INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )"

Transcriere

1 A n e x a nr. 3 la h o tărîrea C E C nr. 4 din 8 a u g u st Raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti la d a ta de pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedintele al Republicii Moldova, dna Inna Popenco C o m p a r t im e n t u l I. D a te g e n e r a le G rupul de in iţiativ ă p e n tr u c o le c t a r e a s e m n a t u r ilo r in v e d e r e a s u s ţ in e r ii d -n ei In n a P o p c n c o in c a lita t e d e c a n d id a t la fu n c ţia d e P r e ş e d in te a l R JV ţ:~^ D ata în registrării c a gru p d e in iţiativ ă 0 s e p t e m b r ie îj C s n t r a l â D ate b an care a le co n tu lu i d estin at gru p u lu i de in iţiativă pentru c o le c ta re a se m n ătu rilo r: ' ^ c n o r m c â D ata d e sc h id erii co n t b a n c a r nr. v alu ta d e n u m ire a băn cii co d u l băn cii C o m p a r t im e n t u l II. R u la ju l m ijlo a c e lo r b ă n e şti (lei) P e r io a d a d e r a p o r t a r e N r.c r t. A rtic o l d e la p în ă Ia S o ld u l m ijlo a c e lo r b ă n e şti la în c e p u tu l p e r io a d e i 2 V e n itu r i în p e r io a d a a c t iv ită ţii - to ta l ( ), in c lu siv : 2. M ijlo a c e b ăn eşti prim ite din d o n a ţiile p e rso a n e lo r fiz ice 2.2 M ijlo a c e b ăn eşti prim ite din d o n aţiile p e rso a n e lo r ju rid ic e 2.3 A lte venituri 3 P lă ţi în p e r io a d a a c t iv ită ţii - to ta l ( ), in c lu siv p e n tr u : 3. C o stu l în trunirilor şi ev en im en te lo r - total ( ), in c lu siv : 3.. ch irie, in c lu siv ch eltu ielile aferen te (e n e rg ie e le ctrică, sa lu b riz a re ) 3..2 sc e n ă 3..3 p restaţii sc e n ic e (in c lu siv o n o ra riile ) 3..4 so n o riz are 3..5 stan d u ri, a fiş e etc ch eltu ieli de protoco l 3..7 se cu ritate 3..8 re fle cta re a ev en im en tu lu i în m a ss-m e d ia 3.2 C h eltu ieli d e p u b licitate - total ( ), in clu siv : 3.2. telev iz iu n e rad io m ijlo a c e d e in fo rm are electro n ice p re sa sc risă pan ouri a lte p latfo rm e stra d a le sa u m o b ile 3.3 C h eltu ieli pentru m aterialele p ro m o ţio n ale (p o ste re, ste g u le ţe, tricou ri, ch ip iu ri, carn eţele, p ixu ri, a fiş e, flu tu raşi etc.) 3.4 C h eltu ieli pen tru tran sport d e p e rso a n e şi bunuri - total ( ) 3.4. se rv icii de tran sport co m b u stib il în treţin erea m ijlo a c e lo r d e tran sport rem u n erarea şo fe rilo r

2 3.5 C o stu rile su p lim e n tare d e în treţin ere - total ( ), in clu siv : 3.5. în ch irierea unor bunuri în sc o p u l d e sfă şu ră rii activităţii gru p u lu i d e in iţiativ ă (lo c a ţiu n e a m ijlo a c e lo r d e tran sp o rt, lo caţiu n ea a lto r m ijlo a c e fix e) rem u n erarea p erso n alu lu i 3.6 C o stu ri d e d e le g a re sa u d e ta şa re a p e rso a n e lo r (in c lu siv re co m p e n sele/d iu rn e le o b se rv a to rilo r şi vo lu n tarilo r) 3.7 C h eltu ie li d e co n su ltan ţă 3.8 A lte ch eltu ieli, in clu siv : 3.8. se rv icii b an care se rv ic ii d e co m u n icaţii (te le fo n ic fix ă, telefo n ie m o b ilă, Internet e tc.) ел со ел m a teria le (rech iz ite d e birou etc., n e c e sa re activ ităţii gru p u lu i d e in iţiativ ă) 4 S o ld u l m ijlo a c e lo r b ă n e şti la s f îr ş itu l p e r io a d e i ( ) C o n d u căto ru l P avel V erejan u num ele, prenumele L.S. T rezorie ru l A n u frie v V lad im ir num ele, prenum ele sem na' 2

3 Lista donaţiilor ram bursate ca urm are a depăşirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile Codului electoral N r.crt. N u m ele, pren um ele p erso n elo r deponente C o d fiscal S u m a, lei T o t a l: C onducătorul P avel V erejan u num ele, prenum ele sem nătură L.S. Trezorierul Anufriev Vladimir num ele, prenum ele semnatul!!

4 Lista donaţiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii în perioada activităţii N r. d/o D en um irea şi sp e c ific a re a m ărfurilor, obiectelor, lucrărilor sau se rv iciilo r Perioada V a lo a re a bunului donat D on atorul C onducătorul P avcl V erejan u num ele, prenumele semnătură L.S. Trezorierul Anufriev Vladimir num ele, prenumele sem naţii..

5 Com partim entul III. Venituri Pet. 2. V en itu ri în p e r io a d a a c tiv ită ţii P e rio a d a de la p în ă la 2. M ijlo a c e b ă n e şti p rim ite din d o n a ţiile p e rso a n e lo r fizice Nr. crt. D ata N u m ele, prenum ele deponentului C o d fiscal / ID N P S u rsa venitului donat S u m a (lei) T otal M ijlo a c e b ăn e şti p rim ite din d o n a ţiile p e rso a n e lo r ju r id ic e Nr. N um ele, prenum ele D ata D en um irea deponentului C o d fiscal /ID N P A d re sa ju rid ic ă crt. conducătorului S u rsa venitului donat S u m a (lei) T otal A lte v en itu ri Nr. crt D ata D enum irea deponentului C od fiscal C ont bancar A dresa ju ridică N u m ele, prenum ele S u m a (lei) conducătorului T o tal 2.3 0,00 C onducătorul Pavel V erejanu niwtclc, prenumele Г re z o r i c n i A nufriev V ladim ir numele. prenumele l. S.

6 Compartimentul IV. Plăţi Pet. 3. P lăţi în p e r io a d a a c tiv ită ţii P e r io a d a d e I a p în ă la D ata r a p o r tă r ii N r. şi N r. şi d a ta R îndul D estin aţia plăţii D ata B en eficiar C o d fiscal d a ta docu m en tu l o rd in u lu i ju stific a tiv (fa c tu rii S u m a de p la tă fisc a le, c o n tr a c t u lu i) P lăţi în p e r io a d a a c tiv ită ţii 0,00 3. C o stu l în tru n ir ilo r şi ev e n im en te lo r - total ( ), in clu siv : T O T A L 3. 0,00 chirie, in clu siv ch eltu ielile aferen te (energie electrică, 3.. salu b rizare) T O T A L 3.. : 0, scenă T O T A L 3..2 : 0, prestaţii scenice (in clu siv onorariile) T O T A L 3..3 : 0, sonorizare T O T A L 3..4 : 0, standuri, afişe etc. T O T A L 3..5 : 0,00

7 3..6 cheltuieli de protocol K ) l A l : 0, securitate T O T A L 3..7 : 0, reflectarea evenim entului în m ass-m edia T O T A L 3..8 : 0, C h e ltu ie li de p u b lic itate - total ( ), in clu siv : T O T A L 3.2 0, televiziune T O T A L 3.2. : 0, radio T O T A L : 0, m ijlo ace de inform are electronice T O T A L : presa scrisă T O T A L : 0, panouri T O T A L : 0,00

8 3.2.6 alte platform e stradale sau m obile T O T A L : 0, C h eltu ieli p en tru m a te ria le le p ro m o ţio n ale (p o şte re, stc g u le ţe, tric o u ri, c h ip iu ri, c arn eţe le, p ix u ri, a fişe, flu tu raşi etc.) T O T A L 3.3 0,00 C h eltu ieli p e n tru t r a n s p o r t d e p e rso a n e şi b u n u ri - total 3.4 ( ) T O T A L 3.4 0, servicii de transport T O T A L , com bustibil T O T A L , întreţinerea m ijloacelor de transport T O T A L 3.4.3: 0, rem unerarea şoferilor T O T A L 3.4.4: 0, C o stu rile su p lim e n ta re de în tre ţin e re - to ta l ( ), in clu siv: T O T A L 3.5 0,00 închirierea unor bunuri in scopul d esfăşu rării activităţii grupului de iniţiativă (locaţiunea m ijlo acelor de transport, locaţiunea altor m ijloace fixe) T O T A L 3.5. : 0,00

9 3.5.2 rem unerarea personalului lt)l Al, C o stu ri <le d e le g a re sa u d e ta şa r e a p e r so a n e lo r (in clu siv re c o m p en sele/d iu rn ele obserx a to r ilo r şi v o lu n ta rilo r) T O T A L C h e ltu ie li d e con su ltan ţă T O T A L 3.7 0, A lte ch eltu ieli, in clu siv: T O T A L 3.8 0, servicii bancare T O T A L 3.8. : 0, servicii de com unicaţii (telefonie fixă, telefonie m obilă, Internet etc.) T O T A L : m ateriale (rechizite de birou etc., n ecesare activităţii grupului de iniţiativă) T O T A L : C onducătorul Pavel V ercjan u num ele. prenumele sem nătură L.S. Trezorierul A nufriev V ladim ir numele, prenumele setnramira

IURIE LEANCA - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

IURIE LEANCA - RAPORT FINANCIAR 1 ( ) Anexa nr. 3 la hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016 Raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti la data de 12.09.2016 pentru perioada 07-09.09.2016 Compartimentul I. Date generale

Mai mult

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada 1.01-31.12.2017 REALIZ la 12 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E 18.832 II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E 7.526 1 Servicii de mediere

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 20

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 20 CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 2018 Cod Total influenţă 2018 Trim.lll mii lei - Trim.IV

Mai mult

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E Tip document: Procedura Generala ;Cod document: PG - RU - 02 PROCEDURA GENERALA EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Cod PG - RU - 02 S e m n ă tu ra D a ta F

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul Localitatea Sibiu, Sibiu cunoscând prevederile art.

Mai mult

Str. Narciselor, nr Bacau CUI:RO J04/789/2010 Capital social: lei CODCAEN: 3600 Tel: Fax: vvww.apab

Str. Narciselor, nr Bacau CUI:RO J04/789/2010 Capital social: lei CODCAEN: 3600 Tel: Fax: vvww.apab Str. Narciselor, nr. 14 - Bacau CUI:RO 27429315 J04/789/2010 Capital social: 24.047.170 lei CODCAEN: 3600 Tel:0334-401.796 Fax:0234-55.11.75 vvww.apabacau.ro email: raizc juridic:# yahoo.com Cont: R 066R

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind F

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind F DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind Falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE MMdo/jt.oê, Jótf Subsem natul/subsem nata, Ck /),- r l. ( J y î h x ViyO.. având funcţia de f f r u M J U e h /yajxsijx jj'â

DECLARAŢIE DE AVERE MMdo/jt.oê, Jótf Subsem natul/subsem nata, Ck /),- r l. ( J y î h x ViyO.. având funcţia de f f r u M J U e h /yajxsijx jj'â DECLARAŢIE DE AVERE MMdo/jt.oê, Jótf Subsem natul/subsem nata, Ck 0 2 4 /),- r l. ( J y î h x ViyO.. având funcţia de f f r u M J U e h /yajxsijx jj'â (1 la / & 6 / K A? M fo-c L $ \., CN P y '?c / j /

Mai mult

p S k H A NAŢIONALA D6 IN i iswu inw D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E s " declaraţie oe avere». S,. I^Tiua JLh A n u L S O flu Subsemnatul...> având f

p S k H A NAŢIONALA D6 IN i iswu inw D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E s  declaraţie oe avere». S,. I^Tiua JLh A n u L S O flu Subsemnatul...> având f p S k H A NAŢIONALA D6 IN i iswu inw D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E s " declaraţie oe avere». S,. I^Tiua JLh A n u L S O flu Subsemnatul...> având funcţia de DINICĂ F. ROMICĂ Inspector de integritate

Mai mult

/ û -0 *2 >/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsem nata, RAUŞ A D R IA N A, având funcţia de A U D IT O R Ia Inspectoratul T eritorial de M uncă B istriţa- N ăsă

/ û -0 *2 >/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsem nata, RAUŞ A D R IA N A, având funcţia de A U D IT O R Ia Inspectoratul T eritorial de M uncă B istriţa- N ăsă û -0 *2 > DECLARAŢIE DE AVERE Subsem nata, RAUŞ A D R IA N A, având funcţia de A U D IT O R Ia Inspectoratul T eritorial de M uncă B istriţa- N ăsăud, CNP, dom iciliul în Loc. V iişoara, i cunoscând prevederile

Mai mult

m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1

m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1 m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1a,.x SU L...^.a u 7...; CNJP. dom iciliul...9 ta ^

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. din Chişinău privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. din Chişinău privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. din Chişinău privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material Proiect A In scopul executării Legii fondului de susţinere

Mai mult

AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 L U N I 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:0

AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 L U N I 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:0 AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 M ETO D E DE A N A LIZĂ BIO M ED ICALE - Ş.L. D r I C îtu - Cl. A.S.C.A.R A s U n iv Dr Costela Şerban. A m

Mai mult

Nr.inreg. din & /O f/2017 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania Tel./fax ; pr

Nr.inreg. din & /O f/2017 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania Tel./fax ; pr Nr.inreg. din & /O f/2017 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania Tel./fax 0256321450; 0256321451 email: primbuzias@yahoo.com; web:www.primariabuzias.ro Aprobat

Mai mult

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apli ă ofertelor o er iale de servi ii de a es la I ter

Mai mult

PARCHETUL DE PE li S.R.Ü.D.Jir.,y í ' " DECLARAŢIE DE.. Luna Subsemnatul, de grefier CNF G rozav Ion la domiciliul PÎC C J-SC JI _ B ucureşti, având f

PARCHETUL DE PE li S.R.Ü.D.Jir.,y í '  DECLARAŢIE DE.. Luna Subsemnatul, de grefier CNF G rozav Ion la domiciliul PÎC C J-SC JI _ B ucureşti, având f PARCHETUL DE PE li S.R.Ü.D.Jir.,y í ' " DECLARAŢIE DE.. Luna Subsemnatul, de grefier CNF G rozav Ion la domiciliul PÎC C J-SC JI _ B ucureşti, având funcţia cunoscân d preved erile art. 2 9 2 din C o d

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU CRISTIA N, având funcţia de ŞEF SERVICIU la IN SPECTO

Mai mult

ParchetyS d e p e lâ n g ă J u d ecă to ria T im işoara DECLARAŢIE DE A \ ERt^' A n u i.l u n a 2 O Sub sem natul/su bsem nata, de S a i u C>

ParchetyS d e p e lâ n g ă J u d ecă to ria T im işoara DECLARAŢIE DE A \ ERt^' A n u i.l u n a 2 O Sub sem natul/su bsem nata, de S a i u C> ParchetyS d e p e lâ n g ă J u d ecă to ria T im işoara DECLARAŢIE DE A \ ERt^' A n u i.l u n a 2 O-06-2017 Sub sem natulsu bsem nata, de S a i u C> VloTfei_, având funcţia CNP, dom iciliul i - pok^-h

Mai mult

/ DECLARAŢIE DE AVERE * Sub sem natul/su bseim iata,. jq o/s/te H i tune fi.având funcţia de ( 41 C ~ iu i îă i^icu l^ ( C( - c C ^ c c tâ, CNP, domic

/ DECLARAŢIE DE AVERE * Sub sem natul/su bseim iata,. jq o/s/te H i tune fi.având funcţia de ( 41 C ~ iu i îă i^icu l^ ( C( - c C ^ c c tâ, CNP, domic DECLARAŢIE DE AVERE * Sub sem natulsu bseim iata,. jq oste H i tune fi.având funcţia de ( 41 C ~ iu i îă i^icu l^ ( C( - c C ^ c c tâ, CNP, domiciliul - t *-------------------------- ' 7 ----------- '

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA - ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2016 Str.Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbo

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA - ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2016 Str.Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbo MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA - ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2016 Str.Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com

Mai mult

k /zî-oî DECLARAŢIE DE INTERESE Subsem natu l/subsem n ata, de K G. \P g j. vc Q ^ K v k V K ^ k - Y v l v ^ M k < la ft <- u : \ \ vv i c c <s i \h,

k /zî-oî DECLARAŢIE DE INTERESE Subsem natu l/subsem n ata, de K G. \P g j. vc Q ^ K v k V K ^ k - Y v l v ^ M k < la ft <- u : \ \ vv i c c <s i \h, k zî-oî DECLARAŢIE DE INTERESE Subsem natu lsubsem n ata, de K G. \P g j. vc Q ^ K v k V K ^ k - Y v l v ^ M k < la ft

Mai mult

d e c l a r a ţ ie d e a v e r e Subsemnatul/Subsemnata, de im -siv C ţc R. 01*4)111 W C H ' i A la PRjMA.P-1 A- ~Ifc:P>CL_, având funcţia 5 TIMIŞ *1)

d e c l a r a ţ ie d e a v e r e Subsemnatul/Subsemnata, de im -siv C ţc R. 01*4)111 W C H ' i A la PRjMA.P-1 A- ~Ifc:P>CL_, având funcţia 5 TIMIŞ *1) d e c l a r a ţ ie d e a v e r e Subsemnatul/Subsemnata, de im -siv C ţc R. 01*4)111 W C H ' i A la PRjMA.P-1 A- ~Ifc:P>CL_, având funcţia 5 TIMIŞ *1) P r i n familie se înţelege soţul/soţia şi copiii

Mai mult

Spitalul Judatscn da Urgantâ M avrom âti" Botoşani DECLARAŢIE DE INTERESE Æ a e n f e. StibsemiraTni/Su bsemnata, de A ii^ T F h /P * 0 7 * C N P im b

Spitalul Judatscn da Urgantâ M avrom âti Botoşani DECLARAŢIE DE INTERESE Æ a e n f e. StibsemiraTni/Su bsemnata, de A ii^ T F h /P * 0 7 * C N P im b Spitalul Judatscn da Urgantâ M avrom âti" Botoşani DECLARAŢIE DE INTERESE Æ a e n f e. StibsemiraTni/Su bsemnata, de A ii^ T F h /P * 0 7 * C N P im b L C Æ ffifh h L O -trc M C - r 'Æ M p - it, având

Mai mult

Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; »0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P "

Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; »0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; +40 268 217 733»0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P " * SIBIU 2019 REGIUNE GASTRONOMICA EUROPEANA Direcţia

Mai mult

SUPLIMENT LA REALITATEA ILUSTRATĂ e H H n a a a n s B a M B i e n n m n n u n N u i i u b u m i i l f ALIA y T SATmU PE I.U 9 B B B S ^ e n c a s a a

SUPLIMENT LA REALITATEA ILUSTRATĂ e H H n a a a n s B a M B i e n n m n n u n N u i i u b u m i i l f ALIA y T SATmU PE I.U 9 B B B S ^ e n c a s a a SUPLIMENT LA REALITATEA ILUSTRATĂ e H H n a a a n s B a M B i e n n m n n u n N u i i u b u m i i l f ALIA y T SATmU PE I.U 9 B B B S ^ e n c a s a a i^ ULI TÀ U N F O A R T E A M P L U R E P O R T A J

Mai mult

Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu

Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu Pagina 1 din: 18 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind concesiune pentru bunurile care apartin proprietarii COD: P O-ADM-03 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018

Mai mult

Spitalu l Ju d e ţean de Urgentă M avro m atî" Botoşani  ARE-IESIRE Subsemnatul/Subsemnata, de M P f- C W  i/z /H V kl CNP {/P P C //P /Y P /V c/p C

Spitalu l Ju d e ţean de Urgentă M avro m atî Botoşani  ARE-IESIRE Subsemnatul/Subsemnata, de M P f- C W  i/z /H V kl CNP {/P P C //P /Y P /V c/p C Spitalu l Ju d e ţean de Urgentă M avro m atî" Botoşani  ARE-IESIRE Subsemnatul/Subsemnata, de M P f- C W  i/z /H V kl CNP {/P P C //P /Y P /V c/p C rt / / / s b J / P, având funcţia. la 6.0 f i /x/sde'j

Mai mult

D ECLARAŢIE DE AVERE S.R.U.D. N r... á. LHriUi i.jf. Ziua Luna á í / é Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Pa

D ECLARAŢIE DE AVERE S.R.U.D. N r... á. LHriUi i.jf. Ziua Luna á í / é Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Pa D ECLARAŢIE DE AVERE S.R.U.D. N r... á. LHriUi i.jf. Ziua Luna á í / é Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Mai mult

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla (.1590-1664) Superius I B 6 6 6 6 Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma - - - - - ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma - - - ter, Re -

Mai mult

Primăria Prezentare Your Stare Civila Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Intocmirea actelor de casatorie Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.:

Primăria Prezentare Your Stare Civila Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Intocmirea actelor de casatorie Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.: Pagina 1 din: 13 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-SCIV-02 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

S

S S.C. SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII CARPATICA GLOBAL FDI CARPATICA GLOBAL este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE AGENŢIA NAPONÂLĂ DE INTEGRIMIE] DECLARAŢIE DE AVERE Nr. - ' 2. jj Subsemnatul.... ) având funcţia de Chiochiu C Andrei Inspector I

DECLARAŢIE DE AVERE AGENŢIA NAPONÂLĂ DE INTEGRIMIE] DECLARAŢIE DE AVERE Nr. - ' 2. jj Subsemnatul.... ) având funcţia de Chiochiu C Andrei Inspector I DECLARAŢIE DE AVERE AGENŢIA NAPONÂLĂ DE INTEGRIMIE] DECLARAŢIE DE AVERE Nr. - ' 2. jj Subsemnatul.... ) având funcţia de Chiochiu C Andrei Inspector Integritate Agenţia Naţionala de Integritate, Bucureşti,

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

5 -.i - s.' ' * M A X IM A Z IL E I:,;Nu p o t ' înţelege do ca ' este m al glorios să bom bardezi ' uh oraş decît să asasinezi pe cinev a -c u secure

5 -.i - s.' ' * M A X IM A Z IL E I:,;Nu p o t ' înţelege do ca ' este m al glorios să bom bardezi ' uh oraş decît să asasinezi pe cinev a -c u secure 5 -.i - s. * M A X IM A Z IL E I:,;Nu p o t înţelege do ca este m al glorios să bom bardezi uh oraş decît să asasinezi pe cinev a -c u securea -t.. I - M - D O S TO IE V Ş K I HESSaSSSSSE C A M P A N IA

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

MINISTERUL a f a c e r il o r in t e r n e Unitatea DECLARAŢIE D E AVERE Snhsemngtal/Sţihşemnataj.... având funcţia de &.yjsipâ:. C.N.P..... dom

MINISTERUL a f a c e r il o r in t e r n e Unitatea DECLARAŢIE D E AVERE Snhsemngtal/Sţihşemnataj.... având funcţia de &.yjsipâ:. C.N.P..... dom MINISTERUL a f a c e r il o r in t e r n e Unitatea...... DECLARAŢIE D E AVERE Snhsemngtal/Sţihşemnataj.... având funcţia de &.yjsipâ:. C.N.P..... domiciriul ; C ^ A k..., cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

MergedFile

MergedFile DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, VALEANU GH.GABRIELA, având funcţia de As.medical principal sef la SJU. MAVROMATI -CSM ADULTI, CNP, domiciliul BOTOSANI, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

MODA PĂRULUI TUNS LA ŢARĂ O s ă i e a n c o, cu c o s iţ e le tăiate. Proful 3 iei

MODA PĂRULUI TUNS LA ŢARĂ O s ă i e a n c o, cu c o s iţ e le tăiate. Proful 3 iei MODA PĂRULUI TUNS LA ŢARĂ O s ă i e a n c o, cu c o s iţ e le tăiate. Proful 3 iei Cea dintâi zi de scoală T ^ J E P O Ţ E L U L m eu n 'a fă c u t n ic i o poznă 4LNI cât a m fost m u s a firu l p ă r

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Edi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Edi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură

Mai mult

ZIAR INDEPENDENT - EXPRESIE A OPINIEI PUBLICE DIN IUDETUI CLUJ GREVELE, inponuva cui? De fapt, în tre b a re a s-ar putea form ula exact aşa: îm potri

ZIAR INDEPENDENT - EXPRESIE A OPINIEI PUBLICE DIN IUDETUI CLUJ GREVELE, inponuva cui? De fapt, în tre b a re a s-ar putea form ula exact aşa: îm potri ZIAR INDEPENDENT - EXPRESIE A OPINIEI PUBLICE DIN IUDETUI CLUJ GREVELE, inponuva cui? De fapt, în tre b a re a s-ar putea form ula exact aşa: îm potriva cui sînt îndreptate atîte a greve care punctează

Mai mult

i.,1: SI CERCETA S*i»NŢiFICE IIP UNIVERSITATEA TEHNICĂ ^ ^ siwíatm MINISTERUL EDUCAT» t DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ in INTRARE t r a r

i.,1: SI CERCETA S*i»NŢiFICE IIP UNIVERSITATEA TEHNICĂ ^ ^ siwíatm MINISTERUL EDUCAT» t DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ in INTRARE t r a r i.,1: SI CERCETA S*i»NŢiFICE IIP UNIVERSITATEA TEHNICĂ ^ ^ siwíatm MINISTERUL EDUCAT» t DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ in INTRARE t r a r e NR nr D. - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca,

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-04 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor Pagina 1

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor Pagina 1 Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: P O-CFC-12 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea voucherelor de vacanţă Pagina 1 din: 12 Exemplar nr.

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea voucherelor de vacanţă Pagina 1 din: 12 Exemplar nr. Pagina 1 din: 1 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind Acordarea voucherel or de vacanţă COD: P O-CFC-4 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018 pentru aprobarea Codului

Mai mult

transurb/ INTRARE Ziva lunq- tâ a n u lc & ă DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul B ujor L Ionuţ-A ntonio având funcţia de m em b ru-c onsiliul de A dm in

transurb/ INTRARE Ziva lunq- tâ a n u lc & ă DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul B ujor L Ionuţ-A ntonio având funcţia de m em b ru-c onsiliul de A dm in transurb/ INTRARE Ziva lunq- tâ a n u lc & ă DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul B ujor L Ionuţ-A ntonio având funcţia de m em b ru-c onsiliul de A dm inistraţie la Transurban S.A. Satu M are CNP dom iciliul

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 06 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Gestionarea

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

Documente de referinţă:

Documente de referinţă: Documente de referinţă: Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (M.O. 18/10 ian. 2011); Legea privind buna conduită în cercetarea științifică nr. 206/2004 cu completările ulterioare; Carta Universităţii de

Mai mult

I T fr / ej.cï-ufj DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul/subsem nata GHEONEA CARM EN-CLAUDIA, având funcţia CABINETUL M INISTRULUI TINERETULUI SI de CONSIL

I T fr / ej.cï-ufj DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul/subsem nata GHEONEA CARM EN-CLAUDIA, având funcţia CABINETUL M INISTRULUI TINERETULUI SI de CONSIL I T fr / ej.cïufj DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul/subsem nata GHEONEA CARM ENCLAUDIA, având funcţia CABINETUL M INISTRULUI TINERETULUI SI de CONSILIER la SPORTULUI cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Elaborarea ş i aplic area dec iz iilor Cod: PS-SCIM-20 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Pr

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Elaborarea ş i aplic area dec iz iilor Cod: PS-SCIM-20 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Pr Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Elaborarea ş i aplic area dec iz iilor Cod: PS-SCIM-20 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură de Sistem privind Elaborarea şi aplicarea deciziilor

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea sedintelor Comisiei Pagina 1 din: 11 Exemp

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea sedintelor Comisiei Pagina 1 din: 11 Exemp Pagina 1 din: 11 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-17 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL SOROCA DIRECTIA INVAJAMINT,,Cu privire la aprobarea raportului de evaluare a LT C. Stere " ORDIN In tem eiul art.

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL SOROCA DIRECTIA INVAJAMINT,,Cu privire la aprobarea raportului de evaluare a LT C. Stere  ORDIN In tem eiul art. REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL SOROCA DIRECTIA INVAJAMINT,,Cu privire la aprobarea raportului de evaluare a LT C. Stere " ORDIN In tem eiul art. 47(2) a C odului Educatiei. in baza ordinului D irectiei

Mai mult

Microsoft Word - RAPORT DE EVALUARE L AN 2018.docx

Microsoft Word - RAPORT DE EVALUARE L AN 2018.docx NR. 285/CRP/10.01.2018 RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 Subsemnata, Roxana Gavril, responsabil aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările, în anul 2017,

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură de Sistem privind Identificare

Mai mult

UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică

UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca,

Mai mult

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I 4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 9 CNP, domicilini

Mai mult

i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat!" Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţi

i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat! Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţi i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat!" Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţia de AS. SEF SECŢIE la CARDIOLOGIE, domiciliul Botoşani

Mai mult

RAPORT FINANCIAR PVE 2014

RAPORT FINANCIAR PVE 2014 MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MD 2012, or. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82 tel. 23-47-95, fa 23-47-97 www.justice.gov.md МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ PЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MD-2012, г.кишинэу, ул.

Mai mult

MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA BIROU PERSONAL ANUNŢ Universitatea Tehnică din Cluj

Mai mult

BVC Anexa 2.xls

BVC Anexa 2.xls ANEXA Nr. 2 COMUNA BARASTI SC PRESTARI BARASTI SRL CIOCANESTI,STR.PRINCIPALA,NR.173 Cod unic de înregistrare 27293115... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și

Mai mult

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Planificarea anulă şi multianual a activităţilor de audit public in

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Planificarea anulă şi multianual a activităţilor de audit public in Pagina 1 din: 14 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-API-10 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL H O TÂRÂREA NR. 105 din data de privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veter

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL H O TÂRÂREA NR. 105 din data de privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veter ROMÂNIA MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL H O TÂRÂREA NR. 105 din data de 26.04.2018 privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor

Mai mult

Wc-SS JiS-c/3.2ol(, DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul/subsem nata, Ml\~i ^ T&, având funcţia d e P c t-it îjt LCC&- la? n u 7/ft- c c c S c t, CN P, tj

Wc-SS JiS-c/3.2ol(, DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul/subsem nata, Ml\~i ^ T&, având funcţia d e P c t-it îjt LCC&- la? n u 7/ft- c c c S c t, CN P, tj Wc-SS JiS-c3.2ol(, DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natulsubsem nata, Ml\~i ^ T&, având funcţia d e P c t-it îjt LCC&- la? n u ft- c c c S c t, CN P, tjomiciliul CiUa j b P ^ ( CfY fii N. r ~, cunoscând prevederile

Mai mult

pascuadrian

pascuadrian DECLARAŢIE DE INTERESE Subsem natul/subsem nata,, având funcţia la CNP è, domiciliul t íj A ; c í ăi/fr &; ST t* - &4 JfZjM à cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COM UNA POIANA STAMPEI PRIM AR DISPOZIŢIE p r i v i n d a c o r d a r e a a l o c a ţ i e i p e n t r u s u s ţ i n e r e a f

ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COM UNA POIANA STAMPEI PRIM AR DISPOZIŢIE p r i v i n d a c o r d a r e a a l o c a ţ i e i p e n t r u s u s ţ i n e r e a f ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COM UNA POIANA STAMPEI PRIM AR DISPOZIŢIE p r i v i n d a c o r d a r e a a l o c a ţ i e i p e n t r u s u s ţ i n e r e a f a m i l i e i Ing. Mezdrea Vi iuţ, primar al comunei

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE, Subsemnatul/Subsemnata,. ^ j'^a / f k f Z U L t l K u, având funcţia de SU i o Ayr U s Á j a ^ y u fe i O a X,. & P (t u îs hj^!

DECLARAŢIE DE AVERE, Subsemnatul/Subsemnata,. ^ j'^a / f k f Z U L t l K u, având funcţia de SU i o Ayr U s Á j a ^ y u fe i O a X,. & P (t u îs hj^! DECLARAŢIE DE AVERE, Subsemnatul/Subsemnata,. ^ j'^a / f k f Z U L t l K u, având funcţia de SU i o Ayr U s Á j a ^ y u fe i O a X,. & P (t u îs hj^! ÇNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

- i DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, IORDACHE ANCA, având funcţia de CONSILIER_SUPERIOR Ia DSP_SIBIU, CNP, domiciliul _SIBIU, cunoscând pre

- i DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, IORDACHE ANCA, având funcţia de CONSILIER_SUPERIOR Ia DSP_SIBIU, CNP, domiciliul _SIBIU, cunoscând pre - i DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, IORDACHE ANCA, având funcţia de CONSILIER_SUPERIOR Ia DSP_SIBIU, CNP, domiciliul _SIBIU, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în

Mai mult

Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritoria

Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritoria Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritorială la Pata Rât și mecanismele instituționale incluzive

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Uni

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Uni FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Sapientia superior 1.2 Facultatea Facultatea

Mai mult

Curs 10 Aplicaţii ale calculului diferenţial. Puncte de extrem 10.1 Diferenţiale de ordin superior S¼a trecem acum la de nirea diferenţialelor de ordi

Curs 10 Aplicaţii ale calculului diferenţial. Puncte de extrem 10.1 Diferenţiale de ordin superior S¼a trecem acum la de nirea diferenţialelor de ordi Curs 0 Aplicaţii ale calculului diferenţial. Puncte de extrem 0. Diferenţiale de ordin superior S¼a trecem acum la de nirea diferenţialelor de ordin superior. De niţia 0.. Fie n 2; D R k o mulţime deschis¼a

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Elaborarea documentelor Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.:

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Elaborarea documentelor Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.: Pagina 1 din: 13 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-18 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 59 În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i în scopul reglement rii i perfec ion rii modului de reflectare a unor indicatori

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex empl

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex empl Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Norme igienico-sanitare

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

ROMÂNIA Ex.nr. 1r, - : / tlo3y 7 dj,i 1 MINISTERUL.AFACERILORINTERNE (,ţ 1 Il1STITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN L( ORDIN pivind aprobarea Planulu

ROMÂNIA Ex.nr. 1r, - : / tlo3y 7 dj,i 1 MINISTERUL.AFACERILORINTERNE (,ţ 1 Il1STITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN L( ORDIN pivind aprobarea Planulu ROMÂNIA Ex.nr. 1r, - : / tlo3y 7 dj,i 1 MINISTERUL.AFACERILORINTERNE (,ţ 1 Il1STITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN L( ORDIN pivind aprobarea Planului de m ăsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor

Mai mult

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj Director Adriana Filip Elaborat Simona

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj Director Adriana Filip Elaborat Simona Director Adriana Filip Elaborat Simona Bacanu RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 Subsemnatul, Bacanu Simona responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările

Mai mult

Subsemnatul/Subsemnata, de CONSILIER LOCAL COMP«VODĂ m l MÂ î S m î S! m UCB N U 'lait!íivi zmţmi \jţf / ^ IEŞIRE^ DECLARAŢIE DE A V E r fé ^ ^ â W NI

Subsemnatul/Subsemnata, de CONSILIER LOCAL COMP«VODĂ m l MÂ î S m î S! m UCB N U 'lait!íivi zmţmi \jţf / ^ IEŞIRE^ DECLARAŢIE DE A V E r fé ^ ^ â W NI Subsemnatul/Subsemnata, de CONSILIER LOCAL COMP«VODĂ m l MÂ î S m î S! m UCB N U 'lait!íivi zmţmi \jţf / ^ IEŞIRE^ DECLARAŢIE DE A V E r fé ^ ^ â W MARILENA LAURA, având funcţi i Ia CONSILIUL LOCAL CERNAVODA,

Mai mult

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti... Este, aşa cum n-a fost niciodată, o trupă de Licurici însetată de cunoaştere, de neastâmp

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti... Este, aşa cum n-a fost niciodată, o trupă de Licurici însetată de cunoaştere, de neastâmp A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti... Este, aşa cum n-a fost niciodată, o trupă de Licurici însetată de cunoaştere, de neastâmpăr şi freamăt continuu pentru experienţe inedite, de

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE U. 3L\)ox*CL\.'Zù\c\ Subsemnatul RUSU GH. GHEORGHE CO NSTANTIN, având funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la ADM INISTRAŢIA NAŢIO

DECLARAŢIE DE AVERE U. 3L\)ox*CL\.'Zù\c\ Subsemnatul RUSU GH. GHEORGHE CO NSTANTIN, având funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la ADM INISTRAŢIA NAŢIO DECLARAŢIE DE AVERE U. 3L\)ox*CL\.'Zù\c\ Subsemnatul RUSU GH. GHEORGHE CO NSTANTIN, având funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la ADM INISTRAŢIA NAŢIO NALA APELE RO M ANE, CNP., domiciliul BUCUREŞTI, cunoscând

Mai mult

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit Pagina

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit Pagina Pagina 1 din: 12 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-API-04 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

^ O X d. CU1I5., DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL TIMIŞ Nr. G^SG/\////(^/iO/4 Anul Q17 -Luna. 2 iu a _ Subse

^ O X d. CU1I5., DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL TIMIŞ Nr. G^SG/\////(^/iO/4 Anul Q17 -Luna. 2 iu a _ Subse ^ O X d. CU1I5., 6 - -06-2017 DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL TIMIŞ Nr. G^SG/\////(^/iO/4 Anul 6 - -06-2Q17 -Luna. 2 iu a _ Subsemnatul/Subsemnata VANCEA ANGELA având funcţia de Specialist

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.2 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE 1. Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare: Elena Bolocan Ion - 2. Domiciliul şi numărul

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE 1. Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare: Elena Bolocan Ion - 2. Domiciliul şi numărul DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE. Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare: Elena Bolocan Ion - 2. Domiciliul şi numărul de telefon: 3. Funcţia ocupată (organizaţia publică în

Mai mult

Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 de la data de 8 iulie Raport de evaluare a implementăr

Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 de la data de 8 iulie Raport de evaluare a implementăr Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 la data 8 iulie 2016. Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Numele autorităţii sau instituţiei publice

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex em

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex em Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Prevenirea

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

1 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" din GALAŢI Facultatea: INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ Domeniul: INGINERIE ELECTRICA Specializarea: ELECTRONICĂ DE

1 UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS din GALAŢI Facultatea: INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ Domeniul: INGINERIE ELECTRICA Specializarea: ELECTRONICĂ DE 1 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" din GALAŢI Facultatea: INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ Domeniul: INGINERIE ELECTRICA Specializarea: ELECTRONICĂ DE PUTERE ŞI ACŢIONARI ELECTRICE, 1. românii, (EPAE-R)

Mai mult

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Ministerul Educatiei Nationale si Cerc e tării Stiintifice, ' ' ' ' Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Facu

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Ministerul Educatiei Nationale si Cerc e tării Stiintifice, ' ' ' ' Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facu Ministerul Educatiei Nationale si Cerc e tării Stiintifice, ' ' ' ' Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul: Administrarea Afacerilor Programul de studii: 82 - Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Cons tituirea ș i c ompletarea dos arelor pers onale ale angajaţilor Cod: PO -SECR-06 Ediţia: a III

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Cons tituirea ș i c ompletarea dos arelor pers onale ale angajaţilor Cod: PO -SECR-06 Ediţia: a III Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Cons tituirea ș i c ompletarea dos arelor pers onale ale angajaţilor Cod: PO -SECR-06 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci

Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci Cuprins 4 Spaţii topologice (continuare din cursul 5) 3 4.6 Spaţiul R n............................ 3 5 Calcul diferenţial 7 5. Derivatele funcţiilor

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Notarea ritmic ă ş i parc urgerea programei ş c olare Cod: PO -CEAC-57 Ediţia: a III- a Rev iz ia:

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Notarea ritmic ă ş i parc urgerea programei ş c olare Cod: PO -CEAC-57 Ediţia: a III- a Rev iz ia: Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Notarea ritmic ă ş i parc urgerea programei ş c olare Cod: PO -CEAC-57 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Notarea

Mai mult

Microsoft Word - Liturghie_2_x.doc

Microsoft Word - Liturghie_2_x.doc DUMNEZEIASCA LITURGHIE A CELUI ÎNTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU IOAN GURĂ-DE-AUR Aşa cum se cântă la parohia greco-catolică din Toronto, incluzând tropare, pricesne şi alte cântece. Îngrijită de: D-l Alexandru

Mai mult