Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit"

Transcriere

1 Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României 1. Capitolul II Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul II Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit Județul Entitatea: Adresă: localitate: sector strada nr.: Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) clasă CAEN Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) clasă CAEN unic de înregistrare SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie ACTIVE Sold la: începutul sfârşitul Poziţie anului perioadei Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere (poz ) 010 Numerar 020 Solduri de numerar la bănci centrale 030 Alte depozite la vedere 040 Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz ) 050 Instrumente financiare derivate 060 Instrumente de capital 070 1/50

2 ACTIVE Sold la: începutul sfârşitul Poziţie anului perioadei Titluri de datorie 080 Credite şi avansuri 090 Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau 096 pierdere (poz ) Instrumente de capital 097 Titluri de datorie 098 Credite şi avansuri 099 Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz ) 100 Titluri de datorie 120 Credite şi avansuri 130 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz ) 141 Instrumente de capital 142 Titluri de datorie 143 Credite şi avansuri 144 Active financiare evaluate la cost amortizat (poz ) 181 Titluri de datorie 182 Credite şi avansuri 183 Instrumente financiare derivate contabilitatea de acoperire 240 Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a 250 unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate (poz ) 260 Titluri de participare contabilizate la cost 261 Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 262 Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 263 Imobilizări corporale (poz ) 270 Imobilizări corporale 280 Investiţii imobiliare 290 Imobilizări necorporale (poz ) 300 Fond comercial 310 Alte imobilizări necorporale 320 Creanţe privind impozitele (poz ) 330 2/50

3 ACTIVE Sold la: începutul sfârşitul Poziţie anului perioadei Creanţe privind impozitul curent 340 Creanţe privind impozitul amânat 350 Alte active 360 Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370 TOTAL ACTIVE (poz ) 380 Sold la: DATORII Pozi ţie începutul anului începutul anului Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz ) 010 Instrumente financiare derivate 020 Poziţii scurte 030 Depozite 040 Titluri de datorie emise 050 Alte datorii financiare 060 Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 070 (poz ) Depozite 080 Titluri de datorie emise 090 Alte datorii financiare 100 Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz ) 110 Depozite 120 Titluri de datorie emise 130 Alte datorii financiare 140 Instrumente financiare derivate contabilitatea de acoperire 150 Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui 160 portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii Provizioane (poz ) 170 Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare 180 Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190 3/50

4 Sold la: DATORII Pozi ţie începutul anului începutul anului Restructurare 200 Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210 Angajamente şi garanţii date 220 Alte provizioane 230 Datorii privind impozitele (poz ) 240 Datorii privind impozitul curent 250 Datorii privind impozitul amânat 260 Capital social rambursabil la cerere 270 Alte datorii 280 Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290 TOTAL DATORII (poz ) CAPITALURI PROPRII Sold la: începutul începutul Poziţie anului anului Capital social (poz ) 010 Capital vărsat 020 Capital subscris nevărsat 030 Prime de capital 040 Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz ) 050 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060 Alte instrumente de capital emise 070 Alte capitaluri proprii 080 Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz ) 090 Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz ) 095 Imobilizări corporale 100 Imobilizări necorporale 110 Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120 Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 122 4/50

5 CAPITALURI PROPRII Sold la: începutul începutul Poziţie anului anului Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă 320 prin alte elemente ale rezultatului global Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea 330 justă prin alte elemente ale rezultatului global Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element 340 acoperit] Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument 350 de acoperire] Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit 360 propriu Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz ) 128 Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace] 130 Conversia valutară 140 Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace] 150 Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă 155 prin alte elemente ale rezultatului global Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 165 Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 170 Rezultatul reportat 190 Rezerve de reevaluare 200 Alte rezerve 210 (-) Acţiuni proprii 240 Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exerciţiului 250 (-) Repartizarea profitului 255 TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz ) 300 TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 310 5/50

6 Administrator,. (nume si prenume) Semnătura Întocmit Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie Denumirea indicatorului Realizări aferente perioadei de raportare poziție precedentă curentă Venituri din dobânzi (poz ) 010 Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte 041 elemente ale rezultatului global Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat 051 Venituri din dobânzi aferente altor active 080 Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085 (Cheltuieli cu dobânzile) (poz ) 090 (Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat) 120 (Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii) 140 (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145 6/50

7 Denumirea indicatorului Realizări aferente perioadei de raportare poziție precedentă curentă (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150 Venituri din dividende (poz ) 160 Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte 191 elemente ale rezultatului global Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități 192 asociate (poz ) Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost 193 Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justă prin 194 alte elemente ale rezultatului global Venituri din taxe și comisioane 200 (Cheltuieli cu taxe și comisioane) 210 Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la 220 valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz ) Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoarea justă 231 prin alte elemente ale rezultatului global, net Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la cost 241 amortizat, net Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea datoriilor financiare evaluate la cost 260 amortizat, net Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau 270 pierdere, net Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea 280 tranzacționării, net Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin 287 profit sau pierdere, net 7/50

8 Denumirea indicatorului Realizări aferente perioadei de raportare poziție precedentă curentă Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau 290 pierdere, net Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300 Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net 310 Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, 330 net Alte venituri din exploatare 340 (Alte cheltuieli de exploatare) 350 VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (poz ) 355 (Cheltuieli administrative) (poz ) 360 (Cheltuieli cu personalul) 370 (Alte cheltuieli administrative) 380 (Cheltuieli cu amortizarea) (poz ) (Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale) (Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare) (Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale) Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz ) Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz ) /50

9 Denumirea indicatorului Realizări aferente perioadei de raportare poziție precedentă curentă (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru 440 angajamente și garanții date) (Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane) 450 (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu 460 sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz ) (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 481 rezultatului global) (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat) (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate) (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz ) (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale) (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare) (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial) (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale) (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare) /50

10 Denumirea indicatorului Realizări aferente perioadei de raportare poziție precedentă curentă Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580 Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea 600 vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz ) (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din 620 operațiuni continue) PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ 630 IMPOZITARE (poz ) Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz ) 640 Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare 650 (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte) 660 PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI (poz ) 670 Administrator,. (nume si prenume) Semnătura Întocmit Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional 10/50

11 Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. Date informative la data de 30 iunie I. Date privind rezultatul înregistrat Număr poziție unități Unități care au înregistrat profit 101 Unități care au înregistrat pierdere 102 Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103 II. Date privind plățile restante poziție Total col Pentru activitatea curentă din care: Pentru activitatea de investiții 3 Plăți restante total (poz la ), din care: 201 Furnizori restanți total (poz. 203 la 205), din care: peste 30 de zile peste 90 de zile peste 1 an 205 Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale total (poz.207 la 211), din care: contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate contribuția pentru pensia suplimentară contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj alte datorii sociale 211 Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 212 Obligații restante față de alți creditori /50

12 II. Date privind plățile restante poziție Total col Pentru activitatea curentă din care: Pentru activitatea de investiții 3 Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: contribuția asiguratorie pentru muncă 214a Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215 Împrumuturi primite nerambursate la scadență - total (poz.217 la 220), din care: restante până la 30 de zile restante după 30 de zile restante după 90 de zile restante după 1 an 220 Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221 Depozite bănești primite nerambursate la scadență - total (poz.223 la 226), din care: restante până la 30 de zile restante după 30 de zile restante după 90 de zile restante după 1 an 226 Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănești primite 227 III. Număr mediu de salariați 30 iunie an poziție precedent 30 iunie an curent Număr mediu de salariați 301 Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302 IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante poziție A B 1 Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 403 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: impozitul datorat la bugetul de stat /50

13 IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante poziție A B 1 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: impozitul datorat la bugetul de stat 407 Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor subvenții aferente veniturilor, din care: subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă* ) 411 Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, 412 din care: - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat creanțe restante de la entități din sectorul privat 414 V. Tichete acordate salariaților poziție A B 1 Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 501 Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 502 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) poziție 30 iunie an precedent 30 iunie an curent Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: după surse de finanțare (poz ), din 602 care: - din fonduri publice din fonduri private după natura cheltuielilor (poz ), din 605 care: - cheltuieli curente cheltuieli de capital /50

14 VII. Cheltuieli de inovare ***) - Lei - 30 iunie an precedent Cheltuieli de inovare iunie an curent VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii 30 iunie an precedent 30 iunie an curent Cheltuieli cu colaboratorii 801 IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului 30 iunie an precedent 30 iunie an curent Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare iunie an precedent 30 iunie an curent Valoarea contabilă netă a bunurilor 2) /50

15 XI. Capital social vărsat****) A B Col.1 Capital social vărsat 3) (poz ), din care: - deţinut de instituţii publice (poz poz.1112), din care: - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală - deţinut de instituţii publice de subordonare locală An precedent 30 iunie An curent % 3) Col.2 Col X X deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: cu capital integral de stat cu capital majoritar de stat cu capital minoritar de stat deţinut de regii autonome deţinut de societăţile cu capital privat deţinut de persoane fizice deţinut de alte entităţi 1120 % 3) Col.4 XII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ iunie an precedent - dividende interimare repartizate 4) 1120a 30 iunie an curent XIII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) 30 iunie an 30 iunie an curent precedent Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate /50

16 Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr /2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie ****) Se raportează doar de către instituțiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație. *****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind ul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) Se va completa de către instituțiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor 16/50

17 privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 3) La secțiunea XI Capital social vărsat, la poz în col. 2 și 4, instituțiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz ) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Administrator,. (nume si prenume) Semnătura Întocmit Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. 2. Capitolul III Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul III Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor bancare Județul Entitatea: Adresă: localitate: sector strada nr.: Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) clasă CAEN Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) 17/50

18 clasă CAEN unic de înregistrare SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie ACTIV începutul anului Sold la: sfârşitul perioadei Casa şi alte valori 010 Creanţe asupra instituţiilor de credit (poz ) la vedere alte creanţe 036 Creanţe asupra clientelei 040 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix (poz ) emise de organisme publice emise de alţi emitenţi, din care: obligaţiuni proprii 058 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 060 Participaţii, din care: participaţii la instituţii de credit 075 Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care: părţi în cadrul instituţiilor de credit 085 Imobilizări necorporale, din care: cheltuieli de constituire fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros 096 Imobilizări corporale, din care: terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii 105 Capital subscris nevărsat 110 Alte active 120 Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate 130 Total activ (poz ) Datorii privind instituţiile de credit (poz ) la vedere la termen /50

19 Datorii privind clientela (poz ) la vedere la termen 318 Datorii constituite prin titluri (poz ) obligaţiuni alte titluri 326 Alte datorii 330 Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate 340 Provizioane (poz ) provizioane pentru pensii şi obligaţii similare provizioane pentru impozite alte provizioane 356 Datorii subordonate 360 Capital social subscris 370 Prime de capital 380 Rezerve (poz ) rezerve legale rezerve statutare sau contractuale alte rezerve 399 Rezerve din reevaluare 400 Acţiuni proprii (-) 410 Rezultatul reportat - Profit Pierdere 426 Rezultatul exerciţiului financiar - Profit Pierdere 436 Repartizarea profitului 440 Total datorii şi capitaluri proprii 450 (poz ) Datorii contingente, din care: acceptări şi andosări garanţii şi active gajate 606 Angajamente, din care: angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare /50

20 Administrator,. (nume si prenume) Semnătura Întocmit Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie Denumirea indicatorului 20/50 Realizări aferente perioadei de raportare precedentă curentă Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix 015 Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020 Venituri privind titlurile (poz ) Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil Venituri din participaţii Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate 037 Venituri din comisioane 040 Cheltuieli cu comisioane 050 Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 060 Alte venituri din exploatare 070 Cheltuieli administrative generale (poz ) Cheltuieli cu personalul, din care: Salarii 084

21 - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: cheltuieli aferente pensiilor Alte cheltuieli administrative 087 Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 090 Alte cheltuieli de exploatare 100 Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate Rezultatul activităţii curente Profit (poz ± ) - Pierdere (poz. -( ± )) Venituri extraordinare 160 Cheltuieli extraordinare 170 Rezultatul activităţii extraordinare - Profit (poz ) Pierdere (poz.-( )) 186 Venituri totale 190 Cheltuieli totale 200 Rezultatul brut - Profit (poz ) Pierdere (poz.-( )) 216 Impozitul pe profit 220 Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 230 Rezultatul net al exerciţiului financiar - Profit (poz ) Pierdere (poz.- ( )) 246 Administrator,. (nume si prenume) Semnătura Întocmit Numele și prenumele Calitatea Semnătura 21/50

22 Nr. de înregistrare în organismul profesional Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. 30 Date informative la data de 30 iunie... I. Date privind rezultatul înregistrat Număr poziție unități Unități care au înregistrat profit 101 Unități care au înregistrat pierdere 102 Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103 II. Date privind plățile restante poziție Total col Pentru activitatea curentă din care: Pentru activitatea de investiții 3 Plăți restante total (poz la ), din care: 201 Furnizori restanți total (poz. 203 la 205), din care: peste 30 de zile peste 90 de zile peste 1 an 205 Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale total (poz.207 la 211), din care: contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate contribuția pentru pensia suplimentară /50

23 II. Date privind plățile restante poziție Total col Pentru activitatea curentă din care: Pentru activitatea de investiții 3 - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj alte datorii sociale 211 Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 212 Obligații restante față de alți creditori 213 Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: contribuția asiguratorie pentru muncă 214a Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215 Împrumuturi primite nerambursate la scadență total (poz.217 la 220), din care: restante până la 30 de zile restante după 30 de zile restante după 90 de zile restante după 1 an 220 Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221 III. Număr mediu de salariați 30 iunie an poziție precedent 30 iunie an curent Număr mediu de salariați 301 Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302 IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante poziție A B 1 Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402 Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 403 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: impozitul datorat la bugetul de stat 405 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: impozitul datorat la bugetul de stat /50

24 IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante poziție A B 1 Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor subvenții aferente veniturilor, din care: subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă* ) 411 Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, 412 din care: - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat creanțe restante de la entități din sectorul privat 414 V. Tichete acordate salariaților poziție A B 1 Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 501 Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 502 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) poziție 30 iunie an precedent Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: după surse de finanțare (poz ), din care: din fonduri publice din fonduri private după natura cheltuielilor (poz ), din care: cheltuieli curente cheltuieli de capital 607 VII. Cheltuieli de inovare ***) - Lei - 30 iunie an precedent Cheltuieli de inovare iunie an curent 30 iunie an curent 24/50

25 VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii 30 iunie an precedent 30 iunie an curent Cheltuieli cu colaboratorii 801 IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului 30 iunie an precedent 30 iunie an curent Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare iunie an precedent 30 iunie an curent Valoarea contabilă netă a bunurilor 2) /50

26 XI. Capital social vărsat****) Capital social vărsat 3) (poz ), din care: - deţinut de instituţii publice (poz poz.1112), din care: - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală - deţinut de instituţii publice de subordonare locală A B Col.1 An precedent 30 iunie An curent % 3) Col.2 Col X X deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: cu capital integral de stat cu capital majoritar de stat cu capital minoritar de stat deţinut de regii autonome deţinut de societăţile cu capital privat deţinut de persoane fizice deţinut de alte entităţi 1120 % 3) Col.4 XII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/2018 4) 30 iunie an 30 iunie an curent precedent - dividende interimare repartizate 1120a XIII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) 30 iunie an 30 iunie an curent precedent Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: /50

27 - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr /2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie ****) Se raportează doar de către entitățile, altele decât instituțiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație. *****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind ul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 27/50

28 2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 3) La secțiunea XI Capital social vărsat, la poz în col. 2 și col.4, entitățile, altele decât instituțiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz ) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.. Administrator,. (nume si prenume) Semnătura Întocmit Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. 3. Capitolul IV Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul IV Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare Județul Entitatea: Adresă: localitate: Forma de proprietate Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) 28/50

29 sector strada nr.: Telefon, fax Număr din registrul comerțului clasă CAEN Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) clasă CAEN unic de înregistrare SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie ACTIV începutul anului Sold la: sfârşitul perioadei Casa 010 Creanţe asupra instituţiilor de credit (poz ) la vedere alte creanţe 026 Creanţe asupra societăţilor financiare sau altor instituţii 030 Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 040 (poz ) - emise de organisme publice emise de alţi emitenţi, din care: obligaţiuni proprii 048 Imobilizări necorporale, din care: cheltuieli de constituire 055 Imobilizări corporale, din care: terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării 065 activităţilor proprii Alte active 070 Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate 080 Total activ (poz ) 090 DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII începutul anului Sold la: sfârşitul perioadei Datorii privind instituţiile de credit (poz ) /50

30 - Împrumuturi primite (poz ) la vedere la termen Alte datorii (poz ) la vedere la termen 308 Datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii 310 (poz ) - Împrumuturi primite (poz ) la vedere la termen Alte datorii (poz ) la vedere la termen 318 Datorii constituite prin titluri (poz ) obligaţiuni alte titluri 326 Alte datorii 330 Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate 340 Provizioane 350 Fondul de garantare a depozitelor bancare şi de despăgubire a 360 creditorilor prejudiciaţi (poz ) - Fondul de garantare a depozitelor bancare 361 (poz ) - Fond de garantare a depozitelor constituit din 362 contribuţiile instituţiilor de credit - Fond de garantare a depozitelor constituit din încasările 363 din recuperarea creanţelor - Fond de garantare a depozitelor constituit din alte 364 resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară - Fond de garantare a depozitelor constituit din veniturile 365 din investirea resurselor financiare disponibile - Fond de garantare a depozitelor constituit din alte 366 venituri, stabilite conform legii - Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi 367 Rezerve 370 Rezerve din reevaluare 380 Rezultatul reportat - Profit Pierdere 396 Rezultatul exerciţiului financiar 30/50

31 - Profit Pierdere 406 Repartizarea profitului 410 Total datorii şi capitaluri proprii (poz ) 420 începutul anului Sold la: sfârşitul perioadei B Administrator,. (nume si prenume) Semnătura Întocmit Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie Denumirea indicatorului Realizări aferente perioadei de raportare precedentă curentă Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix /50

32 Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020 Venituri din comisioane 030 Cheltuieli cu comisioane 040 Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 050 Alte venituri din exploatare 060 Cheltuieli administrative generale (poz ) Cheltuieli cu personalul, din care: Salarii Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: cheltuieli aferente pensiilor Alte cheltuieli administrative 077 Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 080 Alte cheltuieli de exploatare 090 Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 100 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 110 Corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii 120 Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii 130 Rezultatul activităţii curente - Profit (poz ± ) - Pierdere (poz. - ( ± )) Venituri extraordinare 150 Cheltuieli extraordinare 160 Rezultatul activităţii extraordinare - Profit (poz ) Pierdere(poz. - ( )) 176 Venituri totale 180 Cheltuieli totale 190 Rezultatul brut - Profit (poz ) Pierdere (poz.- ( )) 206 Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 210 Rezultatul net al exerciţiului financiar - Profit (poz ) Pierdere (poz.- ( )) /50

33 Administrator,. (nume si prenume) Semnătura Întocmit Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. Date informative la data de 30 iunie I. Date privind rezultatul înregistrat Număr unităti Unităţi care au înregistrat profit 101 Unităţi care au înregistrat pierdere 102 Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103 II. Date privind plăţile restante Total col Pentru activitatea curentă din care: Pentru activitatea de investitii 3 Plăţi restante - total (poz la ), din care: 201 Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: peste 30de zile peste 90 de zile peste 1 an 205 Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care: /50

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287 RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile În

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ;   Nr. Reg. Com.: J 2 S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO51 RZBR

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 31 decembrie 2017 Memo IFRS 9 sold

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si cheltuielilor SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 2015 31 martie 30 iunie

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I. 2019 Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data raportului: 17.09.2019 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 524/2019 din 24 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor fin

HOTĂRÂRE Nr. 524/2019 din 24 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor fin HOTĂRÂRE Nr. 524/2019 din 24 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă,

Mai mult

Microsoft Word - Situatii Financiare doc

Microsoft Word - Situatii Financiare doc Situatia Pozitiei Financiare lei Active Active Imobilizate Imobilizari corporale BS01 222.637.376 223.297.012 Terenuri si amenajari la terenuri BS02 94.981.552 94.970.923 Constructii BS03 102.260.014 101.423.262

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

ROMANIAN COMMERCIAL BANK SA

ROMANIAN COMMERCIAL BANK SA BANCA TRANSILVANIA S.A. SITUATII FINANCIARE pentru exercitiul financiar incheiat la Intocmite in conformitate cu ORDINUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI NR. 13/2008

Mai mult

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co Data primirii.0.09 :: Entitatea 00 (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada 0.0.08..08 Eximdor SRL (Denumirea completă) Anexe la SNC Prezentarea situaţiilor financiare Aprobat de Ministerul Finanţelor

Mai mult

Microsoft Word - Situatii financiare individuale IFRS Broker 2013.doc

Microsoft Word - Situatii financiare individuale IFRS Broker 2013.doc Situaţii financiare anuale individuale IFRS la 31 decembrie 2013 SSIF Broker SA Situaţii financiare individuale IFRS SSIF Broker SA - Situatii financiare individuale IFRS 2 Cuprins Pagina Situatii financiare

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

JUDETUL _41 FORMA DE PROPRIETATE 34 DENUMIREA INSTITUTIEI: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea ADRESA LOC: BUCURESTI, s

JUDETUL _41 FORMA DE PROPRIETATE 34 DENUMIREA INSTITUTIEI: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea ADRESA LOC: BUCURESTI, s JUDETUL _41 FORMA DE PROPRIETATE 34 DENUMIREA INSTITUTIEI: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea ADRESA LOC: BUCURESTI, sector 1 preponderenta) ALTE ACTIVITATI DE INTERMEDIERE

Mai mult

Am citit multe articole despre fotografierea iernii

Am citit multe articole despre fotografierea iernii NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 31.12.2018 NOTA 1 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 1. ENTITATEA RAPORTOARE RoCredit IFN S.A. a fost înfiinţată în 31 Ianuarie 2007, în România prin

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE A B 1 2 1.Cheltuieli de constituire

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Calea Rahovei 266-268 Sector 5 Bucuresti 050912 Telefon : (021) 4042 131 Fax: (021) 4042 195 E-mail: juridic@electromagnetica.ro www.electromagnetica.ro Anunt de disponibilitate a rezultatelor financiare

Mai mult

SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017

SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017 SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE CUPRINS: PAGINA: SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL 3 SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE 4 SITUAŢIA MODIFICĂRILOR

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 1. DATE GENERALE Infiintat in anul 2003, Grupul Financiar IMOFINANCE a adunat sub umbrela sa o serie intreaga de societati lucrative, care prin ofertele diverse ce le

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542; SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

S

S SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

Slide 1

Slide 1 TAX EU LEGISLATIE SI FISCALITATE Aspecte contabile referitoare la intocmirea situatiilor financiare ale anului 2007 FORMATUL SI TERMENELE DE DEPUNERE A SITUATIILOR FINANCIARE - AGENTI ECONOMICI - FORMATUL

Mai mult

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx TERAPLAST S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 3055/2009 şi modificările

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_ ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 bis din

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE

NOTE EXPLICATIVE NOTE EXPLICATIVE la Situaţiile financiare ale fondului STK Europe 30 iunie 2018 1. Entitatea care raportează 2. Bazele întocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situaţia

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea 2018 1. CONTABILITATE Capitolul I CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ CONFORME REGLEMENTĂRILOR

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

00. Raport trimestrul III total

00. Raport trimestrul III total SIF HOTELURI SA Pţa Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150 Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939 E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro Nr. 183/14.11.2017 Raport

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - Situatii financiare IFRS_SEPT_2017.doc

Microsoft Word - Situatii financiare IFRS_SEPT_2017.doc SITUATII FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. TMK-ARTROM S.A. Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr /2016, cu modifi

TMK-ARTROM S.A. TMK-ARTROM S.A. Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr /2016, cu modifi Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare 31 DECEMBRIE 2018 și situații financiare consolidate

Mai mult

structura_SC_an2018_010219

structura_SC_an2018_010219 OMFP nr.10/ 03.01.2019 Situatii financiare anuale : S1002,S1003,S1005 Raportari contabile anuale : S1004 S1002 (BL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/

Mai mult

BVC Anexa 2.xls

BVC Anexa 2.xls ANEXA Nr. 2 COMUNA BARASTI SC PRESTARI BARASTI SRL CIOCANESTI,STR.PRINCIPALA,NR.173 Cod unic de înregistrare 27293115... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

Microsoft Word - Altur_Situatii financiare IFRS_MARTIE2015.doc

Microsoft Word - Altur_Situatii financiare IFRS_MARTIE2015.doc SITUATII FINANCIARE LA 31 MARTIE 2015 Pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1286 / 2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale

Mai mult

Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenții de valori mobiliare Raportulu anual al entității admise în cadrul

Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenții de valori mobiliare Raportulu anual al entității admise în cadrul Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenții de valori mobiliare Raportulu anual al entității admise în cadrul MTF* (întocmit în conformitate cu prevederile art.118,

Mai mult