UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "De

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "De"

Transcriere

1 UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" DIRECTOR, Adina DRAGOTOIU Manager proiect APROB, Mihai Constantin ȘEITAN MINISTRU AVIZAT, Nicolae IVĂŞCHESCU Secretar de stat DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE pentru Servicii pentru elaborarea a două studii la nivel național, care să reflecte stadiul dezvoltării sistemului naţional de servicii sociale din România, în toate aspectele sale aşa cum este el definit de legislaţia din România, dar și a gradului de implementare a cadrului legislativ aplicabil domeniului în cadrul Proiectului Creșterea gradului de implementare a legislației în domeniul serviciilor sociale în contextul procesului de descentralizare prin procedura de licitaţie deschisă, conform prevederilor O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, organizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Cod CPV: Servicii de cercetare Servicii de elaborare de studii Servicii de sondaje de opinie Vizat, Adriana SIMON Întocmit, Daniela DOCSĂNESCU Manager Financiar August

2 I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ CAPITOLUL I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI Denumire: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale Adresa: Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1 Localitate: Bucureşti Cod poştal: Ţara: ROMÂNIA Persoana de contact: Daniela DOCSĂNESCU Telefon: Fax: Adresă internet: I.b. Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii Contractante ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenţii naţionale autorităţi locale alte instituţii guvernate de legea publică instituţie europeană/organizaţie internaţională altele (specificaţi) servicii publice centrale apărare ordine publică / siguranţa naţională mediu economico-financiare sănătate construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială cultură, religie şi alte activităţi recreative educaţia activităţi relevante energie apă poşta transport altele (specificaţi) Autoritatea Contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA NU Alte informaţii și / sau clarificări ce pot fi obținute: la adresa mai sus menţionată altele: (specificaţi / adresa / fax / interval orar) Data şi ora limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data: Ora: Adresa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Data limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări: , ora Răspunsurile vor fi publicate pe SEAP și pe site MMFPS la adresa rubrica Achiziții publice. 2

3 I.c. Căi de atac Informaţiile privind contestaţiile şi modul de soluţionare sunt prevăzute în cap. IX Soluţionarea contestaţiilor din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Denumire: Consiliul Naţional de Soluționare a Contestațiilor Adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 Localitatea: Bucureşti Cod poştal: Ţara: ROMÂNIA Telefon: Adresă internet: Fax: Denumire instanță competentă : Curtea de Apel Adresă: Splaiul Independenței nr. 5, sector 4, Cod poştal: , Bucureşti, România Telefon: (+4) ; (+4) Fax: (+4) ; (+4) Adresă de internet: I.d. Sursa de finanţare Acest contract este cofinanţat din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (fonduri structurale nerambursabile și bugetul de stat) După caz, proiect / program finanţat din fonduri comunitare: DA NU Proiect Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare SMIS I.e. Calendarul procedurii Publicarea anunţului de participare şi a documentaţiei de atribuire Termenul limită de solicitare a clarificărilor de la autoritatea contractantă 2) Termenul limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări de către autoritatea contractantă 2) Termenul limită de depunere a ofertelor Data şi ora de deschidere a ofertelor 3) Data finalizării evaluării ofertelor 4) Data Ora 1) Locaţia SEAP, pagina Achiziţii publice 3 septembrie septembrie septembrie septembrie septembrie Fax: / SEAP, pagina Achiziţii publice Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucureşti, etaj 4, camera Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucureşti, etaj 4, camera 409 3

4 Informarea operatorilor economici cu privire la rezultatul procedurii 4) Semnarea contractului 4) 1) Ora locală a României 20 septembrie octombrie 2010 MMFPS 2) Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel, astfel a. pe fax ( ; ), sau b. prin poştă, la adresa mai sus menționată și suplimentar pe (în format.doc, NU în.pdf ). 3) Pe lângă comisia de evaluare, pot să participe la şedința de deschidere a ofertelor câte 1 reprezentant împuternicit pentru fiecare dintre operatorii economici / grupul de operatori economici care au depus oferte. 4) Datele sunt estimative. II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descriere II.1.1 Denumire contract: Servicii pentru realizarea a două studii la nivel național privind stadiul dezvoltării sistemului naţional de servicii sociale din România II.1.2 Denumire contract şi locația lucrării, locul de livrare sau prestare (a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii Execuţie Cumpărare Categoria serviciului Proiectare şi execuţie Leasing Realizarea prin orice mijloace Închiriere 2A corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea Cumpărare în rate 2B contractantă Principala locaţie a lucrării Cod CVP / Principalul loc de livrare Sediul autorităţii contractante Cod CVP / Principalul loc de prestare Baza de operare a proiectului va fi în Bucureşti, însă activităţile se vor derula şi la nivel naţional Cod CVP Servicii de cercetare Servicii de elaborare de studii Servicii de sondaje de opinie 4

5 II.1.3 Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: Încheierea unui acord cadru: II.1.4 Durata contractului de achiziţie publică: Perioada de implementare estimată este de 10 luni de la data semnării contractului II.1.5 Informaţii privind acordul cadru ( dacă este cazul) nu este cazul Acordul cadru cu mai mulţi operatori Acordul cadru cu un singur operator Nr. sau, dacă este cazul nr. maxim al participanţilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata în ani sau luni Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA NU II.1.6 Divizarea pe loturi da nu Dacă da: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile II.1.7 Oferte alternative sunt acceptate DA NU II.2 Cantitatea sau scopul contractului II.2.1 Contract de achiziţie: Servicii pentru realizarea a două studii la nivel național privind stadiul dezvoltării sistemului naţional de servicii sociale din România II.2.2 Opţiuni DA NU III. Condiţii specifice contractului III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1 Contract rezervat (dacă da, scurtă descriere) III.1.2 Altele(dacă da, descrieţi) IV. PROCEDURA DA DA NU NU IV.1 Procedura selectată Licitaţie deschisă Licitaţie restrânsă Licitaţie restrânsă accelerată Dialog competitiv Negociere cu anunţ de participare Negociere fără anunţ de participare Cerere de ofertă Concurs de soluţii IV.2 Etapa finală de licitaţie electronică DA NU 5

6 IV.3 Legislaţia aplicată 1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.625/ , cu modificările şi completările ulterioare. 3. Documentul cadru de implementare Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 4. Manual de Implementare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU DE SELECŢIE Participarea la procedură Participarea la procedura de atribuire este permisă tuturor operatorilor economici. ATENŢIE: Toate documentele menţionate mai jos, de la toate punctele, trebuie să fie prezentate în original sau în copie legalizată, după caz, şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură şi ştampilă, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare. Neprezentarea sau prezentarea necorespunzătoare a documentelor, respectiv lipsa numelui întreg al persoanei semnatare conduce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. NU SE ACCEPTĂ PRESCURTĂRI. Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită prin lege nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor. Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente. Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180 şi la art.181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, membrii asociaţiei vor completa şi vor depune, în aceleaşi condiţii, documentele solicitate prin prezenta documentaţie de atribuire. Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare a documentelor de la punctele V.1,V.2, V.3, V.4, V.5 și V.6 are ca efect respingerea ofertei ca inacceptabilă. 6

7 V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului Criteriu Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic Solicitat Calitatea de participant la procedură Solicitat Documente care să susţină criteriul CERINŢE OBLIGATORII 1. Declaraţie de eligibilitate şi de neîncadrare în situaţiile prevăzute la art. 180 și art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 în original - Formular nr. 1 Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat cu domiciliul / sediul persoana fizică sau juridică în copie legalizată. Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local, în termen de valabilitate în copie legalizată. (din care să reiasă că nu înregistrează datorii la bugetul de stat sau bugetele locale). În cazul în care oferta este depusă de o asociere, membrii asociaţiei vor prezenta documentele în aceleaşi condiţii ca şi liderul de asociere. Neprezentarea sau prezentarea documentelor menţionate mai sus într-o formă necorespunzătoare duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. Declaraţia privind calitatea de participant la procedură în original - Formular nr. 2 În cazul în care oferta este depusă de o asociere, membrii asociaţiei vor prezenta documentele în aceleaşi condiţii ca şi liderul de asociere. Neprezentarea sau prezentarea documentelor menţionate mai sus într-o formă necorespunzătoare duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. V.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Persoane juridice/fizice române Solicitat Nesolicitat CERINŢE OBLIGATORII Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor - în copie legalizată din care să rezulte: a) că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi ce fac obiectul prezentei achiziţii publice; b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecător sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii. Certificat de înregistrare pentru persoane fizice sau juridice eliberat de Ministerul Justiţiei Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent - în copie legalizată. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, membrii asociaţiei vor prezenta documentele în aceleaşi condiţii ca şi liderul de asociere. Neprezentarea sau prezentarea documentelor menţionate mai sus într-o formă necorespunzătoare duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. 7

8 Operator economic străin Solicitat Nesolicitat V.3) Situaţia economico-financiară Informaţii privind situaţia economicofinanciară Solicitat Nesolicitat Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident din care să reiasă că societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate prin prezenta procedură. Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată, însoţite de traducere autorizată şi legalizată. Prezentarea bilanţului contabil pe ultimii 3 ani ( , şi ). Documentele trebuie să fie prezentate în copie certificată (ștampilă CONFORM CU ORIGINALUL, ștampila operatorului economic, numele, prenumele și semnătura reprezentantului operatorului economic) pentru conformitate cu originalul. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, membrii asociației vor depune bilanțurile pe ultimii 3 ani în aceleași condiții ca și liderul de asociere. Fişa de informaţii generale şi centralizatoare a situaţiei economico financiare a ofertantului în original - Formular nr. 3. Media cifrei de afaceri al exerciţiului financiar al operatorului economic pe ultimii 3 ani (2007, 2008 şi 2009) trebuie să fie pozitivă şi cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului. În cazul în care, ofertantul nu are bilanţ pentru aceşti ani, deoarece a fost înfiinţat ulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii în care a avut obligaţia depunerii bilanţului contabil. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fișă de informații generale centralizatoare pentru toți asociații, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al asocierii desemnat ca lider, precum și fișe de informații generale individuale semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui membru al asocierii, inclusiv liderul. Neprezentarea sau prezentarea documentelor menționate mai sus într-o formă necorespunzătoare duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. 8

9 V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională Informaţii privind capacitatea tehnică şi profesională Operatorul economic sau oricare din membrii grupului de operatori economici trebuie să dovedească îndeplinirea Solicitat cerinţei minime privind finalizarea cu succes, în ultimii Nesolicitat 3 ani, a două contracte, încheiate cu respectarea prevederilor legale, având ca obiect servicii de elaborare şi realizare studii de cercetare în domeniul social, fiecare, cu o valoare cel puțin egală cu valoare estimată a prezentului contract. 1. Lista contractelor de servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând numele/titlul contractelor, obiectul contractului, valoarea finală certificată a acestora, sursa de finanţare, perioada de prestare, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum şi o descriere a serviciilor prestate în cadrul contractului respectiv, în original - Formular nr. 4 și Anexa. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o Listă centralizatoare semnată de către reprezentantul legal al asocierii desemnat ca lider, precum şi liste individuale pentru fiecare în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui membru al asocierii, inclusiv liderul. Pentru dovada acestor contracte se vor prezenta recomandări de la beneficiarul contractelor în care să se precizeze numele / titlul contractului, obiectul contractului şi o descriere a serviciilor prestate în cadrul contractului respectiv. Descrierea serviciilor prestate trebuie să fie suficient de clară şi detaliată pentru a permite comisiei de evaluare să aprecieze încadrarea contractului respectiv în cerinţa de mai sus. 2. Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi de conducere, în original - Formular nr. 5. Neprezentarea sau prezentarea documentelor menționate mai sus într-o formă necorespunzătoare duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. V.5 Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificările echipei de implementare (formată din: 1 lider de echipă, 2 coordonatori, 3 experţi pe termen lung) desemnată de prestator pentru îndeplinirea contractului Solicitat Nesolicitat 9

10 V.5.1 Cerinţe 1 lider de echipă Experienţă profesională generală: Studii universitare (licenţă) în domenii relevante contractului (sociologie/ asistenţă socială/ drept / economie); 7 ani experienţă în domeniul social; Cunoaşterea limbii engleze nivel avansat; Coordonarea a cel puţin 3 cercetări sociologice la nivel naţional; Coordonarea de echipe pluridisciplinare. Experienţă profesională specifică: 5 ani experienţă în organizarea şi implementarea de cercetări sociologice; Experienţă în redactarea, elaborarea de rapoarte de cercetare realizate la nivel naţional; Experienţă internaţională în realizarea de cercetări; 2 ani experiență în domeniul incluziunii sociale. Studiul 1 Stadiul dezvoltării sistemului de servicii sociale 1 coordonator pentru Studiul 1 Stadiul dezvoltării sistemului de servicii sociale Experienţă profesională generală: Studii universitare (licenţă) în domenii relevante contractului (sociologie/ asistenţă socială/ drept / economie); 7 ani experienţă în domeniul social; Cunoaşterea limbii engleze nivel avansat; Coordonarea de echipe pluridisciplinare; Participare la implementarea de proiecte / programe / cercetări complexe în domeniul social; Experiență în cercetare. Experienţă profesională specifică: 5 ani experienţă în organizarea şi implementarea de cercetări sociologice; Experienţă în redactarea, elaborarea de rapoarte de cercetare realizate la nivel naţional; V.5.2 Documente pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor Se va prezenta o listă cuprinzând membrii echipei de implementare, respectiv liderul de echipă, coordonatorii pe studii și experţii pe termen lung propuşi pentru implementarea activităților din contract - Formular nr. 6 - lista va cuprinde numele, prenumele expertului, poziția ocupată, domeniul de implicare în contract și experiența în domeniu. CV-ul pentru fiecare membru al echipei de implementare cu respectarea modelului prezentat în formularul nr. 7 Operatorul economic va prezenta obligatoriu, în ofertă în plicul cu documente de calificare pentru liderul de echipă, coordonatorii pe studii şi experţii pe termen lung, CV-ul însoţit de diplome, precum și orice alte documente care să ateste îndeplinirea atât a cerinţelor minime solicitate cât şi a datelor prezentate în CV. Diplomele, precum și documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor minime solicitate şi care susţin cele menționate în CV-uri, vor fi depuse în copie şi vor conţine menţiunea conform cu originalul, semnătura şi ştampila operatorului economic care depune oferta. Declaraţie de disponibilitate - Formular nr. 8 - semnată în original de fiecare expert propus în ofertă. NOTĂ! Ofertantul are obligaţia să execute contractul folosind experţii prezentaţi în cadrul ofertei. CV-urile sau declaraţiile de disponibilitate ale altor experţi sau a experților pe termen scurt nu trebuie prezentate în ofertă. Aceştia pot fi angajaţi pe perioada de derulare a contractului în urma aprobării CV-ului de către Autoritatea Contractantă după verificarea şi organizarea unui interviu prealabil. 10

11 Experienţă internaţională în realizarea de cercetări. 2 experţi pe termen lung Experienţă profesională generală: Studii universitare (licenţă) în domenii relevante contractului (sociologie/ asistenţă socială/ economic); 5 ani experienţă în domeniul social; Participarea în calitate de expert în cel puţin 2 cercetări sociologice (activități similare prezentului contract). Experienţă profesională specifică: 4 ani experienţă în realizarea de cercetări calitative / sondaje de opinie în domeniul incluziunii sociale; Experienţă în realizarea bazelor de date ca urmare colectării chestionarelor; Experienţă în organizarea de focus grupuri; Experienţă în elaborarea şi editarea de rapoarte de cercetare. Studiul 2 - Stadiul implementării legislaţiei privind organizarea dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în corelare cu principiile procesului de descentralizare 1 coordonator pentru Studiul 2 Stadiul implementării legislaţiei privind organizarea dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în corelare cu principiile procesului de descentralizare Experienţă profesională generală: Studii universitare (licenţă) în domenii relevante contractului (sociologie/ asistenţă socială/ drept / economie); 7 ani experienţă în domeniul social (incluziune socială); Cunoaşterea limbii engleze nivel avansat; Cunoașterea a cel puțin 2 sisteme europene de servicii sociale. Experienţă profesională specifică: 5 ani experienţă în organizarea şi implementarea în analize legislative; Experienţă în redactarea, elaborarea de 11

12 rapoarte de cercetare realizate la nivel naţional; Cunoașterea legislației române în domeniul politicilor și serviciilor sociale. 1 expert pe termen lung Experienţă profesională generală: Studii universitare (licenţă) în domenii relevante contractului (sociologie/ asistenţă socială/ drept/economic); 5 ani experienţă în domeniul social; Participarea în calitate de expert în cel puţin 2 contracte care au avut ca obiect realizarea de analize legislative în domeniul social (similare prezentului contract). Experienţă profesională specifică: 2 ani experienţă în realizarea de cercetări calitative / sondaje de opinie în domeniul incluziunii sociale; Experiență profesională în realizarea de studii / analize privind reforme din domeniul administrației publice; Experienţă în elaborarea şi editarea de rapoarte de cercetare/ analize; Experiență în elaborarea de instrumente de analize. ATENȚIE!! Neîndeplinirea cerinţelor minime de experiență, precum și neprezentarea documentelor solicitate conduce la eliminarea ofertei ca inacceptabilă. V.6. Obligaţii privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii V.6.1. Informaţii referitoare la respectarea Declaraţia privind faptul că ofertantul a ţinut cont obligaţiilor privind condiţiile de muncă şi protecţia de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi muncii. Solicitat protecţia muncii - Formular 9 VI. Prezentarea ofertei VI.1. Limba de redactare a ofertei VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei VI.3. Garanţie de participare Solicitat Nesolicitat Limba română Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 120 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor. Garanția de participare se constituie în conformitate cu prevederile art.86 din H.G. nr. 925 / 2006 cu modificările și completările ulterioare. Document emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în original. Cuantumul garanţiei de participare va fi de lei. 12

13 Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei și va fi identică cu perioada de valabilitate a ofertei. Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie prezentată în data de 13 septembrie 2010, ora 12,00 odată cu depunerea ofertei tehnice şi financiare, într-un plic separat şi ataşat ofertei. VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice Neprezentarea garanției de participare conduce la respingerea ofertei. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite toate cerinţele menţionate în Caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta, în mod obligatoriu( deoarece se regăsesc ca elemente ale grilei de evaluare punct VII 4 din fișa de date a achiziției), următoarele elemente în cadrul propunerii tehnice: Organizarea și metodologia de prestare a serviciilor - Acestea trebuie completate în aşa fel încât informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurinţa a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. Metodologia de prestare a serviciilor constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă strategia propusă de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin specificaţiile tehnice incluse în documentaţia de atribuire. Metodologia trebuie să cuprindă minimum următoarele informaţii: descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru executarea serviciilor; descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape / stadii considerate ca esenţiale, a rezultatelor şi efectelor aşteptate şi estimate ale fiecărei activităţi; descrierea legislației naționale și europene aplicabile domeniului; identificarea de noi riscuri şi supoziţii privind execuţia contractului şi prezentarea unei strategii de minimizare a riscurilor. Planificarea activităților și graficului de implementare a acestora Graficul de îndeplinire a serviciilor constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă calendarul propus de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin specificaţiile tehnice incluse în documentaţia de atribuire. Graficul trebuie să includă un calendar cât mai detaliat al activităţilor ce vor fi derulate în cadrul contractului, conform metodologiei de prestare a serviciilor, cu indicarea etapelor / 13

14 stadiilor esenţiale, a modului în care activităţile respective sunt reflectate în rapoarte, a legăturilor şi relaţiilor dintre activităţi şi secvenţialitatea acestora, precum şi a timpului alocat pentru resurselor umane pe activităţi. ATENŢIE!! Nerespectarea cerinţelor din caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconformă. Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini și cu grila de evaluare prezentată la punctul VII.4 din Fişa de date a achiziției - Factori de evaluare. VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, fără TVA, în formatul indicat prin Formular nr. 10 și va fi însoțită de un centralizator de prețuri pentru detalierea costurilor pe servicii ținându-se cont și de cerințele și serviciile solicitate prin caietul de sarcini. De asemenea, operatorul economic trebuie să completeze şi să prezinte în oferta financiară Formularul nr. 11 (Identificare bancară). VI.6. Modul de prezentare a ofertei Operatorilor economici le este reamintit faptul că bugetul maxim alocat acestui contract este de lei, fără TVA. 1. Oferta se transmite împreună cu o scrisoare de înaintare, în formatul prevăzut în Formular nr. 12, transmis în original. Scrisoarea de înaintare şi orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la şedinţa de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce conţine oferta, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta. 2. Oferta se va depune în aşa fel încât să fie primită de către autoritatea contractantă înainte de termenul limită de depunere specificat în Anunţul de participare. Ofertele trebuie să conţină toate documentele şi informaţiile solicitate şi se vor depune: La adresa autorității contractante: Ministerul Muncii, Familie și Protecției Sociale Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector1, București, etaj 4, camera 409 Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare. Ofertele depuse la altă adresă decât cea indicată vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate nedeschise. 3. Oferta se depune în 3 exemplare, din care 1 (un) original şi 2 (două) copii. Plicurile conţinând exemplarele respective trebuie marcate corespunzător ca ORIGINAL sau COPIE. În cazul unei discrepanţe 14

15 între original şi copie/copii, va prevala originalul. 4. Oferta trebuie transmisă conform sistemului plicul triplu. Astfel, plicul / coletul cu oferta va include trei plicuri separate, sigilate și ștampilate, unul marcat PLIC A Documente de calificare, cel de-al doilea PLIC B Propunerea tehnica și cel de-al treilea marcat PLIC C Propunerea financiară. Plicul A va conține obligatoriu un opis al documentelor, precum și toate documentele și formularele solicitate după cum urmează: o Declaraţie de eligibilitate în original - Formular nr. 1 o Declaraţia privind calitatea de participant la procedură în original - Formular nr. 2 o Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor - în copie legalizată o Certificat de înregistrare pentru persoane fizice sau juridice eliberat de Ministerul Justiției Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent - în copie legalizată o Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat cu domiciliul / sediul persoana fizică sau juridică în copie legalizată o Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local, în termen de valabilitate în copie legalizată o Bilanţul contabil pe ultimii 3 ani ( , şi sau la ) - copie certificată pentru conformitate cu originalul o Fişa de informaţii generale şi centralizatoare a situaţiei economico financiare a ofertantului în original - Formular nr. 3 o Declarație privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani în original - Formular nr. 4 o Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi de conducere, în original - Formular nr. 5 o Declaraţia privind faptul că ofertantul a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii - Formular 9 o Lista cuprinzând membrii echipei de implementare, respectiv liderul de echipă, coordonatorii pe studii și experţii pe termen lung propuşi pentru implementarea activităților din contract - Formular nr. 6 în original o CV-ul pentru fiecare membru al echipei de implementare cu respectarea modelului prezentat în formularul nr. 7 în original o Declaraţie de disponibilitate - Formular nr. 8 - semnată în original de fiecare expert propus în ofertă. 15

16 Plicul B va conține propunerea tehnică conform cerințelor din caietul de sarcini. Plicul C va conține propunerea financiară Formularul 10 în original și detalierea costurilor pe servicii (Anexa) ținându-se cont de serviciile solicitate prin caietul de sarcini, precum și formularul de identificare bancară Formularul nr. 11. Lipsa propunerii tehnice și / sau a celei financiare conform precizărilor de mai sus va duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. Plicul, în care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerinţelor de mai sus, va purta următoarele informaţii obligatorii: Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului; Titlul contractului pentru care se depune oferta: Studii privind gradul de dezvoltare a serviciilor sociale şi a modului de implementare a cadrului legislativ aplicabil Adresa autorităţii contractante indicată mai sus la care este depusă oferta; Menţiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 13 SEPTEMBRIE 2010, ORA ; Mențiunea INCLUZIUNE SOCIALĂ ATENȚIE!! Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul. Plicul conţinând oferta se primeşte de către autoritatea contractantă numai dacă este intact, sigilat şi netransparent. Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi numerotate. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 5. Nu se acceptă oferte alternative. VI.7. Data limită de depunere a ofertelor VI.8. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei 13 septembrie 2010, ora Ofertele depuse după expirarea termenului limită indicat vor fi returnate nedeschise. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin notificare scrisă adresată autorităţii contractante, până la data şi ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în cazul imposibilităţii 16

17 ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. Transmiterea oricăror modificări trebuie făcută în conformitate cu procedura indicată la punctul VI.6 de mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, corespunzător, MODIFICARE. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului. VI.9. Deschiderea ofertelor Data, ora deschiderii ofertelor: 13 septembrie 2010, ora Locul deschiderii ofertelor: sediul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, etaj 4, camera 409. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfășura în conformitate cu prevederile capitolului VI din H.G. nr. 925 / Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere VI.10 Costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei Reprezentanţi ai ofertanţilor, pe baza prezentării unei împuterniciri scrise (Formular nr. 13 Împuternicire) şi a unui act de identitate, cu fotografie, al persoanei împuternicite pot participa la ședința de deschidere a ofertelor. Ofertantul va suporta toate costurile legate de elaborarea şi prezentarea ofertei sale, precum şi a documentelor care o însoţesc. Niciun fel de cost legat de aceste aspecte nu va fi suportat / rambursat de către autoritatea contractantă. Notă: Ofertantul trebuie să ştampileze toate paginile ofertei. De asemenea, ofertantul trebuie să anexeze un opis al documentelor şi să numeroteze fiecare pagină. 17

18 VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1 Prețul cel mai scăzut VII.2 Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic VII.3 Factori de evaluare Punctaj 1. Propunerea tehnică 70 % 2. Propunerea financiară 30 % VII.4. Algoritmul de calcul aferent criteriului de atribuire menţionat mai sus este următorul: P total = P1+ P2, unde: P 1 = Punctaj propunere tehnică = 100 puncte P 2 = Punctaj propune financiară = 100 puncte Algoritmul de calcul al ofertei tehnice: P 1 = P P P 1.3 P 1.1 = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare Organizarea și metodologia de prestare a serviciilor 70 puncte P 1.2 = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare Planificarea activităților și graficului de implementare a acestora 27 de puncte P 1.3 = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare Asumarea riscului de insucces în solidar cu Autoritatea Contractantă 3 puncte Algoritmul de calcul al ofertei financiare: - Valoarea propunerii fără TVA - Oferta a cărei propunere financiară este cea mai scăzută i se va acorda maximum de puncte, respectiv 100; - Pentru celelalte oferte punctajul se acordă astfel: o P 2 = ( preț minim / preț ofertat ) x 100 în care: preț minim - este prețul cel mai scăzut din ofertele admisibile și conforme din punct de vedere tehnic preț ofertat - este prețul ofertei evaluate Algoritm de calcul pentru desemnarea ofertei câștigătoare: - Ponderea punctajului pentru oferta tehnică în punctaj total este de 70 % - Ponderea punctajului pentru oferta financiară în punctaj total este de 30 % Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic se stabilește prin aplicarea ponderii propunerii tehnice ( 70 %) și a ponderii propunerii financiare ( 30 %). Acest calcul se face prin înmulțirea: 18

19 - Punctajului tehnic acordat fiecărei oferte admisibile cu 0,70 - Punctajul financiar acordat fiecărei oferte admisibile din punct de vedere tehnic cu 0,30 Rezultatele astfel obținute se adună pentru fiecare ofertă în parte și cea care obține punctajul final cel mai mare va fi declarată câștigătoare. Punctajul total al ofertei (P total ) = P 1 x 0,7 + P 2 x 0,3 VII.4 Evaluarea din punct de vedere tehnic a ofertelor Nr. Crt. A FACTORI DE EVALUARE Organizarea și metodologia de prestare a serviciilor Descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru realizarea serviciilor, a riscurilor și supozițiilor și a sistemului de raportare Prezentarea clară, logică și realistă a ofertei pentru demonstrarea gradului de înțelegere a activităților ce se vor derula în cadrul contractului Modalitatea de acordare a punctajului: - Abordare unitară a ofertei și succesiune logică a ideilor - Prezentare sistematizată și structurată a informațiilor privind realizarea serviciilor - Încadrarea ofertei în contextul proiectului prezentat la Secțiunea Informații generale din caietul de sarcini și în cadrul căruia se desfășoară contractul Punctaj 70 puncte 20 puncte 7 puncte 2,5 puncte 2,5 puncte 2 puncte 1.2. Prezentarea principalelor supoziții și riscuri 8 puncte Prin compararea ofertelor se vor contabiliza supozițiile fundamentale și riscurile cu măsurile de reducere sau de remediere aferente, identificate de fiecare operator economic, altele decât cele prezentate în caietul de sarcini. Astfel se va stabili numărul maxim de supoziții și riscuri, notat cu NISR, pentru care se va acorda punctajul maxim, respectiv 8 puncte. Pentru orice alt număr de ipoteze și riscuri identificate și prezentate în cadrul ofertei se va aplica următorul algoritm: Punctaj criteriu = ( NISR n / NISR )x 8, unde NISR n = număr supoziții și riscuri identificate în oferta n, NISR = număr maxim de supoziții și riscuri rezultat din compararea ofertelor 19

20 ATENȚIE!! Supozițiile nefundamentate și riscurile neînsoțite de măsuri de reducere/remediere, precum și acele supoziții și riscuri considerate de ofertanți ca afectând execuția contractului, dar care în mod evident nu afectează execuția contractului, nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. Supozițiile și riscurile prezentate în caietul de sarcini sunt minime și obligatorii, neregăsirea acestora va conduce la declararea ofertei ca neconformă. De asemenea, în cazul în care pentru supozițiile și riscurile identificate în caietul de sarcini nu s-au identificat și prezentat măsuri de reducere/remediere aferente, oferta va fi declarată neconformă. 1.3 Descrierea detaliată a sistemului de raportare 5 puncte Modalitatea de acordare a punctajului: - Prezentarea scopului activității de raportare - Prezentarea tipului de informații care vor fi incluse în rapoarte, corelat cu obiectivele, activitățile și rezultatele contractului - Prezentarea frecvenței cu care se vor colecta informațiile și se vor prezenta rapoartele 1 punct 2,5 puncte Descrierea detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru realizarea contractului, cu indicarea etapelor / stadiilor considerate ca esenţiale, a rezultatelor aşteptate şi estimate ale fiecărei activităţi Descrierea activităților pentru realizarea Studiului 1 Stadiul dezvoltării sistemului de servicii sociale - Prezentarea logică și structurată a etapelor de realizare a activităților pentru realizarea S1 Studiului 1 Stadiul dezvoltării sistemului de servicii sociale Modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare activitate: - Prezentarea concretă a modului de implementare a fiecărei activități (identificarea etapelor de realizare a fiecărei activități). - Justificarea necesității etapelor identificate și descrierea acestora în succesiunea logică a activității. Punctajul maxim pentru fiecare activitate este de 2 punct, iar punctajul aferent tratării celor 5 activități este de maxim 10 puncte. 1,5 punte 50 puncte 17 puncte 7 puncte 1 punct 1 punct 20

21 2.2. Descrierea activităților pentru realizarea Studiului 2 Stadiul implementării legislației privind organizarea, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în corelare cu principiile procesului de descentralizare - Prezentarea logică și structurată a etapelor de realizare a activităților pentru realizarea S2 Studiului 2 Stadiul implementării legislației privind organizarea, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în corelare cu principiile procesului de descentralizare 17 puncte 7 puncte Modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare activitate: - Prezentarea concretă a modului de implementare a fiecărei activități (identificarea etapelor de realizare a fiecărei activități). 1,25 puncte 1,25 puncte - Justificarea necesității etapelor identificate și descrierea acestora în succesiunea logică a activității. Punctajul maxim pentru fiecare activitate este de 2,5 puncte, iar punctajul aferent tratării celor 4 activități este de maxim 10 puncte. 2.3 Descrierea legislației naționale și europene aplicabile domeniului 16 puncte - Prezentarea legislației naționale în domeniul serviciilor sociale: 8 puncte Prin compararea ofertelor se vor contabiliza actele normative privind reglementarea sistemului de servicii sociale, identificate de fiecare operator economic. Astfel se va stabili un număr maxim de acte normative, notat cu NAN, pentru care se va acorda punctajul maxim, respectiv 8 puncte. Pentru orice alt număr de acte normative identificate și prezentate în cadrul ofertei se va aplica următorul algoritm: Punctaj criteriu = ( NAN n / NAN ) x 8, unde NAN n = număr acte normative identificate în oferta n, NAN = număr maxim de acte normative rezultat din compararea ofertelor. 21

22 - Prezentarea legislației europene și a reglementărilor europene în domeniul serviciilor sociale: 8 puncte Prin compararea ofertelor se vor contabiliza actele normative și reglementările europene în domeniul serviciilor sociale, identificate de fiecare operator economic. Astfel se va stabili un număr maxim de acte normative și reglementări europene, notat cu NANRE, pentru care se va acorda punctajul maxim, respectiv 8 puncte. Pentru orice alt număr de acte normative identificate și prezentate în cadrul ofertei se va aplica următorul algoritm: Punctaj criteriu = ( NANRE n / NANRE ) x 8, unde NANRE n = număr acte normative și reglementări europene în domeniul serviciilor sociale identificate în oferta n, NANRE = număr maxim de acte normative și reglementări europene în domeniul serviciilor sociale rezultat din compararea ofertelor. B Graficului de implementare a activităților 27 puncte 3.1 Prezentarea completă, realistă și logică a graficului de desfășurare a 18 puncte activităţilor, în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor - data de începere, respectiv de finalizare a fiecărei activităţi din cadrul contractului, respectiv durata activităţilor, având în vedere corelările dintre activităţi. Modalitate de acordare a punctajului: - Pentru fiecare activitate, prezentarea datei de începere și finalizare a fiecărei etape din cadrul activității respective. 2 puncte Punctajul maxim pentru fiecare activitate este de 2 puncte, iar punctajul pentru tratarea tuturor celor 9 activități aferente realizării celor 2 studii este de maxim 18 puncte. - Toate activitățile contractului (cu toate etapele subsecvente) sunt corelate între ele. 18 puncte - Peste 75% dintre activitățile contractului (cu toate etapele subsecvente) sunt corelate între ele 13 puncte % dintre activitățile contractului (cu toate etapele subsecvente) sunt corelate între ele 9 puncte - Sub 50% dintre activitățile contractului (cu toate etapele subsecvente) sunt corelate intre ele 0 puncte 3.2 Distribuirea eficientă a numărului de zile alocate pentru fiecare expert, inclusiv cei pe termen scurt, pe fiecare lună şi detaliat pe fiecare activitate pe perioada derulării contractului 9 puncte 22

23 Modalitate de acordare a punctajului: - Pentru fiecare activitate, prezentarea numărului de zile alocat fiecărui expert în funcție de complexitatea activității 1 punct Punctajul maxim pentru fiecare activitate este de 1 punct, iar punctajul pentru tratarea tuturor celor 9 activități aferente realizării celor 2 studii este de maxim 9 puncte. - Numărul de zile alocate pentru toții experții este corelat și adecvat îndeplinirii contractului - Numărul de zile alocate pentru peste 75% dintre experții propuși este corelat și adecvat îndeplinirii contractului - Numărul de zile alocate pentru 50-75% dintre experții propuși este corelat și adecvat îndeplinirii contractului - Numărul de zile alocate pentru sub 50% dintre experții propuși este corelat și adecvat îndeplinirii contractului 9 puncte 7 puncte 4 puncte 0 puncte 4. Asumarea riscului de insucces în solidar cu Autoritatea Contractantă. 3 puncte TOTAL factori de evaluare de natură tehnică 100 puncte Preţ ofertă 100 puncte VII.5 Informare ofertanţi Autoritatea contractantă va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire în conformitate cu legislația în vigoare. La încheierea contractului, ofertantului câştigător i se va solicita să prezinte contractele încheiate cu subcontractorii; în cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractori, acordul de asociere legalizat (în cazul asocierii). Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare vor fi informaţi în conformitate cu legislația în vigoare. VIII. Atribuirea contractului VIII.1 Ajustarea preţului contractului da nu VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului da nu Garanția de bună execuție va fi în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului Modul de constituire - document emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în original, conform prevederilor art. 90 din H.G. nr. 925 / 2006 cu modificările și completările ulterioare. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile din contractul de servicii. 23

24 VIII. 3. Stabilirea ofertei câştigătoare Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. 24

25 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI 25

26 CAIET DE SARCINI Două studii la nivel naţional, care să reflecte stadiul dezvoltării sistemului naţional de servicii sociale din România, în toate aspectele sale aşa cum este el definit de legislaţia din România, dar și a gradului de implementare a cadrului legislativ aplicabil domeniului 1. INFORMAȚII GENERALE 1.1 Statul beneficiar România 1.2 Autoritatea Contractantă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale Str. Dem I. Dobrescu, nr.2-4 Cod poştal Bucureşti, România 1.3 Informații generale relevante Comisia Europeană, în cadrul Metodei Deschise de Coordonare acordă o atenţie deosebită serviciilor sociale de interes general, subliniind rolul major pe care acestea îl au în promovarea unei societăţi incluzive şi în creşterea capacităţii individului de a participa în societate. Serviciile sociale au un rol important de asemenea în atingerea obiectivelor fundamentale ale Uniunii Europene, incluzând creşterea gradului de ocupare, incluziune socială şi creştere economică. Serviciile sociale de interes general sunt un important mecanism de realizare a politicilor sociale axate pe promovarea oportunităţilor pentru toţi şi un domeniu strategic pentru implementarea Agendei Sociale reînnoite. În România, regândirea sistemului naţional de servicii sociale a început încă din anul 2003 prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată prin Legea nr. 515/2004 amendată de către Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004, care a avut scopul de a reglementa în mod unitar organizarea sistemului. În procesul de elaborare a cadrului legislativ s-a avut în vedere căutarea de soluţii pentru problemele identificate în cadrul procesului de analiză a situaţiei existente în acea perioadă, şi anume: - Definirea rolului statului în dezvoltarea serviciilor sociale: o De a încuraja şi organiza punerea în practică a serviciilor sociale; o De a promova participarea societăţii civile la crearea şi menţinerea serviciilor sociale. - Necesitatea creării de servicii sociale accesibile tuturor prin: o Diversificarea gamei de servicii sociale astfel încât să acopere cea mai mare parte a categoriilor de beneficiari identificaţi; o Facilitarea accesului persoanelor la serviciile existente; - Dezvoltarea de servicii sociale eficiente şi de calitate. Prin acest nou pachet legislativ, serviciile publice de asistenţă socială, atât la nivel judeţean cât şi la nivel local, sunt responsabile pentru implementarea politicilor de asistenţă socială în domeniul familiei, protecţiei copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap sau orice altă categorie de persoane aflate în dificultate. 26

27 Serviciile publice de asistenţă socială sunt responsabile pentru: promovarea parteneriatelor cu organizaţiile neguvernamentale, instituţii religioase recunoscute în România, şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile; dezvoltarea şi administrarea serviciilor sociale, conform necesităţilor pe plan local; organizarea şi susţinerea financiară a serviciilor de asistenţă socială; elaborarea, conform cadrului legal, de convenţii pentru a furniza servicii sociale. Cadrul legislativ elaborat a reglementat instrumentele şi mecanismele de lucru pe care furnizorii de servicii sociale trebuie să le utilizeze, dar încă există multe probleme în implementarea efectivă a acestora. Cauzele sunt destul de complexe şi se referă la lipsa de personal specializat, lipsa informării, dar şi neconcordanţele legislative existente în prezent între legea cadrul de organizare a sistemului şi legislaţia care reglementează politicile sectoriale (copii, persoane cu handicap, victimele violenţei domestice, etc.). Urmare unor studii ocazionale şi sectoriale realizate cu privire la situaţia actuală a dezvoltării serviciilor sociale în România, rezultatele au arătat că sistemul are încă multe lipsuri şi incoerenţe, având o dezvoltare inegală mai ales în ceea ce priveşte mediul rural. Implicarea autorităţilor publice locale în organizarea sistemului este ocazională, acestea fiind active doar în municipii şi oraşe, şi numai dacă în acel mediu se remarcă o prezenţă reprezentativă a sectorului organizaţiilor neguvernamentale. Reforma în domeniul asistenţei sociale a fost dificilă. Finanţarea, administrarea şi responsabilităţile pentru dezvoltarea serviciilor sociale a fost transferată la nivel local, respectiv judeţean unde fondurile şi resursele umane sunt foarte limitate. În consecinţă serviciile sociale asigurate în prezent sunt fragmentate şi caracterizate de inegalitate. Ultimul Raport de monitorizare realizat de Comisia Europeană a arătat că România a înregistrat o dezvoltare deosebită a sistemului de servicii sociale, dar cu toate acestea se află încă în urma multor state din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte gradul de ocupare din sector (4% faţă de 9,6% UE), inexistenţa formelor de angajare flexibile (contracte cu timp parţial de lucru), ponderea foarte redusă a cheltuielilor aferente serviciilor sociale în PIB (RO se află pe penultimul loc în UE). Bianual România va trebui să transmită Comisiei Europene informaţii administrative şi statistice, precum şi rapoarte de monitorizare privind evoluţiile din domeniul serviciilor sociale, având în vedere recenta Recomandare privind incluziunea activă. Pentru a putea să-şi îndeplinească această obligaţie de Stat Membru, trebuie în primul rând să-şi sporească eforturile ca legislaţia existentă să fie implementată, iar serviciile sociale primare să fie dezvoltate până în cea mai mică comunitate. În acest sens, prin realizarea unui studiu complex cu privire la gradul de dezvoltare a serviciilor sociale, studiu ce nu a fost realizat până în prezent în România, ne putem analiza locul unde ne regăsim vis-a-vis de obligaţiile ce ne revin ca stat membru și în egală măsură vom sprijini Guvernul României în implementarea strategiei de descentralizate. Pentru aceasta, în cadrul proiectului Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare, finanţat în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, a fost propusă realizarea acestui studiu care va avea rolul de a da o imagine reală asupra contextului actual de dezvoltare a serviciilor sociale. 27

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Secţiunea I

Secţiunea I APROBAT, DIRECTOR Ec. GEORGIANA TRIFU Documentaţia de artibuire a contractului de achiziţie de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI RÂSUL NE UNEȘTE! Cod CPV: 79952000-2 Procedura utilizată: PROCEDURĂ INTERNĂ

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoana

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... Te

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia...   Te I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... E-mail: Telefon: Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Mai mult

03-Documentatia-ofertanti-audit

03-Documentatia-ofertanti-audit DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: PROCEDURA COMPETITIVĂ 2010 1 DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA Autoritate Contractantă: CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE aferente Proiectului privind Acordarea Diplomei de Onoare și plata

Mai mult

fisa_de_date

fisa_de_date Nr.7149/08.04.2011 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

Nr

Nr Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Mai mult

fisa de date

fisa de date Nr.23774/ 12.11.2010 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE CA Adresa: SPLAIUL UNIRII NR. 313 SECTOR 3 Localitate:

Mai mult

FDA Gellert

FDA Gellert FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE Adresa: P-ţa 25 Octombrie nr. 1 Localitate: Satu Mare Cod postal: 440026 Tara: ROMÂNIA Persoana de contact:

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A J U D E Ț U L A L B A CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 Cod de înregistrare fiscală 4562583 Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POSDRU DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii În conformit

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POSDRU DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii În conformit ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POSDRU DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului in cadrul proiectului

Mai mult

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT Denumire oficială: Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1 Localitate: Bucuresti Cod poştal:

Mai mult

Microsoft Word - decizie_92_a.doc

Microsoft Word - decizie_92_a.doc xxxxxxxxxxxxxx CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ministerul Afacerilor Externe Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU S.A. Filiala a C.N. ROMARM S.A. Adresa: Str.

Mai mult

Fisa de date casco 2015

Fisa de date casco 2015 Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013 FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe:

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe: Nr. 557/CA/5.05.209 Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII. Referinţe: Procedura de atribuire: Procedură proprie - cod PO-ACH-02, Editia I, revizia 0 Cod unic de identificare a achiziţiei:

Mai mult

Microsoft Word - Documentatie atribuire - Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR.doc

Microsoft Word - Documentatie atribuire - Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR.doc 7 GUVERNUL ROMÂNIEI Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR cod CPV 72200000-7 Servicii de programare şi

Mai mult

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala:consiliul JUDETEAN TIMIS Adresa:B-dul Revolutia din 1989, Nr 17 Localitate:Timisoara

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA DEPUTAŢILOR CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare Fisa de date SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) CONTRACTANTUL ACTIONEAZA IN NUMELE

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187 ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei

Mai mult

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci Bucureşti Nr. 155 din 15.07.2019 CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi specificaţiile tehnice. Caietul de sarcini

Mai mult

untitled

untitled C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat:

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat: Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei Nr. 1492/15.07.2019 pentru atribuirea achiziției, având ca obiect CANALIZARE PLUVIALA Achiziție cu oferta in plic licitatie deschisa Cod CPV 45232130-2 lucrari

Mai mult

FISA_date PUZ Nucului

FISA_date PUZ Nucului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007 Tel : +40-268-416550 www.brasovcity.ro Serviciul Achiziţii Publice Fax:. 0268/474260, tel: 0268/416550 int.124 APROBAT PRIMAR George Scripcaru

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de atribuire consumabile ACP.doc

Microsoft Word - Anunt de atribuire consumabile ACP.doc ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficială: Ministerul Finanţelor Publice Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor

Mai mult

ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit

ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit în scopul prezentării procedurii de selecţie a partenerilor

Mai mult

ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. /27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău PROTOCOL DE ASOCIERE Privind realizarea în comun a unei achiziții

ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. /27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău PROTOCOL DE ASOCIERE Privind realizarea în comun a unei achiziții ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. /27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău PROTOCOL DE ASOCIERE Privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale Nr. /MDRAP/ Nr. 21.357 /UAT/MUNICIPIUL

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009 Alba Iulia Tel. +40258 806130, Fax. +40258 812630 url:

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

Nr

Nr Documentatia privind atribuirea contractului de achiziție publică CONTRACT DE FURNIZARE MULTIFUNCTIONALA Beneficiar: S.C. EDITURA DE VEST S.R.L., cu sediul social în Municipiul Timisoara, str. Episcop

Mai mult

Microsoft Word Anunt achizitie servicii realizare website POS MEDIU doc

Microsoft Word Anunt achizitie servicii realizare website POS MEDIU doc Nr. înreg.: 242.3 / 13.04.2012 VIZAT, IONESCU CORNELIU OVIDIU Preşedinte ANUNŢ privind procedura de achiziţie publică - atribuire directă, prin procedura de cercetare a pieţei pentru atribuirea contractului

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Detalii ------------------- Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Localizare:

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

ANUNT SELECȚIE PARTENERI Stagii de practica pentru studentii Facultatilor de Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Drept Data: în ca

ANUNT SELECȚIE PARTENERI Stagii de practica pentru studentii Facultatilor de Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Drept Data: în ca ANUNT SELECȚIE PARTENERI Stagii de practica pentru studentii Facultatilor de Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Drept Data: 03.01.2017 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL Data publicării: 18.10.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală anunță lansarea în perioada 26 octombrie 26 noiembrie 2018 a apelului de selecție nr. 1, sesiunea nr.2, pentru depunerea Cererilor de Finanțare

Mai mult

Microsoft Word - 06 Documentatie achizitie - Servicii de amenajare..doc

Microsoft Word - 06 Documentatie achizitie - Servicii de amenajare..doc FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritara: 2. Domeniul major de interventie: 2.3 Titlul proiectului: Beneficiar: Cod Contract:

Mai mult

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: COMUNA JURILOVCA

Mai mult

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 341861 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 75902 / 16.01.2013 Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 08:59 Data acceptarii ANRMAP: 17.01.2013 09:55 Data

Mai mult

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici... (denumirea) ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului

Mai mult

Comuna Breaza, nr. 115, Judeţul Suceava, cod poştal Tel/fax: / ; C

Comuna Breaza, nr. 115, Judeţul Suceava, cod poştal Tel/fax: / ;     C Comuna Breaza, nr. 115, Judeţul Suceava, cod poştal 727055 Tel/fax: 0230-574806/0230-574806; e-mail: primariabreazasv@yahoo.com, www.comunabreaza.eu C.F. 4326736 anexă la H.C.L. nr.61/27.12.2017 STRATEGIA

Mai mult

SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ - SATU MARE

SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ - SATU MARE ASOCIAŢIA WWF-PROGRAMUL DUNĂRE-CARPAŢI ROMÂNIA Aprobat Director Program Magor Imre Csibi DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL având ca obiect Elaborarea de recomandări pentru adaptarea infrastructurii

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Nr. d/o ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Anvelope și acumulatoare prin procedura de achiziție Cerere a Ofertelor de Prețuri 1. Denumirea au

Nr. d/o ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Anvelope și acumulatoare prin procedura de achiziție Cerere a Ofertelor de Prețuri 1. Denumirea au d/o ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Anvelope și acumulatoare prin procedura de achiziție Cerere a Ofertelor de Prețuri 1. Denumirea autorității contractante: IM EXDRUPO 2. IDNO: 1003600161002

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2149_a.doc

Microsoft Word - decizie_2149_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Microsoft Word ANX 2A aprobare program finantari nerambursabile

Microsoft Word ANX 2A aprobare program finantari nerambursabile Anexa nr. 2A la H.C.L. nr. 123 din 30.05.2019 Contract de finanţare nerambursabilă a proiectului În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul

Mai mult

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMULARUL 1 Ofertantul/Ofertantul asociat/terţul susţinător/subcontractant

Mai mult

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD S E C R E T A R Serviciul Resurse Umane Nr. 43360 din 08.07.2015 C A I E T D E S A R C I N I Privind achiziționarea cursurilor de formarea profesională a funcţionarilor publici

Mai mult

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale Autoritatea Contractanta SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR Strada Eremia Grigorescu

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale Autoritatea Contractanta SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR Strada Eremia Grigorescu Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale 2007-2013 Autoritatea Contractanta SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Targu Bujor Judetul Galati DOCUMENTATIE

Mai mult

Microsoft Word - Setare_documente_LEX.doc

Microsoft Word - Setare_documente_LEX.doc ORDIN Nr. 1634 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2010, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor

Mai mult

Microsoft Word - Anunt inchiriere spatiu CRAIOVA.doc

Microsoft Word - Anunt inchiriere spatiu CRAIOVA.doc DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Inchiriere spatiu Intocmit Dragos Marcu 1 FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: ARAS ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA Adresă: BD. GARII OBOR, NR 23, SECTOR

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina Tip anunt: Anunt de participare

Mai mult

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY NORME PROPRII privind atribuirea contractelor de prestări servicii care se incadreaza in Anexa 2 din Legea 98/2016 CAPITOLUL

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY NORME PROPRII privind atribuirea contractelor de prestări servicii care se incadreaza in Anexa 2 din Legea 98/2016 CAPITOLUL FEDERATIA ROMANA DE RUGBY NORME PROPRII privind atribuirea contractelor de prestări servicii care se incadreaza in Anexa 2 din Legea 98/2016 CAPITOLUL I. Dispoziţii generale Art. 1 (1) Prezentele norme

Mai mult

Anexa nr.3 la HCL nr.307/ JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ , Fax ; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare,

Anexa nr.3 la HCL nr.307/ JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ , Fax ; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare, Anexa nr.3 la HCL nr.307/27.10.2017 JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ 0751028118, Fax 02337901008; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare, nr.62, Tîrgu Neamţ, Jud. Neamţ; E- Mail tgnt@primariatgneamt.ro

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţ

HOTĂRÂRE Nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţ HOTĂRÂRE Nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: GUVERNUL

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV mar anunt: 152945 / 06.08.2014 Denumire contract: Acord cadru de furnizare constând în achizitionarea

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

METODOLOGIE

METODOLOGIE Anexa nr.1 la H.C.L.M. Nr. / ROMÂNIA JUDEŢUL GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU METODOLOGIA GENERALĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA

Mai mult

FORMULARE MODEL

FORMULARE MODEL FORMULARE MODEL Formular 1 OFERTANTUL FORMULAR DE OFERTA Catre... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai

Mai mult

Documentatie de atribuire proiectare1

Documentatie de atribuire proiectare1 FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. a. Autoritatea contractantă Denumire: Consiliul Judetean Neamt Adresă: str. Alexandru cel Bun nr.27 Localitate: Piatra Neamt Persoana de contact: Sorin Condurache-sef serviciu

Mai mult

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGH

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET   Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGH Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Piața reglementată RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA FORMULARE Formular 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formular 2: DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formular 3: DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 Formular 4: DECLARATIE

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU Nr. 16175 / 19.11.2018 R O M Â N I A JUDEŢUL BUZĂU CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 Telefon +0040-238-414112 Fax +0040-238-725507 web: www.cjbuzau.ro e-mail:

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 354192 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 114547 / 26.09.2013 Data transmiterii in SEAP: 27.09.2013 08:12 Data acceptarii ANRMAP: 30.09.2013 12:52

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare INVITATIE DE PARTICIPARE (FISA DE DATE) SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ocolul Silvic Rasinari R.A. Adresa postala: str. O. Goga nr. 1687, Localitatea: Rasinari, Cod

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 925/2006 din 19/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 20/07/2006 pentru aprobarea normelor de apl

Guvernul României Hotărâre nr. 925/2006 din 19/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 20/07/2006 pentru aprobarea normelor de apl Guvernul României Hotărâre nr. 925/2006 din 19/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 20/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA JUDEŢUL TIMIŞ 307110 CIACOVA PIATA CETATII, NR.8 Telefon: 0256/399600;0256/399500 Fax: 0256/399600 Web:www.primariaciacova.ro E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro NR.7054/16.11.2016

Mai mult

A se transmite pe hârtie cu antetul Formularul nr. 1 ofertantului/operatorului economic OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNA

A se transmite pe hârtie cu antetul Formularul nr. 1 ofertantului/operatorului economic OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNA Formularul nr. 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către (denumirea autorității contractante şi adresa completă) ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului noi,

Mai mult

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: 45232150) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: 45232400) Lucrari de constructii de statii de epurare (CPV: 45252100) Servicii

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

(Denumirea si sediul autoritatii contractante)

(Denumirea si sediul autoritatii contractante) APROBAT, Avizat, Horia GEORGESCU Secretar General Alexandru Cătălin MACOVEI Preşedinte Raportul Procedurii de incheiere a acordului-cadru având ca obiect Servicii de arhivare electronica a documentelor

Mai mult

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx CONTRACT PRESTĂRI SERVICII Nr. / 2019 1.Părţile În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare

Mai mult

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate in presa scrisa Detaliu invitatie Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: Compania

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

Microsoft Word - gradinita 9.docx

Microsoft Word - gradinita 9.docx NICIPIUL BRASOV Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DARIA SAVIN, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: DARIA SAVIN, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro,

Mai mult

realizare proiect tehnic de...

realizare proiect tehnic de... 1 of 5 13.10.2010 10:06 LICIT AT IA.RO S E R V I C I I D E M O N I T O R I Z A R E L I C I T A T I I licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Servicii de monitorizare media 2015 Lot 2: Monitorizare

Mai mult