Microsoft Word - plan managerial final.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - plan managerial final.doc"

Transcriere

1 COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PLAN MANAGERIAL An şcolar I. CURRICULUM Obiective strategice: - Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele agenţilor economici - Utilizarea de soft educaţional adecvat curricumului şcolar. - Selecţionarea furnizorilor de curriculum pentru metodici de predare ale diferitelor discipline care răspund cel mai bine nevoilor de dezvoltare ale organizaţiei. - Alegerea si urmărirea unor indicatori sintetici si obiectivi pentru activitatea didactică si nedidactică. - Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale care să ofere o radiografie obiectivă progresului şcolar. - Creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea conţinuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali - Introducerea în CDS a unor tematici de cunoaştere a rolului şi tendinţelor de dezvoltare ale Uniunii Europene - Dezvoltarea unui curriculum specific adaptat nevoilor de calificare, recalificare şi perfecţionare a partenerilor sociali. Funcţia managerială Activitate Termene 1. Proiectare Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii privind aplicarea curriculum-ului naţional şi dezvoltarea locală de curriculum Elaborarea proiectului activităţii extracurriculare şi al concursurilor şcolare Resurse umane / financiare Psiholog şcolar tăţi curriculum adjunct Coordonator comisie programe educative şcolare şi extraşcolare Indicatori de performanţă Corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi a celui local cu cele specificate în proiectul şcolii Corelarea obiectivelor şi activităţilor stabilite la nivel de şcoală cu cele stabilite la nivel naţional şi local 1

2 2. Organizare 3. Conducere operaţională 4. Control / evaluare Procurarea programelor din trunchiul comun aprobate, alegerea manualelor alternative, asigurarea cu material didactic omologat. Asigurarea cadrului necesar şi a bazei logistice pentru activităţile extracurriculare şi concursuri şcolare Aplicarea documentelor curriculare aprobate (pentru trunchiul comun şi disciplinele opţionale) Structurarea orarului şcolii cu respectarea cerinţelor psihopedagogice Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii în acord cu indicatorii de performanţă stabiliţi în urma diferitelor forme de inspecţie Supervizarea desfăşurării activităţilor educative şcolare şi extraşcolare Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor educaţionale pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi în urma diferitelor forme de inspecţie Elaborarea propunerilor privind modificarea curriculum-ului naţional şi a dezvoltărilor locale Semestrial planurilor de activitate /programe de dotare finanţate de MEdC Personal administrativ Comisia de orar comisii metodice Coordonator comisie programe educative şcolare şi extraşcolare Comisii metodice Comisie concursuri şcolare Bibliotecar Contabil şef adjunct Coordonator comisie programe educative şcolare şi extraşcolare comisii metodice adjunct adjunct adjunct Existenţa în şcoală a programelor, manualelor şi materialului didactic necesar Corelarea cadrului şi a bazei logistice cu obiectivele activităţilor Respectarea documentelor curriculare aprobate Raportarea schemei orare la specificul şcolii Program de asistenţe la ore Asistenţe la activităţi educative şi extracurriculare Corelarea planurilor de activitate cu specificul şcolii Rapoarte semestriale Comisii metodice Rapoarte întocmite 2

3 Asigurarea organizării şi desfăşurării examenelor naţionale de bacalaureat şi de certificare competenţe nivel I şi nivel II Intocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, CCD, MEC şi autorităţilor locale Intocmirea documentelor legale privind curriculum national Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale 5. Motivare Asigurarea caracterului stimulativ şi fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe experienţa elevilor şi pe specificul comunitar. 6. Implicare şi participare Încurajarea, consemnarea şi transmiterea către cei în drept a dezvoltărilor curriculare locale şi a propunerilor pentru îmbunătăţirea curriculum-ului naţional, provenite de la cadrele didactice din şcoală. 7. Formare / dezvoltare profesională şi personală Asigurarea abilitării şi a consultantei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice. Iunie - iulie regulament / venituri MEC, venituri proprii Comisii şi colective de lucru Secretariat Elevi Consiliul Local de Dezvoltare Consiliul profesoral perfecţionare comisii şi colective de lucru catedre Secretar şef Coordonator comisie Rezultate obţinute de elevi la examenele naţionale Rapoarte întocmite Planificări calendaristice Proiecte didactice Schema orară Rapoarte întocmite Corelarea activităţilor de perfecţionare cu cerinţele curriculumului naţional Participarea cadrelor la diferite forme de perfecţionare 3

4 8.Formarea şi organizarea grupurilor /dezvoltarea echipelor 9. Negocierea / rezolvarea conflictelor Organizarea colectivelor de catedră şi a echipelor de proiect în funcţie de necesităţile şcolii şi de activităţile planificate. Asigurarea coerenţei între curriculum-ul naţional şi dezvoltările regionale/ locale. Asigurarea coordonării între diferitele discipline/ module / cadre didactice. Rezolvarea conflictelor de prioritate între reprezentanţii diverselor discipline în interesul copiilor /tinerilor Parteneri locali Parteneri externi Comisii metodice Comisii metodice oferta educaţională proiecte de integrare europeană Consiliul profesoral Consiliul profesoral Consiliul profesoral Participarea la proiecte de dezvoltare locale, naţionale şi internaţionale Stabilirea CDS în interesul elevilor, în concordanţă cu obiectivele curriculumului naţional şi cele specifice locale Aplanarea conflictelor Stabilirea schemei orare pe baza opţiunii elevilor II. RESURSE UMANE Obiective strategice: - Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competenţe - Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale. - Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă. - Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea profesională. - Participarea cadrelor la cursuri de iniţiere în managementul calităţii. - Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare externă. - Motivarea întregului personal în funcţie de creşterea eficienţei muncii - Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ. - Proiectarea şi derularea unor activitaţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii. - Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă şi introducerea adecvată a acestora în actul didactic. - Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură organizaţională de tip reţea. - Antrenarea unui grup tot mai numeros de cadre didactice din şcoală în activitatea de formare a adulţilor. 4

5 Funcţia managerială Activitate Termene 1. Proiectare 2. Organizare Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane recrutare, selecţie, utilizare, motivare, disponibilizare privind atât personalul didactic cât şi cel nedidactic. Stabilirea /operaţionalizarea criteriilor de recrutare, utilizare şi disponibilizare. Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante pentru personalul din subordine conform criteriilor naţionale locale şi proprii. Realizarea cuprinderii copiilor şi tinerilor înscrişi în unităţile de studiu, colectivele şi formele de educaţie stabilite prin lege. Organizarea concursurilor şi a tuturor formelor de admitere pe baza de selecţie, conform metodologiilor stabilite la nivel naţional, judeţean sau proprii. Realizarea orientării vocaţionale a copiilor şi tinerilor. Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii , conform grafic de mobilitate Resurse umane/ financiare Comisii metodice Secretariat Consiluil de Administraţie Comisia de încadrare Secretariat Secretariat grafic Comisii de admitere Comisia de mediatizare a ofertei şcolii Cabinet medical Comisia de PM şi PSI tăţi Secretar şef Secretar şef Secretar şef adjunct Indicatori de performanţă Stat de funcţii Fişa de încadrare Realizarea planului de şcolarizare Respectarea metodologiilor de admitere Realizarea planului de şcolarizare Asigurarea condiţiilor de sănătate şi de securitate a muncii 5

6 3. Conducere operaţională 4. Control / evaluare Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic. Normarea şi utilizarea personalului din subordine inclusiv în ceea ce priveşte conducerea colectivelor de copii şi tineri (dirigenţie sau similar). Realizarea fişelor posturilor/ descrierilor de rol pentru personalul din subordine. Realizarea procedurilor disciplinare şi de rezolvare a contestaţiilor. Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere şi pensionare). Evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic din subordine. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de ISMB, IS2, CCD, Ministerul Educaţiei Naţionale şi autorităţile locale. Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale privind personalul unităţii şcolare Secretariat Administraţie Administraţie Administraţie Administraţie Comisii şi colective de lucru Secretariat comisii şi colective de lucru Secretar şef Respectarea metodologiilor încadrare de Corelarea cu atribuţiile prevăzute în fişa postului Rapoarte întocmite 6

7 5. Motivare 6. Implicare şi participare 7. Formarea /dezvoltare profesională şi personală Repartizarea echitabilă şi în conformitate cu criteriile naţionale şi locale, a stimulentelor materiale şi morale stabilite prin lege pentru cadrele didactice şi nondidactice şi pentru copii şi tineri. Stimularea, prin mijloace materiale şi morale, a formării şi dezvoltării profesionale. Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele şi organele de conducere colectivă existente: colectivele de catedră, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral. Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent. Încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă participarea şi inovaţia. Formarea continuă generală corelată cu evaluarea a personalului din subordine. Asigurarea consilierii generale şi specifice pentru întreg personalul din subordine. grafice de asistenţă administraţie colective de lucru de de de administraţie Corelarea cu obiectivele strategiei de dezvoltare resurse umane Participarea personalului la procesul decizional şi a termenelor stabilite Implicarea cadrelor în activitatea organizaţiei Corelarea evaluării cu activitatea desfăşurată Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru 7

8 8. Formarea grupurilor / dezvoltarea echipelor 9. Negocierea /rezolvarea conflictelor Participarea la programe de (auto)formare continuă în management educaţional şi informarea la zi în domeniu. Încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia. Deformalizarea comunicării în organizaţie Organizarea de activităţi de loisir pentru personalul şcolii. Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor din interiorul colectivului unităţii şcolare. Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu sau între copii şi tineri, cadre didactice şi nedidactice, părinţi, etc. Stagii de formare de de Responsabil comisie de perfecţionare Numar de cadre participante la cursurile de formare Implicarea cadrelor în activitatea organizaţiei şi a termenelor stabilite Implicarea cadrelor în activitatea organizaţiei Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru III. RESURSE MATERIALE Obiective Strategice: - Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru domeniile solicitate de piaţa muncii - Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei comunităţii locale, ca urmare a adecvării ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia - Acoperirea necesarului de calculatoare şi soft educational pentru toate domeniile curriculare. - Dezvoltarea modalităţilor de evaluare computerizată. - Incurajarea iniţiativelor de tip antreprenorial ale elevilor şi antrenarea lor în identificarea de activităţi aducătoare de venituri în folosul şcolii - Valorificarea bazei materiale existente pentru iniţierea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare. - Constituirea Centrului de educaţie pentru adulţi. 8

9 Funcţia managerială Activitate Termene 1. Proiectare 2. Organizare 3. Conducere operaţională Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii al unităţii şcolare. Identificarea surselor extrabugetare de finanţare. Resurse umane/ financiare Contabilitate/ analiza de nevoi Parteneri locali Spaţii disponibile Pentru închiriere tăţi administraţie Contabil şef Indicatori de performanţă Corelarea proiectului cu analiza de nevoi Veniturile obţinute extrabugetare Întocmirea documentaţiei pentru Buget local construcţii şcolare şi reparaţii Contabil şef Achiziţionarea materialelor Corelarea repartiţiei conform buget alocat pentru Contabilitate/ 1.12 bugetare cu lista de dotare, conform legii, pe capitole analiza de nevoi Contabil şef priorităţi şi articole bugetare. Dezvoltarea fondurilor Respectarea listei de extrabugetare şi repartizarea lor administraţie priorităţi conform priorităţilor. Repartizarea mijloacelor fixe şi a Asigurarea condiţiilor obiectelor de inventar optime pentru un achiziţionate, conform administraţie învăţământ de calitate planificării. Realizarea execuţiei bugetare. Trimestrial Contabilitate Realizarea planului de achiziţii. Respectarea listei de Contabilitate priorităţi Alocarea burselor şi distribuirea alocaţiilor de stat pentru copii, abonamentelor gratuite şi celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii. Semestrial Secretariat, contabilitate Comisia diriginţilor Venituri proprii, sponsorizări administraţie Respectarea criteriilor prevăzute de lege Corelarea cu lista de priorităţi 9

10 4. Control / evaluare Asigurarea condiţiilor necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea şi paza. Bugetul local Contabilitate Asigurarea plăţii facturilor pentru utilităţi la termen Încheierea exerciţiului financiar. Contabilitate Evaluarea realizării planului de Corelarea cu lista de achiziţii şi a utilizării fondurilor Trimestrial Contabilitate administraţie priorităţi extrabugetare. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de ISMB, IS2, CCD, Ministerul Educaţiei Naţionale şi autorităţile locale. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar. Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale. 5. Motivare Asigurarea de servicii (consultanţa şi expertiza, baza logistică, micro-producţie, oferta de spaţii pentru diverse activităţi, etc.) în contrapartida pentru organizaţiile surse alternative de finanţare. 6. Implicare şi participare Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare. 7. Formare/ dezvoltare profesională şi personală. Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar şi administrativ. Lunar /trimestrial /anual de şi a termenelor Contabilitate Contabilitate / baza materială a şcolii Contabilitate / documente financiare Respectarea legale Asigurarea informaţiilor prevederilor circulaţiei Racordarea la modificările legislative 10

11 8. Formarea şi organizarea grupurilor şi echipelor 9. Negocierea şi rezolvarea conflictelor Formarea echipei personalului administrativ. Negocierea celor mai bune condiţii financiare pentru execuţia bugetară. Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare şi condiţii pentru obţinerea fondurilor extrabugetare. Stat de funcţii aprobat Oferte de preţ Parteneri locali Contabil şef administraţie Respectarea fişei postului Respectarea legale prevederilor Corelarea cu lista de priorităţi IV. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE - Participarea la programe de finanţare vizând înnoirea dotării tehnice a şcolii şi adaptarea ofertei la cerinţele comunitare - Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali atât la nivel local cât şi la nivel regional şi European - Fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale şi europene - Aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare în colaborare cu parteneri educaţionali locali. - Dezvoltarea unor parteneriate între instituţii de acelaşi profil din ţară şi din sţrăinătate. - Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate - Diversificarea modalităţilor de colaborare cu parteneri implicaţi în formarea continuă a adulţilor. Funcţia managerială Activitate Termene 1. Proiectare Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile. Elaborarea planurilor/ programelor de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii locale. Resurse umane/ financiare elaborarea şi mediatizarea ofertei educaţionale proiecte de integrare europeană tăţi Indicatori de performanţă Racordarea planului de şcolarizare la nevoile de educaţie ale comunităţii Dezvoltarea parteneriatului local 11

12 Iniţierea de parteneriate şi programe cu instituţii care să promoveze principiile nondiscriminării. Informarea tuturor categoriilor şi organizaţiilor interesate/ beneficiare în legătură cu activitatea unităţii şcolare şi cu programele naţionale de reformă în curs. 2. Organizare Colaborarea cu autorităţile locale alese în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţii şcolare. Încheierea de contracte cu agenţii economici, ONG şi alte organizaţii privind prestări reciproce de servicii. 3. Conducere operaţională Aplicarea programelor naţionale de reformă şi întocmirea documentelor de implementare. proiecte educative şcolare şi extraşcolare de proiecte derulate Proiect de buget/ Execuţii bugetare / Ateliere şcolare Contabil şef Tehnician de producţie Comisii de lucru Corelarea cu analiza de nevoi Diseminarea rezultatelor Corelarea cu lista de priorităţi Respectarea măsurilor de reformă şi implementare 12

13 4. Control / evaluare Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile naţionale şi regionale de cultura, biserica alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii ca focar de civilizaţie. Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, pompieri şi corpul gardienilor publici în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile. Participarea la realizarea planului anual de inspecţie (generală, tematică şi specială) împreună cu Inspectoratului Şcolar Judeţean. Operaţionalizarea /Elaborarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare. Elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare utilizabile în activitatea de inspecţie. Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare. solicitărilor grafic parteneriat educaţional menţinerea disciplinei Rapoarte de analiză de catedră administraţie de catedră educativ Corelarea ofertei cu cererea de educaţie Respectarea regulamentului şcolar Corelarea cu analiza de nevoi Motivarea personalului Corelarea fişei de asistenţă cu cerinţele noului curriculum Respectarea graficelor de asistenşă 13

14 Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei eduacţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Întocmirea documentelor de evaluare a realizării proiectelor de reformă. Întocmirea raportului anual de activitate a unităţii şcolare. 5. Motivare Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură, expertiză /consultanţă, etc.) pentru programele şi activităţile comunitare. 6. Implicare şi participare 7.Formare/dezvoltare profesională şi personală Implicarea organizaţiilor sindicale în procesul decizional şi în rezolvarea problemelor şcolii. Organizarea întâlnirii periodice cu reprezentanţii comunităţii locale: membri în organele alese de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale, etc., privind creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar. Organizarea diferitelor forme de reconversie profesională Semestrial grafic de lucru solicitărilor Rapoarte responsabili catedră de comisii administraţie Baza materială a şcolii Membri de sindicat parteneriat educaţional Catedra tehnică educativ Elaborarea planului de măsuri în acord cu analiza de nevoi Informarea corectă privind stadiul de realizare Analiza tuturor sectoarelor de activitate Asigurarea condiţiilor necesare programelor şi activităţilor comunitare Participarea reprezentantului membrilor de sindicat la administraţie Corelarea ofertei cu cererea de educaţie Corelarea cu solicitările de formare profesională a partenerilor locali 14

15 8. Formarea şi organizarea grupurilor şi echipelor 9. Negocierea şi rezolvarea conflictelor Organizarea de cursuri /forme de pregătire pentru comunitatea locală: educaţie alimentară, demografică, pentru mediu, managementul bugetului familial şi al afacerilor mici, etc. Organizarea unor echipe mixte sau participarea personalului din şcoală la diferite proiecte de dezvoltare comunitară şi la alte proiecte locale, naţionale şi internaţionale. Negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar pentru unitatea şcolară. Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu reprezentanţii autorităţilor /comunităţii, regiile autonome de servicii, instituţii religioase şi culturale, etc. de specialitate proiecte de integrare europeană proiecte şcolare şi extraşcolare proiecte şcolare şi extraşcolare Adecvarea la cerinţele comunitare Dezvoltarea parteneriatelor internaţionale Participarea la acţiuni comune cu comunitatea locală Respectarea legale prevederilor 15

R O M A N I A

R O M A N I A Nr. 7048/31.08.2016 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059 Tel: 0260661391, Fax: 0260619190 E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro Aprobat C.A. al ISJ din 31.08.2016 Autoevaluare

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI COMUNA POSEŞTI, JUD. PRAHOVA APROBAT DIRECTOR PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016-2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr.166, cod.820119, Telefon: 0240-512471; fax: 0240-516185;

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2017-2018 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2016-2017 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT: Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2016-2017, au ca punct de pornire: - Punctele slabe

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva Aprobat CA al ISJ 106.017 FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea strategiei de coordonare

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR 07-08 Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR 2016-2017 Ţ1: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv educativ Domeniul funcţional CURRICULUM Obiective

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: 0248216990 E-mail: scoala7pitesti@yahoo.com www.scoala7pitesti.ro.../... SCOALA GIMNAZIALA,,TUDOR

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar 1. Proiectarea calitativă a activităţii 1. Proiectarea în conformitate cu curricula naţională 2.

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la ordinul ministrului educației naționale nr. 6/.04.07 Avizat, Inspector școlar pentru management instituțional prof. Adriana

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul  al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

Planificare operaţională – planuri manageriale

Planificare operaţională – planuri manageriale Planul managerial pentru anul şcolar 2012 2013 Planurile manageriale prezentate în continuare cuprind operaţionalizarea pentru cei patru ani şcolari vizaţi în proiectarea strategică a programelor propuse

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR ( CONTABIL ŞEF) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numărul fişei postului: Numele şi prenumele

Mai mult

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 Str. Vlădeasa Nr. 9, Sector 6, Bucureşti www.scoala59.ro E-mail: scoala_59@yahoo.com Telefon/Fax: 0214900160 Nr / octombrie AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL

Mai mult

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web: Nr. de înregistrar

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web:  Nr. de înregistrar Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016 Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 Președinte C.A.,, Prof. Dumitru Aurel PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Mai mult

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU PLAN OPERATIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU PLAN OPERATIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU PLAN OPERATIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR - 2013 COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU PLAN OPERATIONAL Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartimeul

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PLAN OPERAŢIONAL -2018 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII ȚINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN

Mai mult

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: 023855942E-mail: scoalagimnazialamerei@gmail.com RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 La nivelul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX 0244295020, liceultehnologicmaneciu@yahoo.com Avizat în şedinţa Consiliului Profesoral

Mai mult

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA NR.5545/18.10.2018 GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE 2018-2019 DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2018-2019, au ca punct de pornire:

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5 AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5  AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 BUCURESTI, SECTOR 5 Email: director_scoala_150@yahoo.com AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL SECTOR 5, MARILENA STROESCU TEMATICA SEDINTELOR

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Strategia CEAC se bazează pe documentele emise

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 Tel./Fax:

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:.

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ DRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII LIFITIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. Numele şi prenumele cadrului didactic:.. Specialitatea:..

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL Nr.1497/16.11. PLAN OPERATIONAL -2019 Tinta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrele Obiective specifice: -particularizarea

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 11870/25.09. Aprobat, Inspector

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr.11516/14.09.2017 Aprobat în

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ,

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ, RAPORT ARGUMENTATIV ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE Numele şi prenumele cadrului didactic... Specialitatea... Perioada evaluării: 2018-2019 Domenii ale evaluării 1.

Mai mult

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandatul 2016-2020 Prezentul Program managerial este configurat

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 2. ORDIN nr. 5079/2016 pentru

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calităţii, evaluarea activităţilor se face prin: evaluări periodice întruniri lunare ale membrilor

Mai mult

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :   COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

1

1 1 CUPRINS I. Programe de dezvoltare...... Pag. 3 II. Operaţionalizarea obiectivelor....pag. 4 1. Ţinta strategică 1 Pag. 4 2. Ţinta strategică 2 Pag. 6 3. Ţinta strategică 3 Pag. 9 4. Ţinta strategică

Mai mult

APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A

APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ Domenii Criterii

Mai mult

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL 2017-2018 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a programelor şcolare Aplicarea noului cadru normativ şi a curriculum-ului general şi celui

Mai mult

Limbajul de programare C++

Limbajul de programare C++ Colegiul Național Petru Rareș Suceava prof. Marius UDUDEC Aspecte metodologice pentru proiectarea și aplicarea CDȘ în învățământul liceal Sumar 1. Precizări 2. Calendarul adoptării CDȘ 4. Avizare CDȘ 5.

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL. 0244340627, FAX 0244340907 e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com web

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/371304 e-mail: scgen4vd@yahoo.com www.scoala4vatradornei.ro Pro Şcoala 4 VDornei Public Group Facebook PLAN

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL -2012 I. Managementul instituţional OBIECTIVE 1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui

Mai mult

Proiect de dezvoltare institutionala

Proiect de dezvoltare institutionala PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ REVIZUIT Discutat CP: 27.09.2013 Probat CA: 0110.2013 Nr. 1134/01.10.2013 RevizuiT:30.09.2015 Nr. 35/30.09.2015 G R Ă D I N I Ţ A C U P R O G R A M P R E L U N G I

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 1. PROIECTARE PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR ANUL ŞCOLAR 2014/2015 1 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare 2 Asigurarea eficienţei proiectării

Mai mult

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc PLAN MANAGERIAL AL LICEULUI TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN Pentru anul şcolar Avizat în C.P. din... Aprobat în Administraţie. Prof. Matiș Horea-Dorin OBIECTIVE STRATEGICE ŞI DE REFERINŢĂ I. REALIZAREA UNUI

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod. 440031 www.ctbratianusm.ro e-mail: secretariat_bratianu@yahoo.com Tel: 0261 / 734670; Tel /Fax: 0261 / 768935 PLAN MANAGERIAL

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

Microsoft Word - Raport de evaluare externa in vederea acreditarii pentru Scoala Primara Lauder Reut, Bucuresti.doc

Microsoft Word - Raport de evaluare externa in vederea acreditarii pentru   Scoala Primara Lauder Reut, Bucuresti.doc Bucureşti, Strada Spiru Haret, nr 12, sector 1, cod 010176, tel: +4021 310 42 13; fax: +4021 319 20 96 http://aracip.edu.ro, e-mail aracip@mec.edu.ro Raport de evaluare externă în vederea acreditării,

Mai mult

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume NR. 3565/ 22.10.2018 PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar 2017-2018 cu aplicabilitate in anul scolar 2018-2019 Numele scolii ÎPT LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I Adresa scolii

Mai mult

PLAN OPERAȚIONAL pentru anul 2019 Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (CAICAM) Planul operațional al Dep

PLAN OPERAȚIONAL pentru anul 2019 Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (CAICAM) Planul operațional al Dep PLAN OPERAȚIONAL pentru anul 2019 Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (CAICAM) Planul operațional al Departamentului CAICAM are la bază Planul strategic de

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 BRAȘOV MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 BRAȘOV Având în vedere: Legea nr. 1/ Le

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 BRAȘOV MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 BRAȘOV Având în vedere: Legea nr. 1/ Le REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 Având în vedere: Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale; Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Anexa nr. la ordinul ministrului educației naționale nr. 3623/.04.207 / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Avizat, Inspector școlar pentru management instituțional prof. Adriana

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt

COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN , B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ , TEL/FAX 0258/ htt COLEGIUL NAŢIONAL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN 510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA TEL 0258/ 835164, TEL/FAX 0258/835165 www.hcc.ro https://www.facebook.com/cnhccab colegiulhcc@yahoo.ro

Mai mult

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC ALEXANDRU ROMAN Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590 MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod 415100, t«fc 0259042332, fats: 0259 342333 e mail: lic^uailii'stls y

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIREȘU MARE MARAMUREȘ MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR. Discutat în Consiliul Profesoral din Aprobat în Consiliul de Administrație

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIREȘU MARE MARAMUREȘ MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR. Discutat în Consiliul Profesoral din Aprobat în Consiliul de Administrație NR. Discutat în Consiliul Profesoral din Aprobat în Consiliul de Administrație din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Art. 1 - Activitatea Școlii Gimnaziale Mireșu Mare se desfașoară în baza: 1)

Mai mult

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar 2012-2013 Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor

Mai mult

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax. 0257 350 900, e-mail liceulcris@gmail.com nr. din PLAN MANAGERIAL ANUL ȘCOLAR - I. DIAGNOZA ACTIVITĂȚII DIN LICEUL

Mai mult

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu Str. Liviu Rebreanu, Nr. 7 9 Tel.: 0269/ RAPORT PRIVIND STAREA ȘI

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu Str. Liviu Rebreanu, Nr. 7 9 Tel.: 0269/ RAPORT PRIVIND STAREA ȘI Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu Str. Liviu Rebreanu, Nr. 7 9 Tel.: 0269/211975 E-mail: gradinita17sibiu@yahoo.de RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 1.

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ANUL ŞCOLAR 2017 2018 SEMESTRUL I 1. Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă: Coordonator C.E.A.C

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec 1 Emiterea deciziilor de numire a comisiilor pentru examenele de diferență/ corigență susţinute la nivelul unității DIAGRAMA GANTT - ACTIVITATE MANAGERIALĂ AN ŞCOLAR Elaborarea/Revizuirea PDI de către

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUDETUL VALCEA COMISIA PENTRU CURRICULUM ANUL SCOLAR NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI ÎN COMI

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUDETUL VALCEA COMISIA PENTRU CURRICULUM ANUL SCOLAR NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI ÎN COMI SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUDETUL VALCEA COMISIA PENTRU CURRICULUM ANUL SCOLAR 2017-2018 NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI ÎN COMISIE GEORNOIU Daniela DIRECTOR PREȘEDINTE PATRU CORINA

Mai mult

CASA CORPULUI DIDACTIC MURES CUPRINS PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE... 3 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR... 3 COMUNIC

CASA CORPULUI DIDACTIC MURES CUPRINS PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE... 3 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR... 3 COMUNIC CUPRINS PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE... 3 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR... 3 COMUNICARE PROFESIONALĂ ȘI PARTENERIAT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR... 4 DEZVOLTAREA

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE,,IOSIF SAVA SECTOR 1 BUCURESTI PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR

SCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE,,IOSIF SAVA SECTOR 1 BUCURESTI PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR SCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE,,IOSIF SAVA SECTOR 1 BUCURESTI PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2018 2019 PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019 DOMENIU OBIECTIVE 1.CURRICULUM 1.1Stabilirea ofertei educaționale

Mai mult

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT Nr. 648A/21.02.2017 Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 21.02.2017 GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 5 JUDEŢEAN 5 CONSTANTA

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STATUTUL CENTRULUI DE CERCETĂRI PSIHOPEDAGOGICE (CCPP) CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Denumirea centrului: CENTRUL DE CERCETĂRI PSIHOPEDAGOGICE, denumire reprezentatã,

Mai mult

Plan managerial ultima pagina Marius Mosoarca902.pdf

Plan managerial ultima pagina Marius Mosoarca902.pdf PLAN MANAGERIAL pentru candidatura la funcţia de Decan al Facultatii de Arhitectura Universităţii Politehnica din Timişoara Sef lucrari dr.ing. Marius MOSOARCA Timişoara Mai 2012 1 Datorita rolului foarte

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Inginerie Tehnologică Motto: Un lider bun îi determină pe oameni să creadă în el Un lider foarte bun îi determină pe oameni să creadă în ei înşişi PLAN

Mai mult

Str. Arhitect Ion Mincu nr.10, sector 1, Bucureşti, România Tel/fax ; ; REGULAMENT-CADRU APROBAT în CA

Str. Arhitect Ion Mincu nr.10, sector 1, Bucureşti, România Tel/fax ;  ;  REGULAMENT-CADRU APROBAT în CA REGULAMENT-CADRU APROBAT în CA din 04.09.2018 de organizare şi funcţionare a Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu TITLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL I Cadrul de reglementare Art. 1. (1) Regulamentul

Mai mult

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1 Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1. Săptămâna 1 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit Să știi

Mai mult

Graficul activitatilor educative Sem.I-II CNER

Graficul activitatilor educative Sem.I-II CNER Colegiul Naţional «Emil Racoviţă» Şos.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureşti Tel/fax 021.3217092, E-mail:cneracovita@gmail.com www.colegiulracovita.ro Aprobat în Consiliul Profesoral 09.10. şi de Administraţie

Mai mult