LicitatiaPublica.ro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LicitatiaPublica.ro"

Transcriere

1 Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Detalii Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Localizare: Romania (Constanta) Tip anunt: Cerere de oferta Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: Termen limita: Data aparitiei: Domenii Servicii de imagistica medicala (CPV: ) Detaliu pentru invitatia / anunt numarul Planuri anuale de achizitii publice An Denumire plan Denumire detaliu plan Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat Tip legislatie: Legea nr. 98/ Autoritate contractanta: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Numar invitatie / anunt: / Denumire contract: Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Stare procedura: In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Cod fiscal: , Adresa: B-dul Ferdinand nr 100, Constanta, Telefon: 0241/484522, Fax: 0241/ I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun in SEAP, toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica. I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: In SEAP I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu I.2.2) Tip Activitate: Sanatate SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

2 II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumire contract: Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA II.1.2) Tip contract: Servicii II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru II.1.4) Informatii acord-cadru Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 12 Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant II.1.5) Obiectul contractului: Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de radiologie si imagistica pentru o perioada de 12 luni cu posibilitatea de prelungire prin act aditional - 3 loturi Optiuni: Prelungire contract/acord cadru prin act aditional cu acordul partilor cf art 164 din HG 395/2016 II.1.6) CPV: Servicii de imagistica medicala (Rev.2) II.1.7) Impartire pe loturi: Da II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU II.2.1) Valoare estimata: 19,048-1,685,500 RON SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare Conditii suplimentare Denumire Descriere Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare:2% din valoarea maxima a acordului cadru. Perioada de valabilitate 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art 36 alin 1 din HG 395/2016 : virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, emis in favoarea autoritatii contractante, OP in contul RO59TREZ XXX sau plata cu chitanta la casieria autoritatii in cazul in care valoarea este redusa. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50 % pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, anexat garantiei de participare se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in treprinderii in categoria IMM. Dovada constituirii garantiei de participare va fi incarcata in SEAP si va fi trimisa in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor. Lipsa dovezii constituirii garantiei de participare va avea drept efect respingerea ofertei. Garantie de buna executie Se constitue in cuantum de 1% din valoarea fara TVA a contractului, constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau virament bancar prin ordin de plata intr-un cont la Trezorerie, se va depune in maxim 5 (cinci) zile de la semnarea bilaterala a contractului de furnizari produse/servicii; in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5000 de lei, autoritaea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar; - in cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire; - conform Formular SGBB din modele de formulare atasat in SEAP. III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

3 III.2.1) Criterii de calificare Criterii de calificare Denumire Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Descriere: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 164,165 si 167 din Legea 98/2016 se va vedea Document unic de Achizitie European DUAE Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016 si art.21 din HG 395/2016 Prezentare formular nr 4 Incadrarea in una din situatiile prevazute la art 60 din Legea 98/2016 si art 21 din HG 395/2016 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 193 /2016 Manager - CONF UNIV DR Halichidis Stela Director Financiar Contabil - Ec Popa Nina Presedinte: Ec.Arnautu Gheorghe - Sef Serv Achizitii Membri: SL Dr Cambrea Claudia - Director Medical Ursachi Cristian - Ing Achizitii Uceanu Mihaela _ Ec Achizitii Certficat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord nr 314/2010 prezentare formular 5 Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta - Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98 /2016 1)Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata taxelor si impozitelor locale la bugetul local, original, in copie legalizata, copie "conform cu originalul". 2) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat original, in copie legalizata, copie "conform cu originalul". Certificatele fiscale sa dovedeasca faptul ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor. Se accepta Document unic de Achizitie European DUAE conf art 193 din L.98/2016 Certificat constatator eliberat de oficiul Registrului comertului de pe langa instanta competenta sau certificat constatator emis de ONRC in forma electronica cu semnatura electronica extinsa - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii - original copie legalizata, copie conform cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator original, in copie legalizata, copie "conform cu originalul". Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98 /2016. Autorizatie emisa de CNCAN pentru desfasurare de activitati in domeniul nuclear conform art 8 din Legea 111/1996 republicata privind desdesfasurarea in siguranta reglementarea autorizarea si controlul activitatilor nucleare. Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98/2016.Persoane juridice/fizice straine.documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident, precum si un certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul semnat si stampilat. Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 193 /2016 Capacitatea economica si financiara Descriere: Fisa de informatii generale. Se va completa cifra de afaceri globala pentru cel mult ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015) luandu-se in consideratie si data la care ofertantul (operatorul economic) si-a inceput activitatea. Se vor prezenta documente pentru sustinerea cifrei de afaceri (bilanturi contabile, audituri financiare/alte documente ) Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date Capacitatea tehnica si/sau profesionala Descriere: Lista principalelor prestari de servicii din cel mult ultimii 3 ani formular 7- continand valori perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clenti privati. Prestarile se confirma prin prezentarea unor certificate, documente emise sau contrasemnate de o

4 autoritate sau de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic,declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune, declaratie privind instalatiile si echipamentele tehnice care vor fi folosite pentru prestarea serviciilor,declaratie privind protectia muncii si PSI Standarde de asigurarea calitatii Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) PROCEDURA IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: S.E.A.P. IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: :00 IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: - IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) MOD DE FINANTARE VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii / anunt: :45 Detalii procedura Autoritate contractanta Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Cod de identificare fiscala: Adresa: B-dul Ferdinand nr 100, Constanta Telefon: 0241/ Fax: 0241/ Informatii generale Denumire: [RFQ ] Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Stare curenta: In Desfasurare Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Tip contract: Servicii Modalitate atribuire contract: Incheierea unui acord-cadru CPV: Servicii de imagistica medicala (Rev.2) Valoare estimata totala: 19,048-1,685,500 RON Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

5 Conditii de plata: - Conditii de livrare: - Impartire pe loturi: Da Data publicare: :55 Data limita de depunere a ofertelor: :00 Data limita de evaluare a ofertei: :00 Data limita de valabilitate a ofertei: Obiect achizitie: Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de radiologie si imagistica pentru o perioada de 12 luni cu posibilitatea de prelungire prin act aditional - 3 loturi Documentatia de atribuire Cod Denumire Fisier FISADATE_IP FisaDate_IP [RFQ /001] FisaDate_No251362_IP.pdf IMAGISTICA CC [RFQ /002] conditii contractuale imagistica rar.p7s IMAGISTICA CS [RFQ /003] CAIET DE SARCINI IMAGISTICA FINAL.doc.p7s IMAGISTICA F [RFQ /004] formulare.doc.p7s Conditii suplimentare Denumire Descriere Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare:2% din valoarea maxima a acordului cadru. Perioada de valabilitate 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art 36 alin 1 din HG 395/2016 : virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, emis in favoarea autoritatii contractante, OP in contul RO59TREZ XXX sau plata cu chitanta la casieria autoritatii in cazul in care valoarea este redusa. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50 % pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, anexat garantiei de participare se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in treprinderii in categoria IMM. Dovada constituirii garantiei de participare va fi incarcata in SEAP si va fi trimisa in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor. Lipsa dovezii constituirii garantiei de participare va avea drept efect respingerea ofertei. Garantie de buna executie Se constitue in cuantum de 1% din valoarea fara TVA a contractului, constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau virament bancar prin ordin de plata intr-un cont la Trezorerie, se va depune in maxim 5 (cinci) zile de la semnarea bilaterala a contractului de furnizari produse/servicii; in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5000 de lei, autoritaea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar; - in cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire; - conform Formular SGBB din modele de formulare atasat in SEAP. Criterii de calificare Denumire Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Descriere: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 164,165 si 167 din Legea 98/2016 se va vedea Document unic de Achizitie European DUAE Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016 si art.21 din HG 395/2016 Prezentare formular nr 4 Incadrarea in una din situatiile prevazute la art 60 din Legea 98/2016 si art 21 din HG

6 395/2016 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 193 /2016 Manager - CONF UNIV DR Halichidis Stela Director Financiar Contabil - Ec Popa Nina Presedinte: Ec.Arnautu Gheorghe - Sef Serv Achizitii Membri: SL Dr Cambrea Claudia - Director Medical Ursachi Cristian - Ing Achizitii Uceanu Mihaela _ Ec Achizitii Certficat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord nr 314/2010 prezentare formular 5 Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta - Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98 /2016 1)Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata taxelor si impozitelor locale la bugetul local, original, in copie legalizata, copie "conform cu originalul". 2) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat original, in copie legalizata, copie "conform cu originalul". Certificatele fiscale sa dovedeasca faptul ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor. Se accepta Document unic de Achizitie European DUAE conf art 193 din L.98/2016 Certificat constatator eliberat de oficiul Registrului comertului de pe langa instanta competenta sau certificat constatator emis de ONRC in forma electronica cu semnatura electronica extinsa - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii - original copie legalizata, copie conform cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator original, in copie legalizata, copie "conform cu originalul". Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98 /2016. Autorizatie emisa de CNCAN pentru desfasurare de activitati in domeniul nuclear conform art 8 din Legea 111/1996 republicata privind desdesfasurarea in siguranta reglementarea autorizarea si controlul activitatilor nucleare. Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 98/2016.Persoane juridice/fizice straine.documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident, precum si un certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul semnat si stampilat. Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 193 /2016 Capacitatea economica si financiara Descriere: Fisa de informatii generale. Se va completa cifra de afaceri globala pentru cel mult ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015) luandu-se in consideratie si data la care ofertantul (operatorul economic) si-a inceput activitatea. Se vor prezenta documente pentru sustinerea cifrei de afaceri (bilanturi contabile, audituri financiare/alte documente ) Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date Capacitatea tehnica si/sau profesionala Descriere: Lista principalelor prestari de servicii din cel mult ultimii 3 ani formular 7- continand valori perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clenti privati. Prestarile se confirma prin prezentarea unor certificate, documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic,declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune, declaratie privind instalatiile si echipamentele tehnice care vor fi folosite pentru prestarea serviciilor,declaratie privind protectia muncii si PSI Standarde de asigurarea calitatii Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

7 Numar lot: 1 Denumire lot: PACHET INVESTIGATII RADIOLOGICE Stare curenta: Depunere oferta Cod CPV: Servicii de imagistica medicala (Rev.2) Valoare estimata: 1, ,750 RON Descriere: RADIOGRAFII ECOGRAFII CONFORM CAIET DE SARCINI Informatii suplimentare: GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 2% DIN VALOAREA MAXIMA A LOTULUI Data limita depunere oferta: :00 Data limita evaluare: :00 Data finalizarii evaluarii tehnice: - Data finalizarii evaluarii financiare: - Data limita valabilitate oferta: :00 Numar lot: 2 Denumire lot: PACHET INVESTIGATII IMAGISTICA CT Stare curenta: Depunere oferta Cod CPV: Servicii de imagistica medicala (Rev.2) Valoare estimata: 9, ,750 RON Descriere: INVESTIGATII IMAGISTICA CT Informatii suplimentare: GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 2% DIN VALOAREA MAXIMA A LOTULUI Data limita depunere oferta: :00 Data limita evaluare: :00 Data finalizarii evaluarii tehnice: - Data finalizarii evaluarii financiare: - Data limita valabilitate oferta: :00 Numar lot: 3 Denumire lot: PACHET INVESTIGATII IMAGISTICA RMN Stare curenta: Depunere oferta Cod CPV: Servicii de imagistica medicala (Rev.2) Valoare estimata: 8, ,000 RON Descriere: INVESTIGATII IMAGISTICA RMN Informatii suplimentare: GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 2% DIN VALOAREA MAXIMA A LOTULUI Data limita depunere oferta: :00 Data limita evaluare: :00 Data finalizarii evaluarii tehnice: - Data finalizarii evaluarii financiare: - Data limita valabilitate oferta: :00 (LicitatiaPublica.ro)

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 354192 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 114547 / 26.09.2013 Data transmiterii in SEAP: 27.09.2013 08:12 Data acceptarii ANRMAP: 30.09.2013 12:52

Mai mult

Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi

Furnizarea unui Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta «Inapoi Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi la Lista Urmareste Salveaza Listeaza PDF Detalii Organizator:

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Lucrari suplimentare de constructii de cladiri in vederea finalizarii sediului administrativ al OCPI Constanta Detalii ------------------- Organizator: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

Mai mult

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate in presa scrisa Detaliu invitatie Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: Compania

Mai mult

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 341861 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 75902 / 16.01.2013 Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 08:59 Data acceptarii ANRMAP: 17.01.2013 09:55 Data

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul Domenii Instrumente de masurat (CPV: 38410000) Detalii Organizator: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Localizare: Romania (Constanta) Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 24-12-2014 (12 zile ramase) Termen

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI

Mai mult

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA, cod Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod proiect 2017-C/I/RK-3417 «Inapoi la Lista Urmareste

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA Autoritate Contractantă: CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE aferente Proiectului privind Acordarea Diplomei de Onoare și plata

Mai mult

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV mar anunt: 152945 / 06.08.2014 Denumire contract: Acord cadru de furnizare constând în achizitionarea

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ministerul Afacerilor Externe Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip

Mai mult

Fisa de date casco 2015

Fisa de date casco 2015 Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri Anunt de participare (sectoriale) numarul 182426/02.02.2018 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 338656 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 65626 / 30.10.2012 Data transmiterii in SEAP: 01.11.2012 08:29 Data acceptarii ANRMAP: 01.11.2012 09:19 Data

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc Anunt de participare numarul 149468/26.02.2014 Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e)

Mai mult

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP:

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP: Detaliu invitatie de participare nr 365165 Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 159471 / 25.09.2014 Data transmiterii in SEAP: 25.09.2014 15:39 Data acceptarii ANRMAP: 26.09.2014

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Statia Mangalia, Revizia de Vagoane Mangalia, SELC Medgidia si Post Revizie FetestiSRTFC Constanta

Mai mult

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) I.2) Denumirea, adresa

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Licente software Microsoft pe 3 ani Detalii ------------------- Organizator: AUTORITATEA NAVALA ROMANA Localizare: Romania (Constanta) Tip anunt: Anunt de participare Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 18-03-2016

Mai mult

Microsoft Word - gradinita 9.docx

Microsoft Word - gradinita 9.docx NICIPIUL BRASOV Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DARIA SAVIN, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: DARIA SAVIN, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro,

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina Tip anunt: Anunt de participare

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Anunt de participare (utilitati) numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desf

Anunt de participare (utilitati) numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desf Anunt de participare (utilitati) numarul 164411/13.11.2015 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 13.11.2015 13:13

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Anunt de atribuire numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29

Anunt de atribuire numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29 Anunt de atribuire numarul 175359/29.01.2017 Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29.01.2017 16:37 Data publicarii in SEAP: 29.01.2017

Mai mult

Cautare cauta SICAP DEMO e-licitatie DEMO Detaliu pentru invitatia / anunt numarul Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a sele

Cautare cauta SICAP DEMO e-licitatie DEMO Detaliu pentru invitatia / anunt numarul Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a sele Cautare cauta SICAP DEMO e-licitatie DEMO Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 422241 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU S.A. Filiala a C.N. ROMARM S.A. Adresa: Str.

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV PRIMĂRIA COMUNEI TUNARI Str. Mihai Eminescu nr. 1, cod postal , Cod Fiscal tel. / fax: ;

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV PRIMĂRIA COMUNEI TUNARI Str. Mihai Eminescu nr. 1, cod postal , Cod Fiscal tel. / fax: ; ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV PRIMĂRIA COMUNEI TUNARI Str. Mihai Eminescu nr. 1, cod postal 077180, Cod Fiscal 4505618 tel. / fax: 021 267.53.10; 021 267.53.00, e-mail: contact@primaria-tunari.ro Nr. Inregistrare

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Autoturisme prin programul RABLA Detalii ------------------- Organizator: AUTORITATEA NAVALA ROMANA Localizare: Romania (Constanta) Tip anunt: Anunt de participare Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 23-12-2016

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoana

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa postala:

Mai mult

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... Te

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia...   Te I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... E-mail: Telefon: Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Mai mult

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala:consiliul JUDETEAN TIMIS Adresa:B-dul Revolutia din 1989, Nr 17 Localitate:Timisoara

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Cod de identificare

Mai mult

realizare proiect tehnic de...

realizare proiect tehnic de... 1 of 5 13.10.2010 10:06 LICIT AT IA.RO S E R V I C I I D E M O N I T O R I Z A R E L I C I T A T I I licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA JUDEŢUL TIMIŞ 307110 CIACOVA PIATA CETATII, NR.8 Telefon: 0256/399600;0256/399500 Fax: 0256/399600 Web:www.primariaciacova.ro E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro NR.7054/16.11.2016

Mai mult

Secţiunea I

Secţiunea I APROBAT, DIRECTOR Ec. GEORGIANA TRIFU Documentaţia de artibuire a contractului de achiziţie de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI RÂSUL NE UNEȘTE! Cod CPV: 79952000-2 Procedura utilizată: PROCEDURĂ INTERNĂ

Mai mult

GRUP UZINSIDER COMELF SA Registru comertului No.J/06/02/ Cont bancar: (Lei) RO 12INGB (Euro) RO 58INGB Deschis

GRUP UZINSIDER COMELF SA Registru comertului No.J/06/02/ Cont bancar: (Lei) RO 12INGB (Euro) RO 58INGB Deschis GRUP UZINSIDER COMELF SA Registru comertului No.J/06/02/31.01.91 Cont bancar: (Lei) RO 12INGB0024000040598911 (Euro) RO 58INGB0024000040590711 Deschise la: ING BANK BISTRITA Societate cotata la Bursa de

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT CONSILIUL JUDETEAN BRAILA Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI

Mai mult

Anunt de participare (utilitati) numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura:

Anunt de participare (utilitati) numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: Anunt de participare (utilitati) numarul 165988/11.02.2016 Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 11.02.2016

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe:

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe: Nr. 557/CA/5.05.209 Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII. Referinţe: Procedura de atribuire: Procedură proprie - cod PO-ACH-02, Editia I, revizia 0 Cod unic de identificare a achiziţiei:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti Pod CF km 0+609 peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"

Mai mult

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat:

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat: Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei Nr. 1492/15.07.2019 pentru atribuirea achiziției, având ca obiect CANALIZARE PLUVIALA Achiziție cu oferta in plic licitatie deschisa Cod CPV 45232130-2 lucrari

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare Fisa de date SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) CONTRACTANTUL ACTIONEAZA IN NUMELE

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese SNTFC

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Den

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Den Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Cod

Mai mult

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice (SEMCO, SEMCOcu diagnoza si GLOVA) SRTFC Bucuresti Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA

Mai mult

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP:

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP: Detaliu invitatie de participare nr 368125 Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 169042 / 26.11.2014 Data transmiterii in SEAP: 02.12.2014 13:24 Data acceptarii ANRMAP: 02.12.2014

Mai mult

Nr. d/o ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Anvelope și acumulatoare prin procedura de achiziție Cerere a Ofertelor de Prețuri 1. Denumirea au

Nr. d/o ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Anvelope și acumulatoare prin procedura de achiziție Cerere a Ofertelor de Prețuri 1. Denumirea au d/o ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Anvelope și acumulatoare prin procedura de achiziție Cerere a Ofertelor de Prețuri 1. Denumirea autorității contractante: IM EXDRUPO 2. IDNO: 1003600161002

Mai mult

fisa_de_date

fisa_de_date Nr.7149/08.04.2011 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Intocmire SF Pod pe DN 14A km 7+466, Blajel -DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Intocmire SF Pod pe DN 14A km 7+466, Blajel -DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORI Intocmire SF Pod pe DN 14A km 7+466, Blajel -DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

Mai mult

fisa de date

fisa de date Nr.23774/ 12.11.2010 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

FORMULARE

FORMULARE FORMULARE OPERATORUL ECONOMIC Formular nr. 1 FORMULAR DE OFERTA Catre... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTA CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC Cod de identificare fiscala: 4245747;

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Serviciul de salubrizare vagoane si automotoare in statiile cap sectie SRTFC Craiova Anunt de participare Sec

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Serviciul de salubrizare vagoane si automotoare in statiile cap sectie SRTFC Craiova Anunt de participare Sec Serviciul de salubrizare vagoane si automotoare in statiile cap sectie SRTFC Craiova Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Cod de

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

FDA Gellert

FDA Gellert FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE Adresa: P-ţa 25 Octombrie nr. 1 Localitate: Satu Mare Cod postal: 440026 Tara: ROMÂNIA Persoana de contact:

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

SERDRU Nr. 500 //4625// INVITATIE DE PARTICIPARE Va invitam sa participati cu oferta dvs. la achizitia publica de servicii de reparatii si

SERDRU Nr. 500 //4625// INVITATIE DE PARTICIPARE Va invitam sa participati cu oferta dvs. la achizitia publica de servicii de reparatii si SERDRU Nr. 500 //4625// 13.05.2019 INVITATIE DE PARTICIPARE Va invitam sa participati cu oferta dvs. la achizitia publica de servicii de reparatii si intretinere a automobilelor, cod CPV. 50112000-3 1.

Mai mult

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE CA Adresa: SPLAIUL UNIRII NR. 313 SECTOR 3 Localitate:

Mai mult

Observ

Observ SECTIUNEA II Modele de formulare Conţine formularele pe care ofertantul are obligaţia de a le completa şi depune conform cerințelor din Invitația de participare pentru Achiziţia de. după cum urmează: 1.

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare simplificat SCN docx

Microsoft Word - Anunt de participare simplificat SCN docx Anunt de participare simplificat: [SCN1020097] ASIGURARI OBLIGATORII RCA SI ASIGURARI FACULTATIVE TIP CASCO FARA FRANSIZA 2019 PENTRU VEHICULE PUBLICAT SECTORIALE: DA LEGEA NR. 99/23.05.2016 MODALITATEA

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: /

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: / R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoa Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoaia - Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100 - km 17+100 si centura rutiera in zona de

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor (426432Cimitir), Orasul Talmaciu, Judetul Sibiu" Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire

Mai mult

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL FORMULARE CUPRINS FORMULAR 1: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164 FORMULAR 2: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.165 FORMULAR 3: DECLARAŢIE PRIVIND

Mai mult

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: COMUNA JURILOVCA

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare INVITATIE DE PARTICIPARE (FISA DE DATE) SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ocolul Silvic Rasinari R.A. Adresa postala: str. O. Goga nr. 1687, Localitatea: Rasinari, Cod

Mai mult

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI Anexa 2 Conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice FORMULARE Privind documentatia de calificare necesara intocmirii ofertei privind atribuirea Contractului de lucrari ETAPA 2 - REPARATII CLADIRE

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc Anunt de atribuire (utilitati) numarul 160502/06.08.2015 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 05.08.2015 12:37 Data trimiterii la OJ: 05.08.2015

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: bdul LASCAR

Mai mult

x

x RAPORT CURENT In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 19 mai 2017 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast,

Mai mult

NR /SFM/ DIRECŢIA GENERALĂ DE MANAGEMENT AL RESURSELOR Telefon: Direcţia Achiziţii, Inve

NR /SFM/ DIRECŢIA GENERALĂ DE MANAGEMENT AL RESURSELOR Telefon: Direcţia Achiziţii, Inve NR. 74413/SFM/26.06.2019 DIRECŢIA GENERALĂ DE MANAGEMENT AL RESURSELOR Telefon: 021.318.18.49 e-mail: florin.sgardea@insse.ro Direcţia Achiziţii, Investiţii şi Servicii Administraţie Generală Se aprobă,

Mai mult

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR METAL WORKING INDUSTRY AND FERROUS METALLURGY. ENVIRONMENT PROTECTION. ANY TYPE OF METAL STRUCTURES. METALLIC BARRELLS: 50

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR METAL WORKING INDUSTRY AND FERROUS METALLURGY. ENVIRONMENT PROTECTION. ANY TYPE OF METAL STRUCTURES. METALLIC BARRELLS: 50 TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR METAL WORKING INDUSTRY AND FERROUS METALLURGY. ENVIRONMENT PROTECTION. ANY TYPE OF METAL STRUCTURES. METALLIC BARRELLS: 50-220L. 24 IANUARIE S.A. A COMPANY OF UZINSIDER www.24january.ro

Mai mult

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT Denumire oficială: Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1 Localitate: Bucuresti Cod poştal:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de proiectare PT + DTAC + DE + AT + Executie lucrari, pentru obiectivul: Evacuare ape pluviale in co

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de proiectare PT + DTAC + DE + AT + Executie lucrari, pentru obiectivul: Evacuare ape pluviale in co Servicii de proiectare PT + DTAC + DE + AT + Executie lucrari, pentru obiectivul: Evacuare ape pluviale in comuna Tartasesti, pe DN 7, km 22+500 - km 31+300 Anunt de participare simplificat Sectiunea I:

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult