..,. _. =,-,,;...,,',..,...) OFERTA DE VÂNZARE TEREN.j. --),,, i,, i /:`..,,,.,,I.,.. / Subsemnatui, 1t.".4 / '7-7 ' ' <-, CNPi':-::. 1: i.',...!--..;

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "..,. _. =,-,,;...,,',..,...) OFERTA DE VÂNZARE TEREN.j. --),,, i,, i /:`..,,,.,,I.,.. / Subsemnatui, 1t.".4 / '7-7 ' ' <-, CNPi':-::. 1: i.',...!--..;"

Transcriere

1 .... = - ;...'.....) OFERTA DE VÂNZARE TEREN.j. --) i i /:`... I... / Subsemnatui 1t.".4 / '7-7 ' ' <- CNPi':-::. 1: i.'...!--..; (' -1- `3.c5X- având adresa de comunicare In: 1o9a1itatea / ' c::"."1:. str i 1- - "-c-'--- nr. /.c? bl sc i. et ap Z judetul/sectorul. (::3:/iŞ-: codul po ştal tel. vând teren agricol situat 1n extravilan in suprafa ţă de... (--.'. (/.. (ha) la pre ţul de ' (1ei)2) Conditiile de vânzare sunt urm ătoarele: ''...u. (3?«>'.i...c : i -.:)-cii. At)f 11 / 7 - Date privind identificarea terenului Specificare... Se completeaz ă de către vânz ător Verificat prim ărie 4) Oraşul/ Comuna/ Judetul (*) Ţ ec...). (.. % Informaţii privind amplasamentul terenului Suprafata (ha) Număr cadastral 1 Număr d e carte (*) funciară d'.' 7 -->" Număr tarla/lot Număr parcel ă Categoria de folosinţă2) i 'i. Obs. Cunoscând c ă falsul 1n declara ţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu modific ările şi completările ulterioare declar c ă datele sunt reale corecte şi complete. Vânz ător/puternicit ' Î1 (numele şi prenumel 7 ^n. clar) Semn ătura ' 7 L.S. j--- Data - NOTE:

2 Judeţul (*) GALATI Registrul de evidenţă. MUNICIPIUL TECUCI Nr (*) LISTA preemptorilorin vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ă nzare in ordinea rangului de preferinfa Ca urmare a înregistr ă ni ofertei de vânzare depusa de CIOCAN MIHAILdin loc. Tecucistr. Aleea TEILOR nr.10 bl.c5ap.2 jud. Gala ţ i in calitate de vânzător pe baza informatiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identifica ţi urm ătorii preemptori: pentru suprafata de 010 ha teren cu vie din extrasrespectiv teren arabil din act Nr. Cadastral 6680 Nr. Carte Funciara Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost înregistrat ă 'Nr. crt. 2. Nume şi prenume persoan ă fizic ă/denumire persoan ă/persoane jundic ă/juridice 'asociatii şi alte entit ăţi fă ră personalitate juridic ă precum şi persoane juridice care nu se Adres ă domiciliu/re şedin ţă/sediu inregistreaz ă în registrul comertului.. 2. Arenda ş al terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost înregistrat ă 'Nume şi prenume arenda ş Domiciliul/sediul 3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare - cump ă rare a fost inregistrat ă 1. E EPURE 10AN 2. V- PADURARU M. 4. Statul român reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului - - i - Priritar Secretar II41 Tecuci Catalin 6nstantin-Hurduhae (. Sef Birou Agricol Ing. Afilipoie Luminita sr. intocmit Ing. Tudorache Mariana L../

3 . :: `. ;:. ; ::; f---- ) " OFERTA DE VÂNZARE TEREN ---i SUI? semnatul 0 l :i C /\/' (Y -(/?s4-64np - avand "s adresa de comunicare in: locali ţatea / c...y str i e-« ''' is11 nr 7C. bl (ş "----'...4. Se / et ap. 2. judeţul/sectorul C'"r codul po ştal.. t7'...- et:/e-mai1.. tel N ând teren agricol situat in extravilan in suprafa ţă de. y (ha) la pre ţul de (lei)-) Condi ţiile de vânzare sunt urm ătoarele: <(4- '.e. x. Date privind identificarea terenului Speci ficare Se completeaz ă de Informaţii privind amplasamentul terenului Ora şul/ Comuna/ Surafa p ţa (ha) Număr de carte Num Număr cadastral ăr Jude ţul funciar ă tarla/lot (* (*) ) Verificat prim ărie4)..c.. -- i i()2 'C / 22 CL' y- :1)' ' Categoria de Număr parcel ă folosinţăl ) > Obs / ' ://c9 \.(::.--: Cunoscând că falsul in declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu modific ările şi complet ările ulterioare declar c ă datele sunt reale corecte şi complete.. C Ăi/ 51'''' -- (numele şi prenumele ^ clar) ' Semnătura - / L.S. Data. NOTE: 7 '..). ' ' ) '

4 'Judetul. (*) GALATI.Registrul de evidentă MUNICIPIUL TECUCI inr.25776/75/ (*) LISTA preemptorilor Tn vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de vă nzare Tn ordinea rangului de preferin ţă Ca urmare a inregistr ă rii ofertei de vânzare depusa de CIOCAN MIHAILdin loc. Tecucistr. Aleea TEILOR nr.10 bl.c5ap.2 jud. Gala ţi în calitate de vânz ător pe baza informa ţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identifica ţi urm ătorii preemptori: Cadastral Nr. Carte Funciara Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost inregistrat ă pentru suprafata de ha teren cu vie Nr..Nr. crt. 1. 'Nume şi prenume persoan ă fizic ă/denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice lasocia ţ ii şi alte entit ăţ i fă r ă personalitate juridic ă precum şi persoane juridice care nu se Adres ă domiciliu/re şedin ţă/sediu t :Inregistreaz ă în registrul comer ţului 2. Secretar UAT Tecuci Sef Birou Ing. A1ipoie Luminita intocmit Ing. Tudorache Mariana

5 \\.. /2 - (.- ') OFERTA DE VÂNZARE TEREN Subsemnatul 6)----i '.'' C 4»v'- (>".7(4.( 1- CNP ţi.-x 1) ? t:2 având adresa de comunicare 'in: localitatea str ţ7.-(':: 6: (7- nr I'-' bl (..: -9- sc (. et ap... Z... judeţul/sectorul. -:;..7.7«.codul po ştal.p-.-c tel..& ;.(:' -:.;.(..;<.[ 71 vând teren agricol situat in extravilan 'in suprafat ă de. 6./ ' ) )..?- 96: (ha) la preţul de. C C?) (1ei) 2). &. Condi ţiile de vânzare sunt urm ătoarele: ( r) c7;je. 4: z.: 5 ţ-:--. ' y...c.4 Q(. 714)-k- -- ) Date privind identificarea terenului Specificare Se completeaz ă de c ătre vanz ător V er i fi c at prim ărie4) Oraşul/ Comuna/ Jude ţul (*) ----:- şi -CC-M7:i Suprafaţa (ha) (*) Informatii privind amplasamentul terenului N umăr de carte Număr dastral ca 1 funciară it cj" / ;'2 ' )<3- '7' './ Număr tarla/lot Număr parcel ă./' Categoria de folosinţă3) Obs. Cunoscând c ă falsul in declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu modific ările şi complet ările ulterioare declar c ă datele sunt reale corecte şi complete. Vânz ător/iţyp-wrir. it - 7 P"( ' i (numele şi prenumele 'in clar) Semnătura.. Data -/ /5.. `--.' L.S. NOTE

6 Judeţul (*) GALATI Registrul de evidenţă MUNICIPIUL TECUCI Nr.25775/74/ (*) LISTA preemptorilor in vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de vânzare in ordinea rangului de preferin ţă Ca urmare a inregistr ă rii ofertei de vânzare depusa de CIOCAN MIHAILdin loc. Tecucistr. Aleea TEILOR nr.10 bl.c5ap.2 jud. Gala ţ i in calitate de vanz ător pe baza informa ţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identifica ţi urm ătorii preemptori: pentru suprafata de ha teren cu vie Nr. Cadastral Nr. Carte Funciara Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost inregistrat ă Nr. crt. 1. :Nume şi prenume persoan ă fizic ă/denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice asocia ţ ii şi alte entit ăţ i fă ră personalitate juridic ă precum şi persoane juridice care nu se -Adres ă domiciliu/re şedin ţă/sediu iînregistreaz ă în registrul comer ţ ului Statui român reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului Prit Catalin Constantin Hurduhae Sef Birou Agricol Ing. Afilipoie Luminita Secretar UAT Tecuci intocmit Ing. Tudorache Mariana

7 if OFERTA DE VÂNZARE TEREN 6^3 i-c('jg-ili /(//' Subsemnatul glif ţ /./--- CNP / 7 --4"'3 2 / // A. ' având adresa de comunicare în: localitatea /şt ("e-<4.-:r. str nr. :".'-; bl (?9--- sc Ăţ" et ap 2 judeţul/sectorul '&1-2---";-77 codul po ştal --(4-W--3(.1'. "Y .. tel. ' vând teren agricol situat în extravilan în suprafa ţă de e ' ) '7-9( (ha) la pre ţul de.. ty...-/.. (1ei) 2) Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele: (4\ --; )-" 4 zi..4 1 '-i.)--:`-'-' Date privind idcatificarea terenului Specificare Se completează de Verificat prim ărie4) Oraşul/ Comuna/ Jude ţul (*) Informa ţii privind amplasamentul terenului Număr de carte Suprafa ţa (ha) Număr cadastral ; (* ) (** ) funciară / p:72 (2.7 ic2 C Număr tarla/lot J2 Număr parcel ă (** ) : Categoria de foosi lnţăl).--( Obs. Cunoscând c ă falsul 1n declara ţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu modific ările şi completările ulterioare declar c ă datele sunt reale corecte şi complete. Vânz ător şra7 Ţ`. (numele şi prenumel- 1n clar) Semnătura L.S. Data k " NOTE:

8 :Judetul (*) GALATI Registrul de evident ă :MUNICIPIUL TECUCI Nr.25774/73/ (*) LISTA preemptorilor în vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferin ţă Ca urmare a inregistr ă rii ofertei de vânzare depusa de CIOCAN MIHAILdin loc. Tecucistr. Aleea TEILOR nr.10 bl.c5ap.2 jud. Gala ţ i în calitate de vânz ător pe baza informa ţiilor cuprinse in oferta de vânzare au fost identifica ţi urm ătorii preemptori: pentru suprafata de ha teren cu vie Nr. Cadastral Nr. Carte Funciara Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost inregistrat ă Nume şi prenume persoan ă fizic ă/denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice Nr. crt.!asocia ţ ii şi alte entit ăţ i fă ră personalitate juridic ă precum şi persoane juridice care nu se Adres ă domiciliu/re şedin ţă/sediu.înregistreaz ă în registrul comer ţului Statul român reprezentat prin.-agen ţia Domeniilor Statului Primar Catalin Con ştantin Hurdubae Sef Birou Ing. Afilipoie Luminita Secretar UAT Tecuci intocmit Ing. Tudorache Mariana

9 Q (;: / :r; ;-;- 7"-:-. OFERTA DE VÂNZARE TEREN -. c... /7 / -2 r ' Subsemnatul ţ '''' NP / 7;sţ C :3 / 1 E '-.-p c.- - având adresa de comunicare în: 1oali2tea -i - str /(-: nr (-9 bl t-- -1 sc 7 et ap judeţul/sectorul -: ' codul po ştal - :( tel. vând teren agricol situat 1n extravilan in suprafa.) -. ţă de --;'-' (ha) la pre ţul de / V '21-1')(1ei)2) i '1 : ; ).1- i '' Condi ţiile de vânzare sunt urm ătoarele:.9-r-re Date privind identificarea terenului Specificare Informaţii privind amplasamentul terenului Categoria ; Oraşul/ Comuna/ Suprafaţa (ha) N ; Num ăr de carte Număr ` de umăr cadastral ; ; Judeţul funcară i ; tarlanot Număr parcel ă fi-) (*) olos (*) nţa Se completeaz ă de. - către vânz ător 'f (" /C? i 26 ' J 1 Verificat prim ărie4)..2 --\. \< ---v s ---k ---\\ g.. 3s-.3 Obs. Cunoscând c ă falsul 1n declara ţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu modific ările şi completările ulterioare declar c ă datele sunt reale corecte şi complete. Vânz ător/impuicit ( (numele şi prenumai - - în clar) Semnătura l L.S. "r" ( Data ( (J 1 :. '(..' 4 Y' NOTE:

10 Judetul (*) GALATI Registrul de evident ă MUNICIPIUL TECUCI Nr.25773/72/ (*) LISTA preemptorilor "in vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ă nzare in ordinea rangului de preferin ţă Ca urmare a înregistr ă rii ofertei de vânzare depusa de CIOCAN MIHAILdin loc. Tecucistr. Aleea TEILOR nr.10 bl.c5ap.2 jud. Gala ţ i in calitate de vânz ător pe baza informa ţ iilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identifica ţi urm ătorii preemptori: pentru suprafata de 026 ha teren cu vie Nr. Cadastral 3880 Nr. Carte Funciara Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost inregistrat ă Nr. crt. 1. ;Nume ş i prenume persoan ă fizic ă/denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice asocia ţ ii şi alte entit ăţ i fă ră personalitate juridic ă precum ş i persoane juridice care nu se Adres 'înregistreaz ă ă în registrul comer domiciliu/re ţ ului ş edin ţă/sediu 4. Statul român reprezen ţat prin Agen ţia Domeniilor Statului Pripur Catalin ConStântin nut.dtkae Secretar UAT Jecuci Sef Birou Ing. Afilipoie Luminita intocmit Ing. Tudorache Mariana

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRARE NR. DIN Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponso

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRARE NR. DIN Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponso ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRARE NR. DIN 31.01.2019 Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci av ănd ca obiect lucrări de repara

Mai mult

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc 136/03.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, Cojocaru D. Paula, având func ia de Consilier Principal la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor D.G.C.O. Serviciul Antifraud,

Mai mult

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I 4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 9 CNP, domicilini

Mai mult

ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. DIN/ o2 /(c Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazu

ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. DIN/ o2 /(c Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazu ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. DIN/ o2 /(c Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Initiator: Hurdubae Catalin-Constantin,

Mai mult

untitled

untitled 230/12.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, DURLEA M. Florica având func ia de EF SERVICIU la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor CNP domiciliul Bucure ti,, cunoscând

Mai mult

ROMANIA J[JDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTARARE Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile

ROMANIA J[JDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTARARE Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile ROMANIA J[JDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTARARE Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Initiator: Hurdubae Catalin-Constantin,

Mai mult

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018 DECLARA IE DE AVERE Nr. 67/12.07.2018 Subsemnatul/Subsemnata, FARA N. NICOLAE, având func ia de Director executiv la A.J.O.F.M. Hunedoara, CNP, domiciliul Simeria, jud. Hunedoara cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE y / i r, o. iii t e Subsemnatul. PO PA V. M Ă R IC E L. CNP domiciliat în laşi. cunoscând prevederile din Codul penal privind fals

DECLARAŢIE DE AVERE y / i r, o. iii t e Subsemnatul. PO PA V. M Ă R IC E L. CNP domiciliat în laşi. cunoscând prevederile din Codul penal privind fals DECLARAŢIE DE AVERE y / i r, o. iii t e Subsemnatul. PO PA V. M Ă R IC E L. CNP domiciliat în cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, avand in vedere faptul că deţin calitatea

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI HOT Ă RÂREA NR. DIN Privind: adrobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de interventie pentru co

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI HOT Ă RÂREA NR. DIN Privind: adrobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de interventie pentru co ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI HOT Ă RÂREA NR. DIN Privind: adrobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de interventie pentru cod rosu si cod portocaliu Iniţiator: C ătălin Constantin

Mai mult

NEICU NICU

NEICU NICU DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NEICU ST. NICU, având funcţia de SECRETAR U.A.T la COMUNA MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARA IE DE AVERE NU Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ

DECLARA IE DE AVERE NU Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ DECLARA IE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ..., CNP**********, domiciliul.localitatea CRAIOVA **************,

Mai mult

dec_200_2016-EDITABIL.pdf

dec_200_2016-EDITABIL.pdf Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume Venit scutit conform conven iei de evitare a dublei impuneri Op iune

Mai mult

2.2 CERERE I.C.C.

2.2 CERERE I.C.C. Anexa nr. 1 la Normele metodologice MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRESTAŢII SOCIALE CERTIFICARE PRIMAR L.S. CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI HOT Ă RÂREANR.o DIN Privind: aprobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de interventie pentru co

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI HOT Ă RÂREANR.o DIN Privind: aprobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de interventie pentru co ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI HOT Ă RÂREANR.o DIN Privind: aprobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de interventie pentru cod rosu si cod portocaliu Iniţiator: C ătălin Constantin

Mai mult

ROMÂSIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE NR DIN Privind Aprobarea 1ncheierii unui contract de sponsoriz

ROMÂSIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE NR DIN Privind Aprobarea 1ncheierii unui contract de sponsoriz ROMÂSIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE NR DIN 20.03.2019 Privind Aprobarea 1ncheierii unui contract de sponsorizare cu doamna Rădulescu Anamaria din localitatea Condrea,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul IUROAEA GHEORGHE, având funcţia de ŞEF BIROU la AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, CENTRUL JUDEŢEAN G

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul IUROAEA GHEORGHE, având funcţia de ŞEF BIROU la AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, CENTRUL JUDEŢEAN G DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul IUROAEA GHEORGHE, având funcţia de ŞEF BIROU la AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, CENTRUL JUDEŢEAN GALATI, CENTRUL LOCAL GALATI, CNP 1690311330797, domiciliul

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MIINICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOT Ă RÂREA Nr. Din Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli pri

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MIINICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOT Ă RÂREA Nr. Din Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli pri ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MIINICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOT Ă RÂREA Nr. Din Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri si inodificarea Programului

Mai mult

Anexe_Ordin_839.pdf

Anexe_Ordin_839.pdf (pag.1) C tre, [conduc torul autorit ii administra iei publice emitente * ) ] C E R E R E pentru emiterea autoriza iei de construire/desfiin are Subsemnatul 1).., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, GLONȚESCU DRAGOȘ- VICTOR,având funcţia de ȘEF BIROU CORPUL DE CONTROL, la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURE

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, GLONȚESCU DRAGOȘ- VICTOR,având funcţia de ȘEF BIROU CORPUL DE CONTROL, la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURE Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, GLONȚESCU DRAGOȘ- VICTOR,având funcţia de ȘEF BIROU CORPUL DE CONTROL, la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI, domiciliat în BUCUREȘTI,cunoscând prevederile

Mai mult

^ lu 'y, ^ovecf DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUMALUL TIMIŞ ' Anul ' 05~ 2 / M f ) i a _ Subsemnatul, VANCEA ANGELA având

^ lu 'y, ^ovecf DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUMALUL TIMIŞ ' Anul ' 05~ 2 / M f ) i a _ Subsemnatul, VANCEA ANGELA având ^ lu 'y, ^ovecf 1 6-0 5-2015 DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUMALUL TIMIŞ ' Anul ' 05~ 2 / M f ) i a _ Subsemnatul, VANCEA ANGELA având funcţia de SPECIALIST IT CNP domiciliul în TIMIŞOARA,

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU CRISTIA N, având funcţia de ŞEF SERVICIU la IN SPECTO

Mai mult

Dosar executare nr. 360/2017 (în delegare) PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 23 / Noi, SOCIETATE PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI DOBRA & CĂL

Dosar executare nr. 360/2017 (în delegare) PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 23 / Noi, SOCIETATE PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI DOBRA & CĂL Dosar executare nr. 360/2017 (în delegare) PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 23 /07.05.2019 Noi, SOCIETATE PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI DOBRA & CĂLIMAN, executori judecătoreşti în circumscripţia Curţii

Mai mult

ROMĂN1A JUDEŢUL GALAŢI T[(iCJ, str. 1 Dcccmhrjc 1918, nr. 66, MUNICIPIUL TECUCI Te.ccntraJa: : Fax P R I M A R

ROMĂN1A JUDEŢUL GALAŢI T[(iCJ, str. 1 Dcccmhrjc 1918, nr. 66, MUNICIPIUL TECUCI Te.ccntraJa: : Fax P R I M A R ROMĂN1A JUDEŢUL GALAŢI 805300 T[(iCJ, str. 1 Dcccmhrjc 1918, nr. 66, MUNICIPIUL TECUCI Te.ccntraJa:0372 361 1 1 1: Fax 0236.81 6054 P R I M A R e-mail: resurseumanemunicipiultecuci.ro WEB: www.primariatecuci.ro

Mai mult

Legea Nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzariicumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268

Legea Nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzariicumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268 Legea Nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzariicumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale

Mai mult

4. C29» 6&7/1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatull/Subsempata, de, având func ţia (-2P1«,,2 /i.r.;? /la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti CNP, d

4. C29» 6&7/1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatull/Subsempata, de, având func ţia (-2P1«,,2 /i.r.;? /la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti CNP, d 4. C29» 6&7/1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatull/Subsempata, de, având func ţia (-2P1«,,2 /i.r.;? /la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti CNP, domiciliul cunoscând prevedefile art. 292 din Codul

Mai mult

Microsoft Word - DECLARATIE AVERE 2018_ Turcu Ilie.doc

Microsoft Word - DECLARATIE AVERE 2018_ Turcu Ilie.doc DECLARAŢIE DE AVERE Nr.29/12.06.2018 Subsemnatul TURCU ILIE, având funcţia R.A.T.E.N. SUCURSALA INSTITUTUL DE de Cercetator Stiintific gradul 1 la CERCETARI NUCLEARE PITESTI, CNP, domiciliul Valea Mare

Mai mult

DA:102/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, NEGREA P. CONSTANTIN având funcţia de Director executiv la APIA C.J. GORJ CNP cu domiciliul: Tg-Jiu

DA:102/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, NEGREA P. CONSTANTIN având funcţia de Director executiv la APIA C.J. GORJ CNP cu domiciliul: Tg-Jiu DA:102/20.05.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, NEGREA P. CONSTANTIN având funcţia de Director executiv la APIA C.J. GORJ CNP cu domiciliul: Tg-Jiu, Judeţul Gorj cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 31/ Subsemnata, ENACHE GHE. ANA-GEORGETA, având funcţia de inspector debutant la DIRECTIA GENERALA DE ASISTENŢA SOCI

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 31/ Subsemnata, ENACHE GHE. ANA-GEORGETA, având funcţia de inspector debutant la DIRECTIA GENERALA DE ASISTENŢA SOCI DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 31/16.05.2017 Subsemnata, ENACHE GHE. ANA-GEORGETA, având funcţia de inspector debutant la DIRECTIA GENERALA DE ASISTENŢA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI, CNP 2791207110669, domiciliul

Mai mult

Nr. 79/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, GHERGHINESCU V. EUGEN CRISTIAN, având funcţia de Sef Birou la Agentia de Plati si Interv

Nr. 79/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, GHERGHINESCU V. EUGEN CRISTIAN, având funcţia de Sef Birou la Agentia de Plati si Interv Nr. 79/07.05.2013 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, GHERGHINESCU V. EUGEN CRISTIAN, având funcţia de Sef Birou la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Local Dragasani, jud.valcea,

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie_avere_Bombos_ doc

Microsoft Word - Declaratie_avere_Bombos_ doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Bomboş I. Dorin, având funcţia de Director Departament Chimie la Universitatea Petrol-Gaze din, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

D212Anexa1_ pdf

D212Anexa1_ pdf anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, JURCA I. IOAN GABRIEL, având funcţia de SEF SERVICIU M.C. la S. CONVERSMIN S.A. Bucuresti, CNP , domicil

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, JURCA I. IOAN GABRIEL, având funcţia de SEF SERVICIU M.C. la S. CONVERSMIN S.A. Bucuresti, CNP , domicil DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, JURCA I. IOAN GABRIEL, având funcţia de SEF SERVICIU M.C. la S. CONVERSMIN S.A. Bucuresti, CNP 1781211204101, domiciliul Jilava, str. Garii nr. 161, bl. B5, ap. 9, jud.

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE A Æ Subsemnatul/Subsemnata, STĂNILĂ RADU CONSTANTIN, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la DGASPC ALBA CNP , domicili

DECLARAŢIE DE AVERE A Æ Subsemnatul/Subsemnata, STĂNILĂ RADU CONSTANTIN, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la DGASPC ALBA CNP , domicili DECLARAŢIE DE AVERE A Æ Subsemnatul/Subsemnata, STĂNILĂ RADU CONSTANTIN, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la DGASPC ALBA CNP 1760520013534, domiciliul Cugir, str. Rozelor, nr. 5, ap. 4, jud. Alba cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP MIHAELA ANISOARA,având funcţia de INSPECTOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art.

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP MIHAELA ANISOARA,având funcţia de INSPECTOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP MIHAELA ANISOARA,având funcţia de INSPECTOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ŞTEFĂNIE MARIA, având funcţia de inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, CNP

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ŞTEFĂNIE MARIA, având funcţia de inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, CNP DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ŞTEFĂNIE MARIA, având funcţia de inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, CNP 2690812204360, domiciliul str. Pricazului, bl. 124, sc C, etaj.

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul Localitatea Sibiu, Sibiu cunoscând prevederile art.

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP 2780602160018, domiciliul București, strada Biserica Enei nr

Mai mult

NR. 1353/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Vasile Ioan HELVEI, având funcţia de Consilier IA la ANCPI Direcţia Managementul Proie

NR. 1353/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Vasile Ioan HELVEI, având funcţia de Consilier IA la ANCPI Direcţia Managementul Proie NR. 1353/09.03.2011 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Vasile Ioan HELVEI, având funcţia de Consilier IA la ANCPI Direcţia Managementul Proiectelor, CNP 1511201400140, domiciliul Bucureşti, str.

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Anul dobândirii Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul POPESCU ADRIAN avand functia de consilier superior la Ministerul Muncii,

Mai mult

KM_224e

KM_224e 1.,ii ROMÂNIA TEA BABEŞ-BOLY AI CLUJ-NAPOCA DECLARAŢIE DE A VERE Universitatea 'BABEŞ-80LYAI" Cluj-Napoca FACULTAYEA OE DREPT Sr,.,_ Iancu Nr u.3:7:j I/J.'16,â. M,.,.., Dela._..., - -. Subsemnatul DAN

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE U. 3L\)ox*CL\.'Zù\c\ Subsemnatul RUSU GH. GHEORGHE CO NSTANTIN, având funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la ADM INISTRAŢIA NAŢIO

DECLARAŢIE DE AVERE U. 3L\)ox*CL\.'Zù\c\ Subsemnatul RUSU GH. GHEORGHE CO NSTANTIN, având funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la ADM INISTRAŢIA NAŢIO DECLARAŢIE DE AVERE U. 3L\)ox*CL\.'Zù\c\ Subsemnatul RUSU GH. GHEORGHE CO NSTANTIN, având funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la ADM INISTRAŢIA NAŢIO NALA APELE RO M ANE, CNP., domiciliul BUCUREŞTI, cunoscând

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA FORMULARE Formular 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formular 2: DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formular 3: DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 Formular 4: DECLARATIE

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 19 din / R.U. A 318 din Subsemnatul/Subsemnata, PĂUN SORINEL - MARIAN, având funcţia de ŞEF COMPARTIMENT

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 19 din / R.U. A 318 din Subsemnatul/Subsemnata, PĂUN SORINEL - MARIAN, având funcţia de ŞEF COMPARTIMENT DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 19 din 27.05.2016 / R.U. A 318 din 08.02.2013 Subsemnatul/Subsemnata, PĂUN SORINEL - MARIAN, având funcţia de ŞEF COMPARTIMENT la MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, CNP 1800104284598,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE 25/ Subsemnatul CIOVICA ION, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ MEHEDINTI, CNP, domiciliul VJ MARE, cunoscând

DECLARAŢIE DE AVERE 25/ Subsemnatul CIOVICA ION, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ MEHEDINTI, CNP, domiciliul VJ MARE, cunoscând DECLARAŢIE DE AVERE 25/27.04.12 Subsemnatul, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ MEHEDINTI, CNP, domiciliul VJ MARE, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

- CONSILIUL R MANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI LOCAL - HOTARAREA Nr. Din 2017 Privind: transmiterea in administrarea Serviciului Public Local de

- CONSILIUL R MANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI LOCAL - HOTARAREA Nr. Din 2017 Privind: transmiterea in administrarea Serviciului Public Local de - CONSILIUL R MANIA MUNICIPIUL TECUCI LOCAL - HOTARAREA Nr. Din 2017 Privind: transmiterea in administrarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci,a imobilului din Tecuci,strada Ion Petrovici

Mai mult

_. is /Yre, "" 0156,4w._ DECLARAŢIE DE AVERE 2-0-7:t,r/C )/4- r-iebk-n dţk-w Subsemnatul/Subsena, avănd funcţia de trit4,1?e-troq. trk.icţ f3 l

_. is /Yre,  0156,4w._ DECLARAŢIE DE AVERE 2-0-7:t,r/C )/4- r-iebk-n dţk-w Subsemnatul/Subsena, avănd funcţia de trit4,1?e-troq. trk.icţ f3 l _. is /Yre, "" 0156,4w._ DECLARAŢIE DE AVERE 2-0-7:t,r/C929 1-71)/4- r-iebk-n dţk-w Subsemnatul/Subsena, avănd funcţia de trit4,1?e-troq. trk.icţ f3 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucurecti CNP ;-

Mai mult

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Către, PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA C E R E R E PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul 1).., CNPI_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/sediul 2) în judeţul...., municipiul/oraşul/comuna...

Mai mult

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art.

Mai mult

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cu domiciliul(*2)/sediul... în judeţul... municipiul/oraşul/comuna...

Mai mult

ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL 2 HOTARAREANr. c) Din o Privind: aprobarea rezultatului final Ia evaluarea anuala a ma

ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL 2 HOTARAREANr. c) Din o Privind: aprobarea rezultatului final Ia evaluarea anuala a ma ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL 2 HOTARAREANr. c) Din o3. 2019 Privind: aprobarea rezultatului final Ia evaluarea anuala a managerului institu ţiei publice de cultur ă Biblioteca

Mai mult

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară IASI Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iasi EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE Carte F

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară IASI Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iasi EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE Carte F Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară IASI Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iasi EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE Carte Funciară Nr. 129389 Iasi Nr. cerere Ziua Luna Anul Cod

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul POP VIOREL, având funcția de CONSILIER LOCAL, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU, CNP , cu domiciliul î

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul POP VIOREL, având funcția de CONSILIER LOCAL, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU, CNP , cu domiciliul î DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul POP VIOREL, având funcția de CONSILIER LOCAL, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU, CNP 1651003052852, cu domiciliul în localitatea Bogei, nr. 310/A, județul Bihor, cunoscând

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE ' Subsemnata, VOICU GEORGETA ' avand functia, PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU de REFERENT ASISTENT la DIRECTIA SERVICII PUBLICE MU

DECLARA TIE DE A VERE ' Subsemnata, VOICU GEORGETA ' avand functia, PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU de REFERENT ASISTENT la DIRECTIA SERVICII PUBLICE MU DECLARA TIE DE A VERE ' Subsemnata, VOICU GEORGETA ' avand functia, PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU de REFERENT ASISTENT la DIRECTIA SERVICII PUBLICE MUN. GIURGIU, SOS. SLOBOZIEI, BL. E, SC. A, AP. CNP 2750415520035,

Mai mult

APIA GORJ NR.112/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul NEGREA P. CONSTANTIN având funcţia de Director executiv la APIA C.J. GORJ CNP, cu domicili

APIA GORJ NR.112/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul NEGREA P. CONSTANTIN având funcţia de Director executiv la APIA C.J. GORJ CNP, cu domicili APIA GORJ NR.112/16.11.2012 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul NEGREA P. CONSTANTIN având funcţia de Director executiv la APIA C.J. GORJ CNP, cu domiciliul: Tg-Jiu, Judeţul Gorj cunoscând prevederile art.

Mai mult

Microsoft Word - MOACA STEFAN.doc

Microsoft Word - MOACA STEFAN.doc Nr. 13/17.05.2011 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, GH. STEFAN, având funcţia de Sef Birou Investitii-patrimoniu la R.A.A.N. Sucursala Cercetari Nucleare Pitesti, CNP, domiciliul Oras Stefanesti, Jud. ARGES

Mai mult

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere CS.doc

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere CS.doc Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CEPTUREANU SEBASTIAN-ION, având funcţia de PROF.UNIV.DR. la FACULTATEA MANAGEMENT, CNP, domiciliul BUCURESTI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

ROMÂNIA Ex.nr. 1r, - : / tlo3y 7 dj,i 1 MINISTERUL.AFACERILORINTERNE (,ţ 1 Il1STITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN L( ORDIN pivind aprobarea Planulu

ROMÂNIA Ex.nr. 1r, - : / tlo3y 7 dj,i 1 MINISTERUL.AFACERILORINTERNE (,ţ 1 Il1STITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN L( ORDIN pivind aprobarea Planulu ROMÂNIA Ex.nr. 1r, - : / tlo3y 7 dj,i 1 MINISTERUL.AFACERILORINTERNE (,ţ 1 Il1STITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN L( ORDIN pivind aprobarea Planului de m ăsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor

Mai mult

Act LexBrowser

Act LexBrowser STEMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE ROMÂNIA Judeţul.......... UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ.......... Model 2016 ITL - 005 Nr. înreg........../data.......... Numărul de rol

Mai mult

Microsoft Word - DECLARATIE_DE_AVERE_CARABASA MARIANA.2.doc

Microsoft Word - DECLARATIE_DE_AVERE_CARABASA MARIANA.2.doc NR 132/20.10.2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,CARABAŞA MARIANA, având functia de REFERENT S.III/1,la COMISARIATUL REGIONAL SIBIU al GARZII NATIONALE DE MEDIU,CNP...,cu domiciliul in Sibiu...,

Mai mult

2. OCTOMBRIE dr IVASCU declaratie de avere si interese pt site

2. OCTOMBRIE dr IVASCU declaratie de avere si interese pt site DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata IVAŞCU GEORGETA-SIMONA, având funcţia de DIRECTOR MEDICAL la SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN IAŞI, CNP 2781226221152, domiciliul MUN. IAŞI, STR. LACULUI, NR. 3, BL. 650,

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE

DECLARATIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE NR. 11 / 28.05.2015 Subsemnatul MANEA S. RĂZVAN - COSTIN având funcţia de ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE ȘI INVESTIȚII, la ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE PLOIEŞTI,

Mai mult

anexa1formular 201 decl privind venit din strainatete.pdf

anexa1formular 201  decl  privind venit din strainatete.pdf Agen ia Na ional de Administrare Fiscal DECLARA IE privind veniturile realizate din str in tate 201 Anul Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE

Mai mult

Microsoft Word - Tica Mihaela.doc

Microsoft Word - Tica Mihaela.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Tică Mihaela, având funcţia de şef birou la Consiliul Naţional al Audiovizualului, Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul, domiciliul în Bucureşti, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE 102/ Subsemnata, Săndulescu I. Ioana Felicia, având funcţia de Inspector de specialitate la Centrul Naţional de Dezvo

DECLARAŢIE DE INTERESE 102/ Subsemnata, Săndulescu I. Ioana Felicia, având funcţia de Inspector de specialitate la Centrul Naţional de Dezvo DECLARAŢIE DE INTERESE 102/03.06.2013 Subsemnata, Săndulescu I. Ioana Felicia, având funcţia de Inspector de specialitate la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, CNP,

Mai mult

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Ca

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Ca Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/04.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Casa Teritoriala de Pensii Iasi, CNP, cu domiciliul IASI,

Mai mult

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi BIROU JURIDIC ŞI RESURSE UMANE Nr. 48/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata GRIGOROVSCHI ISABELA IULIA C

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi BIROU JURIDIC ŞI RESURSE UMANE Nr. 48/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata GRIGOROVSCHI ISABELA IULIA C Casa Judeţeană de Pensii Iaşi BIROU JURIDIC ŞI RESURSE UMANE Nr. 48/31.05.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata GRIGOROVSCHI ISABELA IULIA CLAUDIA, având funcţia de CONSILIER, la CJP IASI, CNP,

Mai mult

i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat!" Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţi

i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat! Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţi i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat!" Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţia de AS. SEF SECŢIE la CARDIOLOGIE, domiciliul Botoşani

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile ma

HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile ma HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 40/ Subsemnatul/Subsemnata, ŞTEFAN A. IONEL, având funcţia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI A JUD. TIMIŞ, CNP, domic

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 40/ Subsemnatul/Subsemnata, ŞTEFAN A. IONEL, având funcţia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI A JUD. TIMIŞ, CNP, domic DECLARAŢIE DE AVERE NR. 40/04.05.2015 Subsemnatul/Subsemnata, A., având funcţia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI A JUD. TIMIŞ, CNP, domiciliul Timişoara, jud. Timiş, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

^ O X d. CU1I5., DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL TIMIŞ Nr. G^SG/\////(^/iO/4 Anul Q17 -Luna. 2 iu a _ Subse

^ O X d. CU1I5., DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL TIMIŞ Nr. G^SG/\////(^/iO/4 Anul Q17 -Luna. 2 iu a _ Subse ^ O X d. CU1I5., 6 - -06-2017 DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL TIMIŞ Nr. G^SG/\////(^/iO/4 Anul 6 - -06-2Q17 -Luna. 2 iu a _ Subsemnatul/Subsemnata VANCEA ANGELA având funcţia de Specialist

Mai mult

p S k H A NAŢIONALA D6 IN i iswu inw D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E s " declaraţie oe avere». S,. I^Tiua JLh A n u L S O flu Subsemnatul...> având f

p S k H A NAŢIONALA D6 IN i iswu inw D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E s  declaraţie oe avere». S,. I^Tiua JLh A n u L S O flu Subsemnatul...> având f p S k H A NAŢIONALA D6 IN i iswu inw D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E s " declaraţie oe avere». S,. I^Tiua JLh A n u L S O flu Subsemnatul...> având funcţia de DINICĂ F. ROMICĂ Inspector de integritate

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOT Ă RÂREANr. Din //. 212O17 Privind: modificarea tarifului de transport si depozitare deseu

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOT Ă RÂREANr. Din //. 212O17 Privind: modificarea tarifului de transport si depozitare deseu ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOT Ă RÂREANr. Din //. 212O17 Privind: modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri municipale ( menajere nepericuloase) ce va fi practicat

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, AGHENITEI V MARIANA având funcţia de Consilier OIRPOSDRU NE, Neamt, Piatra-Neamt la, CNP , do

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, AGHENITEI V MARIANA având funcţia de Consilier OIRPOSDRU NE, Neamt, Piatra-Neamt la, CNP , do DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, V MARIANA având funcţia de Consilier OIRPOSDRU NE, Neamt, Piatra-Neamt la, CNP 2 6 4 0 2 2 8 2 4 0 0 1 1, domiciliul Scheia, judetul Suceava -, nr. -, bl. -, sc. -, et.

Mai mult

Microsoft Word - Buletin de vot AGEA - persoane juridice.doc

Microsoft Word - Buletin de vot AGEA - persoane juridice.doc 2 exemplare FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA S.C. TERAPLAST S.A., Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298, judet Bistrita-Nasaud J06/735/1992, CUI RO3094980 ADUNAREA

Mai mult

untitled

untitled 40/02.04.2014 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, GHEORGHE I. ELENA, având funcţia de consilier juridic la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, CNP, domiciliul Bucureşti,

Mai mult

mihaela DeclaratieAvere_Legea176_2010_Anexa1 _6_

mihaela DeclaratieAvere_Legea176_2010_Anexa1 _6_ DECLARAŢIE DE AVERE Nr.971/11.06.2018 Subsemnatul/Subsemnata, STANESCU M. MARIANA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la DIRECTIA REGIONALA DE STATISTICA OLT, CNP 2660706284382, domiciliul STR. PIATA

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 18 din / R.U. A 318 din Subsemnatul/Subsemnata, POPA TUDOR - CĂTĂLIN, având funcţia de COMANDANT SUBUNIT

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 18 din / R.U. A 318 din Subsemnatul/Subsemnata, POPA TUDOR - CĂTĂLIN, având funcţia de COMANDANT SUBUNIT DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 18 din 25.05.2015 / R.U. A 318 din 08.02.2013 Subsemnatul/Subsemnata, POPA TUDOR - CĂTĂLIN, având funcţia de COMANDANT SUBUNITATE la MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, CNP 1820906270041,

Mai mult

Microsoft Word - Anexa 3 Contract de vanzare- cumparare cu credit ipotecar (2)

Microsoft Word - Anexa 3 Contract de vanzare- cumparare cu credit ipotecar (2) ANEXA NR. 3 la H.C.L.S.6 nr..../... S-a cerut autentificarea prezentului înscris: MODEL CONTRACT DE VÂNZARE (credit ipotecar) NR..../... I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Art. 1.1. Statul Român Municipiul Bucureşti,

Mai mult

D ECLARAŢIE DE AVERE S.R.U.D. N r... á. LHriUi i.jf. Ziua Luna á í / é Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Pa

D ECLARAŢIE DE AVERE S.R.U.D. N r... á. LHriUi i.jf. Ziua Luna á í / é Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Pa D ECLARAŢIE DE AVERE S.R.U.D. N r... á. LHriUi i.jf. Ziua Luna á í / é Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Mai mult

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Având în vedere Expunerea de

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, M t ^ J ^. l... ^.., CNP r. /..având funcţia de.. l a W.^./fr.^.rt.^.y. localitatea de domiciliu, ( Cunoscând prevede

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, M t ^ J ^. l... ^.., CNP r. /..având funcţia de.. l a W.^./fr.^.rt.^.y. localitatea de domiciliu, ( Cunoscând prevede DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, M t ^ J ^. l... ^.., CNP r. /..având funcţia de.. l a W.^./fr.^.rt.^.y. localitatea de domiciliu, ( Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privnd falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE 514/ Subsemnata PURCĂREANU GH. LUCIA, având funcţia de: Inspector de specialitate/expert învăţământ, la: Centrul Nați

DECLARAŢIE DE INTERESE 514/ Subsemnata PURCĂREANU GH. LUCIA, având funcţia de: Inspector de specialitate/expert învăţământ, la: Centrul Nați DECLARAŢIE DE INTERESE 514/17.05.2017 Subsemnata PURCĂREANU GH. LUCIA, având funcţia de: Inspector de specialitate/expert învăţământ, la: Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și

Mai mult

ANEXA Nr. 18 FORMULAR DE AVIZ DE ACTUALIZARE DATE 1 OPERATOR AGENT ÎMPUTERNICIT

ANEXA Nr. 18 FORMULAR DE AVIZ DE ACTUALIZARE DATE 1 OPERATOR AGENT ÎMPUTERNICIT ANEXA Nr. 18 FORMULAR DE AVIZ DE ACTUALIZARE DATE 1 OPERATOR..................................................... AGENT ÎMPUTERNICIT............................................. Nr. de înregistrare a formularului

Mai mult

DA:105/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, VERSIN I. MIHAI, având funcţia de Director executiv adjunct la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pent

DA:105/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, VERSIN I. MIHAI, având funcţia de Director executiv adjunct la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pent DA:105/25.05.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, VERSIN I. MIHAI, având funcţia de Director executiv adjunct la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul judeţean Gorj, CNP 1630209182767,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Schek Istvan St, având funcţia de Consilier superior la Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Schek Istvan St, având funcţia de Consilier superior la Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Schek Istvan St, având funcţia de Consilier superior la Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura Centru Judetean Satu Mare, CNP, domiciliul Com Urziceni

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TOMA P. CONSTANTINA,având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANT

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TOMA P. CONSTANTINA,având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANT DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TOMA P. CONSTANTINA,având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR, CNP, domiciliul,, cunoscând prevederile

Mai mult

Microsoft Word - panait gh.doc

Microsoft Word - panait gh.doc NR.56/14.06.2016 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Panait Gheorghe, având funcţia de Director Executiv adjunct la A.P.I.A Centrul Judetean Giurgiu, Sat Darasti Vlasca com. Adunatii Copaceni, jud. CNP, domiciliul

Mai mult

1:21` (0,' Ijidţ? DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, C'ţ/F7 o972.4-cd g77;/-, având functia la InspeCtoratul Teritorial de Munca Bucuresti de

1:21` (0,' Ijidţ? DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, C'ţ/F7 o972.4-cd g77;/-, având functia la InspeCtoratul Teritorial de Munca Bucuresti de 1:21` (0' Ijidţ? DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata C'ţ/F7 o972.4-cd g77;/- având functia la InspeCtoratul Teritorial de Munca Bucuresti de 2&"---;;-'EP2-7-+ 7-- CNP domiciliul cunoscând prevederile

Mai mult

SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelo

SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelo SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită

Mai mult