GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE"

Transcriere

1 GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Servicii de monitorizare media 2015 Lot 2: Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri COD CPV : Servicii de agenţii de presă Bucureşti, Bd Ion Mihalache nr , sector 1, , România, tel , fax

2 SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene - cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr , intrarea B, sector 1, CP , vă invită să participaţi la achiziţia prin cumpărare directa, având ca obiect prestarea: Servicii de monitorizare media Lotul 2 - Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri. I. SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Conform atribuţiilor sale specifice privind coordonarea instrumentelor structurale în România, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) are ca responsabilitate informarea şi promovarea eficientă cu privire la aceste instrumente financiare. Scopul achiziţiei îl reprezintă asigurarea serviciilor de monitorizare media pe tema instrumentelor structurale în România, între data semnării contractului şi luna noiembrie 2015, pentru a oferi premisele unor eventuale reacţii prompte şi adecvate a MFE, raportat la informaţiile apărute în media privind domeniul său de activitate. Achiziția se va efectua în cadrul a două loturi ce vor include: LOT I - Monitorizare presă scrisă online, monitorizare social media şi abonament la fluxul de ştiri LOT II - Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi. II. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziţie directă. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut. Va fi declarată câştigătoare oferta care are valoarea cea mai scăzută/lot. Valoarea estimată lot 2: lei fără TVA, respectiv ,73 lei cu TVA, Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Perioada derulării contractului: de la data semnării contractului până in luna noiembrie

3 III. ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI Oferta va fi însoțită de Scrisoare de înaintare şi va conţine Documentele de calificare, Propunerea tehnică şi Propunerea financiară. Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare de către ofertanți conduce la respingerea ofertei. Propunerile financiare vor fi exprimate în lei fără TVA. Modul de prezentare: Oferta se va depune la sediul Ministerului Fondurilor Europene registratură din Bd. Ion Mihalache nr , Sector 1, Bucureşti, România. Persoana de contact: Liana Manea, telefon: , Fax: , DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE , ORA 11:00. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. Oferta are caracter ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului. Limba de redactare a ofertei: limba română. Ofertantul trebuie să prezinte un singur exemplar al ofertei, în original. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, va fi numerotat şi va fi semnat pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit să angajeze ofertantul în contract. Se va anexa şi un opis al documentelor prezentate. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea la cerere a ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Oferta se va depune în plic sigilat şi ştampilat pe care se va menţiona: Ofertă pentru achiziţia directă având ca obiect Servicii monitorizare presa lot 2, A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE , ORA 11:00. Nu se acceptă oferte alternative. Propunerea tehnică va cuprinde descrierea conţinutului şi modalităţii/metodologiei de redactare şi transmitere a a rapoartelor de monitorizare a stirilor si a emisiunilor mentionate in cadrul specificatiile tehnice Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în funcţie de solicitările din scrisoarea de intenție. Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaţiilor conţinute în scrisoarea de intenție, prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. 3

4 FORMULARELE OFERTEI : Formularul 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formularul 2 ÎMPUTERNICIRE Formularul 3 DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 Formularul 4 DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 Formularul 5 - LISTA PRINCIPALELOR SERVICII SIMILARE PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI Formularul 6 PROPUNEREA TEHNICĂ Formularul 7 FORMULAR DE OFERTĂ Formularul 8 PROPUNEREA FINANCIARĂ Anexa 1 Nota de certificare a serviciilor prestate Note: În cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare din secţiunea IV a scrisorii de intenţie, ofertele vor fi respinse. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform secţiunii V a scrisorii de intenţie nu sunt respectate, oferta va fi respinsă. Atenţie: Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care guvernează această achiziţie, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie documentaţia de atribuire şi de a pregăti oferta conform tuturor instrucţiunilor şi specificaţiilor tehnice conţinute în documentaţie. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. Fiecare document al ofertei va fi semnat de reprezentantul legal al operatorului economic. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română. Toate documentele vor avea, pe fiecare pagină, semnătura reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite pentru a semna oferta, precum şi ştampila. Atenţie, nu se folosesc prescurtări! Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original,copie legalizată a acestuia sau copie conform cu originalul, valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 4

5 IV CERINŢE DE CALIFICARE 1. Situaţia personală a ofertantului Ofertanţii vor completa Declaraţii pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 181 şi 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare; se vor completa FORMULARUL 3 şi FORMULARUL Capacitatea tehnică: Se va prezenta FORMULARULUI 4 Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani în cadrul căreia este prezentată experienţa similară în prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul prezentei achiziții, respectiv de monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri. Cerinţă minimă privind experienţa similară a ofertanţilor: Ofertantul trebuie sa facă dovada că în ultimii 3 ani (calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor) a prestat servicii similare de monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri a căror valoare/valoare cumulată, fără TVA, trebuie sa fie cel puțin egala cu lei fără TVA sau echivalent, la nivelul a cel puțin unui contract maxim trei contracte. Pentru echivalența leu altă valută se vor considera cursurile de referință comunicate de BNR pentru fiecare an. Se vor ataşa documente suport (certificate/ documente / recomandări/ documente constatatoare datate, semnate şi parafate de emitent) care vor conţine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului; - tipul serviciilor prestate; - perioada de prestare; - valoarea serviciilor similare prestate (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat în procent de 100% se vor ataşa documente de suport din care să rezulte procentul îndeplinit de acesta şi faptul că serviciile au fost în domeniul şi valoarea solicitată); - valoarea serviciilor prestate în perioada de referință (ultimii trei ani raportați la data limită de depunere a ofertelor) Recomandările / documentele constatatoare/documentele suport menționate mai sus vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă beneficiară a serviciilor prestate ori de către clientul privat beneficiar al servicii de monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri. Documentele suport solicitate vor fi prezentate în copie cu menţiunea conform cu originalul, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal. 5

6 V SPECIFICAŢII TEHNICE NOTE: 1. Se va avea în vedere răspunsul autorităţii contractante la eventualele solicitări de clarificări 2. Toate cerinţele privind specificaţiile tehnice sunt considerate minimale şi obligatorii. Propunerea tehnică va cuprinde: a) Descrierea domeniului tematic monitorizat pe posturile TV şi Radio Este considerată relevantă orice știre/emisiune/transcriere care are legătură cu sfera de competenţă a Ministerului Fondurilor Europene în managementul instrumentelor structurale. Lista sintagmelor cheie va fi pusă la dispoziţia operatorului de către Autoritatea Contractantă, la semnarea contractului. Operatorul economic va avea în vedere posibilitatea modificării listei sintagmelor cheie furnizate de MFE, în timp real sau în maximum 2 (două) ore de la solicitarea Autorităţii Contractante. b) Enumerarea posturilor TV şi Radio monitorizate, respectiv a jurnalelor de ştiri şi a emisiunilor talk-show transcrise integral şi a căror înregistrare se furnizează la cererea Autorităţii Contractante Prestatorul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante monitorizarea principalelor jurnale de ştiri si emisiuni talk-show ale celor mai importante posturi radio si TV şi transmiterea transcrierii integrale a acestora. La cerere, Prestatorul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante, înregistrări integrale ale ştirilor emisiunilor monitorizate. Lista posturilor TV monitorizate va cuprinde cel puţin posturile: - Pro TV; - Antena 1; - Antena 3; - Prima TV; - România TV; - TVR 1; - B1 TV; 6

7 - Realitatea TV; - TVR 2; - Digi24. Lista posturilor radio monitorizate va cuprinde cel puţin posturile: - Radio România Actualităţi; - Radio Europa FM; Lista jurnalelor de ştiri TV monitorizate va cuprinde cel puţin următoarele jurnale: - jurnalele principalele transmise în intervalul 18:00 22:00 de posturile: Pro TV, Antena 1, Prima TV, TVR 1, TVR 2, B1TV; - jurnalele de ştiri ale posturilor: Antena 3, Realitatea TV, România TV, Digi24. Transcrierea conferinţelor de presă şi a declaraţiilor făcute în direct de posturile TV, se va transmite în cel mai scurt timp către Autoritatea Contractantă. Lista emisiunilor talk-show TV monitorizate, va cuprinde cel puţin următoarele emisiuni: de la Antena 3: - La Ordinea Zilei; - Sinteza zilei; - Subiectiv; - Secvenţial; minute; - Q&A; - Esenţial; - Punctul de întâlnire; de la B1 TV: - Aktualitatea; - Butonul de panică; 7

8 - Talk B1; - de la Realitatea TV: - Deschide lumea; - Fabrica; - Vocile străzii; De la TVR 1: - Europa mea; De la România TV - România la Raport. La solicitarea Autorităţii Contractante, Prestatorul va transmite transcrieri ale unor emisiuni/ jurnale de ştiri suplimentare difuzate de posturi radio sau TV, al căror titlu va fi comunicat în timp util Prestatorului. Transcrierile suplimentare furnizate în cadrul contractului vor acoperi un număr minimum 8 ore de transcriere/lună. În cazul în care în timpul unei luni numărul de ore transcriere este mai mic de 8, diferenţa se reportează în lunile următoare. c) Modul de prezentare a rapoartelor de monitorizare: Se va descrie conţinutul, metodologia de redactare şi transmitere a rapoartelor de monitorizare a posturilor radio, TV şi furnizare a transcrierilor. Rapoartele de monitorizare a ştirilor din jurnalele de ştiri monitorizate vor prezenta cel puţin următoarele informaţii: - canalul media care a difuzat ştirea; - titlul; - transcrierea integrală a materialului audio/audio-video difuzat; - informaţiile scrise pe ecranul TV în timpul difuzării ştirilor care au legătură cu ştirea difuzată (burtiere, cartoane etc.), precum numele şi funcţiile persoanelor intervievate; - în cazul declaraţiilor transmise în direct de televiziunile de ştiri, prestatorul de servicii va selecta transmisiunea cu cel mai mare număr de minute pentru a furniza transcrierea integrală a declaraţiilor, inclusiv răspunsurile la întrebările puse de ziarişti în cazul conferinţelor, briefingurilor de presă. 8

9 Rapoartele de monitorizare vor include selecţia şi prelucrarea tuturor materialelor difuzate pe posturile TV şi Radio. Rapoartele de monitorizare a emisiunilor monitorizate vor prezenta cel puţin următoarele informaţii: - canalul media care a difuzat emisiunea; - numele emisiunii; - intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea; - numele moderatorului/ moderatorilor; - numele invitaţilor în emisiune (vor fi precizate inclusiv numele persoanelor care au intervenţii telefonice în timpul emisiunilor); - informaţiile scrise care apar pe ecranul TV în timpul difuzării emisiunii şi care au legătură cu tema emisiunii (burtiere, cartoane etc.); - transcrierea integrală a emisiunii, cu evidenţierea intervenţiei fiecărui participant la emisiune prin menţionarea numelui acestuia; - în situaţia în care nu există transcrieri pentru ziua precedentă, raportul zilnic va conţine menţiunea în data de nu au fost știri/emisiune care să aibă legătură cu sfera de competenţă a Ministerului Fondurilor Europene în managementul instrumentelor structurale. Frecventa transmiterii rapoartelor - transcrierea ştirilor şi emisiunilor TV va fi transmisă în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ora 10:00 pentru ştirile/ emisiunile difuzate în ziua anterioară; - Înregistrările audio/ video solicitate de Autoritatea Contractantă vor fi transmise în cel mai scurt timp; - Transcrierea conferinţelor de presă şi a declaraţiilor făcute în direct de televiziunile de ştiri, va fi transmisă de prestator Autorităţii Contractante, în cel mult 4 (patru) ore de la apariţia lor; Prestatorul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante accesul la o arhivă electronică cu toate materialele monitorizate transcrise pe durata derulării contractului, pe tematica din sfera de competenţă a MFE. În acest sens se va constitui o arhivă privată pe internet care va permite accesul direct al beneficiarului la informaţia conţinută. Arhiva privată a MFE va îndeplini următoarele: - Va cuprinde toate rapoartele de monitorizare zilnică de pe perioada contractului; - Va permite accesul integral la textul fiecărei transcrieri; - Va permite accesul beneficiarului la materialele incluse în monitorizările livrate pe o perioadă nelimitată, inclusiv după încheierea relaţiei contractuale cu prestatorul. 9

10 MANAGEMENTUL Contractului Autoritatea contractantă (AC) Beneficiarul este Unitatea Comunicare publică și informare privind Instrumentele Structurale din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Beneficiarul dispune şi aprobă toate activităţile Prestatorului. Beneficiarul certifică conformitatea şi recepţia serviciilor, prin aprobarea Notei de certificare a serviciilor prestate (Anexa 1). Prestatorul/operatorul economic câştigător: Prestatorul este responsabil de prestarea la timp a obligaţiilor asumate prin ofertă şi de calitatea tuturor sarcinilor stabilite în documentaţia de atribuire, respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu. Prestatorul va informa de urgenţă Beneficiarul despre orice eveniment sau circumstanţe ce pot împiedica execuţia la timp şi cu eficienţă a obiectului achiziţiei. Prestatorul va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile cerute în documentaţia de atribuire. Prestatorul este responsabil pentru activitatea personalului şi pentru obţinerea rezultatelor de calitate cerute. Prestatorul va desemna un responsabil care va fi punctul de contact al Beneficiarului. RAPORTARE Prestatorul este responsabil de elaborarea şi transmiterea următoarelor rapoarte către Autoritatea Contractantă: Rapoartele zilnice de monitorizare, în format electronic, pe mail, inclusiv în zilele nelucrătoare sau care sunt declarate sărbători legale. Rapoarte lunare, care vor conţine lista rapoartelor zilnice transmise în luna de referinţă. În cazul transmiterii unui raport de monitorizare cu o întârziere de peste 60 de minute, prestatorul datorează penalităţi în valoare de 0,1% din valoarea contractului. În cazul în care prestatorul înregistrează întârzieri mai mari de 60 de minute în livrarea a peste 10 (zece) rapoarte de monitorizare, Autoritatea Contractanta are dreptul să rezilieze contractul prin intermediul unei notificări, imediat, iar contractul va înceta de drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească sau orice alte formalităţi, la primirea de către prestator a notificării de reziliere. În cazul în care prestatorul este notificat de un reprezentant al Autorităţii Contractante de absenţa unui material înregistrat/transcris relevant, prestatorul datorează penalităţi de întârziere în valoare de 0,3% din valoarea contractului pentru fiecare notificare de acest tip, şi are obligaţia ca, în maxim 24 de ore de la notificare, să pună la dispoziţie Autorităţii Contractante materialul monitorizat lipsă. La cea de a treia (3-a) notificare de acest tip, Autoritatea Contractantă are dreptul să rezilieze contractul prin intermediul unei notificări, imediat, iar contractul va înceta de 10

11 drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească sau orice alte formalităţi, la primirea de către prestator a notificării de reziliere. Plăţi Plata va fi efectuată pe baza facturii emise de Prestator. Plata facturii va fi efectuată fără a depăşi termenul de 30 de zile calendaristice de la data prestării serviciilor confirmată prin aprobarea de către Beneficiar a Notei de certificare (Anexa 1), integral prin Ordin de plată, în contul deschis la Trezorerie indicat de prestatorul de servicii. Dacă factura sau documentele care însoţesc factura nu sunt întocmite corespunzător şi sunt necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturii. Lilian ONESCU SECRETAR GENERAL 11

12 VI. FORMULARE Formular 1 Înregistrată la sediul autorităţii contractante (..., România) Nr.... /. OFERTANTUL (denumirea/numele) Adresa: Telefon : Fax :... SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către: Ministerul Fondurilor Europene Direcția Achiziții Publice IT și Administrativ, Serviciul Pregătire Proiecte și Achiziții Publice FEDR, B-dul. Ion Mihalache nr , intrarea B, sector 1, București, CP Telefon: Fax: Ca urmare a Documentaţiei de atribuire privind achiziţia directă Servicii de monitorizare media 2015, LOT 2 - Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri.. Noi vă transmitem alăturat următoarele documente care însoţesc oferta: Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original și un exemplar în copie, fiecare conţinând: 1. Scrisoare de intenţie; 2. Documente de calificare; 3. Propunerea tehnică; 4. Propunerea financiară. Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. Data completării :[ZZ.LL.AAAA] Cu stimă, [Nume ofertant],... (numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 12

13 Formular 2 Ofertant, (denumirea/numele) ÎMPUTERNICIRE [Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în achiziția directă (achiziţie directă având ca obiect Servicii de monitorizare media 2015, LOT 2 - Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.] Numele în clar: Semnătura: În calitate de: Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele (denumire/nume operator economic) Data :[ZZ.LLLL.AAAA] 13

14 Formular 3 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Data completării Operator economic, (semnătura autorizată) * Formularul se va prezenta şi de eventualul terţ susţinător 14

15 Formular 4 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare Subsemnatul(a)..., în calitate de ofertant la procedura de...pentru achiziţia de..., la data de..., organizată de..., declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv: a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic; c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România şi/sau în ţara în care sunt stabilit; c1) nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale în ultimii 2 ani, din motive imputabile mie, şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor mei; d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e) nu prezint informaţii false în scopul demonstrării îndeplinii criteriilor de calificare şi selecţie. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Data completării Operator economic, (semnătura autorizată) * Formularul se va prezenta şi de eventualul terţ susţinător pentru lit. a), c1) şi d). 15

16 Formular 5 OFERTANTUL... (denumirea/numele) EXPERIENŢA SIMILARĂ PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI LOTUL 2 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) Prezenta declaraţie este valabilă până la data de (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic,. (semnătura autorizată ) 16

17 GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI Nr. crt. Denumirea si obiectul contractului Pretul total al contractului in lei ***) Procent indeplinit de prestator (%) Denumirea/num ele beneficiarului / clientului Perioada de derulare a contractului** Valoarea serviciilor prestate in perioada de referinta ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA] Operator economic,... (nume si semnatura autorizata) *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic,contractant asociat; subcontractant. **) Se vor preciza data de incepere si data de finalizare a contractului. ***) Pentru echivalența leu altă valută se vor considera cursurile de referință comunicate de BNR pentru fiecare an Bucureşti, Bd Ion Mihalache nr , sector 1, , România, tel , fax

18 GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale Formular 6 OFERTA TEHNICĂ Operator economic, (denumirea/numele) Denumirea achiziţiei: LOT 2 - Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri NR. ITEM SPECIFICAŢIILE CERUTE IN SCRISOAREA DE INTENŢIE CONFORMITATE SPECIFICAŢIILE OFERTATE 1. (Specificaţiile din aceasta coloana se copiază din Scrisoarea de intenţie - A nu se modifica) Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin DA sau NU. Va rugam sa urmăriţi si clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. Se indica denumirea si specificaţiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol. Va rugam sa urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele şi prenume), (semnătura şi ştampilă), in calitate de, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele. (denumire/nume operator economic) Pagina nr. [ din ] ATENTIE: 1. Documentaţia inclusa trebuie să indice clar specificațiile ofertate, în aşa fel încât să permită evaluatorilor să stabilească conformitatea cu cerințele minime solicitate în Scrisoarea de intenție. Ofertele care nu permit identificarea precisă a cerințelor minime și a specificaţiilor pot fi respinse de către evaluatori. 2. Oferta trebuie să fie suficient de clară și detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între specificaţiile cerute și specificaţiile oferite. Bucureşti, Bd Ion Mihalache nr , sector 1, , România, tel , fax

19 Formular 7 Operator economic, (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ LOT 2 - Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri. Către: Ministerul Fondurilor Europene - Adresa: B-dul. Ion Mihalache nr , intrarea B, sector 1, București, CP Doamnelor/Domnilor, 1. Examinând Scrisoarea de intenţie, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile (denumirea/numele ofertantului) şi cerinţele cuprinse în scrisoarea mai sus menţionată, să prestam serviciile (denumirea serviciilor) pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de [X.XXX,XX] LEI,. 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform solicitării Autorităţii Contractante. 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de zile, respectiv până la data de, şi (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Până la semnarea contractului, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. Data / /, în calitate de, legal autorizat să semnez (nume şi semnătură) oferta pentru şi în numele. (denumirea/numele ofertantului) 19

20 Formular 8 Operator economic, (denumirea/numele) PROPUNEREA FINANCIARĂ LOT 2 - Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri. Nr. Crt. -LEI- Denumirea serviciului 1 Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri 7 TOTAL LEI FĂRĂ TVA TVA TOTAL LEI CU TVA Perioada (număr luni) Preţ unitar/lună fără TVA Preţ total fără TVA Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele şi prenume), (semnătura şi ştampilă), în calitate de, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele (denumire/nume operator economic) 20

21 Anexa 1 NOTĂ DE CERTIFICARE A SERVICIILOR PRESTATE / BUNURILOR FURNIZATE LOT 2 - Monitorizare radio, TV şi furnizare transcrieri Denumirea şi adresa operatorului economic... Obiectul achiziţiei: Perioada prestării serviciului... Descrierea serviciilor prestate Descrierea cheltuielilor efectuate... Lista documentelor justificative:.. Data... Operator economic, (semnătura autorizată)... BENEFICIARUL CERTIFICĂ REALITATEA, REGULARITATEA ŞI LEGALITATEA SERVICIULUI PRESTAT MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 21

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

A se transmite pe hârtie cu antetul Formularul nr. 1 ofertantului/operatorului economic OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNA

A se transmite pe hârtie cu antetul Formularul nr. 1 ofertantului/operatorului economic OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNA Formularul nr. 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către (denumirea autorității contractante şi adresa completă) ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului noi,

Mai mult

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI Anexa 2 Conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice FORMULARE Privind documentatia de calificare necesara intocmirii ofertei privind atribuirea Contractului de lucrari ETAPA 2 - REPARATII CLADIRE

Mai mult

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate

Mai mult

ADM/0679/ Nr.SG/ 3710 din 17 / 0 5/ 2011 Către Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sectorul 1, cod fisca

ADM/0679/ Nr.SG/ 3710 din 17 / 0 5/ 2011 Către Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sectorul 1, cod fisca ADM/0679/17.05.2011 Nr.SG/ 3710 din 17 / 0 5/ 2011 Către Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sectorul 1, cod fiscal 8844560, achiziţionează în conformitate cu prevederile

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA FORMULARE Formular 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formular 2: DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formular 3: DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 Formular 4: DECLARATIE

Mai mult

SECTIUNEA IV FORMULARE

SECTIUNEA IV FORMULARE SECTIUNEA IV FORMULARE FORMULAR NR. 1 Operator economic... DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Subsemnatul,,

Mai mult

Microsoft Word Anunt achizitie servicii realizare website POS MEDIU doc

Microsoft Word Anunt achizitie servicii realizare website POS MEDIU doc Nr. înreg.: 242.3 / 13.04.2012 VIZAT, IONESCU CORNELIU OVIDIU Preşedinte ANUNŢ privind procedura de achiziţie publică - atribuire directă, prin procedura de cercetare a pieţei pentru atribuirea contractului

Mai mult

Formular 10A

Formular 10A DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de (candidat/ofertant/ofertant

Mai mult

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate

Mai mult

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL FORMULARE CUPRINS FORMULAR 1: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164 FORMULAR 2: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.165 FORMULAR 3: DECLARAŢIE PRIVIND

Mai mult

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMULARUL 1 Ofertantul/Ofertantul asociat/terţul susţinător/subcontractant

Mai mult

OPERATOR ECONOMIC Formularul nr.1 DECLARA IE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea

OPERATOR ECONOMIC Formularul nr.1 DECLARA IE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea Formularul nr.1 DECLARA IE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere,

Mai mult

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL FORMULARE CUPRINS FORMULAR 1: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164 FORMULAR 2: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.165 FORMULAR 3: DECLARAŢIE PRIVIND

Mai mult

Formulare

Formulare Formulare Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici... (denumirea) ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului

Mai mult

FORMULARUL NR. 1 INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Contul si banca: 5*. Telefon: Fax: 6

FORMULARUL NR. 1 INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Contul si banca: 5*. Telefon: Fax:   6 FORMULARUL NR. 1 INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Contul si banca: 5*. Telefon: Fax: E-mail: 6. Certificatul de inmatriculare/ document de inregistrare

Mai mult

Microsoft Word - MODEL FORMULARE 1.doc

Microsoft Word - MODEL FORMULARE 1.doc MODELE DE FORMULARE 1 Formularul nr. 1 DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016 Subsemnatul..., reprezentant împuternicit al.. (denumirea/numele şi sediul/adresa

Mai mult

Observ

Observ SECTIUNEA II Modele de formulare Conţine formularele pe care ofertantul are obligaţia de a le completa şi depune conform cerințelor din Invitația de participare pentru Achiziţia de. după cum urmează: 1.

Mai mult

Formulare

Formulare Formulare Formularul 1 Operator Economic (denumirea) DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al, (denumirea/numele

Mai mult

Microsoft Word - Formulare tempest 2017

Microsoft Word - Formulare tempest  2017 FORMULARE Sistem de calcul TEMPEST nivel A 1 buc. Imprimanta color TEMPEST nivel A 1 buc. Scanner A4 TEMPEST nivel A 1 buc. Nr. formular Formular nr. 1 Formular nr. 2 Formular nr. 3 Formular nr. 4 Formular

Mai mult

Microsoft Word - Formulare.docx

Microsoft Word - Formulare.docx Formularul nr. 1 Operator economic (denumirea/numele) Nr. / SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către Tinand cont de prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice; Ca urmare a anunțului de publicitate la achiziția

Mai mult

formulare

formulare Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate

Mai mult

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) Formular nr. 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către, Primaria Comunei Traian Str. Unirii, nr. 589, Comuna Traian, jud

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) Formular nr. 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către, Primaria Comunei Traian Str. Unirii, nr. 589, Comuna Traian, jud Formular nr. 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către, Primaria Comunei Traian Str. Unirii, nr. 589, Comuna Traian, judetul Ialomita Ca urmare a Anuntului de publicitate nr. privind organizarea achizitiei pentru

Mai mult

FORMULARE MODEL

FORMULARE MODEL FORMULARE MODEL Formular 1 OFERTANTUL FORMULAR DE OFERTA Catre... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai

Mai mult

Formular 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către: Primaria comunei Sintereag... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant in vederea atribuiri

Formular 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către: Primaria comunei Sintereag... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant in vederea atribuiri Formular 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către: Primaria comunei Sintereag... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant in vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect

Mai mult

Microsoft Word - 3 Formulare.doc

Microsoft Word - 3 Formulare.doc Operator economic Formularul nr. 1 Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. /.. 2018 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către: (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunțului

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA FORMULARE Formular 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formular 2: DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formular 3: DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 Formular 4: DECLARATIE

Mai mult

Secţiunea I

Secţiunea I APROBAT, DIRECTOR Ec. GEORGIANA TRIFU Documentaţia de artibuire a contractului de achiziţie de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI RÂSUL NE UNEȘTE! Cod CPV: 79952000-2 Procedura utilizată: PROCEDURĂ INTERNĂ

Mai mult

MODELE DE FORMULARE

MODELE DE FORMULARE MODELE DE FORMULARE OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către (denumirea autorității contractante si adresa completa) Ca urmare a anunțului publicat(ă) pe site-ul UAT Comuna Dragomiresti

Mai mult

Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant... (denumirea) Formular nr. 1 D E C L A R A Ţ I E pe propria raspundere privind neincadrarea in dispo

Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant... (denumirea) Formular nr. 1 D E C L A R A Ţ I E pe propria raspundere privind neincadrarea in dispo Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant... (denumirea) Formular nr. 1 D E C L A R A Ţ I E pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 Subsemnatul,...

Mai mult

Se aprobă

Se aprobă III. FORMULARE Formular nr. 1 DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al..., (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar

Mai mult

FORMULARE

FORMULARE FORMULARE Formularul nr.1 Operator Economic (denumirea) DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele

Mai mult

FORMULARUL 1 OFERTANT înregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea/numele) nr. / SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către : Municipiul Botoşani, Piaţ

FORMULARUL 1 OFERTANT înregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea/numele) nr. / SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către : Municipiul Botoşani, Piaţ FORMULARUL 1 OFERTANT înregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea/numele) nr. / SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către : Municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr.1, cod poştal 710236, jud. Botoşani

Mai mult

Formular nr

Formular nr OPERATOR ECONOMIC.... Înregistrat la sediul autoritãţii contractante nr... /... Formular nr.1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Cãtre (denumirea autoritãţii contractante şi adresa completã) Ca urmare a anunţului

Mai mult

SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelo

SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelo SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită

Mai mult

FORMULARE Achiziția serviciilor de contractarea unui imprumut Lista formularelor: Anexa nr.1 PROPUNEREA TEHNICA Anexa nr.2 - PROPUNEREA FINANCIARĂ DET

FORMULARE Achiziția serviciilor de contractarea unui imprumut Lista formularelor: Anexa nr.1 PROPUNEREA TEHNICA Anexa nr.2 - PROPUNEREA FINANCIARĂ DET FORMULARE Achiziția serviciilor de contractarea unui imprumut Lista formularelor: Anexa nr.1 PROPUNEREA TEHNICA Anexa nr.2 - PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ Anexa nr.3 Criterii Evaluare Grafic Rambursare

Mai mult

DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA CĂLĂRAŞI Modele de formulare

DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA CĂLĂRAŞI Modele de formulare DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA CĂLĂRAŞI Modele de formulare (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) în calitate de (candidat/oferiant/ofertant

Mai mult

Microsoft Word - 4d7b-0abc-0f7d-b7cc

Microsoft Word - 4d7b-0abc-0f7d-b7cc FORMULARE CUPRINS Formular nr. 1 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 Formular nr. 2 - Propunerea financiară Formular nr. 3 - Anexa la Formularul de ofertă Formular

Mai mult

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) FORMULAR NR. 1 D E C L A R A I E privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezent

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) FORMULAR NR. 1 D E C L A R A I E privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezent FORMULAR NR. 1 D E C L A R A I E privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant

Mai mult

Formulare PT exec

Formulare PT   exec SECŢIUNEA IV FORMULARE Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute

Mai mult

FORMULARE

FORMULARE FORMULARE OPERATORUL ECONOMIC Formular nr. 1 FORMULAR DE OFERTA Catre... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti

Mai mult

Microsoft Word - 068e d20

Microsoft Word - 068e d20 FORMULARE CUPRINS Formular nr. 1 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 Formular nr. 2 - Propunerea financiară Formular nr. 3 Contract lucrări Formular nr. 1 Operator

Mai mult

03-Documentatia-ofertanti-audit

03-Documentatia-ofertanti-audit DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: PROCEDURA COMPETITIVĂ 2010 1 DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ

Mai mult

Operator economic FORMULARUL 1 (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuterni

Operator economic FORMULARUL 1 (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuterni Operator economic FORMULARUL 1 (denumirea/numele) privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoana

Mai mult

OPIS FORMULARE: Formularul 1 Scrisoare de înaintare Formularul 2 Informaţii generale despre ofertant Formularul 3 Declaraţie privind neîncadrarea în s

OPIS FORMULARE: Formularul 1 Scrisoare de înaintare Formularul 2 Informaţii generale despre ofertant Formularul 3 Declaraţie privind neîncadrarea în s OPIS FORMULARE: Formularul 1 Scrisoare de înaintare Formularul 2 Informaţii generale despre ofertant Formularul 3 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016

Mai mult

SERDRU Nr. 500 //4625// INVITATIE DE PARTICIPARE Va invitam sa participati cu oferta dvs. la achizitia publica de servicii de reparatii si

SERDRU Nr. 500 //4625// INVITATIE DE PARTICIPARE Va invitam sa participati cu oferta dvs. la achizitia publica de servicii de reparatii si SERDRU Nr. 500 //4625// 13.05.2019 INVITATIE DE PARTICIPARE Va invitam sa participati cu oferta dvs. la achizitia publica de servicii de reparatii si intretinere a automobilelor, cod CPV. 50112000-3 1.

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ - SATU MARE

SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ - SATU MARE ASOCIAŢIA WWF-PROGRAMUL DUNĂRE-CARPAŢI ROMÂNIA Aprobat Director Program Magor Imre Csibi DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL având ca obiect Elaborarea de recomandări pentru adaptarea infrastructurii

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA Autoritate Contractantă: CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE aferente Proiectului privind Acordarea Diplomei de Onoare și plata

Mai mult

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante Nr..../... Formular nr. 1. OFERTANTUL Adresă: Telefon : Fax :... SCRISOARE DE ÎNAINTARE C

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante Nr..../... Formular nr. 1. OFERTANTUL Adresă: Telefon : Fax :...   SCRISOARE DE ÎNAINTARE C Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante Nr..../... Formular nr. 1. OFERTANTUL...... Adresă: Telefon : Fax :... E-mail: SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către (denumirea autorităţii contractante şi adresa

Mai mult

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci Bucureşti Nr. 155 din 15.07.2019 CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi specificaţiile tehnice. Caietul de sarcini

Mai mult

FORMULAR 16

FORMULAR 16 FORMULAR 16 ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform. (incadrarea legala) Noi, parti semnatare: S.C. S.C. ne asociem pentru a realiza

Mai mult

Anexa nr. 2 MODELE FORMULARE Formularul nr. 1 Operatorul economic (denumire / sediu ) Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. data ora SCRI

Anexa nr. 2 MODELE FORMULARE Formularul nr. 1 Operatorul economic (denumire / sediu ) Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. data ora SCRI Anexa nr. 2 MODELE FORMULARE Formularul nr. 1 Operatorul economic (denumire / sediu ) Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. data ora SCRISOARE DE INAINTARE Catre (denumirea autoritatii contractante

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

Microsoft Word - gradinita 9.docx

Microsoft Word - gradinita 9.docx NICIPIUL BRASOV Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DARIA SAVIN, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: DARIA SAVIN, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro,

Mai mult

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx CONTRACT PRESTĂRI SERVICII Nr. / 2019 1.Părţile În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare

Mai mult

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT Denumire oficială: Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1 Localitate: Bucuresti Cod poştal:

Mai mult

Termeni de referinta _GL experti juridici Finali

Termeni de referinta _GL experti juridici Finali Proiect: Natura 2000 şi Dezvoltare Rurală în România Finanţator: Swiss Intermediate Body Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană

Mai mult

Observ

Observ R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE NESECRET Nr. 161458 / 12.09.2019 Ex. nr. 1 INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DOLJ Catre BAROUL DOLJ Bvd. Carol I nr.1,bl.17d,

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

FORMULARE

FORMULARE FORMULARE Formularul 1 DECLARAŢIE pe proprie răspundere privind participarea la procedura de achiziție publică de servicii de creditare bancară în valoare de maxim 1.500.000 lei, organizată de autoritatea

Mai mult

Microsoft Word - 6-DCT-formulare.docx

Microsoft Word - 6-DCT-formulare.docx Formulare ACHIZITIE SERVICII DE ARHIVARE IN SPRIJINUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI DEZVOLTAREA COMPETENTELOR IN TRANSPLANT finantat in cadrul POSDRU 186/3.2/S/155295 FORMULAR OFERTANTUL Inregistrat la sediul

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni ANUNT PUBLICITAR NR 677/30.07.2012 INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DE SERVICII DE INCHIRIERE SALA CONFERINTA Achizitor: Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia cu sediul postal in Strada 1 Decembrie

Mai mult

Microsoft Word ANX 2A aprobare program finantari nerambursabile

Microsoft Word ANX 2A aprobare program finantari nerambursabile Anexa nr. 2A la H.C.L. nr. 123 din 30.05.2019 Contract de finanţare nerambursabilă a proiectului În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul

Mai mult

Invitaţie de participare privind depunerea de oferte pentru încheierea unui contract având ca obiect Preluarea prin cumpărare a deşeurilor colectate s

Invitaţie de participare privind depunerea de oferte pentru încheierea unui contract având ca obiect Preluarea prin cumpărare a deşeurilor colectate s Invitaţie de participare privind depunerea de oferte pentru încheierea unui contract având ca obiect Preluarea prin cumpărare a deşeurilor colectate selectiv conform Legii nr. 132 din 2010 privind colectarea

Mai mult

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), c

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), c În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2,

Mai mult

FORMULARUL 1 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 1. Subsemnat

FORMULARUL 1 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 1. Subsemnat FORMULARUL 1 OPERATOR ECONOMIC DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 1. Subsemnatul/a, în calitate de.(ofertant/candidat), la, în temeiul art. 59 din Legea

Mai mult

Microsoft Word - 2.Formulare (1).doc

Microsoft Word - 2.Formulare (1).doc Formular 1 Formular 2 Formular 3 Formular 4 Formular 5 Formular 6 Formular 7 Formular 8 FORMULARE Angajament privind susţinerea economică si financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici Angajament

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) -

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia Regională Muntenia, cu sediul în Mun. Bucureşti,

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A J U D E Ț U L A L B A CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 Cod de înregistrare fiscală 4562583 Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;

Mai mult

SECŢIUNEA III Formulare și modele de documente Formular nr. 1 Împuternicire Formular nr. 2 Scrisoare de înaintare Formular nr. 3 Scrisoare de garanţie

SECŢIUNEA III Formulare și modele de documente Formular nr. 1 Împuternicire Formular nr. 2 Scrisoare de înaintare Formular nr. 3 Scrisoare de garanţie SECŢIUNEA III Formulare și modele de documente Formular nr. 1 Împuternicire Formular nr. 2 Scrisoare de înaintare Formular nr. 3 Scrisoare de garanţie pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire

Mai mult

a

a OpANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare Emitent AGENŢIA NAŢIONALĂ

Mai mult

Nr. înreg.7178/76/ Aprobat Dr.HEJJA BOTOND Președinte al Asociației CREST CERERE DE OFERTĂ SERVICII DE REALIZARE CONCEPT GRAFIC (corespunzăt

Nr. înreg.7178/76/ Aprobat Dr.HEJJA BOTOND Președinte al Asociației CREST CERERE DE OFERTĂ SERVICII DE REALIZARE CONCEPT GRAFIC (corespunzăt Nr. înreg.7178/76/20.02.2019 Aprobat Dr.HEJJA BOTOND Președinte al Asociației CREST CERERE DE OFERTĂ SERVICII DE REALIZARE CONCEPT GRAFIC (corespunzător conform codului CPV 79800000-2 Servicii tipografice

Mai mult

fisa_de_date

fisa_de_date Nr.7149/08.04.2011 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

Nr

Nr Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Mai mult

fisa de date

fisa de date Nr.23774/ 12.11.2010 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

Microsoft Word - caiet de sarcini- BV - oras din poveste 2014

Microsoft Word - caiet de sarcini-  BV - oras din poveste 2014 Aprobat, Primar, George Scripcaru CAIET DE SARCINI DATE GENERALE Date de identificare ale instituţiei: Autoritate contractantă Primăria Municipiului Braşov Adresa: B-dul Eroilor nr 8, Braşov, cod 00007,

Mai mult

Contract furnizare de produse

Contract  furnizare de produse Contract de servicii nr. / În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de servicii, între U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului in cadrul proiectului

Mai mult

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind

Mai mult

contract subsecvent 4

contract subsecvent  4 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr. /.. subsecvent Acordului-cadru de prestări servici Lot 1, nr.163-11506 din 24.03.2010 1. Preambul În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni ANUNT PUBLICITAR NR 673/30.07.2012 INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DE SERVICII DE EXTINDERE, ADAPTARE, MENTENANTA PAGINA WEB Achizitor: Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia cu sediul postal

Mai mult

FORMULARELE OFERTEI NR. FORMULAR FORMULAR 1 Scrisoarea de înaintare DENUMIRE FORMULAR PAGINA Pagina 2 FORMULAR 2 FORMULAR 3 FORMULAR 4 Declaraţia priv

FORMULARELE OFERTEI NR. FORMULAR FORMULAR 1 Scrisoarea de înaintare DENUMIRE FORMULAR PAGINA Pagina 2 FORMULAR 2 FORMULAR 3 FORMULAR 4 Declaraţia priv FORMULARELE OFERTEI NR. FORMULAR FORMULAR 1 Scrisoarea de înaintare DENUMIRE FORMULAR PAGINA Pagina 2 FORMULAR 2 FORMULAR 3 FORMULAR 4 Declaraţia privind eligibilitatea (art.164 din Legea nr.98/2016 privind

Mai mult

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeste in Oameni! Achizi

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeste in Oameni! Achizi Achizitor: ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTII DIN ROMANIA Adresa: B-dul I.C Bratianu nr. 10, sector 3, Bucuresti, adresa corespondenta Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 021984

Mai mult

FISA DE DATE Amenajare intersectii in comuna Micesti, judetul Arges Date contact beneficiar: Comunicare COD CPV Cantitate estimata Valoarea estimată l

FISA DE DATE Amenajare intersectii in comuna Micesti, judetul Arges Date contact beneficiar: Comunicare COD CPV Cantitate estimata Valoarea estimată l FISA DE DATE Amenajare intersectii in comuna Micesti, judetul Arges Date contact beneficiar: Comunicare COD CPV Cantitate estimata Valoarea estimată lei fara TVA Durata contractului Adresa poștală: Comuna

Mai mult

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat:

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat: Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei Nr. 1492/15.07.2019 pentru atribuirea achiziției, având ca obiect CANALIZARE PLUVIALA Achiziție cu oferta in plic licitatie deschisa Cod CPV 45232130-2 lucrari

Mai mult

Nr

Nr Documentatia privind atribuirea contractului de achiziție publică CONTRACT DE FURNIZARE MULTIFUNCTIONALA Beneficiar: S.C. EDITURA DE VEST S.R.L., cu sediul social în Municipiul Timisoara, str. Episcop

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postai Cod Fiscal Tel/.Fax: / site: w

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postai Cod Fiscal Tel/.Fax: / site: w ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postai - 710236 Cod Fiscal-3372882 Tel/.Fax: 0231.502.200/0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro Nr.

Mai mult

MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr din Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea

MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr din Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr. 187987 din 15.07.2010 1. Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, Piaţa Unirii nr. 1,telefon 0259/437000, fax: 0259/437544,

Mai mult