O B n :ii, -< Oa.= E ei*fls 2E ra\.-?\'a )..=1 'iyl-d Y-?i +aj;- J-./- nix{ x='',-: J '-\H- Jt.t) l-' ts ra_ './ ai: -]!J -Fsz r. l xf" <4,,; z> rlt t

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "O B n :ii, -< Oa.= E ei*fls 2E ra\.-?\'a )..=1 'iyl-d Y-?i +aj;- J-./- nix{ x='',-: J '-\H- Jt.t) l-' ts ra_ './ ai: -]!J -Fsz r. l xf" <4,,; z> rlt t"

Transcriere

1 O B n :ii, -< Oa.= E ei*fls 2E ra\.-?\'a )..=1 'iyl-d Y-?i +aj;- J-./- nix{ x='',-: J '-\H- Jt.t) l-' ts ra_ './ ai: -]!J -Fsz r. l xf" <4,,; z> rlt tr, E1 F =,7 F,; <F Ln (', \) '/ =t'\4 zuz =-^ \ a (I cf) (J (5 5l o o. d z r o.c E o1/!. ol o- o o. o () (u 6 J z oi F. E lrj o- o z J 4 : E o t) \ C'r d o N I oo o F{ N L g ofj l/1. c z o (, -J <( t: '< >i2 H'$ E '=<(P $ii 3 E!:bgclt! trr.l 8fi '=c,o +:L.L 'E Ei i5

2 A. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 1.Managementul strategic (Proiectare și organizare) Activitatea propusă Reactualizarea organigramei Colegiului Tehnic Forestier Piatra Neamţ cu linii clare de decizie, comunicare şi raportare. Constituirea comisiilor (anexă). Constituirea comisiilor de lucru permanente şi temporare (anexă). Alegerea noului Consiliu de administraţie al şcolare în conformitate cu legislaţia în vigoare. Alegerea responsabililor de comisii. Stabilirea tematicii Consiliului de administraţie şi a Consiliului profesoral. Planificarea i la nivelul comisiilor şi de lucru. Reactualizarea Regulamentului de ordine interioară și a Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Tehnic Forestier şi asigurarea condiţiilor pentru popularizarea lor în rândul elevilor. Elaborarea procedurii pentru realizarea fişei postului şi a fişei de evaluare a cadrelor e, e auxiliare şi e. Resurse / suport legal Documente MEN şi ISJ Neamţ Documente MEN şi ISJ Neamţ Legislația în vigoare privin constituirea C.A. ROFUIP Programele manageriale şi graficele de ale comisiilor Termen / interval 14 Sept. 14 Sept. 4 Sept. 14 Sept. 18 Oct. ROFUIP 18 Oct OMEN 3579/ adjunct, prof. adjunct, prof. adjunct, prof. adjunct, prof. Responsabili comisii şi de lucru Consiliul de administrație 18 Oct. CEAC, prof. Gângă Irina Organigrama Dosar comisii de lucru Componenţa Consiliului de administraţie Procese verbale ale ședinţelor Realizarea tuturor tematicilor propuse în graficele de Program managerial ROI; ROF Procedură elaborată did.auxiliar şi did.auxiliar şi ul ul şi elevii did.auxiliar şi ul 8. Reactualizarea fişei postului pentru toate posturile Contractul colectiv de 1 Oct. Fişa postului ul

3 prevăzute în organigramă. 9 Realizarea analizei SWOT, la nivelul şcolare. muncă R.O.I, OMEN 3579/ Rapoarte,strategii şi analize pentru anul anterior 18 Oct. adjunct, prof. Secretar sef. Merealbe Simona adjunct, prof. Analiza SWOT ul şcolii Elaborarea planului managerial anual, a planurilor operaţionale și prezentarea acestora în Consiliul Profesoral în vederea aprobării. Elaborarea Programului managerial pentru le extracurriculare şi extraşcolare şi prezentarea acestuia în Consiliul Profesoral în vederea aprobării Program managerial al ISJ Neamţ Studii şi strategii ale ISJ Neamţ Grafic extraşcolare şi extracurriculare ISJ 18 Oct. Reorganizarea Consiliului Consultativ al elevilor Regulament 18 Oct. Elaborarea planului operaţional privind creşterea siguranţei elevilor în şcoală şi prevenirea delicvenţei juvenile 14 Revizuirea PAS şi afişarea pe site-ul. 15 Organizarea lectoratelor cu părinţii: atât la nivel de clasă cât şi la nivel de şcoală în vederea menţinerii unei permanente legături cu familia Plan operaţional ISJ 1 Oct. PRAI PLAI Statistici Regulamente MEN ROI,ROF Statistici adjunct, prof. 18 Oct La nivel de clasă-lunar La nivel de școală- Noiembrie Februarie 2019 Diriginţii Comisia ptr. combaterea violentei Comisia de elaborare PAS, CEAC Diriginţi Îndeplinirea 90% din le propuse Îndeplinirea 90% din le propuse Componenţa consiliului Existenţa planului operaţional PAS actualizat Participarea în proporţie de 90% a părinţilor did.auxiliar şi Tot personalul, Comunitatea locală did.auxiliar şi 2

4 Managementul operaţional Activitatea propusă Stabilirea responsabilităţilor fiecărui membru al Consiliului de administraţie Stabilirea responsabilităţilor pentru responsabilii comisiilor care funcţionează în şcoală 3 Actualizarea SIIR de la nivelul şcolii Reactualizarea pagini de web a şcolii în vederea informării corecte a elevilor şi a com locale Asigurarea condiţiilor de transmitere a informaţiilor legislative MEN şi ISJ privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea personalului din unitate Aplicarea corectă a Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă. Arhivarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor şcolare şi a actelor de studii Proiectarea sistemelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare. Actualizarea autorizaţiilor SSM şi PSI. Respectarea sistemelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare, de către elevi şi toţi angajaţii şcoli Resurse / suport legal Decizii ale directorilor, hotărâri ale consiliului de administraţie, regulamentul de ordine interioară Decizii interne ale directorului R.O.I.,R.O.F. ale Dosare personale elevi şi cadre Pagina web existentă Statistici Acte normative Legislație în vigoare Metodologii Regulamente aprobate MEN Termen / interval 1 Oct. 1 Oct. grafic ISJ Legislaţia în vigoare 26 Octombrie Legislaţia în vigoare adjunct, prof. Comisia SIIIR Comisia de promovare a imaginii școlii Informatician Tablan Corneliu adjunct, prof. Secretar resp. acte de studii, Merealbe Simona i Comisie SSM şi PSI Comisie SSM şi PSI Fişa postului Fişa postului SIIIR funcţional Pagina web a școlii 100 % cadre e informate Registru de elevi Proces verbal Acte studii Dosar comisie SSM, PSI Dosarele personale SSM, PSI, Colectivul de cadre e ul did. auxiliar şi Şcoala şi comunitatea locală ul did. auxiliar şi 3

5 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea, în timpul programului de lucru, prin serviciu de pază al şcolii şi prin sistemul de camere video. Asigurarea serviciilor medicale pentru toţi elevii prin cabinetul medical existent în unitate 3.Resurse umane Activitatea propusă Încadrarea cu personal în conformitate cu legislaţia în vigoare, stabilirea diriginţilor, respectându-se principiul continuităţii şi competenţei profesionale Stabilirea statului de personal pentru anul şcolar /2019 Întocmirea statului de funcţii în vederea fundamentării cheltuielilor de personal pentru anul şcolar Legislaţia în vigoare Legislaţia în vigoare Resurse / suport legal Documente MEN Planuri cadru Decizii I.S.J. OMEN privind Metodologia de mişcare a personalului OMEN privind Metodologia de mişcare a personalului Termen / interval Octombrie 1 Octombrie Administrator Medicul şi asistenta medicala şcolara lipsa accidentelor de muncă Convenţie de colaborare jandarmerie Existenţa sistemului de proceduri ul i Secretar sef. Merealbe Simona Contabil Nemțanu Cristina Secretar şef Merealbe Simona 100 % titulari şi suplinitori calificaţi 100% titulari şi suplinitori calificaţi 100 % titulari şi suplinitori calificaţi i i 4 Întocmirea situaţiilor statistice de început de an şcolar la nivelul de învăţământ şi validarea acestora Baze de date 1 Octombrie Diriginți Secretari Situaţii statistice corecte 5 Întocmirea fişei de evaluare a personalului conform legislației în vigoare privind aprobarea criteriilor de performanţă pentru cadrele e OMEN 3579/ Noiembrie Consiliul de administraţie CEAC Fişa de evaluare ul din unitate 6 Prelucrarea şi aplicarea elementelor calendarului mişcării personalului în unităţile şcolare Ordinul de ministru privind Metodologia de mişcare a personalului calendarului adjunct, prof. 100% titulari şi suplinitori calificaţi ul 4

6 7 Coordonarea lor referitoare la burse, Bani de liceu, Euro200, etc.. Legislatia in vigoare Lunar Diriginţi Secretariat de elevi deponenţi i Resurse materiale Activitatea propusă Pregătirea începutului de an şcolar -2019, monitorizarea reparaţiilor curente, igienizărilor. Repartizarea sălilor de clasă în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a i e învăţământ de zi/învăţământ seral Preluarea cu inventar a sălilor de clasă de către diriginți şi asumarea răspunderii pentru dotarea existentă Amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor aferente clădirii şcolii. Efectuarea reparaţiilor necesare şi igienizarea grupurilor sociale. Atragerea de fonduri necesare pentru cumpărarea de aparatură şi utilaje pentru laboratoarele şi atelierele şcoală Actualizarea studiului privind baza materială a de învăţământ Efectuarea de comenzi și repartizarea manualelor şcolare pentru clasele de liceu și profesională; Resurse / suport legal Resurse interne Primărie I.S.J Orarul şcolii Efective de elevi/clasă Sălile de clasă Inventare Necesar lucrări de reparaţii şi întreţinere Convenţii de colaborare Proiecte europene Sponsorizări Termen / interval adjunct Adm.finaciar Adm.de patrimoniu Administrator de patrimoniu Diriginţi Administrator de patrimoniu Administrator patrimoniu, ing.toma Vasile Adm. financiar Maiştri instructori Inventariere 21 Dec. Comisia de inventariere Cataloage manuale aprobate de MEN Comenzi Pliante edituri 5 Sept. Bibliotecar Existenţa tuturor autorizaţiilor Tabele cu repartiţia sălilor de clasă Inventare săli semnate de diriginţi Rapoarte de monitorizare Referate lucrări de reparaţii Cel puţin 3 laboratoare dotate Dosare de inventariere actualizate 100% elevi din clasele liceu și profesională să beneficieze de manuale gratuite ul i 5

7 5.Resurse financiare Activitatea propusă Constituirea proiectului de buget al de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare ( indicându-se sursele de finanţare) şi adecvarea acestuia la acţiunile prevăzute în planurile operaţionale din PAS. Se va urmări ca la proiectarea bugetului cel puţin 25% din buget să fie destinat pentru dezvoltarea bazei materiale. Aprobarea proiectului de buget în Consiliul de Administraţie al Realizarea execuţiei bugetare a de învăţământ pentru anul financiar Asigurarea lor financiar contabile, de control şi de audit financiar cu personal propriu Resurse / suport legal Legislaţia în vigoare PAS Proiectul de buget Termen / interval 10 Decembrie 10 Decembrie Legislaţie în vigoare 21 Ianuarie 2019 Legislaţie în vigoare 21 Ianuarie 2019 Adm. Financiar ec. Nemţanu Cristina Consiliul de Administraţie Ec. Nemţanu Cristina Adm.financiar Ec. Nemţanu Cristina Adm.financiar ec. Nemţanu Cristina Proiect buget Procesul verbal Buget anual Buget anual Crt Orientarea şi consilierea elevilor - dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională Activitatea propusă Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi, conform legislaţiei în vigoare, prin cabinetul propriu. În acest sens se va întocmi un program de funcţionare a cabinetului care să permită accesul tuturor elevilor Întocmirea tematicii orelor de dirigenţie şi consiliere, în concordanţă cu programele de orientare şi consiliere aprobate de MEN. Resurse / suport legal Termen / interval Legislaţia în vigoare permanent Psiholog şcolar Lala Pavel Ghid metodologic Programa de orientare şi consiliere 1 Oct. Responsabil Comisie curriculum Numărul de elevi consiliaţi Indeplinirea 90% din le, Părinţi 6

8 Elaborare şi aplicarea la clase a unui set de chestionare care să permită stabilirea stilurilor de învăţare şi identificarea elevilor cu probleme. Participarea activă a psihologului şcolar la orele de dirigenţie. În acest sens se va întocmi de către psiholog, în colaborare cu diriginţii, un calendar de Colaborarea cu Direcţia de protecţie a copilului şi alte organizaţii de profil pentru prevenirea apariţiei unor situaţii problemă Participarea claselor terminale la Târguri de joburi Proiectarea şi implementarea unui calendar privind le de informare şi consiliere profesională a elevilor claselor terminale Implicarea agenţilor economici în acţiuni de orientare şi consiliere profesională a elevilor Popularizarea ofertei educaţionale a universităţilor în rândul elevilor clasei a XII-a şi a XIII-a 7. Parteneriate şi colaborări Set de chestionare Psiholog şcolar Lala Pavel Diriginţi Graficul orelor de dirigenţie Calendarul de organizare a târgurilor de joburi Materiale publicitare Convenţii/protocoale de colaborare Materiale de prezentare a ofertei educaţionale În prima săptămână a fiecărui semestru, pentru graficul de Psiholog şcolar Diriginţi Psiholog şcolar Diriginţi Diriginţi ai claselor terminale 10 Decembrie Consilier educ. Psiholog şcolar Diriginți propuse Numărul de chestionare aplicate Tabele pe clasă cu stilurile de învăţare Calendar de Acordurile de colaborare Existenţa calendarului de 1 act./clasă terminală ul i i i i Comunitatea locală i i Comunitatea locală i Comunitatea locală Activitatea propusă Resurse / suport legal Termen / interval 1. Participarea activă a părinţilor, Legislaţia în vigoare permanent, prof. Decizie constituire reprezentanţilor primăriei și C.L. în Pavăl CA Agenţii activitatea decizională a şcolii Consiliul de Administraţie, CEAC. adjunct, prof. Smău Giovana economici 7

9 2. Încheierea cu agenţii economici de profil a contractelor de pregătire practică. 3. Informarea agenţilor economici asupra capacităţii şcolii de a furniza servicii educaţionale corespunzătoare cerinţelor acestora 4. Planificarea colaborării şcolii cu Poliţia, pompierii, instituţii culturale, agenţi economici şi O.N.G.-uri ale com locale 5. Încheierea de parteneriate de colaborare cu instituţii de învăţământ superior în vederea creşterii calităţii i e din şcoală. 6. Participarea în grupe de lucru sau în parteneriat la diversele proiecte şi programe regionale, naţionale, internaţionale Ordine, dispoziţii MEN Dir. adj. Prof. Pliante de ofertă educațională a şcolii Legislaţia în vigoare Protocoale număr contracte de pregătire practică chestionare aplicate agenţilor economici Prof. Pavăl Cons. educativ Legislaţia în vigoare, prof. Pavăl adjunct, prof. Smău Giovana Calendarul şi programul lor Responsabil cu proiecte şi programe educative Numărul de protocoale de colaborare încheiate (min.4) Parteneriate încheiate de realizate Agenţii economici Agenţii economici ul i ul i 7 Antrenarea elevilor şi cadrelor e în proiecte de schimburi şi mobilităţi pentru a se facilita compatibilizarea nivelurilor de pregătire teoretică şi practică care acţionează în spaţiul european. Calendarul şi programul lor Responsabil cu proiecte şi programe educative de realizate ul i 8 Derularea proiectelor europene Calendarul şi programul lor calendarului Echipa de proiect Rezultatele evaluării periodice ale proiectului 91 Menţinerea legăturii permanente dintre Comisia de parteneriat şi comp. de integrare şi cooperare a ISJ 10 Participarea activă a cadrelor e în programe comunitare pilot lansate de Compartimentul de integrare şi cooperare a ISJ Programe UE Responsabil cu proiecte şi programe educative Programe comunitate locală Cons. educativ de programe comunitare locale i 8

10 diferite organizaţii ale com locale. 11 Derularea programelor ECO-ŞCOALA, ROSE 12 Implicarea şcolii în proiecte de parteneriat cu şcoli din ţară în vederea popularizării şcolii Program B. MANGEMENT EDUCAŢIONAL 1. Curriculum 2. Performanţe şcolare şi extraşcolare Activitatea propusă Întocmirea orarelor pentru fiecare formă de învăţământ existentă în unitate, urmărindu-se respectarea cerinţelor psiho-pedagogice Asigurarea şcolare cu toate documentele privind planurile cadru pentru fiecare ciclu de învăţământ Asigurarea şcolare cu toate documentele privind programele şcolare aplicate pentru fiecare ciclu de învăţământ Calendarul stabilit prin program Propunerile de proiecte Responsabil cu proiecte şi programe educative Resurse / suport legal Termen / interval Planuri cadru Situaţie încadrări 10 Sept. Documente MEN 10 Sept. Documente MEN 10 Sept. Echipa de proiect Premiile câştigate i Comunitatea locală proiecte în care este implicată şcoala adjunct, prof. Comisia de întocmire a orarului adjunct, prof. Orarul Schemele orare Orar, încadrări Planificări e did.auxiliar şi 4 5 Întocmirea graficelor semestriale pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică comasată a claselor a IX - XIII, în vederea utilizării judicioase a atelierelor şcoală şi în funcţie de cerinţele agenţilor economici Întocmirea graficului serviciului pe şcoală a cadrelor e. Documente MEN Orare 21 Sept. Lunar Dir. adj.smău Giovana Comisia de întocmire a orarului Dir. adj.smău Giovana Comisia de întocmire a orarului Grafice practică comasată Grafice i i 9

11 Actualizarea şi concretizarea obligaţiilor profesorului de serviciu, şi afişarea acestora pentru a fi cunoscute de întregul personal Întocmirea graficului de planificare a lucrărilor semestriale. Realizarea unei baze de date la nivelul comisiilor cuprinzând documentele curriculare oficiale, oferta de manuale alternative, auxiliare curriculare, softuri educaţionale existente Utilizarea în activitatea ă desfăşurată la clasă a auxiliarelor curriculare,, echipamentelor şi materialelor de studiu, în vederea promovării şi încurajării învăţării centrate pe elevi Întocmirea planificărilor e anuale şi semestriale a conţinuturilor învăţării pentru toate disciplinele din curriculum, în conformitate cu precizările metodologice, discutarea lor pe subcomisii şi avizarea lor de către factorii de răspundere. Întocmirea proiectării de învăţare de către toate cadrele e din şcoală. Conţinutul proiectării va urmări să promoveze şi să încurajeze învăţarea centrată pe elev Îndrumarea, şi coordonarea elaborării CDL-urilor pentru clasele liceale și profesionale şi avizarea acestora Stabilirea CDL urilor pentru anul şcolar / 2019 pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil, calificare profesională existente în oferta şcolii Adecvarea strategiilor şi a metodologiei e la specificul cultural al elevilor şi la motivaţia fiecărui elev Documente MEN Calendar MEN Logistică Ordine MEN Curriculum Naţional Curriculum elaborat în CDL Planuri cadru Tipizate planificări Curriculum Naţional Curriculum elaborat în CDL Planuri cadru Tipizate planificări Ghid metodologic Note MEN Prof. Vasilef Maria 10 Sept. Dir. adj. prof. Smau Giovana Semestrial Semestrial 15 Oct. Ghid metodologic Note MEN Ghid metodologic, Suporturi de curs Responsabil Comisie curriculum adjunct Responsabili de comisii adjunct Responsabili de comisii adjunct ul Responsabili de comisii Dir. adjunct ul Responsabili de comisii adjunct, prof. adjunct, prof. Dir. adjunct Fisa profesorului de serviciu Grafic de planificare Lista de manuale Ordine programe Liste softuri Planificările e, Fişele de observare a lecţiilor Planificări anuale şi semestriale Proiectele unităţilor de învăţare ale cadrelor e Fişele de observare a lecţiilor Programe CDL şi vizate CLDPS Tabel CDL-uri Fise de asistenţe la lecţii i i i i i i i i 10

12 15 Analiza SWOT a rezultatelor examenelor finale: bacalaureat şi certificare nivel 3, 4 şi 5 privind tehnici moderne de predare şi evaluare Cataloage bac. şi examene de absolvire 18 oct. Responsabili Comisii, adjunct, prof. Proiecte e Rapoarte privind rezultatele la examenele naţionale i i Elaborarea graficelor de privind organizarea şi desfăşurarea examenelor finale (teste, bacalaureat, examene certificare/atestare profesională) Prelucrarea în cadrul lectoratelor cu părinţii organizate la nivelul claselor terminale, a metodologilor de examene ( teste, bacalaureat, admitere ciclu inferior, admitere ciclu superior, certificare comp. profesionale) Afişarea la loc vizibil a metodologilor de examene ( teste, bacalaureat, admitere ciclu inferior, admitere ciclu superior, certificare comp. profesionale) şi a calendarului de desfăşurare a acestora şi prelucrarea acestora la nivelul claselor terminale. Definitivarea opţiunilor pentru examenul de bacalaureat 2019 a elevilor claselor a XII -a și a XIII-a Organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, conform calendarului aprobat de minister Pregătirea elevilor din clasele terminale în vederea susţinerii examenelor finale. În acest sens la nivelul fiecărei comisii va fi elaborat un grafic de desfăşurare a lor. Organizarea simulărilor pentru examenul de bacalaureat şi teste în conformitate cu graficul stabilit pentru a stabili nivelul de pregătire a elevilor în diverse etape. Rezultatele testelor vor fi prezentate în şedinţele cu părinţii. Metodologii MEN Calendare MEN Metodologii examene Grafic de Metodologii examene Grafic de Calendar MEN Bază de date MEN Calendare examene Metodologie examene Metodologii MEN Calendar Metodologii MEN Subiecte calendarului graficului de graficului de 10 Decembrie calendarului şi graficului de graficelor ISJ Neamţ Dir. adjunct Secretar şef i Diriginţii i Diriginţii Diriginţi Secretar, Merealbe Geanina adjunct Responsabil comisii Cadrele e implicate Afişarea la termen a graficelor Procese verbale lectorate Panourile pt. afişaj completate cu toate materialele necesare Procese verbale Tabelele cu opţiunile elevilor predate la termen Existenţa logisticii Grafic de pregătire suplimentară Participarea 100% a elevilor la simulare (fişă de înregistrare a prezenţei i i i Părinţi i i i i 11

13 23 24 Verificarea periodică a elevilor prin aplicarea de diferite tipuri de teste (iniţiale, de progres) care să pună în evidenţă gradul de atingere a abilităţilor şi competenţelor cerute prin programa. Rezultatele vor fi dezbătute în cadrul şedinţelor pe comisii. Analiza ritmică a frecvenţei şi a notării elevilor: - săptămânal, la nivel de clasă - lunar la nivel de şcoală Planificări şcolare Teste Cataloage graficelor Săptămânal Lunar i Resp.comisii Responsabil comisie Diriginţii elevilor) Rezultate simulare Rapoarte privind rezultatele la teste (1 raport / semestru) Rapoarte privind ritmicitatea notării i i Prelucrarea la nivelul fiecărei comisii a programelor şi a calendarului de desfăşurare a Olimpiadelor şi Concursurilor şcolare. Organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la nivelul şcolare Stabilirea unui program de pregătire intensivă a elevilor selectaţi pentru a participa la olimpiade, concursuri profesionale şi concursuri şcolare, faza pe municipiu sau judeţ. Eficientizarea i de instruire practică prin combinarea practicii din atelierele şcoală cu cea efectuată la agenţi economici în vederea creşterii nivelului de pregătire a elevilor şi a integrării mai rapide a acestora în producţie. Întocmirea calendarului de extraşcolare şi extracurriculare Popularizarea extraşcolare şi extracurriculare în rândul personalului şcolii, elevilor şi părinţilor în vederea implicării acestora în realizarea lor Stabilirea procedurilor de înregistrare a rezultatelor lor extraşcolare şi extracurriculare şi a impactului acestora asupra şcolii şi com locale Precizări MEN Calendar ISJ Calendar olimpiade şi concursuri şcolare Metodologie Programe Logistică Metodologii MEN Grafic de pregătire Fişe de suplimentare Grafice practică Contracte de colaborare Tematici propuse de diriginţi şi de ISJ Calendar Chestionare aplicate diriginţilor Octombrienoiembrie calendarelor MEN permanent Noiembrie decembrie Resp. Comisii i Resp. comisii Responsabil comisii Dir. adjunct Profesori de instruire practică Maiștri instructori Procesele verbale Rezultate olimpiade şi conc. faza pe şcoală Rezultate la olimpiade şi concursuri Convenţii de colaborare Calendarul de Realizarea tuturor lor propuse Existenţa procedurilor i i i i i Părinţii i Părinţii i Părinţii 12

14 3. Activitatea metodică, ştiinţifică şi de formare profesională Activitatea propusă Resurse / suport legal Termen / interval 1. Constituirea comisiilor care vor funcţiona la nivelul şcolii, proporţional cu numărul cadrelor e şi alegerea responsabililor pentru fiecare comisie metodică. Regulament adjunct, prof. Organigrama Procese verbale ședințe comisii 2. Întocmirea rapoartelor de activitate a comisiilor. 3. Reactualizarea dosarelor comisiilor (planificări, componenţa comisiei, încadrarea membrilor comisiei, grafic de etc.) 4 Reactualizarea machetei privind formarea profesională a cadrelor e în anul școlar Întocmirea raportului referitor la Monitorizarea i de formare profesională pentru anul şcolar Proiectarea i de perfecţionare periodică a cadrelor e odată la 5 ani 7 Popularizarea în rândul cadrelor e a Metodologiei de formare continuă în învăţământ în vigoare 8 Participarea activă la cercurile pedagogice a cadrelor e in conformitate cu programul stabilit de ISJ şi CCD 9 Participarea cadrelor e la programe de perfecţionare şi dezvoltare profesională organizate de MEN, CCD; instituţii de învăţământ superior, alte centre de formare acreditate Fişele de activitate ale membrilor comisiei Ghidul comisiilor Adeverinţe cursuri de formare Dosar formarea profesională Macheta privind formarea profesională a cadrelor e în anul şcolar Ordin MECI 5720/2009 Sept. Responsabili comisii Responsabili comisii Responsabil formare profesională Responsabil formare profesională Responsabil formare profesională Metodologie Responsabil cu formarea profesională Agenda metodică Ofertă programe de formare profesională Grafic ISJ si CCD conform calendarului din oferte adjunct Responsabil formare profesională Rapoartele de activitate Dosare comisii Macheta Existenţa raportului Statistici participanţi Consemnare în registru de procese verbale a Consiliului Profesoral Peste 90% prezenţă la lucrări Statistici participanţi Cadre e C.C.D. C.C.D. Cadre e Cadre e Cadrele e şi indirect elevii Cadre e 13

15 10 Organizarea de întâlniri, schimburi de experienţă cu şcoli din judeţ sau din ţară, care să vizeze dezvoltarea competenţelor şi adaptarea la cerinţele din ÎPT. 11 Înscrierea maiştrilor instructori la cursuri de formare, în vederea obţinerii celei de a doua specializări-conducere auto categoria Tr., care să le faciliteze mobilitatea în cadrul scolii. 12 Efectuarea de asistenţe de specialitate, mai ales în cazul cadrelor e debutante/ necalificate/înscrise la grade e, în vederea consilierii acestora 13. Respectarea cu stricteţe a reglementărilor în vigoare în desfăşurarea examenelor de acordare a gradelor e 14. Participarea activă a cadrelor e la sesiuni ştiinţifice organizate cu diverse prilejuri (1 Decembrie, 24 Ianuarie, Luna Padurii, zilele educaţiei, etc.) de către ISJ, CCD, MEN 15. Punerea în valoare a potenţialului de creaţie al cadrelor e prin publicare în reviste la nivel de judeţ, naţional şi internaţional a contribuţiilor ştiinţifice, psiho-pedagogice şi. 4.Oferta educaţională Proiecte de colaborare i Responsabili comisii de specialitate Oferte cursuri de formare Planificări de asistenţe Calendar grade e Legislaţia în vigoare Calendar ISJ, CCD, MEN, Materiale de specialitate Internet Septembrie octombrie graficelor i Responsabili comisii de specialitate Responsabili comisii de specialitate Secretar sef Minim 2 Minim 1maistru instructor Fişe de observaţie a lecţiei Creşterea procentului de cadre e cu grade did. Numărul de cadre e participante 4.1.Corelarea ofertei Î.P.T.. de la Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț cu nevoile de calificare Activitatea propusă Resurse / suport legal Termen / interval adjuncț ul de lucrări publicate minim 4 Cadre e de specialitate Maiştri instructori Cadrele e şi elevii ul 1. Realizarea inserţiei socio-profesionale pentru anul şcolar Tabele diriginţi clase terminale 18 Oct. Diriginţi clase terminale Secretar Bîrsan C. Machetă inserţia socio - profesională 14

16 2. Implementarea procedurilor de investigare a pieţei forţei de muncă în vederea corelării ofertei educaţionale cu cerinţele reale ale pieţei muncii de pe raza judeţului 3. Investigarea opţiunilor elevilor pentru continuarea studiilor în ciclul superior în vederea proiectării planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019/ Proiectarea notei de fundamentare a planului de şcolarizare în concordanţă cu recomandările din PLAI şi proiecţiile prevăzute în PAS. 5. Identificarea problemelor de acces la învăţământul profesional şi tehnic pentru elevii proveniţi din mediul rural. Facilitarea mobilităţii elevilor în teritoriu (transport, burse etc.) 6. Programe de sprijin pentru elevii care doresc să-şi continue studiile şi respectiv pentru cei care îşi schimbă domeniul/ traseul de pregătire, programe de recuperare şi pregătire a elevilor pentru examenele de diferenţă 7. Întocmirea bazei de date privind elevii cu CES pe baza datelor statistice existente la secretariatul şcolare C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1. Autoevaluarea instituţională Activitatea propusă Chestionare Metodologii de admitere Metodologie notă de fundamentare, PLAI, PAS Chestionare Legi, ordine MEN Resurse / suport legal 19 Noiembrie 19 Noiembrie 19 Noiembrie Termen / interval 18 Octombrie Resp.CEAC, prof. Gângă Irina Diriginţi i Comisia de de curriculum i Diriginţii Comisia de acordare a burselor Legi, ordine MENCS i Diriginţii Secretar şef Statistici 12 Noiembrie Diriginţi Secretar Merealbe Geanina Chestionare aplicate agenţilor economici Tabele opţiuni Avizarea proiectului planului de şcolarizare de către CLDPS şi ISJ Reducerea ratei de părăsire timpurie Reducerea abandonului şcolar sub 2% Existenţa bazei de date Comunitatea locală 1 Întocmirea şi popularizarea raportului de Standardele de CEAC Raport anual de Comunitatea autoevaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2017/ acreditare şi de referinţă Documentele şcolare evaluare internă locală Părinţii, i Cadrele e 2. Proiectarea planului de îmbunătăţire a calităţii Raportul de 18 Octombrie CEAC Planul de ul i Existenţa bazei de date 15

17 autoevaluare îmbunătăţire 3 Reactualizarea Regulamentului de funcţionare CEAC 4. Elaborarea la nivelul CEAC al programului de al comisiei pentru anul şcolar / Completarea setului de proceduri pentru le desfăşurate în şcoală 6. Urmărirea asigurării calităţii educaţiei a modului în care se realizează atribuţiile manageriale, la nivelul colectivelor şi fiecărui cadru în parte: -controlul parcurgerii ritmice a materiei -analiza obiectivă a nivelului de pregătire a elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare a situaţiilor necorespunzătoare -controlul evaluării continue şi corecte a elevilor -desfăşurarea lucrărilor semestriale 7. Popularizarea în rândul cadrelor e a standardelor pe baza cărora se evaluează asigurarea calităţii în unitate 8. Întocmirea periodică a unor rapoarte parţiale de evaluare internă a calităţii, în vederea constării şi remedierii punctelor slabe Ghidul de realizare Legislaţia în vigoare Materiale informative Ghidul de realizare Legislaţia în vigoare Documente şcolare Asistenţe la ore Grafic de monitorizare şi control Legislaţia în vigoare 1 Octombrie 26 Octombrie Standardele de acreditare şi de referinţă Panou pt. afişare Documente şcolare 12 Noiembrie 22 Ianuarie CEAC Consiliul de administraţie Responsabil CEAC, prof. Irina Gângă CEAC Responsabili comisii CEAC Regulamentul de funcţionare CEAC Programul de Numărul de proceduri existente Rapoarte CEAC CEAC Existenţa standardelor loc vizibil Responsabil CEAC Rapoartele întocmite la CEAC ul Cadrele e 9. Informarea Consiliului elevilor asupra i CEAC în cadrul 10. Elaborarea şi aplicarea la şedinţele cu părinţii a unor chestionare privind calitatea, pentru a cunoaşte părerea acestora despre unitatea noastră Broşuri informative Membrii CEAC Chestionare Semestrial CEAC Diriginţii Chestionare aplicate elevilor din consiliu Numărul de chestionare completate de i 16

18 2. Monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului de învăţământ Activitatea propusă Resurse / suport legal Termen / interval 1. Întocmirea fişelor de evaluare a i personalului auxiliar şi ne existent în vederea stabilirii calificativelor pentru anul şcolar Elaborarea graficului de monitorizare şi control i din unitatea. 3 Participarea responsabililor de comisii la asistenţe la lecţii în vederea eficientizării i e la clasă. În acest sens evaluatorii vor completa fişele de observare a lecţiei, pe care le vor preda membrilor CEAC 4 Urmărirea modului în care se respectă programul de desfăşurare a lor e 5 Monitorizarea i desfăşurate suplimentar fişei postului de către personalul existent, prin consemnarea acestora într-o fişă specială, în vederea recompensării prin modalităţile oferite de legislaţie 6 Verificarea aplicării corecte a documentelor curriculare naţionale 7 Verificarea modului de utilizare a laboratoarelor de informatică 8 Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările interne şi externe Legislaţie în vigoare Ordine MECS Program managerial Graficul de monitorizare şi control Planificări semestriale Proiectarea de învăţare 16 Nov. 22 Ian () 22 Octombrie graficelor către părinţi Resp. comisii Resp.CEAC adjunct Responsabil comisii Orarul şcolii adjunct Fişa postului, Fişă extraşcolare şi extracurriculare Planuri cadru Programe şcolare SPP-uri Registru utilizare laborator Date statistice Semestrial calendarului de evaluări adjunct Resp. comisii adjunct Resp. Comisii Resp. comisii adjunct Resp.comisii Fise de evaluare Grafic de monitorizare şi control Fise de observare a lecţiei Fisa de prezenţă la ore Fisa de activitate suplimentară Planificări e Proiecte e Bază date lecţii desfăşurate Analiză SWOT did.auxiliar şi şi elevi şi elevi did.auxiliar şi elevi. 17

19 9 Monitorizarea, evaluarea şi elaborarea programului de măsuri în urma concluziilor tematicilor de control ale ISJ, în consiliile profesorale, în cadrul şedinţelor de catedră, pentru eliminarea eventualelor disfuncţionalităţi şi creşterea performanţei şcolare 10 Monitorizarea programelor şi proiectelor derulate de către unitatea pe tot parcursul desfăşurării lor Grafic de monitorizare şi control ISJ Calendarul şi programul lor 11 Monitorizarea lor educative şi extraşcolare Calendarul de educative şi extraşcolare 12 Verificarea eficienţei cu care sunt utilizate spaţiile de învăţământ destinate i practice (ateliere, laboratoare) 13 Monitorizarea lor legate de organizarea examenelor finale ( bacalaureat, examene de certificare) şi a admiterii în liceu 14 Verificarea modului de completarea a REVISAL, statelor de plată, actelor de studii, dosarelor personale 15 Verificarea modului de acordare a burselor şcolare (bani de liceu, Euro 200, burse sociale, profesionale, rechizite şcolare) 16 Urmărirea modului în care se aplică legislaţia referitoare la condiţiile igienico-sanitare, la protecţia muncii şi PSI şi stabilirea de măsuri de remediere a eventualelor deficienţe existente la nivelul şcolii 17 Monitorizarea lor administrative şi financiare. Grafic de utilizare a laboratoarelor şi atelierelor Grafic de Metodologii examene graficului adjuncţi Resp.comisii adjunct Coordonatori proiecte Registrul de procese verbale Respectarea termenelor pt. realizarea lor Realizarea integrală a lor propuse adjunct, adjunct Secretar şef Legislaţie în vigoare Secretar şef Legislaţia în vigoare calendarului de predare a bazelor de date Reglementări legale în vigoare Comisia de acordare a burselor şi a altor ajutoare sociale adjunct Note interne Săptămânal adjunct Contabil Atingerea criteriilor prevăzute în SPPuri Respectarea termenelor prevăzute în grafic Respectarea legislaţiei Procese verbale Procese verbale Planul de acţiuni Respectarea legislaţiei elevi, comunitate locală elevi, comunitate locală i 18

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT: Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2016-2017, au ca punct de pornire: - Punctele slabe

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web: Nr. de înregistrar

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web:  Nr. de înregistrar Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016 Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 Președinte C.A.,, Prof. Dumitru Aurel PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI COMUNA POSEŞTI, JUD. PRAHOVA APROBAT DIRECTOR PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016-2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea

Mai mult

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 1. OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI ȘI A UNEI MENTALITĂȚI A CALITĂȚII LA NIVELUL ÎNTREGULUI PERSONAL AL ŞCOLII (CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ;

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ; SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/697181 ; E-mail: scoalaromanu@yahoo.com PLANUL OPERAŢIONAL Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Anul şcolar 2015-2016

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul  al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA NR.5545/18.10.2018 GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE 2018-2019 DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2018-2019, au ca punct de pornire:

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Tel. 0230-522304 Fax 0230-522305 E-mail: ctiasv@yahoo.ro ; http://www.ctiasv.ro

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/371304 e-mail: scgen4vd@yahoo.com www.scoala4vatradornei.ro Pro Şcoala 4 VDornei Public Group Facebook PLAN

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

Microsoft Word - plan managerial final.doc

Microsoft Word - plan managerial final.doc COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PLAN MANAGERIAL An şcolar 2006-2007 I. CURRICULUM Obiective strategice: - Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 Tel

Mai mult

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar 2012-2013 Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5 AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5  AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 BUCURESTI, SECTOR 5 Email: director_scoala_150@yahoo.com AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL SECTOR 5, MARILENA STROESCU TEMATICA SEDINTELOR

Mai mult

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: 0248216990 E-mail: scoala7pitesti@yahoo.com www.scoala7pitesti.ro.../... SCOALA GIMNAZIALA,,TUDOR

Mai mult

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda 401151 Tel. & Fax: (+40) 264 316437, E-mail :cnmvturda@gmail.com http://cnmvturda.licee.edu.ro

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX 0244295020, liceultehnologicmaneciu@yahoo.com Avizat în şedinţa Consiliului Profesoral

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax. 0257 350 900, e-mail liceulcris@gmail.com nr. din PLAN MANAGERIAL ANUL ȘCOLAR - I. DIAGNOZA ACTIVITĂȚII DIN LICEUL

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 400604 CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie 128-130, Tel. 0264-430942, fax 0264-595694 e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, web: http://www.colegiul-saligny.ro GRAFICUL CONSILIILOR

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR 2016-2017 Ţ1: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv educativ Domeniul funcţional CURRICULUM Obiective

Mai mult

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu An școlar: 2018 Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Jud. Bistriţa-Năsăud e-mail: scoalgimnazialachiochis@yahoo.com

Mai mult

CTT_Plan de imbunatatire

CTT_Plan de imbunatatire 7.6 PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE - a calitatii educaţiei şi formării profesionale Nr. 3298/03.10.2017 Aprobat în Consiliul de Administrație din 4.10.2017 Numele şcolii ÎPT Adresa şcolii ÎPT telefon fax email COLEGIUL

Mai mult

Planificare operaţională – planuri manageriale

Planificare operaţională – planuri manageriale Planul managerial pentru anul şcolar 2012 2013 Planurile manageriale prezentate în continuare cuprind operaţionalizarea pentru cei patru ani şcolari vizaţi în proiectarea strategică a programelor propuse

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 11870/25.09. Aprobat, Inspector

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii Prof. Rodica Farmaciuc responsabil CEAC Prof. Cornelia Mestecan- dir. adj. Sem II 2017-2018 OBIECTIV STRATEGIC I. Dezvoltarea culturii

Mai mult

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL 2017-2018 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a programelor şcolare Aplicarea noului cadru normativ şi a curriculum-ului general şi celui

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

I

I COLEGIUL NATIONAL,,ECATERINA TEODOROIU STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR 25, TARGU JIU,JUD GORJ, TEL/FAX 0253/210345 PROGRAM MANAGERIAL COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TÂRGU-JIU ANUL ŞCOLAR 2017-1 - A. MODERNIZAREA

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calităţii, evaluarea activităţilor se face prin: evaluări periodice întruniri lunare ale membrilor

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL -2012 I. Managementul instituţional OBIECTIVE 1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar 1. Proiectarea calitativă a activităţii 1. Proiectarea în conformitate cu curricula naţională 2.

Mai mult

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC ALEXANDRU ROMAN Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590 MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod 415100, t«fc 0259042332, fats: 0259 342333 e mail: lic^uailii'stls y

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

RAPORT DE MONITORIZARE EXTERNĂ Secţiunea 1 Informaţii generale Numele unităţii de ÎPT: GRUP ŞCOLAR ANGHEL SALIGNY TULCEA Numele persoanei de contact d

RAPORT DE MONITORIZARE EXTERNĂ Secţiunea 1 Informaţii generale Numele unităţii de ÎPT: GRUP ŞCOLAR ANGHEL SALIGNY TULCEA Numele persoanei de contact d RAPORT DE MONITORIZARE EXTERNĂ Secţiunea 1 Informaţii generale Numele unităţii de ÎPT: GRUP ŞCOLAR ANGHEL SALIGNY TULCEA Numele persoanei de contact din partea unităţii de ÎPT: Caramarin Anişoara Adresa

Mai mult

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc PLAN MANAGERIAL AL LICEULUI TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN Pentru anul şcolar Avizat în C.P. din... Aprobat în Administraţie. Prof. Matiș Horea-Dorin OBIECTIVE STRATEGICE ŞI DE REFERINŢĂ I. REALIZAREA UNUI

Mai mult

Școala Gimnazială Stornești Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași Telefon / fax

Școala Gimnazială Stornești Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași Telefon / fax Școala Gimnazială Stornești Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași Telefon / fax 0232 325111 http://scoala-stornesti.ro email scoalastornesti@yahoo.ro GRAFICUL DE CONTROL AL DIRECTORULUI SEMESTRUL I

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

Liceul tehnologic Auto Craiova COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar OBIECTIVE GENERALE C

Liceul tehnologic Auto Craiova COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar OBIECTIVE GENERALE C RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar 2015-2016 OBIECTIVE GENERALE Creşterea calităţii educaţiei și actului de predare-învățare în unitatea școlară. Crearea de competenţe cheie şi dezvoltarea abilităţilor

Mai mult

1

1 1 CUPRINS I. Programe de dezvoltare...... Pag. 3 II. Operaţionalizarea obiectivelor....pag. 4 1. Ţinta strategică 1 Pag. 4 2. Ţinta strategică 2 Pag. 6 3. Ţinta strategică 3 Pag. 9 4. Ţinta strategică

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul 2014 1. Obiective şi acţiuni specifice privind managementul

Mai mult

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul

Mai mult

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva Aprobat CA al ISJ 106.017 FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea strategiei de coordonare

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL PLAN MANAGERIAL AN SCOLAR 2018-2019 Scoala Gimnaziala Tureac Nr.1496/16.10.2018. I. ARGUMENT Școala Gimnazială Tureac, în calitate de prestator de servicii educaționale pentru beneficiarii primari, secundari

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2016-2017 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr.11516/14.09.2017 Aprobat în

Mai mult

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT Nr. 648A/21.02.2017 Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 21.02.2017 GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 5 JUDEŢEAN 5 CONSTANTA

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2017-2018 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 1. PROIECTARE PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR ANUL ŞCOLAR 2014/2015 1 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare 2 Asigurarea eficienţei proiectării

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec 1 Emiterea deciziilor de numire a comisiilor pentru examenele de diferență/ corigență susţinute la nivelul unității DIAGRAMA GANTT - ACTIVITATE MANAGERIALĂ AN ŞCOLAR Elaborarea/Revizuirea PDI de către

Mai mult

Școala Gimnazială Profesor Cristea Stănescu Bulevardul Eroilor, Nr. 480, Comuna Cornu Jud. Prahova, , România Tel scoala_c

Școala Gimnazială Profesor Cristea Stănescu Bulevardul Eroilor, Nr. 480, Comuna Cornu Jud. Prahova, , România Tel scoala_c MANAGEMENT GENERAL COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII PLAN MANAGERIAL An școlar 2018-2019 Management participativ bazat pe valorizarea și valorificarea resurselor umane; Implementarea legii calității

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la ordinul ministrului educației naționale nr. 6/.04.07 Avizat, Inspector școlar pentru management instituțional prof. Adriana

Mai mult

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc 1 Liceul tehnologic,,mihai EMINESCU Slobozia 920024, Judeţ Ialomiţa PROCEDURA OPERAŢIONALĂ ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ COD: PO 1.03 Data elaborării: 15.04.2013 Elaborat Profesor: Dumitru Elena Semnătura: Verificat

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:.

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ DRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII LIFITIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. Numele şi prenumele cadrului didactic:.. Specialitatea:..

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR 07-08 Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea

Mai mult

LICEUL TEORETIC CAROL I FETEŞTI Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar Str. Călăraşi, nr.5

LICEUL TEORETIC CAROL I FETEŞTI Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar Str. Călăraşi, nr.5 Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar 2018-2019 2 Portofoliul Comisiei Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei sunt următoarele: Legislaţie;

Mai mult

R O M A N I A

R O M A N I A Nr. 7048/31.08.2016 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059 Tel: 0260661391, Fax: 0260619190 E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro Aprobat C.A. al ISJ din 31.08.2016 Autoevaluare

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr.166, cod.820119, Telefon: 0240-512471; fax: 0240-516185;

Mai mult

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017 Nr. 197/19.02.2018 Anea 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR 2017-2018 În anul şcolar 2017-2018 s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA PRIORITĂȚI LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 2017-2018 Pregătirea unităților de învățământ Finalizarea lucrărilor de igienizare, Asigurarea cu combustibil; Autorizațiile ASF

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

Nr

Nr Nr. 316/27.01.2012 PLAN MANAGERIAL SEMESTRUL II An şcolar MANAGEMENT GENERAL Management participativ bazat pe valorizarea şi valorificarea resurselor umane; Implementarea legii calităţii prin diversificarea

Mai mult

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ,

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ, RAPORT ARGUMENTATIV ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE Numele şi prenumele cadrului didactic... Specialitatea... Perioada evaluării: 2018-2019 Domenii ale evaluării 1.

Mai mult

Regulament intern CEAC 2010

Regulament intern CEAC 2010 REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL Nr.1497/16.11. PLAN OPERATIONAL -2019 Tinta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrele Obiective specifice: -particularizarea

Mai mult

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: 023855942E-mail: scoalagimnazialamerei@gmail.com RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 La nivelul

Mai mult

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 2. ORDIN nr. 5079/2016 pentru

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN 510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ 835164, TEL/FAX 0258/835165 www.hcc.ro https://www.facebook.com/cnhccab colegiulhcc@yahoo.ro

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod Tel

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod Tel STRATEGIA DE ASIGURARE SI EVALUARE A CALITĂŢII STRATEGIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII 2013 2014 Strategia CEAC are în vedere documentele emise de ARACIP în acest domeniu, Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :   COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PLAN OPERAŢIONAL -2018 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII ȚINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Strategia CEAC se bazează pe documentele emise

Mai mult

II

II COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA BACAU PLANUL MANAGERIAL Anul şcolar 2015 ARGUMENT La baza conceperii planului managerial pentru -2015 au concurat patru factori esenţiali: Analiza privind starea învăţământului

Mai mult

APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A

APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ Domenii Criterii

Mai mult

1

1 Regulamentul Centrului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR) din Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) 1. Cadrul juridic şi caracteristici generale 1.1. Învăţământul

Mai mult