JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI"

Transcriere

1 JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire clasa CAEN) COD GRUPA CAEN _ _ _ COD FISCAL/ COD UNIC DE INREGISTRARE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la data de: lei Denumirea indicatorului Nr. Sold la: rand A. ACTIVE IMOBILIZATE 1 I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire (ct ) 2. Cheltuieli de dezvoltare 2 (ct ) Concesiuni, brevete, licente, marci 3 comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct ) 4. Fond comercial (ct ) Avansuri si imobilizari necorporale in curs 5 de executie (ct ) TOTAL: (rd. 01 la 05) II. IMOBILIZARI CORPORALE 7 1. Terenuri si constructii (ct ) 2. Instalatii tehnice si masini 8 (ct ) 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 9 (ct ) Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 de executie (ct ) TOTAL: (rd. 07 la 10) III. IMOBILIZARI FINANCIARE Actiuni detinute la entitatile afiliate si 0 0 asociate (ct ) 2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate 13 (ct ) Interese de participare (ct ) Imprumuturi acordate entitatilor de care comp 15 e legata in virtutea intereselor de participare 0 0 (ct ) 5. Investitii detinute ca imobilizari 16 (ct ) 0 0

2 10 -lei 6. Alte imprumuturi 17 (ct ) TOTAL: (rd. 12 la 17) ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 19 (rd ) B. ACTIVE CIRCULANTE 20 I. STOCURI Materii prime si materiale consumabile (ct / ) 2. Productia in curs de executie 21 (ct / ) Produse finite si marfuri 22 (ct / / / ) 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri 23 (ct.4091) TOTAL: (rd. 20 la 23) II. CREANTE (Sumele care urmeaza se fie 25 incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pt.fiecare element) 1. Creante comerciale (ct ) 2. Sume de incasat de la entitatile afiliate 26 (ct ) Sume de incasat de la entitati de care 27 compania este legata in virtutea 0 0 intereselor de participare (ct ) 4. Alte creante (ct ) 5. Capital subscris si nevarsat 29 (ct ) 0 0 TOTAL: (rd. 25 la 29) III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 31 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate 0 0 (ct ) 2. Alte investitii pe termen scurt 32 (ct ) 0 0 TOTAL: (rd. 31 la 32) IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 34 (ct ) ACTIVE CIRCULANTE 35 TOTAL: (rd )

3 10 -lei C. CHELTUIELI IN AVANS 36 (ct.471) 0 0 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 37 INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct ) 2. Sume datorate institutiilor de credit 38 (ct ) 3. Avansuri incasate in contul comenzilor 39 (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori 40 (ct ) Efecte de comert de platit 41 (ct ) Sume datorate entitatilor afiliate 42 (ct ) Sume datorate entitatilor pe baza de interese 43 de participare (ct ) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si cele 44 privind asig.sociale (ct ) TOTAL (rd.37 la 44) E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE / DATORII CURENTE NETE 46 (rd ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 (rd.19+46) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 48 PERIOADA MAI MARE DE UN AN Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct ) 2.Sume datorate institutiilor de credit 49 (ct ) Avansuri incasate in contul comenzilor 50 (ct.419) Datorii comerciale - furnizori 51 (ct ) Efecte de comert de platit 52 (ct ) Sume datorate entitatilor afiliate 53 (ct ) Sume datorate entitatilor pe baza de interese 54 de participare 0 0

4 10 -lei (ct ) 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si cele 55 privind asig.sociale (ct ) TOTAL (rd.48 la 55) PROVIZIOANE Provizioane pentru pensii si obligatii 0 0 similare (ct.1515) 2. Provizioane pentru impozite (ct.1516) Alte provizioane (ct ) 0 0 TOTAL (rd.57 la 59) I. VENITURI IN AVANS Subventii pentru investitii (ct.475) 2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) 62 total (rd.63+64), din care: 0 0 Sume de reluat intr-o per. de pana la un an 63 (din ct.472) 0 0 Sume de reluat intr-o per. mai mare de un an 64 (din ct.472) Venituri in avans aferente activelor 65 primite prin transfer de la clienti (ct.478) 0 0 Fond comercial negativ (ct.2075) TOTAL (rd ) J. CAPITAL SI REZERVE 68 I. CAPITAL Capital subscris varsat (ct.1012) 2. Capital subscris nevarsat (ct.1011) Patrimoniul regiei (ct.1015) Patrimoniul institutelor nationale de 71 cercetare-dezvoltare (ct.1018) 0 0 TOTAL (rd.68 la 71) II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) IV. REZERVE Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

5 10 -lei 4. Alte rezerve (ct.1068) TOTAL (rd.75 la 78) Actiuni proprii (ct.109) Castiguri legate de instrumente de capitaluri 81 proprii (ct.141) 0 0 Pierderi legate de instrumente de capitaluri 82 proprii (ct.149) 0 0 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) 83 Sold C 0 0 Sold D VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PER.DE 85 RAPORTARE(ct. 121) Sold C Sold D Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL 88 (RD ) Patrimoniul public si privat (ct ) CAPITALURI - TOTAL (rd.88+89) DIRECTOR ECONOMIC, INTOCMIT,

6 Unitatea: SC CARFIL SA CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de: 20 -lei Denumirea indicatorului Nr. Realiz.in per.de rap. rand 30/06/ Cifra de afaceri neta (rd ) Productia vanduta 2 (ct ) Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) Reduceri comerciale acordate (ct.709) Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile 5 radiate din Reg.general si care mai au in 0 0 derulare contracte de leasing (ct.766) Venituri din subventii de exploatare 6 aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) Venituri aferente costului productiei in curs 7 de executie - Sold C (ct.711 C+712 C) Sold D (ct.711 D+712 D) Productia realizata de entitate pt. scopurile 9 sale proprii si capitalizata (ct ) Alte venituri din exploatare (ct ) din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL 12 (rd ) a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 13 consumabile (ct ) Alte cheltuieli materiale 14 (ct ) b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 15 (ct ) c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) Cheltuieli cu personalul (rd.19+20), din care: a) Salarii si indemnizatii (ct ) b) Cheltuielile cu asigurarile si protectia 20 sociala (ct ) a) Ajustari de valoare privind imobilizarile 21 corporale si necorporale (rd.22-23) a.1) Cheltuieli (ct )

7 20 -lei a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustari de valoare privind activele 24 circulante (rd.25-26) 0 0 b.1) Cheltuieli (ct ) b.2) Venituri (ct ) Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31) Cheltuieli privind prestatiile externe 28 (ct ) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si 29 varsaminte asimilate (ct.635) Alte cheltuieli (ct ) Cheltuieli cu dobanzile de refinantare 31 inregistrate de entitatile radiate din Reg.general 0 0 si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666) Ajustari privind provizioanele (rd.33-34) Cheltuieli (ct.6812) Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 35 (rd.13 la ) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOTARE: 36 - Profit (rd.12-35) Pierdere (rd.35-12) Venituri din interese de participare 38 (ct ) din care, venituri obtinute de la 39 entitatile afiliate Venituri din alte investitii si imprumuturi 40 care fac parte din activele imobilizate (ct.763) din care, venituri obtinute de la 41 entitatile afiliate Venituri din dobanzi (ct.766) din care, venituri obtinute de la 43 entitatile afiliate 0 0 Alte venituri financiare 44 (ct ) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd ) Ajustari de valore privind imobilizarile 46 financiare si a investitiilor financiare detinute 0 0

8 20 -lei ca active circulante (rd.47-48) -Cheltuieli (ct.686) Venituri (ct.786) Cheltuieli privind dobanzile (ct ) din care, cheltuielile in relatia cu 50 entitatile afiliate 0 0 Alte cheltuieli financiare 51 (ct ) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) 53 - Profit (rd.45-52) Pierdere (rd.52-45) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) 55 - Profit (rd ) Pierdere (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA 59 EXTRAORDINARA - Profit (rd.57-58) Pierdere (rd.58-57) VENITURI TOTALE (rd ) CHELTUIELI TOTALE (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA 63 - Profit (rd.61-62) Pierdere (rd.62-61) IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) Alte impozite neprezentate la elementele 66 de mai sus (ct.698) PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE 67 RAPORTARE - Profit (rd ) Pierdere (rd ); 68 (rd ) DIRECTOR ECONOMIC, INTOCMIT,

9 Unitatea: SC CARFIL SA DATE INFORMATIVE la data de: 30 -lei I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. Numar Sume rand unitati Unitati care au inregistrat profit Unitati care au inregistrat pierdere Unitati care nu au inregistrat nici 3 profit, nici pierdere 0 0 II. Date privind platile Nr TOTAL din care pentru: restante rand (col.2+3) activ.crt. invest. 3 Plati restante - total 4 (rd la 19+23), din care: Furnizori restanti - Total 5 (rd.06 la 08), din care: peste 30 de zile peste 90 de zile peste 1 an Oblig.restante fata de bug.asig.soc. 9 total(rd.10 la 14),din care: contrib.pt.asigurari sociale de 10 stat datorate de angajatori,salariati alte persoane asimilate - contributii pt.fondul asigurarilor 11 sociale de sanatate contributia pt. pensia suplimentara contributii pt.bugetul asigurarilor 13 pentru somaj alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele 15 fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti 16 creditori Impozite si taxe neplatite la termenul 17 stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul 18 stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la sca- 19 denta -Total (rd.20 la 22), din care: restante dupa 30 de zile restante dupa 90 de zile

10 30 -lei 3 - restante dupa 1 an Dobanzi restante III. Numar mediu de salariati Nr. rand 30/06/ Numar mediu de salariati Numarul efectiv de salariati existenti la 25 sf.exercitiului (31 dec.) IV. Dobanzi,dividende si redevente Nr. Sume platite in per.de rap.subv.incasate,creante rest. rand ( lei ) A B 1 Venituri brute din dobanzi platite catre 26 persoanele fizice nerezidente, din care: 0 - impozit datorat la bugetul de stat 27 0 Venituri brute din dobanzi platite catre 28 persoanele fizice nerezidente din 0 statele UE, din care: - impozit datorat la bugetul de stat 29 0 Venituri brute din dobanzi platite catre 30 persoanele juridice nerezidente, 0 din care: - impozit datorat la bugetul de stat 31 0 Venituri brute din dobanzi platite catre 32 persoanele juridice asociate 0 nerezidente din statele UE, din care: - impozit datorat la bugetul de stat 33 0 Venituri brute din dividende 34 platite catre pers.fizice nerezidente, 0 din care: - impozit datorat la bugetul de stat 35 0 Venituri brute din dividende platite 36 catre pers.fizice nerezidente din statele 0 UE, din care: - impozit datorat la bugetul de stat 37 0 Venituri brute din dividende 38 platite catre pers.jur.nerezidente, 0 art.117 lit.h L.571/2003 din care: - impozit datorat la bugetul de stat 39 0 Venituri brute din redevente platite 40 catre pers.fizice nerezidente, din care: 0 - impozit dataorat la bugetul de stat 41 0

11 30 -lei A B 1 Venituri brute din redevente platite 42 catre pers.fizice nerezidente din state UE,, 0 din care: - impozit dataorat la bugetul de stat 43 0 Venituri brute din redevente platite catre 44 pers.juridice nerezidente, din care: 0 - impozit datorat la bugetul de stat 45 0 Venituri brute din redevente platite catre 46 pers.juridice asociate nerezidente in 0 state UE, din care: - impozit datorat la bugetul de stat 47 0 Redevente platite in cursul per.de rap. 48 pt.bunurile din dom.public primite in 0 concesiune, din care: - redevente pt.bunurile din dom.public 49 platite la bugetul de stat 0 Redeventa miniera platita 50 0 Redeventa petroliera platita la bugetul de 51 0 Chirii platite in cursul per.de raportare 52 pt. terenuri 0 Venituri brute din servicii platite 53 catre pers.nerezidente, din care: 0 - impozit datorat la bugetul de stat 54 0 Venituri brute din serv.platite catre 55 pers.nerezidente din state UE, din care: 0 - impozit datorat la bugetul de stat 56 0 Subventii incasate in cursul per.de 57 raportare, din care: 0 - subv.incasate in cursul per.de rap. 58 aferente activelor 0 - subventii aferente veniturilor subventii pt. stimularea ocuparii 60 fortei de munca 0 Creante restante, care nu au fost incasate 61 la termenele prevazute in contr.com/acte no ormative 0 - creante restante de la entitati din 62 sectorul majoritar sau integral de stat 0 - creante restante de la entitati din 63 sectorul privat 0 V. Tichete de masa Nr. Sume rand ( lei ) A B 1

12 30 -lei A B 1 Contravaloarea tichetelor de masa acordate 64 salariatilor 0 VI. Cheltuieli efectuate pt. Nr. activitatea de cercetare-dezvoltare rand 30/06/ Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: dupa surse de finantare, din care: din fonduri publice din fonduri private dupa natura cheltuielilor, din care: cheltuieli curente cheltuieli de capital VII. Cheltuieli de inovare Nr. rand 30/06/ Cheltuieli de inovare VIII. Alte informatii Nr. rand 30/06/ Avansuri acordate pt. imobilizari 73 necorporale (ct.234) 0 0 Avansuri acordate pt. imobilizari 74 corporale (ct.235) Imobilizari financiare, in sume brute 75 (rd.76+84), din care: Actiuni detinute la entitatile afiliate 76 interese de particip.,alte titluri imob. 0 0 in sume brute(rd.77 la 83)(ct ),din care: - actiuni cotate emise de rezidenti actiuni necotate emise de rezidenti parti sociale emise de rezidenti obligatiuni emise de rezidenti actiuni emise de organismele de plasament 81 colectiv(inclusiv de SIF-uri) actiuni si parti sociale emise de 82 nerezidenti obligatiuni emise de nerezidenti Creante imobiliz.in sume brute(rd.85+86),din care creante imobilizate in lei (din ct.267) creante imobilizate in valuta (din ct.267)

13 30 -lei Creante com,avansuri acordate furniz.si alte 87 conturi asimilate,in sume brute (ct )din care: - creante com.externe,avansuri acordate furn 88 externi s.a.conturi asimilate,in sume brute 0 0 (din ct ) Creante com.neincasate la termenul stabilit 89 (din ct ) 0 0 Creante in leg.cu personalul si conturi 90 asimilate (ct ) Creante in leg.cu bug.asig.soc.si bugetul 91 statului(ct )(rd.92 la 96)din care: - creante in leg.cu bug.asig.soc 92 (ct ) creante fiscale in leg.cu bugetul 93 statului(ct ) subventii de incasat (ct.445) fd.speciale-taxe si varsaminte asimilate 95 (ct.447) alte creante in leg.cu bugetul statului 96 (ct.4482) 0 0 Creantele entitatii in relatiile cu entitatile 97 afiliate (ct.451) Creante in leg.cu bugetul asig.sociale si 98 bugetul statului neincasate la termen 0 0 (din ct ) Alte creante (ct ) 99 (rd.100 la 102)din care: decontari priv.interesele de participare 100 dec.cu actionarii/asociatii priv.cap. 0 0 (ct ) - alte creante in leg.cu pers.fiz.si jur. 101 altele decat creantele in leg.cu inst.publice (din ct.461+din ct.471+din ct.473) - sumele preluate din ct.542 reprez. 102 avansurile de trezorerie dedecontate pana la 0 0 data bilantului (din ct.461) Dobanzi de incasat (ct.5187),din care: de la nerezidenti Valoarea imprumuturilor acordate opera- 105 torilor economici 0 0 Investitii pe termen scurt, in sume brute 106 (ct din ct.508) 0 0 (rd.107 la 113)din care:

14 30 -lei - actiuni cotate emise de rezidenti actiuni necotate emise de rezidenti parti sociale emise de rezidenti obligatiuni emise de rezidenti actiuni emise de organismele de plasament 111 colectiv(inclusiv de SIF-uri) actiuni emise de nerezidenti obligatiuni emise de nerezidenti Alte valori de incasat (ct ) Casa in lei si in valuta (rd ), din care: in lei (ct.5311) in valuta (ct.5314) Conturi curente la banci in lei si in valuta 118 (rd ), din care: in lei (ct.5121),din care: conturi crt. in lei deschise 120 la banci nerezidente in valuta (ct.5124),din care: conturi crt. in valuta deschise 122 la banci nerezidente 0 0 Alte conturi curente la banci si acreditive 123 (rd ), din care: sume in curs de decontare,acreditive si 124 alte valori de incasat,in lei (ct ) sume in curs de decontare si acreditive 125 in valuta (ct ) 0 0 Datorii (rd )din care: Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 127 in sume brute(ct.161)(rd )din care: in lei in valuta Dobanzi afer.imprumuturilor din emisiuni de 130 obligatiuni in sume brute(ct.1681)(rd ) 0 0 din care: - in lei in valuta Credite bancare interne pe termen scurt 133 (ct )(rd )din care: in lei

15 30 -lei - in valuta Dobanzi aferente creditelor bancare interne 136 pe termen scurt(din ct.5198)(rd )din care: in lei in valuta Credite bancare externe pe termen scurt 139 (ct )(rd )din care: in lei in valuta Dobanzi aferente creditelor bancare externe 142 pe termen scurt(din ct.5198)(rd )din care: in lei in valuta Credite bancare pe termen lung 145 (ct )(rd )din care: in lei in valuta Dobanzi aferente creditelor bancare pe 148 termen lung (din ct.1682)(rd )din care: in lei in valuta Credite bancare externe pe termen lung 151 (ct )(rd ),din care: in lei in valuta Dobanzi aferente creditelor bancare externe 154 pe termen lung(din ct.1682)(rd )din care: in valuta in lei Credite de la trezoreria statului 157 si dobanzile aferente 0 0 (ct.1626+din ct.1682) Alte imprumuturi si dobanzi aferente 158 (ct )(rd ),din care: in lei, si exprimate in lei, a caror 159 decontare se face in fct.de cursul unei valute in valuta Valoarea concesiunilor primite (din ct.167) Datorii comerciale,avansuri primite de la 162 clienti s.a.conturi asimilate,in sume brute

16 30 -lei (ct ) - dat.com.externe,avansuri primite de la 163 clienti externi s.a.conturi asimil.in sume brute (din conturile ) Datorii in leg.cu personalul si conturi 164 asimilate (ct ) Datorii in leg.cu bugetul asig.sociale si 165 bugetul statului (ct )(rd.166 la 169)din care: - datorii in leg.cu bugetul asig.sociale 166 (ct ) datorii fiscale in leg.cu bugetul statului 167 (ct ) fonduri speciale - taxe si varsaminte 168 asimilate (ct.447) alte datorii in leg.cu bugetul statului 169 (ct.4481) Datoriile entitatii in relatiile cu enti- 170 tatile afiliate (ct.451) 0 0 Sume datorate actionarilor/asociatiilor 171 (ct.455) 0 0 Alte datorii (ct )(rd.173la 177), din care: decontari cu entit.asociate/contr.in comun 173 decontari cu actionarii/asociatii priv.capitalul 0 0 dec.din oper.in participatie (ct ) - alte datorii in leg.cu pers.fizice si jur. 174 altele decat dat.in leg.cu inst.publice (din ct.462+din ct.472+din ct.473) - subventii nereluate la venituri 175 (din ct. 472) varsaminte de efectuat pt.imob.financ. 176 si invest. pe termen scurt (ct ) venituri in avans af.activelor 177 primite prin transfer de la clienti (ct.478) 0 0 Dobanzi de platit (ct.5186) Valoarea imprumuturilor primite 179 de la operatorii economici 0 0 Capital subscris varsat (ct.1012),din care: actiuni cotate actiuni necotate parti sociale capital subscris varsat de 184 nerezidenti (din ct.1012) 0 0

17 30 -lei Brevete si licente (din ct.205) IX.Informatii privind chelt.cu colaboratorii Nr. rand 30/06/ Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) X. Informatii privind bunurile din domeniul Nr. public al statului rand 30/06/ Val.bunurilor din dom.public al statului 187 aflate in administrare 0 0 Val.bunurilor din dom.public al statului 188 aflate in concesiune 0 0 Val.bunurilor din dom.public al statului 189 inchiriate 0 0 XI. Capital social varsat Nr. Suma Suma rand 30/06/2014 % % 3 4 Capital social varsat (ct.1012) 190 (rd ), din care: x 100 x - detinut de instit.publice 191 (rd ), din care: detinut de instit.publice de 192 subordonare centrala detinut de instit.publice de 193 subordonare locala detinut de societ.cu capital 194 de stat, din care: cu capital integral de stat cu capital majoritar de stat cu capital minoritar de stat detinut de regii autonome detinut de soc.com.cu capital 199 privat detinut de pers.fizice detinut de entitati

18 XII. Dividende/varsaminte de repartizat Nr. din profitul exerc.financiar rand 30/06/ Dividende/varsaminte cuv.bug.de stat 202 sau local,de repartizat din profitul ex.fin. 0 0 de catre CN,SN, societ.si regiile autonome din care: - catre inst.publice centrale catre inst.publice locale catre alti actionari la care statul 205 detine actiuni sau participatii 0 0 XIII.Dividende/varsaminte virate in per. Nr. de raportare din profit rand 30/06/ Dividende/varsaminte cuv.bug.de stat 206 sau local, virate in per.de rap. din 0 0 profitul CN,SN,societ.si regiilor autonome din care: - dividende/varsaminte din profitul 207 ex.fin.an precedent,din care virate: catre inst.publice centrale catre inst.publice locale catre alti actionari la care statul 210 detine actiuni sau participatii dividende/varsaminte din profitul 211 ex.fin.anterioare anului preced. 0 0 din care virate: - catre inst.publice centrale catre inst.publice locale catre alti actionari la care statul 214 detine actiuni sau participatii 0 0 XIV. Creante preluate prin cesionare de Nr. la persoane juridice rand 30/06/ Creante preluate prin cesionare de la 215 pers.jur.(la val.nominala), din care: creante preluate prin cesionare de la 216 pers.juridice afiliate 0 0 Creante preluate prin cesionare de la 217 pers.jur.(la cost de achizitie), din care: creante preluate prin cesionare de la 218 pers.juridice afiliate 0 0 XV. Venituri obtinute din activitati Nr. agricole rand 30/06/ Venituri obtinute din activitati agricole

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ;   Nr. Reg. Com.: J 2 S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO51 RZBR

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile În

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287 RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului

Mai mult

structura_SC_an2018_010219

structura_SC_an2018_010219 OMFP nr.10/ 03.01.2019 Situatii financiare anuale : S1002,S1003,S1005 Raportari contabile anuale : S1004 S1002 (BL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/

Mai mult

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE A B 1 2 1.Cheltuieli de constituire

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I. 2019 Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data raportului: 17.09.2019 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s.c. TURISM FELIX SA Judet Sector Localitate ~ IBihor

Mai mult

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare AVICOLA BUZAU SA Telefon +40 238 710416 +40 238 710414 Dn 2b Km 9+270 Km 9+527 Fax +40 238 710271/ +40 238 710516 0 Buzau Buzau România Crefo Nr. 13368 Nr. de inregistrare

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012 S.C. AEROSTAR S.A. BACAU RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU TRIMESTRUL I 2012 Raportul trimestrial la 31.03.2012 conform Anexei 30A din Regulamentul

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 18 Date de identificare EVW HOLDING SRL Telefon +40 372 200200 +40 264 407700 +40 732 200100 Principala 1333 Fax +40 372 200003/ +40 264 417099 407310 Gilau Cluj E-mail camioane.gilau@evwholding.ro

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU     Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de dezvoltare(ct 203-2803-2903) 1 - - 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale(ct205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa 508 Alte titluri de plasam si creante asimilate Lichidităţi 51211 Conturi la banca in lei BCR 19 51212 Conturi la banca in lei MILLENNIUM 109.578 51213 Conturi la banca in lei Trezoreria 24 51 51214 Conturi

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

11 ani de activitate Raport de activitate aferent Semestrului I al Tel. : Adresa : Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Website :

11 ani de activitate Raport de activitate aferent Semestrului I al Tel. : Adresa : Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Website : 11 ani de activitate Raport de activitate aferent Semestrului I al 2018 30.08.2018 Tel. : +4021.312.42.26 Adresa : Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Website : www.ascendia.ro Fax : +4021.312.42.26 Sector 2, Bucuresti

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT SITUAŢII FINANCIARE NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCTIUNEA NR.5/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ORDINUL COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR

Mai mult

Data / Ora / 09:59 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 09:59 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Telefon +40 21 2067500 +40 21 2060081 P-ţa Presei Libere 3-5 Fax +40 21 2067580 011028 Bucuresti Sector 1 E-mail office.downstream@rompetrol.com

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

SC ICTCM SA BUCURESTI Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Real

SC ICTCM SA BUCURESTI Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Real Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Venituri proprii din exploatare (exemplu)

Mai mult

Raport semestrial SC ARMATURA SA

Raport semestrial SC ARMATURA SA RAPORT SEMESTRIAL 2011 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: 400267 Cluj-Napoca Str. Gării Nr. 19 Telefon: +40 264 435 367 Fax: +40 264 435 368 Email: office@armatura.ro Website: www.armatura.ro

Mai mult

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg.

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la 30.06. 2010 1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB conform

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 1. DATE GENERALE Infiintat in anul 2003, Grupul Financiar IMOFINANCE a adunat sub umbrela sa o serie intreaga de societati lucrative, care prin ofertele diverse ce le

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

S.C. ARMATURA S.A. Raport semestrial 2012 Cluj - Napoca RAPORT SEMESTRIAL 2012 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: Cluj-Napoca Str. G

S.C. ARMATURA S.A. Raport semestrial 2012 Cluj - Napoca RAPORT SEMESTRIAL 2012 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: Cluj-Napoca Str. G RAPORT SEMESTRIAL 2012 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: 400267 Cluj-Napoca Str. Gării Nr. 19 Telefon: +40 264 435 367 Fax: +40 264 435 368 Email: office@armatura.ro Website: www.armatura.ro

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=/6 0 1 2 3 4 5 6

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si cheltuielilor SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 2015 31 martie 30 iunie

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Seminar 4 ID 2012

Seminar 4 ID 2012 CONTABILITATEA TREZORERIEI Noțiuni teoretice introductive Investiţii pe termen scurt În categoria invetițiilor pe termen scurt sunt incluse: acţiunile deţinute la entităţile afiliate (501), obligațiunile

Mai mult

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc SC MOBAM S.A. Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21 ROMANIA J 24 / 391 / 1991 Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258 Fax : 40-262-278217; 0362-418790; Capital social : 1.239.163 RON, C.U.I. : RO2201663,

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 31 decembrie 2017 Memo IFRS 9 sold

Mai mult

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĀ

Mai mult

00. Raport trimestrul III total

00. Raport trimestrul III total SIF HOTELURI SA Pţa Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150 Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939 E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro Nr. 183/14.11.2017 Raport

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului nr. 4/2011 privind

Mai mult