UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes"

Transcriere

1 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes no. Facultatea de Matematică şi Informatică Faculty of Mathematics and Computer Science PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAMME OF STUDIES Nivelul calificării conform ISCED 7 Qualification level according to ISCED - 7 Domeniul general de studiu 44 Ştiinţe exacte General field of study - 44 Exact sciences Program de master Analiza statistică a datelor şi modelarea proceselor economico-financiare (MP) Master programme - Statistical data analysis and modeling of economic and financial processes Numărul total de credite de studiu 120 Total no. of study credits Titlul obţinut master în știinţe exacte Awarded title - Master in exact sciences Baza admiterii dplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii Admission basis - Diploma of Licentiate of Higher Education or an equivalent act of study Limba de instruire română / rusă Language of instruction - Romanian/Russian Forma de organizare a învăţământului cu frecvenţă Mode of study - full-time Chişinău 2017

2 Responsabil de program: Responsible for the programme: Departamentul de Matematică Department of Mathematics " " 2017 Director Departament Department Director Cataranciuc Sergiu, dr. hab., prof. univ./dr. hab., prof. Aprobat: Approved by: Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică Council of the Faculty of Mathematics and Computer Science Decan Dean Galina Rusu, dr., conf. univ./ dr., assoc. prof.

3 [ Contact direct Direct contact Lucru individual Individual work Curs/ Course Seminar/Seminar Laborator Laboratory Calendarul universitar/graficul procesului de studii The academic calendar/ the timetable of the processus of studies Anul de studii Study-year Activităţi didactice Didactic activities Sem. I First sem. I (1 săptămâni) (1 weeks) II (1 săptămâni) (1 weeks) Sem. II Second sem (1 săptămâni) (1 weeks) (1 săptămâni) (1 weeks) Sesiuni de examene sesions Sem. I First sem (3 săptămâni) (3 weeks) (3 săptămâni) (3 weeks) Sem. II Second sem (3 săptămâni) (3 weeks) (3 săptămâni) (3 weeks) Stagii de practică Internships Practica de specialitate Speciality practicum săptămâni) (4 weeks) Iarnă Winter (2 săptămâni) (2 weeks) Vacanţe Holidays Primăvară Spring Paşte Easter (1 săptămână) (1 week) Paşte (2 săptămâni) Easter (2 weeks) (1 săptămână) (1 week) Vară Summer (12săptămâni) (12 weeks) CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTENT OF PROGRAMME OF STUDIES Cod Code Denumirea unităţii de curs/modulului Name of modules/units Total ore Total number of hours Inclusiv Including Numărul de ore pe săptămână Nr. of hours per week Forma de evaluare Mode of evalua-tion Număr de credite Number of credits F.01.O.001 F.01.O.002 S.01.A.103 S.01.A.104 S.01.O.10 F.02.O.006 S.02.O.107 S.02.A.108 S.02.A.109 S.02.O.110 ANUL I/1st study-year Semestrul I/1st semester Metode statistice în finanţe şi asigurări Statistical methods in finance and insurance Programare dinamică stocastică și Procese marcoviene decizionale Stochastic Dynamic Programming and Markovian Decision Processes Metode matematice de recunoaştere statistică a formelor Mathematical methods of statistical pattern recognition Modelarea riscului în creditare Credit Risk Modelling Modelare matematică şi calcul performant Mathematical modeling and performance computing Total Sem.I Analiza datelor statistice multi-dimensionale Analysis of multi-dimensional statistical data Programarea convexă şi modelarea sistemelor economice Convex programming and modeling of economic systems Teoria matematică a investiţiilor Mathematical theory of investments Analiza statistică a seriilor cronologice financiare Statistical analysis of financial time series Scheme de calcul şi probleme de evoluţie Calculation schemes and evolutionary problems Total Sem.II Total Anul I Semestrul II/2nd semester

4 F.03.O.011 S.03.O.112 S.03.A.113 S.03.A.114 S.03.O.11 Clasificarea problemelor de optimizare Classification of optimization problems Metodele Cercetărilor Operaţionale în fundamentarea deciziilor Operations Research Methods in substantiating decisions Teoria riscului în finanţe şi actuariat Risk theory in financial and actuarial activity Planificarea optimă a tranzacțiilor Probleme socio-economice şi teoria jocurilor Socioeconomic problems and game theory Stagiu de practică Specialty practicum ANUL II/2nd study-year Semestrul III/3rd semester Teza de master Master thesis Total Sem.III Total Sem.IV Total Anul II Semestrul IV/4th semester Stagiile de practică Internships Nr. d/o No. Stagiile de practică Internships Sem. Sem. Săptămîni No. of weeks ore Nr. of hours Perioada Calendar Număr de credite Number of credits 1 Practica de specialitate Specialty practicum Total III 300 noiembrie - decembrie 10 November-December Lista cursurilor la liberă alegere Free choise course units Nr. d/o No. L02A001 Denumirea disciplinei Name of units/modules Pedagogia şi Psihologia învăţământului universitar Pedagogy and Psychology of Higher Education Total ore Total number of hours Anul Study-year Sem. Ore/săptămână Hours per week C S L Evaluarea Evaluation Credite Number of credits L03A002 Didactica universitară University level didactics

5 o d e l a r e a p r o c e s e l o r e c o n o m i c o - f i n a n c i a r e e s t e u n m a s t e r a t d e p r o f e s i o n a l i z a r e. M i s i u n e a p r o g r a m u l u i e s t e d e a p r e g ă t i s p e c i a l i ş t i d e î n a l t ă c a l i f i c a r e c e v o r c u n o a ş t e a s p e c t u l a p l i c a t i v a l m a t e m a t i c i i, v o r f i c a p a b i l i s ă m o d e l e z e d i v e r s e p r o c e s e c u c a r a c t e r s o c i a l, e c o n o m i c ş i s ă e l a b o r e z e s a u s ă a p l i c e m e t o d e e f i c i e n t e d e s o l u ţ i o n a r e a p r o b l e m e l o r r e s p e c t i v e. P e n t r u r e a l i z a r e a m i s i u n i i, p l a n u l d e î n v ă ţ ă m â n t c o n ţ i n e d i s c i p l i n e f u n d a m e n t a l e ş i d e s p e c i a l i t a t e. C o m p e t e n ţ e l e t r a n s v e r s a l e v o r f i f o r m a t e c u a j u t o r u l u n o r d i s c i p l i n e f u n d a m e n t a l e : C l a s e d e p r o b l e m e d e o p t i m i z a r e ş i a p l i c a ţ i i, P l a n i f i c a r e a e x p e r i m e n t u l u i ş i a n a l i z a r e z u l t a t e l o r. C o m p e t e n ţ e l e i n s t r u m e n t a l e v o r f i d e z v o l t a t e p r i n i n t e r m e d i u l u r m ă t o a r e l o r c u r s u r i : M e t o d e m a t e m a t i c e d e r e c u n o a ş t e r e s t a t i s t i c ă a f o r m e l o r, M e t o d e s t a t i s t i c e î n f i n a n ţ e ş i a s i g u r ă r i, T e o r i a r i s c u l u i î n f i n a n ţ e ş i a c t u a r i a t. O e t a p ă i m p o r t a n t ă c e ţ i n e d e s o l u ţ i o n a r e a p r o b l e m e l o r a p l i c a t i v e e s t e e l a b o r a r e a m o d e l u l u i m a t e m a t i c a d e c v a t p r o c e s u l u i s t u d i a t. A s t f e l, s t u d i e r e a m o d e l ă r i i m a t e m a t i c e d e v i n e o p a r t e c o m p o n e n t ă, n e c e s a r ă p e n t r u r e z o l v a r e a p r o b l e m e l o r a p l i c a t i v e, e l a b o r ă r i i m e t o d e l o r n o i o r i e n t a t e s p r e u t i l i z a r e a c a l c u l a t o a r e l o r ş i a v a n s a r e a n i v e l u l u i t e h n o l o g i i l o r d e c e r c e t a r e. C i c l u l d e d i s c i p l i n e p r e d a t e î n c a d r u l p r o g r a m u l u i d e m a s t e r A n a l i z a s t a t i s t i c ă a d a t e l o r ş i m o d e l a r e a p r o c e s e l o r e c o n o m i c o - f i n a n c i a r e c u p r i n d e c e r c e t ă r i t e o r e t i c e, a p l i c a t i v e ş i e x p e r i m e n t a l e î n c a d r u l e l a b o r ă r i i, e x p e r i m e n t ă r i i ş i a p l i c ă r i i m e t o d e l o r m a t e m a t i c e ş i t e h n o l o g i i l o r i n f o r m a t i c e î n c e r c e t ă r i l e ş t i i n ţ i f i c e ş i î n e f e c t u a r e a l u c r ă r i l o r d e p r o i e c t a r e, i n c l u s i v a p a r t i c u l a r i t ă ţ i l o r m o d e l ă r i l o r s e m i o t i c e ş i m a t e m a t i c e a l i m b a j u l u i n a t u r a l. N e c e s i t a t e a p r o g r a m u l u i A n a l i z a s t a t i s t i c ă a d a t e l o r ş i m o d e l a r e a p r o c e s e l o r e c o n o m i c o - f i n a n c i a r e e s t e d e t e r m i n a t ă d e c e r e r e a p e p i a ţ a d e m u n c ă a s p e c i a l i ş t i l o r d e p e r f o r m a n ţ ă c a r e c u n o s c p r i n c i p i i l e m o d e l ă r i i m a t e m a t i c e, m e t o d e d e s e l e c t a r e ş i p r e l u c r a r e s t a t i s t i c ă a d a t e l o r, s u n t c a p a b i l i d e a r e z o l v a p r o b l e m e c u c a r a c t e r a p l i c a t i v d i n d o m e n i u l e c o n o m i e i n a ţ i o n a l e, p r o b l e m e c e ţ i n d e o p t i m i z a r e a a c t i v i t ă ţ i i d e a c t u a r i a t, a o r g a n i z a ţ i i l o r f i n a n c i a r - b a n c a r e ş i p o t a p l i c a a p a r a t u l m a t e m a t i c p e n t r u p r o g n o z a r e a p r o c e s e l o r s t u d i a t e. C u n o a ş t e r e a a p a r a t u l u i s t a t i s t i c i i m a t e m a t i c e, a m e t o d e l o r d e s e l e c t a r e ş i p r e l u c r a r e a d a t e l o r s t a t i s t i c e, v a f a c i l i t a a n g a j a r e a a b s o l v e n ţ i l o r î n c â m p u l m u n c i i î n c a d r u l i n s t i t u ţ i i l o r d e s t a t, o r g a n i z a ţ i i l o r f i n a n c i a r - b a n c a r e, f i r m e l o r c e p r e s t e a z ă s e r v i c i i d e a c t u a r i a t. D e a s e m e n e a, p r e g ă t i r e a o b ţ i n u t ă î n c a d r u l p r o g r a m u l u i A n a l i z a s t a t i s t i c ă a d a t e l o r ş i m o d e l a r e a p r o c e s e l o r e c o n o m i c o - f i n a n c i a r e v a p e r m i t e d e ţ i n ă t o r i l o r d i p l o m e i d e m a s t e r s ă c o n t i n u e s t u d i i l e l a d o c t o r a t l a u n a d i n t r e s p e c i a l i t ă ţ i l e : C i b e r n e t i c ă M a t e m a t i c ă ş i C e r c e t ă r i O p e r a ţ i o n a l e s a u M o d e l a r e m a t e m a t i c ă, m e t o d e m a t e m a t i c e, p r o d u s e p r o g r a m. NOTĂ EXPLICATIVĂ Programul de Master Analiza statistică a datelor şi m

6

7

8

9

10

11

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "30" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din 30 august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN VĂŢĂM ÂNT Nivelul calificării conform ISC E D - 7 Domeniul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Moldova State University APROBAT: Approved SENATUL USM din 2017 Senate of MSU of Proces verbal nr. Minutes No. FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN MOLDOVA innate University APRO Approve SENATUL USM din Senate of MSU of Proces verbal nr. / Minutes No. 0/ 2/ 2017 FACULTATEA ŞTIINŢ

UNIVERSITATEA DIN MOLDOVA innate University APRO Approve SENATUL USM din Senate of MSU of Proces verbal nr. / Minutes No. 0/ 2/ 2017 FACULTATEA ŞTIINŢ UNIVERSITATEA DIN MOLDOVA innate University APRO Approve SENATUL USM din Senate of MSU of Proces verbal nr. / Minutes No. 0/ 2/ 2017 FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT / Approved: SENATUL USM /SENATE MSU 2017 Proces verbal nr. / Protocol nr. Facultate

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT / Approved: SENATUL USM /SENATE MSU 2017 Proces verbal nr. / Protocol nr. Facultate UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT / Approved: SENATUL USM /SENATE MSU 2017 Proces verbal nr. / Protocol nr. Facultatea Ştiințe Economice The Faculty of Economic Sciences

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APPROVED: MSU SENATE of 2017 Minutes no. FACULTATEA DE LITERE PHILOLOGY FACULTY PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROGRAMME OF STUDIES Nivelul calificării conform ISCED 7 Qualification level

Mai mult

Tehnologia produselor soft-ware

Tehnologia produselor soft-ware Facultatea de Matematică şi Informatică Faculty of Mathematics and Computer Science PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY Nivelul calificării conform ISCED 7 Qualification level according to ISCED - 7 Domeniul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat:

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT:   2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: Senatul U.S.M. din " " 2017 Proces verbal nr. Facultatea

Mai mult

Conţinutul planului de învăţământ Management Politic și Electoral

Conţinutul planului de învăţământ Management Politic și Electoral MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA Coordonat: Coordinated: 2017 SENATUL USM USM SENATE Aprobat: Approved: 2017 Proces verbal nr. Minutes Nr. UNIVERSITATEA

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT:   2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STAT DIN Aprobat: Senatul USM din "30" august Proces verbal

Mai mult

Contabilitate si Informatica de gestiune

Contabilitate si Informatica de gestiune FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND ECONOMIC INFORMATICS PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY Nivelul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA COORDONAT: C

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA COORDONAT: C MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA COORDONAT: COORDINATED BY: " " 018 Nr. de înregistrare a planului

Mai mult

Contabilitatea intreprinderii

Contabilitatea intreprinderii FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND ECONOMIC INFORMATICS PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY Nivelul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 36. Ştiinţe Economice Program de maşter de

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA, UNIVERSI1 APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 30 MSU Senate from August Proces verbal Nr. j Minutes No. F

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA, UNIVERSI1 APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 30 MSU Senate from August Proces verbal Nr. j Minutes No. F UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA, UNIVERSI1 APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 30 MSU Senate from August Proces verbal Nr. j Minutes No. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Faculty o

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 28 februarie 2017 MSU Senate from February Pr

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 28 februarie 2017 MSU Senate from February Pr UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 28 februarie 2017 MSU Senate from February 28 2017 Proces verbal Nr. Minutes No. Facultatea de Limbi şi

Mai mult

Facultatea Biologie şi Pedologie Biology and Soil Science Faculty PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDIES Nivelul calificării conform ISCED - 7 Qualificati

Facultatea Biologie şi Pedologie Biology and Soil Science Faculty PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDIES Nivelul calificării conform ISCED - 7 Qualificati Facultatea Biologie şi Pedologie Biology and Soil Science Faculty PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDIES Nivelul calificării conform ISCED - 7 Qualification degree acording to ISCED - 7 Domeniul general ele

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Senatul Universităţii Stat din Moldova Moldova State

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 38 Drept Program de

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea de FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării c

UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea de FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării c UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general studiu -071 Inginerie

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT / Approved: SENATUL USM /SENATE MSU 2017 Proces verbal nr. / Protocol nr. Facultate

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT / Approved: SENATUL USM /SENATE MSU 2017 Proces verbal nr. / Protocol nr. Facultate UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT / Approved: SENATUL USM /SENATE MSU 2017 Proces verbal nr. / Protocol nr. FacultateaŞtiințeEconomice The Faculty of Economic Sciences

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 2017 MSU Senate from 2017 Proces verbal Nr. Minutes N

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 2017 MSU Senate from 2017 Proces verbal Nr. Minutes N UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 2017 MSU Senate from 2017 Proces verbal Nr. Minutes No. Facultatea de Istorie și Filosofie Faculty of HistoryAndPhilosophy

Mai mult

\ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelu

\ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelu \ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 6 Domeniul general de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: SENATUL USM Proces verbal nr. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: SENATUL USM Proces verbal nr. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: SENATUL USM Proces verbal nr. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea Biologie şi Pedologie PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN DOVA APROBAT: SENATUL USM din 3 Proces verbal nr FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE SI ASISTENTĂ SOCIA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN DOVA APROBAT: SENATUL USM din 3 Proces verbal nr FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE SI ASISTENTĂ SOCIA UNIVERSITATEA DE STAT DIN DOVA APROBAT: SENATUL USM din 3 Proces verbal nr FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ 9 9 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA COORDONAT Ministerul Educaţiei, Culturii ş

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA COORDONAT Ministerul Educaţiei, Culturii ş MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA COORDONAT Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Nr. de înregistrare APROBAT Senatul ASEM

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL U! ' ^ r > 2 0 16 Proces verbal Facultatea de FIZICĂ

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea

Mai mult

Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ Specialization: Industrial Economic Engineering Titlul absolventului: Inginer diplomat / Conferred titl

Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ Specialization: Industrial Economic Engineering Titlul absolventului: Inginer diplomat / Conferred titl ANUL I / st YEAR Semestrul /st Semester Semestrul /nd Semester No. e C S L P Cr Cr Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Linear Algebra, Analitical and Differential Geometry F, I E 5 77

Mai mult

Studii Diplomatice

Studii Diplomatice FACULTATEA RELATII INTERNATIONALE, ŞTIINTE POLITICE SI ADMINISTRATIVE FACULTY OF INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICAL SCIENCES AND PUBLIC ADMINISTRATION PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT STUDY PROGRAM Nivelul calificării

Mai mult

Antropologie 2019

Antropologie 2019 2 CALENDARUL UNIVERSITAR/ACADEMIC CALENDAR Anul de studii Academic Year ANUL 1/ First year 02.09-13.12 (15 săptămâ ni) ANUL 2/ Second year Activităţi didactice Didactic activities Sem. I Sem. II First

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT: SENATUL USM 2017 Proces verbal nr. MSU SENAT " 2017 Report number FACULTATEA RELATII INTERNATIONALE, ŞTIINTE POLITICE SI ADMINISTRATIVE

Mai mult

Managementul patrimoniului cultural

Managementul patrimoniului cultural Facultatea ISTORIE și FILOSOFIE Faculty of History and Philosophy PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY Nivelul calificării conform ISCED 7 Qualification level according to ISCED - 7 Domeniul general de studiu

Mai mult

ANUL I, SEMESTRUL I

ANUL I, SEMESTRUL I CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV de Senatul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Ministry of Education of the Republic of Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Moldova State University

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Ministry of Education of the Republic of Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Moldova State University MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Ministry of Education of the Republic of Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Moldova State University COORDONAT/Coordinated : 2017 Nr. de înregistrare a

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ Aprobat la şedinţa Senatului

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Aprobat: 2014 Senatul Universităţii Stat din Moldova Aprobat: 2014 UNIVERSITATEA STAT din MOLDOVA Facultatea FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT Domeniul general

Mai mult

UNIVERSITÄT DIN m o l ; APROBAT Senatul USM din 30 aug Proces verbal Nr. j_ Facultatea de Istorie şi Filozofie PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării

UNIVERSITÄT DIN m o l ; APROBAT Senatul USM din 30 aug Proces verbal Nr. j_ Facultatea de Istorie şi Filozofie PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării UNIVERSITÄT DIN m o l ; APROBAT Senatul USM din 30 aug Proces verbal Nr. j_ Facultatea de Istorie şi Filozofie PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 022

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA M N ISTR Y OF EDUCA TION, CULTURE and RESEARCH o f THE REPUBLIC OF MOLDOVA UNIVERSI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA M N ISTR Y OF EDUCA TION, CULTURE and RESEARCH o f THE REPUBLIC OF MOLDOVA UNIVERSI MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA M N ISTR Y OF EDUCA TION, CULTURE and RESEARCH o f THE REPUBLIC OF MOLDOVA UNIVERSITA TEA PEDA GOGICĂ DE STA T ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII Şl CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF THE REPl HLIC OF MOLDOVA COORDONAT /

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII Şl CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF THE REPl HLIC OF MOLDOVA COORDONAT / MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII Şl CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF THE REPl HLIC OF MOLDOVA COORDONAT / COORDINATED: 2017 Nr. de înregistrare a planului de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Senatul Universităţii de Stat din Moldova Aprobat: 2017 FACULTATEA DE DRE

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Senatul Universităţii de Stat din Moldova Aprobat: 2017 FACULTATEA DE DRE MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Senatul Universităţii de Stat din Moldova Aprobat: 2017 FACULTATEA DE DREPT FACULTY OF LAW PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT EDUCATION PLAN

Mai mult

SUPLIMENT LA DIPLOMA

SUPLIMENT LA DIPLOMA R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii europene Specializarea/Programul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: MANAGEMENT Specializarea/Programul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Jurnalism-EN_ xlsx

Jurnalism-EN_ xlsx Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: ȘTIINȚE ALE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV, V de

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE Specializarea/Programul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2016-2019 Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul fundamental: Domeniul de licenţă: Facultatea: Durata studiilor: Forma de învăţământ: MATEMATICĂ

Mai mult

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOAR CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMIC SYLLABUS / FIȘA DISCIPLIN

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOAR CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMIC SYLLABUS / FIȘA DISCIPLIN SYLLABUS / FIȘA DISCIPLINEI 1. Information on the study programme / Date despre programul de studii 1.1. Institution / Instituția de învățământ Universitatea de Vest din Timișoara superior 1.2. Faculty

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION COORDONAT: 2016 Nr. de înregistrare UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE U

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION COORDONAT: 2016 Nr. de înregistrare UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE U MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION COORDONAT: 2016 Nr. de înregistrare UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT: SENATUL USM 2016 Proces verbal nr.

Mai mult

Analiza si consiliere politica

Analiza si consiliere politica Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY Nivelul calificării conform

Mai mult

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IASI FACULTATEA DE FIZICA Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti Domeniul de licenţă: Ştiinţe inginereşti apl

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IASI FACULTATEA DE FIZICA Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti Domeniul de licenţă: Ştiinţe inginereşti apl (240 ) - BOLOGNA Anul I an universitar 2015/2016 ore/sem. ore/sem. 1 Fizică generală / General Physics 2 2 - - E 5 - - - - - - 2 Mecanică clasică / Classical Mechanics 3 2 2 - E 5 - - - - - - 3 Fizică

Mai mult

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din 2011-2012 Domeniul: CIBERNETICĂ STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Program de studiu: STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Linia de studiu: Română Titlul absolventului:

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE

Mai mult

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BĂRNUŢIU Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.34, Tel./Fax: , drept

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BĂRNUŢIU Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.34, Tel./Fax: , drept UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BĂRNUŢIU 550 Sibiu, Calea Dumbrăvii nr., Tel./Fax: 069 670,69 Email:drept@ulbsibiu.ro Curricula PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Anul universitar: 2014-2015 Anul de studiu: 1, Semestrul: 1 1 Microeconomie 2 Matematică în Microeconomics Mathematics Form a de verific are ore/ săptămână Nr de săpt. O F E 8 20-28 56 5 14 Departamentul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ Faculty CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAMME OF STUDY Nivelul calificării conform ISCED 7 Qualification level according to ISCED - 7 Domeniul

Mai mult

Ghid studii

Ghid studii Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Centrul Constanța Ghid de studii INFORMAȚII GENERALE: 2 Facultatea de Drept și Administrație Publică Adresă sediul principal: Constanța,

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Domeniul: Științe ale educației Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Microsoft Word - Jurnalism ENGLEZA

Microsoft Word - Jurnalism ENGLEZA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din 2013-2014 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe ale comunicării Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei,

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova / MINISTRU

Mai mult

\ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei

\ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei \ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Informatica 1.3 Departamentul Informatica 1.4 Domeniul

Mai mult

SUPLIMENT LA DIPLOMA

SUPLIMENT LA DIPLOMA R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/7 din 13.02.2009 Plan de învăţămînt pentru cursurile

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT Ciclul I studii superioare de licență, nivelu

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT Ciclul I studii superioare de licență, nivelu MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOA PLANUL DE ÎNĂŢĂMÎNT Ciclul I studii superioare de licență, nivelul de calificare ISCED - 6 Facultatea: Cibernetică, Statistică

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii

Mai mult

UNIVERSITATEA:

UNIVERSITATEA: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC APROBAT RECTOR, Prof. univ. dr.

Mai mult

Microsoft Word - planInvLicenta-ET doc.doc

Microsoft Word - planInvLicenta-ET doc.doc PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2014-2018 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Facultatea Durata studiilor: Forma de învăţământ: cu frecvenţă (F)/ cu frecvenţă

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Domeniul: Științe ale educației Specializarea/Programul

Mai mult

Antropologie

Antropologie FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE FACULTY OF HISTORY AND PHILOSOPHY Nivelul calificării conform ISCED 6 Level of classification by ISCED 6 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY Domeniul general de studii 022

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL COORDONAT Ministerul Educaţiei

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL COORDONAT Ministerul Educaţiei MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL COORDONAT Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 20 de înregistrare PLANUL DE

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul I Semestrul II Anul I 18 16 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (valabil începând cu anul universitar 2018-2019) II. Desfăşurarea studiilor (în număr de săptămani) Anul Activităţi Sesiuni de Vacanţă

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii europene Specializarea/Programul

Mai mult

SUPLIMENT LA DIPLOMA

SUPLIMENT LA DIPLOMA R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST

Mai mult

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LINIA DE STUDIU: ROMÂNĂ

Mai mult

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din 2010-2011 Domeniul: FINANŢE Program de studiu: FINANŢE ŞI BĂNCI Linia de studiu: Română; Maghiară; Engleză Titlul absolventului: Licenţiat în Ştiinţe economice Durata

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii europene Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniu

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniu Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații Internaționale și Studii Europene Specializarea/Programul

Mai mult

FSD - Formular Supliment Diploma

FSD - Formular Supliment Diploma Numele de naştere Birth name(s) 1.1a 1.1b IniŃiala tatălui Initial(s) of the first father s name 1.2a 1.2b Data naşterii (zi/luna/an) Date of birth (day/month/year) 1.3a 1.3b SUPLIMENT LA DIPLOMĂ DIPLOMA

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE FIZICĂ Domeniul: FIZICĂ Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Domeniul:

Mai mult

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ. SYLLABUS / FIȘA DISC

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ. SYLLABUS / FIȘA DISC SYLLABUS / FIȘA DISCIPLINEI 1. Information on the study programme / Date despre programul de studii 1.1. Institution / Instituția de învățământ Universitatea de Vest din Timișoara superior 1.2. Faculty

Mai mult

Anexa 1 la Hotărârea nr. 6 din 5 iulie 2017 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - ÎNVĂŢĂMÂNT LINIAR MEDICINĂ ASISTEN

Anexa 1 la Hotărârea nr. 6 din 5 iulie 2017 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - ÎNVĂŢĂMÂNT LINIAR MEDICINĂ ASISTEN Anexa 1 la Hotărârea nr. 6 din 5 iulie 2017 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - ÎNVĂŢĂMÂNT LINIAR MEDICINĂ ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ BALNEO - FIZIOKINETOTERAPIE ŞI

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Programul de studii (Specializarea): Informatică Durata

Mai mult

UL LDUCAŢ1CI A L REPUBLICII M OLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT FACH LTA TE A K IN ETOTERAPIE % f f x îtcţ '' i;.. IV I i J.N t

UL LDUCAŢ1CI A L REPUBLICII M OLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT FACH LTA TE A K IN ETOTERAPIE % f f x îtcţ '' i;.. IV I i J.N t UL LDUCAŢ1CI A L REPUBLICII M OLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT FACH LTA TE A K IN ETOTERAPIE % f f x îtcţ '' i;.. IV I i J.N t.d 1 D I \ COORD1 Minist al Re V/f MINISTRU Ä Ä '/

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Domeniul: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Specializarea/Programul

Mai mult

Universitatea Facultatea Departament ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA Inginerie Marină Inginerie electrică și electronică navală Pozi

Universitatea Facultatea Departament ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN DIN CONSTANŢA Inginerie Marină Inginerie electrică și electronică navală Pozi Universitatea Facultatea Departament ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA Inginerie Marină Inginerie electrică și electronică navală Poziția în statul de funcții Profesor Universitar (C),

Mai mult

Guvernul României Hotărârea nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I

Guvernul României Hotărârea nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I Guvernul României Hotărârea nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență Modificări (...),

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI

Mai mult