Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu"

Transcriere

1 Pagina 1 din: 18 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind concesiune pentru bunurile care apartin proprietarii COD: P O-ADM-03 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor Ediţia: a III-a Cupri ns 1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei.formular de evidenţă a modificărilor 3 3.Formularul de distribuire/difuzare 4 4.Scopul procedurii 5 5. Domeniul de aplic are 6 6.Documente de referinţă 7 7.Definiţii și abrevieri 8 8.Descrierere activităţii sau procesului 10 9.Responsabilităţi 0 10.Formular de analiză a procedurii 11.Anexe Pagina 1 / 18

2 Pagina din: Li sta responsabi l i l or cu el aborarea, veri fi carea și aprobarea edi ţi ei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei Elemente privind responsabilii/ operaţiunea 1 Elaborat Iepure Cris tina Numele și prenumele Funcţia Semnătura Conduc ator c ompar timent Adminis tr ativ Av iz at STRUG ARIU TIBERIU Pres edinte Comis ie Monitoriz are Apr obat Bar anai Cons tantin Pr imar Formular de evidenţă a modificărilor Numărul ediţiei / reviz iei ediţiei / reviz iei Componenta reviz uită 1 Ediţia I X X Descrierea modificării Aviz ul conducătorului compartimentului Ediţia a II-a Legislaţie primară - Legislaţie secundară Modificări legislative (conform Ordinului 00/016) 3 Ediţia a III-a Legislaţie primară - Legislaţie secundară Conform Ordinului nr. 600/018, în vigoare de la , se aduc modificări în ceea ce privește definirea termenilor, structura din cadrul procedurii documentate prin introducerea/modificarea a 3 formulare, prevăzute ca si componente structurale minimale, respectiv Formular de evidenţă a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, Formular de distribuire difuzare. Fav orabil 3. Formularul de distribuire/difuzare Scopul difuz ării Ev idenţă, Arhiv are Compartiment Nume și prenume Pagina / 18 primirii retragerii intrării în vigoare Primar Baranai Cons tantin Vic eprimar Ungurean Cris tian Sec retar Mirones c u Ioana Adminis tr ativ Iepur e Cr is tina Semnătura

3 Pagina 3 din: Scopul procedurii 4.1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate a) s t abilirea unui s et unit ar de reguli pent ru reglement area ac t iv it ăţ ii de ac hiz iţ ie prin procedura de negociere competitivă ă a produselor, serviciilor, lucrărilor în conformitate cu art din Legea 98/016 privind achiziţiile. b) s t abilirea res pons abilit ăţ ilor priv ind î nt oc mirea, av iz area ş i aprobarea doc ument elor aferente acestei proceduri 4. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii S t abilirea res pons abilit ăţ ilor priv ind î nt oc mirea, av iz area ş i aprobarea doc ument elor af erent e acestei activităţi. 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului Prin Procedură se urmăreşte asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ şi legal al doc ument elor. 4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei 4.5 Alte scopuri 5. Domeniul de aplicare 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională: Procedura se aplica de catre persoanele din cadrul COMPARTIMENTULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU din subordinen SERVICIULUI STRATEGII, DEZVOLTARE LOCALĂ, PROIECTE. 5. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate de entitatea publică: 5. 3 Li starea pri nci pal el or acti vi tăţi de care depi nde și/ sau care depi nd de acti vi tatea procedurată: 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale acti vi tăţi i procedurate: Compartimente furnizare de date Toate structurile 5.4. Compartimente furnizoare de rezultate: Toate structurile Compartimente implicate în procesul activităţii: Pagina 3 / 18

4 Pagina 4 din: Documente de referinţă 6.1. Reglementări internaţionale: - nu este cazul 6.. Legislaţie primară: - Legea nr. 100/ 016 priv ind c onc es iunile de luc rări ş i c onc es iunile de s erv ic ii, a apărut î n Monitorul Oficial, Partea I nr 39 din Legea nr. / 007 pent ru aprobarea Ordonanţ ei de urgenţ ă a Guv ernului nr. 54/ 006 priv ind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr 35 din Legea adminis t raţ iei public e loc ale nr. 15/ 001, a apărut î n Monit orul Of ic ial, P art ea I nr 13 din Legea nr. 13/1998 privind bunurile proprietate publică, a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr 448 din Legea nr. 50/ 1991 priv ind aut oriz area ex ec ut ării luc rărilor de c ons t ruc ţ ii a apărut î n Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din Ordinul nr. 407/.051/013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a s upraf eţ elor de pajiş t i af lat e î n domeniul public/ priv at al c omunelor, oraş elor, res pec t iv al municipiilor, a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din Ordonanţ a de urgenţ ă nr. 54/ 006 priv ind regimul c ont rac t elor de c onc es iune de bunuri proprietate publică, a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din Hotărârea nr. 168/007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţ ă a Guv ernului nr. 54/ 006 priv ind regimul c ont rac t elor de c onc es iune de bunuri proprietate publică, a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din Legislaţie secundară: - Ordin nr. 600/ 018 priv ind aprobarea Codului c ont rolului int ern managerial al ent it ăţ ilor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii : - Nu este cazul Pagina 4 / 18

5 Pagina 5 din: Definiţii și abrevieri Definiţii ale termenilor: Termenul 1. Ac hiz iţie s au ac hiz iţie public ă. Doc ument 3. Ac hiz itor Definiţia și / sau, dacă este caz ul, actul care definește termenul Ac hiz iţia de luc rari, de produs e s au de s erv ic ii prin intermediul unui c ontr ac t de ac hiz itie public a de c atr e una or i mai multe autor itati c ontrac tante de la operatori ec onomic i des emnati de c atre ac es tea, indiferent dac a luc rarile, produs ele s au s erv ic iile s unt des tinate ori nu realiz arii unui interes public ; Ac t prin c are s e adev ereș te, s e c ons tată s au s e prec oniz eaz ă un fapt, s e c onferă un drept, s e rec unoaș te o obligaţie res pec tiv tex t s c ris s au tipărit ins c ripţie s au altă mărturie s erv ind la c unoaș terea unui fapt real ac tual s au din trec ut Calitatea de autor itate c ontr ac tantă a ins tituţiei public e în c az ul ac hiz iţiei de produs e; 4. Anunţ Anunţ public at în SICAP s ec ţiunea anunţuri public itare 5. Compar timent Bir ou/depar tament/ser v ic iu 6. Autoritate c ontrac tantă 7. Contrac t de ac hiz iţie public ă 8. Contrac t de ac hiz itie public ă de produs e 9. Entitatea benefic iar ă 10. Doc ument 11. Rev iz ie proc edură 1. Pr es tator 13. Referat de nec es itate Ins tituţie public ă c entr ală c ar e ar e c alitatea de or donator ter ţiar de c redite ș i c are are c ompetenţe în domeniul ac hiz iţiilor public e. Contr ac tul c u titlu oner os, as imilat, potr iv it legii, ac tului adminis tr ativ, înc heiat în s c ris între unul s au mai mulţi operatori ec onomic i ş i una ori mai multe autorităţi c ontrac tante, c are are c a obiec t ex ec uţia de luc rări, furniz area de produs e s au pres tarea de s erv ic ii. Contrac tul de ac hiz iţie public ă c are are c a obiec t ac hiz iţia de produs e prin c umpărare, inc lus iv c u plata în rate, înc hiriere, leas ing c u s au fără opţiune de c umpăr ar e or i pr in or ic e alte modalităţi c ontr ac tuale în temeiul c ărora autoritatea c ontrac tantă benefic iaz ă de ac es te produs e, indiferent dac ă dobândeş te s au nu proprietatea as upra ac es tora; c ontrac tul de ac hiz iţie public ă de produs e poate inc lude, c u titlu ac c es oriu, luc rări ori operaţiuni de amplas are ş i de ins talare. Direc ţia generală, direc ţia, s erv ic iul s au biroul, după c az, c are s olic ită c ontrac t de furniz are; Ac t prin c are s e adev ereș te, s e c ons tată s au s e prec oniz eaz ă un fapt, s e c onferă un drept, s e rec unoaș te o obligaţie res pec tiv tex t s c ris s au tipărit ins c ripţie s au altă mărturie s erv ind la c unoaș terea unui fapt real ac tual s au din trec ut Ac ţiunea de modific ar e r es pec tiv adăugar e s au eliminar e a unor infor maţii, date, c omponente ale unei ediţii a unei pr oc edur i, modific ăr i c e implic ă de regulă s ub 50% din c onţinutul proc edurii; Calitatea de c ontrac tant a ofertantului c are a dev enit în c ondiţiile legii, Parte într-un c ontrac t/c omandă c ontrac t de s erv ic ii; Doc ument inter n emis de fiec ar e c ompar timent din c adr ul autor ităţii c ontrac tante în ultimul trimes tru al anului în c urs pentru anul v iitor, c are c uprinde nec es ităţile de produs e, s erv ic ii ş i luc rări identific ate, prec um ş i preţul unitar/total al nec es ităţilor. 7.. Abrevieri ale termenilor: Pagina 5 / 18

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea voucherelor de vacanţă Pagina 1 din: 12 Exemplar nr.

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea voucherelor de vacanţă Pagina 1 din: 12 Exemplar nr. Pagina 1 din: 1 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind Acordarea voucherel or de vacanţă COD: P O-CFC-4 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018 pentru aprobarea Codului

Mai mult

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor Pagina 1

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor Pagina 1 Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: P O-CFC-12 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-04 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea sedintelor Comisiei Pagina 1 din: 11 Exemp

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea sedintelor Comisiei Pagina 1 din: 11 Exemp Pagina 1 din: 11 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-17 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Planificarea anulă şi multianual a activităţilor de audit public in

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Planificarea anulă şi multianual a activităţilor de audit public in Pagina 1 din: 14 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-API-10 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Stare Civila Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Intocmirea actelor de casatorie Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.:

Primăria Prezentare Your Stare Civila Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Intocmirea actelor de casatorie Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.: Pagina 1 din: 13 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-SCIV-02 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Elaborarea documentelor Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.:

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Elaborarea documentelor Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.: Pagina 1 din: 13 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-18 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Implementarea Standardului 3: Competenţa, Performanţa Revizia: 0

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Implementarea Standardului 3: Competenţa, Performanţa Revizia: 0 Pagina 1 din: 10 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-03 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac hiz iţii public e Cod: PO -ADM-22 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Opera

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac hiz iţii public e Cod: PO -ADM-22 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Opera Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac hiz iţii public e Cod: PO -ADM-22 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Achiziţii publice COD: PO-ADM-22 Ediţia:

Mai mult

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit Pagina

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit Pagina Pagina 1 din: 12 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-API-04 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Edi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Edi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Elaborarea ş i aplic area dec iz iilor Cod: PS-SCIM-20 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Pr

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Elaborarea ş i aplic area dec iz iilor Cod: PS-SCIM-20 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Pr Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Elaborarea ş i aplic area dec iz iilor Cod: PS-SCIM-20 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură de Sistem privind Elaborarea şi aplicarea deciziilor

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură de Sistem privind Identificare

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex empl

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex empl Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Norme igienico-sanitare

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex em

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex em Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Prevenirea

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Gestionarea

Mai mult

Primăria Prezentare Your Poliţia Locală Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Efectuarea controlului pentru identificarea lucrărilor de construcţii e

Primăria Prezentare Your Poliţia Locală Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Efectuarea controlului pentru identificarea lucrărilor de construcţii e Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind construcţii executate fara autorizaţie de construire, sau COD: PO-PL-06 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mire pontaj Cod: PO -SECR-03 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mire pontaj Cod: PO -SECR-03 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mire pontaj Cod: PO -SECR-03 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Întocmire pontaj COD: PO-SECR-03 Ediţia:

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac tiv itatea c ons ilierului de etic ă Cod: PO -SECR-16 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac tiv itatea c ons ilierului de etic ă Cod: PO -SECR-16 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr. Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac tiv itatea c ons ilierului de etic ă Cod: PO -SECR-16 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Activitatea consilierului

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac tiv itatea PSI Cod: PO -CEAC-19 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac tiv itatea PSI Cod: PO -CEAC-19 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac tiv itatea PSI Cod: PO -CEAC-19 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Activitatea PSI COD: PO-CEAC-19 Ediţia:

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Cons tituirea ș i c ompletarea dos arelor pers onale ale angajaţilor Cod: PO -SECR-06 Ediţia: a III

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Cons tituirea ș i c ompletarea dos arelor pers onale ale angajaţilor Cod: PO -SECR-06 Ediţia: a III Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Cons tituirea ș i c ompletarea dos arelor pers onale ale angajaţilor Cod: PO -SECR-06 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Eliberarea adev erintelor pentru membrii c omis iilor de BAC s i EN Cod: PO -CEAC-39 Ediţia: a III-

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Eliberarea adev erintelor pentru membrii c omis iilor de BAC s i EN Cod: PO -CEAC-39 Ediţia: a III- Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Eliberarea adev erintelor pentru membrii c omis iilor de BAC s i EN Cod: PO -CEAC-39 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Notarea ritmic ă ş i parc urgerea programei ş c olare Cod: PO -CEAC-57 Ediţia: a III- a Rev iz ia:

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Notarea ritmic ă ş i parc urgerea programei ş c olare Cod: PO -CEAC-57 Ediţia: a III- a Rev iz ia: Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Notarea ritmic ă ş i parc urgerea programei ş c olare Cod: PO -CEAC-57 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Notarea

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ev idenţa ş i dec ontarea nav etei de la ş i de la loc ul de munc ă Cod: PO -CFC-35 Ediţia: a III-

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ev idenţa ş i dec ontarea nav etei de la ş i de la loc ul de munc ă Cod: PO -CFC-35 Ediţia: a III- Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ev idenţa ş i dec ontarea nav etei de la ş i de la loc ul de munc ă Cod: PO -CFC-35 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea materialelor igieniz are Cod: PO -ADM-11 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.:

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea materialelor igieniz are Cod: PO -ADM-11 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea materialelor igieniz are Cod: PO -ADM-11 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Gestionarea materialelor

Mai mult

Primăria Prezentare Your Impozite si Taxe Locale Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscal

Primăria Prezentare Your Impozite si Taxe Locale Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscal Pagina 1 din: 10 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-ITL-15 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mirea bugetului Cod: PO -CFC-01 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Oper

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mirea bugetului Cod: PO -CFC-01 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Oper Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mirea bugetului Cod: PO -CFC-01 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Întocmirea bugetului COD: PO-CFC-01

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ O rganiz area ș i des făș urarea ex amenelor de c origenţă Cod: PO -CP-05 Ediţia: a II- a Rev iz ia

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ O rganiz area ș i des făș urarea ex amenelor de c origenţă Cod: PO -CP-05 Ediţia: a II- a Rev iz ia Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ O rganiz area ș i des făș urarea ex amenelor de c origenţă Cod: PO -CP-05 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind

Mai mult

Primăria Prezentare Your Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea drepturilor persoanelor c

Primăria Prezentare Your Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea drepturilor persoanelor c Pagina 1 din: 14 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind Acordarea drepturi l or persoanel or cu handi cap COD: PO-ASO-11 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ev aluarea s atis fac ţiei educ abililor ș i părinţilor ac es tora în priv inţa ac ţiunilor es enţi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ev aluarea s atis fac ţiei educ abililor ș i părinţilor ac es tora în priv inţa ac ţiunilor es enţi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ev aluarea s atis fac ţiei educ abililor ș i părinţilor ac es tora în priv inţa ac ţiunilor es enţiale Cod: PO -CEAC-52 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Cod: PS-SCIM-04 Ediţia: a II

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Cod: PS-SCIM-04 Ediţia: a II Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Cod: PS-SCIM-04 Ediţia: a III-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1 Procedură de Sistem

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: P

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: P Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-38 Ediţia: a II-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-37

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-37 Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-37 Ediţia: a II-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1 Procedură

Mai mult

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind elaborarea şi revizuirea PDI Cod PO CEAC-04 Ed

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind elaborarea şi revizuirea PDI Cod PO CEAC-04 Ed PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ ELABORAREA ŞI REVIZUIREA PDI P.O. -04 Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov, 2017 Page 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei

Mai mult

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apli ă ofertelor o er iale de servi ii de a es la I ter

Mai mult

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze Pag. 1 / 7 1282 b/14.09.2015 Aprobat in CA din 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Crt. Elemente privind responsabilii

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 Manualul de Indentitate vizuală pentru Programul Programul Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice Instruire pentru Beneficiari: Operat iunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea s i modernizarea

Mai mult

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ URMĂRIREA PROGRESULUI ELEVILOR P.O. -13 Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov, 2017 Page 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei

Mai mult

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E Tip document: Procedura Generala ;Cod document: PG - RU - 02 PROCEDURA GENERALA EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Cod PG - RU - 02 S e m n ă tu ra D a ta F

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT Departamentul CALITĂŢII Procedura operaţională STABILIREA ŞI ELABORAREA COD PO.07-01 Ediţia I Număr de exemplare 6 Revizia 1: Număr de exemplare Pagini 15 Exemplar nr. Nr. 4465-50

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura Operațională ÎNTOCMIREA PLANULUI MANAGERIAL Cod: P

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura Operațională ÎNTOCMIREA PLANULUI MANAGERIAL Cod: P Pag. 1 / 7 1274 b/14.09.2015 Aprobat in CA din Crt. 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţieiprocedurii: Elemente privind responsabilii

Mai mult

Comuna Gura Vitioarei Procedură Documentată CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII Ediția I, Revizia 0 Cod: PS-11 Exemplar controlat Nr. 1 Acest document este prop

Comuna Gura Vitioarei Procedură Documentată CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII Ediția I, Revizia 0 Cod: PS-11 Exemplar controlat Nr. 1 Acest document este prop Comuna Gura Vitioarei CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII Ediția I, Revizia 0 Exemplar controlat 1 Acest document este proprietatea intelectuala a ComuneiGura Vitioarei. Orice utilizare sau multiplicare, parțiala

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI Compartimentul: SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD: P.O. 008 şi încheierea actelor adiţionale Revizia... privind modificarea contractelor de muncă

Mai mult

Entitate publică: Procedură operațională: Ediţia: a II-a Scoala Gimnaziala Nr.16 Take Ionescu Nr. de ex.: 1 Revizia: IV Transferul elevilor Departamen

Entitate publică: Procedură operațională: Ediţia: a II-a Scoala Gimnaziala Nr.16 Take Ionescu Nr. de ex.: 1 Revizia: IV Transferul elevilor Departamen Pagina 4 din: 16 Cod: PO--55 Exemplar nr.: 1 4. Scopul procedurii formalizate 4.1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate: Prezenta procedura are ca scop asigurarea

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

.MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI FRECVENTA REDUSA

.MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI FRECVENTA REDUSA .MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI FRECVENTA REDUSA DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Mai mult

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( ) A n e x a nr. 3 la h o tărîrea C E C nr. 4 din 8 a u g u st 2 0 6 Raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti la d a ta de pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedintele

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda I DGA 03.doc

Microsoft Word - Pagina garda I DGA 03.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U A CHELTUIELILOR MATERIALE COD: I DGA 03 INSTRUCŢ IUNE RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Avizat

Mai mult

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele

Mai mult

a

a OpANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare Emitent AGENŢIA NAŢIONALĂ

Mai mult

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL I 1

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL I 1 EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 SEMESTRUL I 1 CUPRINS I. Legislație ațio ală și Regula e te i ter e privi d evaluarea a tivității dida ti e de ătre stude ți

Mai mult

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA Cod: PO /AB Exemplar nr.1 INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE Pag. 1 din 6 TITLU DOCUMENT: PRO

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA Cod: PO /AB Exemplar nr.1 INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE Pag. 1 din 6 TITLU DOCUMENT: PRO OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE ALBA Cod: PO-8.5.1-01/AB Exemplar nr.1 INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE Pag. 1 din 6 TITLU DOCUMENT: PRIMIRE, ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE AUDIENȚĂ ȘI DE PROGRAMARE A

Mai mult

Entitatea publică : Inspectoratul Școlar Județean Olt Nr. 7874/ Compartimentul: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Aprobată în CA al I

Entitatea publică : Inspectoratul Școlar Județean Olt Nr. 7874/ Compartimentul: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Aprobată în CA al I Entitatea publică : Inspectoratul Școlar Județean Olt Nr. 7874/ 13.07.2017 Compartimentul: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Aprobată în CA al I.S.J. Olt Cod: P.O. - 17.09 din data de 13.07.2017

Mai mult

coala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial P

coala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial P Pag. 1 / 12 Nr.1272 b/14.09.2015 Aprobat in CA din 31.07.2015 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Mai mult

Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALA privind întocmirea si actualizarea fiselor de post Cod: P.O.

Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALA privind întocmirea si actualizarea fiselor de post Cod: P.O. Pagina 1 din 7 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele

Mai mult

1

1 Pag. 1 din 11 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREȘ PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ RECLAMAȚIILOR/SESIZARILOR IN CADRUL COMISIEI DE Handling of complaints in the Ethics and

Mai mult

PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Şl EXTERNĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU

PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Şl EXTERNĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU 2016 PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Şl EXTERNĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COD: PS.04 Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu PREZENTUL DOCUMENT FOST APROBAT LA DATA DE... ȘI ESTE PROPRIETATEA ŞCOLII GIMNAZIALE

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE O R D I N privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finanțate prin Prog

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE O R D I N privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finanțate prin Prog GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE O R D I N privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Având în vedere:

Mai mult

ISJ

ISJ Pag. 1/7 63/18.12.2015 Registrul special proceduri Ediție revizuită - 96 /15.05.2017 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind echivalarea, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, a perioadelor ediție revizuită

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 ORDIN Nr. 795/2016 din 19 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al

Mai mult

1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Fa

1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Fa 1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea: Chimie și ă COD: P.O. PR-Chimie și Ediția:

Mai mult

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Manual de Implementare Anexa 7 - Raport financiar versiu

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Manual de Implementare Anexa 7 - Raport financiar versiu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Manual de Implementare Anexa 7 - Raport financiar versiunea Aprilie 2010 Nume Beneficiar: Titlu proiect: Cod

Mai mult

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Investiţii pentru viitorul dumneavoastră Clusterul Emergent PrelMet Proiect cofin

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Investiţii pentru viitorul dumneavoastră Clusterul Emergent PrelMet Proiect cofin DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE CAIET DE SARCINI Achizi ie de servicii : Servicii pentru organizarea de evenimente (conferinţe workshop-uri) A1 Date generale : Achizi ie : Organizarea de worshop-uri cu scopul

Mai mult

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo Cod: P.O. Pagina 1 din 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale: Responsabili/ operatiunea Numele si

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU Nr. 16175 / 19.11.2018 R O M Â N I A JUDEŢUL BUZĂU CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 Telefon +0040-238-414112 Fax +0040-238-725507 web: www.cjbuzau.ro e-mail:

Mai mult

Ministerul Educaț iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălț i Facultatea Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului Catedr

Ministerul Educaț iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălț i Facultatea Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului Catedr Ministerul Educaț iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălț i Facultatea Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului Catedra de Matematică ș i Informatică Curriculum pentru unitatea

Mai mult

Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 de la data de 8 iulie Raport de evaluare a implementăr

Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 de la data de 8 iulie Raport de evaluare a implementăr Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 la data 8 iulie 2016. Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Numele autorităţii sau instituţiei publice

Mai mult

PROIECTUL ZONA INDUSTRIALĂ PECICA TURNU (Z.I.P-TURNU) 1

PROIECTUL ZONA INDUSTRIALĂ PECICA TURNU (Z.I.P-TURNU) 1 PROIECTUL ZONA INDUSTRIALĂ PECICA TURNU (Z.I.P-TURNU) 1 1. PREZENTARE ZONĂ INDUSTRIALĂ PECICA - TURNU A eastă zo ă i dustrială este lo alizată la dista ţe foarte mici (3-10 km) de cinci puncte de interes

Mai mult

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD S E C R E T A R Serviciul Resurse Umane Nr. 43360 din 08.07.2015 C A I E T D E S A R C I N I Privind achiziționarea cursurilor de formarea profesională a funcţionarilor publici

Mai mult

Procedura

Procedura ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI, COMUNA POSEŞTI C.E.A.C. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR Cod PO Ediţia: 1 Nr. de ex.2 Pagina 1 din 4 Exemplar nr. 1 1. Lista responsabililor

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 30 iunie 2009 edin a ordinar este convocat de Pre

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătura: Aviz juridic: Consilier juridic Semnătura: Aprobat:

Mai mult

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 17 octombrie 2014 ORDIN nr. 1463 din 26 septembrie 2014 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de

Mai mult

Macheta procedura operationala

Macheta procedura operationala MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE PROCEDURĂ DE SISTEM privind ANGAJAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DE CERCETARE ASOCIAT

Mai mult

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-CAPI-04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Informarea privind recomandările neînsuşite

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-CAPI-04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Informarea privind recomandările neînsuşite Cod: PO--04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Cuprins 1. SCOPUL PROCEDURII... 3 2. DOMENIU DE APLICARE... 3 3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ... 3 4. DEFINIłII ŞI ABREVIERI... 3 4.1. Termeni şi definińii...

Mai mult

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA H. VASILIU PODU ILOAIEI Departament Managementul calitatii privind ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI Cod: P.O. 02 Nr. de ex.: 3 Pagina 1 din 21 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea

Mai mult

Microsoft Word - PO.SCIV.Starea civila.doc

Microsoft Word - PO.SCIV.Starea civila.doc Pagina 1 din 11 PRIMARIA STARE CIVILA COD: P.O. SCIV.02 Pagina 2 din 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Mai mult

Consultant Fiscal Adrian Benta ; tel: Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala OMF

Consultant Fiscal Adrian Benta   ; tel: Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala OMF OMFP nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata

Mai mult

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 - Hotărârea de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI BIDIRECȚIONALĂ ÎN SISTEMUL COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: /

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: / R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

Mai mult

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada 1.01-31.12.2017 REALIZ la 12 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E 18.832 II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E 7.526 1 Servicii de mediere

Mai mult

Microsoft Word - H90.doc

Microsoft Word - H90.doc ROMANIA JUDETUL ALBA CONSILIUL JUDETEAN HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.246/2005 si aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare de gestiune

Mai mult

ELABORARE, CONTINUTUL SI FORMATUL UNEI PROCEDURI

ELABORARE, CONTINUTUL SI FORMATUL UNEI PROCEDURI Nr. ĩnregistrare 25613/31.10.2018 Rector, Prof.dr. Mircea Dumitru PROCDURA OPRAȚIONALĂ APARTAMNTL D PROTOCOL, Revizia..., Data... Verificat, Direcția Generală Administrativă Director General Administativ

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

PO CONTAB.

PO CONTAB. Pag. 1 din 14 ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC COD PO S 06 Documente de referinţă: SR EN ISO 9001:2015, Ordin 600/2018,cu modificările şi completările ulterioare 1. Lista responsabililor cu elaborarea,

Mai mult

ANTET ANAD Formular-model 01

ANTET ANAD Formular-model  01 contractual din cadrul Primăriei Privind etica şi integritatea al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei Codul procedurii: Editia I Data intocmirii: 14.12.2018 1 contractual

Mai mult

Organizaţie: NOVA POWER & GAS S.R.L. Cod document: PL-GN-DG-05 Tip document: UZ INTERN Ediţie & Revizie: Ed.1/ Rev.1 PROCEDURĂ DE LUCRU Soluționarea P

Organizaţie: NOVA POWER & GAS S.R.L. Cod document: PL-GN-DG-05 Tip document: UZ INTERN Ediţie & Revizie: Ed.1/ Rev.1 PROCEDURĂ DE LUCRU Soluționarea P PROCEDURĂ DE LUCRU Soluționarea Plângerilor Clienților Finali de Energie Electrică și Gaze Naturale Control avizare Nume & Prenume Funcţie Semnătura Data Aprobat Bica Mircea Director General Verificat

Mai mult

Colegiul Național Mihai Eminescu, București Procedura Operaționala PRIVIND SIGURANTA ELEVILOR IN SCOLA SI IN AFARA SCOLII SI REGLEMENTAREA ACCESULUI S

Colegiul Național Mihai Eminescu, București Procedura Operaționala PRIVIND SIGURANTA ELEVILOR IN SCOLA SI IN AFARA SCOLII SI REGLEMENTAREA ACCESULUI S Pag. 1 / 8 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele şi prenumele

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura acea afirmat ie vi se potrives te. Nu exista ra spunsuri

Mai mult

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc 136/03.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, Cojocaru D. Paula, având func ia de Consilier Principal la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor D.G.C.O. Serviciul Antifraud,

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÎNTENI COMUNA POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÎNTENI COMUNA POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anu ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÎNTENI COMUNA POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul - Obiectivul programului: Implementarea standardelor

Mai mult

PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL DOCUMENTELOR LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU

PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL DOCUMENTELOR LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU 2016 PRIVIND CONTROLUL DOCUMENTELOR LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU COD: PS.02 Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu PREZENTUL DOCUMENT FOST APROBAT LA DATA DE... ȘI ESTE PROPRIETATEA ŞCOLII GIMNAZIALE

Mai mult