Microsoft Word - CarteC.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - CarteC.doc"

Transcriere

1 Transmiterea parametrilor unei funcții Parametrii se transmit de la funcţia apelantă la funcţia apelată prin intermediul stivei. La apelul unei funcţii, pe stivă se crează o înregistrare de activare, care cuprinde, de jos în sus: adresa de revenire din funcţie, valorile parametrilor actuali şi variabilele locale. Parametrii se transmit prin valoare în ordinea inversă celei din lista de parametrii, astfel încât primul parametru din listă să fie întotdeauna sub adresa de revenire. Dacă funcţia apelată are şi variabile locale, acestea se crează tot pe stivă în ordinea declarării. Zona de pe stivă în care se plasează valoarea parametrilor actuali, adresa de revenire şi variabilele locale poartă denumirea de context de apel, iar acest mod de transmitere a parametrilor către funcţia apelată poartă denumirea de convenţie de apel C. În afara apelului prin valoare, care transferă valorile parametrilor efectivi, mai există şi apelul prin referinţă. În acest caz, la apel nu se transferă valorile parametrilor efectivi, ci adresele acestor valori. Deci, între cele două tipuri de apel există o diferenţă esenţială, şi anume: dacă în cazul apelului prin valoare, funcţia apelată nu poate modifica parametri efectivi din funcţia care a făcut apelul, neavând acces la ei, în cazul apelului prin referinţă, funcţia apelată, dispunând de adresa parametrilor efectivi, îi poate modifica. Dacă se doreşte ca o funcţie să modifice valoarea unei variabile, apelul trebuie să conţină ca parametru pointerul la variabila respectivă. Apel prin referinţă utilizând parametrii de tip pointer La apelul unei funcţii dacă parametrul efectiv este numele unui tablou, apelul prin valoare devine prin referinţă, parametrul formal corespunzător va primi ca valoare 1

2 adresa primului element al tabloului. Deci, putem spune că parametrii formali declaraţi ca tablouri sunt pointeri. Exemplu: int tab[];... f(tab);... şi f are antetul void f (int v[]); La apel v are aceeaşi valoare cu tab, adică tab[0] şi v[0] exprimă acelaşi lucru, valoarea lui tab [0]. Dacă x este o variabilă simplă, atunci putem transfera la un apel, în locul valorii lui x, adresa lui x: int x;... h(x); /* se transferă valoarea lui x */... g(&x); /* se transferă adresa lui x */... În acest caz, antetele funcţiilor sunt: void h(int i) şi void g(int * p) Exemplu: Programul realizează interschimbarea a două variabile folosind o funcţie: #include <stdio.h> void interschimba(int *, int *); 2

3 int main() { int a=3, b=7; printf()=( %d %d \n, a,b); interschimbă (&a, &b); printf( %d %d \ n, a,b); return 0; } void interschimba(int *p, int *q) { int tmp; tmp=*p; *p=*q; *q=tmp; } Efectul apelului prin adresă este realizat prin: 1. Declararea parametrului funcţiei ca fiind un pointer; 2. Folosirea unui pointer de indirectare în corpul funcţiei. 3. Transmiterea adresei unui argument când funcţia este apelată. Alocarea dinamică a memoriei Limbajul C permite utilizatorului să aloce date atât pe stivă (date automatice) cât şi în zone de memorie care nu aparţin stivei (date globale şi statice). Alocarea datelor pe stivă se face la execuţie şi ea nu este permanentă. Astfel, dacă declaraţia : 3

4 tip nume ; se utilizează în corpul unei funcţii, atunci variabila nume se alocă pe stivă la fiecare apel al funcţiei respective. La revenirea din funcţie, stiva se curăţă (se readuce la starea avută înaintea apelului) şi prin aceasta variabila nume nu mai este alocată (devine nedefinită). O alocare de acest fel a memoriei se spune că este dinamică. Pentru datele globale sau statice, memoria este alocată în fazele precedente execuţiei şi alocarea rămâne valabilă până la terminarea execuţiei programului. De aceea pentru datele de acest fel se spune că alocarea este statică ( nu este dinamică). Limbajele C şi C++ oferă utilizatorului posibilitatea de a aloca dinamic memorie şi în alt mod decât cel indicat mai sus pentru datele automatice. Aceasta se realizează într-o zonă de memorie specială, distinctă de stivă. Această zonă de memorie se numeşte memorie heap. Ea poate fi gestionată prin funcţii standard. Biblioteca standard a limbajului C pune la dispoziţia utilizatorului funcţii care permit alocarea de zone de memorie în timpul execuţiei programului. O astfel de zonă de memorie poate fi utilizată pentru a păstra date temporare. Zona respectivă poate fi eliberată în momentul în care nu mai sunt necesare datele care au fost păstrate în ea. Alocarea de zone de memorie şi eliberarea lor în timpul execuţiei programelor permite gestionarea optimă a memoriei de către programator. Un astfel de mijloc de gestionare a memoriei îl vom numi alocare dinamică a memoriei. Funcţiile standard pentru gestiunea memoriei heap au prototipurile în fişierul alloc.h. Alocarea unei zone de memorie în memoria heap se realizează cu ajutorul funcţiei malloc care are prototipul: void *malloc ( unsigned n) ; Această funcţie alocă o zonă de memorie contiguă de n octeţi. Ea returnează adresa de început a zonei alocate. Această adresă reprezintă un pointer de tip void (void *). Prin intermediul acestui pointer se pot păstra date în zona de memorie alocată în acest fel. Pentru a păstra o dată de un tip dat într-o zonă de memorie alocată prin malloc este necesar să convertim 4

5 adresa returnată de funcţie spre tipul datei respective. Exemplu: Se cere să se aloce în memoria heap o zonă de memorie pentru a păstra n valori de tip int. În acest scop declarăm un pointer spre tipul int: int *p ; apoi apelăm funcţia malloc cu ajutorul expresiei de atribuire : p = ( int *) malloc( n*sizeof( int)) Valoarea returnată de funcţia malloc a fost convertită spre tipul int*, adică pointer spre tipul int. În continuare putem pastra şi utiliza date de tip int, folosind variabila pointer p. Funcţia malloc are ca parametru un întreg fără semn, adică acesta aparţine intervalului [0, ]. În cazul în care în memoria heap nu se poate aloca o zonă de memorie contiguă de atâţia octeţi cât este valoarea parametrului de la apel, se va returna pointerul nul, adică valoarea zero. De aceea, după apelul funcţiei malloc se va testa valoarea returnată pentru a ne asigura că aceasta nu este zero. Zonele alocate prin funcţia malloc pot fi eliberate, pentru a putea fi eventual realocate, folosind funcţia standard free. Aceasta are prototipul : void free ( void *p) ; Prin apelul ei, se eliberază zona de memorie din memoria heap, spre care pointează p. (variabila p trebuie să fie obţinută printr-un apel al unei funcţii standard de alocare, cum este de exemplu malloc) Se recomandă ca această funcţie să fie apelată de îndată ce datele dintr-o zonă de memorie heap nu mai sunt necesare, astfel zona respectivă poate fi ulterior realocată. O altă funcţie standard utilă pentru a aloca zone de memorie în memoria heap este funţia calloc, cu prototipul : void *calloc ( unsigned nrelem, unsigned dimelem) ; Funcţia alocă o zonă de memorie egală cu nrelem*dimelem octeţi. Ea returnează adresa de început a zonei de memorie alocată, adresă care reprezintă un ppinter spre void. În 5

6 cazul în care nu se pot aloca nrelem*dimelem octeţi, funcţia returnează zero. Zona de memorie alocată cu calloc, se eliberează folosind funcţia free. Vectori alocaţi dinamic Un tablou poate fi alocat dinamic printr-o secvenţă de tipul: TIP * p; p= (TIP *) malloc(n*sizeof(tip)); Pointerul p va indica un bloc suficient de mare pentru a conţine N elemente de tipul TIP. În continuare, variabila p poate fi utilizată ca şi cum ar fi fost declarată ca un tablou de forma: TIP p[ N ]; Avantajul alocării dinamice a unui tablou este că dimensiunea sa poate fi specificată doar în timpul execuţiei. Un vector alocat dinamic se declară ca variabilă pointer care se iniţializează cu rezultatul funcţiei de alocare. Tipul variabilei pointer este determinat de tipul componentelor vectorului. Exemplul 1 : Alocarea dinamică de memorie pentru un tablou de n numere întregi: #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main() { int n; int * tab; int i; printf("introduceti numarul de elemente: \n"); scanf("%d", &n); 6

7 } if ((tab=(int *)malloc(n * sizeof(int)))==null) { printf("eroare alocare dinamica memorie!\n"); exit(1); } for (i=0; i<n; i++) printf("%d ", tab[ i ]); free(tab); return 0; Exemplu 2: Definirea și utilizarea unui vector alocat dinamic (varianta 2) #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main() { int n, i; int * a; // adresa vector alocat dinamic printf ("n="); scanf ("%d", &n); // dimensiune vector a=(int *) calloc (n,sizeof(int)); // aloca memorie pentru vector // sau: a=(int*) malloc (n*sizeof(int)); // citire component vector: printf ("componente vector: \n"); for (i=0;i<n;i++) scanf ("%d", &a[i]); // sau scanf ( %d, a+i); // afisare vector: for (i=0;i<n;i++) printf ("%d ",a[i]); return 0; } 7

8 Modificatorul CONST Constantele se pot defini prin: caracterele care o compun construcţia #define intermediul modificatorului const Formatele posibile ale unei declaraţii cu ajutorul modificatorului const sunt: 4. tip const nume = valoare; 5. tip *const nume = valoare; 6. tip const *nume = valoare; 7. const tip nume = valoare; 8. const tip *nume=valoare; Exemplu: 1) int const i = 10; y = i + 3; 2) char *const s = şir ; este un pointer constant spre zona în care se păstrază şirul de caractere format din literele s, i, r şi caracterul NUL. În acest caz valoarea lui s nu poate fi schimbată; el fiind pointer, va avea ca valoare o adresă a unei zone de memorie de dimensiune egală cu 4 octeţi. În această zonă se păstrează şirul de caractere indicat mai sus. Conţinutul acestei zone poate fi modificat. O atribuire de forma s = t; unde t este un pointer spre tipul caracter, nu este acceptată de compilator, dar atribuirile: *s = 1 ; *(s+1) = 2 ; sunt corecte. Cu ajutorul lor se schimbă caracterul s cu 1 şi i cu 2 în zona spre care pointează s; 8

9 Declaraţia tip const *nume = valoare; defineşte pe nume ca un pointer spre o zonă constantă. În acest caz, valoarea pointerului nume se poate schimba. De exemplu pentru: char const *s = şir ; atribuirea s = t; unde t este un pointer spre char, este corectă. În schimb, atribuirile *s = a ; *(s+1) = b ; sunt eronate, deoarece s pointează spre o zonă în care se păstrează o dată constantă. Constanta respectivă poate fi modificată, folosind un pointer diferit de s: char *p; p = (char*)s; /*p ca şi s pointează spre zona în care se păstrează şirul de caractere şir */ *p = a ; *(p+1) = b ; Declaraţia const tip nume = valoare este identică cu declaraţia (1), dacă tip nu este un tip pointer. Dacă tip este un tip pointer, adică declaraţia (4) este de forma const tip *nume = valoare; atunci ea este identică cu declaraţia (3) De obicei se foloseşte formatul (5), în locul formatului (3) pentru a declara un pointer spre o zonă constantă, a cărui valoare nu poate fi modificată direct, adică prin atribuiri în care se foloseşte nume: *nume = val ; *(nume +k) =val; Declaraţia const tip *nume; 9

10 se utilizează pentru a declara un parametru formal. Fie funcţia f de antet : tip f (tip *nume) La apelul funcţiei f, parametrului formal nume i se atribuie ca valoare o adresă. În acest caz, funcţia f poate modifica data păstrată în zona de memorie spre care pointează nume, folosind o atribuire de forma: *nume = valoare Dacă se doreşte protejarea datei faţă de eventualele atribuiri neautorizate, vom declara parametrul formal respectiv ca un pointer spre o dată constantă. În acest caz, antetul funcţiei devine tip f (const tip *nume) O atribuire de forma *nume=valoare este interzisă. Se recomandă declaraţia const tip *nume pentru orice parametru formal, care la apel are ca valoare adresa unei zone de memorie, al cărui conţinut nu poate fi modificat de funcţia apelată. Şiruri de caractere Limbajul C nu defineşte tipul de dată şir (String în Pascal), dar există două posibilităţi de definire a şirurilor: ca tablou de caractere: Exemplu: 1) char sir1 [30]; 2) char sir2 [10] = exemplu ; ca pointer la caractere Exemplu: 1) char *sir3; sir3= &sir1; sir3 =&sir1[0]; sir3 = sir1; sir3 = (char *) malloc(100); 2) char *sir 4 = test ; 10

11 folosirea unui pointer spre un şir const. Diferenţa dintre un şir iniţializat cu o constantă şir şi un pointer iniţializat tot cu o constantă şir este că şirul conţine caractere individuale, urmate de caracterul \0, iar pointerul este asigurat cu adresa şirului constant din memorie 3) char tab [ ] = Acesta este un sir ; În acest caz, avem următoarele corespondenţe : tab indică adresa caracterului A, tab + 1 indică adresa caracterului c, tab [0] indică codul ASCII al caracterului A, tab [1] indică codul ASCII al caracterului c, * tab indică codul ASCII al caracterului A, * (tab + 1) indică codul ASCII al caracterului c O constantă şir de caractere se reprezintă între ghilimele. Ultimul caracter din şir este caracterul nul ( \ ). Limbajul C pune la dispoziţia programatorului o mulţime de funcţii de prelucrare a şirurilor. Câteva dintre cele mai des utilizate le vom prezenta în continuare. Funcţiile declarate în stdio.h pentru prelucrarea şirurilor se referă la operaţii de intrare/ieşire asupra şirurilor, adică citire/afişare şir de caractere. Funcţia char *gets (char *s); citeşte caracterele de intrare până la întâlnirea caracterului Enter, care nu se adaugă în şir (în s); în plus, funcţia plasează \0 la sfârşitul şirului s şi returnează adresa primului caracter din şir; dacă se tastează CTRL/Z returnează NULL; codul lui Enter este scos din bufferul de intrare. Funcţia 11

12 int puts (char *s); tipăreşte şirul s, trecând cursorul pe rând nou. Funcţia scanf ( %s, s); citeşte caracterele de la tastatură până la întâlnirea primului blanc sau Enter, care nu se adaugă în şir. Această funcţie plasează \0 la sfârşitul şirului s; dacă se tastează CTRL/Z, ea returnează EOF. Codul lui blanc sau Enter rămâne în buffer-ul de intrare. Funcţia printf ( %s, s); tipăreşte şirul s. Funcţiile pentru prelucrarea şirurilor de caractere din biblioteca string.h se referă la compararea a două şiruri, copiere de şiruri, determinarea lungimii şirurilor şi altele. Funcţia unsigned strlen (const char *s); returnează lungimea unui şir de caractere. Lungimea şirului este numărul de caractere proprii, care intră în compunerea şirului respectiv, fără caracterul NUL. Exemple: 1) char *const p = Acesta este un sir ; unsigned n; n = strlen (p); n = 18 şi reprezintă numărul caracterelor proprii din compunerea şirului spre care pointează p. 2) char tab [ ] = Acesta este un sir ; int n; n = strlen (tab); 3) int n; n = strlen ( Acesta este un sir ); 12

L7

L7 Lucrarea de laborator nr. 7 POINTERI 1. Conţinutul lucrării În lucrare se prezintă tipul pointer, operaţiile permise asupra pointerilor, modul de alocare şi eliberare dinamică a memoriei. 2. Consideraţii

Mai mult

SUBPROGRAME

SUBPROGRAME SUBPROGRAME Un subprogram este un ansamblu ce poate conţine tipuri de date, variabile şi instrucţiuni destinate unei anumite prelucrări (calcule, citiri, scrieri). Subprogramul poate fi executat doar dacă

Mai mult

Limbaje de Programare Curs 5 – Siruri de caractere

Limbaje de Programare   Curs 5 – Siruri de caractere Limbaje de Programare Curs 5 Şiruri de caractere Dr. Casandra Holotescu Universitatea Politehnica Timişoara Ce discutăm azi... 1 Şiruri de caractere 2 Tipul pointer 3 Funcţii cu şiruri de caractere Şiruri

Mai mult

Microsoft Word - PCLP2_Curs_4_2019.doc

Microsoft Word - PCLP2_Curs_4_2019.doc 12. Tipuri de date derivate direct - Tipul pointer Tipurile de date derivate direct sunt tipuri de date create pe baza unor tipuri de date existente. In limbajul C, un astfel de tip, nestructurat (simplu),

Mai mult

Limbaje de Programare Curs 6 – Functii de intrare-iesire

Limbaje de Programare   Curs 6 – Functii de intrare-iesire Limbaje de Programare Curs 6 Funcţii de intrare-ieşire Dr. Casandra Holotescu Universitatea Politehnica Timişoara Ce discutăm azi... 1 Citire formatată 2 Citirea şirurilor de caractere 3 Citirea unor linii

Mai mult

Object Oriented Programming

Object Oriented Programming UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI Facultatea de Matematică şi Informatică Programare orientată obiect Curs 02 Laura Dioşan 2 POO Elemente de bază ale limbajului C++ Referinţe şi pointeri Vectori TAD-uri 3 Tipul

Mai mult

Laborator 2 Incompatibilităţi/Diferenţe între C şi C++ Completări C++ Supraîncărcarea (redefinirea) numelui de funcţii În C nu este permisă existenţa

Laborator 2 Incompatibilităţi/Diferenţe între C şi C++ Completări C++ Supraîncărcarea (redefinirea) numelui de funcţii În C nu este permisă existenţa Laborator 2 Incompatibilităţi/Diferenţe între C şi C++ Completări C++ Supraîncărcarea (redefinirea) numelui de funcţii În C nu este permisă existenţa a două funcţii care au acelaşi nume În C++ acest lucru

Mai mult

Microsoft Word - CarteC.doc

Microsoft Word - CarteC.doc Introducere în limbajul de programare C - C este un limbaj de programare ale cărui caracteristici sunt economia de expresie, structuri moderne de control al fluxului şi de date, precum şi un set bogat

Mai mult

Limbaje de programare Pointeri. Alocare dinamică (continuare) 26 noiembrie 2012

Limbaje de programare Pointeri. Alocare dinamică (continuare) 26 noiembrie 2012 Limbaje de programare Pointeri. Alocare dinamică (continuare) 26 noiembrie 2012 EROARE: lipsa iniţializării E o EROARE să folosim o variabilă neiniţializată int sum; for (i=0; i++ < 10; ) sum += a[i];

Mai mult

Slide 1

Slide 1 CURS 4 Structura generală a unui program C Program - ansamblu de instrucţiuni incluse în una sau mai multe funcţii, care specifică operaţiile ce trebuie efectuate asupra unor date pentru a fi prelucrate

Mai mult

LUCRAREA NR

LUCRAREA NR LUCRAREA NR. 5 TIPURI DE DATE STRUCTURATE În C există două categorii de tipuri de date structurate: tablourile şi structurile. Un tablou este o colecţie omogenă de valori de acelaşi tip identificate printr-un

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_4_RO_2019_v2.pptx

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_4_RO_2019_v2.pptx Curs SDA (PC2) Curs 4 Structuri de date (continuare) Iulian Năstac 10. Funcţii pentru alocarea dinamică a memoriei (Recapitulare) Alocarea dinamică este caracteristica prin care un program poate obţine

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ImplementareLimbaj [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ImplementareLimbaj [Read-Only] [Compatibility Mode] Detalii de implementare. Declararea variabilelor, transmiterea parametrilor catre subprograme. Declararea variabilelor variabile globale -declarate in afara oricarei functii variabile locale -declarate

Mai mult

Slide 1

Slide 1 1 PROIECTAREA ALGORITMILOR Lect. univ. dr. Adrian Runceanu 1 Curs Alocarea dinamică de memorie în C++ Conţinutul cursului 1. Tipuri de date. Conceptul de pointer 3. Operatori specifici pointerilor 4. Aritmetica

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_3_RO_2019_v2.pptx

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_3_RO_2019_v2.pptx Curs SDA (PC2) Curs 3 Pointeri (continuare) Structuri de date Iulian Năstac Pointeri (Recapitulare) Un pointer este o variabilă care conţine o adresă din memorie, unde se află valoarea altei variabile.

Mai mult

E_d_Informatica_sp_MI_2015_bar_02_LRO

E_d_Informatica_sp_MI_2015_bar_02_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. d) Informatică Varianta 2 Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică matematică-informatică intensiv informatică Toate subiectele

Mai mult

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. d) Informatică Varianta 10 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. În rezolvările cerute,

Mai mult

Programarea şi utilizarea calculatoarelor

Programarea şi utilizarea calculatoarelor Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Programarea calculatoarelor Lect.dr. Adrian Runceanu Curs 3 Elemente introductive ale

Mai mult

Limbaje de Programare Curs 8 – Fisiere

Limbaje de Programare   Curs 8 – Fisiere Limbaje de Programare Curs 8 Fişiere Dr. Casandra Holotescu Universitatea Politehnica Timişoara Ce discutăm azi... 1 Lucrul cu fişiere 2 Fişiere de tip text 3 Funcţii pentru cazuri de eroare 4 Fişiere

Mai mult

Microsoft Word - CarteC.doc

Microsoft Word - CarteC.doc INSTRUCŢIUNILE LIMBAJULUI C (2) Instrucţiuni repetitive Instrucţiunea while Instrucţiunea while are formatul: while(expresie) Expresie DA Instrucţiune NU Instrucţiunea while produce în primul rând evaluarea

Mai mult

Microsoft Word _POO_Lab_1_Modificari_v01.htm

Microsoft Word _POO_Lab_1_Modificari_v01.htm Laborator POO - 00 (draft) 00-00 / 0//00 00_POO_Lab Modificari_v0.htm POO Laborator Modificarea programelor Java. Studiu de caz: programul Salut.java. Varianta care utilizeaza un argument al programului

Mai mult

Slide 1

Slide 1 STRUCTURI DE DATE Fundamente C/C++ EVALUARE SEMESTRU: 4 puncte Testare cunostinte: 1. Calculator (2 puncte) 2. Scris/Oral (2 puncte) 2 EVALUARE EXAMEN: 6 puncte Test cunostinte (pe calculator): 1 punct.

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_9_RO_2019_v2.pptx

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_9_RO_2019_v2.pptx SDA (PC2) Curs 9 Liste / Grafuri / Arbori Iulian Năstac Lista dublu înlănțuită Recapitulare Într-o astfel de listă fiecare nod conţine doi pointeri: unul spre nodul următor şi unul spre nodul precedent.

Mai mult

Top

Top PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE Tratarea excepțiilor O excepție este o eroare care poate să apară la rularea unui program. Exemple: încercarea de deschidere a unui fișier ce nu există depășirea limitelor

Mai mult

Paradigme de Programare

Paradigme de Programare Paradigme de Programare Conf. dr. ing. Andrei Olaru andrei.olaru@cs.pub.ro cs@andreiolaru.ro Departamentul de Calculatoare 2019 9 : 1 / 38 Cursul 9 Concluzie Paradigma Funcțională 9 : 2 / 38 Cursul 9:

Mai mult

Laborator 3

Laborator 3 Laborator 3 Programare III săptămâna 8-12.10.2018 OBIECTIVE: - Folosirea modificatorilor unei clase (public, abstract, final) - Folosirea modificatorilor de acces în declaraţiile membrilor unei clase Noţiuni:

Mai mult

Procesarea Imaginilor - Laborator 1: Introducere în utilizarea bibliotecii OpenCV 1 1. Introducere în utilizarea bibliotecii OpenCV 1.1. Introducere S

Procesarea Imaginilor - Laborator 1: Introducere în utilizarea bibliotecii OpenCV 1 1. Introducere în utilizarea bibliotecii OpenCV 1.1. Introducere S Procesarea Imaginilor - Laborator 1: Introducere în utilizarea bibliotecii OpenCV 1 1. Introducere în utilizarea bibliotecii OpenCV 1.1. Introducere Scopul acestei lucrări de laborator este de a familiariza

Mai mult

Laborator 2 - Încapsularea Programare Orientată pe Obiecte Tema 2.1 Să se analizeze programul EX2.C Indicatii 2.1 A nu se uita de fisierul EX2.H Tema

Laborator 2 - Încapsularea Programare Orientată pe Obiecte Tema 2.1 Să se analizeze programul EX2.C Indicatii 2.1 A nu se uita de fisierul EX2.H Tema Laborator 2 - Încapsularea Tema 2.1 Să se analizeze programul EX2.C Indicatii 2.1 A nu se uita de fisierul EX2.H Tema 2.2 Să se modifice funcţiile referitoare la cerc astfel încât parametrul CERC să fie

Mai mult

PCLPII-C16(9)

PCLPII-C16(9) Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare - Curs 16 Despre proiect ce s-a studiat? ce se va studia? proiectul tema date de intrare conţinut date de ieşire C9(16)-1 Ce s-a studiat? Instrucţiuni

Mai mult

proiectarea bazelor de date

proiectarea bazelor de date Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă Departamentul de Automatică, Energie, Mediu şi Dezvoltare Durabilă Proiectarea bazelor de date Lect.dr. Adrian

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_10_RO_2019_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_10_RO_2019_v1.pptx SDA (PC2) Curs 10 Arbori Iulian Năstac Definiția 1: Arbori Recapitulare Arborele este un graf orientat, aciclic și simplu conex. Definiția 2: Un arbore este un ansamblu de structuri de date de natură recursivă

Mai mult

Laborator 2: Instrucţiuni Java şi lucru cu şiruri de caractere Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 18 octombrie 2011

Laborator 2: Instrucţiuni Java şi lucru cu şiruri de caractere Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 18 octombrie 2011 Laborator 2: Instrucţiuni Java şi lucru cu şiruri de caractere Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 18 octombrie 2011 I. NOŢIUNI TEORETICE A. Instrucţiuni condiţionale 1. Intrucţiunea

Mai mult

Paradigme de programare

Paradigme de programare Curs 4 Transparență referențială. Legare statică / dinamică. Modelul contextual de evaluare. Transparență referențială Cuprins Efecte laterale Transparență referențială 2 Efecte laterale Efecte laterale

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins_LP.doc

Microsoft Word - Cuprins_LP.doc Cuprins CUPRINS Unitatea de învăţare Titlu Pagina INTRODUCERE 5 1 ELEMENTE GENERALE ALE LIMBAJULUI C 7 Obiectivele unităţii de învăţare nr. 1 8 1.1. Structura programelor 8 1.2. Variabile. Tipuri de variabile.

Mai mult

Propunator: Morar Florin Colegiul National Silvania Zalau Discipina: Informatica Nivel liceal, cls. XII 1.Să se scrie în limbajul C/C++ definiţia comp

Propunator: Morar Florin Colegiul National Silvania Zalau Discipina: Informatica Nivel liceal, cls. XII 1.Să se scrie în limbajul C/C++ definiţia comp Propunator: Morar Florin Colegiul National Silvania Zalau Discipina: Informatica Nivel liceal, cls. XII 1.Să se scrie în limbajul C/C++ definiţia completă a subprogramului calcul, care primeşte prin intermediul

Mai mult

Microsoft Word - 2 ES RO.doc

Microsoft Word - 2 ES RO.doc 2 MULTITASKING 2.1. Preliminarii Este deja foarte bine cunoscut faptul că o programare eficientă în domeniul sistemelor în timp real, în mod evident, vizând aici sistemele în timp real încorporate, este

Mai mult

Microsoft Word - c6.doc

Microsoft Word - c6.doc Proiectarea structurata top-down a programelor complexe Aplicatie Sa se scrie un program care citeste un fisier continand un text format din cuvinte si determina si afiseaza grupe de cuvinte, grupate in

Mai mult

Programarea calculatoarelor. Note de curs Marius Minea 1 Introducere în programarea în C 1.1 Funcţii în limbajul C Calcule şi funcţii La origine, rolu

Programarea calculatoarelor. Note de curs Marius Minea 1 Introducere în programarea în C 1.1 Funcţii în limbajul C Calcule şi funcţii La origine, rolu 1 Introducere în programarea în C 1.1 Funcţii în limbajul C Calcule şi funcţii La origine, rolul programelor e de a efectua în principal calcule matematice. Discutăm de aceea structura programelor făcând

Mai mult

Microsoft Word - O problema cu bits.doc

Microsoft Word - O problema cu bits.doc O problemă cu bits 1 Tiberiu Socaciu Enunţul Pe pagina Proful de Mate de pe Facebook 2 am primit de la un elev de clasa a IX-a următoarea provocare 3 : Vom oferi două soluţii, una folosind manipulări de

Mai mult

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici Operatii pe biti Operatorul conditional Operatori Logici

Mai mult

-

- Cursul 6 Expresii în C/C++ (I) https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/expressions-cpp După cum am văzut, într-un program de calcul scris în limbajul C/C++ prelucrarea datelor se realizează printr-o serie

Mai mult

Subiectul 1

Subiectul 1 Subiectul 1 În fişierul Numere.txt pe prima linie este memorat un număr natural n (n

Mai mult

Tablouri (continuare)

Tablouri (continuare) Vector Dinamic DYNAMIC ARRAY Observații 1. Un tablou este static: nu pot fi inserate sau şterse celule. 2. Vector - tablou unidimensional 3. Reprezentarea vectorilor este secvenţială, adică elementele

Mai mult

1. Operatii cu matrici 1 Cerinte: Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A

1. Operatii cu matrici 1 Cerinte: Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A 1. Operatii cu matrici 1 Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A+B (adunare), aa (inmultire cu scalar), A-B scadere), AT (Transpusa),

Mai mult

Programarea şi utilizarea calculatoarelor

Programarea şi utilizarea calculatoarelor Programare orientată pe obiecte # 10 JAVA Limbajul JAVA. Clasa String 2018 Adrian Runceanu www.runceanu.ro/adrian copyright@www.adrian.runceanu.ro Curs 10 Clasa String in Java 03.12.2018 Curs - Programare

Mai mult

PRELEGERE XIII PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE Noţiunea de funcţie - continuare VI. Funcţii recursive O funcţie se poate activa n

PRELEGERE XIII PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE Noţiunea de funcţie - continuare VI. Funcţii recursive O funcţie se poate activa n PRELEGERE XIII PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE Noţiunea de funcţie - continuare VI. Funcţii recursive O funcţie se poate activa nemijlocit pe ea însăşi de un număr nedeterminat de

Mai mult

PROGRAMARE ORIENTATA PE OBIECTE

PROGRAMARE ORIENTATA PE OBIECTE Curs 2 Principiile Programării Orientate pe Obiecte Programare Orientată pe Obiecte Tehnici de programare Programarea procedurală Modul în care este abordată programarea, din punct de vedere al descompunerii

Mai mult

Interfețe și Protocoale de Comunicații Arduino-Port Paralel Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de

Interfețe și Protocoale de Comunicații Arduino-Port Paralel Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de dezvoltare bazată pe un microcontroller ATmega 328P pe 8 biți cu 32kB memorie flash. Placa de dezvoltare conține:

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Curs_TPI_22_v01.ppt

Microsoft PowerPoint - Curs_TPI_22_v01.ppt UPB Facultatea ETTI Curs TPI an III RST 2009-2010 Tehnologii de Programare in Internet (TPI / RST) Titulari curs: Mihnea Magheti, Eduard-Cristian Popovici Suport curs: http://discipline.elcom.pub.ro/tpi/

Mai mult

Tipuri de date abstracte 30 noiembrie 2005 Programarea calculatoarelor 2. Curs 9 Marius Minea

Tipuri de date abstracte 30 noiembrie 2005 Programarea calculatoarelor 2. Curs 9 Marius Minea Tipuri de date abstracte 30 noiembrie 2005 Tipuri de date abstracte 2 Programe compuse din mai multe fişiere Implicit, obiectele declarate la nivel de fişier sunt unice într-un program (douǎ declaraţii

Mai mult

Lab6LCD

Lab6LCD LABORATOR 6 - Interfaţă pentru afişor cu cristale lichide (LCD), partea II-a Scopul lucrării În laboratorul anterior s-au implementat funcţiile rd_lcdreg(char vrs), wr_lcdreg(char vrs, char data), void

Mai mult

Declaraţii. Instrucţiuni 19 octombrie 2005 Programarea calculatoarelor 2. Curs 3b Marius Minea

Declaraţii. Instrucţiuni 19 octombrie 2005 Programarea calculatoarelor 2. Curs 3b Marius Minea Declaraţii. Instrucţiuni 19 octombrie 2005 Declaraţii. Instrucţiuni 2 Domeniul de vizibilitate al identificatorilor Pt. orice identificator, compilatorul trebuie sǎ-i decidǎ semnificaţia Identificatorii

Mai mult

Laborator 4: Continuare Programare Orientată pe Obiecte Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 29 octombrie 2011

Laborator 4: Continuare Programare Orientată pe Obiecte Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 29 octombrie 2011 Laborator 4: Continuare Programare Orientată pe Obiecte Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 29 octombrie 2011 I. NOŢIUNI TEORETICE A. Suprascrierea metodelor O clasă derivată

Mai mult

SIRURI DE CARACTERE in C++ O constanta de tip sir de caractere de declara intre doua caractere. In memoria interna, o constanta de acest tip este reti

SIRURI DE CARACTERE in C++ O constanta de tip sir de caractere de declara intre doua caractere. In memoria interna, o constanta de acest tip este reti SIRURI DE CARACTERE in C++ O constanta de tip sir de caractere de declara intre doua caractere. In memoria interna, o constanta de acest tip este retinuta sub forma unui vector de caractere. Fiecare componenta

Mai mult

LUMINIŢA SCRIPCARIU

LUMINIŢA SCRIPCARIU ANEXA A PROGRAMAREA SERVICIILOR INTERNET Programarea serviciilor de reţea implică o cunoaştere amănunţită a modului în care circulă datele prin Internet şi, mai precis, a protocoalelor din suita TCP/IP

Mai mult

Laborator 04: Apeluri de funcții

Laborator 04: Apeluri de funcții 2016/09/27 08:03 1/10 Laborator 04: Apeluri de funcții Laborator 04: Apeluri de funcții În acest laborator vom prezenta modul în care se realizează apeluri de funcții. Vom vedea cum putem folosi instrucțiunile

Mai mult

Analiză statică Analiza fluxului de date 23 octombrie 2014

Analiză statică Analiza fluxului de date 23 octombrie 2014 Analiză statică Analiza fluxului de date 23 octombrie 2014 Analiză statică: definiție O analiză a codului sursă (fără a executa programul), cu scopul de a determina proprietăți ale programului sursă. (in

Mai mult

Programarea şi utilizarea calculatoarelor

Programarea şi utilizarea calculatoarelor Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Programarea calculatoarelor Lect.dr. Adrian Runceanu Curs 6 Instrucţiunile limbajului

Mai mult

Slide 1

Slide 1 STRUCTURI DE DATE Lista simpla Lista dubla LISTA LINIARA Lista liniara: Colectie de elemente denumite noduri; Relatie de ordine rezultata din pozitia nodurilor; Elemente de acelasi tip structura omogena;

Mai mult

Laborator 9: Fire de execuţie Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 20 noiembrie 2011

Laborator 9: Fire de execuţie Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 20 noiembrie 2011 Laborator 9: Fire de execuţie Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 20 noiembrie 2011 I. NOŢIUNI TEORETICE A. Ce este un fir de execuţie? Înainte de a defini conceptul de fir

Mai mult

Diapositive 1

Diapositive 1 Tablouri Operatii pe tablouri bidimensionale Lectii de pregatire pentru Admitere 09 / 03 / 2019 1 Cuprins Operatii pe tablouri bidimensionale 0. Tablouri unidimensionale scurta recapitulare 1.Tablouri

Mai mult

Matrici și vectori în VBA În VBA, o matrice este un grup de variabile de același tip. De ce ar trebui să utilizați o matrice? Presupunem că ați vrut s

Matrici și vectori în VBA În VBA, o matrice este un grup de variabile de același tip. De ce ar trebui să utilizați o matrice? Presupunem că ați vrut s Matrici și vectori în VBA În VBA, o matrice este un grup de variabile de același tip. De ce ar trebui să utilizați o matrice? Presupunem că ați vrut să stocați douăzeci de nume de angajați în variabile

Mai mult

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare. 1. În declararea alăturată, câmpurile x şi y ale înregistrării pot memora coordonatele carteziene ale unui punct din planul

Mai mult

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja far Mohammed ibn Musâ al- Khowârizmî în cartea sa intitulată

Mai mult

Analiză de flux de date 29 octombrie 2012

Analiză de flux de date 29 octombrie 2012 Analiză de flux de date 29 octombrie 2012 Analiză statică: definiţie O analiză a codului sursă (fără a executa programul), cu scopul de a determina proprietăţi ale programului sursă. (in principal corectitudinea,

Mai mult

Tablouri unidimensionale Problema 1 Să se determine mulţimea cifrelor unui număr natural n > 0, dat. Exemplu: n= Cifre = {1,2,3,7} Se cere să s

Tablouri unidimensionale Problema 1 Să se determine mulţimea cifrelor unui număr natural n > 0, dat. Exemplu: n= Cifre = {1,2,3,7} Se cere să s Tablouri unidimensionale Problema 1 Să se determine mulţimea cifrelor unui număr natural n > 0, dat. Exemplu: n=1723237 Cifre = {1,2,3,7 Se cere să se utilizeze subprograme care să comunice între ele şi

Mai mult

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace 174 12 Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este aceasta văzută de programatorul în limbaj de nivel înalt.

Mai mult

tehnologii web

tehnologii web Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Tehnologii Web Lector univ. dr. Adrian Runceanu 1 Curs 7 Limbajul PHP (partea II) 2

Mai mult

Platformăde e-learning și curriculăe-content pentru învățământul superior tehnic Sisteme de operare 13. Planificarea proceselor

Platformăde e-learning și curriculăe-content pentru învățământul superior tehnic Sisteme de operare 13. Planificarea proceselor Platformăde e-learning și curriculăe-content pentru Sisteme de operare 13. Planificarea proceselor Suport curs OSC MOS Capitolul 5 CPU Scheduling Capitolul 2 Processes and Threads Secțiunea 5 Scheduling

Mai mult

Grile si probleme siruri de caractere in C++ ŞIRURI DE CARACTERE Itemii următori sunt preluaţi din variantele de bacalaureat În secvenţa de i

Grile si probleme siruri de caractere in C++ ŞIRURI DE CARACTERE Itemii următori sunt preluaţi din variantele de bacalaureat În secvenţa de i Grile si probleme siruri de caractere in C++ ŞIRURI DE CARACTERE Itemii următori sunt preluaţi din variantele de bacalaureat 2009. 1. În secvenţa de instrucţiuni de mai jos, variabila s memorează un şir

Mai mult

Managementul Resurselor Umane

Managementul Resurselor Umane Universitatea Politehnica București Catedra de Calculatoare Laborator 4 Cereri SQL Autori Conf. Dr. Ing. Alexandru Boicea Ș.L. Dr. Ing. Ciprian-Octavian Truică Cuprins Cereri SQL Cereri simple 10.03.2019

Mai mult

Metode de programare Proiectarea algoritmilor

Metode de programare Proiectarea algoritmilor Metode de programare Asist.univ.dr. Simona Elena Vârlan Structura curs 2 ore de curs ambele specializări, titular curs Simona Elena Vârlan (cabinet D213, vineri) 2 ore de laborator o dată la două săptămâni,

Mai mult

Microsoft Word - lab4.doc

Microsoft Word - lab4.doc Lucrarea 4 Moştenire şi polimorfism Cuprins Relaţia de moştenire în Java...1 Reguli de vizibilitate în contextul relaţiei de moştenire...2 Constructorii şi moştenirea...4 Operatorul instanceof...4 Redefinirea

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Şiruri de caractere String, StringBuffer, StringTokenizer Clase, metode şi exemple Clasa String Crearea unui şir Constructorul implicit crează un şir vid: String s = new String(); String str = "abc"; este

Mai mult

Lucrarea 10

Lucrarea 10 Lucrarea 10. Studierea facilitatilor senzoriale, de calcul si de comunicatie ale unei placi de tip Arduino 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune sa prezinte facilitatile de calcul, senzoriale si

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Circuite Integrate Digitale Conf. Monica Dascălu Curs Seminar Laborator notă separată Notare: 40% seminar 20% teme // + TEMA SUPLIMENTARA 40% examen 2014 CID - curs 1 2 Bibliografie Note de curs Cursul

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Universitatea Transilvania din Braşov Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control Metode Numerice Curs 01 Introducere Gigel Măceșanu 1 Cuprins Obiectivele cursului Organizare: Structura cursului

Mai mult

Slide 1

Slide 1 SCTR -SZOKE ENIKO - Curs 4 continuare curs 3 3. Componentele hard ale unui sistem de calcul in timp real 3.1 Unitatea centrala de calcul 3.1.1 Moduri de adresare 3.1.2 Clase de arhitecturi ale unitatii

Mai mult

-

- Structuri versus clase în C# În limbajul C++, după cum se ştie, diferenţele dintre clase şi structuri sunt nesemnificative (constau numai în modurile implicite de acces public/privat), dar această afirmaţie

Mai mult

Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 1.2 Facultatea FIZICA 1.3 De

Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 1.2 Facultatea FIZICA 1.3 De Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 1.2 Facultatea FIZICA 1.3 Departamentul FIZICA 1.4 Domeniul de studii FIZICA 1.5

Mai mult

Fişiere 11 ianuarie 2004 Utilizarea şi programarea calculatoarelor. Curs 13 Marius Minea

Fişiere 11 ianuarie 2004 Utilizarea şi programarea calculatoarelor. Curs 13 Marius Minea Fişiere 11 ianuarie 2004 Fişiere 2 Lucrul cu fişiere (stdio.h) Ca utilizatori, de calculatoare, ne referim la un fişier prin nume. Ca programatori, ne intereseazǎ accesul la conţinutul fişierului, un şir

Mai mult

Concepte fundamentale ale limbajelor de programare

Concepte fundamentale ale limbajelor de programare Concepte fundamentale ale limbajelor de programare Sisteme de tipuri in limbaje de programare Curs 08 conf. dr. ing. Ciprian-Bogdan Chirila Cuprins Sistemul de tipuri in Pascal tipuri predefinite tipuri

Mai mult

Declararea variabilelor

Declararea variabilelor Platforma 3. 1 Instructiuni diverse Declararea variabilelor Tipuri de Date Tipul de dată al unui obiect/variabila specifica tipul informaţiei pe care acel obiect îl poate stoca. Exemplu: numere întregi,

Mai mult

CURS

CURS Capitolul Cuvinte-cheie SOAP, XML, REST, ASP.NET, client web, PHP, NuSOAP IH.12.1. Introducere Ce înseamnă serviciile web? Ele înseamnă invocarea la distanță a metodelor, prin web; limbaje și platforme

Mai mult

Backtracking_2018

Backtracking_2018 Facultatea de Matematică și Informatică Lecții de pregătire Admitere 2019 Rezolvarea problemelor folosind metoda backtracking Exemplu: ieșirea din labirint 2 Exemplu: aranjarea a n regine 3 Exemplu: rezolvarea

Mai mult

PPSD

PPSD Modele paralele SPMD Modelul SPMD Comunicarea prin mesaje Message Passing Interface Modelul SPMD Modelul SPMD (Single Program Multiple Data) Acesta este un model adecvat calculatoarelor MIMD In cele ce

Mai mult

Microsoft Word - Software pentru ordonarea multirang a componentelor unei colectivitati.doc

Microsoft Word - Software pentru ordonarea multirang a componentelor unei colectivitati.doc Software pentru ordonarea multirang a componentelor unei colectivităţi S e prezintă un algoritm pentru dispunerea elementelor unei colectivităţi în raport cu mai multe criterii şi un software aferent,

Mai mult

Lucrarea nr. 4 - Algoritmi de sortare şi ordonare Breviar teoretic Un algoritm de sortare este o metoda prin care se aranjează elementele unui tablou

Lucrarea nr. 4 - Algoritmi de sortare şi ordonare Breviar teoretic Un algoritm de sortare este o metoda prin care se aranjează elementele unui tablou Lucrarea nr. 4 - Algoritmi de sortare şi ordonare Breviar teoretic Un algoritm de sortare este o metoda prin care se aranjează elementele unui tablou într-o ordine precisă. Cele mai folosite tipuri de

Mai mult

ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine număru

ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine număru ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine numărul de operaţii efectuate de către un algoritm care determină

Mai mult

/*

/* Laborator 5 Cuprins 1. Alegerea cheilor... 1 2. Criptarea RSA... 2 3. Problema rucsacului... 3 4. Merkle - Hellman. Generarea cheilor... 5 5. Merkle - Hellman. Criptarea... 6 6. Logaritmul discret... 7

Mai mult

1

1 Laborator 3 Supraîncărcarea operatorilor (părțile II și III) 1. Supraîncărcarea operatorilor (părțile II și III) Exemplu 1: Consideram clasa sir, in care fiecare obiect retine adresa unui sir de caractere.

Mai mult

ALGORITHMICS

ALGORITHMICS CURS 2: Descrierea algoritmilor în pseudocod =Exemple= 1 Structura Descrierea unor algoritmi simpli Specificarea și utilizarea subalgoritmilor 2 Exemplu 1 Considerăm un tabel cu informații despre studenți

Mai mult

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Programare în limbaj de asamblare 42. Utilizare Debug şi TurboDebug

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Programare în limbaj de asamblare 42. Utilizare Debug şi TurboDebug Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Programare în limbaj de asamblare 42. Utilizare Debug şi TurboDebugger pentru realizare de programe simple şi depanarea

Mai mult

Microsoft Word - Ivan, Boja.doc

Microsoft Word - Ivan, Boja.doc Revista Informatica Economică nr. 1 (37)/2006 17 Bicriterial Optimization of Software Prof. dr. Ion IVAN, prep. Cătălin BOJA Catedra de Informatică Economică, A.S.E. Bucureşti There are defined two optimum

Mai mult

Modelarea si Simularea Sistemelor de Calcul

Modelarea si Simularea Sistemelor de Calcul Modelarea şi Simularea Sistemelor de Calcul Generarea de numere aleatoare ( lab. 5) Numim variabilă aleatoare acea funcţie X : (Ω, δ, P) R, care în cazul mai multor experimente efectuate în condiţii identice

Mai mult

Curs 2 Programare modulară în C - Funcții Test driven development, Code Coverage - Module Programare modulara, TAD - Gestiunea memoriei in C/C++ Curs

Curs 2 Programare modulară în C - Funcții Test driven development, Code Coverage - Module Programare modulara, TAD - Gestiunea memoriei in C/C++ Curs Curs 2 Programare modulară în C - Funcții Test driven development, Code Coverage - Module Programare modulara, TAD - Gestiunea memoriei in C/C++ Curs 1 Introducere - OOP C Programming language sintaxa

Mai mult

Capitole Speciale de Informatică Curs 2: Determinarea vocabularului de termeni şi a listelor de postări 4 octombrie 2018 Reamintim că listele de indec

Capitole Speciale de Informatică Curs 2: Determinarea vocabularului de termeni şi a listelor de postări 4 octombrie 2018 Reamintim că listele de indec Capitole Speciale de Informatică Curs 2: Determinarea vocabularului de termeni şi a listelor de postări 4 octombrie 2018 Reamintim că listele de indecşi inversaţi se construiesc în 4 paşi: 1. Se colectează

Mai mult

Preprocesorul C Funcţii cu numǎr variabil de argumente 6 decembrie 2005 Programarea calculatoarelor 2. Curs 10 Marius Minea

Preprocesorul C Funcţii cu numǎr variabil de argumente 6 decembrie 2005 Programarea calculatoarelor 2. Curs 10 Marius Minea Preprocesorul C Funcţii cu numǎr variabil de argumente 6 decembrie 2005 Preprocesorul C. stdarg.h 2 Preprocesorul C extensii (macro-uri) pentru scrierea mai concisǎ a programelor preprocesorul efectueazǎ

Mai mult

Microsoft Word - Algoritmi genetici.docx

Microsoft Word - Algoritmi genetici.docx 1.1 Generalităţi Algoritmii genetici fac parte din categoria algoritmilor de calcul evoluționist și sunt inspirați de teoria lui Darwin asupra evoluției. Idea calculului evoluționist a fost introdusă în

Mai mult