unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019"

Transcriere

1 unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019

2 Examenul de admitere Studii de LICENŢĂ ANUL UNIVERSITAR Calendarul examenului de admitere, precum şi Metodologia de Admitere 2019 au fost aprobate de către Senatul Universităţii din Bucureşti. Concursul de admitere la studii universitare de licenţă din anul 2019, în toate facultăţile Universităţii din Bucureşti se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare, precum şi Metodologiei de Admitere În cadrul Universităţii din Bucureşti se organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive şi se susţine în iulie şi septembrie. Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune în luna septembrie. Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite. Admiterea se organizează în facultăţi, în limita capacităţii de şcolarizare aprobată de M.E.N., astfel: a. Pe locuri finanţate de la buget; b. Pe locuri cu taxă. ATENŢIE! 1. Metodologia examenului de admitere, precum şi informaţiile detaliate asupra numărului de locuri şi a distribuirii acestora pe facultăţi, direcţii de studii şi specializări vor deveni oficiale după aprobarea lor de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi vor fi disponibile pe: ciocp.unibuc.ro şi admitere.unibuc.ro. 2. Informaţiile detaliate asupra numărului de locuri alocate în anii anteriori pentru fiecare facultate, a numărului de candidaţi pe loc, Prima/ Ultima medie pentru fiecare program de studii, precum şi subiectele din anii anteriori pot fi accesate pe site-ul ciocp.unibuc.ro. 3. Modificările posibile aduse Metodologiei de Admitere şi structurilor organizatorice ale facultăţilor UB, ulterioare tipăririi prezentei broşuri, vor fi făcute publice pe site-urile sus menţionate. 4. Propunerile de repartizare a numărului de locuri pe domenii şi specializări sunt disponibile pe ciocp.unibuc.ro. Înscrierea la concursul de admitere (METODOLOGIE DE ADMITERE 2019*) Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza în cererea de înscriere disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele. La fişa-tip de înscriere se anexează următoarele acte:» Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată sau adeverinţă (în cazul liceelor în care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2019), eliberată de către instituţia de învăţământ în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;» Certificatul de naştere în copie certificată;» Adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;» 3 fotografii tip B.I.;» B.I. sau C.I. în copie;» Atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către Direcţia de Specialitate din cadrul M.E.N.;» Diploma de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;» Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;» Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din documentele: Copii legalizate de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); Adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); Adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; Adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

3 ÎNSCRIEREA ŞI ELIBERAREA LEGITIMAŢIILOR DE CONCURS SE FACE NUMAI DACĂ DUPĂ VERIFICAREA FIECĂRUI DOSAR SE CONSTATĂ CĂ:» Fişele-tip de înscriere sunt completate corect;» Candidaţii au precizat facultatea şi la care doresc să concureze, domeniile, precum şi disciplinele şi probele de concurs, după caz. Pentru candidaţii din rândul minorităţilor naţionale care solicită susţinerea unor probe de concurs în limba maternă, comisia va verifica dacă disciplinele pentru care solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba respectivă. În caz contrar, candidaţii vor fi anunţaţi că nu pot susţine probele respective în limbile minorităţilor naţionale. DUPĂ ÎNCHEIEREA DEFINITIVĂ A ÎNSCRIERII, COMISIILE DE ADMITERE ÎNTOCMESC LISTELE NOMINALE CU CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI, ÎN ORDINE ALFABETICĂ, PE CARE LE AFIŞEAZĂ LA LOC VIZIBIL, CU CEL PUŢIN 24 DE ORE ÎNAINTEA ÎNCEPERII PRIMEI PROBE. LISTELE VOR PRECIZA:» Facultatea, domeniul şi la care sunt înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a specializărilor (dacă este cazul) şi probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt probe la alegere);» Repartizarea candidaţilor pe săli de concurs, iar pentru probele orale la care examinarea se face individual, repartizarea pe serii şi săli de concurs;» Limba maternă în care urmează să susţină unele probe, numai pentru cazurile în care aceasta este diferită de limba română. Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu trei ore înainte de începerea primei probe, cu aprobarea preşedintelui comisiei. *INFORMAŢIILE DIN ACEST MATERIAL SUNT CU CARACTER INFORMATIV. METODOLOGIA DE ADMITERE 2019, CALENDARUL DE ADMITERE, NUMĂRUL DE LOCURI, PRECUM şi FORMA DE CONCURS VOR FI AFIŞATE PE SITE-UL admitere.unibuc.ro. SESIUNILE DE ADMITERE VOR FI STABILITE şi AFIŞATE PE SITE-UL admitere.unibuc.ro. ÎN MOD TRADIŢIONAL ACESTEA SE ORGANIZEAZĂ ÎN LUNILE IULIE şi SEPTEMBRIE.

4 1 FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI Tel/ Fax: Web: faa.ro Ştiinţe Administrative Administraţie Publică (IF) ,95/ 8,72 (buget); 7,90/ 7,27 (buget romi); 9,30/ 8,15 (buget rural); 9,50/ 6,02 (buget rural) Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor (IF) ,00/ 8,92 (buget); 8,15/ 7,57 (buget romi); 9,90/ 5,50 (taxă) Business Administration (în limba engleză) (IF) ,00/ 8,70 (buget); 9,90/ 5,00 (taxă) Marketing Marketing (IF) ,50/ 7,92 (buget); 6,62 (buget romi); 7,67 (buget rural); 9,30/ 5,97 (taxă) Cibernetică, statistică şi informatică econimică Cibernetică economică (IF) ,82/ 9,05 (buget); 9,30/ 6,50 (taxă) Proba 1 50% nota probei scrise la Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat; Proba 2 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică şi argumentare, Fizică, Chimie, etc. Pentru programul Business Administration (în limba Engleză), proba eliminatorie (testul de limbă Engleză), notată cu calificativul Admis/ Respins NB. Candidaţii care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere copie simplă), nu trebuie să susţină testul de limbă. Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii: a) Media examenului de bacalaureat; b) Nota probei scrise la Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat. 2 FACULTATEA DE BIOLOGIE Tel/ Fax: Web: bio.unibuc.ro forma de învăţământ Biologie Biologie (IF) ,81/ 8,45 (buget); 6,92 (buget rural); 9,68/ 6,88 (taxă) Biochimie (IF) ,78/ 8,88 (buget); 9,20/ 7,01 (taxă) Ştiinţa Mediului Ecologie şi protecţia mediului (IF) ,45/ 6,75 (buget); 9,31/ 6,48 (taxă) 1. Eseu probă eliminatorie, notat cu calificativul Admis/ Respins; 2. Media examenului de bacalaureat 100%. 3 FACULTATEA DE CHIMIE Tel/ Fax: Web: chimie.unibuc.ro * Chimie (IF) ,92/ 5,75 (buget); 8,21/ 6,97 (buget rural); 9,25/ 6,76 (taxă) Chimie Biochimie tehnologică (IF) ,93/ 5,97 (buget); 8,61/ 6,07 (taxă) Chimie medicală (IF) ,87/ 7,84 (buget); 8,72/ 6,41 (taxă) Chimie farmaceutică (IF) ,53/ 6,53 (buget) *mediile de admitere sunt pentru candidaţii admişi şi înmatriculaţi în anul I

5 Media examenului de bacalaureat (75%) + media test grilă (25%) (la alegere: chimie organică/ chimie anorganică şi generală). 4 FACULTATEA DE DREPT Tel: / Fax: Web: drept.unibuc.ro Drept Drept (IF) / 7.30 (buget), 7,00/ 6.60 (buget romi), 5,70 (buget rural), 8.80/ 6.30 (taxă) Drept (ID) / 5.00 Concurs de admitere tip grilă la disciplinele: Limba română şi Economie. 5 FACULTATEA DE FILOSOFIE Tel: ; Web: filosofie.unibuc.ro Filosofie Filosofie (IF) ,00/ 6,13 (buget); 9,90/ 5,81 (taxă) Media de la bacalaureat şi chestionar motivaţional notat cu Admis/ Respins 6 FACULTATEA DE FIZICĂ Tel: / Fax: Web: fizica.unibuc.ro Fizică (IF) ,00/ 6,69 (buget); 9,87/ 8,35 (taxa) Fizică Fizică Medicală (IF) ,80/ 6,25 (buget); 9,28/ 6,51 (taxa) Fizică în Limba Engleză (IF) ,91/ 6,16 (buget); 9,35/ 8,69 (taxa) Ştiinţe Inginereşti Aplicate Fizică Tehnologică (IF) ,86/ 6,38 (buget); 9,05/ 6,57 (taxa) 1. 50% media generală la examenul de bacalaureat 2. 50% punctajul obţinut la testul grilă dat la alegere din tematica examenului de bacalaureat la una din cele cinci discipline, (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică) aparţinând ariilor curriculare Matematică şi Ştiinţe şi respectiv Tehnologii. Candidaţii care optează pentru specializarea Fizică (lb. engleză) vor primi testul grilă (acelaşi ca în cazul celorlalte programe de studiu) redactat în limba engleză. Sunt înmatriculaţi direct, fără susţinerea examenului de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la Olimpiadele naţionale/ internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie.

6 7 FACULTATEA DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ Tel: ; Web: gg.unibuc.ro Geologie Geologie (IF) ,05/ 6,13 (buget); 9,44/ 6,06 (taxă) Inginerie Geologică Geofizică (IF) ,65/ 6,01 (buget); 7,65/ 6,25 (taxă) Inginerie Geologică (IF) ,88/ 6,08 (buget); 6,90/ 6,15 (buget rural); 8,77/ 6,10 (taxă) 1. Geologie IF: media de la bacalaureat. 2. Geofizică IF, Inginerie Geologică IF: media de la bacalaureat. 8 FACULTATEA DE GEOGRAFIE Tel: ; Web: geo.unibuc.ro Domeniul de licenţă forma de învăţământ BUGET TAXĂ Prima/ ultima medie Geografie Bucureşti (IF) ,81/ 6,06 (buget); 7,36 (buget rural) Geografia Turismului Bucureşti (IF) ,83/ 6,65 (buget); 8,65/ 7,81 (buget rural); 8,70 (buget romi); 8,83/ 6,00 (taxă) Geografia Turismului Călimăneşti (IF) ,50/ 6,30 (buget) Geografie Geografia Turismului Drobeta Turnu Severin (IF) ,90/ 6,18 (buget); 7,08 (buget rural); 8,66/ 7,03 (taxă) Planificare Teritorială Drobeta Turnu Severin (IF) ,02/ 6,00 (buget) Planificare Teritorială Bucureşti (IF) ,70/ 6,00 (buget) Hidrologie şi Meteorologie Bucureşti (IF) ,65/ 6,20 (buget); 8,13 (buget rural); 8,03 (buget romi) Cartografie Bucureşti (IF) ,36/ 6,06 (buget) Ştiinţa Mediului Geografia Mediului Bucureşti (IF) ,48/ 6,08 (buget); 7,18 (taxă) Geografie Geografia Turismului Bucureşti (ID) 100 9,53/ 6,01 (taxă) 1. Scrisoare de intenţie (probă eliminatorie) notată cu Admis/ Respins % media de la bacalaureat. 9 FACULTATEA DE ISTORIE Tel: ; Web: istorie.unibuc.ro forma de învăţământ Istorie (IF) ,95/ 7,75 (buget); 8,33/ 6,08 (buget rural); 9,76/ 6,01 (taxă) Istorie Istoria Artei (IF) ,85/ 8,45 (buget); 9,68/ 6,27 (taxă) Istorie (ID) 50 9,88/ 6,03

7 Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF) ,00/ 9,03 (buget); 8,68/ 7,61 (buget romi); 9,70/ 6,41 (taxă) 1. Nota de la bacalaureat la limba şi literatura romană. 2. Nota de la bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat. 10 FACULTATEA DE Jurnalism Şi ŞtiinŢele Comunicării Domeniul de licenţă forma de învăţământ Tel: ; Web: fjsc.unibuc.ro Jurnalism (IF) ,45/ 6,85 (buget); 7,10 (buget romi); 6,17 (buget rural); 6,70/ 5,00 (taxă) Comunicare şi Relaţii Publice (IF) ,92/ 6,62 (buget); 7,60/ 5,10 (taxă) Ştiinţe ale Comunicării Publicitate (IF) ,20/ 6,85 (buget); 6,85/ 5,15 (taxă) Jurnalism (ID) 75 7,67/ 5,65 Comunicare şi Relaţii Publice (ID) 75 7,65/ 5,30 Publicitate (ID) 50 7,50/ 5,65 Examen scris (limba română, naraţiune/ creaţie şi argumentare). 11 FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE Tel: ; Web: lls.unibuc.ro Domeniul de licenţă Limbă şi literatură neogreacă A/ Limbă şi Literatură modernă B (engleză, franceză, germană, neerlandeză, italiană, portugheză, spaniolă, coreeană, latină, rusă)/ Limbă şi Literatură Română B (IF) BUGET TAXĂ Prima/ ultima medie ,00/ 9,05 (buget); 9,41/ 5,00 (taxă) Limbă şi Literatură Limba şi literatura romani Limba şi literatura română/ O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, neerlandeză, italiană, portugheză, spaniolă, coreeană, latină, rusă) (IF) O limbă şi literatură modernă (A) (Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Maghiară, Arabă, Chineză, Japoneză, Rusă, Bulgară, Croată, Polonă, Slovacă) O limbă şi literatură modernă (B)* (engleză, franceză, germană, neerlandeză, italiană, portugheză, spaniolă, coreeană, latină, rusă)/ Limba şi literatura română B ,14/ 6,10 (buget); 7,75 (buget rural) 9,90/ 7,27 (taxă) 10,00/ 5,34 (buget); 6,78/ 6,77 (buget rural); 10,00/ 5,00 (taxă) Limba Suedeză A Limba şi Literatura modernă B (engleză, franceză, germană, neerlandeză, italiană, portugheză, spaniolă, coreeană, latină, rusă)/ Limba Literatura română B ,50/ 8,51 (buget); 8,51/ 7,51 (taxă)

8 Domeniul de licenţă BUGET TAXĂ Prima/ ultima medie Limbă şi Literatură Filologie clasică (Limba şi literatura latină A Limba şi literatura greacă veche B) (IF) 9 9 9,86/ 6,38 (buget); 6,85 (buget rural) 9,56/ 7,66 (taxă) Studii Culturale Studii Iudaice (IF) ,62/ 7,98 (buget); 8,10/ 6,03 (taxă) Studii Americane (IF) ,73/ 8,95 (buget); 9,26/ 6,49 (taxă) Limbi Moderne Aplicate Traducere şi Interpretare (IF) Limbi Moderne Aplicate (IF) Engleză: 9,56/ 8,81 (buget); 7,30/ 6,80 (buget rural); 8,76/ 5,01 (taxă) Franceză: 9,68/ 7,84 (buget); 8,61/ 5,10 (taxă) Italiană: 8,29/ 6,70 (buget); 6,57/ 5,03 (taxă) Spaniolă: 9,82/ 8,13 (buget); 7,70/ 5,03 (taxă) Germană: 9,45/ 7,75 (buget) Rusă: 9,44/ 9,01 (buget); 8,80/ 6,66 (taxă) 10,00/ 9,85 (buget); 8,38/ 7,71 (buget rural) 9,83/ 6,00 (taxă) 1. Media de la bacalaureat: Limbi moderne aplicate Engleză A-Limba B (germană, franceză, italiană, spaniolă, rusă, croată şi polonă), Studii Iudaice, Limba şi literatura neogreacă, Limba şi literatura maghiară, Limbi şi literaturi slave, Limba şi literatura rusă, Limba şi literatura italiană, Limba şi literatura portugheză, Filologie clasică; 2. Probă scrisă cu două discipline: Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura germană, Limba şi literatura suedeză, Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura spaniolă, Limba şi literatura arabă, Limba şi literatura chineză, Limba şi literatura japoneză, Limba şi literatura turcă, Traducere şi interpretare; 3. Probă scrisă (reprezentând, ca pondere, 50% din media de admitere), alături de Proba a doua constând din Media examenului de bacalaureat, reprezentând, ca pondere, 50% din media de admitere la licenţă): Studii americane. 12 FACULTATEA DE LITERE Tel/ Fax: Web: litere.ro forma de învăţământ BUGET* TAXĂ* Prima/ ultima medie Limbă şi Literatură Limba şi Literatura Română O Limbă şi Literatură Moderna (IF) ,00/ 8,66 (buget); 8,50 (buget romi); 8,95/ 8,80 (buget rural); 9,93/ 5,60 (taxă) Studii Culturale Studii europene (IF) ,95/ 7,72 (buget); 9,93/ 6,78 (taxă); 8,23 (buget romi) Etnologie (IF) ,37/ 5,54 (buget); 5,54 (buget romi); 8,93/ 7,00 (taxă) Ştiinţe Administrative Asistenţă Managerială şi Administrativă (IF) ,79/ 7,76 (buget); 7,72/ 5,91 (taxă) Ştiinţe ale Informării şi Documentării (IF) ,57/ 5,85 (buget); 9,30/ 6,03 (taxă) Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice (IF) ,70/ 7,50 (buget); 10,00/ 5,89 (taxă) Comunicare şi Relaţii Publice (IFR) 75 10,00/ 5,89 (taxă) 1. Ştiinţe ale comunicării: test de o oră de comunicare scrisă în limba română. 2. Celelalte domenii de licenţă: Concurs de dosare: Nota probei scrise la limba şi literatura română de la bacalaureat (50%) Media celorlalte probe scrise de la bacalaureat (50%). * Cifre propuse spre aprobare

9 13 FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Tel: ; Web: fmi.unibuc.ro Matematică (IF) 34 Matematică Matematici Aplicate (IF) 44 Matematică-Informatică (IF) ,27/ 6,72 (buget); 6,61 (buget rural); 9,08/ 5,01 (taxă) Informatică Informatică (IF) ,93/ 7,02 (buget); 7,05 (buget rural); 9,92/ 6,51 (taxă) Informatică (ID) 75 10,00/ 8,68 Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Tehnologia Informaţiei (IF) ,70/ 7,24 (buget); 8,36/ 7,19 (taxă) 7,46/ 5,92 (buget rromi) Matematică (cu redactare) 2 subiecte la alegere din: Algebră, Analiză, Geometrie, Informatică; Informatică (cu redactare) 1 subiect la alegere din: Algebră, Analiză, Geometrie 1 subiect Informatică (obligatoriu); CTI (grilă) 1 grilă (15) Matematică: Algebră, Analiză, Geometrie 1 grilă (15) la alegere din: Fizică, Informatică; Media de admitere: mai mare sau egală cu 5. Proba scrisă: 80% Media la examenul de bacalaureat: 20% Nota la proba scrisă: media notelor celor 2 subiecte tratate. 14 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Tel: Web: fpse.unibuc.ro Domeniul de licenţă forma de învăţământ Psihologie Psihologie (IF) ,00/ 8,92 (buget); 6,96 (buget romi); 9,60/ 5,32 (buget rural); 10,00/ 7,76 (taxă) Pedagogie (IF) ,85/ 7,86 (buget); 9,50/ 6,15 (taxă) Psihopedagogie Specială (IF) ,71/ 8,08 (buget); 8,53/ 6,56 (taxă) Ştiinţele Educaţiei Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar Bucureşti (IF) Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar Focşani (IF) Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar Buzău (IF) Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar Bucureşti (ID) ,70/ 8,26 (buget); 7,71 (buget romi); 8,50/ 6,98 (taxă) ,81/ 7,80 (buget); 8,38/ 6,43 (buget rural); 9,62/ 7,50 (taxă) ,50/ 7,70 (buget); 8,31/ 6,10 (buget rural); 9,23/ 7,48 (taxă) 125 9,95/ 7,77 (taxă) 1. Psihologie IF: probă scrisă din tematică (manual Psihologie liceu); 2. Pedagogie IF, Psihopedagogie Specială IF: eseu motivaţional notat cu Admis/ Respins + media examenului de bacalaureat; 3. Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar-Bucureşti IF/ ID, Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar-Focşani IF, Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar-Buzău IF proba de aptitudini (oral) abilităţi artistice şi de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, argumentare, citirea unui text) + media examenului de bacalaureat.

10 15 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Domeniul de licenţă Tel: Web: sas.unibuc.ro Sociologie (IF) ,00-8,17 (buget); 8,75-6,55 (buget romi); 7,55 (buget rural) 9,45-5,95 (taxă) Sociologie Antropologie (IF) ,67-8,25 (buget); 7,77-6,32 (taxă) Resurse Umane (IF) ,00-9,37 (buget); 8,00 (buget rural); 9,32-6,25 (taxă) Asistenţă Socială Asistenţă Socială (IF) ,00-8,55 (buget); 9,30-6,77 (buget romi); 9,25-7,07 (buget rural); 9,30-6,02 (taxă) Asistenţă Socială (ID) 50 9,80-7,74 (taxă) 1. Eseu motivaţional (de cuvinte), prezentat la înscriere. În eseul motivaţional, viitorii studenţi trebuie să descrie pe scurt ce anume îi atrage la domeniul sociologie, respectiv asistenţă socială, evaluat cu Admis/ Respins, iar ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul Admis la eseul motivaţional se va face după proba numărul 2 (media de admitere). 2. Media de admitere pentru învăţământul universitar de licenţă ia în calcul notele obţinute la bacalaureat la următoarele probe: 50% nota probei scrise la Limba şi literatura română; 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie. 16 FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE Tel: ; Web: fspub.unibuc.ro Domeniul de licenţă forma de învăţământ Ştiinţe Politice (IF) ,91/ 6,93 (buget); 6,43 (buget romi); 9,03/ 6,01 (taxă) Ştiinţe Politice Studii de Securitate (cu module opţionale în limba română, engleză, franceză) (IF) ,70/ 6,93 (buget); 9,61/ 6,25 (taxă) Ştiinţe Politice în Limba Franceză (IF) ,40/ 6,00 (buget); 8,93 (taxă) Ştiinţe Politice în Limba Engleză (IF) ,86/ 6,53 (buget); 9,17/ 8,36 (taxă) Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba engleză (IF) ,00/ 8,48 (buget); 9,20/ 6,75 (taxă) 1. Ştiinţe Politice IF, Studii de Securitate IF: Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aprox. 500 cuvinte, redactată în limba română, notată cu Admis/ Respins; Media obţinută la examenul de bacalaureat. 2. Ştiinţe Politice în Limba Franceză IF, Ştiinţe Politice în Limba Engleză IF: Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aprox. 500 cuvinte, redactată în limba franceză/ engleză (în funcţie de programul de studii), notată cu Admis/ Respins; Media obţinută la examenul de bacalaureat. 3. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în Limba Engleză IF: Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aprox. 500 cuvinte, redactată în limba engleză, notată cu Admis/ Respins. Probă eliminatorie de verificare a competenţelor lingvistice; Media obţinută la examenul de bacalaureat. Înscrierile se pot face şi online.

11 17 FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ Tel: Web: ftb.unibuc.ro forma de învăţământ Teologie Teologie Baptistă Asistenţă Socială (IF) ,88/ 7,34 (buget); 8,68/ 8,07 (taxă) Concurs de dosare în pondere de 60% + Eseu în pondere de 40% (depus la dosarul de înscriere) 18 FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Tel: Web: ftoub.ro forma de învăţământ Arte Vizuale Artă Sacră (IF) ,66/ 6,23 (buget); 9,15/ 6,00 (taxă) Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială (IF) ,72/ 7,00 (buget); 9,92/ 7,08 (taxă) Teologie Teologie Ortodoxă Didactică (IF) ,30/ 6,92 (buget) Teologie Ortodoxă Pastorală (IF) ,68/ 6,24 (buget); 9,49/ 6,03(taxă) 1. Arta Sacră IF: test de verificare a aptitudinilor socio-umane (probă eliminatorie) + probă de concurs: desen (50%) şi media de la bacalaureat (50%); 2. Teologie Ortodoxă-Asistenţă Socială IF, Teologie Ortodoxă Didactică IF,: test de verificare a aptitudinilor socio-umane (probă eliminatorie) + probă de concurs: interviu (50%) şi media de la bacalaureat (50%) 3. Teologie Ortodoxă Pastorală IF: test de verificare a aptitudinilor socio-umane (probă eliminatorie)+probă de concurs: test-grilă de teologie dogmatică (50%) şi media de la bacalaureat (50%) 19 FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ Tel: Web: ftcub.ro Teologie Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială (IF) ,27/ 7,83 (buget); 9,36/ 8,02 (taxă) Studii Religioase (IF) ,61/ 8,30 (buget); 9,50/ 9,23 (taxă) Concurs de dosare (50% media de la Bac + 50 % medie Colocviu). Înscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolvenţii seminarelor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, excepţie făcând absolvenţii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a căror diplomă a fost echivalată cu cea de bacalaureat; în plus candidaţii sunt obligaţi să prezinte certificatul de botez precum şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care aceştia aparţin (acceptul forului bisericesc care îi poate oferi pe parcursul studiilor sumele băneşti cuvenite: donaţii, burse, semi-burse etc.) şi în cadrul căreia urmează a fi repartizaţi. Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi/ programe de studii vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, iar copia la cealaltă facultate.

12 Universitatea din Bucureşti Bd. M. Kogălniceanu, nr , sector 5, , Bucureşti Tel.: Fax: Web: Facebook: Universitatea din Bucureşti Departamentul de Consiliere şi Orientare pentru Carieră Bd. M. Kogălniceanu, nr , căminul Kogălniceanu, corp B, etaj II, sala de lectură, sector 5, Bucureşti Tel.: Web: ciocp.unibuc.ro; unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/departamentul- de-consiliere- si-orientare- pentru-cariera Facebook: Departamentul de Consiliere şi Orientare pentru Carieră UB În conformitate cu metodologiile şi regulamentele UB, DEPARTAMENTUL DE CONSILIERE şi ORIENTARE PENTRU CARIERĂ asigură informare, consiliere şi orientare profesională cu referire la alegeri din sfera educaţională, de formare şi gestionare a carierei şi consiliere psihologică. Misiunea noastră este de a vă sprijini în luarea deciziilor voastre legate de carieră şi dezvoltare personală, începând cu alegerea facultăţii potrivite şi continuând pe parcursul studiilor voastre.

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii e de licenta 2011 Facultatea Domeniul Specilizarea 1 BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI Biologie, Zi Biochimie, Zi Biologie, ID Ecologie

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE LOCURI ȘI SPECIALIZĂRI ADMITERE 2018 ATENȚIE! TOATE SPECIALIZĂRILE DE MAI JOS AU

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE LOCURI ȘI SPECIALIZĂRI ADMITERE 2018 ATENȚIE! TOATE SPECIALIZĂRILE DE MAI JOS AU LOCURI ȘI SPECIALIZĂRI ADMITERE 2018 ATENȚIE! TOATE SPECIALIZĂRILE DE MAI JOS AU DURATA DE STUDIU 3 ANI (6 SEMESTRE), IAR FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ESTE CU FRECVENȚĂ (ZI). LOCURILOR DE MAI JOS LI SE ADAUGĂ 15

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Ştiinţe Chimie Fizica Biochimie tehnologică A IF 50 Chimie farmaceutică AP IF 30 Fizică informatică A IF 50 Fizică medicală A IF 45 Informatică Informatică A IF 200 Matematică Ştiinţa mediului Geografie

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021) ; +4(021)305

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021) ; +4(021)305 UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021)3053738; +4(021)3053740; +4(021)3053741; +4(021)3053743; +4(021)3053745;

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

cifra_scolarizare_licenta_2012

cifra_scolarizare_licenta_2012 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 14 iunie 2012 STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ CONCURS DE ADMITERE anul I, anul universitar 2012-2013 crt Locuri repartizate 2012/2013 CondiŃii Criterii partajare FACULTATEA

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020 CADRUL GENERAL CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ADMITERII Concursul de admitere

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

UNIVERSITATEA DIN ORADEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr. 2.88/FMF/19.03.2019 METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență, Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul universitar

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr /FMF/ METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licen

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr /FMF/ METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licen UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr. 3.415/FMF/16.04.2018 METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență la Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 53 (1) Coordonarea metodologică a

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în cadrul programelor de studii universitare de licenţă ale

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI METODOLOGIA organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019 Studii universitare de LICENŢĂ CUPRINS 1. DISPOZIŢII

Mai mult

Nr

Nr Art. 26. (1) Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se face pe baza Mediei

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA lb.străine Calendarul ului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2013, / a lor Confirmar e ocupate după redistribuire. Taxa de semnare de studii Probe de

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Științe Matematică Informatică Matematici aplicate Meto și mole în inteligența artificială Fizică Fizică aplicată/applied Physics 100 Chimie Chimia compuşilor biologic activi 100 Condiţii admitere Concurs

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE C.P. 114 of. Poştal 1 Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor Tel/fax: 0259 408439/0259 408766 www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent www.ase.ro! Aula Magna 1 Mesajul Rectorului Dragi candidați

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ la FACULTATEA DE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, 900527 Constanţa, România Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro Webpage: www.univ-ovidius.ro

Mai mult

Microsoft Word - Inscriere online vs inscriere la facultate - admitere 2019

Microsoft Word - Inscriere online vs inscriere la facultate - admitere 2019 Universitatea din București Facultatea de Matematică și Informatică Admitere la studii de licență sesiunea iulie 2019 Detalii prin care se diferențiază înscrierea online de înscriere la facultate Cum se

Mai mult

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Academia de Studii Economice din Bucureşti METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 Prezenta metodologie a fost publicată în data de.. Organizarea

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ GHIDUL CANDIDATULUI ANUL UNIVERSITAR Ciclul II MASTER

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ GHIDUL CANDIDATULUI ANUL UNIVERSITAR Ciclul II MASTER UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA GHIDUL CANDIDATULUI ANUL UNIVERSITAR 20182018-2019 Ciclul II MASTER OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CICLUL II - STUDII DE MASTER Pentru anul universitar 2018/2019, oferta educațională

Mai mult

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I 2019-2020 Methodology for Organizing the enrollment in Psycho- Pedagogical Education Program for Certification

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei, studii universitare LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 prioritare zvoltare licee stinate 1 ȘTIINȚE Chimie Biochimie tehnologică A/ IF 50

Mai mult

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la masterat pentru anul universitar 2012/2013

Mai mult

Anexa 2

Anexa 2 Unitatea de învăţământ Adresa Telefon Anexa 2a APROBAT, Director, L.S. CERERE DE ÎNSCRIERE Subsemnatul(a), absolvent(ă) al/a, promoţia, forma de învăţământ, filiera, profilul, specializarea/calificarea.

Mai mult

Universitatea "Ovidius" din Constanța Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență pentru anul univer

Universitatea Ovidius din Constanța Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență pentru anul univer Universitatea "Ovidius" din Constanța Taxe școlarizare si criterii selecție pentru admitere la studii universitare licență pentru anul universitar 2019-2020 Taxe școlarizare/an Criterii selectie admitere

Mai mult

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGISLATIV ART. 1. - Legea nr. 1 / 2011 actualizată (Legea

Mai mult

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Anexă la Hotărârea Senatului cu nr. 10.229 din 10. 06. 2019 Nr. crt. Facultatea Domeniul

Mai mult

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc METODOLOGIE de ADMITERE la SCOALA DOCTORALA DE GEOLOGIE Sesiunea SEPTEMBRIE 2019 1. Norme de organizare Concursul de admitere, din anul 2019 în cadrul Școlii Doctorale de Geologie, se va desfășura în conformitate

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 10.01.2019, modificat 18.03.2019 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE)

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020 I. PRINCIPII Art. 1 (a) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de Ordinul MEN nr. 3165/2015 - aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 a fost

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 16.01.2017. REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE) ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER la FACULTATEA DE

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 100/28.05.2019 cu privire la aprobarea

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 CUPRINS CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL

Mai mult

FACULTATEA DE FIZICĂ TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: / Fax: Ofici

FACULTATEA DE FIZICĂ TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: / Fax: Ofici FACULTATEA DE FIZICĂ TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-405300/5176 0264-405328 Fax: 0264-591906 Oficiul admiterii: secretariat.phys@phys.ubbcluj.ro http://www.phys.ubbcluj.ro/admi

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI FORMARE CONTINUĂ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 1 CUPRINS Pag. CAP.I. Cadrul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti, Tel.: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti, Tel.: , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti, Tel.: +40 213 214 667, +40 213 234 167 Fax: +40 213 216 296 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA

Mai mult

APROBAT

APROBAT UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI Regele Mihai I al României DIN TIMIŞOARA - în anul universitar 2019-2020 Admiterea în anul universitar 2019-2020

Mai mult

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020 I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte 1 : a) Persoanele care îşi asumă în

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel.

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 www.ub.ro;

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA SECȚIUNEA I. Preambul 1.1. În Univer

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA SECȚIUNEA I. Preambul 1.1. În Univer METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA SECȚIUNEA I. Preambul 1.1. În Universitatea Maritimă din Constanța procesul didactic este

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Anexa nr. STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ACREDITATE, DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI SPECIALIZĂRILE ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU 4 5 6 7

Mai mult

UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII METODOLOGIE DE ADMITERE pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățăm

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățăm ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățământ din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

UNAp

UNAp P R O G R A M A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I, -ANUL UNIVERSITAR 2019-2020- 1. PROBLEME

Mai mult

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: R 10 Ediţia: 3 Revizia: 3 REGULAMENT Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: R 10 Ediţia: 3 Revizia: 3 REGULAMENT Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere Cod: R 10 Ediţia: 3 Revizia: 3 REGULAMENT Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere CUPRINS 1. SCOP... 3 2. DOMENIUL DE APLICARE... 3 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ... 3 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...

Mai mult

RAPORT ACTIVITATE

RAPORT ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2015-2016 COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU Bistriţa STRUCTURA CLASELOR PRIMAR: 19 clase GIMNAZIU: 13 CLASE LICEU:32 CLASE (20 profil real și 12 profil uman) TOTAL: 64 clase

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr. 24981/22.01. RI Se aprobă. SECRETAR DE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

`

` REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA -pentru anul universitar 2019-2020 CAPITOLUL 1. PREVEDERI

Mai mult

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programul

Mai mult

CALENDAR ADMITERE 2017 Perioada de ÎNSCRIERE la concursul de admitere la FACULTATEA DE MECANICĂ: Comisia Perioada Atenţie Subcomisia 2.2 test grilă sc

CALENDAR ADMITERE 2017 Perioada de ÎNSCRIERE la concursul de admitere la FACULTATEA DE MECANICĂ: Comisia Perioada Atenţie Subcomisia 2.2 test grilă sc CALENDAR ADMITERE 2017 Perioada de ÎNSCRIERE la concursul de admitere la FACULTATEA DE MECANICĂ: Comisia Perioada Atenţie Subcomisia 2.2 test grilă scris, la matematică domeniul: Ingineria Autovehiculelor,

Mai mult

Nr

Nr FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Proiect admitere 2013 METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DE LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT Pentru

Mai mult

Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii sol

Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii sol Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii solicitate. 7. Eliberare diplomă/ certificat de studii,

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru studii universitare de licenţă/master/doctorat în anul universitar 2019-2020 a cetăţenilor străini 1 Dispoziţii generale Concursul de admitere

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a admiterii la studiile universitare de licenţă şi masterat pentru anul universitar 2017-2018 Organizarea şi desfăşurarea admiterii în toate ciclurile de studii

Mai mult

1

1 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, DE MASTER ŞI DE DOCTORAT

Mai mult

Decizia Senatului nr. 2081/ anexa 4. REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA PE ANUL ACADEMIC 2018/2019 (programe de studiu de

Decizia Senatului nr. 2081/ anexa 4. REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA PE ANUL ACADEMIC 2018/2019 (programe de studiu de Decizia Senatului nr. 2081/12.02.2018 - anexa 4. REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA PE ANUL ACADEMIC 2018/2019 (programe de studiu de licenţă şi master) A. INTRODUCERE 1. Admiterea la

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr Anexa nr. 3. 1. de Matematică şi Informatică 2. de Fizică 3. de Chimie şi Inginerie Chimică 4. de Biologie şi Geologie Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2015 / 2016 pentru cetăţeni români, UE

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie-admitere SDT-sept.2019.docx

Microsoft Word - Metodologie-admitere SDT-sept.2019.docx UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de Teologie Romano-Catolică Str. G-ral Berthelot 19, 010164 București 021 314 86 10 www.ftcub.ro Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase METODOLOGIA PROPRIE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare,

Mai mult

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT Nr. UAIC: 819/17.01 2017 M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR pentru anul universitar

Mai mult

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în ciclul II studii superioare de master pentru anul universitar 2019 2020

Mai mult

Procedura de admitere

Procedura de admitere MITSC Management, Innovation et technologies des Systèmes Collaboratifs Program Master Complementar, 4 Semestre I. GENERALITATI Procedura de admitere 2016-2017 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODOLOGIA organizării şi desfăşurării concursului de ADMITERE Studii universitare de LICENŢĂ Aprobată în ședința de Sena

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODOLOGIA organizării şi desfăşurării concursului de ADMITERE Studii universitare de LICENŢĂ Aprobată în ședința de Sena METODOLOGIA organizării şi desfăşurării concursului de ADMITERE Studii universitare de LICENŢĂ Aprobată în ședința de Senat din data de 17.04.2013 Cuprins I.Dispoziţii generale II.Calendarul concursului

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei Naţionale UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAŞI University of Applied Life Sciences and Environment RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile

Mai mult

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page:

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page: Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, 400027 Cluj-Napoca Tel.: 0264-401218, Fax: 0264-594835 Web page: http://www.ac.utcluj.ro Metodologia Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Mai mult

METODOLOGIE

METODOLOGIE MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei nr.313, 060042 Bucureşti, ROMÂNIA Telefon: +4021 318 10 00; Fax: +4021 318 10 01 www.pub.ro METODOLOGIE PRIVIND

Mai mult

C U P R I N S

C U P R I N S MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Universitatea Româno Americană Bd. Expoziţiei, nr. 1B, Sector 1 Bucureşti, cod 012101, România Telefon: 0040-372.120.101 Fax: 0040-21-318.35.66 www.rau.ro Romanian-American

Mai mult

Procedura de admitere

Procedura de admitere ISIA Ingénierie des Systèmes Intégrés Avancés Program Master Complementar, 4 Semestre I. GENERALITATI Procedura de admitere 2016-2017 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEȘTI Nr. 605/21.01.2019 Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master 2019 COD: R 04-02 APROBAT Președinte Senat

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu de Inginerie mecanică cu Autovehicule rutiere 50 20 28 Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere (în limba engleză) **) 60 26 34 Inginerie mecanică 90 63 24 Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în

Mai mult

Admiterea în învãtãmântulliceal ºi profesional de stat pentru anul ºcolar

Admiterea în învãtãmântulliceal ºi profesional de stat pentru anul ºcolar ADMITEREA în învăţământul profesional de zi cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015 Dispoziţii generale ART. 1 Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, denumit

Mai mult

Page 1 of 102 HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor superior pentru anul universitar 2018-2019 Emitent GUVERNUL

Mai mult

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline DEPARTAMENTUL DE DIDACTICA STIINTELOR SOCIO-UMANE Anul universitar 2018 2019 Nivel I ORAR - semestrul II Program Formare Psihopedagogică Nivel I şi II Disciplina Didactica specialității EFS, anul 2 Luni,

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU   SATU MARE Colegiul Naţional Liviu Rebreanu - Bistriţa Str. B-dul Republicii Nr. 8 Cod 420057 Tel./Fax: 0263-231.112 Web: www.cnlr.ro, e-mail: rebreanu@cnlr.ro RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2014-2015 COLEGIUL

Mai mult

Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar

Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar Pagina: 1 din 18 Documente de referinţă: Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.123, 138, 142, 145, 156, 199, 200, 205, 277; Legea nr.288/2004 privind organizarea

Mai mult

M E T O D O L O G I A

M E T O D O L O G I A M E T O D O L O G I A PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2019 Universitatea Alexandru Ioan Cuza, în calitate de centru de formare/perfecţionare

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE S

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE S UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ Methodology for Organizing

Mai mult

PREZENTARE GENERALĂ

PREZENTARE GENERALĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI din BACĂU FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170 http://inginerie.ub.ro, decaning@ub.ro

Mai mult

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Nr. 1381/ 22.05.2019 PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sesiunea 2019 Concursul

Mai mult

De unde pot achiziționa culegerea de probleme pentru admiterea 2019? Culegerea poate fi consultată online aici Culegerea poate fi cumparată la prețul

De unde pot achiziționa culegerea de probleme pentru admiterea 2019? Culegerea poate fi consultată online aici Culegerea poate fi cumparată la prețul De unde pot achiziționa culegerea de probleme pentru admiterea 2019? Culegerea poate fi consultată online aici Culegerea poate fi cumparată la prețul de 35 lei de la Librăria Universității Tehnice din

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 27.06.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult