R O M Â N I A

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "R O M Â N I A"

Transcriere

1 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod Tel: ; ; ; Fax: , ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de , Având în vedere: - Raportul nr / al Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti; -Expunerea de motive nr / a Primarului Municipiului Moinesti; - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; - Prevederile art. 63, aliniatul (1), litera c, aliniatul (4), litera b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând raportul nr / al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr / al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi raportul nr / al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti; În temeiul dispozițiilor art. 36, aliniatul (2), litera b raportat la aliniatul (4), litera a şi art. 45, alin. (2), lit. a, art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2017, în conformitate cu anexele nr.1 si nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor si activităţilor finantate integral din venituri proprii ale municipiului Moineşti pe anul 2017, în conformitate cu anexele nr. 3 si nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după următoarea structură: SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = 0 mii lei CAP Venituri din proprietate = 24 mii lei; CAP Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare = -24 mii lei. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI = 24 mii lei CAP Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare = 24 mii lei. CHELTUIELI = 24 mii lei CAP Servicii si dezvoltare publica = 24 mii lei.

2 2 Art. 3 Se aprobă modificarea şi completarea programului anual al investiţiilor Municipiului Moineşti pentru anul 2017, în conformitate cu anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti. Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Judeţului Bacău, Primarului municipiului Moineşti, Direcţiei economice, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSILIER BREAHNĂ NECULAI CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR, JR. DÎRLĂU MARILENA NR. 79 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de , cu 18 voturi pentru din 18 consilieri prezenți.

3 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEȘTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod Tel: ; ; ; Fax: , ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149 ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 79/ Nr. crt. BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL SECŢIUNEA FUNCŢIONARE- mii lei CAPITOL COD BUGET RECTIFICARE BUGET I VENITURI TOTAL din care 43, , Venituri proprii, din care: 48 12, , imobiliare din domeniul personal Impozite si taxe pe cladiri , , Impozite si taxe pe teren , , Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe generale pe servicii Taxe pe servicii specifice Impozite pe mijloace de transport Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor Alte impozite si taxe fiscale Venituri din proprietate (Chirii si concesiuni) , , Venituri din prestari servicii si activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari ,00 1,00 Diverse venituri (chirii spatiu locativ) Taxe speciale Recuperari sume din anii precedenti Donatii si sponsorizari Cote defalcate din impozitul pe venit , , Cote defalcate din impozitul pe venit ,80 10,80 Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

4 3 Sume defalcate din TVA 11 22, , Sume defalcate din TVA pentru finantarea urmatoarelor activitati: , , Personal invatamant , , Hotarari judecatoresti invatamant Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 1, , Creşe Servicii comunitare de evidenţă a populaţiei Asistenţi personali persoane cu handicap si indemnizatii , , Programe de asistenţă Tichete sociale pentru gradinita Drepturi copii cu cerinte educationale speciale Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale Subvenţii de la alte bugete 42, Subventii incalzirea locuintei Sanatate Situatii de urgenta Subventii de la alte bugete Transferuri Transferuri CJ BACAU Transferuri UNICEF UNICEF proiect "Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunitatii in judetul Bacau" Varsaminte pt sect dezvoltare 37,02,03-2, , II CHELTUIELI TOTAL din care: 50 43, , personal 10 31, , bunuri şi servicii 20 6, , dobinzi 51-55, transferuri , , cheltuieli cu rambursari credite , , rambursari pentru plati din anii precedenti

5 - fond de rezerva AUTORITĂŢI PUBLICE 51 5, , personal , , Salarii de baza ,16 4,16 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari interne, detaşări, transferări Deplasari în străinătate Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii cheltuieli cu rambursari credite rambursari pentru plati din anii precedenti ALTE SERVICII PUBLICE personal Salarii de baza Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica

6 Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte obiecte de inventar rambursari pentru plati din anii precedenti TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA dobanzi TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL transferuri catre CJ Bacau alte transferuri APĂRARE ŞI ORDINE , , personal , , Salarii de baza , , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii Furnituri de birou Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Pregatire profesionala rambursari pentru plati din anii precedenti ÎNVĂŢĂMÂNT , , cheltuieli de personal , , Salarii de baza , , Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de delegare Contributii de asigurari sociale de stat , ,876.90

7 Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii , , Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica , , Apa, canal si salubritate Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana pentru oameni Medicamente Dezinfectanti Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari interne, detaşări, transferări Deplasari în străinătate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii transferuri (tichete sociale pentru gradinita, copii cu cerinte educationale speciale) - burse rambursari pentru plati din anii precedenti 65,02,85 7 SĂNĂTATE personal Salarii de baza Indemnizatii de delegare Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii

8 Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari interne, detaşări, transferări transferuri actiuni de sanatate rambursari pentru plati din anii precedenti CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE , , personal Salarii de baza Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Reparatii curente Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala transferuri programe tineret finantari Legea 350/ transfer culte religioase culturii, recreerii si religiei (Raliul Moldovei) rambursari de credite

9 - rambursari pentru plati din anii precedenti ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68 9, , personal , , Salarii de baza , , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana pentru oameni Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari interne, detaşări, transferări Pregatire profesionala Protectia muncii Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii transferuri , , transferuri (Crucea Rosie) rambursari pentru plati din anii precedenti Din total capitol 9, , Cantina Ajutor incalzire Creşă

10 - Persoane cu handicap 4, , Persoane in varsta Ajutor urgenta Subventii incalzirea locuintei DAS 2, , Alte cheltuieli (tichete sociale) Centrul social 1, , SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70 1, , bunuri şi servicii , , Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana pentru animale Medicamente Materiale sanitare Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Consultanta si expertiza Prime de asigurare non-viata Chirii rambursari de credite rambursari pentru plati din anii precedenti PROTECŢIA MEDIULUI , , bunuri şi servicii Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Uniforme si echipament transferuri rambursari pentru plati din anii precedenti AGRICULTURA, SILVICULTURA personal Salarii de baza Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate

11 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte obiecte de inventar TRANSPORTURI , , personal , , Salarii de baza ,50 1,50 Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli cu bunuri si servicii transferuri rambursari de credite rambursari pentru plati din anii precedenti ALTE ACŢIUNI bunuri şi servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte obiecte de inventar REZERVA EXCEDENT

12 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ: CONSILIER BREAHNĂ NECULAI SECRETAR, DIRECȚIA ECONOMICĂ: JR. DÎRLĂU MARILENA DIRECTOR EXECUTIV, EC. PĂDUREANU GABRIELA

13 CONSILIUL LOCVAL AL MUNICIPIULUI MOINEȘTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod Tel: ; ; ; Fax: , ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789 ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149 ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 79/ Nr. crt. BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL SECŢIUNEA DEZVOLTARE - mii lei CAPITOL COD BUGET RECTIFICARE BUGET I VENITURI TOTAL din care 4, , Venituri proprii, din care: 48,02 Vinzari bunuri 39,02 2 Varsaminte din sectiunea de functionare , , Subventii de la Bugetul de Stat 42,02 1, , investitii in sanatate venituri proprii ale MS pt aparatura proiecte cu finantare nerambursabila 42,02,20 subventii pentru corectii financiare cadastru imobiliar locuinte sociale programul national de dezvoltare locala , , Subventii de la alte administratii 43,02 5 Subventii de la UE 45.02

14 II CHELTUIELI TOTAL din care: 50 4, , transferuri pt investitii proiecte 56 cheltuieli de capital 70 4, , rambursari de credite 81 rambursari pentru plati din anii 85 1 precedenti AUTORITĂŢI EXECUTIVE 51 - cheltuieli de capital proiecte ALTE SERVICII PUBLICE 54 - cheltuieli de capital APĂRARE ŞI ORDINE 61 - cheltuieli de capital ÎNVĂŢĂMÂNT 65 2, , cheltuieli de capital , , SĂNĂTATE transferuri pt investitii transferuri cheltuieli de capital rambursari pentru plati din anii precedenti CULTURĂ proiecte rambursari de credite cheltuieli de capital rambursari pentru plati din anii precedenti ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ 68 - proiecte cheltuieli de capital rambursari de credite

15 8 LOCUINTE, SERVICII ŞI 70 1, , DEZVOLTARE PUBLICĂ - proiecte cheltuieli de capital , , rambursari pentru plati din anii precedenti PROTECŢIA MEDIULUI 74 - transferuri pentru investitii cheltuieli de capital TRANSPORTURI cheltuieli de capital cheltuieli privind transferurile proiecte rambursari de credite III Finantare din excedentul anului precedent 40,02 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ: CONSILIER BREAHNĂ NECULAI SECRETAR, DIRECȚIA ECONOMICĂ: JR. DÎRLĂU MARILENA DIRECTOR EXECUTIV, EC. PĂDUREANU GABRIELA

16 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEȘTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod Tel: ; ; ; Fax: , ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149 ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 79/ Nr. crt. BUGET INSTITUTII SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2017 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - CAPITOL COD BUGET RECTIFICARE BUGET I VENITURI TOTAL din care 56, , Venituri din proprietate, din care: chirii si concesiuni - UAT chirii si concesiuni - INVATAMANT chirii si concesiuni - SPITAL venituri din utilizarea pasunilor 09 alte venituri Venituri din dobanzi (SPITAL) Venituri din prestari servicii si alte activitati , , taxe si alte venituri invatamant prestari servicii (SPITAL) prestari servicii (UAT) 08 contributia elevilor pentru internate, cantine spectacole scolare, serbari contracte cu Casa de Asigurari (SPITAL) 21 44, , contracte cu DSP (SPITAL) 30 3, , contracte cu DSP din sume ale MS-SPITAL alte activitati din prestari servicii (SCSD) alte activitati (invatamant)

17 4 Diverse venituri 36, Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri Donatii si sponsorizari Donatii si sponsorizari - SPITAL 01 Donatii si sponsorizari - GR. COBALCESCU 01 Donatii si sponsorizari - ST. LUCHIAN 01 Donatii si sponsorizari - AL SEVER 01 Donatii si sponsorizari - G. ENESCU Donatii si sponsorizari - Tr. Tzara 01 6 Transferuri Varsaminte catre sect de dezvoltare , , Subventii pentru acoperirea cresterilor salariale de la casele de asigurari de sanatate (SPITAL) , , II CHELTUIELI TOTAL din care: , , Cheltuieli de personal 10 33, , bunuri şi servicii 20 29, , transferuri interne burse rambursari pentru plati din anii precedenti ÎNVĂŢĂMÂNT CANTINE cheltuieli de personal bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport

18 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana pentru oameni Medicamente Materiale sanitare Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari interne, detaşări, transferări Carti, publicatii si materiale documentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii SANATATE , , cheltuieli de personal , , Salarii de baza , , Sporuri pentru conditii de munca , , Alte sporuri , , Fond aferent platii cu ora , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Tichete de masa , , Contributii de asigurari sociale de stat , , Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii , , Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,80 3,80 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente

19 Hrana pentru oameni Medicamente , , Materiale sanitare , , Reactivi , , Dezinfectanti , , Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari interne, detaşări, transferări Deplasari în străinătate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Reclama si publicitate Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii burse 66,10, rambursari pentru plati din anii precedenti PIATA cheltuieli de personal Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte drepturi salariale in bani Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Reparatii curente Uniforme si echipament

20 Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Pregatire profesionala PROTECTIA MEDIULUI (SCSD) cheltuieli de personal Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar transferuri PASUNE cheltuieli de personal bunuri şi servicii Carburanti si lubrifianti Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar DEFICIT (excedentul anilor precedenti) , ,211.98

21 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ: CONSILIER BREAHNĂ NECULAI SECRETAR, DIRECȚIA ECONOMICĂ: JR. DÎRLĂU MARILENA DIRECTOR EXECUTIV, EC. PĂDUREANU GABRIELA

22 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEȘTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod Tel: ; ; ; Fax: , ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149 ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 79/ Nr. crt. BUGET INSTITUTII SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-mii lei- CAPITOL COD BUGET RECTIFICARE BUGET I VENITURI TOTAL din care , ,48 1 Varsaminte din sectiunea de functionare , , Subventii de la alte administratii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuieilor de capital din domeniul sanatatii Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Sume din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate II CHELTUIELI TOTAL din care: , , cheltuieli de capital 70 6, , ÎNVĂŢĂMÂNT cheltuieli de capital SANATATE , , cheltuieli de capital , , PIATA cheltuieli de capital PROTECTIA MEDIULUI cheltuieli de capital PASUNE cheltuieli de capital DEFICIT (excedentul anilor precedenti) , , PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:

23 CONSILIER BREAHNĂ NECULAI SECRETAR, DIRECȚIA ECONOMICĂ: JR. DÎRLĂU MARILENA DIRECTOR EXECUTIV, EC. PĂDUREANU GABRIELA

24 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEȘTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod Tel: ; ; ; Fax: , ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149 PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2017 CU FINANŢARE DIN BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE Nr DENUMIREA OBIECTIVELOR crt DE INVESTIŢII BUGET 2017 Anexa nr. 4.1 la H.C.L. nr. 79/ RECTIFICARE TOTAL GENERAL din care : 0 24, ,000 A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE B LUCRĂRI NOI C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 0 24, ,000 CAP SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 0 24, ,000 BUGET 2017 A LUCRARI IN CONTINUARE TOTAL 0 B LUCRARI NOI TOTAL 0 C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 1 DOTARI INDEPENDENTE - Rulouri inchidere boxe (7 buc.) 24,000 24,000 TOTAL 0 24, ,000 TOTAL GENERAL 0 24, ,000 PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ: DIRECŢIA ECONOMICĂ: CONSILIER BREAHNĂ NECULAI SECRETAR, DIRECTOR EXECUTIV, JR. DÎRLĂU MARILENA EC. PĂDUREANU GABRIELA DIRECŢIA U.A.T.A.P.I. ARHITECT ȘEF, URB. GHERVAN CATALIN

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL " SF. IERARH DR. LUCA" ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti

SPITALUL MUNICIPAL  SF. IERARH DR. LUCA ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti Finantare: 01.01 - CAS - SPITAL Centru cost: Toate 1. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16243.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 15410816.43 2. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI 10.01 1602153.00

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU Comuna Nicolae Balcescu,sat. Rotarasti jud. Valcea H O T A R A R E A NR. 73 Cu privire la: aprobarea modifica

ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU Comuna Nicolae Balcescu,sat. Rotarasti jud. Valcea H O T A R A R E A NR. 73 Cu privire la: aprobarea modifica ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU Comuna Nicolae Balcescu,sat. Rotarasti jud. Valcea H O T A R A R E A NR. 73 Cu privire la: aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii

Mai mult

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de ~heltuieli~articole si alineate Cod indicator mii lei Prevederi an CULTURA,RECREE, RELlGlE 67.1 0 11.800,OO Servicii culturale 67.10.03

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

07 DIN CU AMENDAMENT HCL aprobare buget local a…

07 DIN CU AMENDAMENT HCL aprobare buget local a… ROMÂNIA JUDEŢUL DÂMBOVIȚA COMUNA CREVEDIA CONSILIUL LOCAL Tel/Fax: 0245-241840 Web: www.primariacrevedia.ro HOTĂRÂREA Nr. 7 din 6 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Crevedia, județul

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 58 din 12 aprilie 2018 Președintele Senatului UDJG, Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII 2017 Str. Domnească

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

BUGET dolj.xls

BUGET dolj.xls Institutia: CURTEA DE APEL CRAIOVA Nr.456/24.09.2008 BUGET DE STAT PE ANUL 2008 conform Legii 388/2007 privind legea bugetului de stat pe anul 2008 CURTEA DE APEL CRAIOVA Tribunalul Dolj valabil cu 24.09.2008

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Microsoft Word - H.C.L

Microsoft Word - H.C.L JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA HOTĂRÂREA Nr. 1 / 08.01.2015 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Apa pe trimestrul al IV lea din anul 2014. Consiliul Local al comunei

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SOCODOR Cod Fiscal: ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal , judeţul Arad, Tel ; Fax ; p

CONSILIUL LOCAL SOCODOR Cod Fiscal: ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal , judeţul Arad, Tel ; Fax ;   p PROIECT DE HOTĂRÂRE numar: 3 din data: 21.07.2017 privind aprobarea bugetului rectificat al Comunei Socodor în luna iulie 2017 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

anexa204_ pdf

anexa204_ pdf UGETUL SIGURRILOR PENTRU SOMJ SINTEZ cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii - nexa nr. / Pag. 1 - mii lei -

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2018 Consiliul Local al

Mai mult