H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr"

Transcriere

1 H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr / cu privire la proiectul de hotărâre nr / ; raportul nr / al Direcţiei Buget-Finanţe; raportul nr.11109/ al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului. prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe secţiunea de funcţionare şi

2 secţiunea de dezvoltare pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b. Art.2. Se aproba fisa obiectivelui de investitii Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate - Judetul Olt, conform anexei nr. 2. Art.3. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2012, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, din surse proprii, credite si alte surse constituite conform legii, prevazuta in anexa nr. 3. Art.4. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget Finanţe, Serviciului Buget din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. PREŞEDINTE, Paul STĂNESCU Contrasemnează, Secretar al Judeţului Olt Marin DOBRE SLATINA, Nr. 158

3 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Anexa nr. 1 la HCJ nr. 158/ BUGETUL LOCAL AL CONSILIULUI JUDETEAN OLT PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator mii lei Program actualizat Influenţe +/- mii lei Program rectificat TOTAL VENITURI (cod ) , ,947 VENITURI PROPR ( ) ,728 33,728 I. VENITURI CURENTE (cod ) ,063 92,063 A. VENITURI FISCALE (cod ) ,401 90,401 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod ) ,866 30,866 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod ) Impozit pe profit de la agenţi economici 1) A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod ) ,866 30,866 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) ,866 30,866 Cote defalcate din impozitul pe venit ,375 21,375 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,491 9,491 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod ) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALAR - TOTAL -Restanţe anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii -Restanţe anii anteriori A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) Impozite si taxe pe proprietate (cod ) Impozit şi taxa pe cladiri (cod ) Impozit şi taxa pe teren (cod ) Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVIC (cod ) ,535 59,535 Sume defalcate din TVA (cod ) ,659 58,659 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor ,052 40,052 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri ,190 4,190 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ,417 14,417 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod ) Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice (cod ) Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

4 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod ) Impozit pe mijloacele de transport (cod ) Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod ) Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod ) ,662 1,662 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) Venituri din proprietate (cod ) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod ) Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVIC (cod ) ,622 1,622 Venituri din prestari de servicii si alte activitati ,620 1,620 Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,620 1,620 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri (cod ) Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) Donatii si sponsorizari Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) , ,193 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare , ,193 Alte transferuri voluntare VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) Venituri din valorificarea unor bunuri (cod ) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe

5 I. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod ) Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Împrumuturi temporare din trezoreria statului Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate IV. SUBVENT (cod 00.18) , ,550 SUBVENT DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) , ,550 Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) ,071 58,071 A. De capital (cod la la ) ,692 12,692 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Investitii finantate partial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri si regulamente de urbanism Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investişiilor în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investişiilor în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţionale regionale Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ,928 10,928 B. Curente (cod la ) ,379 45,379 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ,829 44,829 Subventii primite din Fondul de Interventie Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole Subventii de la alte administratii (cod ) Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor acţiuni

6 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod la ) ,008 21,008 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod ) ,008 21,008 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,617 8,617 Sume primite în contul plăţilor efectuate în contul anilor anteriori ,667 11,667 Prefinantare Fondul Social European (cod ) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în contul anilor anteriori Prefinantare Fondul European pentru Pescuit (cod ) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în contul anilor anteriori Prefinantare TOTAL CHELTUIELI , ,928 CHELTUIELI CURENTE , ,351 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 33,726 33,726 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 26, ,187 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor TITLUL I DOBANZI 30 2,376 2,376 Dobanzi aferente datoriei publice interne ,376 2,376 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe ,376 2,376 Dobanzi aferente datoriei publice externe Alte dobanzi TITLUL IV SUBVENT 40 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 8,302 8,302 Transferuri curente ,567 6,567 Transferuri catre instituţii publice ,737 5,737 Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole Transferuri de capital ,735 1,735 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii ,668 1,668 Alte transferuri de capital către instituţii publice TITLUL V ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Programe PHARE Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala

7 Alte transferuri curente interne Transferuri din bugetul local catre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară TITLUL VI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 52,531 52,531 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) ,531 52,531 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 53, ,540 Ajutoare sociale , ,540 Ajutoare sociale in numerar , ,955 Ajutoare sociale in natura ,585 9,585 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 5, ,880 Burse Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale Asociaţii şi fundaţii ,400 2,400 Sustinerea cultelor Contributii la salarizarea personalului neclerical ,770 2,770 Despăgubiri civile Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4, ,949 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 4, ,949 Active fixe , ,949 4,137 4,137 Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale Reparaţii capitale aferente activelor fixe TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 72 Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale OPERATIUNI FINANCIARE 79 2,205 2,205 TITLUL X ÎMPRUMUTURI 80 Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii Alte imprumuturi TITLUL XI RAMBURSARI DE CREDITE 81 2,205 2,205 Rambursari de credite externe Rambursari de credite interne ,100 2,100 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale ,100 2,100 Rambursarea imprumuurilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent TITLUL XV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90-18,981-18,981 Rezerve Excedent ,981-18,981 Deficit Partea I-a SERVIC PUBLICE GENERALE , ,598 Autoritati publice si actiuni externe , ,059 5

8 CHELTUIELI CURENTE 01 9, ,459 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4,507 4,507 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 4, ,757 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 56 Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 Ajutoare sociale Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Autoritati executive si legislative , ,059 Autorităţi executive , ,059 Alte servicii publice generale ,118 2,118 CHELTUIELI CURENTE 01 2,118 2,118 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate OPERATIUNI FINANCIARE 79 TITLUL XI RAMBURSARI DE CREDITE 81 TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile publice locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alte servicii publice generale

9 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi ,421 2,421 CHELTUIELI CURENTE 01 2,421 2,421 TITLUL BUNURI SI SERVIC Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor TITLUL I DOBÂNZI 30 2,376 2,376 Dobanzi aferente datoriei publice interne ,376 2,376 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe ,376 2,376 Dobanzi aferente datoriei publice externe Alte dobanzi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 Transferuri curente Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Partea a -a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ,090 16,090 Aparare CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL BUNURI SI SERVIC CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Aparare nationala Ordine publica si siguranta nationala ,722 15,722 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL V ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 56 14,697 14,697 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ,697 14,697 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport

10 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Ordine publica Politie comunitara Protectie civila si paza contra incendiilor ,722 15,722 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE , ,667 Invatamant ,740 15,740 CHELTUIELI CURENTE 01 14,970 14,970 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4,896 4,896 TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL V ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 9,585 9,585 Ajutoare sociale ,585 9,585 Ajutoare sociale in natura ,585 9,585 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Învatamânt prescolar si primar ,775 5,775 Învatamânt prescolar ,385 2,385 Învatamânt primar ,390 3,390 Învatamânt secundar ,810 3,810 Învatamânt secundar inferior ,810 3,810 Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel ,056 6,056 Învatamânt special ,056 6,056 8

11 Scoala cu clasele I-VI Bals 2,025 2,025 CHELTUIELI CURENTE 01 2,025 2,025 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1,800 1,800 TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 Ajutoare sociale Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Scoala de Arte si Meserii Bals 1,280 1,280 CHELTUIELI CURENTE 01 1,280 1,280 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1,118 1,118 TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 Ajutoare sociale Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Servicii auxiliare pentru educatie Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Centru Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt 2,261 2,261 CHELTUIELI CURENTE 01 2,061 2,061 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1,978 1,978 TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Proiect cu Finantare din F.E.N. pentru Scoala Profesionala Speciala Bals CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Proiect cu Finantare din F.E.N. pentru Scoala Speciala Ajutatoare Bals CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 56 9

12 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Alte cheltuieli în domeniul învatamântului CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL V ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Sanatate ,442 13,442 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 1,838 1,838 Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii Transferuri de capital ,668 1,668 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii ,668 1,668 TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 56 11,604 11,604 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ,604 11,604 TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 Ajutoare sociale Ajutoare sociale in natura CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ,442 13,442 Spitale generale ,442 13,442 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina ,400 1,400 CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 1,400 1,400 Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii Transferuri de capital ,400 1,400 10

13 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii ,400 1,400 Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci CHELTUIELI CURENTE TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Proiect Ambulatoriu - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina ,604 11,604 CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 56 11,604 11,604 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ,604 11,604 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii Crese Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, recreere si religie ,228 12,228 CHELTUIELI CURENTE 01 12,164 12,164 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1,070 1,070 TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 5,129 5,129 Transferuri curente ,062 5,062 Transferuri către instituţii publice ,052 5,052 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice TITLUL V ALTE TRANSFERURI 55 A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 Ajutoare sociale Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 5,673 5,673 Asociaţii şi fundaţii ,400 2,400 Susţinerea cultelor

14 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical ,770 2,770 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Servicii culturale ,545 6,545 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale ,426 1,426 CHELTUIELI CURENTE 01 1,429 1,429 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1,070 1,070 TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 Ajutoare sociale Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Muzee ,070 1,070 CHELTUIELI CURENTE 01 1,030 1,030 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 1,030 1,030 Transferuri curente ,030 1,030 Transferuri către instituţii publice ,030 1,030 Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice CHELTUIELI DE CAPITAL 70 Ansamblul Profesionist ptr. Promovarea Culturii Traditionale,, Oltul,, ,866 2,866 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2,839 2,839 Transferuri curente ,839 2,839 Transferuri către instituţii publice ,839 2,839 Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice Scoala Populara de Arte si Meserii Olt TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Case de cultura Camine culturale Centrul Judetean ptr. Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale şi Cultural Olt

15 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centrul Cultural Judetean Olt TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Servicii recreative si sportive ,400 2,400 Sport ,400 2,400 Tineret Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase ,270 3,270 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala , ,257 CHELTUIELI CURENTE 01 79, ,601 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 23,145 23,145 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 12, ,501 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL V ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne TITLUL VI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 43, ,955 Ajutoare sociale , ,955 Ajutoare sociale in numerar , ,955 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 Asociaţii şi fundaţii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Asistenta acordata persoanelor in varsta - Centre de Ingrijire si Asistenta ,642 11,642 CHELTUIELI CURENTE 01 11, ,662 13

16 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 6,095 6,095 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 5, ,020 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ,829 44,829 CHELTUIELI CURENTE 01 44, ,911 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 1,166 1,166 TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 43, ,745 Ajutoare sociale , ,745 Ajutoare sociale in numerar , ,745 TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Asistenta sociala in caz de invaliditate ,829 44,829 Asistenta sociala pentru familie si copii , ,726 CHELTUIELI CURENTE 01 23, ,575 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 17,050 17,050 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 6, ,315 TITLUL V ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Ajutoare pentru locuinte Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Cantine de ajutor social

17 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 57 Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar TITLUL VI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Partea a IV-a SERVIC SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE ,677 5,677 Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL V ALTE TRANSFERURI 55 A. Transferuri interne Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 72 Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale OPERATIUNI FINANCIARE 79 TITLUL XI RAMBURSARI DE CREDITE 81 Rambursari de credite externe Rambursari de credite interne Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului ,617 5,617 CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 15

18 TITLUL V ALTE TRANSFERURI 55 A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Prpgrame de dezvoltare Alte transferuri curente interne TITLUL VI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 5,617 5,617 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ,617 5,617 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Reducerea şi controlul poluării Salubritate si gestiunea deseurilor ,617 5,617 Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor ,617 5,617 Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE , ,896 Actiuni generale economice, comerciale si de munca , ,867 CHELTUIELI CURENTE 01 1, ,200 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL BUNURI SI SERVIC TITLUL V ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne TITLUL VI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 1,200 1,200 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ,200 1,200 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Actiuni generale economice si comerciale , ,867 Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala , ,867 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole

19 TITLUL VI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) Agricultura Protectia plantelor si carantina fitosanitara Camere Agricole Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi ,479 30,479 CHELTUIELI CURENTE 01 6,917 6,917 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL BUNURI SI SERVIC 20 6,917 6,917 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri de capital Alte transferuri de capital către instituţii publice TITLUL V ALTE TRANSFERURI 55 A. Transferuri interne Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne TITLUL VI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 18,116 18,116 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ,116 18,116 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3,568 3,568 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 3,568 3,568 Active fixe ,568 3,568 3,568 3,568 Maşini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Reparaţii capitale aferente activelor fixe TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 72 Active financiare TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 2,205 2,205 Rambursari de credite interne ,100 2,100 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale ,100 2,100 Rambursarea imprumuurilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE TITLUL XIV Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Transport rutier ,479 30,479 Drumuri si poduri ,479 30,479 Transport în comun Alte cheltuieli în domeniul transporturilor V. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ,981-18,981 REZERVE EXCEDENT ,981-18,981 17

20 DEFICIT Director Executiv, Constanţa DUMITRU PREŞEDINTE Paul STĂNESCU Contrasemnează, Secretar al Judeţului Olt Marin DOBRE Şef Serviciu Buget, Nicolaie BUŞOIU C.D./N.B.(2 ex.) 18

21 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Anexa nr. 1a la HCJ nr. 158/ BUGETUL SECŢIUN DE FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI JUDETEAN OLT PE ANUL 2012 mii lei mii lei D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Program Influenţe Program actualizat +/- rectificat VENITURILE SECŢIUN DE FUNCŢIONARE (cod ) - TOTAL SF 130, ,728 VENITURI PROPR ( ) , ,209 I. VENITURI CURENTE (cod ) , ,870 A. VENITURI FISCALE (cod ) ,401 90,401 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod ) ,866 30,866 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod ) Impozit pe profit de la agenţi economici 1) A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod ) ,866 30,866 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) ,866 30,866 Cote defalcate din impozitul pe venit ,375 21,375 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,491 9,491 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod ) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALAR - TOTAL -Restanţe anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii -Restanţe anii anteriori A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) Impozite si taxe pe proprietate (cod ) Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVIC (cod ) ,535 59,535 Sume defalcate din TVA (cod ) ,659 58,659 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor ,052 40,052 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri ,190 4,190 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ,417 14,417 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod ) Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice (cod ) Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod ) Impozit pe mijloacele de transport (cod ) Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

22 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod ) Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod ) , ,531 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) Venituri din proprietate (cod ) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod ) Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVIC (cod ) , ,571 Venituri din prestari de servicii si alte activitati ,620 1,620 Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,620 1,620 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri (cod ) Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) , ,191 Donatii si sponsorizari Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) , ,193 Alte transferuri voluntare I. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod ) IV. SUBVENT (cod 00.18) , ,858 SUBVENT DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) , ,858 Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) ,379 45,379 B. Curente (cod la ) ,379 45,379 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ,829 44,829 Subventii primite din Fondul de Interventie

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1A LA HOTARAREA NR. DIN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, PE ANUL 2010 DENUMIREA

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 PROIECT TOTAL CHELTUIELI

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR B.L CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 4964500.00 1612250.00 1874933.42 579389.00 1295544.42 1502889.92

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0 JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 0.01 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0.02

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31 DECEMBRIE 2010 Anexa 12 - lei - VENITURI -TOTAL 5,900,000 5,641,000 5,366,422 107,637 5,258,785 5,220,153 52,389 93,880 1. VENITURI CURENTE

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

MSDataReport

MSDataReport COMUNA SCORTENI SCORTENI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE] Anexa 12 Incheiat la data de 30.09.2011 -lei- VENITURI TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3 784 500 3

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR BL CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2981000.00 9774330.00 7149041.74 500291.00 6648750.74 6595341.74

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

buget 2013 V2.xls

buget 2013 V2.xls JUDEłUL DÂMBOVIłA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE nr. 7466/20.03. PROIECT ANEXA 1A BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Book1

Book1 JUDEłUL IASI MUNICIPIUL IASI 131/01 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 - mii lei - indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 1 00.01 698.457,43 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Microsoft Word - AFISARE_rectificare buget local_31 dec 2011.docx

Microsoft Word - AFISARE_rectificare buget local_31 dec 2011.docx MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Fiscal: 4541580 Nr. 3911

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA E - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 42.553.100 I. VENITURI CURENTE 2 00.02 41.910.800

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Microsoft Word - buget local_2008.doc

Microsoft Word - buget local_2008.doc PRĂR UNPUU Ş entrul de nformaţii pentru etăţeni Nr NUNŢ ducem la cunoştinţa publicului UTU O P NU adoptat in sedinta onsiliului ocal din februarie Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pen

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pen MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator

ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii 2018-2021 - SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 A B 1 2 3

Mai mult

Book5

Book5 Anexa nr.1 la HCJ Sibiu nr.247/ la 30.09. I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 311.324.650,00 253.599.810,00 230.026.179,80 90,70 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE 9.245.830,00 6.842.830,00 4.593.315,80 67,13

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii 2019-2022 Denumire indicator SINTEZA Program 2019 Estimari 2020 -mii lei- Estimari 2021 A B 1

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA TOTAL - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA TOTAL - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator ANEXA nr. 1: BUGETUL DE STAT pe anii 25-28 - SINTEZA TOTAL - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 25 Estimari 26 Estimari 27 A B 1 2 3 4 Estimari

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult