SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real"

Transcriere

1 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=/ Venituri proprii din exploatare : 12,421 2,416 2, % 5,655,616, % 2 - din producţia vândută 1,33 1,51 1, % 1,353 1,49 2, % 3 - din prestari servicii 4 - din vânzarea mărfurilor 5 - producţia de imobilizări 6 - alte venituri din exploatare 10, % 4,302 6,767 6, % * detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarul operator economic Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL

2 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2 Crt Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 Rand I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 7, , Venituri din exploatare, din care: 2 7, , a) din producţia vândută 3 2, , b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 4, , Venituri financiare, din care: a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.4+Rd.51) 16 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6,761 1,15 1,251 3,161 1,164 a) cheltuieli materiale b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1, d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1, d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: ch. privind contribuţia la asigurări sociale ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă d3.3) tichete de vacanţă 33 e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale h) ch. cu prestaţiile externe 37 1, i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 3, , i1) contract de mandat i2) ch. de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor Cheltuieli financiare, din care: a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) , IV IMPOZIT PE PROFIT 53 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din V care: 54 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 7, , Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 3 prognozat de personal la finele anului 7 4 mediu de salariaţi total 79 5 Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: 0 1, a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 1 1, b) alte cheltuieli cu personalul c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 3 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL 2

3 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Anexa nr.3 Programul de investiţii şi dotări I II Valoare SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1 Surse proprii, din care: - amortizare profit 2 Alocaţii de la buget 3 Credite bancare, din care: - interne - externe 4 Alte surse, din care: *) - (denumire sursă) - (denumire sursă) - - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1 Investiţii în curs, din care: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 2 Investiţii noi, din care: Amenajare active Costinesti (denumire obiectiv) Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 4 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: - interne -externe *) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanţării investiţiilor CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMP. FIN CONTABIL IORDACHE MARIA

4 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012 Anexa nr.4 Crt Stocuri Sold la Intrari Iesiri vanzari, lichidari, stocuri aferente prod. si cons. Propriu pt. desf. Activit Sold la Sold la Materii prime, din care: - stocuri fara miscare 2. Materiale, din care: stocuri fara miscare 3. Obiecte de inventar, din care: stocuri fara miscare 4. Piese de schimb, din care: - stocuri fara miscare 5. Produse finite, din care: - stocuri fara miscare 6. Alte stocuri, din care: stocuri fara miscare 7. Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in: - nr. de rotatii st = Cifra de afaceri/ Stoc mediu (*) - durata de rotatie a stocurilor, in zile Dzst=(Stoc mediu/cifra de afaceri)*365 Mii lei Sold la (*) Stoc mediu=(stoc initial+stoc final)/2 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL

5 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Anexa nr. 5 Reducerea arieratelor cu prezentarea surselor pentru anul 2012 Crt. Arierate Sold initial Suma surse proprii de finantare Reduceri Sursa incasari creante credite alte surse Mii lei Sold final = NOTA Societatea nu are arierate datoriile societatii fiind datorii curente CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- IORDACHE MARIA

6 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent la 31,12,2012 Anexa nr. 6 Valoarea totala a creditului* Perioada de rambursare in ani TOTAL din care: Valoarea anuala scadenta in 2012 Valoarea anuala scadenta in 2013 rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate Mii lei Valoarea anuala scadenta in 2014 dobanzi si comisioane A.Credite pentru activitatea curenta NU E CAZUL B. Credite pentru investitii NU E CAZUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI UNITATII FINANCIAR - CONTABIL IORDACHE MARIA

7 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11 I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10,646 5, % 1,521 2, % 10,565 9, % 7,311 69% 0.7% 1 Venituri din exploatare, din care: 2 9,532 4, % 12,421 2, % 5,655, % 7, % 1.72% a) din producţia vândută 3 2,603 3, % 1,33 1, % 1,353 1, % 2, % 117.6% b) din vânzarea mărfurilor % din subvenţii de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 6, % 10, % 4,302 6, % 4,65 113% 71.90% 2 Venituri financiare, din care: 10 1,114 1, % 6, % 4, % 270 5% 63.59% a) din imobilizări financiare b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 1,065 1, % % % d) alte venituri financiare % 5, % 4, % 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd ) 16 9,493,1 92.9% 16,372 4, % 5,651, % 7, % 79.96% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17,597, % 11,462 4, % 5,506, % 6, % 76.9% a) cheltuieli materiale % % % % % b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) % % % % 11.20% c) cheltuieli privind mărfurile % 49 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1,701 1, % 1,365 1, % 1,359 1, % 1,32 102% 102.5% d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,261 1, % 1,026 1, % 1,024 1, % 1, % 99.77% cheltuieli cu asigurările şi d2 protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: % % % 32 10% 114.2% ch. privind contribuţia la asigurări sociale % % % % % ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj % % % 6 99% 11.22% ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate % % % 72 10% 105.1% ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii % % % 5 169% % d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: % % % % 94.95% d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă % % % % 94.95% d3.3) tichete de vacanţă 33 7

8 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/ VENITURI ch. cu plăţile TOTALE compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit e) programelor de disponibilizări ch. cu drepturile salariale cuvenite în f) baza unor hotărâri judecătoreşti g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1,71 1, % % % % 100.% h) ch. cu prestaţiile externe 37 1, % % % 1,15 145% 14.69% i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 3,353 4, %, % 2,345 5, % 3, % 53.35% i1) contract de mandat % % % % 146.7% i2) ch. de protocol, din care: % % % 4 100% 9.9% - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: % 4, % % #DIV/0! a) cheltuieli privind dobânzile 49 1 b) alte cheltuieli financiare % 4, % % #DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare 51 #DIV/0! III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1,154-3, % 2,149-1, % 4, % 20 6% % IV IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1,154-3, % 2,149-1, % 4, % 20 7% % 1 Rezerve legale % 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 1,124 2,09 3, % 20 7% % Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 5 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

9 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/ VENITURI Profitul contabil TOTALE rămas după 6 deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 5 şi Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu 7 mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 9 prevăzute la pct.1- se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salarile 67 c) cheltuieli privind prestari servicii 6 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 1 Surse proprii % % % 2 Alocaţii de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 7 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv 1 cele aferente investiţiilor în curs la finele anului % % % 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 1 a) interne 2 b) externe 3 X REZERVE, din care: 4 1 Rezerve legale XI 2 Rezerve statutare 6 3 Alte rezerve 7 XII DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 9 10,646 5, % 1,521 2, % 10,565 9, % 7,311 69% 0.7% 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 9,493,1 92.9% 16,372 4, % 5,651, % 7, % 79.96% 3 prognozat de personal la finele anului % % % % % 4 mediu de salariaţi total % % % % % 9

10 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/ VENITURI Cheltuieli de TOTALE natura salariala (a+b+c), din care: 93 1,261 1, % 1,026 1, % 1,024 1, % 1, % 99.77% a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1,240 1, % 1,020 1, % 1,020 1, % 1, % 99.69% b) alte cheltuieli cu personalul % % % c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 96 Câştigul mediu lunar pe salariat 6 a) (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12* ,19 2, % 2,742 3, % 2,742 2, % 2, % 99.69% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile b) si bonusurile in lei si sau natura 2,753 2, % 2,746 (Rd.93/Rd.92)/12* ,235 2, % 2,75 3, % 100% 99.77% Productivitatea muncii pe total 7 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.9/92) % % % % 0.7% Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.9/92 x ICP) 100 Productivitatea muncii în unităţi fizice 9 pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 10 totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x , % 4 1, % % % 9.% 11 Plăţi restante 103 a) preţuri curente 104 b) preţuri comparabile Creanţe restante 106 1,503 3,59 3,59 2, % 2,200 a) preţuri curente 107 3,59 2, % 2,200 b) preţuri comparabile 10 3,59 2,5 0.1% 2,200 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL IORDACHE MARIA 10

11 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 rd. BVC 2011 BVC ,013 2,014 % Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=/6 11=9/ I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10,565 9,041 7, % 3,791 3, % % 1 Venituri din exploatare, din care: 2 5,655,616 7, % 3,791 3, % % a) din producţia vândută 3 1,353 1,49 2, % 3,791 3, % % b) din vânzarea mărfurilor 4 din subvenţii de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 4,302 6,767 4, % 2 Venituri financiare, din care: 10 4, % a) din imobilizări financiare 11 din alte investiţii şi împrumuturi care b) fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi d) alte venituri financiare 14 4, Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd ) 16 5,651,793 7, % 3,373 3, % 93.42% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5,506,793 6, % 3,373 3, % 93.42% a) cheltuieli materiale % % % b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) % % % c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1,359 1,344 1, % 1,315 1, % 2.15% d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,024 1,024 1, % 1,020 1, % % cheltuieli cu asigurările şi d2 protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: % % % ch. privind contribuţia la asigurări sociale % % % ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj % % % ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate % % % ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii % % % d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: % % % d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă % % % d3.3) tichete de vacanţă 33 ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit e) programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale % h) ch. cu prestaţiile externe , % % 7.50% i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 2,345 5,703 3, % % % i1) contract de mandat % % 99.95% i2) ch. de protocol, din care: % % % - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 11

12 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 rd. BVC 2011 BVC ,013 2,014 % Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=/6 11=9/ 1 2 VENITURI tichete TOTALE cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4, % % 167.2% IV IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4, % % 167.2% 1 Rezerve legale Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 3, % % 167.2% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea 4 surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur VI VII VIII 5 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 5 şi Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu 7 mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 9 prevăzute la pct.1- se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salarile 67 c) cheltuieli privind prestari servicii 6 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Surse proprii Alocaţii de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 12

13 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 rd. BVC 2011 BVC ,013 2,014 % Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=/6 11=9/ VENITURI Alte sursetotale 7 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: Cheltuieli aferente investiţiilor, 1 inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 1 a) interne 2 b) externe 3 X REZERVE, din care: 4 1 Rezerve legale 5 XI 2 Rezerve statutare 6 3 Alte rezerve 7 XII DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 9 10,565 9,041 7, % 3,791 3, % % 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 5,651,793 7, % 3,373 3, % 93.42% 3 prognozat de personal la finele anului % % % 4 mediu de salariaţi total % % % Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), 5 din care: 93 1,024 1,024 1, % 1,020 1, % % a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1,020 1,020 1, % 1,015 1, % % b) alte cheltuieli cu personalul % % % c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 96 Câştigul mediu lunar pe salariat 6 a) (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12* ,742 2,742 2, % 2,72 2, % % Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de b) bonificatiile si bonusurile in lei si sau 2,753 2,753 2,746 natura (Rd.93/Rd.92)/12* % 2,742 2, % % Productivitatea muncii pe total 7 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.9/92) % % % Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.9/92 x ICP) 100 Productivitatea muncii în unităţi 9 fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 10 totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x % % 91.9% 11 Plăţi restante 103 a) preţuri curente 104 b) preţuri comparabile Creanţe restante 106 3,59 2,790 2, % a) preţuri curente 107 3,59 2,790 2, % b) preţuri comparabile 10 3,59 2,5 2, % CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL IORDACHE MARIA 13

14 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2 Crt Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 Rand I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 7, , Venituri din exploatare, din care: 2 7, , a) din producţia vândută 3 2, , b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 4, , Venituri financiare, din care: a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.4+Rd.51) 16 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6,761 1,15 1,251 3,161 1,164 a) cheltuieli materiale b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1, d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,

15 d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: ch. privind contribuţia la asigurări sociale ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă d3.3) tichete de vacanţă 33 e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale h) ch. cu prestaţiile externe 37 1, i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 3, , i1) contract de mandat i2) ch. de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor Cheltuieli financiare, din care: a) cheltuieli privind dobânzile 49

16 b) alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) , IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 7, , Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 3 prognozat de personal la finele anului 7 4 mediu de salariaţi total 79 5 Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: 0 1, a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 1 1, b) alte cheltuieli cu personalul c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 3 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL

Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6 0 1

Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6 0 1 Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Venituri proprii din exploatare (exemplu)

Mai mult

SC ICTCM SA BUCURESTI Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Real

SC ICTCM SA BUCURESTI Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Real Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Venituri proprii din exploatare (exemplu)

Mai mult

BVC Carmen Silva2012.xls

BVC Carmen Silva2012.xls MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI SC Carmen Silva 000 SA Anexă Cod unic de inregistrare: 13416684 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 01 Aprobat Preliminat/ Realizat 013 014 mii lei

Mai mult

BVC unitati turism GERMISARA xls

BVC unitati turism GERMISARA xls MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI SC GERMISARA SA Anexa nr.1 Cod unic de inregistrare: 09394 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 01 INDICATORI Nr. rd. Aprobat BVC 011 Preliminat/ Realizat

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI C

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI C SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI CHELTUIELI ŞI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA -

Mai mult

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/30.03.2017 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI

Mai mult

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE Anexa 2 S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. TARGOVISTE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.2 Cod unic de înregistrare RO

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE Anexa 2 S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. TARGOVISTE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.2 Cod unic de înregistrare RO CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE Anexa 2 S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. TARGOVISTE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.2 Cod unic de înregistrare RO 27488656 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - mii lei - Prevederi an precedent (N-1)

Mai mult

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Anexa Nr. 2 Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA la Hotararea Consiliului Local Sediul/A

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Anexa Nr. 2 Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA la Hotararea Consiliului Local Sediul/A AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Anexa Nr. 2 Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA la Hotararea Consiliului Local Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11 nr... Cod unic

Mai mult

Anexe la HCL nr 25

Anexe la HCL nr 25 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MUNICIPIUL TG SECUIESC Operatorul economic...sc GOSP - COM SRL... Sediul/Adresa...TG SECUIESC Str.Budai Nagy Antal 1... Cod unic de înregistrare...8510382...

Mai mult

BVC Anexa 2.xls

BVC Anexa 2.xls ANEXA Nr. 2 COMUNA BARASTI SC PRESTARI BARASTI SRL CIOCANESTI,STR.PRINCIPALA,NR.173 Cod unic de înregistrare 27293115... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și

Mai mult

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE STR.IC BRATIANU, NR.38 Anexa 1 la HCL nr.105/ CF RO mii lei - Realizat/ INDICATORI Nr. rd. Prel

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE STR.IC BRATIANU, NR.38 Anexa 1 la HCL nr.105/ CF RO mii lei - Realizat/ INDICATORI Nr. rd. Prel MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE STR.IC BRATIANU, NR.38 Anexa 1 la HCL nr.105/30.03.2018 CF RO 28075461 - mii lei - Realizat/ INDICATORI Nr. rd. Preliminat Propuneri Estimări Estimări an N % an an curent

Mai mult

ROMANIA JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL- H O T A R A RE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societăț

ROMANIA JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL- H O T A R A RE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societăț ROMANIA JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL- H O T A R A RE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău Consiliul

Mai mult

GUVERNUL ROMANIEI

GUVERNUL      ROMANIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,

Mai mult

Microsoft Word - HG rectificare bvc 2010 ANIF.doc

Microsoft Word - HG rectificare bvc 2010 ANIF.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,

Mai mult

Anexa 1 CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54 Cod unic de inregistrare RO BUGETUL

Anexa 1 CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54 Cod unic de inregistrare RO BUGETUL Anexa 1 CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54 Cod unic de inregistrare RO28696329 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Pe anul 2015 lei % Aprobat

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre

Mai mult

Microsoft Word - bvc ratt 2012.doc

Microsoft Word - bvc ratt 2012.doc BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T.T. ANEXA 1 pentru anul 2012 - Lei - INDICATORI NR. CRT PREVEDERE 2011- HCL.137/19.04.11 ESTIMAT 2012 I.VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13) 1 83.811.000

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREȘ Târgu-Mureș, str. Bega, nr. 2 CUI RO , J26/828/1995 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul mii lei

SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREȘ Târgu-Mureș, str. Bega, nr. 2 CUI RO , J26/828/1995 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul mii lei SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREȘ Târgu-Mureș, str. Bega, nr. 2 CUI RO 1219301, J26/828/1995 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Realizat / Preliminat an precedent

Mai mult

HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Tulce

HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Tulce HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la

Mai mult

Microsoft Word - pct3.rtf

Microsoft Word - pct3.rtf R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT H O T Ă R Â R E A NR. din 25 iunie 2009 privind rectificarea şi completarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al R.A Aeroportul Transilvania Tîrgu

Mai mult

Microsoft Word - HotarareaNr11_2007.doc

Microsoft Word - HotarareaNr11_2007.doc R O M A N I A JUDETUL VASLUI CONSILIUL JUDETEAN H O T A R A R E A Nr.11/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA Vaslui având în vedere

Mai mult

untitled

untitled Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 806 din data de 2 decembrie 2010 ORDIN nr. 248 din 4 noiembrie 2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

R O M A N I A JUDETUL VASLUI CONSILIUL JUDETEAN H O T A R A R E A Nr. /2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC L

R O M A N I A JUDETUL VASLUI CONSILIUL JUDETEAN H O T A R A R E A Nr. /2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC L R O M A N I A JUDETUL VASLUI CONSILIUL JUDETEAN H O T A R A R E A Nr. /2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA Vaslui având în vedere

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A. Având în vedere: -Expunerea

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B exa B1 Nr. Crt. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect ul 1 ul 2 Categoria Pret in /UM UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

ANTET EXTERN

ANTET EXTERN SC BOROMIR PROD SA Membra a grupului de firme BOROMIR RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE prezentat ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Privind situatia economico-financiara pentru activitatea defasurata

Mai mult

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019 Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2019 C U P R I N S 1. PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR

Mai mult

MOCKUP_Electrica_RO_EN_Documents for item 6 on the EGMS agenda.pdf

MOCKUP_Electrica_RO_EN_Documents for item 6 on the EGMS agenda.pdf Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod 010621 Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Director General Ioan ROSCA General Manager

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015 FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015 C U P R I N S 1. PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR DE PRODUCŢIE 3. FUNDAMENTAREA

Mai mult

Microsoft Word - ordin_337_2019.docx

Microsoft Word - ordin_337_2019.docx ORDIN nr. 337 din 23 mai 2019 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării Având

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542; SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

S

S SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA

SC TRANSPORT LOCAL SA 540390 Târgu-Mureş, str. Bega nr. 2, Nr.Of.Reg.Com. J26/828/1995, Capital social 526.320 lei C.U.I. RO 1219301, Cont IBAN RO53PIRB2800700622001000 - Piraeus Bank Târgu-Mureş Telefon 0265.269.077, Fax:

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL -

RAPORT TRIMESTRIAL - RAPORT TRIMESTRIAL - AFERENT TRIMESTRULUI III 2018 Raportul trimestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Microsoft Word - KRaportla31dec2009.doc

Microsoft Word - KRaportla31dec2009.doc F 01 Rev.0 PO 1301 RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE LA 31 DECEMBRIE 2009 Sinteza rezultatelor economicofinanciare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2009, se prezintă astfel: I. INDICATORI FIZICI

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

x

x COMUNICAT DE PRESA Grupul Teraplast: rezultate pentru perioada ianuarie-iunie 2015 Profit net de 14 milioane lei si o cifra de afaceri in crestere cu 19%, fata de perioada similara a anului trecut Bistrita,

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Microsoft Word - Raportla31dec2010CA.doc

Microsoft Word - Raportla31dec2010CA.doc F 01 Rev.0 PO 1301 RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE LA 31 DECEMBRIE 2010 Sinteza rezultatelor economicofinanciare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2010, se prezintă astfel: I. INDICATORI FIZICI

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERATORUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA 1 S I T UAȚ I I F I NA N C I A R E N EAU D I TAT E T R I M E S T RU L I 2 0 1 4 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU IFRS - UE Cuprins 2 1.

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Hotărâre 857 2015-10-14 Guvernul României privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe Monitorul Oficial anul 2015 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului al României nr Protocolului

Mai mult

00. Raport trimestrul III total

00. Raport trimestrul III total SIF HOTELURI SA Pţa Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150 Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939 E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro Nr. 183/14.11.2017 Raport

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc SC MOBAM S.A. Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21 ROMANIA J 24 / 391 / 1991 Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258 Fax : 40-262-278217; 0362-418790; Capital social : 1.239.163 RON, C.U.I. : RO2201663,

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domen

Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domen Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, si-a

Mai mult

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe BILANT pag.: SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0003.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2.575.938 2.96.300 0004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

SC MEDSERV MIN SA EXECUTIE BVC REALIZAT LA DATA DE IN LUNA SI CUMULAT mii lei Nr.Crt INDICATORI Nr. rd. Programat mart 2017 Realizat mart 2

SC MEDSERV MIN SA EXECUTIE BVC REALIZAT LA DATA DE IN LUNA SI CUMULAT mii lei Nr.Crt INDICATORI Nr. rd. Programat mart 2017 Realizat mart 2 SC MEDSERV MIN SA EXECUTIE BVC REALIZAT LA DATA DE 31.03. IN LUNA SI CUMULAT mii lei Nr.Crt INDICATORI Nr. rd. Programat mart Realizat mart % Programat trim I Realizat trim I % 0 1 2 3 4 5 6 7 I. VENITURI

Mai mult

H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: * fax: aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 99

H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: * fax: aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 99 H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: +40 256 201 370 * fax: +40 256 294 753 aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 9994 / 04 04.2017 RAPORT privind SITUATIILE FINANCIARE

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co Data primirii.0.09 :: Entitatea 00 (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada 0.0.08..08 Eximdor SRL (Denumirea completă) Anexe la SNC Prezentarea situaţiilor financiare Aprobat de Ministerul Finanţelor

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

Raport semestrial SC ARMATURA SA

Raport semestrial SC ARMATURA SA RAPORT SEMESTRIAL 2011 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: 400267 Cluj-Napoca Str. Gării Nr. 19 Telefon: +40 264 435 367 Fax: +40 264 435 368 Email: office@armatura.ro Website: www.armatura.ro

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

S.C. ECOPIAŢA S.A. Nr. ord. Reg. Com.: J22/1092/2010, CUI : RO Adresa: Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judeţul Iaşi Capital social subscris

S.C. ECOPIAŢA S.A. Nr. ord. Reg. Com.: J22/1092/2010, CUI : RO Adresa: Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judeţul Iaşi Capital social subscris S.C. ECOPIAŢA S.A. Nr. ord. Reg. Com.: J22/1092/2010, CUI : RO 27272228 Adresa: Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judeţul Iaşi Capital social subscris/vărsat 90.000 lei RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Naţionale de Meteorolog

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Naţionale de Meteorolog Hotărâre 391 2019-06-12 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Hotărâre 636 2017-08-30 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României, aflată în subordinea Băncii Naţionale

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

RAPORT ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

RAPORT ANUAL AL ADMINISTRATORILOR DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT Raportul trimestrial conform prevederilor art.227 din Legea nr.297/2004 Data raportului: 15 mai 2018 Denumirea societăţii comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social:

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 1. Indicele valorii adãugate (I VA ) este mai mare decât indicele productiei exercitiului (I Qex ). Aceasta reflectã : a.

ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 1. Indicele valorii adãugate (I VA ) este mai mare decât indicele productiei exercitiului (I Qex ). Aceasta reflectã : a. ANALIZĂ ECONOMICOFINANCIARĂ 1. Indicele valorii adãugate (I VA ) este mai mare decât indicele productiei exercitiului (I Qex ). Aceasta reflectã : a. o crestere a profitului b. o reducere a ponderii consumurilor

Mai mult

Microsoft Word - CF seminar 9 - Contabilitatea decontarilor cu tertii 2

Microsoft Word - CF seminar 9 - Contabilitatea decontarilor cu tertii 2 CONTABILITATEA DECONTĂRILOR SALARIALE ŞI SOCIALE ȘI CU BUGETUL STATULUI 1.1 Noţiuni teoretice privind decontările salariale şi sociale Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale,

Mai mult

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 1. DATE GENERALE Infiintat in anul 2003, Grupul Financiar IMOFINANCE a adunat sub umbrela sa o serie intreaga de societati lucrative, care prin ofertele diverse ce le

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult