FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 1.2 Facultatea / Departamentu

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 1.2 Facultatea / Departamentu"

Transcriere

1 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 1.2 Facultatea / Departamentul FEAA / Departamentul Economie și Relații Internaționale 1.3 Catedra 1.4 Domeniul de studii Economie şi afaceri internaţionale 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/calificarea Economie şi afaceri internaţionale 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Fundamentele managementului financiar 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Costică Mihai 2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Costică Mihai 2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare M/ES 2.7 Regimul disciplinei OP 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs seminar/laborator Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 32 Tutoriat 4 Examinări 2 Alte activităţi Total ore studiu individual Total ore pe semestru Numărul de credite 5 4. Precondiţii (acolo unde este ul) 4.1 de curriculum Micro si Macroeconomie 4.2 de competenţe Nu este ul 5. Condiţii (acolo unde este ul) 5.1. de desfăşurare a Sala de curs dotata cu videoproiector, cursului 5.2. de desfășurare a Sala de seminar dotata cu videoproiector seminarului/laboratorului Prezenta studenților este obligatorie Termenul de prezentare a proiectelor este stabilit de comun acord la începutul activității.

2 Competențe transversale Competenţe profesionale 6. Competenţele specifice acumulate C1 Realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri (1,5) Descrierea conceptelor, teoriilor şi tehnicilor folosite în analiza mediului de afaceri Explicarea conceptelor, teoriilor şi tehnicilor folosite în analiza mediului de afaceri Aplicarea conceptelor, teoriilor şi tehnicilor folosite în analiza mediului de afaceri Proiectarea de variante pentru analiza mediului de afaceri C3 Derularea afacerilor internaţionale (1) Evaluarea factorilor, proceselor şi soluţiilor care influenţează contractarea şi derularea afacerilor internaţionale Proiectarea unor variante de derulare de derulare a afacerilor internaţionale C5 Asistenţă în promovarea de acţiuni/ iniţiative în cadrul organizaţiilor internaţionale (2) Explicarea activităţilor desfăşurate de către organizaţiile economice internaţionale Aplicarea principiilor specifice de elaborare şi promovare a unei propuneri/iniţiative în cadrul organizaţiilor economice internaţionale Evaluarea acţiunilor/iniţiativelor întreprinse în cadrul organizaţiilor economice internaţionale Elaborarea de proiecte de acţiune/iniţiativă în cadrul organizaţiilor economice internaţionale CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare (0,5) 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobândirea de către student a abilităților și competențelor aferente derulării și managementului operațiunilor financiare ale firmelor 7.2 Obiectivele specifice La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: Explice impactul conjuncturii economice asupra operațiunilor financiare ale firmelor Utilizeze metodele și instrumentele specifice în vederea diminuării efectelor riscurilor asupra rezultatelor și fluxurilor financiare ale firmelor Gestioneze fluxurile financiare ale firmelor Dezvolte analize privind creșterea capitalului firmelor prin investiții sau restructurări ale afacerilor 8. Conţinuturi 8. 1 Curs Metode de predare Observaţii Conceptul de management financiar

3 Piețele și instituțiile financiare Obiectivele și importanța managementului financiar în afaceri Situațiile financiare ale firmelor și fluxurile de numerar Surse de finanțare interne Surse de finanțare externe Capitalul firmei și structura acestuia Importanta și determinarea costului capitalului Planificarea financiară a firmelor Managementul riscului în planificarea financiară Managementul lichidităților și a titlurilor financiare tranzacționabile Managementul capitalului de lucru Gestiunea financiară a investițiilor

4 Restructurarea companiilor Bibliografie: Eun, CS, Resnick, BG (2007) - International Financial Management, Edit. McGraw-Hill Irwin, 2007 Horobeţ Alexandra (2005) Managementul riscului în investiţiile internaţionale, Edit All Back, București Mihai, C. (2016) Lecții de economie financiară. Cum și de ce investim, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, 2016 Mihai, C.(2004) Fiscalitate-Investiții. Analiză și modelare econometrică, Editura Junimea Madura J., Fox R. (2007) International Financial Management, Edit Thomson Learning Paramasivan, C., Subramanian, T. Financial Management, Editura New Age International (P) Limited, Publishers, New Delhi Tofan, Al., Mihai. C., Bucătaru, D.(1997) Gestiunea financiară a investițiilor agroalimentare, Editura Junimea 8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii Analiza situațiilor financiare și determinarea fluxurilor de Problematizare, numerar Costul capitalului și structura capitalului firmei Problematizare, Dezbatere,Studii de Planificarea financiară a afacerilor Problematizare, Dezbatere,Studii de Gestiunea lichidităților firmei Problematizare, Gestiunea capitalului de lucru Problematizare, Criteriile de evaluare a investițiilor Problematizare, Fuziunile și achizițiile în afaceri Problematizare, Bibliografie: Eun, CS, Resnick, BG (2007) - International Financial Management, Edit. McGraw-Hill Irwin, 2007 Horobeţ Alexandra (2005) Managementul riscului în investiţiile internaţionale, Edit All Back, București Mihai, C. (2016) Lecții de economie financiară. Cum și de ce investim, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, 2016 Mihai, C.(2004) Fiscalitate-Investiții. Analiză și modelare econometrică, Editura Junimea Madura J., Fox R. (2007) International Financial Management, Edit Thomson Learning Paramasivan, C., Subramanian, T. Financial Management, Editura New Age International (P) Limited, Publishers, New Delhi Tofan, Al., Mihai. C., Bucătaru, D.(1997) Gestiunea financiară a investițiilor agroalimentare, Editura Junimea

5 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Continutul acestei discipline a fost alcatuit prin raportare la curricula unor universitati occidentale de prestigiu, dar si prin raportare la cerintele mediului economic si ale reprezentantilor angajatorilor potentiali ai absolventilor deopotrivă, din sectorul public sau privat. Acestia din urma solicita competente de fundamentare a deciziilor economico-financiare în condiții de incertitudine, de complexitate ridicata si, deopotrivă, competente de asumare a comportamentului economic responsabil. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare Însușirea cunoștințelor teoretice 10.4 Curs și aplicative Dobândirea capacității de a înțelege și utiliza conceptele de bază ale cursului Management financiar internațional Capacitatea de a utiliza 10.5 Seminar/ Laborator instrumentele și metodele specifice managementului financiar internațional Raportarea temelor studiate la alte lucrări reprezentative din domeniu 10.6 Standard minim de performanță Examen scris cu întrebări deschise și aplicații Verificarea cunoștințelor prin examinare scrisă Proiect cu aplicatii individuale Activitate de seminar și/sau prezentarea unui referat pe tematica seminarului 10.3 Pondere în nota finală (%) - Realizarea unui proiect cu aplicații individuale pe teme specifice de seminar. Studenții trebuie să dovedească abilitatea de a transpune aplicațiile realizate într-un proiect individual aferent unei firme. Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar Prof.univ.dr. Costică MIHAI Prof.univ.dr. Costică MIHAI 50% 20% 15% 15% Data avizării în departament Semnătura directorului de departament Prof.univ. dr. Gabriel Mursa