Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric"

Transcriere

1 Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Monitorul Oficial al României nr 139 din NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 95/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Secțiunea 1 Titlul prezentului act normativ HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Secțiunea 2 Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situației actuale În prezent Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) funcționează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare. Aparatul central funcționează cu un număr de 908 posturi, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului. În activitatea sa, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale este ajutat de un număr de 4 secretari de stat iar secretarul general de un secretar general adjunct. La nivelul aparatului central al ministerului funcționează Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, Direcția Generală Industrie Alimentară, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții, Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale. În cadrul actualei structuri nu sunt evidențiate structurile aflate în subordinea secretarului general al ministerului iar desfășurarea acesteia este făcută până la nivelul de direcție. 1

2 Numărul de posturi pentru AM-POPAM este prevăzut la art din Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014, cu modificările și completările ulterioare, fiind limitat la maxim Schimbări preconizate Ministerul va funcționa cu același număr de posturi, respectiv 908, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului. 1. Corelarea denumirii Direcției Generale Pescuit cu noua programare Autoritate de Management pentru POPAM, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1185/ Înlocuirea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 cu o nouă anexă, ce va respecta următoarele prevederi: 2.1. În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale va fi ajutat de un număr de 3 secretari de stat iar secretarul general de către 2 secretari generali adjuncți În organigramă se vor evidenția structurile aflate în subordinea secretarului general (conform prevederilor Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare) Organigrama este elaborată până la nivelul de serviciu, inclusiv. A fost modificat în acest sens și art. 6 alin. (2) din hotărâre. La elaborarea organigramei a fost avută în vedere asigurarea unui circuit mai scurt al informațiilor pe verticală, prin reducerea semnificativă a funcțiilor de conducere existente. De asemenea, se are în vedere punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și 2

3 internațional, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 110/2012. Se urmărește o mai bună coordonare a activității de politici și strategii, urmărindu-se mai atent filiera pe produs, cu argumentele prezentate în continuare. În prezent producătorii agricoli nu mai sunt priviți doar ca furnizori de materii prime, ci ca o veriga a unui lanț, ca o componenta a unui circuit complex denumit filiera agroalimentara. Până nu demult, piața apărea ca un element strategic de care depindea prețul. În prezent, o asemenea analiza nu mai este considerata oportuna, deoarece nu ia în calcul diferitele intervenții ce au loc înainte ca produsul sa fie pus la dispoziția consumatorului. Dacă studierea pieței privilegiază schimbul, analiza filierei pune accentul pe operațiile materiale care antrenează transformările produselor, dar si pe agenții care realizează aceste transformări. Printre reglementările si mecanismele de coordonare ale filierelor agroalimentare se numără: sistemele de stimulatori si stabilizatori, politica de prețuri, susținerea producătorilor agricoli si a consumatorilor (subvențiile), impozitarea agricolă, taxele vamale în domeniul agricol etc. Prin reglarea filierelor se urmărește reducerea decalajelor dintre cerere si ofertă, reducerea decalajelor dintre cererea potențială și cea reală, stabilizarea producției și a ofertei, etc La Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții, structură care la în prezent îndeplinește sarcini delegate de prevenire, constatare și sancționare a neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene pentru pescuit și afaceri maritime, conform Deciziei C.E. (2015) 8416 final din , postul de director general adjunct se desființează. Postul de conducere desființat fiind ocupat prin concurs, funcționarului de conducere urmează ca, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, să i se aplice prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea 3

4 structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR sau după stabilirea condițiilor de ocupare a posturilor (după caz: numire, preaviz, examen, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție) Direcția Coordonare Politici Europene, Programe cu Finanțare UE și Relații Internaționale va fi organizată la nivel de serviciu iar postul de director general adjunct din cadrul Direcției Generale Afaceri Europene și Relații Internaționale se desființează, pentru a evita suprapunerea atribuțiilor acestora cu cele ale funcției de director general și pentru a dinamiza comunicarea pe vertical. Postul de director fiind ocupat prin concurs, funcționarului urmează ca, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, să i se aplice prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR (după caz: preaviz, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție) Direcția Generală Pescuit AM POP se va redenumi Direcția Generală Pescuit AM POPAM, conform noii denumiri a programului. Se va modifica denumirea și în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1185/2014, cu modificările și completările ulterioare. În structura actuală se va înființa Serviciul control și se va desființa Compartimentul nereguli. De asemenea, activitatea de achiziții publice pentru POPAM va fi desfășurată în cadrul DGP AM POPAM Autoritățile de Management pentru POPAM și PNDR nu vor mai avea funcții de director general adjunct, pentru a evita suprapunerea atribuțiilor acestora cu cele ale funcției de director general și pentru a dinamiza comunicarea pe vertical. Posturile de conducere fiind ocupate prin concurs, funcționarilor urmează ca, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, să li se aplice prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, 4

5 republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR (după caz: examen, preaviz, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție) Direcția Generală Dezvoltare Rurală AM PNDR se reorganizează și va avea în componență 3 direcții și 3 servicii direct subordonate directorului general: Direcția Metodologie, Monitorizare și Coordonare, ce va avea în structură: - Serviciul Metodologie; - Serviciul Monitorizare; - Serviciul Coordonare; Direcția Infrastructură Rurală și Măsuri de Investiții, ce va avea în structură: - Serviciul Infrastructură Rurală; - Serviciul Măsuri de Investiții; Direcția LEADER, Măsuri de Investiții Nonagricole și Formare Profesională, ce va avea în structură: - Serviciul LEADER și Investiții Nonagricole; - Serviciul Formare Profesională; Serviciul Asistență Tehnică; Serviciul Măsuri de Mediu, Climă; Serviciul RNDR. Date fiind modificările de structură intervenite (organizarea a 3 direcții față de 4, câte sunt în prezent, și reorganizarea activității serviciilor), funcționarilor de conducere, numiți prin concurs, ale căror posturi sunt supuse reorganizării, urmează ca, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, să li se aplice prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR (după caz: numire, examen, preaviz, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție) Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene, structură care la această dată îndeplinește sarcini delegate privind funcția de plată a sumelor 5

6 reprezentând sprijinul public acordat pentru implementarea operațiunilor din cadrul POPAM și a sumelor reprezentând plăți legate de asistența tehnică, conform Deciziei C.E. (2015) 8416 final din , se reorganizează și va avea în componență două direcții și două servicii coordonate direct de directorul general: Direcția Buget Finanțe, ce va avea în structură: - Serviciul Buget și Analiză Bugetară; - Serviciul Finanțarea Formelor de Sprijin Acordate Producătorilor Agricoli; Direcția Fonduri Europene și Contabilizare Plăți (această activitate era organizată la nivel de serviciu Serviciul fonduri europene și contabilizare plăți; funcția de șef serviciu este vacantă); Serviciul Investiții și Achiziții; Serviciul Patrimoniu și Administrativ, ce va avea în structură: - Biroul Patrimoniu, Arhivă. Direcția Investiții, Achiziții, Patrimoniu se desființează, iar postul de director fiind ocupat prin concurs, funcționarului încadrat pe acest post urmează ca, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, să i se aplice prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR (după caz: preaviz, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție) Direcția Generală Industrie Alimentară se desființează iar activitatea acesteia se va prelua în cadrul Direcției Generale Politici Agricole și Industrie Alimentară, mai puțin activitățile de extensie, consultanță, cercetare și formare profesională care vor intra în coordonarea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale la nivel de serviciu (Serviciul extensie, consultanță, cercetare, inovare, formare profesională). Posturile de conducere fiind ocupate prin concurs, funcționarilor de conducere urmează ca, prin 6

7 ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, să li se aplice prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR (după caz: numire, preaviz, examen, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție) Direcția Generală Politici Agricole și Strategii se va reorganiza sub denumirea Direcția Generală Politici Agricole și Industrie Alimentară, și va avea în componență: Direcția Politici în Sectorul Vegetal (fosta Direcție organizări de piață în sectorul vegetal); Serviciul Industrie Alimentară ; Serviciul RICA; Serviciul Promovare și Schimburi de Produse Agroalimentare; Direcția Politici în Zootehnie (fosta Direcție organizări de piață în sectorul zootehnic); Posturile de conducere fiind ocupate prin concurs, funcționarilor de conducere urmează ca, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, să li se aplice prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR (după caz: numire, preaviz, examen, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție) Direcția Îmbunătățiri Funciare, Fond Funciar și Protecția Mediului se reorganizează și va purta denumirea Direcția Irigații și Fond Funciar. Ea va funcționa în subordinea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și va avea în componență: Serviciul Irigații și Compartimentul Fond Funciar Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agențiilor de Plăți și a Organismului Coordonator are ca atribuții curente monitorizarea și controlul păstrării criteriilor de acreditare de către cele două agenții de plăți (agenții care sunt acreditate). Din acest motiv, se impune diminuarea structurii și astfel, va funcționa la 7

8 nivel de compartiment, cu un număr de 3 posturi: 1 consilier juridic asistent, 1 consilier juridic superior și un consilier asistent. Având în vedere diminuarea structurii actuale, personalului încadrat în această structură i se vor aplica, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea prin ordin a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR (după caz: examen, preaviz, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție) Serviciile din cadrul Direcției Management Resurse Umane se vor redenumi astfel: Serviciul Gestiune Personal fostul Serviciu Resurse Umane și Salarizare; Serviciul Relații Umane și Formare Profesională fostul Serviciu Evidență Personal și Formare Profesională. Personalului încadrat în această structură i se vor aplica, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea prin ordin a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR (după caz: numire, examen, preaviz, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție). Urmare reorganizării și la nivelul funcțiilor de șef serviciu/șef birou, funcționarilor publici care ocupă aceste funcții (prin concurs) urmează a li se aplica, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea prin ordin a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a MADR (după caz: numire, examen, preaviz, oferire funcție corespunzătoare conform legii, dacă în statul de funcții se identifică o astfel de funcție). 3. Alte informații Secțiunea 3 Impactul socio-economic al prezentului act normativ 8

9 1. Impactul macroeconomic 1 1. Impactul asupra Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 2. Impactul asupra Nu este cazul. mediului de afaceri 2 1. Impactul asupra Nu este cazul. sarcinilor administrative 2 2. Impactul asupra Nu este cazul. întreprinderilor mici și mijlocii 3. Impactul asupra Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. mediului de afaceri 4. Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 5. Impactul asupra Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. mediului 6. Impactul asupra Nu este cazul. drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 7. Alte informații Nu este cazul. Secțiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung ( pe 5 ani) Mii lei Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: buget de stat, din acesta: impozit pe profit impozit pe venit b) bugete locale: impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: contribuții de asigurări Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: buget de stat, din acesta: cheltuieli de personal 9

10 bunuri si servicii bugete locale cheltuieli de personal bunuri și servicii bugetul asigurărilor sociale de stat: cheltuieli de personal bunuri si servicii Impact financiar, plus/minus, din care: buget de stat bugete locale Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare Alte informații Secțiunea 5 Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a structurii prezentului act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții. 1. Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea organizatorice (desfășurată până la nivel de compartimente) și statului de funcții al aparatului central al MADR. 2. Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului central al MADR. 3. Ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 10

11 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 1 1 Compatibilitatea prezentului act normativ cu Nu este cazul. legislația în domeniul achizițiilor publice 2. Conformitatea prezentului act normativ cu Nu este cazul. legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a Nu este cazul. actelor normative comunitare 4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Nu este cazul. 5. Alte acte normative și/sau documente Nu este cazul. internaționale din care decurg angajamente 6. Alte informații Nu este cazul. Secțiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 1. Informații privind procesul Procedura a fost îndeplinită. de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate 2.Fundamentarea alegerii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul prezentului act normativ 3. Consultările organizate cu Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. autoritățile administrației publice locale, în situația în care prezentul act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. Consultările desfășurate în Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. cadrul consiliilor 11

12 interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 5. Informații privind avizarea de către: a)consiliul Legislativ b)consiliul Suprem de Apărare a Țării c)consiliul Economic și Social d)consiliul Concurenței e)curtea de Conturi Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 126/ Alte informații Nu este cazul. Secțiunea 7 Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act normativ 1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ 2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice 3. Alte informații Nu este cazul. Secțiunea 8 Măsuri de implementare 1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și /sau locale înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor existente instituțiilor În procesul de elaborare a prezentului act normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, conform prevederilor art. 7 din această lege. Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 12

13 2. Alte informații Nu este cazul. Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale Achim Irimescu 13

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea şi completarea unor acte normative Monitorul Oficial al României nr 1043 din

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea şi completarea unor acte normative Monitorul Oficial al României nr 1043 din Ordonanţă de urgenţă 115 2017-12-28 Guvernul României pentru modificarea şi completarea unor acte normative Monitorul Oficial al României nr 1043 din 2017-12-29 NOTA DE FUNDAMENTARE la Ordonanța de urgență

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 36 2016-02-03 Guvernul României privind repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015

Mai mult

Microsoft Word - NOTA de fundamentare 09,01,2017.doc

Microsoft Word - NOTA de fundamentare 09,01,2017.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag Hotărâre 763 2013-10-09 Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură Monitorul Oficial al României nr 630 din

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 971 2016-12-15 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de

Mai mult

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din Ordonanţă 3 2017-07-20 Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din 2017-07-24 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Ordonanța Guvernului nr.

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 883 2017-12-14 Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efect

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efect NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 518 2018-07-12 Guvernul României privind acordarea de stimulente financiare Monitorul Oficial al absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea României nr 607 naţională pentru absolvenţii

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Normele metodologice de aplicar

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Normele metodologice de aplicar Hotărâre 213 2019-04-10 Guvernul României pentru modificarea şi completarea titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 36 2017-01-27 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Monitorul Oficial al României nr 88 din 2017-01-31 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normative Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și comasarea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea

Mai mult

Microsoft Word - Nota fundamentare

Microsoft Word - Nota fundamentare NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții Servicii de extindere și dezvoltare

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului Secţiunea a

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c 2018-846 Hotărâre 10-31 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor al României nr necesare

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Hotărâre 636 2017-08-30 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României, aflată în subordinea Băncii Naţionale

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În considerarea faptului că, Ministerul

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În considerarea faptului că, Ministerul ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În considerarea faptului că, Ministerul Sănătății este autoritatea centrală în domeniul sănătății

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 467 2018-06-28 Guvernul României privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: HOTĂRÂRE privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat şi administrat

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii î

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii î EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale Secţiunea a 2-a Motivul

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei Naț

Mai mult

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

Mai mult

Microsoft Word - HG-transfer-bunuri-irigatii-ANIF-TULCEA.docx

Microsoft Word - HG-transfer-bunuri-irigatii-ANIF-TULCEA.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării Hotărâre 216 2017 0412 Guvernul României privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin

Mai mult

NOTĂ FUNDAMENTARE

NOTĂ FUNDAMENTARE Hotărâre 1064 2013-12-11 Guvernul României privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Monitorul Oficial prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 al României nr privind

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE  FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 19 2017-03-02 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Monitorul Oficial al Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri României nr

Mai mult

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia Hotărâre 6 2014-01-07 Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficial al României nr 23 din 2014-01-13 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul su

Hotărâre Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul su Hotărâre 748 2017-10-11 Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere

Mai mult

PROIECT EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind Statutul funcționarilor publici și evidența personalului bugeta

PROIECT EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind Statutul funcționarilor publici și evidența personalului bugeta EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind Statutul funcționarilor publici și evidența personalului bugetar din administrația publică Secţiunea a 2-a Motivul emiterii

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R Hotărâre 933 2018-11-29 Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - României nr 1032 din S.A. 2018-12-05 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 1090 2013 1211 Guvernul României privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor Monitorul (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, Oficial al prin care se

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 43 2016-02-03 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Hotărâre 364 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act Hotărâre a Guvernului privind sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua în cadrul obiectivului de investiții ˮSpital

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 22 2019-04-03 Guvernul României pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Loteria Română - S.A., precum şi pentru modificarea

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

Microsoft Word - Nota fundamentare HG minimis original.doc

Microsoft Word - Nota fundamentare HG minimis original.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii Secţiunea a 2-a Motivul

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 52 2018-06-28 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului Monitorul Oficial al României

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordar

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordar GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Hotărâre 218 2016-03-30 Guvernul României pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 701 2018-09-05 Guvernul României pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul 518/2016 privind transmiterea unei părţ

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul 518/2016 privind transmiterea unei părţ Hotărâre 841 2017-11-22 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, Oficial al proprietate publică a

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE Hotărâre 862 2016-11-16 Guvernul României pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art.1. - Legea

Mai mult

1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului

1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind s

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind s Ordonanţă de urgenţă 100 2017-12-14 Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru României nr 1006

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinege

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinege Ordonanţă de urgenţă 105 2017-12-20 Guvernul României pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 Monitorul Oficial al României nr 1017

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehn

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehn Hotărâre 65 2014-02-05 Guvernul României pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiţii prioritare

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privi

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privi NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privind achizițiile publice 1. Descrierea situaţiei actuale

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr /2013 privind declararea de interes public ş

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr /2013 privind declararea de interes public ş Hotărâre 232 2017-04-12 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari În temeiul art. 108 din

Mai mult

Microsoft Word - HG 2013 varianta finala _1_.doc

Microsoft Word - HG 2013 varianta finala _1_.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 În temeiul

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 826 2016-11-02 Guvernul României privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernulu

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernulu Hotărâre 734 2017-10-05 Guvernul României privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere

Mai mult

Microsoft Word NF adendum contract activitate 2013.doc

Microsoft Word NF adendum contract activitate 2013.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. pentru

Mai mult

Microsoft Word - proiect hg dolj - dec 2017 forma pt publicare site (002).docx

Microsoft Word - proiect hg dolj - dec 2017 forma pt publicare site (002).docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

Microsoft Word - hg-anif-irigatii-calarasi.docx

Microsoft Word - hg-anif-irigatii-calarasi.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de și

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 89 2018-03-07 Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 3 2017-01-06 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial al României nr 16 din 2017-01-06 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ Ordonanţă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei

Mai mult

PROIECT

PROIECT GUVERNUL ROMÂNIEI H O TĂ R Â R E privind aprobarea contribuţiei financiare a României la bugetul Fondului de Încredere pentru Cooperare tehnică locală în Europa al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 377 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare

Mai mult

Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ NOTA DE FUNDAMENTARE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanta Guvern

Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ NOTA DE FUNDAMENTARE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanta Guvern Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ NOTA DE FUNDAMENTARE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 33 2018-01-25 Guvernul României privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere Monitorul Oficial al României

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 1092 2014-12-10 Guvernul României privind realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei rămase necheltuită din suma prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului Monitorul nr. 842/2008 privind

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar Hotărâre 577 2017-08-09 Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor Monitorul de inventar ale unor bunuri

Hotărâre Guvernul României privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor Monitorul de inventar ale unor bunuri Hotărâre 782 2017-10-26 Guvernul României privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor Monitorul de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Oficial al statului

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Hotărâre 350 2015-05-20 Guvernul României privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 Monitorul Oficial al României nr 359 din 2015-05-25

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională pentru absolvenții

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, componentă a

Mai mult

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE Hotărâre 18 2017-01-12 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate î

Hotărâre Guvernul României privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate î Hotărâre 601 2017-08-23 Guvernul României privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului dopi

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului dopi Hotărâre 126 2018-03-21 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării

Mai mult

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului În temeiul art.

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Expunere de motive Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind aprobarea contribuției financiare anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor

Mai mult

Microsoft Word - NF HG doc

Microsoft Word - NF HG doc Hotărâre 958 2012-09-26 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea al României nr emisiilor

Mai mult

GUVERNUL ROMANIEI

GUVERNUL      ROMANIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 104 2018-11-29 Guvernul României privind implementarea Programului guvernamental growth - Contul individual de economii Junior Centenar Monitorul Oficial al României nr 1029 din 2018-12-04

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Ordonanța pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Secţiunea a 2-a Motivul

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţ

Hotărâre Guvernul României pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţ Hotărâre 184 2018-04-04 Guvernul României pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac şi pietonal

Mai mult

1

1 1 Hotărâre 904 2013-11-20 Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de

Mai mult

Secret de serviciu

Secret de serviciu Hotărâre 397 2016-06-02 Guvernul României privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor Monitorul două activităţi conform Documentului de

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 913 2014-10-21 Guvernul României pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Monitorul programului Prima casă, precum

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ HOTĂRÂRE pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmea

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ HOTĂRÂRE pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmea NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ HOTĂRÂRE pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat

Mai mult

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc DOCUMENT ÎN LUCRU EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ: Legea învăţământului superior Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale a)

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV : Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări ram

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări ram EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către Municipiul Bucureşti Secţiunea a

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 2 2018-01-10 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă Monitorul Oficial al României

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţii

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţii Ordonanţă de urgenţă 41 2017-06-09 Guvernul României privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene Monitorul Oficial al

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECȚIUNEA I TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV: Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping. SECŢIUNEA A

Mai mult