARASCHIVA

52 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 3,3 1,35 4,65 1,15 2,5 CHELTUIELI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,2 1,3 4,5 1,15 2,5 A.Transferuri interne ,2 1,3 4,5 1,15 2,5 Alte transferuri curente interne ,2 1,3 4,5 1,15 2,5 TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii I II Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Dire Mures

53 ANEXA NR.13 ea nr. 185 din III mii lei IV -5 1,5-5 1,35-5 1,35-5 1, ector executiv, sanu PARASCHIVA

54 JUDETUL CALARASI Anexa nr.14 CONSILIUL JUDETEAN CALARASI la Hotararea nr. 185 din Actiuni sportive si educative 218 mii lei Nr. Destinatia Buget initial crt AFC Dunarea 25 2 Asociatia de handbal 55 3 Clubul sportiv municipal 1 4 Directia Jud. de tineret si sport 5 5 Asociatia Modelu 6 Asociatia Borcea 7 Asociatia Oltenita 8 Asociatia de futsal Total sport 32 Actiuni educative si sportive prin Inspectoratul Scolar Judetean 1 Inspectoratul scolar judetean 2 Total 2 Presedinte, ec. Vasile ILIUTA

55 Influente Buget rectificat

56 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente Buget I indicator AN rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 2, ,141 2,55 CHELTUIELI TITLU II BUNURI SI SERVICII Reparatii curente CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) 5 7 1, ,796 2, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) , ,796 2, Active fixe(inclusiv reparatii capitale) , ,796 2, Constructii ,679 1, Masini, echipamente si mijloace de transport ,14 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Presedinte, ec. Vasile ILIUTA

57 ANEXA NR.15 la Hotararea nr. 185 din II III IV , Director executiv, Muresanu PARASCHIVA

58 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI alte cheltuieli in domeniul culturii DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente Buget II indicator AN rectificat I TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL CHELTUIELI TITLU II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) Active fixe(inclusiv reparatii capitale) Alte active fixe OPERATIUNI FINANCIARE(79=8+81) TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Dire Mures

59 ANEXA NR.16 ea nr. 185 din III mii lei IV ector executiv, sanu PARASCHIVA

60 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Alte servicii in domeniul culturii,recreerii si recreerii si religiei DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat I TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL CHELTUIELI 7.CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) Active fixe(inclusiv reparatii capitale) Alte active fixe Presedinte, ec. Vasile ILIUTA

61 ANEXA NR.17 la Hotararea nr. 185 din II III mii lei IV Director executiv, Muresanu PARASCHIVA

62 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotara B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Asistenta sociala in caz de invaliditate DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 1,57 1,57 2,672 2,688 CHELTUIELI TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 3 1 8,67 8,67 2,76 2,192 Cheltuieli salariale in bani ,422 8,422 2,31 2,142 Salarii de baza , ,557 1,247 1,425 Sporuri pentru conditii de munca ,747 1, Alte sporuri ,22 1, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani I Contributii Contrubutii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Fond de garantare creante salariale TITLU II BUNURI SI SERVICII ,885 1, Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb II Transport Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

63 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipamente Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) Active fixe(inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente si mijloace de transport Presedinte, ec. Vasile ILIUTA

64 ANEXA NR.18 area nr. 185 din III mii lei IV 3,91 2,56 2,283 2,56 2,237 2,12 1,588 1,

65 Director executiv, Muresanu PARASCHIVA

66 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Protectia copilului DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 36,453 36,453 9,963 9,189 CHELTUIELI TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL ,49 32,49 8,51 8,184 Cheltuieli salariale in bani , ,331 7,873 7,755 Salarii de baza , ,527 6,448 6,396 Sporuri pentru conditii de munca ,771 2, Alte sporuri ,889 2, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Cheltuieli salariale in natura Norma de hrana Buget rectificat I Tichete de vacanta Contributii Contrubutii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale contributii pentru nconcedii si indemnizatii II Fond de garantare creante salariale TITLU II BUNURI SI SERVICII ,37 4,37 1,874 1,9 Bunuri si servicii ,972 1, Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb

67 Transport Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana ,179 1, Hrana pentru oameni ,179 1, Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipamente Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Pregatire profesionala Alte cheltuieli Reclama si publicitate Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) Active fixe(inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Dire Mures

68 ANEXA NR.19 ea nr. 185 din III mii lei IV 9,836 7,465 8,349 7,465 8,566 7,137 7,111 5, ,

69 ector executiv, sanu PARASCHIVA

70 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Asistenta sociala DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 88,796 88,796 22,1 23,12 CHELTUIELI TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 3 1 1,847 1, Cheltuieli salariale in bani ,87 1, Salarii de baza , , Sporuri pentru conditii de munca Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana I Contributii Contrubutii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Fond de garantare creante salariale TITLU II BUNURI SI SERVICII ,22 1, Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate II Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

71 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli ,25 1, Reclama si publicitate Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,23 1, TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ,729 85,729 21,235 22,235 Ajutoare sociale ,729 85,729 21,235 22,235 Ajutoare sociale in numerar ,729 85,729 21,235 22,235 Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Dire Mures

72 ANEXA NR.2 ea nr. 185 din III mii lei IV 22,55 21,

73 ,435 2,824 21,435 2,824 21,435 2,824 ector executiv, sanu PARASCHIVA

74 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Investitii asistenta sociala DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM AN influente indicator Buget rectificat I TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL CHELTUIELI TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) Active fixe(inclusiv reparatii capitale) Constructii Alte active fixe II Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Dire Mures

75 ANEXA NR.21 ea nr. 185 din III mii lei IV ector executiv, sanu PARASCHIVA

76 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI la Hotarare B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI CAMS subventie DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 1, , CHELTUIELI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL , , Transferuri curente , , Transferuri din bugetele consiliilor locale si jud pentru finantarea unitatatilor de asist med-soc Buget rectificat I II , , Presedinte, ec. Vasile ILIUTA Dire Mures

77 ANEXA NR.22 ea nr. 185 din III mii lei IV ector executiv, sanu PARASCHIVA

78 Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi Instituţia publică:consiliul JUDETEAN CALARASI B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 218 Anexa prevederi cheltuieli capitol (anul 218, trimestrul 3) CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Transporturi DENUMIREA INDICATORILOR Nr rand Cod PROGRAM influente indicator AN Buget rectificat TOTAL CHELTUIELI 1 TOTAL 15,585 2,811 18,396 3,811 CHELTUIELI TITLU II BUNURI SI SERVICII 3 2 1,28 1,28 2,332 Reparatii curente ,28 1,28 2,332 proiecte cu finantere din FEN pt bug Programe din Fondul European de dezv reg finantare nationala cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL (7= ) 9 7 3,833 2,811 6, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( ) ,833 2,811 6, Active fixe(inclusiv reparatii capitale) ,833 2,811 6, Constructii ,441 2,811 6, Alte active fixe TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.1) 72 Active financiare (cod ) 72.1 Participare la capitalul social al societatilor comerciale I 79.OPERATIUNI FINANCIARE(79=8+81) ,5 1,5 263 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ,5 1,5 263 Rambursari de credite interne ,5 1,5 263 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale ,5 1,5 263 Presedinte, ec. Vasile ILIUTA

79 ANEXA NR.23 la Hotararea nr. 185 din II III mii lei IV 3,594 7,697 3,294 2,332 2,332 3,32 2,332 2,332 3, , 4,811 1, 4,811 1, 4,811 1, 4, Director executiv, Muresanu PARASCHIVA

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 12 martie 2019 Parlamentul României

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL " SF. IERARH DR. LUCA" ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti

SPITALUL MUNICIPAL  SF. IERARH DR. LUCA ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti Finantare: 01.01 - CAS - SPITAL Centru cost: Toate 1. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16243.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 15410816.43 2. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI 10.01 1602153.00

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

BUGET dolj.xls

BUGET dolj.xls Institutia: CURTEA DE APEL CRAIOVA Nr.456/24.09.2008 BUGET DE STAT PE ANUL 2008 conform Legii 388/2007 privind legea bugetului de stat pe anul 2008 CURTEA DE APEL CRAIOVA Tribunalul Dolj valabil cu 24.09.2008

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

Microsoft Word - Raport narativ proiect buget 2016

Microsoft Word - Raport narativ proiect buget 2016 Municipiul Piatra Neamt Directia Economica Serviciul Buget Raport narativ privind întocmirea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului Piatra Neamţ pe anul 2016 Proiectului bugetului general

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

anexa204_ pdf

anexa204_ pdf UGETUL SIGURRILOR PENTRU SOMJ SINTEZ cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii - nexa nr. / Pag. 1 - mii lei -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de ~heltuieli~articole si alineate Cod indicator mii lei Prevederi an CULTURA,RECREE, RELlGlE 67.1 0 11.800,OO Servicii culturale 67.10.03

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 58 din 12 aprilie 2018 Președintele Senatului UDJG, Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII 2017 Str. Domnească

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2018 Consiliul Local al

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult