Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc"

Transcriere

1 PLAN MANAGERIAL AL LICEULUI TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN Pentru anul şcolar Avizat în C.P. din... Aprobat în Administraţie. Prof. Matiș Horea-Dorin OBIECTIVE STRATEGICE ŞI DE REFERINŢĂ I. REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL PERFORMANT, ECHITABIL ŞI EFICIENT 1. Asigurarea accesului tuturor lor la servicii educaţionale calitate. 2. Obţinerea unor rezultate bune la examenele. 3 Creșterea calității învăţământului adresat tinerilor capabili performanţă. 4. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei lor. 5. Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi zvoltare profesională. II. EFICIENTIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV 1. Proiectarea planului şcolarizare să fie întocmit pe baza unei fundamentări care să ţină seama resursele umane existente, opţiunile lor şi resursele materiale disponibile (săli clasă). 2. Asigurarea accesului la învăţământ, prin crearea şanse egale la educaţie. 3. Creşterea capacităţii instituţionale gestionare a instrumentelor monitorizare a inserţiei socio-profesionale a lor şi absolvenţilor. 1

2 4. Dezvoltarea capacităţii şcolii a gestiona educaţia complementară (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială, sport ). 5. Asigurarea unui standard evaluare pentru toţi i din învăţământul preuniversitar în conformitate cu reglementările în vigoare. 6. Îmbunătăţirea competenţelor lectură. 7. Asigurarea resurselor financiare necesare aplicării politicilor educaţionale şi a condiţiilor necesare sfăşurării procesului învăţământ. III. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIILOR ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII ŞCOLII, PRIN COMUNICAREA ŞI COLABORAREA CU COMUNITATEA ŞI MASS-MEDIA 1. Intensificarea colaborării cu locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii culturale şi sportive, cu sindicatele şi agenţii economici. 2. Colaborarea schisă şi permanentă cu mass-media. 3. Combaterea și prevenirea posibilelor cazuri corupție în sistem; 2 OBIECTIVUL I : REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL PERFORMANT, ECHITABIL ŞI EFICIENT I. 1. Asigurarea accesului tuturor lor la servicii educaţionale calitate INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea procentului cadrelor didactice participante la cursuri formare cu 10 % Asigurarea educaţiei bază prin eficientizarea activităţii învăţare şi formarea competenţelor. Diversificarea ofertei C.D.Ş. și consilierea cadrelor didactice în elaborarea propriilor opţionale. Încadrarea în toate nivelurile învăţământ şi la toate disciplinele cu cadre didactice calificate. Implicarea comunităţii locale în scopul stabilizării forţei muncă în unitatea şcolară (contarea transportului, oferirea facilităţi cadrelor didactice). Corelarea strategiei zvoltare a liceului cu strategia M.E.N. şi programul guvernare. Adjunct Comisia juţeană monitorizare a mişcării personalului didactic şi a concursurilor titularizare Comisia curriculum pentru Personal didactic Personalul didactic, Contabil şef Personalul didactic, adjunct Personalul didactic şcoală din Rapoarte, procese-verbale Realizarea încadrării Monitorizarea contării transportului şi a altor proiecte Strategia zvoltare a învăţământului preuniversitar An şcolar -. Oct - iunie An şcolar -

3 Evaluarea activităţii sfăşurate cadrele didactice în anul şcolar 2017-, acordarea calificativelor anuale pe baza noii metodologii. clujean Consiliul profesoral, Cadrele didactice Fişa evaluare Administraţie șefi catedre / Organizarea şi sfăşurarea activităţilor în cadrul comisiilor şi a comisiilor lucru. Monitorizarea practicării unui management implicat la nivelul tuturor compartimentelor. I. 2. Obţinerea unor rezultate bune la examenele adjunct adjunct INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea procentului promovare la examenele cu 5 % Analiza S.W.O.T. a rezultatelor obţinute la examenele în anul şcolar şi stabilirea unor măsuri necesare Realizarea asistenţe la Limba Română şi Matematică pentru clasa a VIII-a. adjunct adjunct comisii Şefi catedre Procese-verbale Lunar, An şcolar - Șefii Angajaţi din Plan operaţional Semestrial compartimente unitate, Şefii comisiilor Şefi catedră Personalul didactic, Procese-verbale, rapoarte Fise observare a lecției Realizarea asistenţe la materile evaluate în cadrul examenului Bacalaureat. Asigurarea unui program activităţi remediale / pregătire suplimentară a lor, pe tot parcursul anului terminal (şi nu numai), la disciplinele prevăzute cu probe la examenele. adjunct adjunct Şefi catedră Șefii catedră Profesori specialitate personalul didactic Fise observare a lecției Grafic, prezența Planuri operaționale Organizarea şi sfăşurarea simulărilor teste la clasa a VIII-a. Organizarea şi sfăşurarea simulărilor examene Bacalaureat la clasele a XII-a. Participarea la concursul juţean a claselor terminale (a VIII-a şi a XII-a), cu scopul clarat creştere a calităţii procesului predare învăţare evaluare şi pentru obţinerea progresului şcolar la examenele Șefii catedre i Rezultatele evaluărilor la simulări Șefii catedre i personalul didactic adjuct I.3: Creșterea calității învăţământului adresat tinerilor capabili performanţă. Rezultatele la simulări Șefii catedre i Rezultate obținute la concursuri Semestrul II-lea Semestrul II-lea al al calendarelor concursuri 3

4 4 INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 5% A NUMĂRULUI DE PREMII ŞI MENŢIUNI LA CONCURSURI / OLIMPIADE ŞCOLARE Selecţia lor capabili performanţă, pentru formarea Grupelor i Profesorii i și Grafic și rezultate Octombrie excelenţă. specialitate profesorii Pregătirea lor în grupele excelenţă din loturile pentru participarea la olimpiale şi concursurile organizate M.E.N. Premierea olimpicilor şi a profesorilor îndrumători, în parteneriat cu Asociaţia părinţilor şi Consiliul Local Huedin. Premierea lor cu media 10 la examenele Implicarea societăţii (agenţi economici, fundaţii, factori cizie în administraţia locală etc.) în cunoaşterea şi recompensarea lor performanţi: a) din domeniul sportului b) din domeniul disciplinelor cultură generală c) din domeniul artistic. Consiliul Local Huedin Asociația Părinți, Profesorii specialitate profesori, părinți Rezultate obținute Mai-iunie Profesori Rezultate Iunie-iulie Cadre didactice cu performanţe Festivităţile premiere și recompense acordate lor I.4. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei lor. INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA ABSENTEISMULUI CU 3%, DIMINUAREA ACTELOR DE VIOLENŢĂ ÎN PERIMETRUL ŞCOLII Continuarea eforturilor prevenire şi reducere a abandonului şcolar, a absenteismului etc., prin: Psiholog, mediator şcolar pǎrinţi Raportul comisiei monitorizare a - control lunar al absenţelor și sondaje periodice în cursul diriginţi, absenţelor şi a săptămânii adjunct învǎţǎtori actelor - scoperirea cauzelor care termină absenteismul violenţă, - stabilirea unor măsuri pe care le pot lua diriginţii, învăţătorii și Raport semestrial şcoala pentru asigurarea frecvenţei - implementarea unor măsuri coerente în parteneriat cu locală (părinţi, ONG-uri, poliţie, primărie, consiliul local, etc.). Derularea unor programe prevenire şi combatere a abandonului şcolar. Monitorizarea actelor violenţă ( atitudine, verbală, fizică) discutarea acestora în cadrul comisiei, elaborarea şi aplicarea unui plan măsuri., adjunct adjunct, Diriginţi, Mediator școlar Comisia nonviolenţa, diriginţi, profesori Mai iunie În prima săptămână a fiecărei luni Semestrial Raport semestrial Semestrial Procese-verbale, Plan operaţional Asigurarea securităţii lor în spaţiul şcolar şi în împrejurimi adjunct Cadre didactice, Plan operaţional Lunar Lunar

5 Monitorizarea efectuării serviciului pe şcoală: serviciul cadrelor didactice, serviciul lor liceeni 5, Responsabil serviciu Angajaţi, Planificare Săptămânal adjunct cadre didactice şi Colaborarea cu instituţiile abilitate în asigurarea pazei şi ordinii, rularea unor parteneriate cu autorităţile locale Dezvoltarea noi proiecte ale şcolii cu mediul comunitar. Continuarea relaţiilor colaborare cu: - instituţiile cultură - universităţi - organele poliţie şi jucătoreşti, cu I.S.U. în probleme specifice educaţiei lor Desfăşurarea activităţi extraşcolare pentru a compensa efectele negative ale străzii şi ale internetului adjunct Cadre didactice, adjunct adjunct adjunct, Coordonator programe și proiecte educative Coordonator programe și proiecte educative, colectivul cadre didactice Consilierul educativ, responsabilii comisiilor Cadre didactice Comunitatea Plan operaţional Proiectele parteneriat I. 5. Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi zvoltare profesională INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea cu 15% a numărului cadrelor didactice participante la cursuri formare ASIGURAREA GRUPULUI ŢINTĂ PROPUS PRIN PROIECTELE STRATEGICE ALE INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ Consilierea profesorilor butanţi prin asistenţe la ore şi activităţi mentorat. adjunct Şefi catedră Raport semestrial Raport semestrial Orarul asistenţelor planului activități educative școlare și extrașcolare - iunie graficului Încurajarea cadrelor didactice pentru înscrierea la obţinerea adjunct Rapoarte gralor didactice. Responsabilul cu inspecţie formarea Organizarea acţiuni în parteneriat cu C.C.D. pentru adjunct Plan operaţional popularizarea cursurilor formare. Responsabilul cu - august formarea Încurajarea cadrelor didactice pentru accesarea cursuri Responsabil cu Cadre didactice, Contracte

6 formare europene din cadrul mobilităţilor individuale (ex. Comenius) adjunct formarea continuă Comunitatea încheiate - august Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri formare în verea evaluării standardizate adjunct Responsabilul cu Evinţa formării Rapoarte inspecţii formarea, Şefi catedră Sept - octombrie Asigurarea accesului la activităţile perfecţionare / formare continuă a tuturor cadrelor didactice din şcoală în baza acordurilor încheiate în cadrul consorţiilor educaţionale: e-formare, mentori, masterate, doctorate, gra didactice etc. Compatibilizarea ofertei formare continuă cu opţiunile şi nevoile individuale ale cadrelor didactice, cu cerinţele reformei în educaţie Monitorizarea impactului formării continue reflectată în performanţa individuală şi progresul şcolar al tuturor lor. Responsabil cu formarea adjunct adjunct Monitorizarea calităţii procesului educaţional la nivelul tuturor ciclurilor învăţământ (primar, gimnazial, liceal). adjunct Asigurarea standarlor calitate în învăţământul liceal., adjunct Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor formare prin măsurarea impactului asupra actului educaţional şi al adjunct managementului eficient privind formarea continuă. 6 Responsabil cu formarea, şefi catedră Şefii comisiilor din şcoală i, personalul angajat al şcolii, C.E.A.C., comunitate C.E.A.C.,, Şefi catedre comunitate Responsabil cu formarea, şefi catedră Evinţa formării Rapoarte inspecţii Chestionare, asistenţe la ore Rapoarte, observaţii ale asistenţelor la ore Raport evaluare internă Raport evaluare internă Asistenţe la ore, concluzii Sept august Iunie Semestrial Semestrial Semestrial iunie OBIECTIVUL II: EFICIENTIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV II. 1. Proiectarea planului şcolarizare să fie întocmit pe baza unei fundamentări care să ţină seama resursele umane existente, opţiunile lor şi resursele materiale disponibile (săli clasă) INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Limitarea la 25 a numărului pe clasă pentru clasa pregătitoare şi la 28 pentru clasele V-XII Întocmirea proiectului planului şcolarizare pentru anul şcolar - în funcţie indicii mografici şi programele zvoltare la nivel local, rezultatele chestionarelor OSP aplicate lor. Reorganizarea numărului clase pe nivel în funcţie efectivele. Sprijinirea accesului la studii obligatorii 10 ani pentru toţi absolvenţii gimnaziu. adjunct, Consiliul Profesoral. psiholog şcolar Reţeaua şcolară Realizarea planului şcolarizare Decembrie

7 7 Monitorizarea cuprinrii absolvenţilor într-un ciclu învăţământ superior sau pe piaţa muncii. II. 2. Asigurarea accesului la învăţământ, prin crearea şanse egale la educaţie INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT Asigurarea egalităţii şanselor la învăţătură pentru i care aparţin minorităţilor, prin asigurarea unei educaţii calitate întrun mediu favorabil învăţării. Oferirea lor un C.D.Ș. conform cerinţelor, dotării materiale şi resurselor umane existente. Existenţa a cel puţin unui opţional din cadrul disciplinelor matematică, ştiinţe, informatică etc. Asigurarea educaţiei interculturale după mole europene (ex. minoritatea romă). adjunct adjunct Mediator şcolar, Cadre didactice Consiliul / comisia pentru curriculum Părinţi Comunitatea Raport semestrial Semestrial Oferta C.D.Ş. Ianuarie adjunct Cadre didactice aparţinând minorităţilor Realizarea planului şcolarizare Asigurarea condiţiilor pentru organizarea învăţământului confesional aparţinând Realizarea pentru toate confesiunile religioase la disciplina religie adjunct confesiunilor planului religioase şcolarizare II. 3. Creşterea capacităţii instituţionale gestionare a instumentelor monitorizare a inserţiei socio-profesionale a lor şi absolvenţilor An şcolar - - iunie INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ASIGURAREA ACCESULUI LA STUDII ŞI LA OCUPAREA UNUI LOC DE MUNCĂ PENTRU ELEVI ŞI ABSOLVENŢI Crearea bazei date cu absolvenţii din învăţământul gimnazial şi liceal. adjunct Diriginţi Comunitatea Baza date Sfârşit an şcolar Evinţierea exemplelor bună practică - absolvenţi recunoscuţi Diriginţi părinţi, Rapoarte Sfârşit an pe plan juțean, naţional sau mondial. director adjunct monitorizare școlar II. 4. Dezvoltarea capacităţii şcolii a gestiona educaţia complementară (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială, sport ) INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: FRECVENŢA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN PLANUL ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE; CREŞTEREA CU 10% A NUMĂRULUI DE ELEVI PARTICIPANŢI LA CONCURSURILE ŞCOLARE Îmbunătăţirea activităţii cabinetului psihologic din şcoală printr-o ofertă consiliere ţintită pe nevoile lor. Elaborarea calendarului acţiunilor cultural artistice, ştiinţifice şi sportive pentru anul şcolar -. Prevenirea şi combaterea Psiholog Bența Dan adjunct Coordonator al activităților educative Cadre didactice, Programul cabinetului Rapoarte activitate - iunie calendarelor

8 consumului substanţe toxice, educaţia pentru cetăţenie mocratică, educaţia globală, educaţia cultural-artistică, ştiinţifică, educaţia mediu. Multiplicarea experienţelor pozitive ale şcolii: - realizarea expoziţii cu lucrările lor - încurajarea lor care provin din medii favorizate - diseminare - organizarea manifestări cultural artistice şi sportive. 8 Responsabilii activităţi comisiilor lucru din Planul Managerial Coordonator Studiu impact, August adjunct cadre didactice rapoarte Dezvoltarea şi exersarea competenţelor social-civice şi mocratice necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa civică. Asigurarea respectării drepturilor copiilor. Formarea unui stil viaţă sănătos în rândul lor prin: - respectarea legislaţiei în vigoare privind alimentele permise pentru a fi comercializate în şcoli - diversificarea modalităţilor colaborare cu factorii răspunre din domeniul medico-sanitar, privind problemele sănătate ale lor şi cadrelor didactice - participarea la concursul protecţia consumatorului, colaborare du A.J.P.C. Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile în rândul lor faţă natură şi faţă protejarea acesteia. Participarea la rularea programelor educaţie ecologică şi locale. Dezvoltarea gustului lor pentru frumos, cultivarea valorilor culturale, susţinerea programelor educative care promovează valorile interculturale. Introducerea educaţiei interculturale ca dimensiune la nivel curricular. Realizarea, în parteneriat cu Asociaţia Forum Solidarite, a unor activităţi în cadrul programului L Europe pour les citoyens. adjunct adjunct adjunct adjunct programe și proiecte educative Cadre didactice Coordonator programe comunitare, cadre didactice Cadre didactice, medic şcolar Coordonator programe și proiecte educative Comunitatea, cadre didactice Coordonator programe și proiecte educative Comunitatea, cadre didactice adjunct Catedra limba franceză, profesorii şcolii Înscrierea şi participarea la acţiunile Spring Day. adjunct Coordonatorul activităților educative, cadre didactice Unitatea şcolară Analize semestriale, activități Analize semestriale Analize semestriale, activ Analize semestriale, Activități Realizarea activităţilor propuse Înscriere, diplome participare graficului Programe Programelor Programelor Programelor Aprilie Martie mai

9 Organizarea unor tabere, excursii tematice, organizarea timpului liber al lor, Organizarea săptămânii Școala altfel 9 Coordonator cadre Studiu impact adjunct programe și proiecte, didactice Comunitatea, cadre didactice planificării activităților educative şi a programelor II. 5: Asigurarea unui standard evaluare pentru toţi i din învăţământul preuniversitar în conformitate cu reglementările în vigoare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII LA EVALUAREA NAŢIONALĂ CU 5%, MENŢINEREA PROMOVABILITĂŢII CU MEDII COMPARABILE CU CELE DIN CURSUL ANULUI ŞCOLAR LA BACALAUREAT, CREŞTEREA CU 5% A NUMĂRULUI DE PREMII LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE Elaborarea şi adaptarea graficului asistenţelor şi interasistenţelor. Verificarea notării ritmice. Diversificarea activităţilor curriculare în verea întocmirii ofertei cursuri opţionale pentru anul şcolar viitor. Asigurarea educaţiei bază prin eficientizarea activităţii învăţare, formarea competenţelor cheie. adjunct adjunct, Comisia monitorizare a notării ritmice adjunct adjunct Responsabilii comisiilor, C.E.A.C. Comisia curriculum Responsabilii comisiilor i, profesorii i Reţeaua şcolară i Graficul Săptămânal asistențe / interasistențe / inspecţii Proces-verbal, 1-2 note raport 30 octombrie 2-3 note 30 - noiembrie Teze conform graficului M.E.N. Oferta C.D.Ş. Februarie Aprobare I.Ș.J. Rezultatele lor - iunie graficului M.E.N. Asigurarea condiţiilor materiale şi natură organizatorică necesare Comisia Cadre didactice, Desfășurarea sfăşurării concursurilor şcolare. Prezentarea rezultatelor în adjunct organizare a concursurilor revista şcolii, pe afişierele şcolii, la festivităţile sfârşit an. examenelor şi concursurilor Realizarea / organizarea şi sfăşurarea acţiunilor simulare a Comisia Raport Comisiile examenelor : adjunct organizare a - Bacalaureat examenelor şi - Evaluare Naţională concursurilor Organizarea şi sfăşurarea în bune condiţii a Evaluării Naţionale şi Membrii comisiilor Raport planificării în comisiile

10 10 a examenului Bacalaureat adjunct Serviciul secretariat Inspecţie I.Ș.J. graficului M.E.N. II. 6. Îmbunătăţirea competenţelor lectură INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 10 % A COMPETENŢELOR DE ÎNŢELEGERE LA FIECARE CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT A UNUI TEXT DAT Introducerea orei distincte lectură în orarul tuturor claselor primare, a cel puţin două secvenţe distincte în structura lecţiilor la clasele V-VIII, a momentului ortografic la Limba Română la clasele V-XII. Încurajarea altor forme îmbunătăţire a competenţelor lectură: activităţi în colaborare cu biblioteca, activități extracurriculare care implică lectura, etc... adjunct adjunct Cadre didactice Schema orară, Planul lecţie Cadre didactice, bibliotecar - iunie Plan operaţional - iunie II.7. Asigurarea resurselor financiare necesare aplicării politicilor educaţionale şi a condiţiilor necesare sfăşurării procesului învăţământ INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Utilizarea in proportie 95% a resurselor extrabugetare în investiții și reparații Proiectarea planului investiţional pentru perioada adjunct Contabil, administrator, Unitatea şcolară Plan investiţii responsabilii Monitorizarea rulării eficiente a reparaţiilor conform priorităţilor în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Huedin. Mornizarea bazei materiale a şcolii prin respectarea normativelor privind dotarea cu mijloace învăţământ laboratoare și cabinete. Realizarea necesarului manuale pentru învăţământul obligatoriu şi comanda lor. Accesarea unor fonduri structurale sau alte resurse. Bibliotecarul liceului comisiilor Administrator, Contabil Contabil, Administrator, Responsabilii comisiilor Bibliotecar Sabina Tonca Contabil, administrator Unitatea şcolară Lucrări executate, Raport Unitatea şcolară Raport privind dotarea laboratoarelor şi cabinetelor i Existența manualelor pentru Reţeaua şcolară Proiect zvoltare instituţională stabilit III. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIILOR ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII ŞCOLII, PRIN COMUNICaREA ŞI COLABORAREA CU COMUNITATEA ŞI MASS-MEDIA III. 1 Intensificarea colaborării cu locală, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii cultural-sportive, cu sindicatul INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea 10% a parteneriatelor Decembrie Iulie august August graficului I.Ș.J., în conformitate cu graficul

11 Organizarea zbateri cu locală şi O.N.G.-uri pentru cunoaşterea activităţilor sfăşurate la nivelul şcolii Responsabilul cu Unitatea școlară Protocoale,, activitatea educativă, parteneriate i consilierul școlar Încheierea unui parteneriat pentru sprijinirea profesorilor butanţi. i Responsabilii catedre / comisii Colaborare cu asociaţia părinţilor în verea sprijinirii activităţilor educative din şcoală şi a obţinerii sponsorizări. Organizarea în colaborare cu Universităţile şi cu A.J.O.F.M. a unor proiecte orientare în carieră, a ofertei universitare şi a ofertelor existente pe piaţa muncii. i Responsabilul cu activitatea educativă, consilier școlar, contabil i Responsabilul cu activitatea educativă, consilier scolar Unitatea școlară Inspecții și asistențe la clase Unitatea școlară Proces-verbal, Raport activitate i Protocoale colaborare III.2.. Colaborarea schisă şi permanentă cu mass-media. INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Cel puţin o apariţie în fiecare lună în presa locală sau alte mijloace morne informare pe suport electronic - noiembrie Transmiterea regulată către mass-media a unor comunicate presă care să reflecte activitatea şcolii şi starea învăţământului. Participarea la emisiuni, interviuri şi zbateri organizate în massmedia spre activitatea unităţii şcolare şi a învăţământului Prezentarea permanentă a activităților lor și profesorilor școlii pe site-ul școlii și pe facebook III. 3. Combaterea și prevenirea posibilelor cazuri corupție în sistem Implementarea unui program informare asupra necesității sfășurăii examenelor naționale în condiții transparență și corectitudine, stabilirea unui program măsuri anticorupție atât la nivelul cadrelor didactice cât și a părinților, respectiv a lor. i Responsabil C.E.A.C. Unitatea școlară Comunicatele trimise i C.E.A.C., Unitatea școlară Rapoarte, responsabilul cu activități, activitatea educativă pliante Responsabilul cu Rapoarte, activitatea educativă, activități, pliante adjunct Comunitatea Program activități, întâlniri Prof. Matiș Horea-Dorin programului stabilit programului stabilit 11

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul  al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT: Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2016-2017, au ca punct de pornire: - Punctele slabe

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda 401151 Tel. & Fax: (+40) 264 316437, E-mail :cnmvturda@gmail.com http://cnmvturda.licee.edu.ro

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI COMUNA POSEŞTI, JUD. PRAHOVA APROBAT DIRECTOR PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016-2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR 2016-2017 Ţ1: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv educativ Domeniul funcţional CURRICULUM Obiective

Mai mult

Microsoft Word - plan managerial final.doc

Microsoft Word - plan managerial final.doc COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PLAN MANAGERIAL An şcolar 2006-2007 I. CURRICULUM Obiective strategice: - Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele

Mai mult

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx Nr. Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 28.09.2018 Aprobat, Inspector Şcolar General, prof. Valeria GHERGHE GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL INSPECTORATUL ŞCOLAR

Mai mult

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017 Nr. 197/19.02.2018 Anea 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR 2017-2018 În anul şcolar 2017-2018 s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: 0248216990 E-mail: scoala7pitesti@yahoo.com www.scoala7pitesti.ro.../... SCOALA GIMNAZIALA,,TUDOR

Mai mult

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web: Nr. de înregistrar

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web:  Nr. de înregistrar Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016 Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 Președinte C.A.,, Prof. Dumitru Aurel PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Mai mult

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT Nr. 648A/21.02.2017 Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 21.02.2017 GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 5 JUDEŢEAN 5 CONSTANTA

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 1. OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI ȘI A UNEI MENTALITĂȚI A CALITĂȚII LA NIVELUL ÎNTREGULUI PERSONAL AL ŞCOLII (CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

Graficul activitatilor educative Sem.I-II CNER

Graficul activitatilor educative Sem.I-II CNER Colegiul Naţional «Emil Racoviţă» Şos.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureşti Tel/fax 021.3217092, E-mail:cneracovita@gmail.com www.colegiulracovita.ro Aprobat în Consiliul Profesoral 09.10. şi de Administraţie

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

1

1 1 CUPRINS I. Programe de dezvoltare...... Pag. 3 II. Operaţionalizarea obiectivelor....pag. 4 1. Ţinta strategică 1 Pag. 4 2. Ţinta strategică 2 Pag. 6 3. Ţinta strategică 3 Pag. 9 4. Ţinta strategică

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 11870/25.09. Aprobat, Inspector

Mai mult

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA NR.5545/18.10.2018 GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE 2018-2019 DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2018-2019, au ca punct de pornire:

Mai mult

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ;

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ; SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/697181 ; E-mail: scoalaromanu@yahoo.com PLANUL OPERAŢIONAL Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Anul şcolar 2015-2016

Mai mult

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5 AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5  AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 BUCURESTI, SECTOR 5 Email: director_scoala_150@yahoo.com AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL SECTOR 5, MARILENA STROESCU TEMATICA SEDINTELOR

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar 1. Proiectarea calitativă a activităţii 1. Proiectarea în conformitate cu curricula naţională 2.

Mai mult

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PLAN OPERAŢIONAL -2018 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII ȚINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr.11516/14.09.2017 Aprobat în

Mai mult

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL 2017-2018 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a programelor şcolare Aplicarea noului cadru normativ şi a curriculum-ului general şi celui

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr.166, cod.820119, Telefon: 0240-512471; fax: 0240-516185;

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX 0244295020, liceultehnologicmaneciu@yahoo.com Avizat în şedinţa Consiliului Profesoral

Mai mult

Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Aprobat C.A. I.S.J. Gorj Data:19.02.2016 Se certifică exactitatea datelor Director, CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT DIRECTORUL/DIRECTORUL ADJUNCT AL CLUBULUI

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

Planificare operaţională – planuri manageriale

Planificare operaţională – planuri manageriale Planul managerial pentru anul şcolar 2012 2013 Planurile manageriale prezentate în continuare cuprind operaţionalizarea pentru cei patru ani şcolari vizaţi în proiectarea strategică a programelor propuse

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 1. PROIECTARE PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR ANUL ŞCOLAR 2014/2015 1 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare 2 Asigurarea eficienţei proiectării

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL -2012 I. Managementul instituţional OBIECTIVE 1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui

Mai mult

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Tel. 0230-522304 Fax 0230-522305 E-mail: ctiasv@yahoo.ro ; http://www.ctiasv.ro

Mai mult

I

I COLEGIUL NATIONAL,,ECATERINA TEODOROIU STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR 25, TARGU JIU,JUD GORJ, TEL/FAX 0253/210345 PROGRAM MANAGERIAL COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TÂRGU-JIU ANUL ŞCOLAR 2017-1 - A. MODERNIZAREA

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/371304 e-mail: scgen4vd@yahoo.com www.scoala4vatradornei.ro Pro Şcoala 4 VDornei Public Group Facebook PLAN

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL. 0244340627, FAX 0244340907 e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com web

Mai mult

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIESTI NR.1113./ Av

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIESTI NR.1113./ Av MINISTERUL EDUTIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIESTI NR.1113./24.10. Avizat in CP din 16 OCT Aprobat in C.A. din 24 OCT PLAN MANAGERIAL

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR

INSPECTORATUL ŞCOLAR Anexa 6 la HCA 32/3.03.207 AVIZATĂ În Comisia paritară de la nivelul I. Ş.J. Caraş-Severin, întrunită în data de 27.03.207 NUMELE ŞI PRENUMELE : UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: GRADUL

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc 1 Liceul tehnologic,,mihai EMINESCU Slobozia 920024, Judeţ Ialomiţa PROCEDURA OPERAŢIONALĂ ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ COD: PO 1.03 Data elaborării: 15.04.2013 Elaborat Profesor: Dumitru Elena Semnătura: Verificat

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT elaborată pe baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2017-2018 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :   COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec 1 Emiterea deciziilor de numire a comisiilor pentru examenele de diferență/ corigență susţinute la nivelul unității DIAGRAMA GANTT - ACTIVITATE MANAGERIALĂ AN ŞCOLAR Elaborarea/Revizuirea PDI de către

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 400604 CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie 128-130, Tel. 0264-430942, fax 0264-595694 e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, web: http://www.colegiul-saligny.ro GRAFICUL CONSILIILOR

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL Nr.1497/16.11. PLAN OPERATIONAL -2019 Tinta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrele Obiective specifice: -particularizarea

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2016-2017 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila IV. PLAN OPERAŢIONAL MANAGERIAL 1. Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, concursuri

Mai mult

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar 2012-2013 Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 Tel

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Strategia CEAC se bazează pe documentele emise

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:.

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ DRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII LIFITIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. Numele şi prenumele cadrului didactic:.. Specialitatea:..

Mai mult

Director, Pîrvulescu Dana Codruța Planuri Operaționale Ținta 1 Asigurarea accesului egal și sporit la educație pentru toți elevii Colegiului

Director, Pîrvulescu Dana Codruța Planuri Operaționale Ținta 1 Asigurarea accesului egal și sporit la educație pentru toți elevii Colegiului Director, Pîrvulescu Dana Codruța Planuri Operaționale 2018-2019 Ținta 1 Asigurarea accesului egal și sporit la educație pentru toți elevii Colegiului Obiective 1.I. Creșterea CDȘ prin constituirea unui

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii Prof. Rodica Farmaciuc responsabil CEAC Prof. Cornelia Mestecan- dir. adj. Sem II 2017-2018 OBIECTIV STRATEGIC I. Dezvoltarea culturii

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE IONESCU SISEŞTI COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ,JUDEŢUL PRAHOVA Telefon/Fax 0445809 Email: gsagricol@gmail.com FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI

Mai mult

Nr

Nr Aprobat C.A. I.S.J. Gorj Data :.02.206 Se certifica exactitatea datelor Director, FIŞĂ DE EVALUARE - PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PERSONAL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR

Mai mult

R O M A N I A

R O M A N I A Nr. 7048/31.08.2016 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059 Tel: 0260661391, Fax: 0260619190 E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro Aprobat C.A. al ISJ din 31.08.2016 Autoevaluare

Mai mult

Liceul tehnologic Auto Craiova COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar OBIECTIVE GENERALE C

Liceul tehnologic Auto Craiova COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar OBIECTIVE GENERALE C RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar 2015-2016 OBIECTIVE GENERALE Creşterea calităţii educaţiei și actului de predare-învățare în unitatea școlară. Crearea de competenţe cheie şi dezvoltarea abilităţilor

Mai mult

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu An școlar: 2018 Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Jud. Bistriţa-Năsăud e-mail: scoalgimnazialachiochis@yahoo.com

Mai mult

CTT_Plan de imbunatatire

CTT_Plan de imbunatatire 7.6 PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE - a calitatii educaţiei şi formării profesionale Nr. 3298/03.10.2017 Aprobat în Consiliul de Administrație din 4.10.2017 Numele şcolii ÎPT Adresa şcolii ÎPT telefon fax email COLEGIUL

Mai mult

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax. 0257 350 900, e-mail liceulcris@gmail.com nr. din PLAN MANAGERIAL ANUL ȘCOLAR - I. DIAGNOZA ACTIVITĂȚII DIN LICEUL

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod Tel

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod Tel STRATEGIA DE ASIGURARE SI EVALUARE A CALITĂŢII STRATEGIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII 2013 2014 Strategia CEAC are în vedere documentele emise de ARACIP în acest domeniu, Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod. 440031 www.ctbratianusm.ro e-mail: secretariat_bratianu@yahoo.com Tel: 0261 / 734670; Tel /Fax: 0261 / 768935 PLAN MANAGERIAL

Mai mult

Regulament intern CEAC 2010

Regulament intern CEAC 2010 REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

Mai mult

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu Str. Liviu Rebreanu, Nr. 7 9 Tel.: 0269/ RAPORT PRIVIND STAREA ȘI

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu Str. Liviu Rebreanu, Nr. 7 9 Tel.: 0269/ RAPORT PRIVIND STAREA ȘI Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu Str. Liviu Rebreanu, Nr. 7 9 Tel.: 0269/211975 E-mail: gradinita17sibiu@yahoo.de RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 1.

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul 2014 1. Obiective şi acţiuni specifice privind managementul

Mai mult

Microsoft Word - Raport de evaluare externa in vederea acreditarii pentru Scoala Primara Lauder Reut, Bucuresti.doc

Microsoft Word - Raport de evaluare externa in vederea acreditarii pentru   Scoala Primara Lauder Reut, Bucuresti.doc Bucureşti, Strada Spiru Haret, nr 12, sector 1, cod 010176, tel: +4021 310 42 13; fax: +4021 319 20 96 http://aracip.edu.ro, e-mail aracip@mec.edu.ro Raport de evaluare externă în vederea acreditării,

Mai mult

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: 023855942E-mail: scoalagimnazialamerei@gmail.com RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 La nivelul

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN 510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ 835164, TEL/FAX 0258/835165 www.hcc.ro https://www.facebook.com/cnhccab colegiulhcc@yahoo.ro

Mai mult

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ,

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ, RAPORT ARGUMENTATIV ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE Numele şi prenumele cadrului didactic... Specialitatea... Perioada evaluării: 2018-2019 Domenii ale evaluării 1.

Mai mult

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC ALEXANDRU ROMAN Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590 MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod 415100, t«fc 0259042332, fats: 0259 342333 e mail: lic^uailii'stls y

Mai mult

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1 Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1. Săptămâna 1 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit Să știi

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10 Nr /01.10.2019 Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Tulcea, din data de 01.10.2019 Domeniul funcţional: Curriculum şi inspecţie şcolară Aprobat, Inspector Şcolar General, Lucica POPIȘCĂ GRAFIC

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

PLAN MANAGERIAL An şcolar Preluând obiectivele strategice şi de referinţă stabilite de ISJ Cluj pentru anul şcolar și făcând o ana

PLAN MANAGERIAL An şcolar Preluând obiectivele strategice şi de referinţă stabilite de ISJ Cluj pentru anul şcolar și făcând o ana PLAN MANAGERIAL An şcolar -2019 Preluând obiectivele strategice şi de referinţă stabilite de ISJ Cluj pentru anul şcolar -2019 și făcând o analiză cu privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale pentru

Mai mult