Hotarare buget propriu al judetului 2015

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Hotarare buget propriu al judetului 2015"

Transcriere

1 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere : - raportul nr. din ianuarie al preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - ; - raportul comun de specialitate nr. din ianuarie al Direcţiei economice, buget-finante, Direcţiei managementul proiectelor cu finanţare internaţională, Direcţiei dezvoltare locală şi Direcţiei coordonarea activităţii instituţiilor publice privind necesitatea aprobării bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - ; - adresa nr din 20 ianuarie a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind valoarea estimată a impozitului pe venit pe anul şi estimările pentru anii - ; - adresa nr din 20 ianuarie ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind valoarea cotei de 27% care revine bugetului propriu al judeţului din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi cota de 27% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru anul şi estimările pentru anii - ; - adresa nr. din ianuarie a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al judeţului Teleorman pe anul ; - adresa nr.1727 din 23 ianuarie a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Teleorman, cu privire la sumele alocate prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, pe anul ; - adresa nr din 13 ianuarie a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind subvenţia acordată pentru Camera Agricolă Judeţeană Teleorman pe anul ; F-5,5-03,ed.1,rev.1

2 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. din 29 ianuarie de aprobare a utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2014, pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul ; - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean ; - prevederile art.4 literele a) şi c) pct.2, art.5 alin.(1), (2), (4), (6), (7) şi (8), art.6, art.8 alin.(1) litera e), alin.(2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) şi anexelor 5 şi 7 din Legea nr.186 din 18 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul ; - prevederile art.1 şi 2 şi ale anexelor 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului României nr.14 din 14 ianuarie privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ; - prevederile art.7, art.8. litera a), art.19 alin.(1) litera a), art.20 alin.(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) şi (8), art.45, art.46 şi art.76 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată ; - prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ; - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ; - prevederile art.22 alin.(1) lit.c) şi art.61 alin.(1) lit. f), alin.(3) lit.a), alin.(5), lit.a), pct.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.49 din 27 martie 2014 ; - prevederile art.91 alin.(1) litera b) şi f), şi alin.(3) litera a) şi ale art.104 alin.(1) litera c) şi alin.(4) litera b) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1. - Se aprobă bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii -, conform anexelor nr.1, 2 şi 3. Art.2. - Se aprobă bugetul general consolidat al judeţului pe anul şi estimările pentru anii -, conform anexei nr.4 Art.3. - Se aprobă numărul de personal, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.5. F-5,5-03,ed.1,rev.1

3 - 3 - Art.4 - Anexele nr.1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, bugetfinanţe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. Art.6. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. PRESEDINTE, Adrian Ionuţ GÂDEA CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI jr. Silvia OPRESCU DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANŢE, ec. Valentina Melintescu DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALA, ing.victor Piperea DIRECŢIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ, ing.mugur Băţăuş DIRECŢIA EDUCATIE,CULTURĂ,SPORT, ONG,COMUNICARE SI RELATII PUBLICE ing. Liliana Magheru DIRECŢIA JUDICĂ ŞI Alexandria, Nr. din F-5,5-03,ed.1,rev.1

4 CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN ANEXA 1 la Hotararea nr. din SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI TELEORMAN PE ANUL SI PENTRU ANII - - mii lei TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Cote defalcate din impozitul pe venit 11.25% % din 18,5 % cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri Amenzi, penalitati si confiscari Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri

5 Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat B. Curente Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national TOTAL CHELTUIELI Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe Autorităţi executive TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate

6 Carburanti si lubrefianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detaşări, transferări Deplasari în străinătate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare, potrivit disp.legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Alte servicii publice generale Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre instituţii publice Alte servicii publice generale TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre instituţii publice (CMA si Caminul Talpa) Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

7 89 30 TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAT Aparare Aparare nationala TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrefianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Ordine publica si siguranta nationala Protectie civila şi protecţia contra incendiilor TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Carburanti si lubrefianti Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant Învatamânt prescolar si primar Învatamânt prescolar TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) Ajutoare sociale (cod la ) Ajutoare sociale in natura Învatamânt primar TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) Ajutoare sociale (cod la ) Ajutoare sociale in natura Învatamânt nedefinibil prin nivel Învatamânt special TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte sporuri Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Alocatii pt.transportul la si de la locul de munca Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate

9 Carburanti si lubrefianti Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detaşări, transferări Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Sanatate Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Spitale generale TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10 Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Cultura, recreere si religie Servicii culturale Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pt.concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrefianti Piese de schimb Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detaşări, transferări

11 Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Muzee TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre instituţii publice Alte servicii culturale TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,30 Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre instituţii publice Servicii religioase TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Contributii la salarizarea personalului neclerical Asigurari si asistenta sociala Asistenta acordata persoanelor in varsta Transferuri curente Transferuri catre instituţii publice Centrul pentru persoanele varstnice Cervenia TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre instituţii publice Centrul pentru persoanele varstnice Furculesti TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre instituţii publice Asistenta sociala pentru familie si copii - DGASPC TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

12 Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrefianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si acesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari

13 Deplasari interne, detaşări, transferări Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre instituţii publice Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE Actiuni generale economice, comerciale si de munca

14 Actiuni generale economice si comerciale Alte cheltuieli pt.actiuni generale, economice si comerciale TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Agricultura Agricultura Camere agricole Transporturi Transport rutier Drumuri si poduri TITLUL II BUNURI SI SERVICII Reparatii curente Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PRESEDINTE, Adrian Ionuţ GADEA 11

15 CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN ANEXA 2 la Hotararea nr. din 2014 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI TELEORMAN PE ANUL SI PENTRU ANII - - mii lei TOTAL VENITURI I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE Transferuri voluntare Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat Fondul European de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori TOTAL CHELTUIELI Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Învatamânt special TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Alte cheltuieli in domeniul invatamantului TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

16 Active fixe Alte active fixe Sanatate Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pt.finantarea celtuielilor de capital din domeniul sanatatii Cultura, recreere si religie Servicii culturale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Muzee TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice Asigurari si asistenta sociala Asistenta sociala pentru familie si copii TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE Actiuni generale economice, comerciale si de munca Actiuni generale economice si comerciale

17 Alte cheltuieli pt.actiuni generale, economice si comerciale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 56 NERAMBURSABILE Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale Agricultura Agricultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Transporturi Drumuri si poduri TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe PREŞEDINTE, Adrian Ionuţ GADEA 3

18 CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN Nr. din 24 decembrie 2013 ANEXA 3 la Hotararea nr. din PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL Cheltuieli - mii lei - Fonduri externe nerambursabile Excedent la Denumirea obiectivului (cod 56), din care : BUGET 31 Nr. Data inceperii executiei (luna, an) Valoare Valoare Total O.U.G. LOCAL decembrie Capacitati Termen crt. Nr. si data acord MEF iniţială totala an a b c nr.28/2013 (cheltuieli 2014 PIF Nr. si data act de aprobare actualizata neeligibile) Buget de Uniunea Buget local stat Europeana (cofinanţare) B. C. Alte cheltuieli de investitii (dotari independete, cheltuieli de proiectare, executie lucrari de consolidare cladiri ) Din TOTAL desfasurat potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare C. Alte cheltuieli de investitii total din care : 1 B. 1 Lucrari in continuare Cap Invatamant Total, din care : TOTAL din care: Dotari independente (Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrul de Resurse si Asistenta Educationala) Lucrari in continuare Total, din care: From Drop out to Inclusion Cap Cultura, recreere si religie Total, din care : C. 1 Alte cheltuieli de investitii total din care : Dotari independente (camera video Biblioteca Judeteana) Cap Asigurari si asistenta sociala Total, din care : C. Alte cheltuieli de investitii total din care :

19 Cheltuieli Fonduri externe nerambursabile Excedent la Denumirea obiectivului (cod 56), din care : BUGET 31 Nr. Data inceperii executiei (luna, an) Valoare Valoare Total O.U.G. LOCAL decembrie Capacitati Termen crt. Nr. si data acord MEF iniţială totala an a b c nr.28/2013 (cheltuieli 2014 PIF neeligibile) Nr. si data act de aprobare actualizata Buget de Uniunea Buget local stat Europeana (cofinanţare) 1 Cap Actiuni generale economice,comerciale si de munca, Total, din care : B Lucrari in continuare Total, din care: Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, jud.teleorman C. Dotari independente (instalatie termica D.G.A.S.P.C si reabilitare cladire Caminul pentru persoanele varstnice Cervenia) Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră (IMES) Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman Alte cheltuieli de investitii Total din care: 1 Alte cheltuieli de investitii (cheltuieli de proiectare) Cap Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare, Total, din care : B. Lucrari in continuare Total, din care: 1 Program privind măsurile de protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman pe perioada Cap Transporturi Total, din care B. 1 Lucrari in continuare Total, din care: Reabilitare tronson DJ 506B, Smirdioasa (DN51) Izvoarele (DN51), km (L=6,770km) HCJ nr. 88 din ,770 km

20 Cheltuieli Fonduri externe nerambursabile Excedent la Denumirea obiectivului (cod 56), din care : BUGET 31 Nr. Data inceperii executiei (luna, an) Valoare Valoare Total O.U.G. LOCAL decembrie Capacitati Termen crt. Nr. si data acord MEF iniţială totala an a b c nr.28/2013 (cheltuieli 2014 PIF neeligibile) Nr. si data act de aprobare actualizata Buget de Uniunea Buget local stat Europeana (cofinanţare) 2 Modernizare DJ 504, limita judet Giurgiu-Cernetu, ,060 km km , L=12,060 km HCJ nr. 65 din C. 1 Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE70) -Orbeasca de Sus-Tatarastii de Sus-limita judet Arges, km , L=56,739 km, HCJ nr. 65 din Reabilitare si modernizare DJ 612A, Rosiorii de Vede-Balata Sarata, km , L=16,122 km, HCJ nr. 65 din Reabilitare DJ506 Negreni-Tătărăştii de Jos, km ; L=4,840 km; HCJ 79/ Reabilitare DJ601 F Cosoteni-Albesti km (12,156 km); HCJ 37/ Reabilitare DJ 612 B Satu Vechi-Beuca-Dobroteşti, km (15,525 km) HCJ nr.53/ ; Reabilitare tronson DJ 612 Babaita-Orbeasca, km (5,204 km) HCJ nr.37/ Reabilitare DJ611,lim.jud.Giurgiu-Gratia-Sârbenilim.jud.Dâmboviţa, km L=9,38 km HCJ nr.37/ Reabilitare DJ 506 A, Purani-Rasmirestilim.jud.Giurgiu, km (L=14,000 km) HCJ nr.37/ Reparatie capitala Pod DJ 612, km peste paraul Clanita la Babaita, HCJ 97/ Alte cheltuieli de investitii Total din care: Alte cheltuieli de investitii (cheltuieli de proiectare) ,739 km 16,122 km 4,840 km 12,156 km 15,525 km 5,204 km 9,380 km 14,000 km pod b.a lungime 16 m, latime 7,6 m, 2 trotuare PRESEDINTE, Adrian Ionut GADEA

21 CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN ANEXA 4 la Hotararea nr. din I Buget II Estimări III Estimări IV Estimări BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDEŢULUI TELEORMAN PE ANUL ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII - - mii lei - DENUMIREA INDICATORILOR local instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii imprumuturilor interne şi externe fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete Total buget general A = =6-7 VENITURI TOTAL (rd ) 01 Venituri curente (rd.03+17) 02 Venituri fiscale (rd ) 03 I II III IV I II III IV I II III IV »Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care: 06 I II III IV Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 I II III IV

22 DENUMIREA INDICATORILOR local instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii imprumuturilor interne şi externe fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete - mii lei - Total buget general»impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11 I II III IV Sume defalcate din TVA 12 I II III IV Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15 I II III IV Alte impozite si taxe fiscale 16 I II III IV Venituri nefiscale 17 I II III IV Operatiuni financiare 19 I II III IV Subvenţii (rd.21+22) 20 I II III IV

23 DENUMIREA INDICATORILOR local instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii imprumuturilor interne şi externe fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete - mii lei - Total buget general»subvenţii de la bugetul de stat 21 I II III IV »Subvenţii de la alte administratii 22 I II III IV Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23 I II III IV CHELTUIELI - TOTAL (rd ) 24 I II III IV Cheltuieli curente (rd.25 la rd.33) 25 I II III IV Cheltuieli de personal 26 I II III IV Bunuri si servicii 27 I II III IV Dobanzi 28 I II

24 DENUMIREA INDICATORILOR local instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii imprumuturilor interne şi externe fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete - mii lei - Total buget general III IV Fonduri de rezerva 30 I II III IV Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31 I II III IV Alte transferuri 32 I II III IV Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 33 I II III IV Asistenta sociala 34 I II III IV Alte cheltuieli 35 I II III IV Cheltuieli de capital 36 I II III

25 - mii lei - DENUMIREA INDICATORILOR local instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii imprumuturilor interne şi externe fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete Total buget general IV Operatiuni financiare (rd.36+37) 37 I II III IV Rambursari de credite externe si interne 39 I II Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 40 I II III IV III IV EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1) (rd.01-rd.23) 42 I II III IV PREŞEDINTE, Adrian Ionuţ GADEA CONTRASEMNEAZA, SECRETAR AL JUDETULUI jr. Silvia Oprescu 5

26 CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN ANEXA 5 la Hotararea nr. din la hotărârea nr. din 2014 NUMĂRUL DE PERSONAL ŞI FONDUL SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN Prevederi Nr. Fond aferent salariilor Specificaţii Nr. crt. de bază posturi - mii lei Consiliul Judeţean Teleorman PREŞEDINTE Adrian Ionuţ GÂDEA CONTRASEMNEAZĂ, Secretar al judeţului, Jr. Silvia Oprescu

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0 JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 0.01 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0.02

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea ului consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit

Mai mult

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 12 martie 2019 Parlamentul României

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult