ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bulevardul Carol I, nr.17, sector 2, Bucureşti, scoate la conc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bulevardul Carol I, nr.17, sector 2, Bucureşti, scoate la conc"

Transcriere

1 ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bulevardul Carol I, nr.17, sector 2, Bucureşti, scoate la concurs de recrutare următoarele posturi vacante: Nr. Posturi vacante scoase la concurs de recrutare posturi 1. Direcția plăți directe sector zootehnic Serviciul manuale zootehnie, rentă Consilier superior 1 2. Direcția patrimoniu, achiziții publice și administrativ Serviciul achiziții Consilier superior 1 Total 2 Concursul se desfăşoară la sediul aparatului central din Bucureşti (Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2) şi constă în: probă scrisă (în data de ora:10ºº); interviu (la o dată ce se va stabili ulterior). În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din OUG nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul aparatului central, în termen de 8 de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi în presă, respectiv până în data de , ora 17:00. Relaţii suplimentare la telefon: 021/ CONDIŢII GENERALE: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r 2 ), cu modificările şi completările ulterioare. I. Consilier superior Serviciul manuale zootehnie, rentă, Direcția plăți directe sector zootehnic: CONDIŢII SPECIFICE: - pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: ştiinte sociale - științe economice; - vechime minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 1

2 II. Consilier superior Serviciul achiziții, Direcția patrimoniu, achiziții publice și administrativ: CONDIŢII SPECIFICE: - pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: Matematică și științe ale naturii: Informatică/Chimie și inginerie chimică/știinte inginereşti: Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management/științe sociale: Științe juridice/științe economice/științe umaniste și arte: Filologie/Arhitectură și urbanism; - vechime minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: Legea nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r 2 ) cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Constituţia României, republicată. BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE: I. Consilier superior Serviciul manuale zootehnie, rentă, Direcția plăți directe sector zootehnic: Ordinul 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală , cu modificările şi completările ulterioare; capitolele: I - Domeniul de aplicare şi definiţii, IV - Fermierul activ, IX - Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, X - Sprijin cuplat în sectorul zootehnic; Ordonanţă de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificarile si completarile ulterioare. 2

3 II. Consilier superior Serviciul achiziții, Direcția patrimoniu, achiziții publice și administrativ: Legea nr. 10/2016 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/2016 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare ulterioare; Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; ATRIBUȚII I. Consilier superior Serviciul manuale zootehnie, rentă, Direcția plăți directe sector zootehnic: analizează şi aplică reglementările legislaţiei comunitare şi naţionale cu privire la sprijinul cuplat sector zootehnic acordat din FEGA; asigură implementarea reglementărilor legislaţiei naţionale cu privire la renta viageră agricolă în proceduri operaţionale şi sistem informatic în vederea gestionării rentei viagere; analizează şi colaborează cu M.A.D.R. la elaborarea şi modificarea actelor legislative naţionale, care reglementează conform prevederilor Regulamentelor europene acordarea sprijinului cuplat sector zootehnic; cunoaşte şi aplică prevederile Ghidului solicitantului și a procedurilor operaţionale privind primirea și administrarea cererilor unice de plată declarația sector zootehnic; consiliază tehnic şi metodologic județele repartizate, respectiv Brăila, Brașov, București, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Sibiu cu privire la activitățile de primire cereri de plată, de înregistrare a documentelor atașate cererii de plată, de înregistrare a formularelor de modificare a datelor cererii, de verificare administrativă pentru sprijinul cuplat sector zootehnic; testează funcţionalităţile sistemului electronic pentru schemele sprijinului cuplat; centralizează date din rapoarte, monitorizări/extrage rapoarte din sistem cu privire la activitățile desfăşurate în CJ/CL (primire cereri de plată, de înregistrare a documentelor atașate cererii de plată, de înregistrare a formularelor de modificare a datelor cererii, de verificare administrativă, pentru județele Brăila, Brașov, București, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Sibiu; informează conducerea serviciului/direcţiei despre disfuncțiile identificate în aplicarea procedurilor operaţionale la nivelul centrelor judeţene şi măsurile propuse în vederea 3

4 soluţionării acestora cu privire la sprijinul cuplat sector zootehnic și renta viageră agricolă; asigură şi susţine documente, date, informaţii pentru misiunile de audit defăşurate de Curtea de Conturi a României pentru renta viageră agricolă și elaborează documente/ centralizează date în vederea susţinerii misiunilor de audit extern /intern cu privire la sprijinul cuplat acordat în sectorul zootehnic; propune şi susţine programe de instruiri / videoconferințe pentru îndrumarea centrelor județene/locale cu privire la prevederile legislative, procedurile operaţionale și instrucțiunile de utilizare a aplicațiilor electronice pentru sprijinul cuplat sector zootehnic; elaborează prezentări şi materiale informative, consiliază fermierii în cadrul campaniilor de informare desfăşurate în colaborare cu Serviciul Relaţii cu Publicul şi Comunicare pentru sprijinul cuplat sector zootehnic şi renta viageră agricolă; informează fermierii cu privire la sprijinul cuplat sector zootehnic şi renta viageră agricolă; participă la întâlniri bilaterale, concilieri, comitete, grupuri de lucru organizate de către Comisia Europeană cu privire la sprijinul cuplat acordat în sectorul zootehnic; monitorizează buna funcţionare a aplicaţiei electronice şi colaborează cu dezvoltatorul de soft pentru implementarea modificărilor legislative în funcționalitățile aplicatiei electronice şi întocmeşte specificaţiile tehnice și testează funcționalitățile aplicației electronice pentru renta viageră agricolă; reanalizează dosarele, operează în sistemul electronic datele documentelor depuse în vederea reanalizării dosarelor şi a dreptului cuvenit sub forma rentei viagere agricole, semnează ca Verificator 1 şi transmite dosarul spre analizare ca Verificator 2 către un alt funcţionar cu acelaşi grad profesional (consilier superior); analizează, în conformitate cu prevederile legale şi procedurale, dosarele de rentă viageră verificate administrativ de către un alt funcţionar cu acelaşi grad profesional sau cu un grad profesional inferior ca Verificator 1 şi propune şefului de serviciu suma cuvenită spre avizare semnând ca Verificator 2 Fişa de verificare administrativă a dosarului rentierului; înaintează către Comisia pentru întocmirea proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare privind renta viageră agricolă dosarele rentierilor care au încasat sume necuvenite în vederea întocmirii proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare; analizează datele aferente raportărilor specifice pentru sprijinul cuplat sector zootehnic, în vederea transmiterii către Comisia Europeană; întocmeşte şi verifică raportări/situaţii specifice în vederea transmiterii către: directorul general al Agenţiei, Comitetul director, M.A.D.R. şi alte instituţii sau organisme abilitate; răspunde la petiţii, adrese, sesizări şi reclamaţii repartizate de conducerea serviciului/direcţiei; întocmeşte adrese, note, notificări, situaţii repartizate de conducerea serviciului/direcţiei; răspunde şi semnează pentru corectitudinea de fond şi formă, pentru exactitatea cifrelor înscrise în lucrările pe care le întocmeşte potrivit atribuţiilor ce-i revin din fişa postului, precum şi în alte lucrări primite de la conducere; răspunde de realizarea la termen a lucrărilor repartizate; participă la programele de instruiri, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul agenţiei, organizate de diverse instituţii pe domeniul său de activitate în ţară şi străinătate; efectuează arhivarea curentă a documentaţiei primite şi întocmite; 4

5 execută şi alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea serviciului/direcţiei sau de conducerea APIA, cu respectarea legislaţiei în vigoare; pentru activitățile/atribuțiile de implementare și de autorizare de la primirea cererilor unice și până la stabilirea numărului de capete determinate (sprijin cuplat sector zootehnic) cât si pentru activitățile/atribuțiile de autorizare a rentei viagere agricole se respectă principiul celor 4 ochi. II. Consilier superior Serviciul achiziții, Direcția patrimoniu, achiziții publice și administrativ: de echipamente (calculatoare, multifunctionale), din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, evaluează ofertele depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare de echipamente (calculatoare, multifunctionale), din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de echipamente (calculatoare, multifunctionale), din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, achiziţiilor de echipamente (calculatoare, multifunctionale), din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, de servicii de instruire şi formare profesională, din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, de instruire şi formare profesională, din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de servicii de instruire şi formare profesională,din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, achiziţiilor de servicii de instruire şi formare profesională, din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, 5

6 de servicii de dezvoltare software sisteme informatice, din componenta asistenţă tehnică a FEADR în vederea adaptării sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa II a PNDR, de dezvoltare software sisteme informatice, din componenta asistenţă tehnică a FEADR în vederea adaptării sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa II a PNDR, angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de servicii de servicii de dezvoltare software sisteme informatice, din componenta asistenţă tehnică a FEADR în vederea adaptării sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa II a PNDR, achiziţiilor de servicii de dezvoltare software sisteme informatice, din componenta asistenţă tehnică a FEADR în vederea adaptării sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa II a PNDR, de autovehicule pentru activităţi specifice din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, evaluează ofertele depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de autovehicule pentru activităţi specifice din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de achiziţie de autovehicule pentru activităţi specifice din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, achiziţiilor de autovehicule pentru activităţi specifice din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR, contractează si deruleaza în colaborare cu AFIR servicii de realizare de materiale informative și de promovare a programului, etc conform adresei AM PNDR / din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR (intocmeste documentatii de atribuire si strategii de contractare, participa in comisii de evaluare a ofertelor, participa la elaborarea contractelor si urmareste avizarea acestora, angajează sumele aferente derulării contractelor, etc.) contractează si deruleaza în colaborare cu AFIR servicii de traduceri și interpretări pentru activitățile prevăzute de măsura de AT conform adresei AM PNDR / , din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea 6

7 de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR (intocmeste documentatii de atribuire si strategii de contractare, participa in comisii de evaluare a ofertelor, participa la elaborarea contractelor si urmareste avizarea acestora, angajează sumele aferente derulării contractelor, etc.) contractează si deruleaza în colaborare cu AFIR servicii de audit financiar al acțiunilor finanțate din AT conform adresei AM PNDR / din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR (intocmeste documentatii de atribuire si strategii de contractare, participa in comisii de evaluare a ofertelor, participa la elaborarea contractelor si urmareste avizarea acestora, angajează sumele aferente derulării contractelor, etc.), contractează si deruleaza în colaborare cu AFIR Cheltuieli directe care nu necesită implementarea sub forma de proiect, din componenta asistenţă tehnică a FEADR pentru implementarea de masuri delegate privind platile compensatorii cuprinse in Axa II a PNDR (intocmeste documentatii de atribuire si strategii de contractare, participa in comisii de evaluare a ofertelor, participa la elaborarea contractelor si urmareste avizarea acestora, angajează sumele aferente derulării contractelor, etc.) contractează, lansează, derulează, participă în comisiile de evaluare a ofertelor depuse, încheie contracte, în vederea achiziţiei de logistică necesară pentru menţinerea criteriilor de acreditare şi îndeplinirii atribuţiilor specifice ale APIA în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi de asigurare a sistemelor de management şi control ale instituţiei, de servicii si produse necesare tiparirii si transportului de materiale de informare, promovare si publicitate masuri de mediu si clima delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, si produse necesare tiparirii si transportului de materiale de informare, promovare si publicitate masuri de mediu si clima delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de achiziţie de servicii si produse necesare tiparirii si transportului de materiale de informare, promovare si publicitate masuri de mediu si clima delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, achiziţiilor de servicii si produse necesare tiparirii si transportului de materiale de informare, promovare si publicitate masuri de mediu si clima delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, de servicii de aerofotografiere, realizare ortofotoplanuri, digitizare si actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pe baza ortofotoplanurilor pentru teritoriul României, control calitate aerofotografiere, control prin teledetectie, controlul calitatii teledetectiei si imagini satelitare, in vederea gestionarii, autorizarii, 7

8 controlului si monitorizarii cererilor de plata, inclusiv pentru pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, de aerofotografiere, realizare ortofotoplanuri, digitizare si actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pe baza ortofotoplanurilor pentru teritoriul României, control calitate aerofotografiere, control prin teledetectie, controlul calitatii teledetectiei si imagini satelitare, in vederea gestionarii, autorizarii, controlului si monitorizarii cererilor de plata, inclusiv pentru pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de achiziţie de servicii de aerofotografiere, realizare ortofotoplanuri, digitizare si actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pe baza ortofotoplanurilor pentru teritoriul României, control calitate aerofotografiere, control prin teledetectie, controlul calitatii teledetectiei si imagini satelitare, in vederea gestionarii, autorizarii, controlului si monitorizarii cererilor de plata, inclusiv pentru pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, achiziţiilor de servicii de aerofotografiere, realizare ortofotoplanuri, digitizare si actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pe baza ortofotoplanurilor pentru teritoriul României, control calitate aerofotografiere, control prin teledetectie, controlul calitatii teledetectiei si imagini satelitare, in vederea gestionarii, autorizarii, controlului si monitorizarii cererilor de plata, inclusiv pentru pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, de servicii de dezvoltare software, suport si asistenta tehnica pentru aplicatiile, licentele si sistemele informatice software din cadrul APIA - IACS, LPIS, IPA ONLINE, utilizate in activitatile specifice, inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, de dezvoltare software, suport si asistenta tehnica pentru aplicatiile, licentele si sistemele informatice software din cadrul APIA - IACS, LPIS, IPA ONLINE, utilizate in activitatile specifice, inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de achiziţie de servicii de dezvoltare software, suport si asistenta tehnica pentru aplicatiile, licentele si sistemele informatice software din cadrul APIA - IACS, LPIS, IPA ONLINE, utilizate in activitatile specifice, inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor 8

9 delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, achiziţiilor de servicii de dezvoltare software, suport si asistenta tehnica pentru aplicatiile, licentele si sistemele informatice software din cadrul APIA - IACS, LPIS, IPA ONLINE, utilizate in activitatile specifice, inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, de servicii de transport aerian pentru deplasarile la Comisia Europeana sau alte destinatii externe si interne pentru intalniri de lucru, bilaterale, instruiri si formarea profesionala a pesonalului cu atributii specifice inclusiv in derularea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, de transport aerian pentru deplasarile la Comisia Europeana sau alte destinatii externe si interne pentru intalniri de lucru, bilaterale, instruiri si formarea profesionala a pesonalului cu atributii specifice inclusiv in derularea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de achiziţie de servicii de transport aerian pentru deplasarile la Comisia Europeana sau alte destinatii externe si interne pentru intalniri de lucru, bilaterale, instruiri si formarea profesionala a pesonalului cu atributii specifice inclusiv in derularea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, achiziţiilor de servicii de transport aerian pentru deplasarile la Comisia Europeana sau alte destinatii externe si interne pentru intalniri de lucru, bilaterale, instruiri si formarea profesionala a pesonalului cu atributii specifice inclusiv in derularea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, de servicii de intretinerea autovehiculelor si furnizare de carburant necesare functionarii autovehiculelor utilizate in activitatile specifice, inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA si intretinerea acestora, de intretinerea autovehiculelor si furnizare de carburant necesare functionarii autovehiculelor utilizate in activitatile specifice, inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA si intretinerea acestora, 9

10 angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de achiziţie de servicii de intretinerea autovehiculelor si furnizare de carburant necesare functionarii autovehiculelor utilizate in activitatile specifice, inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA si intretinerea acestora, achiziţiilor de servicii de intretinerea autovehiculelor si furnizare de carburant necesare functionarii autovehiculelor utilizate in activitatile specifice, inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA si intretinerea acestora, de servicii de intretinerea echipamentelor de lucru (copiatoare, imprimante, calculatoare, multifunctionale, etc..) utilizate in activitatile specifice inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, de intretinerea echipamentelor de lucru (copiatoare, imprimante, calculatoare, multifunctionale, etc..) utilizate in activitatile specifice inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de achiziţie de servicii de intretinerea echipamentelor de lucru (copiatoare, imprimante, calculatoare, multifunctionale, etc..) utilizate in activitatile specifice inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, achiziţiilor de servicii de intretinerea echipamentelor de lucru (copiatoare, imprimante, calculatoare, multifunctionale, etc..) utilizate in activitatile specifice inclusiv pregatirea, gestionarea si monitorizarea masurilor masurilor delegate din PNDR finantate din fonduri FEADR si masuri finantate din fonduri FEGA, de servicii de suport şi produse în vederea achiziţiei de logistică necesară pentru menţinerea criteriilor de acreditare şi îndeplinirii atribuţiilor specifice ale APIA în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi de asigurare a sistemelor de management şi control ale instituţiei, de suport şi produse în vederea achiziţiei de logistică necesară pentru menţinerea criteriilor de acreditare şi îndeplinirii atribuţiilor specifice ale APIA în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi de asigurare a sistemelor de management şi control ale instituţiei, 10

11 angajează cheltuieli, contractează şi întocmeşte contracte de achiziţie de servicii de suport şi produse în vederea achiziţiei de logistică necesară pentru menţinerea criteriilor de acreditare şi îndeplinirii atribuţiilor specifice ale APIA în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi de asigurare a sistemelor de management şi control ale instituţiei, achiziţiilor de servicii de suport şi produse în vederea achiziţiei de logistică necesară pentru menţinerea criteriilor de acreditare şi îndeplinirii atribuţiilor specifice ale APIA în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi de asigurare a sistemelor de management şi control ale instituţiei, participă la elaborarea procedurilor proprii privind achiziţiile exceptate de la aplicarea prevederilor naţionale în materia achiziţiilor publice, inclusiv a celor finanţate din fonduri comunitare, lansează, derulează şi finalizează prin încheierea de contracte şi alte proceduri de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, necesare funcţionării curente a instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice respectiv de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea de achiziţii publice, întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în aplicatiile informatice de profil SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategiile de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice din fonduri comunitare si din bugetul national şi liste de investiţii din fonduri naţionale si din fonduri comunitare; elaborează documentaţii de atribuire şi documente-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de reglementările specific în domeniul achiziţiilor publice, aplică şi finalizează procedurile de atribuire; realizează achiziţiile directe; constituie şi păstrează dosarele achiziţiilor publice. participă la seminarii şi instruiri în vederea corelării activităţii de investiţii cu legislaţia şi practica de investiţii publice din comunitatea europeană, la workshop-uri interne şi externe în domeniul asistenţei financiare a UE, acord sprijin şi consiliere centrelor judetene în aplicarea procedurilor de achiziţie publica, execută şi alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea APIA care au legătură cu scopul principal al postului. 11

12 DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS a) formularul de înscriere; Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziție candidaților de către secretarul comisiei de concurs, în format letric b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz; f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. i) cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional. j) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. k) Dosar de plastic cu şina. 12

13 Denumire angajator Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) Nr. de înregistrare Data înregistrării ADEVERINŢĂ Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..., posesor al B.I./C.I..., seria..., nr..., CNP..., a fost/este angajatul..., în baza actului administrativ de numire nr...;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial de...ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr.../..., în funcţia/meseria/ocupaţia de 1... Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel. 2..., în specialitatea... Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na... a dobândit: - vechime în muncă:...ani...luni...zile - vechime în specialitatea studiilor:...ani...luni...zile. Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu): Nr. crt Mutaţia intervenită Data Meseria/funcţia/ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal În perioada lucrată a avut...zile de concediu medical şi... concediu fără plată. În perioada lucrată, d-lui/d-nei... nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disicplinară... Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete. Data Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului 3, Semnătura reprezentantului legal al angajatorului, Ştampila angajatorului 1 - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii 2 - se va indica nivelul de studii (mediu /superior) 3 - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii 13

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante:

Mai mult

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţ

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţ DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care

Mai mult

FORMULAR DE ÎNSCRIERE Autoritatea sau instituţia publică... Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului: Numele şi prenumele candidatului

FORMULAR DE ÎNSCRIERE Autoritatea sau instituţia publică... Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului: Numele şi prenumele candidatului FORMULAR DE ÎNSCRIERE Autoritatea sau instituţia publică... Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului: Numele şi prenumele candidatului: Datele de contact ale candidatului (se utilizează

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.13850/2017 26 ianuarie 2018 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/ Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr. 31989/13.04.2018

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.9234/2016 3 octombrie 2016 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. 16175 / 19.11.2018 R O M Â N I A JUDEŢUL BUZĂU CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 Telefon +0040-238-414112 Fax +0040-238-725507 web: www.cjbuzau.ro e-mail:

Mai mult

Microsoft Word - adresa site.docx

Microsoft Word - adresa site.docx Publicat în 17.02.2017 ANUNŢ Primăria Municipiului Arad organizează în data de 21.03.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

Mai mult

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL ANUNȚ DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUC

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL ANUNȚ DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUC PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL ANUNȚ DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI organizează concurs de promovare pentru ocuparea

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a unui număr de 2 (două) posturi vacante de execuție de Expert gradul I, în cadrul compartimentului achiziții publice și respectiv Muncitor calificat

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Centrul Municipal de Cultură Arad. Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Salarizare Nr Publicat azi, 24.0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Centrul Municipal de Cultură Arad. Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Salarizare Nr Publicat azi, 24.0 Nr. 3.085 Publicat azi, 24.05.2019 ANUNȚ Centrul Municipal de Cultură Arad organizează în data de 25.06.2019,ora 10:00, (proba scrisă), concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcții publice

Mai mult

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Universitatea,,Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil şef I(S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative

Mai mult

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web : COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web :  COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BOTOŞANI Anunță SCOATEREA LA CONCURS a unui post vacant de Administrator financiar I-studii superioare din cadrul compartimentului Contabilitate - perioada nedeterminată

Mai mult

CONSILIUL LOCAL TULCEA DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA Str.Pacii nr.20,tel/fax: 0240/ Nr. / A N U N T DIRECTIA DE INTR

CONSILIUL LOCAL TULCEA DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA Str.Pacii nr.20,tel/fax: 0240/ Nr. / A N U N T DIRECTIA DE INTR CONSILIUL LOCAL TULCEA DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA Str.Pacii nr.20,tel/fax: 0240/516250 Nr. / A N U N T DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU - TULCEA organizeaza

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară 02401 Alba Iulia A 2370/11.06.2019 Exemplar unic A N U N Ţ privind organizarea concursurilor de încadrare a următoarelor posturi de personal

Mai mult

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG 286/2011 şi a H.G 1027/2014, cu modificările şi completările

Mai mult

DELEGATIE

DELEGATIE A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

Microsoft Word - anunt docx

Microsoft Word - anunt docx A N U N Ț Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anunță organizarea de către ANFP a concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului

Mai mult

Microsoft Word - Anunț conc promovare Dir Gen pt site PMB

Microsoft Word - Anunț conc promovare Dir Gen pt site PMB Primăria Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției vacante de conducere (funcție publică) din cadrul Direcţiei Generală Servicii Publice: - Director General 1 post

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT Str. Constantin Caracaş nr.2 8, Sector 1, București, Cod 011155 Tel: 0317.101.477, Fax: 0317.101.474 E-mail: ant [at] transplant.ro Site: www.transplant.ro

Mai mult

CRU nr. 513/ ANUNŢ DE CONCURS AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI (AADR) cu sediul în Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, Sector 2, organ

CRU nr. 513/ ANUNŢ DE CONCURS AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI (AADR) cu sediul în Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, Sector 2, organ CRU nr. 513/03.10.2016 ANUNŢ DE CONCURS AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI (AADR) cu sediul în Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, Sector 2, organizează concurs de ocupare a trei posturi vacante de

Mai mult

ANUNŢ

ANUNŢ ANUNŢ, cu sediul în Bd. Mircea Vodă nr.44, sector 3, Bucureşti, organizează în data de 04 iunie 2013, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice temporar

Mai mult

A signed statement on Institutional notepaper saying that you have read and agreed with the general aims of MLNet given in the Technical Annex.

A signed statement on Institutional notepaper saying that you have read and agreed with the general aims of MLNet given in the Technical Annex. Nr. ICIA: 75/11.03.2019 ANUNŢ INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ''MIHAI DRĂGĂNESCU'' AL ACADEMIEI ROMÂNE - ICIA, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5 București (aripa

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ şi Informatică din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă

Mai mult

DATA AFIŞĂRII ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 P O L I Ţ I A L O C A L Ă SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELE

DATA AFIŞĂRII ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 P O L I Ţ I A L O C A L Ă SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELE DATA AFIŞĂRII 07.06.2019 ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 P O L I Ţ I A L O C A L Ă SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 252.50.14 E-mail : office@politialocalas2.ro

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr. 821082 Din 07.11.2018 Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROTECȚIE INSTITUȚIONALĂ Anghel Saligny CERNAVODĂ Resurse

Mai mult

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Universitatea,,Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor (G) la Compartimentul Tehnic - Întreţinere din cadrul Direcţiei Generale Administrative

Mai mult

DIRECJIA JUDEJEANA PENTRU SPORT 1TINERET SATU MARE CONCURS DE RECRUTARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Satu Ma

DIRECJIA JUDEJEANA PENTRU SPORT 1TINERET SATU MARE CONCURS DE RECRUTARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Satu Ma DIRECJIA JUDEJEANA PENTRU SPORT CONCURS DE RECRUTARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru urmatoarele functii publice

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ NESECRET INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 27^35 lit. a),

Mai mult

Nr.965/

Nr.965/ Aprobat Manager General, Dr. Sulutiu Marius A N U N Ţ Serviciul de Ambulanță Judetean Alba cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Motilor nr. 83, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 și OMS nr. 157/2019,

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr. 2566015 Deva, 28.06.2018 APROB PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ În conformitate

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr. 5.180.533 Bucureşti, 11.10.2018 A P R O B, PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ Având

Mai mult

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care s

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care s ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care se organizează concurs de încadrare, sunt următoarele:

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ COMISIA DE CONCURS În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA DEPUTAŢILOR CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect

Mai mult

Nr

Nr NR. 14121 16 IULIE 2019 ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, strada Victoriei,nr. 132-134, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor,

Mai mult

ANUNŢ Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii, recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție

ANUNŢ Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii, recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție ANUNŢ Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii, recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante: concurs de - referent, clasa III, grad profesional

Mai mult

Microsoft Word - anunt-consilieri-afaceri-europene-consiliu

Microsoft Word - anunt-consilieri-afaceri-europene-consiliu ANUNȚ În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs în data de 27 august 2018,

Mai mult

ANUNT Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon

ANUNT Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon ANUNT Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs: Numarul si denumirea posturilor

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Str Careiului nr. 26/A Nr.../... Aprobat, Manager general Dr.Notarius Gabriela Georgeta ANUNT Serviciul de Ambulanţă Judetean Satu Mare, organizează in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 si Ordinului

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi iunie docx

Microsoft Word - adresa publicare posturi iunie docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatoarele posturi contractuale temporar vacante pe perioada determinata : Un post temporar vacant de asistent medical specialitatea medicina

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01919 - OTOPENI - A N U N Ţ Unitatea Militară 01919 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a posturilor vacante

Mai mult

Microsoft Word - Anunţ concurs sof sef garaj auto

Microsoft Word - Anunţ concurs sof sef garaj auto MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi Comisia de concurs NESECRET A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs UM contabil doc

Microsoft Word - anunt concurs UM contabil doc ANUNŢ privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual pe perioada nedeterminată de: Contabil treapta I în Biroul contabilitate la Contabilul şef

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Tg-Jiu 28.09.2018 Nr.12656 ANUNT, AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA-CENTRUL JUDETEAN GORJ, cu sediul în Tg-Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr.92, în conformitate cu prevederile Legii

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederi

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL M A R A M U R E Ş Cod op

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL M A R A M U R E Ş Cod op MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL M A R A M U R E Ş Cod operator date cu caracter personal 6364 A N U N Ţ ocupare

Mai mult

Către,

Către, Nr. 1632 / 21.07.2017 ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT Grădinița cu de colț cu sediul în localitatea Brad, strada Horia, nr. 25-27, județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române NESECRET Exemplar unic Nr. Din 21.09.2016 A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției vacante de execuție de subofițer tehnic principal în

Mai mult

ANTET ANEXA 1

ANTET ANEXA 1 ANUNŢ PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR FINANCIAR Colegiul Tehnic Henri Coandă cu sediul în localitatea Timişoara, Str. Coriolan Brediceanu nr. 37, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificat

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail:

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail: Nr inregistrare: 29/15.02.2019 Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 - Măsura 5/3A Data publicării: 01.03.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță apelulul de selecție

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile

Mai mult

MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA BIROU PERSONAL ANUNŢ Universitatea Tehnică din Cluj

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod , tel: , fax: , web:

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod , tel: , fax: , web: ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168, tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu, e-mail: consiliu@cjvs.eu, cjvaslui@cjvs.eu Nr. 13361/

Mai mult

Microsoft Word - Anunt pentru site-ul

Microsoft Word - Anunt pentru site-ul ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care se organizează concurs de încadrare, sunt următoarele:

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx

Microsoft Word - adresa publicare posturi UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatorul post contractual temporar vacant pe perioada determinata : Un post de asistent medical specialitatea medicina generala studii superioare,

Mai mult

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. 2465/ Ion PURCĂREA Director

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. 2465/ Ion PURCĂREA Director CONILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢ GENERALĂ DE AITENŢĂ OCLĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. 2465/ 10.06.2019 Ion PURCĂREA Director General ANUNŢ Având în vedere prevederile: - H.G. nr. 286/2011

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade şi trepte în cadrul Unităţii Militare 01575 Bucureşti Posturile pentru care se organizează examen de promovare:

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În c

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În c MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În conformitate cu prevederile art. 27 35 lit. a), art.

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogra

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogra GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR

MINISTERUL INTERNELOR ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ Exemplar

Mai mult

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: 021.250.24.44 Fax: 021.250.59.31 E-mail : scoala_49@yahoo.com Web: www.scoala49.ro CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I.

Mai mult

APROBAT: Marcel Zambițchi Șef interimar al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii martie 2017 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, A

APROBAT: Marcel Zambițchi Șef interimar al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii martie 2017 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, A APROBAT: Marcel Zambițchi Șef interimar al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii martie 2017 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII (mun. Chişinău,

Mai mult

Microsoft Word - ADRESA ANFP CONCURS FUNCTII PUBLICE DEC 2015

Microsoft Word - ADRESA ANFP CONCURS FUNCTII PUBLICE DEC 2015 STR.TRANDAFIRILOR NR. 101,, CATRE, AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI BD. MIRCEA VODA,NR.44, SECTOR 3 BUCURESTI In conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ A N U N Ţ

Mai mult

Act LexNavigator

Act LexNavigator GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură

Mai mult

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205)

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205) ACADEMIA ROMÂNĂ Institutul de Biologie Bucureşti METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREŞTI ACADEMIA ROMÂNĂ

Mai mult

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA 105100,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; CIF 2845125 ;Nr.

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 - Hotărârea de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001

Mai mult

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DSVSA BRAILA COMPARTIMENT JURIDIC SI RESURSE UMANE Nr din 4 iulie 2019

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DSVSA BRAILA COMPARTIMENT JURIDIC SI RESURSE UMANE Nr din 4 iulie 2019 DSVSA BRAILA COMPARTIMENT JURIDIC SI RESURSE UMANE Nr. 8954 din 4 iulie 2019 ANUNT CONCURS DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRAILA,organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata

Mai mult

Microsoft Word - OMFP_496_2014.doc

Microsoft Word - OMFP_496_2014.doc 1 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştințelor dobândite în domeniul Sistemului

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcțiilo

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcțiilo MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcțiilor de subofițer operativ principal -veterinar în cadrul

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. Data 19.07.2019 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE A N U N Ţ Ministerul Finanţelor Publice,cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de

Mai mult

ANUNŢ

ANUNŢ ANUNŢ Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Consilier Juridic grad II cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Compartimentul Juridic Contencios..

Mai mult

ANUNT ANGAJARE Nr. 301 din SCDVV BUJORU scoate la concurs urmatoarele posturi: Departament Cercetare: - 1 post Cercetator Stiintific gr III

ANUNT ANGAJARE Nr. 301 din SCDVV BUJORU scoate la concurs urmatoarele posturi: Departament Cercetare: - 1 post Cercetator Stiintific gr III ANUNT ANGAJARE Nr. 301 din 19.02.2019 SCDVV BUJORU scoate la concurs urmatoarele posturi: Departament Cercetare: - 1 post Cercetator Stiintific gr III- Laborator Agrotehnica(studii superioare); - 1 post

Mai mult

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu Adresa+MEN+nr.+3 1328+motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţul Prahova, scoate la concurs un post vacant de consilier,

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile ma

HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile ma HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra

Mai mult

ANUNŢ Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: , site: organizează concurs, în data de 0

ANUNŢ Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: , site:  organizează concurs, în data de 0 ANUNŢ Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 06.02.2018, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată,

Mai mult

UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică

UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca,

Mai mult

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/413.131, 0236/416.459 E-mail: spitalog.galati@gmail.com TEL/FAX: 0236/412.301

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR Perioada de concurs: Având în vedere: Art.30 din Legea nr.53/2003 actualizată, privind C

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR Perioada de concurs: Având în vedere: Art.30 din Legea nr.53/2003 actualizată, privind C CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR Perioada de concurs: 27.10-30.10.2017 Având în vedere: Art.30 din Legea nr.53/2003 actualizată, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai mult

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada 07.09.2017 18.09.2017, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut special vacante de inspector de integritate din cadrul

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA MUZEUL BUCOVINEI Suceava A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează: -Gestionar custode, studii medii, treapta

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a

Mai mult

APROB Procuror General al RM /semnat/ Corneliu GURIN ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacan

APROB Procuror General al RM /semnat/ Corneliu GURIN ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacan APROB Procuror General al RM /semnat/ Corneliu GURIN 05.06.2014 ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Procuraturii Generale În conformitate

Mai mult

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM - S.A. Ministe

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM - S.A. Ministe ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM - S.A. Ministerul Transporturilor anunţă declanşarea procedurii de

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic Nr. 3806411 Iaşi, 12.08.2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Mai mult

Microsoft Word - Nota fundamentare

Microsoft Word - Nota fundamentare NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții Servicii de extindere și dezvoltare

Mai mult