HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ"

Transcriere

1 HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/ cu privire la proiectul de hotărâre nr. 9404/ ; - raportul nr. 9405/ al Direcției Buget Finanțe; - raportul nr. 9705/ al Comisiei pentru Studii Economico Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Județului; - art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotararea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera

2 managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti; - Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 91/ cu privire la aprobarea transferului managementului asistentei medicale al unor unitati sanitare publice de la Directia de Sanatate Publica Olt la Consiliul Judetean Olt; - Protocolul de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică Olt şi Consiliul Județean Olt nr. 5738/ ; - Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 97 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti pentru perioada conform anexelor 1, 1a si 1b care fac parte integranta din prezenta hotarare; Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, Direcției Buget- Finante, Serviciului Buget din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti, Direcției Generale a Finanțelor Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean Olt si Instituției Prefectului - Județul Olt. PREŞEDINTE Paul STĂNESCU Slatina, Nr. 160 CONTRASEMNEAZĂ, Secretar al Județului Olt Marin DOBRE

3 CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Anexa nr. 1 la HCJ nr. 160/ Nr. crt. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEŞTI PENTRU PERIOADA Cap. Subc. Parag. Denumirea indicatorilor Prevederi anuale Trim III - mii lei - Trim IV A B C D E TOTAL VENITURI PROPRII 7, , , I. VENITURI CURENTE 7, , , C. VENITURI NEFISCALE 7, , , C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 6 50 Alte venituri din proprietate 7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 7, , , VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂȚI 7, , , Venituri din prestări de servicii Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă Venituri din cercetare Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 7, , , Din care sume pentru programe sanatate Venituri din contractele cu DSP din sume de la B.S. - ACTIUNI Venituri din contractele cu DSP din sume din V.P. ale MSP - PROGRAME Alte venituri din prestări de servicii şi alte activități **) TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE Donații şi sponsorizări Alte transferuri voluntare Alte transferuri voluntare 18 II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din privatizare Alte venituri din valorificarea unor bunuri 23 IV. SUBVENȚII Subvenții de la bugetul de stat Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 26 Programe naționale de sănătate 27 Investiții, in condițiile legii 28 Reparații capitale 29 Acțiuni de sănătate 30 Aparatură medicală şi echipamente de comunicații în urgentă 31 Alte cheltuieli Subvenții de la alte administrații 33 9 Subvenții pentru instituții publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 34 Infrastructură sanitară 35 Dotări 36 Programe naționale de sănătate Subvenții de la bugetele locale pentru spitale 38 Infrastructură sanitară 39 Bunuri şi servicii 40 Titlu Art. Alin. Denumirea indicatorilor 41 II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 7, , , CHELTUIELI CURENTE 7, , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3, , , Cheltuieli salariale in bani 2, , , Salarii de bază 1, Salarii de merit Indemnizații de conducere Spor de vechime 1/3

4 49 05 Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanța Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plații cu ora Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații Indemnizații de delegare Indemnizații de detaşare Alocații pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natură Tichete de masă Norme de hrană Uniforme si echipament obligatoriu Locuința de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de munca Alte drepturi salariale in natură Contribuții Contribuții pentru asigurări sociale de stat Contribuții pentru asigurările de şomaj Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale Varsam.de la PJ pentru persoane cu handicap neincadrate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4, , , Bunuri şi servicii 1, Furnituri de birou Materiale pentru curățenie Iluminat, incălzit şi forță motrică Apă, canal si salubritate Carburanți si lubrifianți Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri şi servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare 2, , Medicamente 1, , Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanți Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicații si materiale documentare Consultanța si expertiză Pregatire profesională Protecția muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 2/3

5 Programe naționale de sănătate- TBC -Tratam bolnavi tuberculoza Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Prime de asigurare non-viață Chirii Executarea silită a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânzi la operațiunile de leasing TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod ) Asigurări sociale Ajutoare sociale(cod la ) Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparații capitale aferente activelor fixe 138 din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe 142 Cap. Subc. Parag. Din cheltuieli totale: SĂNĂTATE Servicii medicale ambulator Asistență medicală pentru specialitați clinice Alte servicii medicale ambulatoriu Servicii de urgență prespitaliceşti şi transport sanitar Servicii medicale in unitați sanitare cu paturi Spitale generale Sanatorii balneare şi de recuperare Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate Alte cheltuieli in domeniul sanatații Activitati de ergoterapie in unitați sanitare Alte instituții si acțiuni sanitare PREŞEDINTE PAUL STĂNESCU Contrasemnează, Secretar al Județului Olt Marin DOBRE MANAGER, Dr. Ing. Mateescu Tiberiu DIRECTOR EXECUTIV, Constanța DUMITRU Şef Serviciu Buget Nicolaie BUŞOIU 3/3

6 CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Anexa nr. 1a la HCJ nr. 160/ Nr. crt. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEŞTI FINANȚAT INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, PENTRU PERIOADA Cap. Subc. Parag. Denumirea indicatorilor Prevederi anuale Trim III - mii lei - Trim IV A B C D E TOTAL VENITURI PROPRII 7, , , I. VENITURI CURENTE 7, , , C. VENITURI NEFISCALE 7, , , C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 6 50 Alte venituri din proprietate 7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 7, , , VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂȚI 7, , , Venituri din prestări de servicii Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă Venituri din cercetare Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 7, , , Din care sume pentru programe sanatate Venituri din contractele cu DSP din sume de la B.S. - ACTIUNI Venituri din contractele cu DSP din sume din V.P. ale MSP - PROGRAME Alte venituri din prestări de servicii şi alte activități **) TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE Donații şi sponsorizări Alte transferuri voluntare Alte transferuri voluntare 18 II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din privatizare Alte venituri din valorificarea unor bunuri 23 IV. SUBVENȚII Subvenții de la bugetul de stat Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 26 Programe naționale de sănătate 27 Investiții, in condițiile legii 28 Reparații capitale 29 Acțiuni de sănătate 30 Aparatură medicală şi echipamente de comunicații în urgentă 31 Alte cheltuieli Subvenții de la alte administrații 33 9 Subvenții pentru instituții publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 34 Infrastructură sanitară 35 Dotări 36 Programe naționale de sănătate Subvenții de la bugetele locale pentru spitale 38 Infrastructură sanitară 39 Bunuri şi servicii 40 Titlu Art. Alin. Denumirea indicatorilor 41 II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 7, , , CHELTUIELI CURENTE 7, , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3, , , Cheltuieli salariale in bani 2, , , Salarii de bază 1, Salarii de merit Indemnizații de conducere Spor de vechime 1/3

7 49 05 Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanța Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plații cu ora Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații Indemnizații de delegare Indemnizații de detaşare Alocații pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natură Tichete de masă Norme de hrană Uniforme si echipament obligatoriu Locuința de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de munca Alte drepturi salariale in natură Contribuții Contribuții pentru asigurări sociale de stat Contribuții pentru asigurările de şomaj Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale Varsam.de la PJ pentru persoane cu handicap neincadrate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4, , , Bunuri şi servicii 1, Furnituri de birou Materiale pentru curățenie Iluminat, incălzit şi forță motrică Apă, canal si salubritate Carburanți si lubrifianți Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri şi servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare 2, , Medicamente 1, , Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanți Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicații si materiale documentare Consultanța si expertiză Pregatire profesională Protecția muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 2/3

8 Programe naționale de sănătate TBC Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Prime de asigurare non-viață Chirii Executarea silită a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânzi la operațiunile de leasing TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod ) Asigurări sociale Ajutoare sociale(cod la ) Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparații capitale aferente activelor fixe 138 din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe 142 Cap. Subc. Parag. Din cheltuieli totale: SĂNĂTATE Servicii medicale ambulator Asistență medicală pentru specialitați clinice Alte servicii medicale ambulatoriu Servicii de urgență prespitaliceşti şi transport sanitar Servicii medicale in unitați sanitare cu paturi Spitale generale Sanatorii balneare şi de recuperare Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate Alte cheltuieli in domeniul sanatații Activitati de ergoterapie in unitați sanitare Alte instituții si acțiuni sanitare PREŞEDINTE PAUL STĂNESCU Contrasemnează, Secretar al Județului Olt Marin DOBRE MANAGER, Dr. Ing. Mateescu Tiberiu DIRECTOR EXECUTIV, Constanța DUMITRU Şef Serviciu Buget Nicolaie BUŞOIU 3/3

9 CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Anexa nr. 1b la HCJ nr. 160/ Nr. crt. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEŞTI FINANȚAT DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENȚII, PENTRU PERIOADA Cap. Subc. Parag. Denumirea indicatorilor Prevederi anuale Trim III - mii lei - Trim IV A B C D E TOTAL VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 6 50 Alte venituri din proprietate 7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂȚI Venituri din prestări de servicii Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă Venituri din cercetare Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) Din care sume pentru programe sanatate Venituri din contractele cu DSP din sume de la B.S. - ACTIUNI Venituri din contractele cu DSP din sume din V.P. ale MSP - PROGRAME Alte venituri din prestări de servicii şi alte activități **) TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE Donații şi sponsorizări Alte transferuri voluntare Alte transferuri voluntare 18 II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din privatizare Alte venituri din valorificarea unor bunuri 23 IV. SUBVENȚII Subvenții de la bugetul de stat Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 26 Programe naționale de sănătate 27 Investiții, in condițiile legii 28 Reparații capitale 29 Acțiuni de sănătate 30 Aparatură medicală şi echipamente de comunicații în urgentă 31 Alte cheltuieli Subvenții de la alte administrații 33 9 Subvenții pentru instituții publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 34 Infrastructură sanitară 35 Dotări 36 Programe naționale de sănătate Subvenții de la bugetele locale pentru spitale 38 Infrastructură sanitară 39 Bunuri şi servicii 40 Titlu Art. Alin. Denumirea indicatorilor 41 II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizații de conducere Spor de vechime 1/3

10 49 05 Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanța Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plații cu ora Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații Indemnizații de delegare Indemnizații de detaşare Alocații pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natură Tichete de masă Norme de hrană Uniforme si echipament obligatoriu Locuința de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de munca Alte drepturi salariale in natură Contribuții Contribuții pentru asigurări sociale de stat Contribuții pentru asigurările de şomaj Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale Varsam.de la PJ pentru persoane cu handicap neincadrate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie Iluminat, incălzit şi forță motrică Apă, canal si salubritate Carburanți si lubrifianți Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri şi servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanți Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicații si materiale documentare Consultanța si expertiză Pregatire profesională Protecția muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 2/3

11 Tichete cadou Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Prime de asigurare non-viață Chirii Executarea silită a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânzi la operațiunile de leasing TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod ) Asigurări sociale Ajutoare sociale(cod la ) Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparații capitale aferente activelor fixe 138 din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe 142 Cap. Subc. Parag. Din cheltuieli totale: SĂNĂTATE Servicii medicale ambulator Asistență medicală pentru specialitați clinice Alte servicii medicale ambulatoriu Servicii de urgență prespitaliceşti şi transport sanitar Servicii medicale in unitați sanitare cu paturi Spitale generale Sanatorii balneare şi de recuperare Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate Alte cheltuieli in domeniul sanatații Activitati de ergoterapie in unitați sanitare Alte instituții si acțiuni sanitare PREŞEDINTE PAUL STĂNESCU Contrasemnează, Secretar al Județului Olt Marin DOBRE MANAGER, Dr. Ing. Mateescu Tiberiu DIRECTOR EXECUTIV, Constanța DUMITRU Şef Serviciu Buget Nicolaie BUŞOIU 3/3

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL " SF. IERARH DR. LUCA" ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti

SPITALUL MUNICIPAL  SF. IERARH DR. LUCA ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti Finantare: 01.01 - CAS - SPITAL Centru cost: Toate 1. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16243.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 15410816.43 2. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI 10.01 1602153.00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 12 martie 2019 Parlamentul României

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de ~heltuieli~articole si alineate Cod indicator mii lei Prevederi an CULTURA,RECREE, RELlGlE 67.1 0 11.800,OO Servicii culturale 67.10.03

Mai mult

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 58 din 12 aprilie 2018 Președintele Senatului UDJG, Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII 2017 Str. Domnească

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

plati cfm omai

plati cfm omai MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ GENERAL EREMIA GRIGORESCU AL JUDEłULUI GALAłI APROB INSPECTOR ŞEF SITUAłIA PRIVIND PLĂłILE EFECTUATE ÎN DATA DE 30.10.2017

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BUGET dolj.xls

BUGET dolj.xls Institutia: CURTEA DE APEL CRAIOVA Nr.456/24.09.2008 BUGET DE STAT PE ANUL 2008 conform Legii 388/2007 privind legea bugetului de stat pe anul 2008 CURTEA DE APEL CRAIOVA Tribunalul Dolj valabil cu 24.09.2008

Mai mult

Hotararea nr. 537_09 iunie 2010.doc

Hotararea nr. 537_09 iunie 2010.doc HOTĂRÂRE nr. 537 din 9 iunie 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

CUPRINSURI PROIECT AdinaMihok.xls

CUPRINSURI    PROIECT AdinaMihok.xls CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL Anexa nr./ CUPRINS Nr. formular Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva - Sinteza

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

anexa204_ pdf

anexa204_ pdf UGETUL SIGURRILOR PENTRU SOMJ SINTEZ cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii - nexa nr. / Pag. 1 - mii lei -

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

POLITIA LOCALA SA TU MARE fa data de ~e ~--- ttngka 5.' ~ I PRiMAIUA WJNICifiULUI SATUMARE j =-- nd(~ L SERViCIUL REL.qn CtJ PtlBLIC

POLITIA LOCALA SA TU MARE fa data de ~e ~--- ttngka 5.' ~ I PRiMAIUA WJNICifiULUI SATUMARE j =-- nd(~ L SERViCIUL REL.qn CtJ PtlBLIC POLITIA LOCALA SA TU MARE fa data de 30.06.2017 ~e ~--- ttngka 5.'-...----~ I PRiMAIUA WJNICifiULUI SATUMARE j =-- nd(~ L SERViCIUL REL.qn CtJ PtlBLICUL oi1,09 y'f ~I TEHNOLOGIA INrORMA~LOR 1 ~6G~ ~, Nr.,~...",,,...,,,...,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

sintsom_ _21.pdf

sintsom_ _21.pdf ugetul asigurarilor pentru somaj pe anii - Pag. - mii lei - / 00 00 6 00 900 00 0 6 0 0 5 9 9 VENITURI - TOTL I.VENITURI CURENTE TXE PE UTILIZRE UNURILOR, UTORIZRE UTILIZRII UNURILOR SU PE DESFSURRE DE

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE L E G E A bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul Dispoziţii generale Art.. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar veniturile

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

A3_33_50.xlsx

A3_33_50.xlsx pag.2 SERVCUL DE PROTECTE S PAZA Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

A3_02_50.xlsx

A3_02_50.xlsx pag. Anexa nr./ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 9 si perspectiva 0-7 8 9 Sinteza fondurilor

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

0 CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea clleltuielilorpe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,artic

0 CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea clleltuielilorpe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,artic BUGETUL PE ANUL 27 Detalierea clleltuielilorpe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,articole si alineate Anexa 2.22 ARCUB- Centrul de Proiecte Culturale indicator Prevederi an Cultura, recreere

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

0 CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cl?eltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,arti

0 CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cl?eltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,arti BUGETUL PE ANUL 27 Detalierea cl?eltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,articole si alineate I Prevederi 1 ( indicator 1 an Cultura, recreere si religie 67.1 1.272,OO Servicii

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 146/2017 din 22 martie 2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţi

HOTĂRÂRE Nr. 146/2017 din 22 martie 2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţi HOTĂRÂRE Nr. 146/2017 din 22 martie 2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

Ordinul MS 858_2012

Ordinul MS 858_2012 ORDIN Nr. 858/1194 din 6 septembrie 22 privind stabilirea modalității de transmitere şi raportare a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

Mai mult

A3_06_50.xlsx

A3_06_50.xlsx pag. CONSLUL LEGSLATV Anexa nr./06 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva 0-6

Mai mult

A3_51_50.xls

A3_51_50.xls pag. CONSLUL ECONOMC S SOCAL Anexa nr.3/ 1 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult