Microsoft Word - PS-05 Aspecte de mediu.metodologia de stabilire a impactului asupra mediului.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - PS-05 Aspecte de mediu.metodologia de stabilire a impactului asupra mediului.doc"

Transcriere

1 UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI COD: PS 05 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Elaborat Prof. univ. dr. ing. Gheorghe PINTILIE Şef lucr. dr. ing. Mirela PANAINTE EDIŢIA: 1 REVIZIA: EXEMPLAR NR.: Intră în vigoare începând cu data de , prin aprobarea în Ședința Senatului Universității Vasile Alecsandri din Bacău. PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU. MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/ Document controlat - F 01.07/Ed.1

2 Pag./Total pag. 2/15 Simbol revizie Ediţie/ Revizie / Cap./ Pag./ Paragr. a 1/1 Cap.7 LISTA REVIZIILOR Conţinutul reviziei Program de management de mediu şi SSO Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat Director DM Reprezentant Management Rector Mirela Panainte Gheorghe Pintilie Valentin Nedeff F 02.07/Ed.1 Fişier SIM/MSIM/Lista reviziilor PS05

3 1. SCOP Pag./Total pag. 3/15 Procedura descrie modul în care se identifică şi se determină aspectele de mediu ale activităţilor şi serviciilor, pe care le poate controla Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău şi asupra cărora se presupune că poate avea influenţă, precum și modul în care se evaluează impactul acestora asupra mediului. Aspectele de mediu cu impact semnificativ se constituie ca date de intrare la stabilirea obiectivelor de mediu. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplică în toate compartimentele Universității, care au/pot avea impact asupra factorilor de mediu: aer, apă, sol, strat freatic, gestionarea deşeurilor, utilizarea resurselor (umane şi materiale: materii prime, materiale, combustibili, energie). 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ MSIM Manualul Sistemului Integrat de Management Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională; SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare; SR ISO 14050: 1999 Management de mediu. Vocabular. 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 4.1. Definiţii Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 14001: 2005 şi SR ISO 14050: Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri, se reţin definiţiile de mai jos. Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, rezultată total sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile Universității. Aspect de mediu: element al activităţilor, produselor sau serviciilor Universității, care poate interacţiona cu mediul. Obiectiv de mediu: cerinţă rezultată din politica de mediu, pe care Universitatea îşi propune să-l atingă şi care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil. Obiectiv specific de mediu: cerinţă detaliată de performanţă, cuantificată dacă este posibil, aplicabilă ansamblului sau unei părţi a organizaţiei, ce rezultă din obiectivele generale de mediu şi care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective. Fişier SIM/PS/

4 4.2. Abrevieri Pag./Total pag. 4/15 METODOLOGIA DE STABILIRE A Data RM Reprezentantul managementului; DM Departament de management; RCMSSO Responsabil pentru calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; SIM Sistem integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; SRU Serviciul resurse umane; MSIM Manualul sistemului integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; CMSSO Calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; RMSSO Responsabil de mediu, securitate şi sănătate ocupaţională; MO Monitorul oficial al României; METS Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; ISCIR Inspecţia de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat; BS - Birou senat; CEACU - Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din Universitate; UB- Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău; CJ Consilier juridic. Fişier SIM/PS/

5 METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Pag./Total pag. 5/15 Data Ediţie/Revizie 1/ SCHEMA PROCESULUI Lista aspectelor de mediu, cod F /Ed.01 Identificarea aspectelor de mediu Obiective generale şi obiective specifice Identificarea aspectelor semnificative de mediu Lista aspectelor semnificative de mediu, cod F /Ed.01 Afişare la locurile de muncă Program de management de mediu, parte a Programului de management Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns PS-06 Plan de gestionare al deşeurilor Monitorizare şi măsurare performanță PS-07 Analiza neconformităţilor constatate conf. PS-03 Fişier SIM/PS/

6 Pag./Total pag. 6/12 5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 5.1. Generalităţi UB îşi propune ca efectele activităţilor sale asupra mediului să fie în limitele legale şi/sau de reglementare în vigoare şi să acţioneze pentru diminuarea continuă a acestora, să identifice toate aspectele de mediu prezente, anterioare, reale şi potenţiale, pozitive sau negative. Procesul de identificare a aspectelor de mediu se realizează prin analizarea proceselor, serviciilor, pe faze, operaţii, zone de activitate, luând în consideraţie condiţiile de funcţionare normale şi situaţii de urgenţă posibile. Este un proces continuu şi sunt actualizate la fiecare modificare apărută în activităţile sau serviciile desfăşurate. Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau în consideraţie următorii factori: - emisii în aer (centrala termică, emisii laboratoare); - deversări la canalizarea minicipalității; - gestionarea deşeurilor; - contaminarea solului; - utilizarea materialelor şi a energiei; - probleme referitoare la comunitate şi la mediul local. În procesul de identificare se vor stabili şi care sunt aspectele de mediu semnificative pe care universitatea le poate ţine sub control şi asupra cărora poate avea influenţă. Identificarea aspectelor de mediu va fi făcută şi în baza actelor legislative şi de reglementare valabile, conform procedurii de sistem Prevederi legale şi alte cerinţe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe, cod PS Identificarea aspectelor de mediu RM, conducătorii compartimentelor, RCMSSO şi cu RMSSO supraveghează permanent toţi factorii de mediu la nivelul UB. Orice persoană din Universitate care sesizează un aspect de mediu are obligaţia să-l comunice şefului ierarhic. În cazul unor elaborări/modificări ale unor activităţi, servicii, conducătorii compartimentelor implicate anunţă RCMSSO şi RMSSO pentru a identifica împreună aspectele de mediu. În cazul în care o activitate cu impact asupra mediului încetează, conducătorul acestei activităţi împreună cu RM, RMSSO și RCMSSO identifică aspectele de mediu care dispar odată cu această activitate şi stabilesc noile aspecte generate de oprirea acesteia. Conducătorii compartimentelor împreună cu RM, RMSSO şi RCMSSO formează echipa, care parcurge următoarele etape pentru identificarea aspectelor de mediu: - analizează procesul/ serviciul/ activitatea pe baza intrărilor, materialelelor, utilităţilor şi ieşirile acestora; - pe baza acestor date se identifică aspectele de mediu benefice sau nocive, reale şi/sau potenţiale, directe şi/sau indirecte; - pentru fiecare aspect de mediu evidenţiat, se stabileşte impactul asupra factorilor de mediu, conform punctului 5.3.; Fişier SIM/PS/

7 Pag./Total pag. 7/12 - datele rezultate din analiza procesului/serviciului/activităţii şi evaluarea impactului se evidenţiază în documentele: Lista aspectelor de mediu, formular cod F (Anexa 1) şi Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F (Anexa 2). Aspectele de mediu sunt supuse unei selecţii în următoarea ordine: - eliminarea aspectelor de mediu pe care Universitatea nu le poate controla şi asupra cărora nu are nicio influenţă; - reţinerea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului, înregistrate în Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F (Anexa 3). Lista aspectelor de mediu, formular cod F se afişează la locurile de muncă corespunzătoare, prin grija RCMSSO care coordonează activitatea respectivă. Aceasta se păstrează la RCMSSO, și un exemplar la RMSSO. Câte un exemplar din Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F , se află la RCMSSO, şi unul la RMSSO. În cazul Listei aspectelor semnificative de mediu, formular cod F , câte un exemplar se află la RCMSSO, RMSSO şi DM. Aspectele semnificative de mediu se evaluează ori de câte ori este nevoie şi se ţin sub control conform procedurii de sistem Controlul documentelor și al înregistrărilor, cod PS 01, şi sunt comunicate conform procedurii de sistem Competenţă, instruire, conştinetizare și control, cod PS 08, prin grija RCMSSO. Lista aspectelor semnificative de mediu pe Universitate este vizată de RM și se actualizează ori de câte ori este cazul. RM informează rectorul, BS și Senatul privind aspectele de mediu semnificative, care trebuie luate în consideraţie la stabilirea obiectivelor şi a programelor de management Metodologia de evaluare a impactului generat de aspectele de mediu asupra factorilor de mediu Ierarhizarea semnificaţiei impactului se calculează după următoarele criterii: a) Prevederi legislative şi de reglementare (R) se acordă punctaj pe o scară de la 1 la 10 pentru următoarele situaţii: - există prevederi legislative şi de reglementare strict precizate 10 puncte; - solicitarea clienţilor, a comunităţii locale este evidentă 8 puncte; - impuneri interne pentru rezolvarea unor interese proprii 6 puncte; - solicitări ale personalului salariat în domenii care îi afectează 4 puncte; - nu există niciun fel de prevederi 2 puncte. b) Evaluarea nivelului de risc (Nr.) pentru evaluare se iau în consideraţie următorii factori: - probabilitatea de apariţie cu cât aceasta este mai mare, cu atât factorul de risc este mai ridicat; - probabilitatea de detecţie cu cât capacitatea de detecţie este mai mică, controlul este mai puţin probabil să se realizeze şi ca urmare nivelul de risc este mai ridicat; Fişier SIM/PS/

8 Pag./Total pag. 8/12 - severitatea consecinţelor cu cât este mai mare vătămarea prin poluare, cu atât este mai ridicat nivelul de risc. Evaluarea se face faţă de un sistem numeric şi se stabileşte totalul, aşa cum se prezintă în tabelul următor: Probabilitatea de apariţie (A) Probabilitatea de detecţie (B) Severitatea consecinţelor (C) f. frecventă 5 puncte f. mare 1 punct f. ridicată 10 puncte frecventă 4 puncte mare 2 puncte ridicată 8 puncte moderată 3 puncte moderată 3 puncte moderată 6 puncte scăzută 2 puncte scăzută 4 puncte scăzută 4 puncte f. scăzută 1 punct f. scăzută 5 puncte f. scăzută (nulă) 2 puncte Nivelul riscului (A+B) X C c) Implicaţiile aspectelor de sănătate (S) se acordă punctaj pe o scară de la 1 la 10 pentru următoarele situaţii: - conduce la moarte 10 puncte; - provoacă consecinţe grave asupra organismelor 8 puncte; - provoacă iritaţii, respiraţie îngreunată 6 puncte; - conduce la disconfort, la reducerea capacităţii de continuare a lucrului 4 puncte; - nesemnificative 2 puncte. d) Implicaţii ecologice asupra mediului (E) se cuantifică pe o scară numerică, în funcţie de aria de poluare, astfel: - nivel global 10 puncte; - nivel regional 8 puncte; - nivel local 6 puncte; - vecini, cartier 4 puncte; - incinta Universităţii 2 puncte. e) Probleme ale comunităţii şi mediului local (P= 1+2+3) la stabilirea semnificaţiei aspectelor de mediu se vor lua în consideraţie şi elemente referitoare la comunitate şi mediul local, acordându-se un punctaj de la 0 la 75, astfel: 1. Zgomot: - lipsă - 0 puncte; - lângă secţie, sector (interior) 5 puncte; - în incinta Universităţii 15 puncte; - până la vecini, cartier 25 puncte. 2. Aspect peisagistic: - plăcut 0 puncte; - necorespunzător în incinta Universităţii 15 puncte; - deranjant pentru vecini, cartier 25 puncte. 3. Reclamaţii: - lipsă 0 puncte; - ale personalului Universităţii 5 puncte; - ale vecinilor, beneficiarilor 15 puncte; Fişier SIM/PS/

9 Pag./Total pag. 9/12 - ale organismelor de control şi ale organelor teritorial administrative 25 puncte. Suma (1+2+3) reprezintă problemele comunităţii şi ale mediului local. Datele astfel stabilite se completează în Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular F /Ed Stabilirea aspectelor semnificative de mediu În cadrul UB s-a decis că toate aspectele de mediu care în urma evaluării impactului asupra mediului au peste 50 puncte sunt considerate aspecte semnificative de mediu. În urma acestei analize se întocmeşte Lista aspectelor semnificative de mediu, formular F /Ed.01, care se supune spre aprobare rectorului. Înregistrările din Lista aspectelor semnificative de mediu formular F /Ed.01, se revizuiesc periodic sau ori de câte ori este nevoie, în urma unor modificări tehnologice sau pe baza auditurilor, controalelor, schimbărilor în legislaţie şi în reglementări, cerinţelor interne/externe Controlul aspectelor de mediu Impactul asupra mediului al activităţilor din UB este măsurat şi monitorizat conform procedurii de sistem Monitorizare şi măsurarea performanţelor, cod PS 07. Eventualele neconformităţi identificate se tratează conform procedurii de sistem Controlul produsului și serviciului neconform, neconformități, acţiuni corective şi preventive, cod PS 03. Aspectele de mediu semnificative constituie date de intrare ale analizei de management, efectuate de către Senat Obiective generale şi obiective specifice Pe baza aspectelor semnificative de mediu, sunt stabilite obiectivele generale şi specifice la nivelul Universității. Obiectivele generale şi obiectivele specifice se elaborează în concordanţă cu politica de mediu, prevederile legale şi de reglementare, posibilităţile financiare, cerinţele operaţionale şi punctele de vedere ale părţilor interesate. Obiectivele generale şi specifice sunt cuantificate, când este posibil, şi au stabilite termene de realizare şi responsabili. Acestea se analizează anual şi sunt actualizate ori de câte ori este nevoie de aceleaşi funcţii care le-au elaborat iniţial Programe de management de mediu Atingerea obiectivelor generale şi specifice de mediu se realizează prin programe de management de mediu, parte integrantă a Programului de Management al UB. Acestea sunt elaborate anual de către RMSSO, conducătorii compartimentelor, RCMSSO şi avizate de RM și DM. Fişier SIM/PS/

10 Pag./Total pag. 10/12 Programele de management de mediu desemnează acţiunile, priorităţile, responsabilităţile, mijloacele şi termenele de realizare a acestora pentru atingerea obiectivelor. 6. RESPONSABILITĂŢI 6.1. Rector - aprobă Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F ; - aprobă Lista situaţiilor de urgenţă şi accidentelor la nivelul instituției, formular cod F ; - aprobă Lista planurilor de intervenţie în caz de accident, formular cod F ; - aprobă procedura: Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, cod PS 06; - analizează anual sau ori de câte ori este cazul aspectele semnificative de mediu RM - avizează Lista situaţiilor de urgenţă şi accidentelor la nivelul UB, formular cod F ; - avizează Lista planurilor de intervenţie în caz de accident, formular cod F ; - avizează procedura Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, cod PS 06; - răspunde de stabilirea şi urmărirea modului de aplicare a prevederilor procedurii de sistem Aspecte de mediu, metodologia de stabilire a impactului asupra mediului, cod PS 05, în cadrul UB; - identifică împreună cu compartimentele funcţionale (conducători și RCMSSO) aspectele de mediu existente sau posibile; - verifică Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F , pe care Universitatea le controlează; - informează rectorul, BS și Senatul cu privire la aspectele semnificative de mediu existente sau potenţiale, pentru stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale Universităţii; - elaborează propunerea de Program de management cu includerea Programului de management de mediu și o supune aprobării Senatului DM - elaborează următoarele proceduri: Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, cod PS 06, Monitorizare şi măsurarea performanţelor, cod PS RMSSO - identifică împreună cu şefii compartimentelor, RCMSSO şi cu RM aspectele de mediu existente sau posibile, întocmindu-se astfel Lista aspectelor de mediu, Fişier SIM/PS/

11 Pag./Total pag. 11/12 METODOLOGIA DE STABILIRE A Data formular cod F , şi Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F ; - elaborează şi actualizează Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F , pe care UB le monitorizează; - elaborează obiectivele generale, specifice şi programele de management de mediu; - instruieşte personalul societăţii privind aspectele de mediu, rolul acestora în diminuarea/eliminarea acestora, precum și pentru recspectarea reglementărilor de mediu Şefii compartimentelor/rcmsso - asigură documentele necesare identificării aspectelor de mediu; - analizează procesele/activităţile şi identifică toate aspectele de mediu existente sau posibile; - actualizează periodic lista aspectelor de mediu din compartimentul propriu, pe care le ţin sub control; - stabilesc şi fac propuneri de programe pentru diminuarea impactului asupra mediului; - asigură afişarea la locurile de muncă corespunzătoare a Listelor aspectelor de mediu, formular cod F ; - informează personalul din subordine asupra aspectelor de mediu identificate şi îl instruieşte pentru supravegherea acestora; - asigură respectarea condiţiilor de mediu de către fiecare subordonat; - informează RM, RMSSO şi alte părţi interesate asupra aspectelor de mediu semnificative şi a schimbărilor intervenite în semnificaţia acestora. 7. ÎNREGISTRĂRI Înregistrarea Suportul Completează Lista aspectelor de mediu Evaluarea impactului aspectelor de mediu Lista aspectelor semnificative de mediu Lista situaţiilor de urgenţă şi accidentelor potenţiale Lista planurilor de intervenţie în caz de accident Obiective generale şi obiective specifice Program de management de mediu şi SSO Hârtie F Electronic F Hârtie F Hârtie F Electronic F Hârtie F Hârtie F RMSSI/RCMS SO RMSSO RM/RMSSO/R CMSSO RMSSO/RCM SSO Locul de păstrare RCMSSO/RM SSO RCMSSO/RM SSO RM/RMSSO/R CMSSO RMSSO Durata 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani RMSSO Doc.sistem 3 ani RM/RMSSO RM 3 ani RMSSO DM 3 ani Fişier SIM/PS/

12 Pag./Total pag. 12/12 8. ANEXE Anexa nr. 1: Model formular Lista aspectelor de mediu, cod F ; Anexa nr. 2: Model formular Evaluarea impactului aspectelor de mediu, cod F ; Anexa nr. 3: Model formular Lista aspectelor semnificative de mediu, cod F Fişier SIM/PS/

13 Pag./Total pag. Model formular Anexa nr. 1 LISTA ASPECTELOR DE MEDIU Nr. crt. Denumire Proces/ serviciu/ activitate Aspecte de mediu Impact asupra mediului Data: PROPRIETAR ACTIVITATE/ PROCES/ SERVICIU Nume, prenume:... Semnătura:... RMSSO Nume, prenume:... Semnătura:... F /Ed. XX Fişier SIM/PS/

14 Pag./Total pag. Model formular Anexa nr Proces/ activitate: EVALUAREA IMPACTULUI ASPECTELOR DE MEDIU 2. Situaţie: normală accidentală Nr. crt. Aspect de mediu R Nr S E P Total Data: PROPRIETAR ACTIVITATE/PROCES/SERVICIU Nume, Prenume:... Semnătura:... RMSSO Nume, Prenume:... Semnătura:... F /Ed. XX Fişier SIM/PS/

15 Pag./Total pag. Model formular Anexa nr. 3 Aprobat, RECTOR (Nume, prenume, semnătura)... LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU Nr. crt. Denumire proces/ serviciu/ activitate Aspect de mediu Situaţie Poluare cu: normală accidentală Evaluarea impactului Data: VERIFICAT RM, (Nume, prenume, semnătura) ELABORAT RMSSO, (Nume, prenume, semnătura) F /Ed. XX Fişier SIM/PS/

Microsoft Word - PO-05.1 ed 2 rev 1 Analiza efectuata de management

Microsoft Word - PO-05.1 ed 2 rev 1 Analiza efectuata de management UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PO-05.01 RECTOR, PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Conf. univ. dr. Cornelia-Marcela DANU Elaborat

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PO 1001.doc

Microsoft Word - Pagina garda PO 1001.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PROCEDURĂ DE SISTEM RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Elaborat Şef lucr. dr. ing. Mirela

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PS4.doc

Microsoft Word - Pagina garda PS4.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U CONFORMĂRII CU CERINŢELE LEGALE COD: PS 04 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Elaborat Prof.

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda I DGA 03.doc

Microsoft Word - Pagina garda I DGA 03.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U A CHELTUIELILOR MATERIALE COD: I DGA 03 INSTRUCŢ IUNE RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Avizat

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PS15.doc

Microsoft Word - Pagina garda PS15.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U PRODUSE POTENŢIAL NESIGURE COD: RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Elaborat Prof. univ.

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PO doc

Microsoft Word - Pagina garda PO doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U STUDENŢILOR ŞI CURSANŢILOR COD: PROCEDURĂ OPERAŢ IONALĂ RECTOR PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Elaborat

Mai mult

Microsoft Word - Pagina de garda PO 0403.doc

Microsoft Word - Pagina de garda PO 0403.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PROCEDURĂ OPERAŢ IONALĂ RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Calităţii Elaborat Prof.

Mai mult

U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U MONITORIZAREA INTEGRĂRII ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA CICLUL DE MASTE

U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U MONITORIZAREA INTEGRĂRII ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA CICLUL DE MASTE U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONA LĂ RECTOR Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Prenumele şi numele

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PO 0718.doc

Microsoft Word - Pagina garda PO 0718.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PROCEDURĂ OPERAŢ IONALĂ RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Avizat Elaborat Şef lucr.

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD:

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Aprobat RECTOR, Prof. univ.

Mai mult

PS COPETENȚĂ, INSTRUIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI CONTROL

PS COPETENȚĂ, INSTRUIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI CONTROL UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U COD: T I P DOCUMENT Aprobat RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele Semnătura Data Avizat Verificat Elaborat Conf. univ. dr.

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PS1.doc

Microsoft Word - Pagina garda PS1.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PS 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Elaborat Prof. univ. dr. ing. Gheorghe PINTILIE

Mai mult

Auto Reglare

Auto Reglare UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U PENTRU PERSONALUL DIDACTIC COD: I N S T R U C Ț I U N E Aprobat RECTOR, Prof.univ.dr.ing.Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele Semnătura Data Avizat Verificat

Mai mult

Auto Reglare

Auto Reglare UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U PENTRU PERSONALUL DIDACTIC COD: I N S T R U C Ț I U N E Aprobat RECTOR, Prof.univ.dr.ing.Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele Semnătura Data Avizat Verificat

Mai mult

Microsoft Word - Pagina de garda MSIM11.doc

Microsoft Word - Pagina de garda MSIM11.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Elaborat Prof. univ. dr. ing. Gheorghe PINTILIE

Mai mult

Microsoft Word - e1bf-accb-bbab-4f0e

Microsoft Word - e1bf-accb-bbab-4f0e Cod: PS 05 Pagina 1 din 5 Procedura PS 05 corespunde cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 ales ca model de referinţă pentru implementarea sistemului de management în cadrul Intocmit: RM Data: 24.09.2018

Mai mult

(Microsoft Word - M 16. Metodologia de evaluare, avizare si monitorizare a p\205)

(Microsoft Word - M 16. Metodologia de evaluare, avizare si monitorizare a p\205) UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI COD: PREŞEDINTE SENAT, Prof. Univ. Dr. Ing. ION MĂLUREANU Prenumele şi Numele Semnătura Avizat Reprezentant Management Verificat Elaborat Prorector Prof. univ. dr.

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PS11.doc

Microsoft Word - Pagina garda PS11.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U INVESTIGAREA ŞI ANALIZA INCIDENTELOR COD: RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Elaborat Prof.

Mai mult

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA Cod: PO /AB Exemplar nr.1 INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE Pag. 1 din 6 TITLU DOCUMENT: PRO

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA Cod: PO /AB Exemplar nr.1 INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE Pag. 1 din 6 TITLU DOCUMENT: PRO OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE ALBA Cod: PO-8.5.1-01/AB Exemplar nr.1 INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE Pag. 1 din 6 TITLU DOCUMENT: PRIMIRE, ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE AUDIENȚĂ ȘI DE PROGRAMARE A

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI BIDIRECȚIONALĂ ÎN SISTEMUL COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele

Mai mult

regulament de organizare dir

regulament de organizare dir CEPROM INSTITUT DE CERCETARE - INGINERIE - CONSULTING PRODUCŢIE INDUSTRIALĂ - SERVICE - IMPORT-EXPORT MARKETING LABORATOR DE ÎNCERCĂRI ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE CEPROM

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: P

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: P Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-38 Ediţia: a II-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1

Mai mult

Comuna Gura Vitioarei Procedură Documentată CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII Ediția I, Revizia 0 Cod: PS-11 Exemplar controlat Nr. 1 Acest document este prop

Comuna Gura Vitioarei Procedură Documentată CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII Ediția I, Revizia 0 Cod: PS-11 Exemplar controlat Nr. 1 Acest document este prop Comuna Gura Vitioarei CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII Ediția I, Revizia 0 Exemplar controlat 1 Acest document este proprietatea intelectuala a ComuneiGura Vitioarei. Orice utilizare sau multiplicare, parțiala

Mai mult

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S Decizia Senatului 523/2007.07.19 modificat prin decizia nr. 1781 Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de

Mai mult

1

1 Pag. 1 din 11 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREȘ PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ RECLAMAȚIILOR/SESIZARILOR IN CADRUL COMISIEI DE Handling of complaints in the Ethics and

Mai mult

PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Şl EXTERNĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU

PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Şl EXTERNĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU 2016 PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Şl EXTERNĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COD: PS.04 Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu PREZENTUL DOCUMENT FOST APROBAT LA DATA DE... ȘI ESTE PROPRIETATEA ŞCOLII GIMNAZIALE

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Cod: PS-SCIM-04 Ediţia: a II

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Cod: PS-SCIM-04 Ediţia: a II Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Cod: PS-SCIM-04 Ediţia: a III-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1 Procedură de Sistem

Mai mult

PROCEDURĂ GENERALĂ COD: PGONFR - 04 TRATAREA RECLAMAȚIILOR ȘI APELURILOR REVIZIE: 2 Pagina: 1 / 7 Exemplar nr. : APROBAT DIRECTOR ONFR, Vasile STĂNESC

PROCEDURĂ GENERALĂ COD: PGONFR - 04 TRATAREA RECLAMAȚIILOR ȘI APELURILOR REVIZIE: 2 Pagina: 1 / 7 Exemplar nr. : APROBAT DIRECTOR ONFR, Vasile STĂNESC Pagina: 1 / 7 APROBAT DIRECTOR ONFR, Vasile STĂNESCU AVIZAT ŞEF DEPARTAMENT SUBSISTEME STRUCTURALE ŞI VEHICULE, Constantin ANDRONACHE Data intrării în vigoare a: Reviziei zero: 01.03.2014 Reviziei actuale:

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PO ed 2.doc

Microsoft Word - Pagina garda PO ed 2.doc UNVRSTATA VASL ALCSANDR DN BACĂ U COD: PROCDURĂ OPRAŢ ONALĂ RCTOR, PROF. UNV. DR. NG. VALNTN NDFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului laborat Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-37

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-37 Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-37 Ediţia: a II-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1 Procedură

Mai mult

Microsoft Word - 45f6-b371-15d6-59dc

Microsoft Word - 45f6-b371-15d6-59dc Cod: PS 04 Pagina 1 din 6 Procedura PS 04 CONTROL NECONFOITĂȚI corespunde cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 ales ca model de referinţă pentru implementarea sistemului de management în cadrul

Mai mult

Pagina garda PO 07.17

Pagina garda PO 07.17 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A CĂU COD: P R O C E D U RĂ O P E R Ał I O N ALĂ RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul

Mai mult

Anexa 2-RE-01

Anexa 2-RE-01 ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE ORGANISMELE DE CERTIFICARE CU MAI MULTE LOCAŢII ȘI/SAU CARE FURNIZEAZĂ CERTIFICARE ÎN ALTE ȚĂRI DECÂT CEA ÎN CARE ESTE LOCALIZAT SEDIUL

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Exemplar nr

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Exemplar nr MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Exemplar nr.1 ŞI INTERNELOR Nr. 4414556 din 11.06.2012 Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii Raport de prezentare

Mai mult

1

1 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COD: PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

ORDIN nr. 455 din 14 iunie 2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţ

ORDIN nr. 455 din 14 iunie 2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţ ORDIN nr. 455 din 14 iunie 2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA B-dul Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, România Te

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA B-dul Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, România Te 1 LISTA DE DIFUZARE Exemplar Destinatar Primit: Primit: Data nr. Numele şi prenume Semnătura difuzării: 1. Rector 2. Prorector 3. Prorector 4. Prorector 5. Prorector 6. Prorector 7. Prorector 8. Cancelar

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0/ 03.03.2012 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătura: Aviz juridic: Consilier juridic Semnătura: Aprobat:

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0 / 30.11.2011 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

Invitaţie - program

Invitaţie - program GHIDUL DE PRACTICĂ AL STUDENȚILOR DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ I. INFORMAȚII UTILE PENTRU STUDENȚI/MASTERANZI Practica de specialitate constă în efectuarea unui număr

Mai mult

ORDIN Nr din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile p

ORDIN Nr din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile p ORDIN Nr. 1182 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL

Mai mult

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru privind alegerile şi/sau selecţiile Pag./Total pag. 1/ 1 LISTA REVIZIILOR Simbol revizie Ediţie/ Revizie/ Cap./ Pag./ Paragr. Conţinutul reviziei Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat SIM/R/ privind

Mai mult

Macheta procedura operationala

Macheta procedura operationala MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE PROCEDURĂ DE SISTEM privind ANGAJAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DE CERCETARE ASOCIAT

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIDFR PROCEDURĂ SPECIFICĂ PS-DIDIFR - 04 EVALUAREA Ediţia 2 PERFORMANŢELOR Data: octombrie 2016 CADRELOR DIDACTICE DIN Pag.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIDFR PROCEDURĂ SPECIFICĂ PS-DIDIFR - 04 EVALUAREA Ediţia 2 PERFORMANŢELOR Data: octombrie 2016 CADRELOR DIDACTICE DIN Pag. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIDFR PROCEDURĂ SPECIFICĂ PS-DIDIFR - 04 EVALUAREA Ediţia 2 PERFORMANŢELOR Data: octombrie 2016 CADRELOR DIDACTICE DIN Pag. 1 din 3 SISTEMUL ID/FR EVALUAREA PERFORMANŢELOR CADRELOR

Mai mult

Microsoft Word - UTI.POB.28-proc placheta Gh Asachi- modif doc

Microsoft Word - UTI.POB.28-proc placheta Gh Asachi- modif doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0 / 24.09.2010 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

.MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI FRECVENTA REDUSA

.MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI FRECVENTA REDUSA .MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI FRECVENTA REDUSA DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Mai mult

Colegiul Național Mihai Eminescu, București Procedura Operaționala PRIVIND SIGURANTA ELEVILOR IN SCOLA SI IN AFARA SCOLII SI REGLEMENTAREA ACCESULUI S

Colegiul Național Mihai Eminescu, București Procedura Operaționala PRIVIND SIGURANTA ELEVILOR IN SCOLA SI IN AFARA SCOLII SI REGLEMENTAREA ACCESULUI S Pag. 1 / 8 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele şi prenumele

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII din UEB pentru anul universitar Calitatea procesului edu

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII din UEB pentru anul universitar Calitatea procesului edu RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII din UEB pentru anul universitar 2016-2017 Calitatea procesului educaţional este o componentă de importanţă majoră pentru

Mai mult

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind elaborarea şi revizuirea PDI Cod PO CEAC-04 Ed

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind elaborarea şi revizuirea PDI Cod PO CEAC-04 Ed PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ ELABORAREA ŞI REVIZUIREA PDI P.O. -04 Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov, 2017 Page 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei

Mai mult

Standard tehnic Standard de sănătate şi siguranţă: Evaluarea performanţei companiilor colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa Cod: NT GN-SP

Standard tehnic Standard de sănătate şi siguranţă: Evaluarea performanţei companiilor colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa Cod: NT GN-SP Standard tehnic Standard de sănătate şi siguranţă: Evaluarea performanţei companiilor colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa Cod: NT.00047.GN-SP.ESS Versiune: 1 Următorul text constituie o traducere

Mai mult

Anexa 2 ANALIZA DE HAZARD ÎN DOMENIUL SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 1. DEFINIŢIE Conform IEC/ISO Ghid 73 Managementul Riscului Voc

Anexa 2 ANALIZA DE HAZARD ÎN DOMENIUL SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 1. DEFINIŢIE Conform IEC/ISO Ghid 73 Managementul Riscului Voc Anexa 2 ANALIZA DE HAZARD ÎN DOMENIUL SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 1. DEFINIŢIE Conform IEC/ISO Ghid 73 Managementul Riscului Vocabular, 2009 hazard = sursă potenţială de daună/vătămare,

Mai mult

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze Pag. 1 / 7 1282 b/14.09.2015 Aprobat in CA din 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Crt. Elemente privind responsabilii

Mai mult

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ URMĂRIREA PROGRESULUI ELEVILOR P.O. -13 Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov, 2017 Page 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei

Mai mult

COD USAMVBT PG-005-F001 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT Facultatea Tehn

COD USAMVBT PG-005-F001 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT Facultatea Tehn PROCES VERBAL AL ANALIZEI EFECTUATĂ DE MANAGEMENT NR. 2 /20.04.2015 Pagina 1/5 1) Participanţi: Consiliul Facultății: Semnături 1. Prof. dr. ing. Adrian RIVIS (decan)... 2. Prof. dr. ing. Teodor - Ioan

Mai mult

Microsoft Word - Conventie_cadru_2016.doc

Microsoft Word - Conventie_cadru_2016.doc CONVENŢIE - CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii

Mai mult

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND REGULAMENT

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND REGULAMENT PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII CANCELARIEI CHIȘINĂU 2017 1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PS10.doc

Microsoft Word - Pagina garda PS10.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U IDENTIFICAREA PERICOLELOR, EVALUAREA RISCURILOR ȘI STABILIREA CONTROALELOR COD: RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

BIOFEEDBACK 2014 SRL GDPR POLITICA DE PĂSTRARE A DATELOR ȘI DE PROTECȚIE A ÎNREGISTRĂRILOR Cod: GDPR Ediția: 01 Revizia: 00 Autor: Ing. Petre Be

BIOFEEDBACK 2014 SRL GDPR POLITICA DE PĂSTRARE A DATELOR ȘI DE PROTECȚIE A ÎNREGISTRĂRILOR Cod: GDPR Ediția: 01 Revizia: 00 Autor: Ing. Petre Be GDPR POLITICA DE PĂSTRARE A ȘI DE PROTECȚIE A ÎNREGISTRĂRILOR Cod: GDPR-004-1 Ediția: 01 Revizia: 00 Autor: Ing. Petre Berechet-Comănescu, Director Științific Semnătura: Aprobat: Mihai Fănățan, Director

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII COD: PO 25 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr.

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII COD: PO 25 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele Semnătura Data Verificat Elaborat Ing. Ioan-Ciprian Drugă Ing.

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI PROCEDURĂ PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMEL

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI PROCEDURĂ PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMEL UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI Elaborat Verificat Avizat Aprobat Aprobat Ediția Revizia Reprezentanți CEAC Prorector Senatul Universității Rector 1 1 CEAC Prof.univ. dr.

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA H. VASILIU PODU ILOAIEI Departament Managementul calitatii privind ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI Cod: P.O. 02 Nr. de ex.: 3 Pagina 1 din 21 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea

Mai mult

1

1 Pagina: 1 / 6 Prezenta specificație tehnică s-a întocmit de către: Departament Strategie şi Tehnologie Reţea Electricitate Serviciu Tehnologie şi Inovare Rețea Electricitate din cadrul DELGAZ GRID S.A.

Mai mult

Data intrãrii în vigoare: 06

Data intrãrii în vigoare: 06 Pag. 1/8 CUPRINS 1 Scop...2 2 Domeniul de aplicare...2 3 Definiţii şi prescurtări...2 4 Documente de referinţă...2 5 Descrierea procedurii...2 6 Responsabilităţi...3 7 Înregistrări...4 8. Anexe.. 4 Elaborat:

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA CHELTUIELILOR COD: PO 45 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. u

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA CHELTUIELILOR COD: PO 45 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. u UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele Semnătura Data Verificat Elaborat Ing. Drugă

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș D E C I Z I A E T A P E I D E Î N C A D R A R E PROIECT Ca urmare a solicitării de emitere a

Mai mult

Anexa nr. 2a la Hotărârea Consiliului local Merei nr. 18/2011 GHIDUL ŞI DOCUMENTAŢIA PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU

Anexa nr. 2a la Hotărârea Consiliului local Merei nr. 18/2011 GHIDUL ŞI DOCUMENTAŢIA PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU Anexa nr. 2a la Hotărârea Consiliului local Merei nr. 18/2011 GHIDUL ŞI DOCUMENTAŢIA PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU FINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE NERAMBURSABILE A CULTELOR

Mai mult

Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALA privind întocmirea si actualizarea fiselor de post Cod: P.O.

Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALA privind întocmirea si actualizarea fiselor de post Cod: P.O. Pagina 1 din 7 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș D E C I Z I A E T A P E I D E Î N C A D R A R E PROIECT Ca urmare a solicitării de emitere a

Mai mult

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României dintimişoara Organism emitent Serviciul de Management

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României dintimişoara Organism emitent Serviciul de Management DE FUNCŢIONARE AL EDITURII AGROPRINT DIN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIŞOARA Art. 1. (1) Editura Agroprint îşi desfăşoară activitatea

Mai mult

Microsoft Word - PO Procedura efectuarea deplasarilor externe.doc

Microsoft Word - PO Procedura efectuarea deplasarilor externe.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PO-07.21 PROCEDURĂ OPERAŢ IONALĂ RECTOR, PROF.UNIV.DR.ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Avizat Elaborat Şef

Mai mult

Microsoft Word - ProceduraCazareETH

Microsoft Word - ProceduraCazareETH GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURA PRIIVIIND CAZAREA STUDENŢIILOR FACULTĂŢIIII DE ELECTROTEHNIICĂ ÎÎN CAMPUSUL STUDENŢESC TUDOR VLADIIMIIRESCU IIAŞII COD UTII.. POS..06 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT

Mai mult

Microsoft Word - 4 Conventia cadru & portofoliul de practica anul IV_2018

Microsoft Word - 4 Conventia cadru & portofoliul de practica anul IV_2018 CONVENŢIE - CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă, anul IV. Prezenta Convenţie-cadru se încheie între: Instituţia de învăţământ superior:

Mai mult

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele

Mai mult

L 544/2001

L 544/2001 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public SENATUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Accesul

Mai mult

IAF MD 10:2013 International Accreditation International Forum, Inc.(IAF) Document IAF Obligatoriu Document IAF Obligatoriu pentru Evaluarea competenț

IAF MD 10:2013 International Accreditation International Forum, Inc.(IAF) Document IAF Obligatoriu Document IAF Obligatoriu pentru Evaluarea competenț IAF MD 10:2013 International Accreditation International Forum, Inc.(IAF) Document IAF Obligatoriu Document IAF Obligatoriu pentru Evaluarea competenței managementului Organismului de Certificare în conformitate

Mai mult

Organizaţie: NOVA POWER & GAS S.R.L. Cod document: PL-GN-DG-05 Tip document: UZ INTERN Ediţie & Revizie: Ed.1/ Rev.1 PROCEDURĂ DE LUCRU Soluționarea P

Organizaţie: NOVA POWER & GAS S.R.L. Cod document: PL-GN-DG-05 Tip document: UZ INTERN Ediţie & Revizie: Ed.1/ Rev.1 PROCEDURĂ DE LUCRU Soluționarea P PROCEDURĂ DE LUCRU Soluționarea Plângerilor Clienților Finali de Energie Electrică și Gaze Naturale Control avizare Nume & Prenume Funcţie Semnătura Data Aprobat Bica Mircea Director General Verificat

Mai mult

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR

REGULAMENTUL  PRIVIND  ORGANIZAREA  STUDIILOR PAG: 1/5 întocmit de: Verificat de: Aprobat de: Departamentul pentru Asigurarea Calităţii Prorector prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru VALABIL DIN DATA: Senatul U.C.B. Dispoziţii generale Compartimente

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Avizat Comisia Juridică MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII SI INOVAŢIEI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA REGULAMENT de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia I. DISPOZIŢII

Mai mult

ISJ

ISJ Pag. 1/7 63/18.12.2015 Registrul special proceduri Ediție revizuită - 96 /15.05.2017 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind echivalarea, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, a perioadelor ediție revizuită

Mai mult

Anexa A.1.9. Program managementul calitatii

Anexa A.1.9. Program managementul calitatii ACREDITATĂ PRIN LEGEA 480 / 2002, publicatǎ în M.O. nr. 518 din 17.07.2002, Str. Gârlei, sector 1, Bucuresti Anexa A.1.9. Program de managementul calității pentru Învățământul cu Frecvență Redusă Introducere

Mai mult

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE DECIZIE Nr. 1918/09.06.2017 Privind organizarea sesiunilor de examene de vară şi toamnă ale anului universitar 2016-2017 Având în vedere

Mai mult

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo Cod: P.O. Pagina 1 din 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale: Responsabili/ operatiunea Numele si

Mai mult

Procedura UTI.POB-01

Procedura UTI.POB-01 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURĂ DE FIINALIIZARE A STUDIIIILOR UNIIVERSIITARE ŞII POSTUNIIVERSIITARE COD UTII.POB.11 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Prorectoratul Prorectoratul Consiliul

Mai mult

Entitatea publică : Inspectoratul Școlar Județean Olt Nr. 7874/ Compartimentul: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Aprobată în CA al I

Entitatea publică : Inspectoratul Școlar Județean Olt Nr. 7874/ Compartimentul: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Aprobată în CA al I Entitatea publică : Inspectoratul Școlar Județean Olt Nr. 7874/ 13.07.2017 Compartimentul: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Aprobată în CA al I.S.J. Olt Cod: P.O. - 17.09 din data de 13.07.2017

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele i numele Semn tura Reprezentantul Managementului Elaborat Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU ef

Mai mult

1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Fa

1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Fa 1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea: Chimie și ă COD: P.O. PR-Chimie și Ediția:

Mai mult

Anexa nr. 13 procedura cooperare institutii.doc

Anexa nr. 13 procedura cooperare institutii.doc INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ NESECRET Brăila Anexa nr. 13 APROB INSPECTOR ŞEF AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DUNĂREA AL JUDEŢULUI BRĂILA Lt. col., ION CRISTIAN P R O

Mai mult

Microsoft Word - DECLARATIA PRIVIND EVALUAREA STRATEGICA DE MEDIU.doc

Microsoft Word - DECLARATIA PRIVIND EVALUAREA STRATEGICA DE MEDIU.doc DECLARATIA PRIVIND EVALUAREA STRATEGICA DE MEDIU (SEA) a Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economiei Romanesti (POS CCE) Raportul de a analizat axele prioritare si domeniile

Mai mult

Ediţia 1 PROCEDURA DComisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității Centrul de Excelență în Energetică și Electronică PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE A

Ediţia 1 PROCEDURA DComisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității Centrul de Excelență în Energetică și Electronică PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE A PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE ACTIVITATE A COMISIEI DE EVALUARE INTERNĂ ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică Procedura operațională Activitatea Comisiei

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII UNIVERSITARE BUCUREŞTI 2017 1 Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare este elaborat pe baza prevederilor

Mai mult

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC COD: Aprobat: RECTOR, Conf. univ. dr. Călin D. OROS Responsabilităţi. Nume,

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 110/26.07.2017 cu privire la aprobarea

Mai mult